ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2

3 ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΡΘΡΟ 20 : ΑΡΘΡΟ 21 : ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΡΘΡΟ 23 : ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΡΘΡΟ 25 : ΑΡΘΡΟ 26 : Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Επεξήγηση όρων και συντομογραφιών της Σύμβασης Σχέδια και οδηγίες Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Εκπροσώπηση του Αναδόχου Υποπρομηθευτές - Υπεργολάβοι Προσωπικό του Αναδόχου Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές Εργασίες με παρακολούθηση Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου Οδοί προσπέλασης Μηχανήματα, Εργαλεία - Υλικά-Επιθεωρήσεις - Δοκιμές Υλικά προμηθείας Αναδόχου που ενσωματώνονται στο Έργο Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Επιχείρηση Διαδικασίες κατά την εκτέλεση των εργασιών Όροι εκτέλεσης των Έργων Κατασκευή νέων Παροχών Χ.Τ. Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης Ευθύνες του Αναδόχου Έκδοση απαιτούμενων Αδειών Χρήση εκρηκτικών υλών Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο Διακοπή Εκτέλεσης Εργασιών Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του Έργου Προσαυξήσεις-Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης Εργασιών στα Νησιά ΑΡΘΡΟ 27 : Αποζημίωση Αναδόχου λόγω αναβολής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΡΘΡΟ 28 : ΑΡΘΡΟ 29 : ΑΡΘΡΟ 30 : ΑΡΘΡΟ 31 : ΑΡΘΡΟ 32 : Τρόπος πληρωμής-δικαιολογητικά Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικές καλύψεις Υγιεινή και ασφάλεια Εργασίας Υποχρεώσεις Αναδόχου και προσωπικού του για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ

4

5 Άρθρο 1 Επεξήγηση όρων και συντομογραφιών της Σύμβασης 1. Με τον όρο Εργολαβική Περιοχή εννοείται η γεωγραφική περιοχή όπου θα εκτελούνται οι εργασίες του Έργου (Εργολαβία). 2. Συντομογραφίες ΔΔ ΔΠΑ ΔΠΜ-Θ ΔΠΠ-Η ΔΠΚΕ ΔΠΝ ΔΥΠΜ ΤΤΕΔ Γ.Ο. Ε.Ο. ΔΧΥ ΚΤΥ ΔΕΥ ΚΑΥ ΔΕΣ "Α" κατηγορία υλικών "Β" κατηγορία υλικών "Χ" κατηγορία υλικών "Γ" κατηγορία υλικών : Διεύθυνση Δικτύου : Διεύθυνση Περιφερείας Αττικής (της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) : Διεύθυνση Περιφερείας Μακεδονίας - Θράκης : Διεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου Ηπείρου : Διεύθυνση Περιφερείας Κεντρικής Ελλάδας : Διεύθυνση Περιφερείας Νήσων : Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών : Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου : Γενικοί Όροι : Ειδικοί Όροι : Δελτίο Χορήγησης Υλικών : Κατάσταση Τοποθετηθέντων Υλικών : Δελτίο Επιστροφής Υλικών : Κατάσταση Αποξηλωθέντων Υλικών : Δελτίο Επισκοπήσεως - Συνδέσεως : Καινούργια, κατάλληλα για χρησιμοποίηση υλικά : Υλικά από αποξηλώσεις άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμα. Υλικά από αποξήλωση για τα οποία κρίνεται ότι πρέπει να υποστούν περαιτέρω έλεγχο καταλληλότητας. : Υλικά που κρίνονται κατά την αποξήλωση οριστικά άχρηστα. Άρθρο 2 Σχέδια και οδηγίες Σε διευκρίνιση του Aρθρου 3 των Γ.Ο. ισχύουν τα εξής: 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη ήτοι: 1.1. Τα κατασκευαστικά σχέδια Τις "Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής", Τις «Κωδικοποιημένες κατασκευές ΠΔΑ» και τις Τεχνικές Περιγραφές για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών Τις Ειδικές Τεχνικές Οδηγίες Το τεύχος Οδηγίες Διανομής που περιλαμβάνει τις Οδηγίες: N o Τις Προδιαγραφές των Υλικών Προμήθειας Αναδόχου Την Κατάσταση Επιβεβλημένων Εργαλείων Τον Πίνακα ποσοστών δικαιολόγησης ελλειμμάτων και αχρήστων υλικών Διανομής. 1

6 Όλα τα παραπάνω των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση θεωρούνται ως ενσωματωμένα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από τα παραπάνω σχέδια, Οδηγίες και Προδιαγραφές, ο δε "Εντεταλμένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίηση τους (π.χ. στο Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων που επισημανθούν εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 20ημέρου, να τις καλύψει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να επιφέρει στα παραπάνω τεύχη όσες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις ήθελε κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες και να αποφασίζει κατά τη κρίση της τι θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές είτε μεταξύ των παραπάνω Προδιαγραφών είτε μεταξύ αυτών και των Συμβατικών Τευχών και παραρτημάτων της Σύμβασης. 2. Στην περίπτωση που στην κατασκευαστική Μελέτη ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται διαφορετικές τυποποιήσεις από αυτές που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν οι τυποποιήσεις που ορίζονται στη Μελέτη. 3. Αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη ανακοίνωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης που υπογράφει στα σχέδια την ένδειξη "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" είναι ο "Εντεταλμένος Μηχανικός" της Επιχείρησης. Τα σχέδια αυτά παραδίδονται στον Ανάδοχο με τον κατασκευαστικό φάκελο κάθε εντολής εκτέλεσης εργασιών (αυτοτελούς τμήματος έργου) όταν του επιδίδονται οι εργασίες αυτές για εκτέλεση σύμφωνα με την παραγρ.4 του Άρθρου 2 του Συμφωνητικού, την παραγρ.2 του Άρθρου 16 των παρόντων Ειδικών Όρων και τα αναφερόμενα στο παρόν Άρθρο. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάζει με κάθε προσοχή και επιμέλεια, τα σχέδια που του χορηγεί ο "Εντεταλμένος Μηχανικός" της Επιχείρησης και θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως αν δεν διατυπώσει γραπτά τις τυχόν παρατηρήσεις, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους ή αν η προθεσμία έναρξης εργασιών είναι μικρότερη από 5 ημέρες, αμέσως μετά την παραλαβή των σχεδίων και οπωσδήποτε πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών της υπόψη εντολής. Στις ίδιες προθεσμίες πρέπει να ζητά ο Ανάδοχος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τα σχέδια, που τυχόν δεν του παραδόθηκαν κατά την επίδοση της υπόψη εντολής και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών. 5. Τα σχέδια και οι μελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης ανήκουν και είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης και φυλάσσονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της. Η Επιχείρηση φροντίζει να εφοδιάζεται ο Ανάδοχος με δύο (2) αντίγραφα των σχεδίων αυτών. Με αίτηση του Αναδόχου μπορεί να του χορηγηθούν περισσότερα αντίγραφα εφόσον καταβάλλει τη σχετική δαπάνη. Ο Ανάδοχος μπορεί με έγγραφη αίτηση του, να ζητά από την Επιχείρηση τυχόν σχέδια ή οδηγίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών. Ειδικά όσον αφορά το εγχειρίδιο "Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής", μπορεί ο Ανάδοχος να το προμηθεύεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε ηλεκτρονικό αρχείο. 6. Από ένα αντίγραφο των παραπάνω σχεδιαγραμμάτων που χορηγούνται στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να υπάρχει με φροντίδα του στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και να είναι κατά το δυνατόν σε κάθε στιγμή, διαθέσιμο για χρησιμοποίηση από τον "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Επιχείρησης. 7. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η σύνταξη σχεδίων για κάθε ανεξάρτητο τμήμα έργου όπως τελικά κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Τα σχέδια αυτά μπορεί να είναι τα σχέδια της μελέτης πάνω στα οποία να έχει γίνει ενημέρωση με τις τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση κάθε εντολής και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών της εντολής και σε κάθε παραλαβή για χρήση ανεξάρτητου τμήματος έργου (εντολής). 2

7 Άρθρο 3 Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 1. Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι: 1.1 Kανονισμοί για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΚΕΣΥΓΗΕ έκδοση Οκτωβρίου 1967 (ΦΕΚ -608/Β/ ) και των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων τους. (ΦΕΚ -476/Β/ , ΦΕΚ-829/Β/ , ΦΕΚ-687/Β/ ). Νόμος 158/75 για εργασίες υπό τάση ΦΕΚ 189/ Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους. 2. Όλα τα παραπάνω των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση θεωρούνται ενσωματωμένα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από τους παραπάνω Κανονισμούς, ο δε "Εντεταλμένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίηση τους (π.χ. στο Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων που επισημανθούν εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 20ημέρου να τις καλύψει. Άρθρο 4 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 των Γ.Ο. με τις παρακάτω συμπληρώσεις : 1. Οι Eργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, αφορούν μία ή περισσότερες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες όπως φαίνεται στον τίτλο τους και όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Συμφωνητικού Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον τίτλο της, η Εργολαβία αφορά μία μόνο Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στον Προϊστάμενο αυτής, σαν Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον τίτλο της, η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες της Επιχείρησης, ισχύουν τα παρακάτω : Ο Ανάδοχος θ' απευθύνεται σε κάθε Προϊστάμενο Επιβλέπουσας Υπηρεσίας χωριστά, ανάλογα με την περιοχή αρμοδιότητάς του, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μετά την υπογραφή της Σύμβασης μπορεί η Διεύθυνση Περιφέρειας να ορίσει και να γνωρίσει στον Ανάδοχο αρμόδιο όργανό της που θα συντονίζει τις ενέργειες των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών που αφορούν την ίδια Εργολαβία Η παρακολούθηση των εργασιών μπορεί να γίνεται από κάθε Επιβλέπουσα Υπηρεσία χωριστά και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες της Επιχείρησης Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκούνται είτε από κοινού από τους Προϊσταμένους των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών της Επιχείρησης, στα όρια των οποίων εκτείνεται η Εργολαβία, είτε από όργανο της Επιχείρησης που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο από το Διευθυντή της Περιφέρειας μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 3

8 2. Ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στο Διευθυντή Περιφέρειας, στον οποίο υπάγεται η αντίστοιχη Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σαν Προϊσταμένη Υπηρεσία. 3. Σ' όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς την Επιχείρηση, είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο για τις σχετικές εργασίες "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Επιχείρησης, ο οποίος θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 4. Σε διευκρίνιση της παρ. 3 του Άρθρου 5 των Γ.Ο. σημειώνεται ότι ο Εντεταλμένος Μηχανικός προΐσταται του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με αρμοδιότητα την επίβλεψη του Αναδόχου. Οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Μηχανικού αφορούν γενικά την τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Με εξουσιοδότηση του Εντεταλμένου Μηχανικού ανατίθενται στο υπόλοιπο προσωπικό, οι επιμέρους αρμοδιότητες της επίβλεψης του Αναδόχου. Τα καθήκοντα του λοιπού τεχνικού προσωπικού, αφορούν κυρίως τη δειγματοληπτική παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών του Αναδόχου. 5. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες των οργάνων της Επιχείρησης όπως αυτές ορίζονται από τις οργανωτικές της διατάξεις, από τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας της όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 5 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 των Γ.Ο. με τις παρακάτω συμπληρώσεις : 1. Το Γραφείο του εργοταξίου του Αναδόχου θα εγκαθίσταται στην πόλη ή τις πόλεις που καθορίζονται στο Άρθρο 2 του Συμφωνητικού και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό. 2. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση αποκαλείται και "Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας καθώς και την κατά Νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν.6422/34). Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί "Επιβλέπων Μηχανικός" να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία στον ίδιο Ανάδοχο έχει ανατεθεί η εκτέλεση περισσότερων από μίας Συμβάσεων κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ιδιαίτερο "Επιβλέποντα Μηχανικό" για κάθε Σύμβαση. Στις Εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων Διανομής που αφορούν περισσότερες από μία διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, μπορούν να ορίζονται περισσότεροι του ενός Επιβλέποντες Μηχανικοί κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αναδόχου προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και έγκρισης της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 4. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισμού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στο Νόμο 1568/85 "περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας", την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 17/96, για την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του. 4

9 5. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του Αναδόχου με κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ κοινής υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας) με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε "Επιβλέπων Μηχανικός" αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ημερομηνίας έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του "Επιβλέποντα Μηχανικού" και αντίγραφο της άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη που κατέχει. Η αντικατάσταση του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του Αναδόχου θα γίνεται με έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, μετά την συναίνεση της ΔΔ. Για την αποδοχή της αντικατάστασης κατατίθεται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, το σύνολο των παραπάνω εγγράφων, τα οποία κοινοποιούνται στη ΔΔ μαζί με την εγκριτική απόφαση. 6. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι με βάση την παρούσα Σύμβαση εξουσιοδοτημένος, να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία των έργων σε σχέση με όλα τα θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεση τους περιλαμβανομένης και της εκπροσώπησης του Αναδόχου κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των Έργων. 7. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υποχρεούται να έχει την έδρα του μέσα στα όρια της γεωγραφικής περιοχής που αφορά η Εργολαβία ή στον τόπο που είναι εγκατεστημένο το Γραφείο εργοταξίου του Αναδόχου προκειμένου για τις Εργολαβίες της ΔΠΑ, να ευρίσκεται δε στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα της Σύμβασης, όλες τις ημέρες που εκτελείται εργασία. Υποχρεούται επίσης σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα, διαφορετικά επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους πεντακοσίων Ευρώ (500 ) για κάθε απουσία. 8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του "Επιβλέποντα Μηχανικού" τις αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει Αναπληρωτής Μηχανικός. Ο "Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης στην έγκριση της Επιχείρησης όπως και ο "Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου ". Ο "Αναπληρωτής" αναλαμβάνει μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα η Επιχείρηση με ευθύνη του Αναδόχου ή και του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του "Επιβλέποντα Μηχανικού" όπως προβλέπονται στη Σύμβαση. Άρθρο 6 Υποπρομηθευτές - Υπεργολάβοι Επιπλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 8, παραγρ. 4 των Γ.Ο. ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών, να υποβάλλει για έγκριση τους τυχόν υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του Έργου. 1. Τα Κύρια τμήματα των Εργων, για τις Εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, για τα οποία η Επιχείρηση ζητά την έγκριση Υπεργολάβων, είναι είτε το σύνολο των εργασιών της Σύμβασης, που επιδίδονται και κατασκευάζονται στα πλαίσια μιας Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Διοικητική Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ), όταν η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες Διοικητικές Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ, είτε το σύνολο των εναέριων ή υπογείων δικτύων στα πλαίσια μιας Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Διοικητική Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ). Είναι ευνόητο ότι κύριο τμήμα Εργολαβίας, όταν η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες Διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, αποτελούν και οι προκύπτοντες συνδυασμοί, της παραπάνω τμηματοποίησης. Επίσης κύριο τμήμα Εργου αποτελεί και η εκτέλεση εργασιών σε διακριτό γεωγραφικό τμήμα της εργολαβίας ή το σύνολο των έργων της εργολαβίας αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 5

10 Προϋπόθεση επίσης έγκρισης της υπεργολαβίας είναι ο Ανάδοχος του Έργου να διατηρεί για κατασκευή με ίδια μέσα, κύρια τμήματα του Έργου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. 2. Ο Υπεργολάβος θα εγκρίνεται, όταν εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, διαθέτει επιπλέον και τις εξής προϋποθέσεις, προκειμένου να αξιολογείται από την Επιχείρηση, η από τεχνικής πλευράς εμπειρία και αξιοπιστία του. Είναι Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και ανήκει σε κατηγορίες έργων (Η/Μ και Ενεργειακά) και τάξεις, αντίστοιχες με τις κατ ελάχιστον απαιτούμενες, για το μέρος του Εργου και το ποσό της Σύμβασης Υπεργολαβίας που ο Ανάδοχος προτίθεται να του αναθέσει. Διαθέτει εναλλακτικά, ο Υπεργολάβος ή τουλάχιστον ένα μέλος της στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ την παρακάτω εμπειρία : α) Να έχει κατασκευάσει επιτυχώς, Έργα εναέριων και υπόγειων δικτύων Διανομής μέσης και χαμηλής τάσης ( ,6-0,4 kv), κατά την τελευταία δεκαετία, ύψους Ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών. β) Να έχει διατελέσει στην τελευταία δεκαετία για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους "Επιβλέπων Μηχανικός" σε Εργολαβίες κατασκευής δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. ή του ΔΕΔΔΗΕ. 3. Προκειμένου να προχωρεί η διαδικασία έγκρισης της υπεργολαβίας, απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο, στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, πριν από την εγκατάσταση του Υπεργολάβου στο Εργο, κοινής αίτησης του Αναδόχου και του Υπεργολάβου, η οποία θα συνοδεύεται από τα κατωτέρω: 3.1. Πρωτότυπο Συμφωνητικό σύστασης της Υπεργολαβίας το οποίο θα τελεί υπό την αίρεση έγκρισής του σύμφωνα με τα παραπάνω και πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία: Σαφή αναφορά των στοιχείων των συμβαλλομένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, από τα οποία να αποδεικνύεται η εγκυρότητα σύστασης της Υπεργολαβίας και ότι αυτές έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται στις παραπάνω παραγράφους και ειδικότερα: α) Εάν πρόκειται περί ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα επαγγελματική διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την τάξη και τις κατηγορίες εργασιών στις οποίες είναι εγγεγραμμένη. β) Εάν πρόκειται περί Εργοληπτικής Επιχείρησης με νομική προσωπικότητα εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, την πλήρη επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας, την ισχύουσα διεύθυνση, τον αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την τάξη και τις κατηγορίες εργασιών στις οποίες είναι εγγεγραμμένη, καθώς και το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελμα και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του συμφωνητικού σύστασης της Υπεργολαβίας και τα στοιχεία της απόφασης του οργάνου, το οποίο δεσμεύει την εταιρεία κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του Έργου σε Υπεργολαβία και για την εξουσιοδότησή του να υπογράψει το Συμφωνητικό σύστασής της. γ) Εάν πρόκειται για Εργοληπτική Επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδος, μη εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ, τα στοιχεία των ανωτέρω περιπτώσεων α και β (ανάλογα αν πρόκειται περ ί ατομικής επιχείρησης ή περί νομικού προσώπου) και αντί των στοιχείων εγγραφής στο ΜΕΕΠ, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί Εργοληπτικής Επιχείρησης, η οποία δύναται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας της, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την εκτέλεση δημοσίων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου το οποίο, ο Ανάδοχος, προτίθεται να του αναθέσει Υπεργολαβικά. 6

11 Σαφή αναφορά του Έργου για την εκτέλεση του οποίου συνιστάται η Υπεργολαβία, η οποία να ταυτίζεται με την αναφορά του Έργου που έχει αναλάβει ο αρχικός Ανάδοχος Το μέρος του Εργου (Κύρια τμήματα Εργου), που αναλαμβάνει ο Υπεργολάβος, καθώς και η αξία της Σύμβασης Υπεργολαβίας Σαφή αναφορά του ποσοστού συμμετοχής κάθε συμβαλλόμενης Εργοληπτικής Επιχείρησης στο σύνολο του Έργου, από την οποία να αποδεικνύεται πλήρως η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων έγκρισης της Υπεργολαβίας αυτής Να αναφέρεται ότι ο Υπεργολάβος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από τον Ανάδοχο και κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες και γνωστοποιήσεις, καθώς και όλα τα έγγραφα και η όλη αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην παρ.7 Αρθρο 6 των Γενικών Ορων Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση όλων των συμβαλλομένων περί αποδοχής όλων των όρων της Σύμβασης, μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου και περί της από κοινού, πλήρως, εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον, ευθύνης τους έναντι της Επιχείρησης για το μέρος του Εργου, που αφορά η Σύμβαση Υπεργολαβίας (αντικείμενο Υπεργολαβίας) και ειδικότερα ότι : Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υπεργολάβου ή του προσωπικού του, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο, ο οποίος και παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως. Επίσης ο Ανάδοχος, θα παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι όροι και οι διατάξεις της εν λόγω υπεργολαβικής Σύμβασης είναι απολύτως σύμφωνοι με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης Φάκελο των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση και περιέχει τα εξής: Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων, όπως: τα ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ. και ειδικότερα: Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Όταν ο Υπεργολάβος είναι Α.Ε. α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του. β. Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. γ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. δ. Βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής (Υπουργείο Εμπορίου) ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. ε. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., με το οποίο παρέχεται έγκριση σύστασης της Υπεργολαβίας, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το Συμφωνητικό σύστασής της. 7

12 Όταν ο Υπεργολάβος είναι Ε.Π.Ε. α. Φύλλα εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή του με αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. β. Βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού. γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται έγκριση σύστασης της Υπεργολαβίας και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το Συμφωνητικό σύστασής της Όταν ο Υπεργολάβος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης ή παράστασης και των τυχόν τροποποιήσεών τους με βεβαίωση του αρμοδίου Δικαστικού Γραμματέα για μη δημοσίευση άλλων. β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το Συμφωνητικό σύστασης της Υπεργολαβίας Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κ.λπ Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, για τη σύστασης της Υπεργολαβίας. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης για την εγγραφή του Υπεργολάβου στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του αρμόδιου Υπουργείου. Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα προσκομίσουν Πιστοποιητικό των αρμοδίων Αρχών ή της Πρεσβείας της Χώρας τους που να βεβαιώνει ότι η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση του τμήματος του Εργου που αφορά η Υπεργολαβία Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του Υπεργολάβου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας όπου έχει την έδρα η Εταιρεία, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Υπεργολάβου σε κατάσταση πτώχευσης. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, υποχρεούνται να υποβάλλουν Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του παραπάνω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υπεργολάβος δεν έχει καταδικαστεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και διαφθοράς σύμφωνα με το Ν. 3560/2007, ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή. 8

13 Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν το παραπάνω απόσπασμα για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) και για τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία Δήλωση από την οποία θα φαίνεται ότι ο Υπεργολάβος ή τουλάχιστον ένα μέλος της στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία (συνυποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις). 4. Το σύνολο των προαναφερόμενων δικαιολογητικών θα διαβιβάζεται στη ΔΔ, μαζί με την αιτιολογημένη έγγραφη άποψη της Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Η απόφαση έγκρισης ή μη έγκρισης της Υπεργολαβίας θα λαμβάνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, μετά από έγγραφη συναίνεση της ΔΔ. Αν κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, μπορεί να προσκληθεί ο Ανάδοχος για τη συμπλήρωσή τους. Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της Υπεργολαβίας, κοινοποιείται αμέσως στον Ανάδοχο, στον εκπρόσωπο του Υπεργολάβου, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Εργου, καθώς και στη ΔΔ. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία, με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση Υπεργολαβίας, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία της Εργοληπτικής Επιχείρησης, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου. Το αυτό ισχύει και για την έγγραφη συναίνεση της ΔΔ. Η απόφαση αυτή, περί μη έγκρισης της σύστασης της Υπεργολαβίας κοινοποιείται αμέσως στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 2 των Γενικών Ορων. 5. Η έγκριση της Υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες, για την χορήγηση εμπειρίας: α. Το ποσό της Σύμβασης της Υπεργολαβίας, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας του Υπεργολάβου. β. Ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για το ποσό της Σύμβασης της Υπεργολαβίας. 6. Πάροχοι Υπηρεσιών Επίσης ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί σε πολλές περιπτώσεις εργαζόμενους οι οποίοι αφενός δεν είναι Υπεργολάβοι, σύμφωνα με την έννοια που δίδεται στο παρόν Άρθρο και αφετέρου δεν έχουν υπαλληλική σχέση με τον Ανάδοχο αλλά παρέχουν υπηρεσίες στον Ανάδοχο π.χ. με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ενδεχομένως βάσει Ιδιωτικού Συμφωνητικού κλπ. Επίσης είναι αποδεκτό το ενδεχόμενο ο πάροχος να εκτελεί το σύνολο των εργασιών μιας εντολής έργου. Ο «πάροχος υπηρεσιών» εκτός από ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), μπορεί να είναι και εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.). Επίσης διευκρινίζεται ότι ο «πάροχος υπηρεσιών» μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες της μιας εργολαβίες. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία από τους «παρόχους υπηρεσιών». Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο γιατρός Εργασίας (εάν προβλέπεται) του Αναδόχου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους «παρόχους υπηρεσιών» για την απασχόλησή τους σε εργασίες της Σύμβασης. 9

14 Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την απομάκρυνση «παρόχου υπηρεσιών» ή οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του εάν το κρίνει για οποιοδήποτε λόγο ως ακατάλληλο ή αν δεν εκτελεί με την απαραίτητη επιμέλεια, ακεραιότητα και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που συνοδεύει το Συμφωνητικό της Σύμβασης, το άρθρο 14 των Γενικών Όρων και το άρθρο 7 των Ειδικών Όρων. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 9 του Συμφωνητικού περί ενδυμασίας, θεωρημένης κάρτας εργασίας και χορήγησης ΜΑΠ ισχύουν και για τους «παρόχους υπηρεσιών» και το τυχόν προσωπικό τους. Επίσης μεταξύ των παραστατικών τα οποία θα πρέπει να προσκομίζει ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πέραν όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1.5. του Άρθρου 28 του παρόντος, θα περιλαμβάνονται και αντίγραφα παραστατικών πληρωμής των «παρόχων υπηρεσιών» εφόσον εργάστηκαν σε εργασίες της Σύμβασης κατά το διάστημα στο οποίο αφορά η πληρωμή, καθώς και τα ανάλογα παραστατικά των ασφαλιστικών φορέων που θα αποδεικνύουν την ασφαλιστική τακτοποίησή τους. Άρθρο 7 Προσωπικό του Αναδόχου Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 14 των Γ.Ο. με τις παρακάτω διευκρινίσεις : 1. Ο Ανάδοχος από κοινού με τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση, να ανακοινώσει στην Επιχείρηση (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) με έγγραφη γνωστοποίησή του, τα ονόματα κ αι τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του προσωπικού του, τα οποία εξουσιοδοτεί να διεκπεραιώνουν εργασίες ειδικής φύσης που έχουν σχέση με την εκτέλεση των έργων. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αντίγραφα για τις από το νόμο απαιτούμενες άδειες του τεχνικού προσωπικού του, συνοδευμένες με Υπεύθυνη Δήλωσή του, σχετικά με την γνησιότητά τους, για τον έλεγχο της οποίας, είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελούν με την απαραίτητη επιμέλεια, ακεραιότητα, ανιδιοτέλεια και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά τους. 2. Για τις εργασίες της Σύμβασης που απαιτούν τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων από αυτήν που διαθέτει ο "Επιβλέπων Μηχανικός", ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να περιλαμβάνονται τέτοιοι τεχνικοί στο προσωπικό του οι οποίοι θα επιβλέπουν τις σχετικές εργασίες. Ειδικά για τις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων και για τις εργασίες επαναφοράς τους, όταν περιλαμβάνεται εργασία τομής οδοστρώματος, ερείσματος ή πεζοδρομίου, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει με φροντίδα του Αναδόχου και του "Επιβλέποντα Μηχανικού", Επιβλέπων από το προσωπικό του Αναδόχου με πείρα και ανάλογα προσόντα ώστε να αποκλείεται η κακότεχνη εκτέλεση των εργασιών αυτών ή η ανεπαρκής τήρηση των μέτρων ασφάλειας. Εννοείται ότι τα καθήκοντα των τεχνικών αυτών είναι δυνατόν να ασκούνται από τεχνικούς που έχουν τα προσόντα που αναφέρθηκαν και συγχρόνως είναι στελέχη της Εργοληπτικής Επιχείρησης του Αναδόχου. Επίσης για τις εργασίες Ειδοποιήσεων Χρηστών ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν 10

15 ανάλογη εμπειρία για την άρτια εκτέλεση του έργου και ειδικότερα για την επιβεβαίωση των τομών στα σχέδια του εναερίου δικτύου. 3. Για τις εργασίες της Σύμβασης που αφορούν τοποθέτηση-εκτοποθέτηση και σύνδεση- αποσύνδεση μετρητών, ο Ανάδοχος σε συνεννόηση με τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνίτες, της απόλυτης έγκρισης της Επιχείρησης. Οι τεχνίτες αυτοί θα είναι κάτοχοι Αδείας Ηλεκτροτεχνίτη «Ειδικότητας ΣΤ». Άρθρο 8 Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία-Εργασία τις Αργίες και Εορτές Επί πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 15 των Γ.Ο. ισχύουν τα εξής: 1. Προκειμένου να εκτελεστεί εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, εργασία σε Αργίες, Εορτές, Κυριακές κλπ από τον Ανάδοχο "με παρακολούθηση" (κατά την παράγραφο 6 του Άρθρου 25 των Γ.Ο.), απαιτείται οπωσδήποτε έγγραφη άδεια του "Εντεταλμένου Μηχανικού" της Επιχείρησης. Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω έγγραφη άδεια τότε επιβαρύνεται ο ίδιος την επί πλέον δαπάνη που προκύπτει. 2. Νυχτερινή εργασία έστω και με έξοδα του Αναδόχου απαιτεί προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης (Εντεταλμένου Μηχανικού). 3. Όταν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει, για λόγους που δεν αφορούν τον Ανάδοχο, ότι πρέπει να εκτελεστεί εργασία ημέρα Κυριακή ή άλλη εξαιρετέα ημέρα ή νύκτα ή νύκτα Κυριακής ή άλλης εξαιρετέας ημέρας, επιδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο ειδική έγγραφη εντολή, στην οποία αναφέρεται ρητά και με λεπτομέρεια ο χρόνος που πρέπει η εντολή αυτή να εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσθετα οφειλόμενα στον Ανάδοχο ποσά, που του καταβάλλονται βάσει των τιμών μονάδας του Τιμολογίου για τις εργασίες που εκτέλεσε σε τέτοιες ημέρες ή νύκτες, δίδονται από τον τύπο : όπου : Π' = Π [(0,35 + 0,65 Κ' / Κ) Χ 1,10-1] Π' είναι το πρόσθετο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον Ανάδοχο για τις εργασίες που εξετέλεσε στις ημέρες ή νύκτες που αναφέρονται παραπάνω Π το ποσό που προκύπτει από τις βασικές τιμές μονάδος του Τιμολογίου προσαυξημένες κατά το συντελεστή Σ-2 (πίνακες Ι έως VΙ του Τετάρτου Μέρους Τιμολογίου). Κ' είναι το ισχύον ημερομίσθιο προσαυξημένο με τις ισχύουσες νόμιμες ρυθμίσεις ανάλογα με την περίπτωση εκτέλεσης εργασίας κατά Κυριακή ή άλλη, σύμφωνα με τον Nόμο, εξαιρετέα ημέρα ή κατά νύκτα ή κατά νύκτα Κυριακής. Νυκτερινή εργασία υπολογίζεται εκείνη που εκτελείται από την ώρα έως την ώρα της επομένης. Εργασία κατά Κυριακή υπολογίζεται εκείνη που εκτελείται από την ώρα του Σαββάτου έως την ώρα της Κυριακής. Κ είναι το ημερομίσθιο που ισχύει κανονικά. 4. Εάν παρόμοια όπως παραπάνω εκτελεστούν εργασίες κατά Σάββατο, μετά από ειδική έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, στην οποία αναγράφεται επίσης ο ακριβής χρόνος που πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, τα οφειλόμενα στον Ανάδοχο ποσά, με βάση τις τιμές 11

16 μονάδας του Τιμολογίου, προσαυξάνονται κατά τα ακόλουθα ποσοστά, ανάλογα με το είδος του δικτύου (υπόγειο ή εναέριο). Για μεν τις εργασίες σε υπόγεια δίκτυα κατά 25,6% (εικοσιπέντε και έξι δέκατα τοις εκατό). Για τις εργασίες σε εναέρια δίκτυα κατά 19,5% (δεκαεννιά και πέντε δέκατα τοις εκατό). Οι παραπάνω προσαυξήσεις για εργασίες κατά Σάββατο δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών της παραγράφου 3 του Άρθρου 19 των παρόντων Ειδικών Όρων και δεν προστίθενται στο προβλεπόμενο για τις περιπτώσεις αυτές ποσοστό προσαύξησης 50%. 5. Τυχόν βοηθητικές εργασίες που θα γίνουν από τον Ανάδοχο μετά από έγκριση της Επιχείρησης από την ώρα του Σαββάτου, στα πλαίσια εργασίας κατά Κυριακή, δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα. 6. Σε περίπτωση εκτέλεσης από τον Ανάδοχο εργασιών "με παρακολούθηση", ύστερα από εντολή της Επιχείρησης, δεν εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 3 και Προκειμένου να είναι σε θέση ο Ανάδοχος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των έργων, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκή οργάνωση και δυναμικό ώστε να μπορεί εύκολα να επιτυγχάνει, σε περίπτωση ειδικής εντολής Κυριακής ή άλλης εξαιρετέας ημέρας, την πλήρη εγκατάσταση υπογείου καλωδίου μήκους ενός στροφείου, ήτοι περίπου 350μ., σε κάθε μία από τις Διοικητικές Περιοχές, των Εργολαβιών, της ΔΠΑ, της Δυτικής, της Κεντρικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ-Θ, καθώς και Λαμίας της ΔΠΚΕ. Άρθρο 9 Εργασίες με παρακολούθηση 1. Σε συμπλήρωση και διευκρίνιση των αναφερομένων στην παράγραφο 6 του Άρθρου 25 των Γ.Ο. ισχύουν τα παρακάτω: 1.1. Αν για την εκτέλεση μίας "εργασίας με παρακολούθηση", ο Ανάδοχος πρέπει να αγοράσει υλικά με δαπάνη της Επιχείρησης (στην περίπτωση που τα υλικά δεν παρέχονται από την Επιχείρηση), τότε η Επιχείρηση θα καταβάλλει στον Ανάδοχο την δαπάνη αγοράς των υλικών αυτών με βάση τα τιμολόγια αγοράς τους και επί πλέον για ολοσχερή εξόφληση κάθε συναφούς δαπάνης και για αμοιβή του, θα του καταβάλλει η Επιχείρηση εργολαβικό ποσοστό 8% (οκτώ τοις εκατό) επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς. Ο ΦΠΑ των τιμολογίων αγοράς θα πληρωθεί από τον Ανάδοχο, (ο οποίος στη συνέχεια εισπράττει τον ΦΠΑ επί των πιστοποιήσεων από την Επιχείρηση για συμψηφισμό). Με τον ίδιο παραπάνω τρόπο αποζημιώνεται ο Ανάδοχος και για τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου (υλικά προμηθείας του) που χρησιμοποι εί στις "εργασίες με παρακολούθηση", τα οποία τότε πρέπει να επιμετρούνται ιδιαίτερα. Εφόσον όμως ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τιμολόγια που να καλύπτουν την αγορά των ποσοτήτων των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου που χρησιμοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες εργασίες, τότε τα υλικά αυτά θα επιμετρώνται ιδιαίτερα και ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται όπως στην περίπτωση που τοποθετεί υλικά προμηθείας του Στην περίπτωση των υπόψη εργασιών θα πληρωθεί ακόμη στον Ανάδοχο η δαπάνη εργατικών και κάθε συναφής δαπάνη (με βάση το ισχύον κατά το χρόνο προσφοράς Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων). Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που για την περίπτωση προσδιορίζεται σε 18% μείον την έκπτωση της Σύμβασης. 12

17 1.3. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών "με παρακολούθηση", ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αυτών, αναλύοντας τις απαιτήσεις σε ημερομίσθια ανά ειδικότητα, τις συναφείς κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς, τις δαπάνες μηχανικών μέσων και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Επιχείρησης. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει τον προϋπολογισμό αυτό ως προς τα ανώτατα όρια των τιμών μονάδας, ημερομισθίων κλπ. και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει, τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό. Πριν από την παραπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται η έναρξη εκτέλεσης εργασιών "με παρακολούθηση" Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πληρωμής για τις παραπάνω αναφερόμενες δαπάνες, εφόσον η δαπάνη για ημερομίσθια έγινε με υπέρβαση των ανωτάτων ορίων ημερομισθίων, όπως αυτά περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου ή αν η πληρωμή των ημερομισθίων δεν βεβαιώνεται από έγγραφες καταστάσεις, υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και θεωρημένες από τον επί τόπου των έργων "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Επιχείρησης ή αν δεν συνοδεύεται λογαριασμός από τιμολόγια και αποδεικτικά καταβολής κάθε επί μέρους δαπάνης ή τέλος αν η εργασία έγινε κατά παρέκκλιση των όρων που είχαν συμφωνηθεί με την Επιχείρηση Στην περίπτωση κατά την οποία, για την υλοποίηση της κατασκευής εντολής έργου, απαιτούνται ανασκαφικές εργασίες, κατ απαίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αρχαιολογικής Υπηρεσίας), και απαιτείται η απασχόληση στο έργο, εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού (πλην αρχαιολόγου) που υποδεικνύεται από αυτήν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως, αποζημιούμενος «με παρακολούθηση», σύμφωνα με τα παραπάνω. 2. Για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 των Γ.Ο. διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των πραγματικών στοιχείων κόστους μίας εργασίας, περιλαμβάνει την καθαρή αμοιβή των συντελεστών κόστους για την εκτέλεση της εργασίας αυτής επιτόπου του έργου, υπολογιζόμενη όπως στην παραπάνω παράγραφο 1.2. Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και ποσοστό 18% για γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου. Άρθρο 10 Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 των Γ.Ο. ισχύουν στην παρούσα Σύμβαση μόνο κατά την έκταση που προσαρμόζονται στη φύση των εκτελούμενων εργασιών. Ειδικότερα ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση κτίσματος Πρώτων Βοηθειών και Τηλεφωνικού Κέντρου υποχρεούται όμως, να έχει στους χώρους εργασίας Πρόχειρο Φαρμακείο ή ότι άλλο αντίστοιχο προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία και επίσης να διατηρεί τηλεφωνική σύνδεση στο γραφείο του και στην Αποθήκη του για την διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Επιπλέον ο Ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών πρέπει να διαθέτει στο γραφείο ή στην αποθήκη του ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Επίσης ο Ανάδοχος, εφόσον απαιτείται από τη διάρκεια και την τοποθεσία των εργασιών, πρέπει να εξασφαλίζει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής (π.χ. χημικές τουαλέτες) για όλο το προσωπικό που απασχολείται στον τόπο των εργασιών. 13

18 Άρθρο 11 Οδοί προσπέλασης Ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 10 και 13 των Γ.Ο. με τις εξής διευκρινίσεις : 1. Τα αναφερόμενα στα παραπάνω Άρθρα των Γ.Ο. προσαρμόζονται στη φύση των εργασιών της Σύμβασης και σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασίας σε περιοχή που δεν διαθέτει δρόμους προσπέλασης, ανάλογα και με το μέγεθος της συγκεκριμένης εργασίας, θα προσαρμόζεται ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση της Επιχείρησης, ώστε να μην υφίσταται ο Ανάδοχος δαπάνες κατασκευής οδών προσπέλασης δυσανάλογες προς το αντικείμενο των εργασιών που αφορούν. 2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 10 των Γ.Ο. ισχύουν αντίστοιχα στους υπολογισμούς που έκανε ο Ανάδοχος προκειμένου να διαμορφώσει την προσφορά του (ενιαία έκπτωση). Άρθρο 12 Μηχανήματα, Εργαλεία - Υλικά - Επιθεωρήσεις - Δοκιμές 1. Ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 18, 26 και 27 των Γ.Ο. με τις εξής διευκρινίσεις όσον αφορά τα εργαλεία: 1.1. Μετά από γραπτή πρόσκλησή της προς τον Ανάδοχο, η Επιχείρηση μπορεί να κάνει έλεγχο της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τα προς εξέταση εργαλεία σε εργαστήριο ή άλλο τόπο που μπορεί να γίνει ο έλεγχος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιχείρησης. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά την κρίση της Επιχείρησης είτε ανεπάρκειας της ποσότητας των εργαλείων είτε ότι είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 20 ημερών το αργότερο από την ημερομηνία γραπτής ανακοίνωσης της Επιχείρησης, να συμπληρώσει τα εργαλεία του σύμφωνα με την ανακοίνωση και να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα ή μη καλής ποιότητας με άλλα κατάλληλα. Μετά την παρέλευση του 20ημέρου η Επιχείρηση ορίζει ημερομηνία επανελέγχου για να εξακριβώσει εάν ο Ανάδοχος συμμορφώθηκε πλήρως με την γραπτή ειδοποίησή της Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, θα δεσμεύεται από τον πρώτο μηνιαίο λογαριασμό του που ακολουθεί, για όσα εργαλεία λείπουν ή είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ποσό ίσο προς την αναγραφόμενη αξία, στους καταλόγους της Επιχείρησης, για καινούργια εργαλεία. Ποσοστό 10% του παραπάνω ποσού και μέχρι εξάντλησής του θα καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης σαν ποινική ρήτρα για κάθε μήνα, μέχρι τη συμμόρφωση του Αναδόχου και με αρχή τον πρώτο μήνα μετά τη δέσμευση Εννοείται ότι όλοι οι παραπάνω έλεγχοι είτε πραγματοποιηθούν είτε όχι από την Επιχείρηση, δεν μειώνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας της κατάστασης των εργαλείων που χρησιμοποιεί. 2. Όσον αφορά τα υλικά ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στα παραπάνω Άρθρα των Γ.Ο., ειδικότερα δε για τα υλικά που είναι του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ισχύουν επιπλέον τα αναφερόμενα στο επόμενο Άρθρο του παρόντος. 3. Για τα ανυψωτικά μηχανήματα σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων πιστοποιητικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18 των Γ.Ο, εντός εύλογης τακτής ημερομηνίας που θα θέσει εγγράφως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, επιφέρει ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 100 ανά ημέρα. 14

19 Άρθρο 13 Υλικά προμήθειας Αναδόχου που ενσωματώνονται στο Έργο 1. Προσδιορισμός των υλικών προμήθειας του Αναδόχου 1.1. Εκτός των υλικών του Άρθρου 15 των παρόντων Ε.Ο. που χορηγούνται από την Επιχείρηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται με ευθύνη του και δαπάνες του, ορισμένα υλικά αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης και τα οποία θα ενσωματώνει στο Έργο κατά είδος και ποσότητα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν για κάθε επιμέρους εργασία, τα Συμβατικά τεύχη Δ και ΣΤ, τα σχέδια της μελέτης και οι οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Τα υλικά προμήθειας Αναδόχου αποτελούν το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Β' Τεύχους της Σύμβασης (Τιμολόγιο) και για καθένα απ' αυτά αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του, η πλήρης περιγραφή του σύμφωνα με τον Κατάλογο των Υλικών της Επιχείρησης και ο κωδικός της προδιαγραφής του, η οποία περιλαμβάνεται στο Ζ Τεύχος της Σύμβασης Για την ένταξη και άλλων υλικών στα παραπάνω υλικά προμήθειας Αναδόχου, ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 25 και 36 των Γ.Ο. περί μεταβολών κατά την εκτέλεση του Έργου και αυξομείωση του προϋπολογισμού αυτού. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να πάψει να χρησιμοποιεί και να αποσύρει, όποιο από τα πιο πάνω υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου, αποφασίστηκε από την Επιχείρηση να καταργηθεί, λόγω αντικατάστασής του με άλλο ή κατάργησης της χρήσης του στις κατασκευές που ενσωματώνεται Συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος, προκειμένου για υλικά προμήθειας του, υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά καινούργια, πρώτης χρήσης, χωρίς ελαττώματα, τα οποία θα έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στην προδιαγραφή τους. 2. Εξασφάλιση των υλικών προμήθειας Αναδόχου - Προμηθευτές Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται έγκαιρα τις αναγκαίες ποσότητες των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου και να διατηρεί το κατάλληλο απόθεμα για καθένα απ' αυτά ώστε να εκτελεί τις αντίστοιχες εργασίες μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι μεταξύ των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου που αναγνώρισε πριν την κατάθεση της προσφοράς του, κατά το Άρθρο 10 των Γ.Ο. και το ΙΓ τεύχος της Σύμβασης (Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων κ.λπ), περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Εργολαβίας σε υλικά προμηθείας του βάσει της εξέτασης που έκανε όλων των επιτόπου στοιχείων και δεδομένων. Υπέρβαση προθεσμιών εξαιτίας ελλείψεων υλικών από τα παραπάνω, θεωρείται αποκλειστικής υπαιτιότητας του Αναδόχου και συνεπάγεται τη σε βάρος του επιβολή των προβλεπομένων, από το Άρθρο 6 του Συμφωνητικού, ποινικών ρητρών Για την ανεύρεση των πηγών προμήθειας των υλικών ισχύουν τα παρακάτω : Η προμήθεια κάθε υλικού του παρόντος Άρθρου θα γίνεται αποκλειστικά από τους προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από την Επιχείρηση "ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" (Τεύχος Η της Σύμβασης) Ο ΠΙΝΑΚΑΣ περιλαμβάνει τους Προμηθευτές που στο πρόσφατο παρελθόν εκτέλεσαν με επιτυχία συμβάσεις με την Επιχείρηση για την προμήθεια των αντίστοιχων υλικών και τα υλικά αυτά έχουν ήδη συμπεριφερθεί ικανοποιητικά στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ. 15

20 Νέος προμηθευτής μπορεί να προστεθεί στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ για κάποιο υλικό με φροντίδα της ΔΔ και με τις εξής προϋποθέσεις : Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής να υποβάλει σχετική αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενη από δήλωση του έκτυπου σήματος με την Επωνυμία του και με τεκμηρίωση των κατασκευαστικών του δυνατοτήτων καθώς και της ποιότητας και μακροβιότητας του συγκεκριμένου υλικού του Για την επιτυχή τεκμηρίωση που προαναφέραμε, απαιτούνται ικανοποιητικές συστάσεις άλλων χρηστών των υπόψη υλικών (references) ή πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 ή 9002 για τον συγκεκριμένο κατασκευαστή και το συγκεκριμένο υλικό Μετά από την τεχνική αξιολόγηση του υλικού αυτού, σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή του ΔΕΔΔΗΕ και μετά από τους αντίστοιχους δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους, καθώς και μετά την αξιολόγηση των συστάσεων προηγούμενης χρήσης του σε δίκτυα Διανομής, το υλικό αυτό να κριθεί αξιόπιστα τεχνικά αποδεκτό και ικανοποιητικά δοκιμασμένο Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του υπόψη υλικού να κριθούν ως δόκιμοι οίκοι, για το συγκεκριμένο υλικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (Αποφ. ΔΣ 206/ ), και την προηγούμενη παράγραφο Από τον ΠΙΝΑΚΑ θα διαγράφεται Προμηθευτής για συγκεκριμένο υλικό και για την υπολειπόμενη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης όταν θα ισχύουν ταυτόχρονα τα παρακάτω : το εν λόγω υλικό του συγκεκριμένου Προμηθευτή κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης έχει κριθεί μη αποδεκτό τουλάχιστον 3 φορές στο σύνολο των εργολαβικών περιοχών της χώρας. οι παραπάνω μη αποδοχές του εν λόγω υλικού, έχουν γίνει μετά από ελέγχους και δοκιμές από εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. οι έλεγχοι και οι δοκιμές αφορούν ποσότητες του υλικού προερχόμενες από το εργοτάξιο ή από αποθηκευτικό χώρο ή αυτοκίνητο συνεργείου του Αναδόχου ή ποσότητες που έχουν προσωρινά αποτεθεί επί τόπου των έργων ή έχουν τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. οι μη αποδοχές του εν λόγω υλικού έχουν γίνει είτε λόγω μη εκπλήρωσης από πλευράς προμηθευτού των προδιαγραφόμενων απαιτήσεων ποιότητας του υλικού, είτε λόγω έλλειψης σήμανσης όταν πρόκειται για υλικό που απαιτεί σήμανση, είτε λόγω του ότι δεν έχει υποστεί τους προβλεπόμενους ποιοτικούς ελέγχους και δοκιμές από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Η διαγραφή του Προμηθευτή από τον Πίνακα του τεύχους Η της παρούσας Σύμβασης, που προαναφέραμε, για συγκεκριμένο υλικό σύμφωνα με τα πιο πάνω θα υλοποιείται μετά από πρόταση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας ή της ΔΥΠΜ ή και αυτόματα με τη συγκέντρωση των δελτίων ποιοτικού ελέγχου. Η υλοποίηση της διαγραφής αυτής από τον υπόψη συμβατικό πίνακα θα γίνεται με μέριμνα της ΔΔ και θα γνωστοποιείται σε όλους τους Αναδόχους των εργολαβιών της παρούσας σύμβασης. Μετά από τη γνωστοποίηση αυτή, όλοι οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παύσουν αμέσως τη χρήση του συγκεκριμένου υλικού, καταγγέλλοντας ενδεχόμενη σύμβασή τους με τον υπόψη προμηθευτή. 16

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41205 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα