ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2

3 ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΡΘΡΟ 8 : ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΡΘΡΟ 20 : ΑΡΘΡΟ 21 : ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΡΘΡΟ 23 : ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΡΘΡΟ 25 : ΑΡΘΡΟ 26 : Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Επεξήγηση όρων και συντομογραφιών της Σύμβασης Σχέδια και οδηγίες Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Εκπροσώπηση του Αναδόχου Υποπρομηθευτές - Υπεργολάβοι Προσωπικό του Αναδόχου Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία - Εργασία τις Αργίες και Εορτές Εργασίες με παρακολούθηση Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου Οδοί προσπέλασης Μηχανήματα, Εργαλεία - Υλικά-Επιθεωρήσεις - Δοκιμές Υλικά προμηθείας Αναδόχου που ενσωματώνονται στο Έργο Χρήση μηχανημάτων και εργαλείων ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Επιχείρηση Διαδικασίες κατά την εκτέλεση των εργασιών Όροι εκτέλεσης των Έργων Κατασκευή νέων Παροχών Χ.Τ. Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης Ευθύνες του Αναδόχου Έκδοση απαιτούμενων Αδειών Χρήση εκρηκτικών υλών Στατιστικά και λοιπά στοιχεία του Έργου - Ημερολόγιο Διακοπή Εκτέλεσης Εργασιών Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του Έργου Προσαυξήσεις-Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης Εργασιών στα Νησιά ΑΡΘΡΟ 27 : Αποζημίωση Αναδόχου λόγω αναβολής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΡΘΡΟ 28 : ΑΡΘΡΟ 29 : ΑΡΘΡΟ 30 : ΑΡΘΡΟ 31 : ΑΡΘΡΟ 32 : Τρόπος πληρωμής-δικαιολογητικά Συγκριτικοί Πίνακες Ασφαλιστικές καλύψεις Υγιεινή και ασφάλεια Εργασίας Υποχρεώσεις Αναδόχου και προσωπικού του για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ

4

5 Άρθρο 1 Επεξήγηση όρων και συντομογραφιών της Σύμβασης 1. Με τον όρο Εργολαβική Περιοχή εννοείται η γεωγραφική περιοχή όπου θα εκτελούνται οι εργασίες του Έργου (Εργολαβία). 2. Συντομογραφίες ΔΔ ΔΠΑ ΔΠΜ-Θ ΔΠΠ-Η ΔΠΚΕ ΔΠΝ ΔΥΠΜ ΤΤΕΔ Γ.Ο. Ε.Ο. ΔΧΥ ΚΤΥ ΔΕΥ ΚΑΥ ΔΕΣ "Α" κατηγορία υλικών "Β" κατηγορία υλικών "Χ" κατηγορία υλικών "Γ" κατηγορία υλικών : Διεύθυνση Δικτύου : Διεύθυνση Περιφερείας Αττικής (της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) : Διεύθυνση Περιφερείας Μακεδονίας - Θράκης : Διεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου Ηπείρου : Διεύθυνση Περιφερείας Κεντρικής Ελλάδας : Διεύθυνση Περιφερείας Νήσων : Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών : Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου : Γενικοί Όροι : Ειδικοί Όροι : Δελτίο Χορήγησης Υλικών : Κατάσταση Τοποθετηθέντων Υλικών : Δελτίο Επιστροφής Υλικών : Κατάσταση Αποξηλωθέντων Υλικών : Δελτίο Επισκοπήσεως - Συνδέσεως : Καινούργια, κατάλληλα για χρησιμοποίηση υλικά : Υλικά από αποξηλώσεις άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμα. Υλικά από αποξήλωση για τα οποία κρίνεται ότι πρέπει να υποστούν περαιτέρω έλεγχο καταλληλότητας. : Υλικά που κρίνονται κατά την αποξήλωση οριστικά άχρηστα. Άρθρο 2 Σχέδια και οδηγίες Σε διευκρίνιση του Aρθρου 3 των Γ.Ο. ισχύουν τα εξής: 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη ήτοι: 1.1. Τα κατασκευαστικά σχέδια Τις "Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής", Τις «Κωδικοποιημένες κατασκευές ΠΔΑ» και τις Τεχνικές Περιγραφές για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών Τις Ειδικές Τεχνικές Οδηγίες Το τεύχος Οδηγίες Διανομής που περιλαμβάνει τις Οδηγίες: N o Τις Προδιαγραφές των Υλικών Προμήθειας Αναδόχου Την Κατάσταση Επιβεβλημένων Εργαλείων Τον Πίνακα ποσοστών δικαιολόγησης ελλειμμάτων και αχρήστων υλικών Διανομής. 1

6 Όλα τα παραπάνω των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση θεωρούνται ως ενσωματωμένα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από τα παραπάνω σχέδια, Οδηγίες και Προδιαγραφές, ο δε "Εντεταλμένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίηση τους (π.χ. στο Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων που επισημανθούν εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 20ημέρου, να τις καλύψει. Η Επιχείρηση επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να επιφέρει στα παραπάνω τεύχη όσες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις ήθελε κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες και να αποφασίζει κατά τη κρίση της τι θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές είτε μεταξύ των παραπάνω Προδιαγραφών είτε μεταξύ αυτών και των Συμβατικών Τευχών και παραρτημάτων της Σύμβασης. 2. Στην περίπτωση που στην κατασκευαστική Μελέτη ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται διαφορετικές τυποποιήσεις από αυτές που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν οι τυποποιήσεις που ορίζονται στη Μελέτη. 3. Αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη ανακοίνωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης που υπογράφει στα σχέδια την ένδειξη "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" είναι ο "Εντεταλμένος Μηχανικός" της Επιχείρησης. Τα σχέδια αυτά παραδίδονται στον Ανάδοχο με τον κατασκευαστικό φάκελο κάθε εντολής εκτέλεσης εργασιών (αυτοτελούς τμήματος έργου) όταν του επιδίδονται οι εργασίες αυτές για εκτέλεση σύμφωνα με την παραγρ.4 του Άρθρου 2 του Συμφωνητικού, την παραγρ.2 του Άρθρου 16 των παρόντων Ειδικών Όρων και τα αναφερόμενα στο παρόν Άρθρο. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάζει με κάθε προσοχή και επιμέλεια, τα σχέδια που του χορηγεί ο "Εντεταλμένος Μηχανικός" της Επιχείρησης και θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως αν δεν διατυπώσει γραπτά τις τυχόν παρατηρήσεις, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους ή αν η προθεσμία έναρξης εργασιών είναι μικρότερη από 5 ημέρες, αμέσως μετά την παραλαβή των σχεδίων και οπωσδήποτε πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών της υπόψη εντολής. Στις ίδιες προθεσμίες πρέπει να ζητά ο Ανάδοχος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τα σχέδια, που τυχόν δεν του παραδόθηκαν κατά την επίδοση της υπόψη εντολής και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών. 5. Τα σχέδια και οι μελέτες που αναφέρονται στην εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης ανήκουν και είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης και φυλάσσονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της. Η Επιχείρηση φροντίζει να εφοδιάζεται ο Ανάδοχος με δύο (2) αντίγραφα των σχεδίων αυτών. Με αίτηση του Αναδόχου μπορεί να του χορηγηθούν περισσότερα αντίγραφα εφόσον καταβάλλει τη σχετική δαπάνη. Ο Ανάδοχος μπορεί με έγγραφη αίτηση του, να ζητά από την Επιχείρηση τυχόν σχέδια ή οδηγίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών. Ειδικά όσον αφορά το εγχειρίδιο "Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής", μπορεί ο Ανάδοχος να το προμηθεύεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε ηλεκτρονικό αρχείο. 6. Από ένα αντίγραφο των παραπάνω σχεδιαγραμμάτων που χορηγούνται στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να υπάρχει με φροντίδα του στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και να είναι κατά το δυνατόν σε κάθε στιγμή, διαθέσιμο για χρησιμοποίηση από τον "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Επιχείρησης. 7. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η σύνταξη σχεδίων για κάθε ανεξάρτητο τμήμα έργου όπως τελικά κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Τα σχέδια αυτά μπορεί να είναι τα σχέδια της μελέτης πάνω στα οποία να έχει γίνει ενημέρωση με τις τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις που έγιναν κατά την εκτέλεση κάθε εντολής και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών της εντολής και σε κάθε παραλαβή για χρήση ανεξάρτητου τμήματος έργου (εντολής). 2

7 Άρθρο 3 Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί 1. Τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι: 1.1 Kανονισμοί για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΚΕΣΥΓΗΕ έκδοση Οκτωβρίου 1967 (ΦΕΚ -608/Β/ ) και των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων τους. (ΦΕΚ -476/Β/ , ΦΕΚ-829/Β/ , ΦΕΚ-687/Β/ ). Νόμος 158/75 για εργασίες υπό τάση ΦΕΚ 189/ Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. Από τα πρότυπα αυτά και τους Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους. 2. Όλα τα παραπάνω των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση θεωρούνται ενσωματωμένα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προς χρήση για το προσωπικό του, τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων από τους παραπάνω Κανονισμούς, ο δε "Εντεταλμένος Μηχανικός" ελέγχει την ύπαρξη και χρησιμοποίηση τους (π.χ. στο Εργοτάξιο του Αναδόχου) και σε περίπτωση ελλείψεων που επισημανθούν εγγράφως, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 20ημέρου να τις καλύψει. Άρθρο 4 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 των Γ.Ο. με τις παρακάτω συμπληρώσεις : 1. Οι Eργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, αφορούν μία ή περισσότερες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες όπως φαίνεται στον τίτλο τους και όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Συμφωνητικού Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον τίτλο της, η Εργολαβία αφορά μία μόνο Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στον Προϊστάμενο αυτής, σαν Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον τίτλο της, η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες Επιβλέπουσες Υπηρεσίες της Επιχείρησης, ισχύουν τα παρακάτω : Ο Ανάδοχος θ' απευθύνεται σε κάθε Προϊστάμενο Επιβλέπουσας Υπηρεσίας χωριστά, ανάλογα με την περιοχή αρμοδιότητάς του, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μετά την υπογραφή της Σύμβασης μπορεί η Διεύθυνση Περιφέρειας να ορίσει και να γνωρίσει στον Ανάδοχο αρμόδιο όργανό της που θα συντονίζει τις ενέργειες των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών που αφορούν την ίδια Εργολαβία Η παρακολούθηση των εργασιών μπορεί να γίνεται από κάθε Επιβλέπουσα Υπηρεσία χωριστά και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες της Επιχείρησης Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα ασκούνται είτε από κοινού από τους Προϊσταμένους των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών της Επιχείρησης, στα όρια των οποίων εκτείνεται η Εργολαβία, είτε από όργανο της Επιχείρησης που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο από το Διευθυντή της Περιφέρειας μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 3

8 2. Ο Ανάδοχος θα απευθύνεται στο Διευθυντή Περιφέρειας, στον οποίο υπάγεται η αντίστοιχη Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σαν Προϊσταμένη Υπηρεσία. 3. Σ' όλες τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος απευθύνεται προς την Επιχείρηση, είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί το σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο για τις σχετικές εργασίες "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Επιχείρησης, ο οποίος θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως μετά την υπογραφή της Σύμβασης. 4. Σε διευκρίνιση της παρ. 3 του Άρθρου 5 των Γ.Ο. σημειώνεται ότι ο Εντεταλμένος Μηχανικός προΐσταται του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με αρμοδιότητα την επίβλεψη του Αναδόχου. Οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Μηχανικού αφορούν γενικά την τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Με εξουσιοδότηση του Εντεταλμένου Μηχανικού ανατίθενται στο υπόλοιπο προσωπικό, οι επιμέρους αρμοδιότητες της επίβλεψης του Αναδόχου. Τα καθήκοντα του λοιπού τεχνικού προσωπικού, αφορούν κυρίως τη δειγματοληπτική παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών του Αναδόχου. 5. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες των οργάνων της Επιχείρησης όπως αυτές ορίζονται από τις οργανωτικές της διατάξεις, από τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας της όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 5 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 των Γ.Ο. με τις παρακάτω συμπληρώσεις : 1. Το Γραφείο του εργοταξίου του Αναδόχου θα εγκαθίσταται στην πόλη ή τις πόλεις που καθορίζονται στο Άρθρο 2 του Συμφωνητικού και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό. 2. Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση αποκαλείται και "Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να διαθέτει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας καθώς και την κατά Νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (Ν.6422/34). Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί "Επιβλέπων Μηχανικός" να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία στον ίδιο Ανάδοχο έχει ανατεθεί η εκτέλεση περισσότερων από μίας Συμβάσεων κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ιδιαίτερο "Επιβλέποντα Μηχανικό" για κάθε Σύμβαση. Στις Εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων Διανομής που αφορούν περισσότερες από μία διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, μπορούν να ορίζονται περισσότεροι του ενός Επιβλέποντες Μηχανικοί κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αναδόχου προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και έγκρισης της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. 4. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσης εξοπλισμού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στο Νόμο 1568/85 "περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας", την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 17/96, για την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του. 4

9 5. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του Αναδόχου με κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ κοινής υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας) με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε "Επιβλέπων Μηχανικός" αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ημερομηνίας έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες) πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του "Επιβλέποντα Μηχανικού" και αντίγραφο της άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη που κατέχει. Η αντικατάσταση του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του Αναδόχου θα γίνεται με έγκριση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, μετά την συναίνεση της ΔΔ. Για την αποδοχή της αντικατάστασης κατατίθεται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, το σύνολο των παραπάνω εγγράφων, τα οποία κοινοποιούνται στη ΔΔ μαζί με την εγκριτική απόφαση. 6. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" είναι με βάση την παρούσα Σύμβαση εξουσιοδοτημένος, να ενεργεί ως Αντιπρόσωπος του Αναδόχου στην τοποθεσία των έργων σε σχέση με όλα τα θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεση τους περιλαμβανομένης και της εκπροσώπησης του Αναδόχου κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή των Έργων. 7. Ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υποχρεούται να έχει την έδρα του μέσα στα όρια της γεωγραφικής περιοχής που αφορά η Εργολαβία ή στον τόπο που είναι εγκατεστημένο το Γραφείο εργοταξίου του Αναδόχου προκειμένου για τις Εργολαβίες της ΔΠΑ, να ευρίσκεται δε στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα της Σύμβασης, όλες τις ημέρες που εκτελείται εργασία. Υποχρεούται επίσης σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα, διαφορετικά επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους πεντακοσίων Ευρώ (500 ) για κάθε απουσία. 8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του "Επιβλέποντα Μηχανικού" τις αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει Αναπληρωτής Μηχανικός. Ο "Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης στην έγκριση της Επιχείρησης όπως και ο "Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου ". Ο "Αναπληρωτής" αναλαμβάνει μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα η Επιχείρηση με ευθύνη του Αναδόχου ή και του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του "Επιβλέποντα Μηχανικού" όπως προβλέπονται στη Σύμβαση. Άρθρο 6 Υποπρομηθευτές - Υπεργολάβοι Επιπλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 8, παραγρ. 4 των Γ.Ο. ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη των εργασιών, να υποβάλλει για έγκριση τους τυχόν υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του Έργου. 1. Τα Κύρια τμήματα των Εργων, για τις Εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, για τα οποία η Επιχείρηση ζητά την έγκριση Υπεργολάβων, είναι είτε το σύνολο των εργασιών της Σύμβασης, που επιδίδονται και κατασκευάζονται στα πλαίσια μιας Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Διοικητική Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ), όταν η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες Διοικητικές Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ, είτε το σύνολο των εναέριων ή υπογείων δικτύων στα πλαίσια μιας Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Διοικητική Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ). Είναι ευνόητο ότι κύριο τμήμα Εργολαβίας, όταν η Εργολαβία αφορά δύο ή περισσότερες Διοικητικές Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, αποτελούν και οι προκύπτοντες συνδυασμοί, της παραπάνω τμηματοποίησης. Επίσης κύριο τμήμα Εργου αποτελεί και η εκτέλεση εργασιών σε διακριτό γεωγραφικό τμήμα της εργολαβίας ή το σύνολο των έργων της εργολαβίας αλλά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 5

10 Προϋπόθεση επίσης έγκρισης της υπεργολαβίας είναι ο Ανάδοχος του Έργου να διατηρεί για κατασκευή με ίδια μέσα, κύρια τμήματα του Έργου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. 2. Ο Υπεργολάβος θα εγκρίνεται, όταν εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, διαθέτει επιπλέον και τις εξής προϋποθέσεις, προκειμένου να αξιολογείται από την Επιχείρηση, η από τεχνικής πλευράς εμπειρία και αξιοπιστία του. Είναι Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και ανήκει σε κατηγορίες έργων (Η/Μ και Ενεργειακά) και τάξεις, αντίστοιχες με τις κατ ελάχιστον απαιτούμενες, για το μέρος του Εργου και το ποσό της Σύμβασης Υπεργολαβίας που ο Ανάδοχος προτίθεται να του αναθέσει. Διαθέτει εναλλακτικά, ο Υπεργολάβος ή τουλάχιστον ένα μέλος της στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ την παρακάτω εμπειρία : α) Να έχει κατασκευάσει επιτυχώς, Έργα εναέριων και υπόγειων δικτύων Διανομής μέσης και χαμηλής τάσης ( ,6-0,4 kv), κατά την τελευταία δεκαετία, ύψους Ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών. β) Να έχει διατελέσει στην τελευταία δεκαετία για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους "Επιβλέπων Μηχανικός" σε Εργολαβίες κατασκευής δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. ή του ΔΕΔΔΗΕ. 3. Προκειμένου να προχωρεί η διαδικασία έγκρισης της υπεργολαβίας, απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο, στην Προϊσταμένη Υπηρεσία, πριν από την εγκατάσταση του Υπεργολάβου στο Εργο, κοινής αίτησης του Αναδόχου και του Υπεργολάβου, η οποία θα συνοδεύεται από τα κατωτέρω: 3.1. Πρωτότυπο Συμφωνητικό σύστασης της Υπεργολαβίας το οποίο θα τελεί υπό την αίρεση έγκρισής του σύμφωνα με τα παραπάνω και πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία: Σαφή αναφορά των στοιχείων των συμβαλλομένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, από τα οποία να αποδεικνύεται η εγκυρότητα σύστασης της Υπεργολαβίας και ότι αυτές έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται στις παραπάνω παραγράφους και ειδικότερα: α) Εάν πρόκειται περί ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα επαγγελματική διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την τάξη και τις κατηγορίες εργασιών στις οποίες είναι εγγεγραμμένη. β) Εάν πρόκειται περί Εργοληπτικής Επιχείρησης με νομική προσωπικότητα εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, την πλήρη επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας, την ισχύουσα διεύθυνση, τον αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την τάξη και τις κατηγορίες εργασιών στις οποίες είναι εγγεγραμμένη, καθώς και το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελμα και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του συμφωνητικού σύστασης της Υπεργολαβίας και τα στοιχεία της απόφασης του οργάνου, το οποίο δεσμεύει την εταιρεία κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του Έργου σε Υπεργολαβία και για την εξουσιοδότησή του να υπογράψει το Συμφωνητικό σύστασής της. γ) Εάν πρόκειται για Εργοληπτική Επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδος, μη εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ, τα στοιχεία των ανωτέρω περιπτώσεων α και β (ανάλογα αν πρόκειται περ ί ατομικής επιχείρησης ή περί νομικού προσώπου) και αντί των στοιχείων εγγραφής στο ΜΕΕΠ, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί Εργοληπτικής Επιχείρησης, η οποία δύναται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας της, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την εκτέλεση δημοσίων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου το οποίο, ο Ανάδοχος, προτίθεται να του αναθέσει Υπεργολαβικά. 6

11 Σαφή αναφορά του Έργου για την εκτέλεση του οποίου συνιστάται η Υπεργολαβία, η οποία να ταυτίζεται με την αναφορά του Έργου που έχει αναλάβει ο αρχικός Ανάδοχος Το μέρος του Εργου (Κύρια τμήματα Εργου), που αναλαμβάνει ο Υπεργολάβος, καθώς και η αξία της Σύμβασης Υπεργολαβίας Σαφή αναφορά του ποσοστού συμμετοχής κάθε συμβαλλόμενης Εργοληπτικής Επιχείρησης στο σύνολο του Έργου, από την οποία να αποδεικνύεται πλήρως η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων έγκρισης της Υπεργολαβίας αυτής Να αναφέρεται ότι ο Υπεργολάβος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από τον Ανάδοχο και κατά συνέπεια οι εντολές, οδηγίες και γνωστοποιήσεις, καθώς και όλα τα έγγραφα και η όλη αλληλογραφία θα περιορίζονται μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην παρ.7 Αρθρο 6 των Γενικών Ορων Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση όλων των συμβαλλομένων περί αποδοχής όλων των όρων της Σύμβασης, μεταξύ της Επιχείρησης και του Αναδόχου και περί της από κοινού, πλήρως, εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον, ευθύνης τους έναντι της Επιχείρησης για το μέρος του Εργου, που αφορά η Σύμβαση Υπεργολαβίας (αντικείμενο Υπεργολαβίας) και ειδικότερα ότι : Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, αλλά θα παραμένει απευθείας και εξολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του Υπεργολάβου ή του προσωπικού του, ωσάν αυτές οι πράξεις ή παραλείψεις να οφείλοντο στον ίδιο τον Ανάδοχο, ο οποίος και παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διζήσεως. Επίσης ο Ανάδοχος, θα παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι όροι και οι διατάξεις της εν λόγω υπεργολαβικής Σύμβασης είναι απολύτως σύμφωνοι με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης Φάκελο των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση και περιέχει τα εξής: Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων, όπως: τα ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ. και ειδικότερα: Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Όταν ο Υπεργολάβος είναι Α.Ε. α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του. β. Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. γ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. δ. Βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής (Υπουργείο Εμπορίου) ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. ε. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., με το οποίο παρέχεται έγκριση σύστασης της Υπεργολαβίας, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το Συμφωνητικό σύστασής της. 7

12 Όταν ο Υπεργολάβος είναι Ε.Π.Ε. α. Φύλλα εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή του με αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. β. Βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού. γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται έγκριση σύστασης της Υπεργολαβίας και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το Συμφωνητικό σύστασής της Όταν ο Υπεργολάβος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης ή παράστασης και των τυχόν τροποποιήσεών τους με βεβαίωση του αρμοδίου Δικαστικού Γραμματέα για μη δημοσίευση άλλων. β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το Συμφωνητικό σύστασης της Υπεργολαβίας Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κ.λπ Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, για τη σύστασης της Υπεργολαβίας. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης για την εγγραφή του Υπεργολάβου στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του αρμόδιου Υπουργείου. Οι Αλλοδαπές Επιχειρήσεις θα προσκομίσουν Πιστοποιητικό των αρμοδίων Αρχών ή της Πρεσβείας της Χώρας τους που να βεβαιώνει ότι η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση του τμήματος του Εργου που αφορά η Υπεργολαβία Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του Υπεργολάβου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας όπου έχει την έδρα η Εταιρεία, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Υπεργολάβου σε κατάσταση πτώχευσης. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, υποχρεούνται να υποβάλλουν Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του παραπάνω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υπεργολάβος δεν έχει καταδικαστεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και διαφθοράς σύμφωνα με το Ν. 3560/2007, ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή. 8

13 Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν το παραπάνω απόσπασμα για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) και για τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία Δήλωση από την οποία θα φαίνεται ότι ο Υπεργολάβος ή τουλάχιστον ένα μέλος της στελέχωσής του στο ΜΕΕΠ διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία (συνυποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις). 4. Το σύνολο των προαναφερόμενων δικαιολογητικών θα διαβιβάζεται στη ΔΔ, μαζί με την αιτιολογημένη έγγραφη άποψη της Επιβλέπουσας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας. Η απόφαση έγκρισης ή μη έγκρισης της Υπεργολαβίας θα λαμβάνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία, μετά από έγγραφη συναίνεση της ΔΔ. Αν κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, μπορεί να προσκληθεί ο Ανάδοχος για τη συμπλήρωσή τους. Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της Υπεργολαβίας, κοινοποιείται αμέσως στον Ανάδοχο, στον εκπρόσωπο του Υπεργολάβου, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Εργου, καθώς και στη ΔΔ. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία, με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση Υπεργολαβίας, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία της Εργοληπτικής Επιχείρησης, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου. Το αυτό ισχύει και για την έγγραφη συναίνεση της ΔΔ. Η απόφαση αυτή, περί μη έγκρισης της σύστασης της Υπεργολαβίας κοινοποιείται αμέσως στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 2 των Γενικών Ορων. 5. Η έγκριση της Υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες, για την χορήγηση εμπειρίας: α. Το ποσό της Σύμβασης της Υπεργολαβίας, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας του Υπεργολάβου. β. Ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για το ποσό της Σύμβασης της Υπεργολαβίας. 6. Πάροχοι Υπηρεσιών Επίσης ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί σε πολλές περιπτώσεις εργαζόμενους οι οποίοι αφενός δεν είναι Υπεργολάβοι, σύμφωνα με την έννοια που δίδεται στο παρόν Άρθρο και αφετέρου δεν έχουν υπαλληλική σχέση με τον Ανάδοχο αλλά παρέχουν υπηρεσίες στον Ανάδοχο π.χ. με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ενδεχομένως βάσει Ιδιωτικού Συμφωνητικού κλπ. Επίσης είναι αποδεκτό το ενδεχόμενο ο πάροχος να εκτελεί το σύνολο των εργασιών μιας εντολής έργου. Ο «πάροχος υπηρεσιών» εκτός από ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο), μπορεί να είναι και εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.). Επίσης διευκρινίζεται ότι ο «πάροχος υπηρεσιών» μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες της μιας εργολαβίες. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία από τους «παρόχους υπηρεσιών». Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο γιατρός Εργασίας (εάν προβλέπεται) του Αναδόχου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους «παρόχους υπηρεσιών» για την απασχόλησή τους σε εργασίες της Σύμβασης. 9

14 Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την απομάκρυνση «παρόχου υπηρεσιών» ή οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του εάν το κρίνει για οποιοδήποτε λόγο ως ακατάλληλο ή αν δεν εκτελεί με την απαραίτητη επιμέλεια, ακεραιότητα και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που συνοδεύει το Συμφωνητικό της Σύμβασης, το άρθρο 14 των Γενικών Όρων και το άρθρο 7 των Ειδικών Όρων. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 9 του Συμφωνητικού περί ενδυμασίας, θεωρημένης κάρτας εργασίας και χορήγησης ΜΑΠ ισχύουν και για τους «παρόχους υπηρεσιών» και το τυχόν προσωπικό τους. Επίσης μεταξύ των παραστατικών τα οποία θα πρέπει να προσκομίζει ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, πέραν όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1.5. του Άρθρου 28 του παρόντος, θα περιλαμβάνονται και αντίγραφα παραστατικών πληρωμής των «παρόχων υπηρεσιών» εφόσον εργάστηκαν σε εργασίες της Σύμβασης κατά το διάστημα στο οποίο αφορά η πληρωμή, καθώς και τα ανάλογα παραστατικά των ασφαλιστικών φορέων που θα αποδεικνύουν την ασφαλιστική τακτοποίησή τους. Άρθρο 7 Προσωπικό του Αναδόχου Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 14 των Γ.Ο. με τις παρακάτω διευκρινίσεις : 1. Ο Ανάδοχος από κοινού με τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση, να ανακοινώσει στην Επιχείρηση (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) με έγγραφη γνωστοποίησή του, τα ονόματα κ αι τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του προσωπικού του, τα οποία εξουσιοδοτεί να διεκπεραιώνουν εργασίες ειδικής φύσης που έχουν σχέση με την εκτέλεση των έργων. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αντίγραφα για τις από το νόμο απαιτούμενες άδειες του τεχνικού προσωπικού του, συνοδευμένες με Υπεύθυνη Δήλωσή του, σχετικά με την γνησιότητά τους, για τον έλεγχο της οποίας, είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελούν με την απαραίτητη επιμέλεια, ακεραιότητα, ανιδιοτέλεια και συναλλακτικό ήθος τα καθήκοντά τους. 2. Για τις εργασίες της Σύμβασης που απαιτούν τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων από αυτήν που διαθέτει ο "Επιβλέπων Μηχανικός", ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση με τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να περιλαμβάνονται τέτοιοι τεχνικοί στο προσωπικό του οι οποίοι θα επιβλέπουν τις σχετικές εργασίες. Ειδικά για τις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων και για τις εργασίες επαναφοράς τους, όταν περιλαμβάνεται εργασία τομής οδοστρώματος, ερείσματος ή πεζοδρομίου, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει με φροντίδα του Αναδόχου και του "Επιβλέποντα Μηχανικού", Επιβλέπων από το προσωπικό του Αναδόχου με πείρα και ανάλογα προσόντα ώστε να αποκλείεται η κακότεχνη εκτέλεση των εργασιών αυτών ή η ανεπαρκής τήρηση των μέτρων ασφάλειας. Εννοείται ότι τα καθήκοντα των τεχνικών αυτών είναι δυνατόν να ασκούνται από τεχνικούς που έχουν τα προσόντα που αναφέρθηκαν και συγχρόνως είναι στελέχη της Εργοληπτικής Επιχείρησης του Αναδόχου. Επίσης για τις εργασίες Ειδοποιήσεων Χρηστών ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν 10

15 ανάλογη εμπειρία για την άρτια εκτέλεση του έργου και ειδικότερα για την επιβεβαίωση των τομών στα σχέδια του εναερίου δικτύου. 3. Για τις εργασίες της Σύμβασης που αφορούν τοποθέτηση-εκτοποθέτηση και σύνδεση- αποσύνδεση μετρητών, ο Ανάδοχος σε συνεννόηση με τον "Επιβλέποντα Μηχανικό" του έχει την υποχρέωση να φροντίζει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνίτες, της απόλυτης έγκρισης της Επιχείρησης. Οι τεχνίτες αυτοί θα είναι κάτοχοι Αδείας Ηλεκτροτεχνίτη «Ειδικότητας ΣΤ». Άρθρο 8 Νυχτερινή, Υπερωριακή Εργασία-Εργασία τις Αργίες και Εορτές Επί πλέον των αναφερομένων στο Άρθρο 15 των Γ.Ο. ισχύουν τα εξής: 1. Προκειμένου να εκτελεστεί εργασία υπερωριακή, νυχτερινή, εργασία σε Αργίες, Εορτές, Κυριακές κλπ από τον Ανάδοχο "με παρακολούθηση" (κατά την παράγραφο 6 του Άρθρου 25 των Γ.Ο.), απαιτείται οπωσδήποτε έγγραφη άδεια του "Εντεταλμένου Μηχανικού" της Επιχείρησης. Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω έγγραφη άδεια τότε επιβαρύνεται ο ίδιος την επί πλέον δαπάνη που προκύπτει. 2. Νυχτερινή εργασία έστω και με έξοδα του Αναδόχου απαιτεί προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιχείρησης (Εντεταλμένου Μηχανικού). 3. Όταν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία κρίνει, για λόγους που δεν αφορούν τον Ανάδοχο, ότι πρέπει να εκτελεστεί εργασία ημέρα Κυριακή ή άλλη εξαιρετέα ημέρα ή νύκτα ή νύκτα Κυριακής ή άλλης εξαιρετέας ημέρας, επιδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στον Ανάδοχο ειδική έγγραφη εντολή, στην οποία αναφέρεται ρητά και με λεπτομέρεια ο χρόνος που πρέπει η εντολή αυτή να εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσθετα οφειλόμενα στον Ανάδοχο ποσά, που του καταβάλλονται βάσει των τιμών μονάδας του Τιμολογίου για τις εργασίες που εκτέλεσε σε τέτοιες ημέρες ή νύκτες, δίδονται από τον τύπο : όπου : Π' = Π [(0,35 + 0,65 Κ' / Κ) Χ 1,10-1] Π' είναι το πρόσθετο ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον Ανάδοχο για τις εργασίες που εξετέλεσε στις ημέρες ή νύκτες που αναφέρονται παραπάνω Π το ποσό που προκύπτει από τις βασικές τιμές μονάδος του Τιμολογίου προσαυξημένες κατά το συντελεστή Σ-2 (πίνακες Ι έως VΙ του Τετάρτου Μέρους Τιμολογίου). Κ' είναι το ισχύον ημερομίσθιο προσαυξημένο με τις ισχύουσες νόμιμες ρυθμίσεις ανάλογα με την περίπτωση εκτέλεσης εργασίας κατά Κυριακή ή άλλη, σύμφωνα με τον Nόμο, εξαιρετέα ημέρα ή κατά νύκτα ή κατά νύκτα Κυριακής. Νυκτερινή εργασία υπολογίζεται εκείνη που εκτελείται από την ώρα έως την ώρα της επομένης. Εργασία κατά Κυριακή υπολογίζεται εκείνη που εκτελείται από την ώρα του Σαββάτου έως την ώρα της Κυριακής. Κ είναι το ημερομίσθιο που ισχύει κανονικά. 4. Εάν παρόμοια όπως παραπάνω εκτελεστούν εργασίες κατά Σάββατο, μετά από ειδική έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, στην οποία αναγράφεται επίσης ο ακριβής χρόνος που πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, τα οφειλόμενα στον Ανάδοχο ποσά, με βάση τις τιμές 11

16 μονάδας του Τιμολογίου, προσαυξάνονται κατά τα ακόλουθα ποσοστά, ανάλογα με το είδος του δικτύου (υπόγειο ή εναέριο). Για μεν τις εργασίες σε υπόγεια δίκτυα κατά 25,6% (εικοσιπέντε και έξι δέκατα τοις εκατό). Για τις εργασίες σε εναέρια δίκτυα κατά 19,5% (δεκαεννιά και πέντε δέκατα τοις εκατό). Οι παραπάνω προσαυξήσεις για εργασίες κατά Σάββατο δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών της παραγράφου 3 του Άρθρου 19 των παρόντων Ειδικών Όρων και δεν προστίθενται στο προβλεπόμενο για τις περιπτώσεις αυτές ποσοστό προσαύξησης 50%. 5. Τυχόν βοηθητικές εργασίες που θα γίνουν από τον Ανάδοχο μετά από έγκριση της Επιχείρησης από την ώρα του Σαββάτου, στα πλαίσια εργασίας κατά Κυριακή, δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα. 6. Σε περίπτωση εκτέλεσης από τον Ανάδοχο εργασιών "με παρακολούθηση", ύστερα από εντολή της Επιχείρησης, δεν εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 3 και Προκειμένου να είναι σε θέση ο Ανάδοχος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των έργων, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκή οργάνωση και δυναμικό ώστε να μπορεί εύκολα να επιτυγχάνει, σε περίπτωση ειδικής εντολής Κυριακής ή άλλης εξαιρετέας ημέρας, την πλήρη εγκατάσταση υπογείου καλωδίου μήκους ενός στροφείου, ήτοι περίπου 350μ., σε κάθε μία από τις Διοικητικές Περιοχές, των Εργολαβιών, της ΔΠΑ, της Δυτικής, της Κεντρικής και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ-Θ, καθώς και Λαμίας της ΔΠΚΕ. Άρθρο 9 Εργασίες με παρακολούθηση 1. Σε συμπλήρωση και διευκρίνιση των αναφερομένων στην παράγραφο 6 του Άρθρου 25 των Γ.Ο. ισχύουν τα παρακάτω: 1.1. Αν για την εκτέλεση μίας "εργασίας με παρακολούθηση", ο Ανάδοχος πρέπει να αγοράσει υλικά με δαπάνη της Επιχείρησης (στην περίπτωση που τα υλικά δεν παρέχονται από την Επιχείρηση), τότε η Επιχείρηση θα καταβάλλει στον Ανάδοχο την δαπάνη αγοράς των υλικών αυτών με βάση τα τιμολόγια αγοράς τους και επί πλέον για ολοσχερή εξόφληση κάθε συναφούς δαπάνης και για αμοιβή του, θα του καταβάλλει η Επιχείρηση εργολαβικό ποσοστό 8% (οκτώ τοις εκατό) επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς. Ο ΦΠΑ των τιμολογίων αγοράς θα πληρωθεί από τον Ανάδοχο, (ο οποίος στη συνέχεια εισπράττει τον ΦΠΑ επί των πιστοποιήσεων από την Επιχείρηση για συμψηφισμό). Με τον ίδιο παραπάνω τρόπο αποζημιώνεται ο Ανάδοχος και για τα υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου (υλικά προμηθείας του) που χρησιμοποι εί στις "εργασίες με παρακολούθηση", τα οποία τότε πρέπει να επιμετρούνται ιδιαίτερα. Εφόσον όμως ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τιμολόγια που να καλύπτουν την αγορά των ποσοτήτων των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου που χρησιμοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες εργασίες, τότε τα υλικά αυτά θα επιμετρώνται ιδιαίτερα και ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται όπως στην περίπτωση που τοποθετεί υλικά προμηθείας του Στην περίπτωση των υπόψη εργασιών θα πληρωθεί ακόμη στον Ανάδοχο η δαπάνη εργατικών και κάθε συναφής δαπάνη (με βάση το ισχύον κατά το χρόνο προσφοράς Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων). Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που για την περίπτωση προσδιορίζεται σε 18% μείον την έκπτωση της Σύμβασης. 12

17 1.3. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης εργασιών "με παρακολούθηση", ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αυτών, αναλύοντας τις απαιτήσεις σε ημερομίσθια ανά ειδικότητα, τις συναφείς κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς, τις δαπάνες μηχανικών μέσων και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Επιχείρησης. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει τον προϋπολογισμό αυτό ως προς τα ανώτατα όρια των τιμών μονάδας, ημερομισθίων κλπ. και ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει, τα οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό. Πριν από την παραπάνω έγκριση δεν επιτρέπεται η έναρξη εκτέλεσης εργασιών "με παρακολούθηση" Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πληρωμής για τις παραπάνω αναφερόμενες δαπάνες, εφόσον η δαπάνη για ημερομίσθια έγινε με υπέρβαση των ανωτάτων ορίων ημερομισθίων, όπως αυτά περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου ή αν η πληρωμή των ημερομισθίων δεν βεβαιώνεται από έγγραφες καταστάσεις, υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους και θεωρημένες από τον επί τόπου των έργων "Εντεταλμένο Μηχανικό" της Επιχείρησης ή αν δεν συνοδεύεται λογαριασμός από τιμολόγια και αποδεικτικά καταβολής κάθε επί μέρους δαπάνης ή τέλος αν η εργασία έγινε κατά παρέκκλιση των όρων που είχαν συμφωνηθεί με την Επιχείρηση Στην περίπτωση κατά την οποία, για την υλοποίηση της κατασκευής εντολής έργου, απαιτούνται ανασκαφικές εργασίες, κατ απαίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αρχαιολογικής Υπηρεσίας), και απαιτείται η απασχόληση στο έργο, εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού (πλην αρχαιολόγου) που υποδεικνύεται από αυτήν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως, αποζημιούμενος «με παρακολούθηση», σύμφωνα με τα παραπάνω. 2. Για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του Άρθρου 25 των Γ.Ο. διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των πραγματικών στοιχείων κόστους μίας εργασίας, περιλαμβάνει την καθαρή αμοιβή των συντελεστών κόστους για την εκτέλεση της εργασίας αυτής επιτόπου του έργου, υπολογιζόμενη όπως στην παραπάνω παράγραφο 1.2. Στο προκύπτον ποσόν δεν υπολογίζεται έκπτωση ούτε άλλη προσαύξηση, παρά μόνον αναθεώρηση και ποσοστό 18% για γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου. Άρθρο 10 Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του Αναδόχου Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 των Γ.Ο. ισχύουν στην παρούσα Σύμβαση μόνο κατά την έκταση που προσαρμόζονται στη φύση των εκτελούμενων εργασιών. Ειδικότερα ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση κτίσματος Πρώτων Βοηθειών και Τηλεφωνικού Κέντρου υποχρεούται όμως, να έχει στους χώρους εργασίας Πρόχειρο Φαρμακείο ή ότι άλλο αντίστοιχο προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία και επίσης να διατηρεί τηλεφωνική σύνδεση στο γραφείο του και στην Αποθήκη του για την διευκόλυνση της επικοινωνίας με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Επιπλέον ο Ανάδοχος με την έναρξη των εργασιών πρέπει να διαθέτει στο γραφείο ή στην αποθήκη του ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Επίσης ο Ανάδοχος, εφόσον απαιτείται από τη διάρκεια και την τοποθεσία των εργασιών, πρέπει να εξασφαλίζει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής (π.χ. χημικές τουαλέτες) για όλο το προσωπικό που απασχολείται στον τόπο των εργασιών. 13

18 Άρθρο 11 Οδοί προσπέλασης Ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 10 και 13 των Γ.Ο. με τις εξής διευκρινίσεις : 1. Τα αναφερόμενα στα παραπάνω Άρθρα των Γ.Ο. προσαρμόζονται στη φύση των εργασιών της Σύμβασης και σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασίας σε περιοχή που δεν διαθέτει δρόμους προσπέλασης, ανάλογα και με το μέγεθος της συγκεκριμένης εργασίας, θα προσαρμόζεται ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση της Επιχείρησης, ώστε να μην υφίσταται ο Ανάδοχος δαπάνες κατασκευής οδών προσπέλασης δυσανάλογες προς το αντικείμενο των εργασιών που αφορούν. 2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 10 των Γ.Ο. ισχύουν αντίστοιχα στους υπολογισμούς που έκανε ο Ανάδοχος προκειμένου να διαμορφώσει την προσφορά του (ενιαία έκπτωση). Άρθρο 12 Μηχανήματα, Εργαλεία - Υλικά - Επιθεωρήσεις - Δοκιμές 1. Ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρα 18, 26 και 27 των Γ.Ο. με τις εξής διευκρινίσεις όσον αφορά τα εργαλεία: 1.1. Μετά από γραπτή πρόσκλησή της προς τον Ανάδοχο, η Επιχείρηση μπορεί να κάνει έλεγχο της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τα προς εξέταση εργαλεία σε εργαστήριο ή άλλο τόπο που μπορεί να γίνει ο έλεγχος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιχείρησης. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά την κρίση της Επιχείρησης είτε ανεπάρκειας της ποσότητας των εργαλείων είτε ότι είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός 20 ημερών το αργότερο από την ημερομηνία γραπτής ανακοίνωσης της Επιχείρησης, να συμπληρώσει τα εργαλεία του σύμφωνα με την ανακοίνωση και να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα ή μη καλής ποιότητας με άλλα κατάλληλα. Μετά την παρέλευση του 20ημέρου η Επιχείρηση ορίζει ημερομηνία επανελέγχου για να εξακριβώσει εάν ο Ανάδοχος συμμορφώθηκε πλήρως με την γραπτή ειδοποίησή της Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, θα δεσμεύεται από τον πρώτο μηνιαίο λογαριασμό του που ακολουθεί, για όσα εργαλεία λείπουν ή είναι ακατάλληλα ή κακής ποιότητας, ποσό ίσο προς την αναγραφόμενη αξία, στους καταλόγους της Επιχείρησης, για καινούργια εργαλεία. Ποσοστό 10% του παραπάνω ποσού και μέχρι εξάντλησής του θα καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης σαν ποινική ρήτρα για κάθε μήνα, μέχρι τη συμμόρφωση του Αναδόχου και με αρχή τον πρώτο μήνα μετά τη δέσμευση Εννοείται ότι όλοι οι παραπάνω έλεγχοι είτε πραγματοποιηθούν είτε όχι από την Επιχείρηση, δεν μειώνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας της κατάστασης των εργαλείων που χρησιμοποιεί. 2. Όσον αφορά τα υλικά ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στα παραπάνω Άρθρα των Γ.Ο., ειδικότερα δε για τα υλικά που είναι του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ισχύουν επιπλέον τα αναφερόμενα στο επόμενο Άρθρο του παρόντος. 3. Για τα ανυψωτικά μηχανήματα σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων πιστοποιητικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18 των Γ.Ο, εντός εύλογης τακτής ημερομηνίας που θα θέσει εγγράφως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, επιφέρει ανέκκλητη ποινική ρήτρα ύψους 100 ανά ημέρα. 14

19 Άρθρο 13 Υλικά προμήθειας Αναδόχου που ενσωματώνονται στο Έργο 1. Προσδιορισμός των υλικών προμήθειας του Αναδόχου 1.1. Εκτός των υλικών του Άρθρου 15 των παρόντων Ε.Ο. που χορηγούνται από την Επιχείρηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται με ευθύνη του και δαπάνες του, ορισμένα υλικά αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης και τα οποία θα ενσωματώνει στο Έργο κατά είδος και ποσότητα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν για κάθε επιμέρους εργασία, τα Συμβατικά τεύχη Δ και ΣΤ, τα σχέδια της μελέτης και οι οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας Τα υλικά προμήθειας Αναδόχου αποτελούν το ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ του Β' Τεύχους της Σύμβασης (Τιμολόγιο) και για καθένα απ' αυτά αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του, η πλήρης περιγραφή του σύμφωνα με τον Κατάλογο των Υλικών της Επιχείρησης και ο κωδικός της προδιαγραφής του, η οποία περιλαμβάνεται στο Ζ Τεύχος της Σύμβασης Για την ένταξη και άλλων υλικών στα παραπάνω υλικά προμήθειας Αναδόχου, ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 25 και 36 των Γ.Ο. περί μεταβολών κατά την εκτέλεση του Έργου και αυξομείωση του προϋπολογισμού αυτού. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να πάψει να χρησιμοποιεί και να αποσύρει, όποιο από τα πιο πάνω υλικά του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου, αποφασίστηκε από την Επιχείρηση να καταργηθεί, λόγω αντικατάστασής του με άλλο ή κατάργησης της χρήσης του στις κατασκευές που ενσωματώνεται Συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος, προκειμένου για υλικά προμήθειας του, υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά καινούργια, πρώτης χρήσης, χωρίς ελαττώματα, τα οποία θα έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στην προδιαγραφή τους. 2. Εξασφάλιση των υλικών προμήθειας Αναδόχου - Προμηθευτές Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύεται έγκαιρα τις αναγκαίες ποσότητες των υλικών του ΕΚΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ του Τιμολογίου και να διατηρεί το κατάλληλο απόθεμα για καθένα απ' αυτά ώστε να εκτελεί τις αντίστοιχες εργασίες μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι μεταξύ των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου που αναγνώρισε πριν την κατάθεση της προσφοράς του, κατά το Άρθρο 10 των Γ.Ο. και το ΙΓ τεύχος της Σύμβασης (Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων κ.λπ), περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Εργολαβίας σε υλικά προμηθείας του βάσει της εξέτασης που έκανε όλων των επιτόπου στοιχείων και δεδομένων. Υπέρβαση προθεσμιών εξαιτίας ελλείψεων υλικών από τα παραπάνω, θεωρείται αποκλειστικής υπαιτιότητας του Αναδόχου και συνεπάγεται τη σε βάρος του επιβολή των προβλεπομένων, από το Άρθρο 6 του Συμφωνητικού, ποινικών ρητρών Για την ανεύρεση των πηγών προμήθειας των υλικών ισχύουν τα παρακάτω : Η προμήθεια κάθε υλικού του παρόντος Άρθρου θα γίνεται αποκλειστικά από τους προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από την Επιχείρηση "ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ" (Τεύχος Η της Σύμβασης) Ο ΠΙΝΑΚΑΣ περιλαμβάνει τους Προμηθευτές που στο πρόσφατο παρελθόν εκτέλεσαν με επιτυχία συμβάσεις με την Επιχείρηση για την προμήθεια των αντίστοιχων υλικών και τα υλικά αυτά έχουν ήδη συμπεριφερθεί ικανοποιητικά στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ. 15

20 Νέος προμηθευτής μπορεί να προστεθεί στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ για κάποιο υλικό με φροντίδα της ΔΔ και με τις εξής προϋποθέσεις : Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής να υποβάλει σχετική αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ, συνοδευόμενη από δήλωση του έκτυπου σήματος με την Επωνυμία του και με τεκμηρίωση των κατασκευαστικών του δυνατοτήτων καθώς και της ποιότητας και μακροβιότητας του συγκεκριμένου υλικού του Για την επιτυχή τεκμηρίωση που προαναφέραμε, απαιτούνται ικανοποιητικές συστάσεις άλλων χρηστών των υπόψη υλικών (references) ή πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 ή 9002 για τον συγκεκριμένο κατασκευαστή και το συγκεκριμένο υλικό Μετά από την τεχνική αξιολόγηση του υλικού αυτού, σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή του ΔΕΔΔΗΕ και μετά από τους αντίστοιχους δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους, καθώς και μετά την αξιολόγηση των συστάσεων προηγούμενης χρήσης του σε δίκτυα Διανομής, το υλικό αυτό να κριθεί αξιόπιστα τεχνικά αποδεκτό και ικανοποιητικά δοκιμασμένο Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του υπόψη υλικού να κριθούν ως δόκιμοι οίκοι, για το συγκεκριμένο υλικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (Αποφ. ΔΣ 206/ ), και την προηγούμενη παράγραφο Από τον ΠΙΝΑΚΑ θα διαγράφεται Προμηθευτής για συγκεκριμένο υλικό και για την υπολειπόμενη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης όταν θα ισχύουν ταυτόχρονα τα παρακάτω : το εν λόγω υλικό του συγκεκριμένου Προμηθευτή κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης έχει κριθεί μη αποδεκτό τουλάχιστον 3 φορές στο σύνολο των εργολαβικών περιοχών της χώρας. οι παραπάνω μη αποδοχές του εν λόγω υλικού, έχουν γίνει μετά από ελέγχους και δοκιμές από εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. οι έλεγχοι και οι δοκιμές αφορούν ποσότητες του υλικού προερχόμενες από το εργοτάξιο ή από αποθηκευτικό χώρο ή αυτοκίνητο συνεργείου του Αναδόχου ή ποσότητες που έχουν προσωρινά αποτεθεί επί τόπου των έργων ή έχουν τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης. οι μη αποδοχές του εν λόγω υλικού έχουν γίνει είτε λόγω μη εκπλήρωσης από πλευράς προμηθευτού των προδιαγραφόμενων απαιτήσεων ποιότητας του υλικού, είτε λόγω έλλειψης σήμανσης όταν πρόκειται για υλικό που απαιτεί σήμανση, είτε λόγω του ότι δεν έχει υποστεί τους προβλεπόμενους ποιοτικούς ελέγχους και δοκιμές από τον κατασκευαστή και δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά Η διαγραφή του Προμηθευτή από τον Πίνακα του τεύχους Η της παρούσας Σύμβασης, που προαναφέραμε, για συγκεκριμένο υλικό σύμφωνα με τα πιο πάνω θα υλοποιείται μετά από πρόταση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας ή της ΔΥΠΜ ή και αυτόματα με τη συγκέντρωση των δελτίων ποιοτικού ελέγχου. Η υλοποίηση της διαγραφής αυτής από τον υπόψη συμβατικό πίνακα θα γίνεται με μέριμνα της ΔΔ και θα γνωστοποιείται σε όλους τους Αναδόχους των εργολαβιών της παρούσας σύμβασης. Μετά από τη γνωστοποίηση αυτή, όλοι οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παύσουν αμέσως τη χρήση του συγκεκριμένου υλικού, καταγγέλλοντας ενδεχόμενη σύμβασή τους με τον υπόψη προμηθευτή. 16

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ - 41303.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ - 41303. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ - 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2: Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών):

ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών): ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) 29 29 42 670 Ηλ. ταχ.: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες & ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ H ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ H ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: KYT ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 23/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:1322/67/12-09-2013 Αρ.Αποφ.:1862/85/31-03-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 23/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:1322/67/12-09-2013 Αρ.Αποφ.:1862/85/31-03-2014 AΔΑ: 65Θ946ΨΖΣΠ-6ΚΤ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2014-30/09/2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης: 21/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:2044/98/24-06-2014. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ..

Διακήρυξης: 21/29-07-2014 Αρ.Αποφ.:2044/98/24-06-2014. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-09-2014, 2014, Τρίτη και ώρα: 11:00 π.μ.. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2014-30/09/2015, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 21/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 από 36 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1 από 36 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90910000-9 ΚΑΕ 0845 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Ημέρα 22-23/7/14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90910000-9 ΚΑΕ 0845 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Ημέρα 22-23/7/14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 8579/1300,909 15-7-14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 42(Σαράντα Δύο)/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1Ο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...5 ΑΡΘΡΟ 2Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...6 ΑΡΘΡΟ 3Ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 ΑΡΘΡΟ 4Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...7 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι) - Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι) - Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΑΡΤΑ 7-3-204 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 483 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΠΡ/ΣΜΟΥ: 7.921,20 (με Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα