M Y T I Λ H N H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M Y T I Λ H N H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κων/νου Καλλινίκου: Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου Ἀρχιµ. Χρυσ. Χρυσοπούλου: Σταυρός ὁ Ζωηφόρος Γ.Π. Σωτηρίου: Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος : Ἁγιογραφικά σωτήρια Σαλπίσµατα : Ἀναµνήσεις ἀπό τόν πόλεµο τοῦ Εὐµορφίας Σάββα: Ἱστορικό ἱ.ν. ἁγ. Γεωργίου Πολυχνίτου.232 Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου: Ἡ φιλοπτωχία : Ἀπό τά ἀποµνηµονεύµατα : τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη : Εἰδήσεις, σκέψεις, παρατηρήσεις : Χρονικά M Y T I Λ H N H ETOΣ OΒ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ APIΘ. 9-10

2 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. ΙΑΚΩΒΟΣ πρός τόν ὁποῖον ὑποβάšονται οἱ θερμές εὐχές τοῦ Ἱ. Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ (23 Ὀκτωβρίου)

3 ΕΤΟΣ ΟΒ ΑΡΙΘ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΟΡΤΙΑ ο σταυροσ του κυριου (Ἀποσπάσµατα) Κων/νου Καλλινίκου «... Τετραμερής ἦτο ὁ Σταυρός, πρός Ἀνατολήν καί Δύσιν καί Ἄρκτον καί Μεσημβρίαν ἀποβλέπων καί εἰς τάς τρεῖς δέ κυριωτέρας γλώσσας τοῦ καιροῦ ἐκείνου ἦτο ἡ ἐπιγραφή γεγραμμένη, εἰς τήν Ἑβραϊκήν, τήν γλῶσσαν τῆς θρησκειας, εἰς τήν Ἑλληνικήν, τήν γλῶσσαν των τεχνῶν καί ἐπιστημῶν καί εἰς τήν Ρωμαϊκήν, τήν γλῶσσαν τοῦ νόμου καί τῶν πολιτικῶν κατακτήσεων. Τί ἄλλο δέ

4 συμπεραίνεται ἐντεῦθεν εἰμή ὅτι ὁ εἷς Χριστός ὑπέρ πάντων ἀπέθανε; Τί ἄλλο εἰμή ὅτι ἡ φιλάνθρωπος θεότης πρός πάντας τείνει τούς στοργικούς βραχίονάς Της; Εὐτυχής οἱ ἀνταποκρινόμενοι εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οἱ πιστεύοντες εἰς τόν Υἱόν Αὐτοῦ καί μή ἀπολλύμενοι! Μακάριοι οἱ σπεύδοντες πρός τάς πηγάς τοῦ σωτηρίου καί ἀντλοῦντες ἐντεῦθεν ὄχι ὕδωρ, ἀλλά αἷμα σωστικόν, τό αἷμα τοῦ ἀπό καταβολῆς κόσμου ἐσφαγμένου ἀρνίου. Ἀλλά μακάριοι καί οἱ δι ὅλου τοῦ βίου σπουδάζοντες τά ἐν τῶ βιβλίῳ τοῦ Σταυροῦ πάμφωτα διδάγματα καί τήν διαγωγήν των συμμορφοῦντες πρός τάς συμβουλάς τοῦ Τιμίου Ξύλου. Διότι δέν ὑπάρχει παραίνεσις μή ἐκπορευομένη ἀπό τόν Σταυρόν. Ἐν τῷ Σταυρῷ ὁ ὑπερήφανος διδάσκεται τήν ταπείνωσιν, ὁ ἀγέρωχος τήν συγκατάβασιν, ὁ ἐγωπαθής τήν ἀγάπην, ὁ φιλένδικος τήν ἀνεξικακίαν, ὁ ἀνυπότακτος τήν ὑπακοήν, ὁ πλεονέκτης τήν πτωχείαν, ὁ φιλάρεσκος τό ἀληθινόν κάλλος, ὁ ἠθικολόγος τάς μέχρις ἔργων συμβουλάς, ὁ ποιμενάρχης τήν αὐτοθυσίαν, ὁ δυστυχής τήν ὑπομονήν, ὁ εὐτυχής τό ἔλεος Ἐν μέσῳ τῶν συνεχῶν ἡμῶν ἠθικῶν πτώσεων, ἐν τῷ μέσῳ τῆς περιβαλλούσης ἡμᾶς ὑλιστικῆς ἀτμοσφαίρας, ἐν τῷ μέσῳ τῶν μυρίων σκανδάλων τῶν περί ἡμᾶς τεκταινομένων, ἄς ὑψώσωμεν τούς ὀφθαλμούς καί τάς καρδίας ἡμῶν πρός τά ἄνω καί ἄς ἀναζητήσωμεν τό προπορευόμενον Σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ὅστις ἔδωκεν εἰς ὑμᾶς τήν ἐξουσίαν ἵνα πατῶμεν ἐπάνω ὄφεων καί σκορπίων καί ἐπί πᾶσαν τήν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. Ἄς μή ἀποσπάσωμεν ἀπ αὐτοῦ τά ὄμματα, ἄς μή ἀποσπάσωμεν τάς καρδίας, ἀλλ αὐτό σύμβολον καί πόθον καί ἐλπίδα καί φωτισμόν καί στήριγμα ἔχοντες, καί θυρεόν προβαλλόμενοι και ἐν τούτῳ νικῶντες τούς ἐχθρούς ἡμῶν, ἄς διανύωμεν θαρραλέως τήν πρόσκαιρον ταύτην ἔρημον τῆς παρούσης ζωῆς μεθ ἥν εἴθε νά καταντήσωμεν οἱ πάντες, προπορευομένου πάντοτε τοῦ Τιμίου Ξύλου, εἰς τά μακάρια σκηνώματα ἔνθα αἱ ἔρημοι θά μεταβληθοῦν εἰς παραδείσους, οἱ στεναγμοί εἰς ἀσπασμούς καί τά δάκρυα εἰς δοξολογίας διηνεκεῖς τῆς Τρισυποστάτου θεότητος.

5 «αὐτό σύμβολον καί πόθον καί ἐλπίδα καί φωτισμόν καί στήριγμα ἔχοντες, καί θυρεόν προβαλλόμενοι και ἐν τούτῳ νικῶντες τούς ἐχθρούς ἡμῶν».

6 σταυροσ ο ζωηφοροσ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Χρυσοπούλου Αδιαπραγμάτευτη καί ταυτόχρονα ἀναλλοίωτη πραγματικότητα εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία μόνο ἁγιάζει καί σώζει τούς χριστιανούς ἀκόμα καί διά τῶν ἀντικειμένων. Γιά τόν λόγο αὐτό προβάλλει στίς 14 Σεπτεμβρίου τόν Σταυρό τοῦ μαρτυρίου τοῦ Χριστοῦ, γιά νά μεταδώσει χάρη καί δύναμη στούς προσκυνητές του. Στήν δύσβατη πνευματικά ἐποχή μας ἐκεῖνος γίνεται φάρος πού ἀκτινοβολεῖ καί προφυλάσσει, ἐνῶ δείχνει καί τό λιμάνι τῆς σωτηρίας πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Στά σκοτάδια παραμένει ἡ ἐλπίδα γιά λύτρωση σέ ὑπήνεμο λιμάνι, ἔτσι τίς φουρτοῦνες-κακοτοπιές τίς ξεπερνᾶμε, ἀρκεῖ νά τόν ἀτενίζουμε στήν ὀρθόδοξη διάστασή του, ἀφοῦ τόν ἄλλαξε ριζικά ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σταυρός δέν εἶναι φονικό ὅπλο, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ αἱρετικοί χιλιαστές. Εἶναι ὁ τρόπος καί ὁ τόπος τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, μέ τελικό σκοπό νά λυτρωθεῖ τό ὑπόδουλο στήν ἁμαρτία ἀνθρώπινο γένος. Δέν εἶναι φονικό ὅπλο γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς, γιατί δέν εἶναι ὁ Χριστός πεθαμένος, ὁ φονευμένος Θεός. Γιά ὅλους μας εἶναι ὁ Ἀναστημένος Λυτρωτής, πού ὑπάρχει στούς οὐρανούς καί μᾶς περιμένει. Μετά ἀπό ἕναν ἀθλητικό ἀγῶνα ἴσως ὑπάρχει νίκη ἴσως ὅμως καί ἦττα. Στήν περίπτωση ὅμως τῶν πνευματικῶν ἀγώνων, μόνο νικηφόρος πρέπει νά εἶναι αὐτός, ἀρκεῖ νά ἔχουμε ὡς λάβαρο τόν Τίμιο Σταυρό. Ἕνας ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μᾶς βεβαιώνει πώς καί οἱ δαίμονες ἀκόμα τρέμουν καί μόνον στήν θέα τοῦ Σταυροῦ. Συμβαίνει τοῦτο γιατί, διά τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου ἔχασε ὁ διάβολος τόν δέσμιό του, τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ Χριστός μέ τήν κάθοδό του στόν Ἅδη τόν «τράβηξε», τόν λύτρωσε ἀπό τόν δεσμώτη διάβολο καί τοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα νά ζήσει αἰώνια. Μετά τήν Σταύρωση ἦρθε ἡ Ἀνάσταση, πέρασμα διά τῆς πόρτας πού λέγεται Τίμιος Σταυρός. Μετά τίς κάθε εἴδους προσωπικές δοκιμασίες ἔρχεται ἡ χαρά τῆς δικαίωσης, τῆς νίκης, τῆς θεραπείας τῶν πληγῶν πού καταφέρουν αὐτές. Ὅπως ἀναστήθηκε ὁ Χρι-

7 στός, τό αὐτό μποροῦμε νά καταφέρουμε καί ἐμεῖς δύσκολα, ὄχι ὅμως ἀκατόρθωτα. Ὁ Σταυρός ἔτσι δέν εἶναι γιά νά θανατώνει, ἀλλά γιά νά σώζει, νά δίνει κουράγιο, δύναμη καί ἐλπίδα γιά τό αὔριο. Μεγάλο παράδειγμα καί ἀδιάψευστη πραγματικότητα εἶναι οἱ Ἅγιοί μας. Μέ τό μαρτύριο πότε τοῦ αἵματος, πότε τοῦ ἱδρώτα τους, αὐτοί σήκωσαν ἀγόγγυστα τόν σταυρό πού τούς δόθηκε. Μπορεῖ νά ἔφυγαν ἀπό τούτη τήν ζωή, ἀλλά ἀναστημένοι χαίρονται τήν ποθητή αἰωνιότητα, τούς θυμόμαστε καί ὅ,τι καλό ἔπραξαν μέχρι σήμερα καί τούς τιμᾶμε γι αὐτό. Ἔμπνευσή τους ἦταν ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, ὁ Γολγοθᾶς ἦταν σημεῖο ἀναφορᾶς γιά νά ὑπομείνουν κάθε εἴδους βασανιστήρια, μαρτυρίου ἤ συνειδήσεως, πόνου σώματος ἤ πόνου ψυχῆς. Ὁ Χριστός ἁγίασε τόν Σταυρό καί ἁγιάζει ὅσους τόν σηκώνουν στήν ζωή τους μέ καρτερία. Σάν βλέπουμε ἐπιπλέον τόν Τίμιο Σταυρό θυμόμαστε καί τήν ὑπομονή τοῦ Κυρίου. Ἄν καί Θεός, ἐπέτρεψε ἐκεῖ πάνω νά πληγωθεῖ ἀπό τά καρφιά τῶν στρατιωτῶν καί ἀπό τά καρφιά τῆς ἀχαριστίας, τῆς ἀπόρριψης, τῆς ἀμφισβήτησης, φρικτό τό μαρτύριο. Ἐκείνη τήν μοναδική στιγμή γιά τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας νά βλέπει ἕναν Θεό νά πάσχει σωματικά, Ἐκεῖνος συγχωρεῖ καί μακροθυμεῖ, κάνει κάτοικο τοῦ Παραδείσου ἕναν ληστή καί ἀνοίγει τήν ἑρμητικά κλειστή θύρα του καί μᾶς περιμένει ὅλους μας. Κλειδί ὁ Σταυρός, προϋπόθεση ἡ μετάνοιά μας. Πάντα ὑπάρχει διέξοδος στά προβλήματα πού μᾶς κυκλώνουν. Ὁ ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας, τό πιστό μέλος Της, ξέρει ποῦ θά τά βρεῖ, τά δείχνει ἄλλωστε ὁ Ἰησοῦς μέ τό ἕνα χέρι Του, ἀφοῦ μέ τό ἄλλο κρατᾶ τόν Σταυρό Του. Ζωή χωρίς Σταυρό δέν ὑπάρχει, μά καί Σταυρός χωρίς Ἀνάσταση δέν νοεῖται. Γι αὐτό καθώς πορευόμαστε στήν ζωή μας ἄς εἴμαστε σέ δρόμους ὑπομονῆς καί ἔμπρακτης πίστης στόν Θεό. Οἱ δρόμοι αὐτοί περνοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία ὁπωσδήποτε, οἱ αἱρέσεις μᾶς ὁδηγοῦν σέ ὕποπτους παράδρομους πού ἄν τούς ἀκολουθήσουμε θά καταλήξουμε στόν ὄλεθρο. Ὁ αὐτοσκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ὅμως ἡ Ἀνάσταση, ἄν τήν ἐπιδιώξουμε, θά τήν βιώσουμε.

8 26η σεπτεµβριου Γ. Π. Σωτηρίου αγιοσ ιωαννησ ο θεολογοσ Σ άν ἄστρο πρώτου μεγέθους ἔλαμψε καί λάμπει στόν Οὐρανό τῆς Ἐκκλησίας μας. Θεία, πολυσύνθετη ἀκτινοβολία ἁγιότητος, πίστεως, ἀγάπης, δράσεως, σοφίας, ἀρετῆς, λόγων, ἔργων, θυσίας, συνοδεύει τήν μεγάλη καί πανσέβαστη μορφή τοῦ Ἰωάννου. Εἶναι ὁ «Ἠγαπημένος» παρά πάντας Μαθητής. Εἶναι ὁ Μαθητής τῆς Ἀγάπης. Εἶναι ὁ «Εὐαγγελιστής», συγγραφεύς τοῦ Θείου Εὐαγγελίου καί τριῶν Ἐπιστολῶν καί τῆς Ἀποκαλύψεως. Εἶναι ὁ «ὑψιπέτης ἀετός τῆς Θεολογίας». Ἡ ἁγνή καί διψασμένη γιά τήν ἀλήθεια ψυχή του στρέφεται στήν ἀρχή στό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου. Γίνεται ἕνας ἀπ τούς πρώτους καί πιό θερμούς μαθητάς του τόσον, ὥστε σ αὐτόν καί στόν Ἀνδρέα, δείχνει ὁ Πρόδρομος τόν Χριστό, λέγοντας: «Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ». Ἀκολουθεῖ μαζί μέ τόν Ἀνδρέα τόν Χριστό καί μένουν κι οἱ δυό κοντά Του μιά ὁλόκληρη μέρα. Κι ὅταν, ἀργότερα, Τόν ξαναβλέπουν στῆς Γεννησαρέτ τά ἀκρογιάλια καί ἀκοῦνε τή θεία πρόσκλησι: «Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώ-

9

10 πων», ἠλεκτρίζονται οἱ πρῶτοι δυό, Πέτρος καί Ἀνδρέας, μαγνητίζονται οἱ δεύτεροι, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης καί ἀφήνουν «πλοῖα καί δίκτυα» καί τόν γέροντα πατέρα τους, τόν Ζεβεδαῖο, κι ἀκολουθοῦν γοητευμένοι τόν Χριστό. Ἐξαιρετική θέσι κατέχει στόν κύκλο τῶν Ἀποστόλων. Σέ μεγάλες καί ἐπίσημες στιγμές τόν βλέπομε κοντά στό Χριστό. Στήν μεταμόρφωσι, στή νεκρανάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου, στή θερμή προσευχή τῆς Γεθσημανῆ, ἀποτελεῖ μέ τόν Πέτρο καί τόν Ἰάκωβο τήν τριάδα τῶν ἐκλεκτῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ. Στήν ἱστορική καί θλιβερή στιγμή τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τόν βλέπομε μέ συμπόνια νά γέρνη στό στῆθος τοῦ Ἰησοῦ, «ὁ ἐπιστήθιος» μαθητής, καί νά ρωτᾶ μέ δάκρυα τόν Δάσκαλό Του, ποιός εἶναι αὐτός πού θά τόν προδώση. Λίγο ἀργότερα τόν βλέπομε στήν αὐλή τοῦ ἀρχιερέως, τήν ὥρα πού ἀνακρίνεται ὁ Κύριος, καί, ἴσως, αὐτός νά διηυκόλυνε ἐκεῖ τήν εἴσοδο τοῦ Πέτρου, γιατί, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν τά Εὐγγέλια, «ἦν γνωστός τῷ Ἀρχιερεῖ». Στήν φρικτή ὥρα τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου, κι ἐνῶ κανείς ἀπ τούς μαθητάς δέν ἐμφανίζεται στό Γολγοθᾶ, ὁ Ἰωάννης βρίσκεται μπροστά στό Σταυρό, μαζί μέ τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτόν δείχνοντας ὁ Χριστός ἀπ τό Σταυρό, εἶπε στήν Παναγία: «Γύναι, ἰδού ὁ υἱός σου» καί στρέφοντας μέ κόπο τό αἱματόβρεκτο κεφάλι Του στό μαθητή, δείχνοντας τήν Παναγία, λέγει: «ἰδού ἡ μήτηρ σου». Ὅσο κι ἄν εἶχαν συγγένεια ἡ μητέρα τοῦ Ἰωάννου Σαλώμη μέ τήν Παναγία εἶναι μεγάλη κι ἀνυπολόγιστη τιμή γιά τόν Ἰωάννη νά σταθῆ στή θέσι τοῦ Χριστοῦ σάν γυιός καί προστάτης τῆς Παναγίας. Ἀπό τότε ἔμενε ἡ Παναγία στό σπίτι τοῦ Ἰωάννου μαζί μέ τήν ἐξαδέλφη της Σαλώμη. Ὁ Ἰωάννης παίρνει ἀπ τούς πρώτους τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως. Τρέχει σάν νεώτερος, «τάχιον τοῦ Πέτρου» καί βλέπει τό ἄδειο μνῆμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀξιώνεται νά δῆ πολλές φορές καί νά συνομιλήση μέ τό Χριστό μετά τήν Ἀνάστασι. Ἀρχίζει τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Κάνει πλῆθος θαυμάτων μέ τή δύναμι τοῦ Χριστοῦ. Συλλαμβάνεται ἀπ τίς πρῶτες μέρες τῆς ἀποστολικῆς του δράσεως καί δηλώνει φανερά καί ξάστερα, πώς δέν μπορεῖ νά μή κηρύξη αὐτά πού εἶδαν τά μάτια του καί ἄκουσαν τά αὐτιά του καί ψηλάφησαν τά χέρια του. Χαρακτηρίζεται «στῦλος» τῆς πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Γράφει τό Εὐαγγέλιο, γιά νά δείξη τήν Θεότητα τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ καί

11 παίρνει πρῶτος αὐτός τόν ὡραῖο τίτλο τοῦ Θεολόγου. Γράφει τίς ὡραιότερες τρεῖς Ἐπιστολές του, γιά νά δείξη τήν θεία ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί νά διδάξη τήν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου στόν ἄνθρωπο, καί παίρνει ἀπ τίς Ἐπιστολές αὐτές τόν μοναδικό τίτλο: «Ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης». Ἐξορίζεται στήν Πάτμο ἐπί τοῦ Δομετιανοῦ κι ἐκεῖ στή σπηλιά τοῦ βράχου γράφει τήν «Ἀποκάλυψη», τό μοναδικό προφητικό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Γι αὐτό καί ὀνομάζεται καί «Ἀποκαλυπτής». Ἀπ τή Πάτμο ξανάρχεται στήν Ἔφεσο. Ἔζησε πάνω ἀπό ἑκατό χρόνια. Στά βαθειά του γεράματα μή μπορώντας νά πῆ περισσότερα, εἶχε περιορίσει τό κήρυγμά του στίς λέξεις: «Τεκνία, ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί». Εἶχαν πιστέψει οἱ πρῶτοι Χριστιανοί πώς δέ θά πέθαινε ὁ Ἰωάννης. Κι ἀφοῦ πέθανε καί τόν ἔθαψαν στήν Ἔφεσο, δέν ξαναβρῆκαν στόν τάφο τό ἅγιο του λείψανο. Γι αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία ὡς «μετάστασι» χαρακτήρισε τόν θάνατό του. Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη του τήν 8ην Μαΐου καί τήν 26ην Σεπτεμβρίου ἀφιερώνει στή μετάστασι τοῦ μεγάλου Μαθητοῦ τῆς Ἀγάπης. Δέν μποροῦν ποτέ αὐτές οἱ λίγες φτωχικές γραμμές νά δώσουν ἔστω καί τήν ἀμυδρότερη εἰκόνα τῆς μεγάλης προσωπικότητας καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἰωάννου. Ἐκεῖ πού μποροῦμε νά τόν δοῦμε ὁλοζώντανο, εἶναι τό Εὐαγγέλιο, οἱ Ἐπιστολές καί ἡ Ἀποκάλυψις πού κατέχουν ἐξαιρετική θέσι μεταξύ τῶν 27 βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἀπό κεῖ μποροῦμε νά πάρουμε ζωή καί φῶς καί δύναμι. Τό Εὐαγγέλιό του κατέπληξε τά μεγαλύτερα πνεύματα τῆς γῆς. Καί οἱ ἐπιστολές του στάλαξαν τό βάλσαμο τῆς ἀγάπης σέ κουρασμένες καί θλιμμένες ψυχές. Τῆς ἀγάπης πού ἀπ ὅλα πιό πολύ ἔχομε ἀνάγκη στήν σημερινή Κοινωνία πού «ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν, διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ἐπί τῆς γῆς». Στή σημερινή ἐποχή, πού κι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ξεχάσαμε ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί». * * * Ἀπολυτίκιον. Ἦχος β Α πόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον ρῦσαι λαόν ἀναπολόγητον δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος ὅν ἱκέτευε Θεολόγε, καί ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καί τό μέγα ἔλεος.

12 ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ * «Οὐαί τήν γῆν καί τήν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρός ὑμᾶς ἔχων θυμόν μέγα, εἰδώς ὅτι ὀλίγον καιρόν ἔχει». (Ἀποκ. 12, 12) «Ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καί διδασκαλίαις δαιμονίων». (Α Τιμ. 4, 1) «Καί ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀ - ναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα, τοῦ ἀποσπᾶν τούς μαθητάς ὀπίσω αὐ τῶν». (Πράξ. 20, 30) Ἀλλοίμονον στήν γῆ καί τήν θάλασσα, διότι ὁ διάβολος κατέβη πρός ἐσᾶς μέ θυμό καί ὀργή μεγάλη, ἐπειδή γνωρίζει ὅτι λίγο καιρό ἔχει ἀκόμη καί ὅτι ἡ ἐξουσία του σύντομα θά καταλυθῆ. * * * Στούς κατοπινούς χρόνους, λέγει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, θά ἀπομακρυνθοῦν μερικοί ἀπό τήν ὀρθή πίστι καί θά δίδουν προσοχή σέ ἀνθρώπους πού θά ἐνεργοῦνται ἀπό πνεύματα πλάνης καί σέ διδασκαλίες δαιμονίων. * * * Καί ἀπό σᾶς τούς ἰδίους θά ἀναφανοῦν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θά διδάσκουν διεστραμμένη τήν ἀλήθεια, διά νά ἀποσποῦν μαθητάς ἀπό τήν ἀλήθεια, διά νά γίνουν ὀπαδοί τους. * Ἀπό τό ἐκδοθέν βιβλίον «Γνώρισε τό μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας», Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥ- ΨΕΛΗ», Θεσ/νίκη.

13 «Παραγγέλομεν δέ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπό παντός ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καί μή κατά τήν παράδοσιν ἥν παρέλαβον παρ ἡμῶν» (Ἀποκ. 12, 12). «Εἴ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῷ μή λέγετε ὁ γάρ λέγων αὐτῷ χαίρειν καί κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Ἰω. 2, 10-11). «Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος». (Τίτ. 3, 10-11) «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις». (Πράξ. 5, 29) Σᾶς παραγγέλλομε δέ, ἀδελφοί, στό ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά τηρῆτε τόν ἑαυτόν σας σέ ἀπόστασι ἀπό κάθε ἀδελφό χριστιανό, πού διάγει βίον ἄτακτο καί ὄχι σύμφωνα μέ τήν παράδοσι, πού ὅλοι ἔχουν πάρει ἀπό ἐμᾶς. * * * Ἐάν κάποιος ἔρχεται πρός ἐσᾶς σάν διδάσκαλος ἤ ἀδελφός καί δέν φέρει αὐτή τήν διδαχή, μή τόν δέχεσθε στό σπίτι σας διά νά τόν φιλοξενήσετε, καί μή ἀπευθύνετε σ αὐ - τόν κανένα χαιρετισμό διότι ἐκεῖνος πού τόν χαιρετᾶ γίνεται συμμέτοχος στά πονηρά του ἔργα. * * * Ἄνθρωπον αἱρετικόν, ἐάν μετά τήν πρώτη καί δεύτερη νουθεσία, πού θά κάμης σ αὐτόν, ἐπιμένη στήν πλάνη του, ἀπόφευγε, γνωρίζοντας ὅτι ὁ τοιοῦτος ἔχει διαστραφεῖ καί ἁμαρτάνει ἔχοντας ὑπογράψει ὁ ἴδιος τήν καταδίκη του. * * * Ὀφείλομε νά πειθαρχοῦμε περισσότερο στόν Θεό παρά στούς ἀνθρώπους.

14 «Ἐάν ἀγαπᾶτε με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε». (Ἰωάν. 14, 15). Ἐάν μέ ἀγαπᾶτε, τηρήσατε τάς ἐντολάς μου. * * * «Προσέχετε δέ ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες». (Ματθ. 7, 15) Προσέχετε δέ, νά μή παρασυρθῆτε στήν πλάνη ἀπό τούς ψευτοπροφήτας, πού ἔρχονται σέ σᾶς μέ τό ἐξωτερικό ἔνδυμα τοῦ προβάτου, ἐνῶ ἀπό μέσα εἶναι ἄγριοι καί ἅρπαγες σάν λύκοι. * * * «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». (Ματθ. 7, 21) «Ἐγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί δώσουσι σημεῖα μεγάλα καί τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δύνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς». (Ματθ. 24, 24) Πρέπει δέ νά γνωρίζετε, ὅτι στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν θά μπῆ καθένας, πού ἁπλά μέ προσφωνεῖ Κύριε, Κύριε, ἀλλά ἐκεῖνος πού ἐφαρμόζει τό θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατέρα μου. * * * Διότι θά ἀναφανοῦν ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί θά δώσουν μεγάλα σημεῖα καί θαυμαστά ἔργα, ὥστε νά πλανήσουν, ἐάν εἶναι δυνατόν καί αὐτούς ἀκόμη τούς ἐκλεκτούς.

15 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ Εἴχαµε µπεῖ στή µάχη ἀπό τό Νοέµβρη τοῦ 40 καί ἀδιάκοπα κάναµε τό καθῆκον µας σέ κάθε βουνοκορφή καί ρε- µατιά πάνω ἐκεῖ στίς ἀφιλόξενες, κακοτράχαλες, χιονισµένες ἀλβανικές βουνοκορφές, σάν συνεχιστές τῆς ἀκριβοπληρωµένης καί αἱµατοβαµµένης προγονικῆς κληρονοµιᾶς. Μέ ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς µας καί συνείδηση τοῦ προορισµοῦ µας ἀνεβαίναµε νικηφόρα κάθε κορφή, λόγγους καί φαράγγια καί πατούσαµε σίγουρα τήν ἀρβύλλα µας σέ κάθε βράχο καί πλαγιά κτυπώντας ἀλύπητα τόν ὕπουλο ἐχθρό, χωρίς ὑπολογισµό σέ κόπους, κινδύνους καί θυσίες. Περιφρονούσαµε

16 κάθε στέρηση κι ὅταν θανατηφόρα µᾶς χτύπαγε τό ἐχθρικό βόλι, αἰσιόδοξα καί καρτερικά, ἀντικρύζαµε τό θάνατο, γιατί ἦταν ἡ πόρτα γιά τήν Ἀθανασία, ἦταν ὁ δρόµος πού ὁδηγοῦσε στά Ἠλύσια τῆς όξας, ἦταν ἡ στράτα τῆς θυσίας γιά τά ἰδανικά τῆς Φυλῆς, γιά τά πεπρωµένα τοῦ Ἔθνους καί γιά τή δικαίωση τῶν ἠθικῶν Ἀξιῶν. Ἔτσι καί µέ τέτοια πανοπλία ἀγωνιζόµαστε τόν ἀγῶνα τόν καλό µέχρις ὅτου, µιά ἀστροµάτα νυχτιά, καθισµένοι µέσα στό ἀµπρί µας κάναµε οἱ ἀξιωµατικοί τοῦ λόχου, τόν ἀπολογισµό τῆς ἡµερήσιας µάχης. Καί ἔλεγε ὁ ἀνθυπολοχαγός Γ. «Τί τά θέλετε, κύριοι συνάδελφοι, σήµερα στήν ἐπιχείρηση καί στήν ἔφοδο, ἔγινε ἕνα θαῦµα. Κάποια δύνα- µη ἐσώτερη µᾶς ἔσπρωχνε πρός τά ἐµπρός καί µιά Πίστη ἀκατάλυτη µᾶς διαβεβαίωνε πώς θά κερδίσουµε τή µάχη» καί συµπληρώνει ὁ Π. «Τήν ὥρα τῆς φωτιᾶς, τήν ὥρα πού σάν βροχή ἐπάνω µας ἔπεφταν οἱ σφαῖρες ἀπό τά πολυβόλα καί πυροβόλα τά ἐχθρικά, ἕνα κουράγιο µᾶς κρατοῦσε στίς θέσεις µας τέτοιο, πού µᾶς ἔδινε ἀκράτητο ἐνθουσιασµό στήν ἐξόρµηση στήν ἐπίθεσή µας. Ἡ Πίστη πώς ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει, ἦταν ριζωµένη στά κατάβαθά µας γιατί πάντοτε ξέρει νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἐλευθερία καί δικαιοσύνη, γιά τήν Αἰώνια ἀλήθεια... Μά ὁ τρίτος συνάδελφος τόν διέκοψε γιά νά µᾶς διαβεβαιώση µέ ὅλη τή δύναµη τῆς ψυχῆς του, πώς «θά γυρίσουµε Νικητές, γιατί ἡ Θεϊκή Μάννα ἡ Παναγιά µας, εἶναι κοντά µας κι ἡ σκέπη Της εἶναι µαζί µας πλάϊ µας, σιµά µας, δίπλα µας. Ὅταν ὑπάρχη ἕνα Θέλω ὑπάρχει κι ἕνας ρόµος. Ἡ Θέληση µας εἶναι ἀλύγιστη κι ὁ ρόµος µας εἶναι ἕνας, τῆς Τιµῆς καί τῆς Θυσίας... Μά τήν ὄµορφη ὅµως συζήτηση, µᾶς τήν διέκοψεν ὁ ἐπιλοχίας τοῦ λόχου, ὁ ὁποῖος µετέφερε διαταγή τῆς /νσεως γιά µιά συγκέντρωση: «Κύρ Λοχαγέ, λέει ὁ ἐπιλοχίας, ὁ ἀγγελιαφόρος φέρνει µιά διαταγή ἀπό τό κ. Συνταγµατάρχη...» Βιαστικά κι ἀνυπόµονα τήν ἀνοίξαµε γιά νά διαβάσουµε πώς τά χαράµατα ὁ Στρατιωτικός Ἱερεύς σάν πολεµιστής κι αὐτός τῆς ἰδέας θά µετέφερε σέ µᾶς τούς ἀγωνιστάς, τή Χριστιανική πνοή καί τό παλµό τῆς ζωογόνας Θρησκείας µας. Ἕνα ξαλάφρωµα ψυχικό νοιώσαµε ὅλοι µας γιά τή δωρεά αὐτή, πού συγκινητικά τή δεχτήκαµε, σάν εὐγνώµονες δωρεοδόχοι, µέσα σ ὅλη µας αὐτή τήν ἀπο- µόνωση καί µοναξιά, τήν ἐρήµωση καί τήν ἰδιόρρυθµη ψυχοσύνθεσή µας. Γιατί θά νοιώθαµε ἕνα φτερούγισµα συναισθηµατικό στίς ἀπόκοσµες σφαῖρες τοῦ Οὐρανοῦ πού τόσο ἄφθονα καί ἀποτε-

17 λεσµατικά προβάλλεται στήν εὐεργετική της ἐπίδραση ἡ Χριστιανική κοσµοθεωρία. Μέ ὀδυσσιακή λαχτάρα κι ἀγωνία, κυττούσαµε ἀδιάκοπα τό ρολόϊ, τό πότε θά µᾶς ἔφερνε κοντά στόν παπᾶ, στόν ἐκπρόσωπο τῆς Θρησκείας, πού γιά λίγες ὧρες θά µᾶς ἔπαιρνε ἀπό τήν κλαγγή τῶν ὅπλων, τό βογγητό τῶν κανονιῶν καί τήν ἀντάρα τοῦ πολέµου, γιά νά µᾶς χαρίση γαλήνη, ἡσυχία, ἠρεµία, ἀλλά καί τόνωση ἐσωτερική. «Γιά δέτε, λέει τώρα µέ τή σειρά του ὁ ἀνθυπολοχαγός., ὁ Ἱερεύς εἶναι σταλµένος ἀπό τήν Παναγιά κι ἀπό τόν Μεγάλον Θεόν τῆς Ἑλλάδος, γιά νά προσφέρη τήν γιατριά τῆς ψυχῆς µας, νά µαλακώση τούς πόνους καί νά γλυκάνη τίς πληγές µας... Πᾶµε λοιπόν ὅλοι στή Λειτουργία, γιά νά γίνου- µε µῦστες τῆς Θείας Μυσταγωγίας, καί κοινωνοί τῶν λεπτῶν καί εὐγενικῶν συναισθηµάτων τῆς Θ. Λατρείας...». Ἀκόµη θυµᾶµαι τά συγκινητικά λόγια τοῦ καλοῦ ἐκείνου Λευΐτη. Ἀκόµη ἠχοῦν στ αὐτιά µου τά παρήγορα κι ἐνθαρρυντικά γλυκόλογα τοῦ εὐγενικοῦ ἐκείνου Στρατ. Ἱερέως. Τό δάκρυ τρε- µουλιάζει στά µάτια, ἡ σκέψη µουδιάζει, µά καί τά πόδια τρεµάµενα γίνονται. «... Ἦρθα ἐδῶ, παιδιά τῆς λεβεντογεννήτρας καί καλοµάνας Ἑλλάδας, γιά νά σᾶς µεταφέρω τήν εὐγνωµοσύνη ὅλου τοῦ Ἔθνους γιά τή θυσία σας, θυσία πού δέν µένει ἀπλήρωτη. Ξαργυρώνεται µέ Τιµές καί όξες, καί στεφανώνεται ἀπό τή γλυκειά µας Παναγιά, µέ Νίκες. Ναί!... γιατί εἶναι καί θἆναι πάντα ὁ Μέγας Ἐπιτελάρχης τοῦ Ἀγῶνα µας, πού ἔστω κι ἄν πληγώθηκε ἀνήµερα στή γιορτή Της στό µυροβόλο νησί Της στή Τῆνο, ὅµως, τραυµατισµένη κι ἄν εἶναι, µᾶς συντροφεύει καί µᾶς προστατεύει στίς ὑπεράνθρωπες καί τιτάνιες προσπάθειές µας. έχτηκε πρώτη τή δολοφονική τορπίλη, γιά νά µᾶς διδάξη καί νά µᾶς δώση τό παράδειγµα τοῦ ἀγῶνα τῆς Ἀλήθειας καί τῆς Ἀρετῆς... Μπολιαστεῖτε µέ τή Θεία Πίστη τοῦ Ναζωραίου, πού ἔγινε καί παραµένει τό Αἰώνιο Σύµβολο... τοῦ Λυτρωµοῦ! Συχνά θά µνηµονεύη στούς συλλογισµούς του τή πολύτιµη τούτη ἀνάµνηση ὁ Γ. Πουλᾶκος ὑπ/γός. Τί λησµονοῦν σήµερον «Στή Βουλγαρία θά µποῦ - µε τιµωροί, στή Σερβία ὡς φίλοι, εἰς δέ τήν Ἑλλάδα θά ἀποκαλυφθῶµεν». ΣΤΑΛΙΝ «Καί µία δράξ ἀνθρώπων, πού λέγεται Ἑλλάς, κατά - φερε τήν πρώτην ἧτταν κατά τοῦ Ἄξονος». ΡΟΥΣΒΕΛΤ

18 Iστορικό του Iερου Ναου του Aγίου Γεωργίου Πολιχνίτου Γ Εὐμορφίας Σάββα, φιλολόγου Ὁ ἐνταφιασμός τοῦ μάρτυρος Ἡγυναίκα εἶχε συνέλθει. Ὁ νοῦς της ξαστέρωσε. Ἔ - βαλε τό χέρι της στόν τορβά, τράβηξε τό πάλλευκο σεντόνι καί τό ἅπλωσε καταγῆς. Τά δύο παλικάρια ἀγκάλιασαν τό σῶμα τοῦ μάρτυρος καί τό ἀπόθεσαν μαλακά στό σεντόνι. Ἡ γυναίκα ἔσκυψε στή γῆ, πῆρε στά χέρια της τό κεφάλι, τό φίλησε στό μέτωπο μέ σπαραγμό καί τό ἀπίθωσε εὐλαβικά ἐπάνω στό σῶμα. Ὕστερα ἔβγαλε τό βυσσινί μαντήλι ἀπ τά μαλλιά της, τό πέρασε στά δύο βασανισμένα χέρια καί δίπλωσε προσεκτικά τίς ἄκρες τοῦ σάβανου. Ἔκανε μία ἐδαφιαία ὑπόκλιση φέρνοντας τό δεξί της χέρι στήν καρδιά της καί ἦρθε καί στάθηκε μέ συστολή κοντά στήν κεφαλή τοῦ πιστοῦ της ἄρχοντα. «Χιτῶνα μοι παράσχου φωτεινόν ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον», ψέλλισε ὁ ἱερέας τοῦ Θεοῦ συγκλονισμένος, καθώς ἔβλεπε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του νά ἀνοίγουν οἱ πύλες τοῦ Οὐρανοῦ γιά τήν εἴσοδο τοῦ μάρτυρα στήν αἰ - ώνια βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔβαλε εὐλογητός καί ἄρχισε τήν ἐξόδια ἀκολουθία.. Κατόπιν πέρασε μπροστά καί κίνησε κατά τό δρόμο σφίγγοντας τό σταυρό ἐπάνω στό ἐπιτραχήλι καί ψιθυρίζοντας τόν τρισάγιο ὕμνο μέ δέος καί κατάνυξη. Ἡ γυναίκα καί ὁ ἄνδρας ἅρπαξαν γρήγορα τίς δύο μπροστινές ἄκρες τοῦ σεντονιοῦ. Τίς ἄλλες δύο πίσω τά δύο νέα παιδιά. Τά δυό φανάρια ἀχνόφεγγγαν τό ἕνα ἐμπρός δεξιά καί τό ἄλλο πίσω ἀριστερά καί ἡ συνοδεία ξεκίνησε Συνέχεια στή σελ. 27

19 Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Η Φιλοπτωχεια Δέν εἶναι καθόλου εὔκολο νά βρεῖ κανείς τήν ὑψηλότερη ἀπ ὅλες τίς ἀρετές καί νά τῆς δώσει τό πρωτεῖο καί τό βραβεῖο, ὅπως ἀκριβῶς δέν εἶναι εὔκολο νά βρεῖ μέσα σ ἕνα ὁλάνθιστο καί μοσχοβόλο λιβάδι τό πιό ὡραῖο κι εὐωδιαστό λουλούδι, καθώς πότε τό ἕνα καί πότε τό ἄλλο τοῦ τραβάει τήν προσοχή καί τόν προκαλεῖ νά τό κόψει πρῶτο. Ἔτσι, λοιπόν, σκέφτομαι ὅτι καλές ἀρετές εἶναι ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγάπη. Καί μάρτυρας γιά τήν πίστη εἶναι ὁ Ἀβραάμ, πού δικαιώθηκε ἀπό τήν πίστη του μάρτυρες γιά τήν ἐλπίδα εἶναι ὁ Ἐνῶχ, πού πρῶτος στήριξε τήν ἐλπίδα του στήν ἐπίκληση τοῦ Κυρίου, καί ὅλοι οἱ δίκαιοι, πού κακοπαθοῦν μέ τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μάρτυρες γιά τήν ἀγάπη, τέλος, εἶναι ὁ ἀπόστολος Παῦλος, πού ἔφτασε στό σημεῖο νά εὔχεται τή δική του ἀπώλεια γιά χάρη τῶν ἀδελφῶν του Ἰσραηλιτῶν, καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός, πού ὀνομάζεται ἀγάπη (Α Ἰω. 4:8). Καλή εἶναι ἡ φιλοξενία. Καί μάρτυρες γι αὐτό εἶναι ἀπό τούς δικαίους ὁ Λώτ, ὁ Σοδομίτης στή διαμονή μά ὄχι Σοδομίτης στή διαγωγή, καί ἀπό τούς ἁμαρτωλούς ἡ Ραάβ, ἡ πόρνη στό σῶμα μά ὄχι πόρνη στήν προαίρεση, πού ἐπαινέθηκε καί σώθηκε γιά τή φιλοξενία (Ἰησ. Ναυῆ 2:1-21). Καλή εἶναι ἡ μακροθυμία. Καί μάρτυρας γι αὐτό εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πού δέν θέλησε νά χρησιμοποιήσει τίς λεγεῶνες τῶν ἀγγέλων Του ἐναντίον τῶν βασανιστῶν Του καί ὄχι μόνο μάλωσε τόν Πέτρο, ὅταν τράβηξε τό μαχαίρι του, μά καί τό αὐτί, πού εἶχε κόψει ἐκεῖνος, τό ἔβαλε πάλι στή

20 234 O ΠOIMHN θέση του. Τό ἴδιο ἔκανε ἀργότερα καί ὁ Στέφανος, ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ, πού προσευχόταν γιά κείνους πού τόν λιθοβολοῦσαν. Καλή εἶναι ἡ πραότητα. Καί μάρτυρες γι αὐτό εἶναι ὁ Μωυσῆς καί ὁ Δαβίδ, πού πάνω ἀπ ὅλα ὡς πρᾶοι μαρτυρήθηκαν ἀπ τή Γραφή, καθώς καί ὁ Διδάσκαλός τους, ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς, πού οὔτε φιλονικοῦσε οὔτε κραύγαζε, οὔτε ξεφώνιζε στίς πλατεῖες οὔτε ἀντιστεκόταν σ ἐκείνους πού Τόν εἶχαν συλλάβει. Καλές εἶναι ἡ προσευχή καί ἡ ἀγρυπνία. Καί μάρτυρας γι αὐτό εἶναι ὁ Κύριος, πού πρίν τό πάθος Του ἀγρυπνοῦσε καί προσευχόταν. Καλές εἶναι ἡ ἁγνεία καί ἡ παρθενία. Καί μάρτυρες γι αὐτό εἶναι τόσο ὁ Παῦλος, πού τίς θεσμοθέτησε, βραβεύοντας δίκαια καί τό γάμο καί τήν ἀγαμία, ὅσο καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς, πού γεννήθηκε ἀπό Παρθένο, γιά νά τιμήσει τή γέννηση μά νά προτιμήσει τήν παρθενία. Καλή εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Καί μάρτυρες γι αὐτό εἶναι πολλοί, μέ κυριότερο πάλι τό Σωτήρα καί Κύριο τῶν ὅλων, πού ταπεινώθηκε, ὄχι μόνο παίρνοντας μορφή δούλου, παραδίνοντας τό πρόσωπό Του στήν ντροπή καί στά φτυσίματα καί συναριθμώντας τόν ἑαυτό Του μέ τούς παρανόμους. Ἐκεῖνος, πού καθαρίζει τόν κόσμο ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀλλά καί πλένοντας τά πόδια τῶν μαθητῶν Του σάν ὑπηρέτης. Καλή εἶναι ἡ ἀκτημοσύνη καί ἡ περιφρόνηση τῶν χρημάτων. Καί μάρτυρες γι αὐτό εἶναι τόσο ὁ Ζακχαῖος, πού, μόλις μπῆκε ὁ Χριστός στό σπίτι του, μοίρασε σχεδόν ὅλα τά ὑπάρχοντά του, ὅσο καί πάλι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, πού, μιλώντας στόν πλούσιο ἐκεῖνο νέο, περιόρισε τήν τελειότητα σ αὐτό ἀκριβῶς τό πράγμα (Μάτθ. 19:21). Κοντολογῆς, καλή εἶναι ἡ θεωρία, καλή εἶναι καί ἡ πράξη ἡ θεωρία γιατί μᾶς ἀνυψώνει ἀπό τά γήινα, μᾶς ὁδηγεῖ στά ἅγια τῶν ἁγίων καί ἐπαναφέρει τό νοῦ στήν ἀρχική φυσική του κατάσταση, καί ἡ πράξη γιατί ὑποδέχεται τό Χριστό, Τόν ὑπηρετεῖ καί ἀποδεικνύει μέ τά ἔργα τήν ἀγάπη. Κάθε ἀρετή εἶναι κι ἕνας δρόμος πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία, σέ κάποιον ἀπ τούς αἰώνιους καί μακάριους τόπους. Γιατί, ὅπως ὑπάρχουν πολλοί τρόποι ζωῆς ἔτσι ὑπάρχουν καί πολλοί τόποι κοντά στό Θεό, πού χωρίζονται καί μοιράζονται ἀνάλογα μέ τήν ἀξία τοῦ καθενός. Καί ἄλλος ἄς ἀσκήσει τή

21 O ΠOIMHN 235 μία ἀρετή, ἄλλος τήν ἄλλη, ἄλλος πολλές μαζί καί ἄλλος ὅλες, ἄν βέβαια τοῦτο εἶναι δυνατό. Φτάνει μόνο νά προχωράει κανείς καί νά ἐπιδιώκει τό ἀνώτερο, ἀκολουθώντας βῆμα-βῆμα Ἐκεῖνον πού τόν ὁδηγεῖ καλά καί τόν κατευθύνει καί τόν βάζει, μεσ ἀπό τήν στενή ὁδό καί πύλη, στήν ἀπέραντη οὐράνια μακαριότητα. Καί ἄν ὁ Παῦλος, πού ἀκολουθεῖ κι αὐτός τό Χριστό, θεωρεῖ τήν ἀγάπη ὡς τήν πρώτη καί μεγαλύτερη ἐντολή, ὡς τή σύνοψη τοῦ νόμου καί τῶν προφητῶν, τό καλύτερο μέρος της θεωρῶ πώς εἶναι ἡ ἀγάπη στούς φτωχούς καί, γενικότερα, ἡ εὐσπλαχνία καί ἡ συμπάθεια στούς συνανθρώπους. Γιατί τίποτ ἄλλο δέν εὐχαριστεῖ τόσο πολύ τό Θεό καί τίποτ ἄλλο δέν Τοῦ εἶναι τόσο ἀγαπητό ὅσο ἡ εὐσπλαχνία. Αὐτή, μαζί μέ τήν ἀλήθεια, πηγαίνει μπροστά Του καί αὐτή πρέπει νά Τοῦ προσφερθεῖ πρίν τήν Κρίση. Μά καί σέ τίποτ ἄλλο δέν δίνεται ὡς ἀνταπόδοση ἀπό Ἐκεῖνον, πού κρίνει μέ δικαιοσύνη καί ζυγίζει μέ ἀκρίβεια τήν εὐσπλαχνία, ὅσο στή φιλανθρωπία ἡ φιλανθρωπία. Σ ὅλους, λοιπόν, τούς φτωχούς καί σ ἐκείνους πού γιά ὁποιονδήποτε λόγο κακοπαθοῦν, ὀφείλουμε νά δείχνουμε εὐσπλαχνία, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή: «Νά μετέχετε στή χαρά ὅσων χαίρονται καί στή λύπη ὅσων λυποῦνται» (Ρωμ. 12:15). Καί ὀφείλουμε νά προσφέρουμε στούς ἀνθρώπους, ὡς ἄνθρωποι κι ἐμεῖς, τήν ἐκδήλωση τῆς καλοσύνης μας, ὅταν τή χρειάζονται, χτυπημένοι ἀπό κάποια συμφορά, λ.χ. χηρεία ἤ ὀρφάνια ἤ ξενητιά ἤ σκληρά ἀφεντικά ἤ ἄδικους ἄρχοντες ἤ ἄσπλαχνους φοροεισπράκτορες ἤ φονικούς ληστές ἤ ἄπληστους κλέφτες ἤ δήμευση περιουσίας ἤ ναυάγιο. Ὅλοι εἶναι ἀξιολύπητοι. Ὅλοι βλέπουν τά χέρια μας, ὅπως ἐμεῖς βλέπουμε τά χέρια τοῦ Θεοῦ. Τί θά κάνουμε, λοιπόν, ἐμεῖς πού ἔχουμε τιμηθεῖ μέ τό μεγάλο ὄνομα χριστιανοί καί ἀποτελοῦμε τόν διαλεχτό καί ξεχωριστό λαό, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νά καταγίνεται σέ καλά καί σωτήρια ἔργα; Τί θά κάνουμε ἐμεῖς οἱ μαθητές τοῦ πράου καί φιλάνθρωπου Ἰησοῦ, ποῦ σήκωσε τίς ἁμαρτίες μας, ταπεινώθηκε, παίρνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση μας, κι ἔγινε φτωχός, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς πλούσιοι μέ τή θεότητα; Τί θά κάνουμε, ἔχοντας μπροστά μας ἕνα τόσο μεγάλο ὑπόδειγμα εὐσπλαχνίας καί συμπάθειας; Θά παραβλέψουμε τούς συνανθρώπους μας; Θά τούς περιφρονήσουμε; Θά τούς ἐγκαταλεί-

22 236 O ΠOIMHN ψουμε; Κάθε ἄλλο, ἀδελφοί μου. Αὐτά δέν ταιριάζουν σ ἐμᾶς, τούς θρεμμένους ἀπό τό Χριστό, τόν καλό ποιμένα, πού φέρνει πίσω τό πλανεμένο πρόβατο καί ψάχνει νά βρεῖ τό χαμένο καί στηρίζει τό ἀσθενικό. Μά δέν ταιριάζουν οὔτε στήν ἀνθρώπινη φύση μας, πού ἐπιβάλλει τή συμπάθεια, ἀφοῦ ἀπό τήν ἴδια της τήν ἀδυναμία ἔμαθε τήν εὐσέβεια καί τή φιλανθρωπία. Γιατί, μολαταῦτα, δέν βοηθᾶμε τούς συνανθρώπους μας, ὅσο εἶναι ἀκόμα καιρός; Γιατί ἐμεῖς ζοῦμε μέσα στήν ἀπόλαυση, ἐνῶ οἱ ἀδελφοί μας μέσα στή δυστυχία; Ποτέ νά μήν πλουτίσω, ἄν αὐτοί στεροῦνται! Ποτέ νά μήν ἔχω ὑγεία, ἄν δέν βάλω βάλσαμο στίς πληγές τους! Ποτέ νά μή χορτάσω, ποτέ νά μήν ντυθῶ, ποτέ νά μήν ἡσυχάσω μέσα σέ σπίτι, ἄν δέν τούς δώσω ψωμί καί ροῦχα, ὅσα μπορῶ, κι ἄν δέν τούς ξεκουράσω μέσα στό σπίτι μου. Ἄς τ ἀναθέσουμε ὅλα στό Χριστό, γιά νά τόν ἀκολουθήσουμε ἀληθινά, σηκώνοντας τό σταυρό Του, γιά ν ἀνεβοῦμε στόν ἐπουράνιο κόσμο ἀνάλαφρα καί ἄνετα, χωρίς τίποτα νά μᾶς τραβάει πρός τά κάτω, καί γιά νά κερδίσουμε στή θέση ὅλων αὐτῶν τό Χριστό, ἀνεβασμένοι χάρη στήν ταπείνωσή μας καί πλουτισμένοι χάρη στή φτώχειά μας. Ἤ, τουλάχιστον, ἄς μοιραστοῦμε μέ τό Χριστό τά ὑπάρχοντά μας, γιά ν ἁγιαστοῦν κάπως μέ τή σωστή κατοχή τους καί τήν προσφορά μεριδίου τους στούς φτωχούς. Δέν θά συνέλθουμε, ἔστω καί ἀργά; Δέν θά νικήσουμε τήν ἀναισθησία μας, γιά νά μήν πῶ τήν τσιγκουνιά μας; Δέν θά σκεφτοῦμε ὡς ἄνθρωποι; Δέν θά βάλουμε νοερά στή θέση τῶν ξένων συμφορῶν τίς πιθανές δικές μας; Γιατί, στ ἀλήθεια, τίποτε ἀπό τ ἀνθρώπινα δέν εἶναι βέβαιο, τίποτε δέν εἶναι σταθερό, τίποτε δέν εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπό ἄλλους παράγοντες, τίποτε δέν στηρίζεται σέ ἀμετάβλητες προϋποθέσεις. Ἡ ζωή μᾶς γυρίζει σέ κύκλο, ἕναν κύκλο πού φέρνει πολλές μεταβολές, συχνά μέσα σέ μία μέρα, κάποτε καί μέσα σέ μίαν ὥρα. Πιό σίγουρο εἶναι νά ἐμπιστεύεται κανείς τόν ἄνεμο, πού κινεῖται ἀκατάπαυστα, πιό σίγουρο εἶναι νά ἐμπιστεύεται τή γραμμή, πού ἀφήνει πάνω στά νερά ἕνα ποντοπόρο πλοῖο, πιό σίγουρο εἶναι νά ἐμπιστεύεται τ ἀπατηλά ὄνειρα μίας νύχτας, πού ἡ ἀπόλαυσή τους κρατάει τόσο λίγο, πιό σίγουρο εἶναι νά ἐμπιστεύεται ὅσα χαράζουν τά παιδιά πάνω στήν ἄμμο, ὅταν παίζουν, παρά τήν ἀνθρώπινη εὐτυχία. Ἀπό τά φυλλάδια «Ἡ Φωνή τῶν Πατέρων» τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου, Ὠρωποῦ Ἀττικῆς.

23 Συνέχεια ἀπό τή σελ. 22 σιωπηλή μέσα στή σκοτεινή νύχτα. Σύννεφα ταξίδευαν μελαγχολικά ἀφήνοντας νά φαίνονται μεγάλα κομμάτια τοῦ ἔναστρου καί θεϊκοῦ οὐρανοῦ. Τ ἀστέρια λαμπύριζαν παράξενα. Πέρασαν μέ προσοχή τά βοῦρλα πού ἦταν ἁπλωμένα στήν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ καί ἀνέβηκαν στό δρόμο. Ἀκούστηκε χαμηλή ἡ φωνή τοῦ παπᾶ πού ἔψαλλε τό ἐξόδιο ἆσμα: «Μακαρία ἡ ὁδός ᾗ πορεύει σήμερον, ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως». Μιά μυρωδιά ἀπό λιβάνι καί ἕνα ἀχνό γαλάζιο φῶς φάνηκε νά τύλιξαν τό ἅγιο σῶμα. Ἡ συνοδεία ἀναλογίστηκε μέ φόβο. Ποῦ βρέθηκε τό λιβάνι, ποῦ τό γαλάζιο φῶς; «Κύριε, ἐλέησον», εἶπαν ὅλοι μέ ἕνα στόμα. Ὁ ἱερέας κοίταξε γύρω του ἀ - πορία γεμᾶτος καί ὕστερα στάθηκε, προσήλωσε τό βλέμμα του στόν μάρτυρα καί εὐλογώντας τον ἀναφώνησε ἐκ βάθους καρδίας: «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ» καί ἐκστατικός πρόσθεσε: «Τῶν Ἁγίων ὁ χορός εὗρε πηγήν τῆς ζωῆς καί θύραν παραδείσου». Τό σῶμα τοῦ μάρτυρα ἔχανε σιγά-σιγά τό βάρος του καί τώρα εἶχε γίνει ἐλαφρό σάν σῶμα νηπίου. Τό ἔνιωσαν οἱ τέσσερες καί ἕνα δέος τούς κατέλαβε. Βάδιζαν ἀνάλαφρα λές καί εἶχαν στά πόδια τους φτερά. Ἡ νυκτερινή ἱερή πομπή συνέχιζε γοργά τό δρόμο της. Ὅλη ἡ πλάση γύρω ἔμοιαζε συνεπαρμένη ἀπό ἕνα ὄνειρο θεϊκό. Ἕνας γκιώνης εἶπε τό παράπονό του, μία κουκουβάγια στάθηκε σ ἕνα βράχο καί ἔκραξε λυπητερά, ἕνα καλλικέλαδο πουλί ἀπό ἕνα πυκνό θάμνο ἔψαλε ἕνα ὑπέροχο δοξαστικό καί τό δροσερό ἀεράκι μέ τίς ριπές του ἔφερνε κάθε τόσο πρός τή συνοδεία τοῦ ἀγροῦ καί τοῦ οὐρανοῦ, τά ἅγια μύρα. Νυχτιά γεμάτη χαρμολύπη! Ἡ συνοδεία ὅλο καί προχωροῦσε γοργά μέσα στή νύχτα. Ἔπρεπε νά ἐπιτελέσει τό ἱερό χρέος, πρίν ἔρθῃ τό ξημέρωμα. Κανείς Τοῦρκος δέν ἔπρεπε νά δῇ, κανείς ἄπιστος δέν ἔπρεπε νά μάθῃ. Ἡ νύχτα ἔρριχνε πέπλα σκοτεινά ὁλόγυρα. Ὁἱερέας ἔψαλλε σιγά, κατανυκτικά ἐξόδια τροπάρια καί μυστικά δοξολογοῦσε ἐκ βαθέων τόν Κύριο γιά τή θαυμαστή καί ἅγια ἐκείνη νύχτα. Ἔξαφνα ἕνας ἀπόμακρος καλπασμός ἀλόγου ἔφθασε στά ἀφτιά του καί ἡ καρδιά του χτύπησε δυνατά. Τό ποδοβολητό ἀκουγόταν ὁλοένα καί πιό ἔντονο. Κρότος! Κανένας Τοῦρκος σπαχής; διερωτήθηκε καί πάγωσε ὁλόκληρος. Πλησίαζε ἀστραπιαῖα. Ἔφθασε τή συνοδεία τό ἄλογο

24 καί πέρασε ὁρμητικά δίπλα του. Ὁ παπᾶς ἔνιωσε τό ζεστό χνῶτο τοῦ ἀλόγου, πού τόν προσπέρασε. Μία ἀστραπή φώτισε ἄλογο καί ἀναβάτη. Πρόλαβε νά δῇ τό κατάλευκο ἄλογο, τά στολισμένα καπούλια, τήν κόκκινη χλαμύδα πού ἀνέμιζε, τά χρυσά μαλλιά τοῦ ἀναβάτη καί στή στιγμή τά πάντα χάθηκαν. «Ἁϊ-Γιώργη μου», κραύγασε κάνοντας τό σταυρό του καί στάθηκε ξέπνοος, ἐνῶ σταγόνες ἱδρῶτα κυλοῦσαν ἀπό τό μέτωπο στήν ἐβέννινη γενειάδα του. Ἡ συνοδεία πού δέν εἶδε καί δέν κατάλαβε τίποτε στάθηκε τρομαγμένη ἀκουμπώντας ἁπαλά στή γῆ τό πολύτιμο φορτίο. Μέ σβησμένη φωνή ὁ παπᾶς ἄρχισε τό ἀπολυτίκιο «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής», τό πῆρε ἡ γυναίκα καί τό ἔψαλλε μέ πάθος, ἐνῶ οἱ ἄλλοι συνώδευαν χαμηλόφωνα. «Εὐλογημένη ἡ ζέσις τῶν Ἁγίων Σου, Κύριε» συμπλήρωσε ὁ ἱερέας τοῦ Θεοῦ εὐλογώντας τόν μάρτυρα. Μιά ἔντονη μυρωδιά ἀπό λιβάνι ξεχύθηκε ὁλόγυρα καί γέμισε τίς καρδιές τῶν καλῶν ἀνθρώπων, μέ μία πένθιμη εὐφροσύνη. Τό δροσερό ἀεράκι φύσησε ὁρμητικό καί τούς ἀναζωογόνησε. Ξεκίνησαν βιαστικά. Ὁ δρόμος τῆς Βρίσας τελείωνε. Φθάνανε τώρα στήν εἴσοδο τοῦ Πολιχνίτου καί παίρνανε τήν ἀνηφοριά πού ἔβγαζε στό χῶρο τῆς ἐκκλησιᾶς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μέ τά ἀνοιγμένα θεμέλια. Μπῆκαν σιγά στό δρομάκι μέ τή δενδροστοιχία τῶν κυπαρισσιῶν τοῦ παλαιοῦ νεκροταφείου. Τά κυπαρίσσια στό ἀντίκρυσμα τῆς συνοδείας λίκνισαν τά κλωνάρια τους καί ἔκλιναν εὐλαβικά τίς κορυφές τους προσκυνώντας τόν μάρτυρα. Μετά ἔστριψαν δεξιά καί ἦρθαν καί σταμάτησαν μπροστά στό μικρό βυζαντινό ναό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. Ὁ ἱερέας ἄνοιξε μέ τό κλειδί τή μικρή εἴσοδο καί ἡ συνοδεία ἔφερε μέσα τό σῶμα τοῦ μάρτυρα καί τό τοποθέτησε στό μέσον τοῦ ἱε - ροῦ ναοῦ ἐπάνω σέ ἕνα ὄμορφο, λαϊκῆς τέχνης ξύλινο νεκρικό κλινάριο, πού προοριζόταν γιά τήν ἐκφορά τῶν κεκοιμημένων πτωχῶν χριστιανῶν. Τά νυσταγμένα φαναράκια ἀκουμπισμένα στό δάπεδο δεξιά καί ἀριστερά ἔκαναν τήν ἀτμόσφαιρα θεϊκά ἁπλή. Τώρα ὁ φόβος τῶν Τούρκων πλανιόταν πιό ἔντονα πάνω ἀπό τή μικρή ἐκκλησιά πάνω ἀπό τούς λίγους ἀνθρώπους. Ὁ καλός παπᾶς ἔνιωσε τό φόβο τους καί ξανακλείδωσε τήν εἴσοδο ψιθυρίζοντας: «Ἐν ἡμέρᾳ κακῶν μου ἐσκέπασέ με ἐν ἀποκρύφῳ τῆς σκηνῆς Αὐτοῦ». «Ἐν σκέπει τῶν πτερύγων Σου σκεπάσεις με ἀπό προσώπου ἀσε - βῶν τῶν ταλαιπωρησάντων με» καί μπῆκε στό ἱερό. (συνεχίζεται)

25 1821- Σελίδες δόξας ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (ἀποσπάσματα) Στήν ὑλιστική καί ἐγωκεντρική ἐποχή μας θά φανῆ ἀπίστευτο τό ὕψος τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης τοῦ Μακρυγιάννη πού ἐγγίζει καί πάλι τά ὅρια τῆς θυσίας. Ἡ αὐταπάρνησις πού ἐκφράζεται στό ἀκόλουθο ἀπόσπασμα σπάνια συναντᾶται μέσα στήν ἱστορία. Μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς συγκλονίζει....εἶχα κι ἕνα μῆνα ὅπου ἄρχισα νά παίρνω μιστόν τοῦ βαθμοῦ μου, καθώς καί οἱ ἄλλοι, ἔπαιρνα τρακόσες ἑξήντα δραχμές. Εἶδα αὐτό, καί πέθαιναν οἱ ἄνθρωποι εἰς τά παλιοκλήσια, ὁπλαρχηγοί κι ἄλλοι, κι ἀπό τήν πεῖνα κι ἀπό τό κρύον, τότε στοχάστηκα: Οἱ ἀγωνισταί νά πεθαίνουν τῆς πεῖνας, κι ἐμεῖς νά πλερωνώμαστε ὀλίγοι ἄνθρωποι; Ἐμεῖς οἱ ὀλίγοι φέραμεν τήν λευτεριά; Νά κόψωμεν κι ἐμεῖς τόν μιστόν μας, εἴτε νά πάρουν καί οἱ ἀδελφοί μας συναγωνισταί! Εἰ δέ ξίκι νά γένη καί σ ἐμᾶς! Τότε φκιάνω μιάν ἀναφορά καί λέγω: Ἐπειδήτις ὅσοι ἀγωνίστηκαν πεθαίνουν ἀπό τήν πεῖνα καί τήν ταλαιπωρίαν, καθώς καί χῆρες τῶν σκοτωμένων καί τά παιδιά τους, τόν μισθόν ὅπου μοῦ δίνετε διατάξετε νά μοῦ κοπῆ ὅλος καί νά τόν δίνετε εἰς τούς ἀγωνιστας καί χῆρες κι ἀρφανά τῶν σκοτωμένων... Πρέπει νά κλείσουμε τήν δειγματοληπτική αὐτή παρουσίασι τῶν ἀπομνημονευμάτων τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη μέ τό μνημειῶδες κείμενο τῆς διαθήκης του, πού συντάχθηκε τήν νύκτα τοῦ κινήματος τῆς 2ας πρός 3η Σεπτεμβρίου Στόν Μακρυγιάννη ὀφείλεται ἐξ ὁλοκλήρου ἡ διοργάνωσις τοῦ κινήματος αὐτοῦ, πού συνετέλεσε στήν ὁμολοποίησι τοῦ ἐλευθέρου βίου καί στήν ἐπιβολή τοῦ πρώτου ἑλληνικοῦ συντάγματος, δηλαδή στήν θεμελίωσι μιᾶς εὐνομούμενης δημοκρατικῆς πολιτείας χωρίς τίς αὐθαιρεσίες τῆς κηδεμονευόμενης ἀπό τούς Βαυαρούς μοναρχίας. Τό κίνημα ὅμως κινδύνεψε ν ἀ ποτύχη γιατί ἐν μέρει ἀποκαλύφθηκε. Τό σπίτι τοῦ Στρατηγοῦ τό βράδυ ἐκεῖνο πολιορκεῖται ἀπό στρατιῶτες (πεζούς καί ἱππεῖς). Ἡ ζωή του γιά μιά ἀκόμη φορά διατρέχει τόν ἔσχατο κίνδυνο. Σ αὐτή τή σκοτεινή ὥρα πέφτει στά γόνατα καί ζητάει «φώτισιν καί θάρρος». Σηκώνεται ἐνισχυμένος καί μέσα σ ἐκείνη τήν ἀν - τάρα γράφει τήν διαθήκη του, πού εἶναι ἕνας ἐθνικοθρησκευτικός θούριος:

26 Εἰς δόξαν τοῦ δίκιου καί μεγάλου Θεοῦ.Κύριε Παντοδύναμε! Ἐσύ, Κύριε θά σώσης αὐτό τό ἀθῶο ἔθνος. Εἴμαστε ἁμαρτωλοί, εἶσαι Θεός! Ἐλέησέ μας, φώτισέ μας καί κίνησέ μας ἐναντίον τοῦ δόλου καί τῆς ἀπάτης, τῆς συστηματικῆς τυραγνίας τῆς πατρίδος καί τῆς θρησκείας. Εἰς δόξαν Σου, Κύριε, σηκώνεται ἀπόψε ἡ σημαία τῆς λευτεριᾶς ἀναντίον τῆς τυραγνίας! Πατριῶτες! Πεθαίνω διά τήν πατρίδα. Στέκω εἰς τόν ὅρκον μου τόν πρῶτον. Δέν μπορῶ, πατρίδα, νά σέ βλέπω τοιούτως καί τῶν σκοτωμένων τά παιδιά καί οἱ γριγές νά διακονεύουν καί τίς νιές νά τίς βιάζουν διά κομμάτι ψωμί εἰς τήν τιμή τους οἱ ἀπατεῶνες τῆς πατρίδος. Γιομάτες οἱ φυλακές ἀπό ἀγωνιστές καί στά σοκάκια σου διακονεύουν αὐτεῖνοι οἱ ἀγωνισταί, ὅπου χύσανε τό αἷμα τους διά νά ξαναειπωθῆ πατρίδα Ἑλλάς. Εἴτε ἐλευτερία κατά τούς ἀγῶνες μας καί θυσίες μας, εἴτε θάνατος σ ἐμᾶς! Πεθαίνω ἐγώ πρῶτος ἀπόψε. Ἔχετε γειά, πατριῶτες, καί εἰς τήν ἄλλην ζωήν σμίγομεν. Ἐκεῖ ὁποὖναι καί οἱ ἄλλοι συναγωνισταί μας, εἰς τόν κόρφον τοῦ ἀληθινοῦ Βασιλέως, τοῦ μεγάλου Θεοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ. Πατρίδα, σ ἀφήνω ἀνήλικα παιδιά καί γυναίκα, ἄν τ ἀφήσουνε ζωντανά, τ ἀφήνω εἰς τήν προστασίαν σου. Κοίταζε ὅτ εἶναι παιδιά τοῦ τίμιου ἀγωνιστῆ Μακρυγιάννη. Ποτές αὐτός δέν σέ ψύχρανε εἰς τά δεινά σου καί τώρα πρόθυμος νά πεθάνη διά σένα γιά νά σέ ἰδοῦνε τά παιδιά του ἐλεύτερη Ελλάδα κι ὄχι παλιόψαθα τῆς τυραγνίας καί τῶν κολάκων της. Διά τά παιδιά μου ἀφήνω κηδεμόνες τόν κύριον Μιχαήλ Σκινᾶ, Μελά, Δόσιον, Καλλεφουρνᾶ, γυναικά-δελφόν μου Σκουζέ καί τήν γυναίκα μου. Καί νἀκολουθήσετε κατά τήν παλιά μου διαθήκη ὅ,τι διαλαμβάνει κι ἄν ἀμελήσετε εἰς τήν ἄλλην ζωήν θά μοῦ δώσετε λόγον. Βιαστικός γράφω μέ τήν σημαία μου στό χέρι. Ἔχετε γειά ὅλοι καί τήν τυραγνία νά μήν τήν ἀφήσετε νά φωλιάση εἰς τήν πατρίδα, νά μήν ντροπιάσετε τόσα αἵματα ὅπου χύθηκαν Σεπτεμβρίου 3* * Τό κίνημα τῆς 3ης Σεπτεμβρίου ἔγινε ἀποδεκτό ἀπό τόν λαό καί ἐκράτησε. Ἐπεβλήθη τό πρῶτον σύνταγμα. Σέ ἀνάμνησι τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος ἡ πλατεία πρό τῶν τότε Ἀνακτόρων (σημερινῆς Βουλῆς) ὠνομάσθηκε πλατεία Συντάγματος ἀπό τήν κραυγή τοῦ λαοῦ πρός τούς βασιλεῖς «Σύνταγμα - Σύνταγμα» καί μιά ἀπό τίς κεντρικές ὁδούς τῶν Ἀθηνῶν 3ης Σεπτεμβρίου.

27 Λόγω πληθώρας ὕλης, περιοριζόμεθα εἰς τήν στήλην ταύτην νά παρουσιάσωμεν τά πορίσματα τοῦ Θ Πανελληνίου Θεολογικοῦ Συνεδρίου. Τό Θ Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο συνῆλθε στήν Ἀθήνα ἀπό 7 ἕως 9 Σεπτεμβρίου 2007, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου (ἐκπροσωπουμένου, λόγῳ ἀσθενείας, ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεσ/νίκης κ. Ἀνθίμου καί Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου). Ὕστερα ἀπό εἴκοσι ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις ἐπί τοῦ κεντρικοῦ θέματος: «Ἡ παγκοσμιοποίηση καί ἡ Οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας» καί τόν διάλογο μεταξύ τῶν Συνέδρων καί τῶν Εἰσηγητῶν, διατυπώθηκαν τά ἀκόλουθα πορίσματα: 1. Ἡ παγκοσμιοποίηση ἡ ὁποία νοεῖται ὡς μία διαδικασία διασυνδέσεως μεταξύ τῶν κοινωνιῶν, ὥστε γεγονότα οἰκονομικά, πολιτικά ἤ πολιτιστικά πού συμβαίνουν σέ ἕνα μέρος τοῦ κόσμου, νά ἐπηρεάζουν ἀνθρώπους καί κοινωνίες πού βρίσκονται σέ ἄλλα γεωγραφικά πλάτη ἔχει περισσότερες ἀρνητικές παρά θετικές πλευρές. 2. Μέ τήν παγκοσμιοποίηση ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τῆς ἰσοπέδωσης ἀξιῶν καί πολιτισμῶν καί τῆς ἄμβλυνσης τῶν ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν παραδόσεων κάθε ἔθνους. Καί τοῦτο, διότι τροφοδοτεῖται ὁ κόσμος σέ μία κουλτούρα ξενόφερτη καί ὁμοιογενοποιημένη, ἡ ὁποία διαβρώνει τήν κοινωνική ζωή, διαλύει θεμελιώδη στοιχεῖα τῆ διαφορετικότητας τῶν λαῶν καί ρευστοποιεῖ τά γεωγραφικά ὅρια μεταξύ τῶν κρατῶν ἐν ὀνόματι τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης. 3. Γιά τούς ὀρθοδόξους ἡ παγκοσμιοποίηση ἀποτελεῖ κίνδυνο ἀποδόμησης τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως, τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί ἀλλαγῆς τῆς παραδοσιακῆς νοοτροπίας καί συμπεριφορᾶς τους. Ἀποτελεῖ ὅμως καί πρόκληση αὐτοσυνειδησίας γιά τήν ἀποτελεσματική ἀντιμετώπισή της. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μέ τή Θεολογία καί τήν Ποιμαντική της, προβάλλει τήν ἀληθινή παγκοσμιοποίηση μέ τήν ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου καί τήν ἐν Χριστῷ ἀνακαίνιση τῶν πάντων. Κατά συνέπεια, ἀφʼ ἑνός προωθεῖται ἡ ψευδής παγκοσμιοποίηση τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς ὡς μία σύγχρονη μορφή ἀποικιοκρατίας μέσω τῆς οἰκονομικῆς ἐπιβολῆς καί ἀφʼ ἑτέρου προβάλλεται ἡ ἀληθινή παγκοσμιοποίηση ὡς πρόταση οἰκουμενικότητας καί καθολικότητας ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική πίστη καί διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. 4. Στά πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς σύγχρονης πολυπολιτισμικότητας καί τῆς ἀνάπτυξης τῶν διαχριστιανικῶν καί διαθρησκευτικῶν σχέσεων, ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία ὀφείλει νά τηρήσει συνετή καί σταθερή στάση, ἀπορρίπτοντας κάθε εἴδους αἵρεση Ἀνατολῆς καί Δύσεως καί προσφέροντας τήν ἀκαινοτόμητη θεολογία τῶν Πατέρων καί καθαρότητα καί πιστότητα τοῦ δόγματος, μέ - σω τῶν ὁποίων οἱ ἄνθρωποι θά κατορθώ - σουν νά προσοικειωθοῦν τή θεία ἀγάπη. 5. Ἡ παγκοσμιοποίηση, μέ τήν ἄμβλυνση τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων, διευκολύνει τήν ἐπικράτηση νεοφανῶν αἱρέσεων, συγκρητιστικῶν καί ἀποκρυφιστικῶν ρευμάτων καί κάθε εἴδους παραθρησκευτικῆς ὁμάδας τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ἔναντι αὐτῶν ἡ Ὀρθόδοξη

28 ἐκκλησία ὡς «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας», πρέπει νά ἀντιδράσει, νά κατηχήσει τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ καί νά θέσει τό θέμα τοῦτο στό κέντρο τῆς σημερινῆς ποιμαντικῆς καί Θεολογικῆς της μέριμνας. Εἶναι ἐπιβεβλημένη καί ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀξιοποιήσει ἡ Ἐκκλησία τούς ἀδιορίστους θεολόγους γιά τήν ἐπιτέλεση τοῦ πνευματικοῦ της ἔργου στίς Ἐνορίες καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις. 6. Καλύτερη ἔκφραση τῆς ἀληθινῆς παγκοσμιοποίησης, ἤ καλύτερα τῆς Οἰκουμενικότητας καί παγκοσμιότητας τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ ἱεραποστολή. Σήμερα τό ἱεραποστολικό ἔργο ἐπιτελοῦν μέ ἐπιτυχία σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί οἱ αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Σημαντική εἶναι ἡ οἰκονομική καί ἠθική ἐνίσχυση πού παρέχει καί ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία, καθώς καί τό Ἁγιώνυμον Ὄρος. Ὡστόσο, οἱ συντελούμενες κοσμογονικές ἐξελίξεις στίς χῶρες τῆς Ἀσίας καί ἰδιαίτερα τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς ἀλλά καί στίς πρώην Σοβιετικές χῶρες τοῦ πρακτικοῦ σοσιαλισμοῦ ἐπιβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες καί ὀργάνωση τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης. Οἱ μετανάστες ἀνερχόμενοι πλέον στό 10% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἀνεξαρτήτως τῆς νομικῆς τους καταστάσεως καί τοῦ βαθμοῦ κοινωνικῆς καί πολιτιστικῆς τους ἔνταξης, ἀποτελοῦν συστατικό στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς κοινότητας, ἡ ὁποία σταδιακά μεταβάλλεται, ὅπως καί οἱ κοινωνίες στίς ἄλλες χῶρες τῆς Ε.Ε., σέ ἕνα μωσαϊκό γλωσσῶν, ἐθνοτήτων, πολιτισμῶν καί θρησκειῶν. Ἡ παλαιά πολιτισμική, κοινωνική καί θρησκευτική ὁμοιογένεια ὑποχωρεῖ γιά χάρη μιᾶς πολιτισμικῆς κάι θρησκευτικῆς «ἐκποίκιλσης». Ἡ διαδικασία αὐτή γίνεται ἰδιαίτερα αἰσθητή στό τοπικό ἐπίπεδο καί μάλιστα στό ἐπίπεδο τῆς γειτονιᾶς, τῆς Ἐνορίας καί τοῦ Σχολείου. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ ἀπαιτεῖται στενή συνεργασία Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. 7. Ἀναφορικά μέ τόν Οἰκουμενικό λόγο τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἐκπαίδευση διαπιστώνεται ὅτι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στίς χῶρες τῆς Εὐρώπης ἀντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά ἀπό χώρα σέ χώρα. Ἔτσι, ἄλλες χῶρες τό ἔχουν ὡς μάθημα προαιρετικό, ἄλλες συνδιαμορφώνουν τήν ὕλη του καί τή διδασκαλία μέ τή συνδρομή τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ σέ ἄλλες ἀπουσιάζει τελείως ἀπό τά σχολικά προγράμματα. Στήν Ἑλλάδα, τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν δέχεται τά τελευταῖα χρόνια σφοδρή πολεμική, ἐνῶ ἀμφισβητεῖται ἡ ἀξία του. Ὡστόσο, εἶναι ἀνάγκη νά τονιστεῖ ὅτι ἡ διδασκαλία του καί στίς δύο βαθμίδες τῆς Ἐκπαιδεύσεως ἀποτελεῖ ἀπαίτηση καί δικαίωμα τῶν πιστῶν, ἀλλά καί συνταγματική ἐπιταγή. Καί τοῦτο, γιατί ὡς μάθημα ἐθνικῆς Παιδείας συγκροτεῖ καί διαμορφώνει τήν προσωπικότητα τοῦ μαθητῆ, τήν στηρίζει καί τήν μεταμορφώνει. Ἐπιβάλλεται ὅμως νά ἀναμορφωθοῦν τόσο τά ἐκπαιδευτικά προγράμματα ὅσο καί τά σχολικά βιβλία. Καί σʼ αὐτό τό ἔργο ὅλοι μποροῦν νά συμβάλλουν ἀπό τήν ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, τίς Θεολογικές Σχολές, τίς Ἑνώσεις τῶν θεολόγων καί τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 8. Τέλος, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἀνάγκη νά μελετήσει, μέ τούς εἰδικούς φορεῖς της, τά σύγχρονα μεγάλα προβλήματα βιοηθικῆς, βιοϊατρικῆς καί κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί νά προβεῖ σέ ἕνα ποιμαντικό σχεδιασμό ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας καί ὀρθοπραξίας, ὥστε νά πείσει τούς λαούς ὅτι ὁ Οἰκουμενικός λόγος εἶναι πάντα ἀναγκαῖος καί ἐπίκαιρος σέ κάθε ἐποχή. Ἀθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2007 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29 MHNOΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Θείαι Λειτουργίαι -Χοροστασίαι Κατά τούς µήνας Αὔγουστον καί Σεπτέµβριον ὁ σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν ἤ ἐχοροστάτησεν εἰς ἄλλας ἱ. Ἀκολουθίας, ὡς κατωτέρω: Τήν 1η Αὐγούστου ἐχοροστάτησεν κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τήν Παράκλησιν εἰς τόν ἱ. ναόν τῆς Παναγίας Ἁγιάσου. Τήν 4ην ἰδίου, ὁµοίως. Τήν 5ην ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν, τό µνηµόσυνον τῶν Κτιτόρων, Μ. Εὐεργετῶν καί ἱερέων τοῦ ναοῦ ὡς καί τοῦ Γρηγ. Παπαµιχαήλ εἰς τόν ἱ. ναόν Ἁγ. Τριάδος Ἁγιάσου. Τήν 9ην ἰδίου ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἱ. ναόν Παναγίας Ἁγιάσου κατά τόν Ἑσπερινόν καί Παράκλησιν. Τήν 10ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν κατά τόν ἑσπερινόν καί Παράκλησιν εἰς τόν ἱ. ναόν Παναγίας Πυργίου. Τήν 12ην ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν ἱ. ναόν Ἁγ. Θεράποντος καί τό µνηµόσυνον τοῦ ἀειµν. Μητροπολίτου Κορίνθου, κυροῦ Παντελεήµονος, καί ἐψάλη Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου του. Τό ἑσπέρας παρηκολούθησε τήν Παράκλησιν εἰς τήν Παναγίαν τῆς Ἁγιάσου, χοροστατοῦντος τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, συγχο ροστα τοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Μιλήτου. Τήν 13ην ἰδίου ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἑσπερινόν καί Παράκλησιν τῆς Παναγίας Ἁγιάσου. Τήν 14ην ἰδίου ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν τῆς Παναγίας εἰς Ἁγιάσον. Τήν 15ην ἰδίου ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν ἱ. ναόν τῆς Παναγίας Ἁγιάσου καί προέστη τῆς Λιτανείας τῆς πανσέπτου εἰκόνος. Τήν 19ην ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τό κτιτορικόν Μηµόσυνον εἰς τόν ἱ. ναόν τῆς Παναγίας Ἁγιάσου συνιερουργούντως τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεοκλήτου. Τήν 26ην ἰδίου ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν ἱ. ναόν Ταξιαρχῶν Καγιανίου καί τό 40ήµερον µνηµόσυνον τοῦ αειµν. Μιχαήλ Κωσταρᾶ, πατρός τοῦ ἱεροµ. Σεραφείµ. Τήν 29ην ἰδίου, συνελειτούργησε, µετά τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαµερίου κ. Νικοδήµου, εἰς τόν πανηγυρίζοντα ναόν τοῦ Τιµίου Προδρόµου Λισβορίου. Ἠκολούθησε Λιτάνευση τῆς εἰκόνος. Τήν 1ην Σεπτεµβρίου ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν ἱ. ναόν τοῦ Ἁγ. Συµεών εἰς Μυτιλήνην. Τήν 2αν ἰδίου εἰς τόν Ἱ.Ν. Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Λάµπου Μύλους καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τό µνηµόσυνον τῆς Μυρσίνης Βαµβαδλιώτου.

30 Τήν 8ην ἰδίου εἰς τόν ἱ. ναόν Γενεσ. Θεοτόκου εἰς Βασιλικά, χειροτονήσας εἰς διάκονον τόν Ἐµ. Καρωµένον. Καί εἰς τόν ἑσπερινόν ἐχοροστάτησεν καί προέστη τῆς Λιτανείας εἰς τόν ἱ. ναόν Γενεσ. Θεοτόκου εἰς Παναγιούδαν. Τήν 9ην ἰδίου ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν ἱ. ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Σκάλας Πολιχνίτου. Τήν 13ην ἰδίου ἐχοροστάτησεν κατά τόν ἑσπερινόν εἰς τόν ἱ. ναόν τῆς Παναγίας Ἁγιάσου. Τήν 14ην ἰδίου ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν ὡς ἄνω ἱ. ναόν, προέστη τῆς Λιτανείας τοῦ Τ. Σταυροῦ καί ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν διάκονον Νουνέχιον, ἀδελφόν τοῦ Μετοχίου Προφήτου Ἠλιοῦ Μυτιλήνης. Τήν 16ην ἰδίου ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν ἱ. ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀκρασίου καί τό µνη- µόσυνον τοῦ Χριστοφόρου Χατζέλλη, συνταξιούχου Θεολόγου Καθηγητοῦ καί τοῦ Ἰωάννου Χατζέλλη. Τήν 25ην ἰδίου ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἑσπερινόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ὑψηλοῦ. Τήν 26ην ἰδίου ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱ. Μονήν. Τήν 30ήν ἰδίου παρηκολούθησεν τήν θ. Λειτουργίαν ἀπό τοῦ Ἱ. Βή- µατος εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ρηγίνου Λεβαδείας καί ὡµίλησε εἰς τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας. Τήν ἰδίαν ἡµέραν ἐτέλεσε τρισάγιον εἰς τήν Ἱ.Μ. Εὐαγγελισµοῦ Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν, ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀειµν. Ἐπισκόπου Κερνίτσης κυροῦ Λεοντίου, ὡς καί ἐπί τοῦ τάφου τῆς Ἡγουµένης τῆς Ἱ. Μονῆς. Βαπτίσεις Κατά τούς µῆνας Αὔγουστον-Σεπτέµβριον ὁ σεβ. Μητροπολίτης ἐβάπτισεν: Τήν 4ην Αὐγούστου εἰς τόν ἱ. ναόν Ἁγ. Πατέρων Ἄνω Χάλικος, τόν Νικόλαον, τέκνον τοῦ Στυλ. Κλύδερχη καί τῆς Ἑλένης Μυρίντζου. Τήν 26ην ἰδίου εἰς τόν ἱ. ναόν Τι- µίου Προδρόµου Λισβορίου, τήν Αἰκατερίνην, τέκνον τοῦ Εὐστρ. Ζαχαράκη καί Εὐστρατίας Μαριγλῆ, ἐγγονῆς τοῦ ἐφηµ. π. Γρηγορίου. Τήν 9ην Σεπτεµβρίου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Ραφαήλ, τήν Μαρίαν, τέκνον Ἀποστόλου καί Μαρίας Τούζου. Τήν 15ην ἰδίου, εἰς τόν Ἱ.Ν. Πληγωνίου, τήν Αἰκατερίνην, τέκνον Θεµιστοκλέους καί Ἀναστασίας εµερτζῆ. Τήν 23ην ἰδίου, εἰς τόν ἱ. ναόν Λισβορίου, τόν ηµήτριον, τέκνον Βασιλείου Σαββαδέλλη καί Σοφίας Θερµιώτου. Γάµοι Ὁ σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης ηὐλόγησε τούς γάµους τῶν: Τήν 18ην Αὐγούστου εἰς τήν Παναγίαν τῆς Ἁγιάσου, τοῦ Ἰωάννου Κουκέλλη καί τῆς Μαρίας Παπουτσῆ. Τήν 19ην εἰς Παναγιούδαν, τοῦ Παναγ. ελῆ και τῆς Μαγδαληνῆς Φύκα. Τήν ἰδίαν ἡµέραν εἰς Πάµφιλα, τοῦ Ἀντωνίου Χατζηντάνου καί τῆς Εὐγενίας Χατζηκουζῆ. Τήν 20ήν ἰδίου στό Σιγρῆ, τοῦ Κων.

31 Ἰωσηφέλλη καί ήµητρας Μπαρούτη. Τήν 26ην ἰδίου εἰς Ἀσώµατον, τοῦ Ἠλία Βούρου καί Μαρίας Μαυρουδῆ. Τήν 26ην ἰδίου εἰς τόν ἱ. ναόν Παναγίας Χρυσοµαλλούσης, τοῦ Παναγιώτου Μητρέλλου καί τῆς Εὐαγγελίας Μηνᾶ. Τήν 15ην Σεπτεµβρίου εἰς τόν ἱ. ναόν Καγιανίου, τοῦ Εὐστρατίου Κουλου- µαργέτη καί τῆς Χριστίνας Μάγου. Τήν 22αν ἰδίου, εἰς τόν ἱ. ναόν τοῦ ἁγ. Θεράποντος Μυτιλήνης, τοῦ Ἰγνατίου Μαλαµατίνα καί τῆς ήµητρας Ληµναίου. Τήν 29ην ἰδίου, εἰς τόν Μητροπολιτικόν ναόν Λεβαδειᾶς, τοῦ Βασ. Πανουργιᾶ καί τῆς Βιολέτας Μασούρα. Κηδεῖες Ὁ σεβ. Μητροπολίτης προέστη τῆς νεκρωσίµου Ἀκολουθίας τῶν κάτωθι: Τήν 26ην Αὐγούστου εἰς Κ. Χάλικα, τῆς Ἑλένης Ρούσου, µεγάλης Εὐεργέτιδος τῶν ἱ. ναῶν καί τῶν δύο Χαλίκων. Τήν 10ην Σεπτεµβρίου εἰς τόν Ἄνω Χάλικα, τοῦ ηµητρίου Γαλῆ. Τήν 29ην ἰδίου εἰ τόν Σκόπελον Γέρας, τῆς Μαρίας Χιώτου, πενθερᾶς τοῦ Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου π. Γρηγορίου ουµούζη. Συνεδριάσεις Τόν µῆνα Σεπτέµβριον ὁ σεβ. Μητροπολίτης προήδρευσε τῶν κάτωθι συνεδριάσεων: Τήν 7ην Σεπτεµβρίου τῶν Φιλανθρ. Κατασηµάτων Μυτιλήνης καί τοῦ Ση- µαντηρείου Κληροδοτήµατος. Τήν 29ην ἰδίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συµβουλίου. Συσκέψεις Τήν 9ην Σεπτεµβρίου, εἰς τό Πανεπιστήµιον Αἰγαίου, ὁ σεβ. Μητροπολίτης παρέστη εἰς σύσκεψιν πού πραγµατοποιήθηκε στό γραφεῖο τοῦ Πρυτάνεως, µέ θέµα, τήν ἐνίσχυση τῶν φοιτητῶν πού προέρχονται ἀπό τίς πυρόπληκτες περιοχές Πελοποννήσου καί Εὐβοίας. Στή σύσκεψη παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῆς Νοµαρχίας, τῆς Περιφέρειας Β. Αἰγαίου καί ὁ πρόεδρος τῆς ΤΕΑΚ Λέσβου. Χειροτονίες Τήν 8ην Σεπτεµβρίου ὁ σεβ. Μητροπολίτης ἱερουργήσας εἰς τόν ἱ. ναόν Γεν. Θεοτόκου Βασιλικῶν, ἐχειροτόνησεν εἰς ιάκονον τόν Ἐµµανουήλ Καρωµένον ἐκ Παλαιοκήπου καί ἐχειροθέτησεν εἰς Πρωτοπρεσβύτερον τόν Οἰκονόµον π. Ἠλία Χαχάλην, συνταξιοῦχον Ἐφηµέριον Βασιλικῶν. Τήν 14ην ἰδίου, εἰς τόν ἱ. ναόν Παναγίας Ἁγιάσου, ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν ιάκονον Νουνέχιον, ἀδελφόν τοῦ Μετοχίου Πρ. Ἠλιου Μυτιλήνης. Ἱ. Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Ὑψηλοῦ Μέ µοναστηριακήν κατάνυξιν, τῇ συµµετοχῇ ἀδελφῶν Μοναχῶν καί πολλῶν Προσκυνητῶν, ἐτελέσθησαν αἱ Ἀκολουθίαι τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς τόν ἱ. ναόν Ὑψηλοῦ, χοροστατήσαντος κατά τόν Ἑσπερινόν καί ἱερουργήσαντος καί τοῦ σεβ. Μη-

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου 284 Ἡ ἔρημος τῆς Δαμασκοῦ ἀπό τό ἀεροπλάνο Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας στήν Δαμασκό. Ἐξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ www.scriptural-truth.com Προσευχή της Αζαρίας και το τραγούδι του τους τρεις Εβραίους Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές.

1. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας. 2. Ο Θεός φανερώνεται στην Παλαιά Διαθήκη πάντα με κεραυνούς και αστραπές. ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα