ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ : «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης»."

Transcript

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Μεγάλη Ιδέα β. Βενιζελισµός γ. Πεδινοί Μονάδες 15 Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στην κάθε πρόταση 1. Στην διάρκεια του 19 ου αι. η ελληνική ναυτιλία συνάντησε µεγάλες περιόδους κρίσης µε αποτέλεσµα να ακολουθήσει καθοδική πορεία 2. Η διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ είναι από τα έργα που ενίσχυσαν το ενδιαφέρον για µεταλλευτικά και οικοδοµικά υλικά στην Ελλάδα 3. Οι συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ έδιναν διευρυµένα δικαιώµατα κυρίως στους µουσουλµάνους υπηκόους της αυτοκρατορίας 4. Το Λαϊκό Κόµµα δηµιουργήθηκε από τους Κοινωνιολόγους στα µέσα του Τον Οκτώβριο του 1919 συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη η Πατριαρχική Επιτροπή µε σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισµού των εκτοπισµένων. Μονάδες 10 ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. Από ποιες συγκυρίες ευνοήθηκε στη διάρκεια του 18 ου αιώνα η ναυτιλιακή και εµπορική δραστηριότητα στα ελληνικά παράλια και νησιά; Μονάδες 12 Α.2.2. Ποιών φορέων έργο ήταν η περίθαλψη των προσφύγων κατά το διάστηµα και τι µορφές πήρε αυτή; Μονάδες 13 ΟΜΑ Α Β ΘΕΜΑ Β1 Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα κείµενα που ακολουθούν να αναπτύξετε τι προέβλεπε η Σύµβαση της Λοζάνης, να εξηγήσετε κάτω από ποιες συνθήκες διαµορφώθηκε, καθώς και την αντίδραση των προσφύγων. Τα πέντε πρώτα άρθρα της Σύµβασης της Λοζάνης α. ΣΥΜΒΑΣΙΣ Αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελληνο-τουρκικών πληθυσµών και Πρωτόκολλον, υπογραφέντα την 30 ην Ιανουαρίου Η Κυβέρνησις της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας και η Ελληνική Κυβέρνησις συνεφώνησαν επί των ακολούθων όρων. Άρθρον 1. Από της 1 Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων Ελληνικού Ορθοδόξου θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων επί των τουρκικών εδαφών, και την Ελλήνων υπηκόων Μουσουλµανικού θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων επί των ελληνικών εδαφών. Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα εγκατασταθώσιν εκ νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως ή αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Άρθρον 2 εν θα περιληφθώσιν εις την εν τω πρώτω άρθρω προβλεποµένην ανταλλαγήν: α) οι Έλληνες κάτοικοι της Κων/πόλεως, β) οι Μουσουλµάνοι κάτοικοι της υτικής Θράκης Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της Κων/πόλεως πάντες οι Έλληνες οι εγκατεστηµένοι ήδη προ της 30 Οκτωβρίου 1918, εν τη περιφερεία της Νοµαρχίας Κωνσταντινουπόλεως, ως αύτη καθορίζεται δια του Νόµου του 1912.

2 Θέλουσι θεωρηθή ως Μουσουλµάνοι κάτοικοι της υτικής Θράκης πάντες οι Μουσουλµάνοι οι εγκατεστηµένοι εν τη περιοχή ανατολικώς της µεθορίου γραµµής της καθορισθείσης τω 1913, δια της Συνθήκης του Βουκουρεστίου. Άρθρον 3 Οι Έλληνες και οι Μουσουλµάνοι, οι εγκαταλείψαντες ήδη από της 18 Οκτωβρίου 1912 τα εδάφη, ων οι Έλληνες και Τούρκοι κάτοικοι θέλουσιν αµοιβαίως ανταλλαγή, θα θεωρηθώσι περιλαµβανόµενοι εν τη ανταλλαγή τη προβλεποµένη εν τω 1 άρθρω. Η έκφρασις «µετανάστης» εν τη παρούση συµβάσει, περιλαµβάνει πάντα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα µέλλοντα να µε ταναστεύσωσιν ή έχοντα µεταναστεύσει από τις 18 Οκτωβρίου Άρθρον 4 Πάντες οι ικανοί άρρενες, οι ανήκοντες εις τον Ελληνικόν πληθυσµόν, ων αι οικογένειαι εγκατέλειψαν ήδη το τουρκικόν έδαφος, οι κρατούµενοι νυν εν Τουρκία, θα αποτελέσωσι το πρώτον τµήµα εξ Ελλήνων, οίτινες θα σταλώσιν εις Ελλάδα συµφώνως τη παρούση συµβάσει. Άρθρον 5 Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεως των άρθρων 9 και 10 της παρούσης συµβάσεως, τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και αι απατήσεις των εν Τουρκία Ελλήνων ή των εν Ελλάδι Μουσουλµάνων, ουδόλως θέλουσι θιγή συνεπεία της γενησοµένης δυνάµει της παρούσης συµβάσεως ανταλλαγής. β. Ψήφισµα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες της Αθήνας στην Οµόνοια, στο πάνδηµο συλλαλητήριο της που οργανώθηκε για να εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή «Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Εύξεινου Πόντου [ ] θεωρούν ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσµών της Τουρκίας που ανέρχονται σε ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες µουσουλµάνους της Ελλάδας [ ] πλήττει καίρια την παγκόσµια συνείδηση και την παγκόσµια ηθική [ ] ότι είναι αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώµατα του ανθρώπου, της ελευθερίας και ιδιοκτησίας ότι το σύστηµα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και κεκαλυµµένη µορφή αναγκαστικού εκπατρισµού και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωµα να θέσει σε εφαρµογή παρά τη θέληση των πληθυσµών. Ότι οι ελληνικοί πληθυσµοί της Μικρασίας, αυτόχθονες από πανάρχαιους χρόνους στη γη που κατοικούσαν και πάνω στην οποία τα δικαιώµατά τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν µετανάστευσαν µε τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιµετωπίζοντας το φάσµα της σφαγής [ ] Οι αλύτρωτοι Έλληνες συναγµένοι εδώ και σε άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν οµόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στις πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα καταστήσουν αυτήν την παλιννόστηση πραγµατοποιήσιµη [ ] Σε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους γίνεται, σαν µια προσβολή δίχως προηγούµενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισµού.» Μονάδες 25 ΘΕΜΑ Β2 Με βάση τα παρακάτω παραθέµατα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναπτύξετε τους λόγους για τους οποίους το εργατικό κίνηµα καθυστέρησε να αναπτυχθεί και τι άλλαξε µετά τους Βαλκανικούς πολέµους. α. Εµφάνιση εργατικού κινήµατος Η σοσιαλιστική προπαγάνδα Γενικά µπορούµε να πούµε ότι την εργατική κινητοποίηση αυτής της περιόδου ( ) δεν την προκάλεσε τόσο η προοπτική της βιοµηχανικής αναπτύξεως των νέων αστικών κέντρων, όσο η κρίση των δοµών που ήδη υπήρχαν στα παραδοσιακά κέντρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα: α) το εργατικό κίνηµα να εµφανισθεί πολύ πιο δυναµικό στα παλαιά κέντρα (Σύρο και Πάτρα), από ό,τι στα νέα αναπτυσσόµενα κέντρα (Αθήνα και Πειραιά), και β) πρωτοπορία αυτού του κινήµατος ως το 1900 να σταθούν τα τµήµατα της παλιάς εργατικής τάξεως, δηλαδή αυτά που είχαν βιοτεχνικό και συντεχνιακό µάλλον χαρακτήρα παρά προλεταριακό. Στην ιδεολογία του κινήµατος, αυτό εκφράσθηκε µε την επικράτηση του αναρχισµού µάλλον, σε βάρος του «ορθοδόξου» σοσιαλισµού. Έτσι, ενώ οι διανοούµενοι στην πρωτεύουσα, µε αφορµή την παρουσία των πυρήνων της εργατικής τάξεως, ανακάλυπταν το σοσιαλισµό και καυτηρίαζαν τις υπερβολές του ιδιωτικού κεφαλαίου, στα οικονοµικά κέντρα της Παλαιάς Ελλάδος αναπτυσσόταν ένα κίνηµα που ζητούσε την προστασία του κράτους προς

3 όφελος των εργαζοµένων. Στο κίνηµα αυτό ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν επίσης οι σταφιδοπαραγωγοί και οι σταφιδεργάτες της δυτικής Πελοποννήσου. Από τα 1885 ο Πλ. ρακούλης εξέδιδε το σοσιαλιστικό περιοδικό «Άρδην», εµπνευσµένος από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό κίνηµα. Ολόκληρη η αντίληψη του ρακούλη στηριζόταν στο διπολικό σχήµα κεφάλαιο εργασία. εν προέβαλλε αιτήµατα, αλλά απευθυνόταν προς τους εργάτες µε σκοπό να τους «διαφωτίσει» για τα δικαιώµατά τους. Από το 1888 όµως, εµφανίσθηκε η κίνηση του Στ.Καλλέργη, η οποία διατύπωνε µια σειρά από συγκεκριµένα αιτήµατα, όχι τόσο προς το ιδιωτικό κεφάλαιο, όσο προς το κράτος. Με την κρίση της σταφίδας, διευκρινίσθηκε στη δυτική Πελοπόννησο ότι το κίνηµα των καλλιεργητών δε στρεφόταν εναντίον των ιδιωτών µεγαλογαιοκτηµόνων, αλλά εναντίον της κρατικής πολιτικής, του τοκογλύφου, του σταφιδέµπορου και του σταφιδοαποθηκάριου. Στην πρώτη εργατική πρωτοµαγιά που γιορτάσθηκε στην Αθήνα το 1894, οι σοσιαλιστές εργάτες, υπό την αιγίδα του Καλλέργη, απευθύνθηκαν προς το κράτος και του ζητούσαν να ασκήσει πιο έντονα τα δικαιώµατά του, ώστε να βελτιώσει τη θέση των εργαζοµένων. Αιτήµατά τους ήταν: α) αναγνώριση της Κυριακής αργίας, β) θέσπιση του 8ωρου, γ) συντάξεις σε όσους πάθαιναν στην εργασία. Ανάµεσα στα αιτήµατά τους υπήρχαν και γενικότερα, όπως δ) κατάργηση της προσωπικής κρατήσεως για χρέη και ε) κατάργηση των θανατικών εκτελέσεων. Παράλληλα, στον Πύργο, άρχισε να εκδίδεται από το 1893 η αναρχική εφηµερίδα «Νέον Φως» και στην Πάτρα, από το 1895, η επίσης αναρχική «Επί τα Πρόσω». Το κίνηµα αυτό της «πρωτόγονης» εργατικής τάξεως στην Ελλάδα επρόκειτο να ξεπερασθεί µετά το 1900, από την ανάπτυξη της κυρίως βιοµηχανικής εργατικής τάξεως. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος Ι, σ.84 β) Φεντερασιόν Η Σοσιαλιστική Εργατική Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από τη µικρή πολιτική λέσχη που ίδρυσε ο Αβραάµ Μπεναρόγιας µαζί µε λίγους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της επανάστασης των Νεοτούρκων, τον Ιούνιο του Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο και Ιούνιο του 1909, η µικρή σοσιαλιστική αυτή οµάδα αναδιοργανώθηκε και ονοµάστηκε Σοσιαλιστική Εργατική Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης, οργάνωση αποκλειστικά εβραϊκή. Ο Μπεναρόγιας και οι συνεργάτες του έλπιζαν να διευρύνουν την Φεντερασιόν επί οµοσπονδιακής βάσεως, έτσι ώστε να περιλάβει στους κόλπους της σοσιαλιστές όλων των εθνικοτήτων. Ωστόσο οι διαφορές ανάµεσα στις διάφορες εθνικές οµάδες και η έντονη εχθρότητα που επικρατούσε ανάµεσα στις σοσιαλιστικές οργανώσεις εµπόδισε µια τέτοια συνεργασία. Παρ όλα αυτά, τα πρώτα χρόνια η Φεντερασιόν ανέπτυξε αξιόλογη δραστηριότητα οργανώνοντας τους εργάτες της Μακεδονίας και συµβάλλοντας έτσι σηµαντικά στην ανάπτυξη του ελληνικού σοσιαλιστικού και εργατικού κινήµατος µετά τους βαλκανικούς πολέµους και την προσάρτηση της Μακεδονίας στην Ελλάδα. Γ.Β.Λεονταρίτη, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα κατά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, µετφρ.σ.αντίοχος, εκδ.εξάντας, 1978, σ Μονάδες 25 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. α. σελ.17-18: «Στο µεταξύ η πρόοδος έρµαια των εθνικών κρίσεων». Εισαγωγικά µπορούµε να αναφερθούµε πολύ σύντοµα στις επιτυχίες του εκτός συνόρων Ελληνισµού. β. σελ.50: «Στην περίοδο των παραγωγικών δυνάµεων του έθνους» γ. σελ.79. Εισαγωγικό σχετικά µε το πώς και πότε προκύπτει η παράταξη των πεδινών και µετά: «Οι πεδινοί και στους µικροκαλλιεργητές» Α Λάθος, 2. Σωστό, 3. Λάθος, 4. Λάθος, 5. Λάθος ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ : «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

4 ΟΜΑ Α Β ΘΕΜΑ Β1 Ξεκινάµε µε το βιβλίο Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, σελ : «Στις 24 Ιουλίου 1923 εθελοντική µετανάστευση κατοίκων κάποιων επίµαχων περιοχών» και σελ : «Με βάση το άρθρο 11 της ακίνητης περιουσίας των ανταλλάξιµων». Στη συνέχεια εξετάζουµε το πρώτο παράθεµα που µας δίνεται. «Το πρώτο παράθεµα αποτελεί απόσπασµα της συγκεκριµένης Σύµβασης. Μας δίνεται εποµένως η ευκαιρία να επιβεβαιώσουµε µε βάση το πρωτότυπο κείµενο τα όσα γνωρίζουµε. Τα νέα στοιχεία που προστίθενται είναι καταρχήν πως η ανταλλαγή αρχίζει από την 1 η Μαΐου του 1923, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1. Εν συνεχεία στο ίδιο άρθρο διευκρινίζεται πως οι πρόσφυγες δύνανται να επανέλθουν και να επανεγκατασταθούν στους τόπους προέλευσης µόνο κατόπιν αδείας της αντίστοιχης κυβέρνησης. Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι κάτοικοι των περιοχών που θα εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ανταλλαγή, παραλείποντας όµως τους Έλληνες της Ίµβρου και της Τενέδου που θα προστεθούν αργότερα. Επίσης ορίζει ότι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως θεωρούνται αυτοί που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή νωρίτερα από την 30 η Οκτωβρίου 1918, ενώ αντίστοιχα Μουσουλµάνοι κάτοικοι της υτικής Θράκης είναι όσοι έχουν εγκατασταθεί ανατολικά της µεθορίου γραµµής, όπως αυτή έχει οριστεί µε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου το Το άρθρο 3 επιβεβαιώνει την αναδροµική ισχύ της σύµβασης (από τις 18 Οκτωβρίου 1912). Το άρθρο 4 ορίζει σε ποιους Έλληνες θα δοθεί προτεραιότητα προκειµένου να φύγουν για την Ελλάδα. Πρώτοι λοιπόν θα φύγουν αυτοί των οποίων οι οικογένειες έχουν ήδη καταφύγει στο ελληνικό έδαφος. Τέλος το άρθρο 5 φροντίζει να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα των ανθρώπων, που µετακινούνται, στις περιουσίες που αφήνουν πίσω τους, τόσο των Τούρκων όσο και των Ελλήνων. Η συνέχεια όµως της Ιστορίας διέψευσε αυτές τις δεσµεύσεις». Κατόπιν παραθέτουµε το απόσπασµα από το βιβλίο που σχετίζεται µε την αντίδραση των προσφύγων και τις συνθήκες που οδήγησαν στην υπογραφή µιας τέτοιας σύµβασης τόσο από την πλευρά των Ελλήνων, όσο και από την πλευρά των Τούρκων. σελ.153: «Όταν έγινε γνωστή στο βωµό των συµφερόντων του ελληνικού κράτους». Και εξακολουθούµε: «Το δεύτερο παράθεµα µας παρουσιάζει ένα ψήφισµα που εγκρίθηκε σε ένα από τα συλλαλητήρια που οργάνωσαν οι πρόσφυγες προκειµένου να δείξουν την αντίθεσή τους στις κινήσεις και της αποφάσεις της Ελληνικής κυβέρνησης σχετικά µε την υποχρεωτική ανταλλαγή και κάνει ενισχύει τα όσα ήδη ξέρουµε από τις ιστορικές µας γνώσεις. Εδώ λοιπόν επισηµαίνεται η αδικία και η ανισότητα που υπάρχει στη σύµβαση, που προβλέπει τα ίδια πράγµατα και για τους ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες Έλληνες και για τις τριακόσιες χιλιάδες µουσουλµάνων. Στη συνέχεια σηµειώνεται πώς πρόκειται για κατάφορη παραβίαση δύο από τα ιερότερα δικαιώµατα του ανθρώπου, αυτά της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας. Τρίτον, η ανταλλαγή είναι αναγκαστικός εκπατρισµός και αναγκαστική απαλλοτρίωση που δεν έχει το δικαίωµα κανένα κράτος να επιβάλει. Τέταρτον, προβάλλουν την πανάρχαια παρουσία ελληνικών πληθυσµών στα εδάφη της Μικρασίας, που τους δίνει δικαιώµατα που δεν εξαγοράζονται και δεν αντικαθίστανται, ενώ η φυγή τους από τα εδάφη αυτά δεν αποτελεί άλλοθι για την επιβολή της ανταλλαγής από τη στιγµή που δεν έγινε µε τη θέλησή τους, αλλά εξαναγκάστηκαν σε αυτή προκειµένου να σώσουν τις ζωές τους. Το ψήφισµα καταλήγει µε την απόφαση των προσφύγων να διεκδικήσουν την επιστροφή τους στις πατρίδες τους κάτω από συνθήκες που να είναι αυτό εφικτό. Οτιδήποτε διαφορετικό αποτελεί κατά το ψήφισµα προσβολή κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισµού. Οι πρόσφυγες λοιπόν διεκτραγωδούν εδώ την κατάσταση που βιώνουν και φαίνονται αποφασισµένοι να µην δείξουν σηµεία υποχώρησης προκειµένου να εξασφαλίσουν αυτά που θεωρούν αναφαίρετα δικαιώµατά τους. Παρόλα αυτά η πορεία της ιστορίας και της ζωής τους ανάγκασε όχι µόνο σε αυτές αλλά και σε άλλες βαρύτερες υποχωρήσεις, και άρχισαν να συνειδητοποιούν πως η ζωή τους στα χώµατα της Μικρασίας είχε πάρει τέλος». ΘΕΜΑ Β2 Με βάση τα παρακάτω παραθέµατα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναπτύξετε τις πρώτες φάσεις του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα, τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε να αναπτυχθεί και τι άλλαξε µετά τους Βαλκανικούς πολέµους. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούµε από το βιβλίο τα αντλούµε από τη σελίδα 48: «Οι διαφορές του αγροτικού προβλήµατος στην Ελλάδα (π.χ. Βουλγαρία)». Πριν προχωρήσουµε σύµφωνα µε το βιβλίο στους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε να αναπτυχθεί το εργατικό κίνηµα µπορούµε να αναφερθούµε στην πρώτη πηγή. «Εδώ παρουσιάζεται η µορφή που έλαβε το εργατικό κίνηµα τα πρώτα

5 χρόνια ανάπτυξής του, και πιο συγκεκριµένα στα τέλη του 19 ου αρχές 20 ου αιώνα. Η κινητοποίηση σύµφωνα µε το παράθεµα ξεκινάει όχι από τα αστικά κέντρα που πρόκειται να αναπτυχθούν βιοµηχανικά αλλά από τα ήδη υπάρχοντα παραδοσιακά κέντρα, όπως η Σύρος και η Πάτρα. Επίσης η µορφή των αιτηµάτων δεν δείχνουν την προλεταριακή αφύπνιση των εργατών αλλά αυτά επικεντρώνονται κυρίως σε διεκδικήσεις από το κράτος, από το οποίο ζητούν προστασία. Κι ενώ ήδη από το 1885 υπάρχει ο Πλ. ρακούλης µε το «Άρδην» και τη σοσιαλιστική θεωρία να προσπαθεί να αφυπνίσει τους εργάτες, η κίνηση του Στ.Καλλέργη το 1888 αποβλέπει στη διεκδίκηση εκ µέρους των εργατών στοιχειωδών δικαιωµάτων τους µε την παρέµβαση του κράτους. Οι τάσεις αυτές γίνονται σαφέστερες µε τη σταφιδική κρίση και στην πρώτη εργατική πρωτοµαγιά του 1894 οι εργάτες απευθύνουν αιτήµατα για οκτάωρο, για Κυριακάτικη αργία, για σύνταξη σε όσους είχαν εργατικά ατυχήµατα, αιτήµατα που «ανακατεύονται» µε γενικότερες διεκδικήσεις για κατάργηση της κράτησης για χρέη και των θανατικών εκτελέσεων. Η πηγή χαρακτηρίζει αυτές τις κινήσεις περισσότερο αναρχικές παρά σοσιαλιστικές. Η µορφή αυτού του εργατικού κινήµατος θα αρχίζει να αλλάζει µετά το 1900 µε την εµφάνιση της βιοµηχανικής εργατικής τάξης». Συνεχίζουµε µε στοιχεία από το βιβλίο στην σελίδα 48: «Η απουσία µεγάλων σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων εργατικής ιδεολογίας στη χώρα». Η δεύτερη πηγή µας δίνει περισσότερα στοιχεία για τη σύσταση της Φεντερασιόν κι επιβεβαιώνει το σηµαντικό ρόλο που έπαιξε κατά την περίοδο µορφωποίησης και οργάνωσης του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα. Μετεξέλιξη πολιτικής λέσχης που είχε ιδρύσει ο Αβραάµ Μπεναρόγιας την εποχή της εµφάνισης των Νεοτούρκων καθαρά εβραϊκής, προσπάθησε να ενώσει και να οργανώσει τους σοσιαλιστές από όλες τις εθνικότητες, χωρίς αυτό να γίνει εφικτό, λόγω διαφορών µεταξύ εθνικοτήτων και σοσιαλιστικών οµάδων. Η πηγή όµως παρόλα αυτά αναγνωρίζει το µεγάλο έργο που διαδραµάτισε η Σοσιαλιστική Εργατική Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν) στην ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα µετά από την εποχή των Βαλκανικών Πολέµων». Προαιρετικά µπορούµε να αναφέρουµε και την παράγραφο στις σελίδες του βιβλίου: «Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος», που εντοπίζει τη εξέλιξη του εργατικού κινήµατος σε υστερότερα χρόνια των Βαλκανικών Πολέµων και παρουσιάζει τις οργανώσεις που βοήθησαν στην ωρίµανσή του. Επιµέλεια: Χριστίνα Λεωνιδοπούλου, Φιλόλογος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις Σ, αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Α. 2. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό

Α. 2. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΧΑΙΡΗ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΖΟΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - http://www.filologikofrontistirio.gr ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Φεντερασιόν : Σχολικό βιβλίο σ. 46 «Η κατάσταση αυτή. εργατικής ιδεολογίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Ημερησίων 2001 α. Με βάση το παρακάτω κείμενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τις βασικές γραμμές του εκσυγχρονιστικού προγράμματός του και να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Βάλια Μπουγάδη Σχολικό έ τος 2015-16 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ή ΟΜ ΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Θ έ μ α τ α ε ξ ε τ ά σ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Βάλια Μπουγάδη Σχολικό έ τος 2012-13 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Θ έ μ α τ α ε ξ ε τ ά σ ε ω ν Α Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ :

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ : ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ : ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σελ. 26 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 σημειώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 21 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 36 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 39 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ... 43 ΠΗΓΕΣ... 49 ΠΗΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Βάλια Μπουγάδη Σχολικό έ τος 2013-14 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Θ έ μ α τ α ε ξ ε τ ά σ ε ω ν Α Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α.1 Α.1.1. Να αποδώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των πιο κάτω ιστορικών όρων : α. κλήριγκ β. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576)

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.. ΜΑΘΗΜΑ...ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1] Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εθνικό Κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 21 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 31 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 34 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ... 36 ΠΗΓΕΣ... 42 ΠΗΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον αριθµό της πρότασης από τη Στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÁ ÐÑÉÓÌÁ ÐÁÔÑÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÁ ÐÑÉÓÌÁ ÐÁÔÑÁ Πολιτοφυλακή Κρήτης: το πιο σηµαντικό επίτευγµα της αρµοστείας του Αλέξανδρου Ζαΐµη ήταν ότι οργανώθηκε ο πρώτος στρατός του νησιού (1907), που εξελίχθηκε σε αξιόλογη δύναµη, όπως φάνηκε αργότερα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Ορεινοί β. Ομάδα των Ιαπώνων γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως.

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Ορεινοί β. Ομάδα των Ιαπώνων γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως. Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Μαρτίου 2012

Σηµειώσεις Μαρτίου 2012 Η αυγή του 21ου αιώνα βρίσκει τη µία από τις δύο µειονότητες, αυτή των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως, πλήρως εξαφανισµένη λόγω ακριβώς της κατάφωρης παραβιάσεως της Συνθήκης της Λωζάνης. Η δεύτερη µειονότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Υροντιστήριο Μ.Ε. Υιλολογικό & Οικονομικό Ιωαννίδης Άρης

Υροντιστήριο Μ.Ε. Υιλολογικό & Οικονομικό Ιωαννίδης Άρης 1 2 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Η τεχνική των απαντήσεων στις εξετάσεις 3 Ιστορικό για Ερωτήσεις Α1: 1.Σο πρώτο μέρος του εξεταστικού δοκιμίου (Α1) αποτελείται συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλοεθνείς και πρόσφυγες»

«Αλλοεθνείς και πρόσφυγες» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κεφάλαιο 8 Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι () Μετά το 1910, οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν την Ελλάδα και να μεγαλώσουν τα σύνορά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ιστορία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΡΙΑ ΜΑΤΤΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ιστορία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΡΙΑ ΜΑΤΤΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ιστορία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΡΙΑ ΜΑΤΤΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιμέλεια :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Πρόσφυγες από την Κιλικία της Μικράς Ασίας, µέσα στο ατµό-

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Πρόσφυγες από την Κιλικία της Μικράς Ασίας, µέσα στο ατµό- ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ο ελληνικός πληθυσµός πριν και µετά την άφιξη των προσφύγων του 1922 Από τους Βαλκανικούς πολέµους µέχρι και το 1928 ο πληθυσµός της Ελλάδας µεταβάλλεται συνεχώς ως αποτέλεσµα των επεκτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930) ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930), σελ. 1 ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930) ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930), σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 13 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα

Διαβάστε περισσότερα