Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD"

Transcript

1 (1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD Οδηγίες χρήσης BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά). Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή. Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με τοποθετημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά. Για την αποφυγή τραυματισμού, η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετείται με ασφάλεια στο δάπεδο/ τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Καθώς η ακτίνα λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτό το Blu-ray Disc/Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD είναι επιβλαβής για τα μάτια, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα. Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3R. Εάν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού λέιζερ, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε την άμεση οπτική επαφή. Η σήμανση αυτή βρίσκεται στο προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού λέιζερ, στο εσωτερικό του περιβλήματος της συσκευής. Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Η σήμανση αυτή βρίσκεται στην πίσω εξωτερική πλευρά της συσκευής. Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά της συσκευής. Για τους πελάτες στην Ευρώπη Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) 2 EL

3 Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μόνο για τα Απόρριψη μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής) Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επιδιορθώσεων. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα. Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: 3 EL

4 Για τους πελάτες στην Αυστραλία Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm ή μεγαλύτερη μεταξύ του θερμαντικού σώματος και του ανθρώπινου σώματος (εκτός των άκρων: παλάμες, καρποί, πέλματα και αστράγαλοι). Για τους πελάτες στην Αυστραλία και την Ινδία Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Προφυλάξεις Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στην Οδηγία EMC χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα. (Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα) Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη. Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Σχετικά με την παρακολούθηση εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) Ορισμένα άτομα ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία (όπως καταπόνηση των ματιών, κόπωση, ή ναυτία) κατά την παρακολούθηση εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D). Η Sony συνιστά σε όλους τους θεατές να παρακολουθούν τις εικόνες αυτές με συχνά διαλείμματα. Η διάρκεια και η συχνότητα των απαιτούμενων διαλειμμάτων διαφέρουν μεταξύ ατόμων. Πρέπει να επιλέξετε το διάστημα που αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε δυσφορία, θα πρέπει να διακόψετε την παρακολούθηση των εικόνων βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) μέχρι να αισθανθείτε καλύτερα. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Θα πρέπει επίσης να ανατρέξετε (i) στο εγχειρίδιο χρήσης ή/και στα μηνύματα προσοχής οποιωνδήποτε άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται με αυτό το σύστημα, ή των περιεχομένων της συσκευής Blu-ray Disc που αναπαράγονται με αυτό το προϊόν, καθώς και (ii) στην τοποθεσία web της εταιρείας μας (http://esupport.sony.com/) για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Η όραση των παιδιών σας (ιδιαίτερα των παιδιών με ηλικία μικρότερη των έξι ετών) συνεχίζει να αναπτύσσεται. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας (παιδίατρο ή οφθαλμίατρο) πριν επιτρέψετε σε μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν εικόνες βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D). Οι ενήλικες θα πρέπει να επιβλέπουν τα μικρά παιδιά ώστε να διασφαλίσουν ότι ακολουθούν τις συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω. 4 EL

5 Προστασία από αντιγραφή Ενημερωθείτε σχετικά με τα προηγμένα συστήματα προστασίας περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στα μέσα Blu-ray Disc και DVD. Τα συστήματα αυτά, με τις ονομασίες AACS (Advanced Access Content System) και CSS (Content Scramble System), ενδέχεται να περιέχουν ορισμένους περιορισμούς για την αναπαραγωγή, την αναλογική έξοδο και άλλες παρόμοιες δυνατότητες. Η λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι ισχύοντες περιορισμοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της AACS ενδέχεται να υιοθετήσει ή να αλλάξει τους κανόνες των περιορισμών της μετά την αγορά. Ειδοποίηση Cinavia Σε αυτό το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εγκεκριμένων αντιγράφων ορισμένων εμπορικών φιλμ και βίντεο, καθώς και της μουσικής τους επένδυσης. Όταν ανιχνεύεται απαγορευμένη χρήση μη εγκεκριμένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ήαντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Πληροφοριών Καταναλωτή της Cinavia, στη διεύθυνση Αν θέλετε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Cinavia μέσω ταχυδρομείου, αποστείλετε κάρτα με τη διεύθυνσή σας στην εξής διεύθυνση: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Το σύστημα αυτό ενσωματώνει την τεχνολογία Dolby* Digital και αποκωδικοποιητή προσαρμοστικής μήτρας (matrix) ήχου Surround Dolby Pro Logic, καθώς και το σύστημα DTS** Digital Surround System. * Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby, Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. ** Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας σύμφωνα με τους αριθμούς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567, καθώς και άλλων ευρεσιτεχνιών που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Η ονομασία και το Σύμβολο DTS-HD, χωριστά και μαζί, είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Στο σύστημα έχει ενσωματωθεί τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI ). Οι ονομασίες HDMI και Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας HDMI, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Java είναι εμπορικό σήμα της Oracle ή/και των θυγατρικών της. Το DVD logo είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation. Τα Blu-ray Disc, Blu-Ray, Blu-Ray 3D, BD-LIVE, BONUSVIEW και τα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Bluray Disc Association. Τα λογότυπα Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO και CD είναι εμπορικά σήματα. 5 EL

6 Η ονομασία BRAVIA είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation. Η ονομασία AVCHD 3D/Progressive και το λογότυπο AVCHD 3D/Progressive είναι εμπορικά σήματα των Panasonic Corporation και Sony Corporation. Οι ονομασίες, XMB και xross media bar είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Corporation και της Sony Computer Entertainment Inc. Η ονομασία PlayStation είναι σήμα κατατεθέν της Sony Computer Entertainment Inc. Τα λογότυπα Sony Entertainment Network logo και Sony Entertainment Network είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και βίντεο και τα σχετικά δεδομένα παρέχονται από την Gracenote. Η Gracenote είναι το βιομηχανικό πρότυπο στην τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και της παράδοσης σχετικού περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Δεδομένα δίσκων CD, DVD, Blu-ray Disc και δεδομένα σχετικά με μουσική και βίντεο από την Gracenote, Inc., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία (copyright) της Gracenote από το 2000 μέχρι σήμερα. Το λογισμικό Gracenote αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία (copyright) της Gracenote από το 2000 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το προϊόν και την υπηρεσία εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Gracenote. Βλέπε στην τοποθεσία web της Gracenote για ένα μη εξαντλητικό κατάλογο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Gracenote που εφαρμόζονται. Οι ονομασίες Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, το λογότυπο Gracenote και το λογότυπο Powered by Gracenote είναι είτε κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα είτε εμπορικά σήματα της Gracenote, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access και Wi-Fi Alliance είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance. Τα Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 και Wi-Fi Protected Setup είναι σήματα της Wi-Fi Alliance. Η ονομασία N Mark είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation πραγματοποιείται στο πλαίσια σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson. Αυτό το προϊόν ενσωματώνει ιδιόκτητη τεχνολογία υπό την άδεια της Verance Corporation και προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ αριθ. 7,369,677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν στις ΗΠΑ ή διεθνώς, καθώς και νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών μυστικών για ορισμένες πτυχές της εν λόγω τεχνολογίας. Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Copyright Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος της Verance. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση. 6 EL

7 Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος χωρίς άδεια χρήσης της Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας της Microsoft. Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης περιεχομένου PlayReady της Microsoft για την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου πνευματικών δικαιωμάτων. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για την πρόσβαση προστατευόμενου περιεχομένου μέσω PlayReady ή/και προστατευόμενου περιεχομένου μέσω WMDRM. Εάν η συσκευή αποτύχει στην κανονική επιβολή περιορισμών για τη χρήση περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει τη δυνατότητα της συσκευής να αναπαράγει προστατευόμενο περιεχόμενο μέσω της τεχνολογίας PlayReady. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το μη προστατευόμενο περιεχόμενο ή το περιεχόμενο που προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης περιεχομένου. Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν την αναβάθμιση της τεχνολογίας PlayReady για την πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Εάν αρνηθείτε μια αναβάθμιση, δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο που απαιτεί τη συγκεκριμένη αναβάθμιση. Το DLNA, το λογότυπο DLNA και το DLNA CERTIFIED είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance. Η ονομασία Opera Devices SDK ανήκει στην Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Άλλες ονομασίες συστημάτων και προϊόντων είναι γενικά εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των κατασκευαστών τους. Τα σήματα και δεν επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο. Πληροφορίες άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη της Gracenote Αυτή η εφαρμογή ή συσκευή περιλαμβάνει λογισμικό της Gracenote, Inc. of Emeryville, California ( Gracenote ). Το λογισμικό της Gracenote (το Λογισμικό Gracenote ) επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή να εκτελεί αναγνώριση δίσκου ή/και αρχείων και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με μουσική, όπως για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τον καλλιτέχνη, το κομμάτι και τον τίτλο ( Δεδομένα Gracenote ) από διακομιστές στο διαδίκτυο ή ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων (συλλογικά, Διακομιστές Gracenote ) και να εκτελεί άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα Gracenote μόνο μέσω των λειτουργιών αυτής της εφαρμογής ή συσκευής, που προορίζονται για τον τελικό χρήστη. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους Διακομιστές Gracenote μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα εκχωρήσετε, αντιγράψετε, μεταφέρετε ή μεταβιβάσετε το Λογισμικό Gracenote ή άλλα Δεδομένα Gracenote σε τρίτα μέρη. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ. 7 EL

8 Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική άδεια χρήσης των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote θα λυθεί εάν παραβιάσετε τους εν λόγω περιορισμούς. Εάν λυθεί η άδειά σας, συμφωνείτε ότι θα διακόψετε οποιαδήποτε και κάθε χρήση των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote. Η Gracenote επιφυλάσσεται του δικαιώματός της επί των των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote, συμπεριλαμβανομένου παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η Gracenote δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει για τυχόν πληροφορίες που παρέχετε. Συμφωνείτε ότι η Gracenote, Inc. δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά της που προκύπτουν από το εν λόγω Συμφωνητικό απέναντι σε εσάς, απευθείας και για λογαριασμό της. Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σύστημα εντοπισμού για να εντοπίζει ερωτήματα για στατιστικούς σκοπούς. Ο σκοπός του τυχαία εκχωρούμενου αριθμητικού συστήματος εντοπισμού είναι να διευκολύνει την υπηρεσία Gracenote να υπολογίζει ερωτήματα χωρίς να γνωρίζει πληροφορίες για το άτομό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα με την Πολιτική Απορρήτου της Gracenote σχετικά με την υπηρεσία Gracenote. Το Λογισμικό Gracenote και κάθε στοιχείο των Δεδομένων Gracenote σας παραχωρούνται ΩΣ ΕΧΟΥΝ. Η Gracenote δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηλή, σχετικά με την ακρίβεια των Δεδομένων Gracenote που εμπεριέχονται στους Διακομιστές Gracenote. Η Gracenote διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων από τους Διακομιστές Gracenote ή αλλαγής των κατηγοριών δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο κρίνει επαρκή. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το Λογισμικό Gracenote ή οι Διακομιστές Gracenote είναι απαλλαγμένοι από σφάλματα ή ότι η λειτουργία του Λογισμικού Gracenote ή των Διακομιστών Gracenote θα είναι αδιάλειπτη. Η Gracenote δεν υποχρεούται να σας παράσχει τους νέους, βελτιωμένους ή πρόσθετους τύπους ή κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να παρέχει στο μέλλον και δύναται να διακόψει τις υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή. Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΛΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ GRACENOTE. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GRACENOTE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ. Gracenote, Inc EL

9 Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης Οι οδηγίες σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης περιγράφουν τα στοιχεία ελέγχου στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της συσκευής εάν διαθέτουν ίδια ή παρόμοια ονόματα με αυτά του τηλεχειριστηρίου. Στο εγχειρίδιο αυτό, ο όρος δίσκος χρησιμοποιείται ως γενική αναφορά για τους δίσκους BD, DVD ή CD, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο ή τις εικόνες. Οι οδηγίες στο εγχειρίδιο αυτό αφορούν τα μοντέλα BDV-E6100, BDV-E4100, BDV- E3100 και BDV-E2100. Για τους σκοπούς απεικόνισης χρησιμοποιείται το μοντέλο BDV-E6100. Οποιαδήποτε διαφορά στη λειτουργία επισημαίνεται με σαφήνεια στο κείμενο, όπως για παράδειγμα με τη φράση μόνο για το BDV-E6100. Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται ως εννοιολογικά σχέδια και ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες των πραγματικών προϊόντων. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εμφανίζεται υπογραμμισμένη. 9 EL

10 Πίνακας Περιεχομένων Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης... 9 Αφαίρεση περιεχομένων συσκευασίας Οδηγός Εξαρτημάτων και Στοιχείων Ελέγχου Ξεκινώντας Βήμα 1: Εγκατάσταση των ηχείων Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος Σύνδεση των ηχείων Σύνδεση της τηλεόρασης Σύνδεση των άλλων συσκευών (αποκωδικοποιητή κ.λπ.) Σύνδεση της κεραίας Βήμα 3: Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου Βήμα 4: Εκτέλεση Εύκολης διαμόρφωσης Βήμα 5: Επιλογή της πηγής αναπαραγωγής Βήμα 6: Εμπειρία ήχου Surround Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή δίσκου Αναπαραγωγή από συσκευή USB Απολαύστε μουσική από συσκευή Bluetooth...30 Σύνδεση σε smartphone με τη λειτουργία ακρόασης με Ένα άγγιγμα (NFC) Αναπαραγωγή μέσω δικτύου Διαθέσιμες επιλογές Ρύθμιση ήχου Επιλογή μορφής ήχου, πολύγλωσσων κομματιών ή καναλιού Εμπειρία ήχου μεταδόσεων multiplex Ραδιοφωνικός δέκτης Ακρόαση ραδιοφώνου...41 Λήψη συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS)...43 Άλλοι χειρισμοί Χρήση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI για το BRAVIA Sync...43 Ρύθμιση των ηχείων...44 Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου...46 Απενεργοποίηση των πλήκτρων της μονάδας...46 Έλεγχος της τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο...46 Εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής...47 Περιήγηση τοποθεσιών web...47 Ρυθμίσεις και προσαρμογές Χρήση της οθόνης διαμόρφωσης...50 [Ενημέρωση δικτύου]...50 [Ρυθμίσεις οθόνης]...51 [Ρυθμίσεις ήχου]...52 [Ρυθμίσεις προβολής BD/DVD]...53 [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου]...54 [Ρυθμίσεις συστήματος]...55 [Ρυθμίσεις δικτύου]...56 [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]...57 [Επαναρρύθμιση]...57 Πρόσθετες πληροφορίες Προφυλάξεις...58 Σημειώσεις για τους δίσκους...61 Αντιμετώπιση προβλημάτων...61 Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής...67 Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής...68 Υποστηριζόμενες μορφές ήχου...70 Τεχνικά χαρακτηριστικά...70 Κατάλογος κωδικών γλώσσας...73 Ευρετήριο EL

11 Αφαίρεση περιεχομένων συσκευασίας Εγχειρίδιο χρήσης (μόνο για τα μοντέλα Ωκεανίας, Αφρικής, Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Κίνας, Ταϊλάνδης και Ταϊβάν) Οδηγός γρήγορης διαμόρφωσης Οδηγός εγκατάστασης ηχείων Οδηγός αναφοράς (μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα) Τηλεχειριστήριο (1) Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2) Ενσύρματη κεραία FM (1) BDV-E6100 μόνο Εμπρός ηχεία (2) Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (1) (μόνο για τα μοντέλα Αφρικής*, Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ταϊλάνδης και Ταϊβάν) **Εκτός της Νοτίου Αφρικής. Ηχεία Surround (2) Κεντρικό ηχείο (1) Υπογούφερ (1) 11 EL

12 Καλύμματα κάτω πλευράς ηχείων (4) Κεντρικό ηχείο (1) Βάσεις (4) Κάτω τμήματα εμπρός και ηχείων Surround (4) Υπογούφερ (1) Καλύμματα κάτω πλευράς ηχείων (2) Βίδες (μεγάλο) (4) Βάσεις (2) Βίδες (μικρό) (16) Κάτω τμήματα εμπρός ηχείων (2) BDV-E4100 μόνο Εμπρός ηχεία (2) Βίδες (μεγάλο) (2) Βίδες (μικρό) (8) Ηχεία Surround (2) 12 EL

13 BDV-E3100 μόνο Εμπρός ηχεία (2) BDV-E2100 μόνο Εμπρός ηχεία (2) Ηχεία Surround (2) Ηχεία Surround (2) Κεντρικό ηχείο (1) Κεντρικό ηχείο (1) Υπογούφερ (1) Υπογούφερ (1) 13 EL

14 Οδηγός Εξαρτημάτων και Στοιχείων Ελέγχου Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που επισημαίνονται στις παρενθέσεις. Εμπρός όψη Υποδοχή Μόνο για το μοντέλο BDV-E2100 A "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή) Ενεργοποιεί τη μονάδα, ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής. B Συρτάρι δίσκου (σελίδα 28) C (N-Mark) (σελίδα 33) Τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή με NFC κοντά σε αυτήν την ένδειξη για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία NFC. D Πλήκτρα λειτουργίας αναπαραγωγής Z (άνοιγμα/κλείσιμο) N a) b) (αναπαραγωγή) x b) (διακοπή) VOL +/ a)./> (προηγούμενο/επόμενο) FUNCTION (σελίδα 26) Επιλέγει την πηγή αναπαραγωγής. a) Τα πλήκτρα N και VOL + διαθέτουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία της μονάδας. b) Κρατήστε πατημένο το N στη μονάδα για πάνω από 2 δευτερόλεπτα και η ενσωματωμένη ηχητική επίδειξη θα αναπαραχθεί στο σύστημα. Πατήστε το x για να διακόψετε την επίδειξη. Σημείωση Στη διάρκεια της επίδειξης, το επίπεδο της έντασης του ήχου μπορεί να είναι υψηλότερο από το επίπεδο έντασης που έχετε ρυθμίσει. E Θύρα (USB) (σελίδα 30) (μόνο για τα μοντέλα BDV-E6100/BDV- E4100/BDV-E3100) Ανοίξτε το κάλυμμα τοποθετώντας το νύχι σας στην υποδοχή. F (αισθητήρας τηλεχειρισμού) G Οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη H Ενδεικτική λυχνία LED Λευκό: Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η μονάδα. Μπλε (για κατάσταση Bluetooth): Το σύστημα είναι έτοιμο για ζεύξη: Αναβοσβήνει γρήγορα Στη διάρκεια της ζεύξης: Αναβοσβήνει γρήγορα Στη διάρκεια της σύνδεσης: Αναβοσβήνει Η σύνδεση εδραιώθηκε: Ανάβει 14 EL

15 Ενδείξεις στην οθόνη της πρόσοψης A Ανάβει κατά τη λήψη στερεοφωνικού ήχου. (Μόνο κατά τη λειτουργία του ραδιοφώνου) B Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή. C Ανάβει όταν στο σύστημα εκτελείται αναπαραγωγή μέσω της λειτουργίας PARTY STREAMING. D Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης. E Ανάβει ότι η υποδοχή HDMI (OUT) έχει συνδεθεί σωστά στη συμβατή συσκευή HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων) με είσοδο HDMI ή DVI (Digital Visual Interface). F Εμφανίζει την κατάσταση του συστήματος, όπως η ραδιοφωνική συχνότητα, κ.λπ. Όταν πιέσετε το πλήκτρο DISPLAY, η κατάστασης ροής πληροφοριών/ αποκωδικοποίησης εμφανίζεται όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη στο TV. Οι πληροφορίες ροής/κατάστασης αποκωδικοποίησης ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με τη ροή ή το στοιχείο που αποκωδικοποιείται. Σημείωση Όταν ο [Φωτισμός κεντρικής μονάδας] έχουν τεθεί στο [Αυτόματα] στο [Ρυθμίσεις συστήματος], η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη σβήνει, εάν δεν κάνετε κανέναν χειρισμό στη μονάδα για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Πίσω όψη A Υποδοχές SPEAKERS (σελίδα 20) B Υποδοχή TV (DIGITAL IN OPTICAL) (σελίδα 21) C Ακροδέκτης LAN (100) (σελίδα 23) D Υποδοχή HDMI (OUT) (σελίδα 21) E Υποδοχές AUDIO IN (L/R) (σελίδα 22) F Ακροδέκτης ANTENNA (FM) (σελίδα 23) 15 EL

16 Τηλεχειριστήριο Τα κουμπιά αριθμός 5, AUDIO, 2 +, και N έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. : Για τους χειρισμούς στην τηλεόραση (Για λεπτομέρειες, βλέπε Έλεγχος της τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο (σελίδα 46).) A Z (άνοιγμα/κλείσιμο) Ανοίγει ή κλείνει το συρτάρι του δίσκου. SPEAKERS TVyAUDIO Επιλέγει εάν ο ήχος της τηλεόρασης θα παρέχεται από τα ηχεία του συστήματος ή το(α) ηχείο(α) της τηλεόρασης. Η λειτουργία αυτή εκτελείται όταν θέσετε τη ρύθμιση [Ρυθμιστικό για HDMI] σε [Ενεργό] (σελίδα 55). TV "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή) (σελίδα 47) Ενεργοποιεί την τηλεόραση, ή τη θέτει σε κατάσταση αναμονής. "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή) (σελίδες 25, 42) Ενεργοποιεί το σύστημα, ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής. B Αριθμητικά κουμπιά (σελίδες 42, 47) Εισάγουν τους αριθμούς τίτλων/ κεφαλαίων, τον αριθμό αποθηκευμένου σταθμού, κ.λπ. AUDIO (σελίδα 40) Επιλέγει τη μορφή/κομμάτι του ήχου. SUBTITLE Επιλέγει τη γλώσσα των υπότιτλων όταν έχουν εγγραφεί πολλαπλοί υπότιτλοι σε ένα δίσκο BD-ROM/ DVD VIDEO. C Χρωματιστά πλήκτρα Πλήκτρα συντομεύσεων για την επιλογή στοιχείων σε ορισμένα μενού δίσκων BD (μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διαδραστικές λειτουργίες Java σε δίσκους BD). D TOP MENU Ανοίγει ή κλείνει το Άνω μενού των δίσκων BD ή DVD. POP UP/MENU Ανοίγει ή κλείνει το Αναδυόμενο μενού των δίσκων BD-ROM ή το μενού των δίσκων DVD. OPTIONS (σελίδες 27, 38, 48) Εμφανίζει το μενού επιλογών στην οθόνη της τηλεόρασης ή στην οθόνη ενδείξεων, στην πρόσοψη. (Η θέση διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία.) 16 EL

17 RETURN Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. B/V/v/b Μετακινεί τη φωτεινή επισήμανση σε ένα εμφανιζόμενο στοιχείο. (εισαγωγή) Εισαγάγει το επιλεγμένο στοιχείο. E SOUND MODE +/ (σελίδα 26) Επιλέγει τη λειτουργία ήχου. HOME (σελίδες 25, 44, 50) Μεταβαίνει ή εκτελεί έξοδο από το αρχικό μενού του συστήματος. MUSIC EQ Επιλέγει τον προ-προγραμματισμένο ισοσταθμιστή κατά την ακρόαση μουσικής. SEN Αποκτά πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία Sony Entertainment Network. F Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής Βλέπε Αναπαραγωγή (σελίδα 28)../> (προηγούμενο/επόμενο) Επιλέγει το προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο. m/m (αναπαραγωγή με γρήγορη/αργή κίνηση/πάγωμα καρέ) Γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση κατά την αναπαραγωγή. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ταχύτητα αναζήτησης αλλάζει. Ενεργοποιεί την αναπαραγωγή με αργή κίνηση εάν πιέσετε για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο στη λειτουργία παύσης. Αναπαράγει ένα καρέ κάθε φορά εάν το πιέσετε στη λειτουργία παύσης. N (αναπαραγωγή) Εκκινεί ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή (συνέχιση αναπαραγωγής). Ενεργοποιεί τη Λειτουργία με ένα πάτημα (σελίδα 43) όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και έχει τεθεί στη λειτουργία BD/DVD. X (παύση) Διακόπτει προσωρινά ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή. x (διακοπή) Διακόπτει την αναπαραγωγή και αποθηκεύει το σημείο διακοπής στη μνήμη (σημείο συνέχισης). Το σημείο συνέχισης για έναν τίτλο/κομμάτι είναι το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής ή η τελευταία φωτογραφία για ένα φάκελο φωτογραφιών. Διακόπτει την ενσωματωμένη επίδειξη ήχου. Πλήκτρα λειτουργίας ραδιοφώνου Βλέπε Ραδιοφωνικός δέκτης (σελίδα 41). PRESET +/ TUNING +/ G (σίγαση) Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο. 2 (ένταση ήχου) +/ Ρυθμίζει την ένταση του ήχου. TV 2 (ένταση ήχου) +/ Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της τηλεόρασης. TV t (Είσοδος τηλεόρασης) Εναλλάσσει την πηγή εισόδου της τηλεόρασης μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων πηγών εισόδου. Σημείωση Κατά την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D, η αντίστροφη αναπαραγωγή με αργή κίνηση και ενός καρέ δεν είναι διαθέσιμες. 17 EL

18 H DISPLAY (σελίδες 29, 34, 42, 48) Εμφανίζει τις πληροφορίες αναπαραγωγής και περιήγησης στο διαδίκτυο στην οθόνη της τηλεόρασης. Εμφανίζει τον αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, τη συχνότητα, κ.λπ., στην οθόνη ενδείξεων, στην πρόσοψη. I FOOTBALL Παρέχει βελτιστοποιημένο ήχο για παρακολούθηση μεταδόσεων αγώνων ποδοσφαίρου. J BLUETOOTH Επιλέγει τη λειτουργία BT. Όταν σβήσει η μπλε ενδεικτική λυχνία LED κατά τη λειτουργία BT, πατήστε το για να ξεκινήσει η ζεύξη ή σύνδεση στη συζευγμένη συσκευή Bluetooth. FUNCTION (σελίδα 26) Επιλέγει την πηγή αναπαραγωγής. K SLEEP (σελίδα 46) Καθορίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου. 18 EL

19 Ξεκινώντας Βήμα 1: Εγκατάσταση των ηχείων Τοποθέτηση όλων των ηχείων στην μπροστινή θέση (Διάταξη ηχείων: [Όλα μπροστά]) D A F G C B E Ξεκινώντας Εγκαταστήστε τα ηχεία συμβουλευόμενοι την παρακάτω εικόνα. A Μπροστινό αριστερό ηχείο (L) B Μπροστινό δεξί ηχείο (R) C Κεντρικό ηχείο D Αριστερό ηχείο Surround (L) E Δεξί ηχείο Surround (R) F Υπογούφερ G TV Τοποθέτηση των ηχείων surround στην πίσω θέση (Διάταξη ηχείων: [Τυπική]) A F G C B Σημείωση Φροντίστε να επιλέξετε τη ρύθμιση της διάταξης των ηχείων (σελίδα 44) ανάλογα με το πώς έχετε τοποθετήσει τα ηχεία σας. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση των ηχείων ή/και των συνδεδεμένων βάσεων στα ηχεία σε δάπεδο όπου έχει χρησιμοποιηθεί ειδική κατεργασία (κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός. Μη στηρίζεστε ή κρεμιέστε από ένα ηχείο, καθώς ενδέχεται να πέσει. D E Συμβουλή Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα ηχεία σε τοίχο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό εγκατάστασης ηχείων. 19 El

20 Ξεκινώντας Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) της συσκευής μέχρι να εκτελέσετε όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις. (Μόνο για τα μοντέλα BDV-E6100/BDV- E4100) Για να συναρμολογήσετε τα ηχεία, ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό εγκατάστασης ηχείων. Σημείωση Όταν συνδέετε άλλη συσκευή με έλεγχο της έντασης του ήχου, χαμηλώστε την ένταση της συσκευής σε επίπεδο στο οποίο δεν προκαλείται παραμόρφωση του ήχου. Σύνδεση των ηχείων Συνδέστε τα καλώδια του ηχείου ώστε να αντιστοιχούν με το χρώμα των υποδοχών SPEAKERS της συσκευής. Κατά τη σύνδεση με τη συσκευή, εισαγάγετε τον σύνδεσμο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ. Κόκκινο (Μπροστινό δεξί ηχείο (R)) Μωβ (Υπογούφερ) Γκρι (Δεξί ηχείο Surround (R)) Λευκό (Μπροστινό αριστερό ηχείο (L)) Πράσινο (Κεντρικό ηχείο) Μπλε (Αριστερό ηχείο Surround (L)) 20 El

21 Σύνδεση της τηλεόρασης Επιλέξτε μία από τις μεθόδους σύνδεσης, ανάλογα με τις υποδοχές εισόδου της τηλεόρασης. A Ξεκινώντας B C Σύνδεση βίντεο A Καλώδιο HDMI 1) (παρέχεται μόνο στα μοντέλα Αφρικής*, Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Κίνας, Ταϊλάνδης και Ταϊβάν) * Εκτός της Νοτίου Αφρικής. 1) Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. 2) Εάν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel), μπορεί να παραχθεί σήμα ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI. Για τη ρύθμιση της λειτουργίας ARC, βλέπε [Audio Return Channel] (σελίδα 55). Συνδέσεις ήχου Εάν δεν συνδέσετε το σύστημα με την υποδοχή HDMI της τηλεόρασης που είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC, κάντε μια κατάλληλη σύνδεση ήχου για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων του συστήματος. B Υψηλή ποιότητα Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται) or DIGITAL OUT OPTICAL 2) C Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) L AUDIO OUTPUT R Κανονική ποιότητα 21 El

22 Σύνδεση των άλλων συσκευών (αποκωδικοποιητή κ.λπ.) Ξεκινώντας Συνδέστε το σύστημα έτσι ώστε τα σήματα βίντεο από το σύστημα και άλλες συσκευές να αποστέλλονται στην τηλεόραση και τα σήματα ήχου από τη συσκευή να αποστέλλονται στο σύστημα με τον ακόλουθο τρόπο. Τηλεόραση Έξοδος βίντεο Έξοδος ήχου Εξοπλισμός (Αποκωδικοποιητής, VCR, PlayStation ή ψηφιακός δορυφορικός δέκτης κ.λπ.) Σύστημα Ροή σήματος : Σήμα βίντεο : Σήμα ήχου Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους σύνδεσης, ανάλογα με τον τύπο υποδοχής της συσκευής. A B A Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται) Υψηλή ποιότητα DIGITAL OUT OPTICAL B Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) L AUDIO OUTPUT R Κανονική ποιότητα Σημείωση Εάν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω συνδέσεις, θέστε το [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] στις [Ρυθμίσεις συστήματος] στο [Ανενεργό] (σελίδα 55). Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της συσκευής επιλέγοντας τη λειτουργία AUDIO για τη σύνδεση B. 22 El

23 Σύνδεση της κεραίας Βήμα 3: Προετοιμασία για σύνδεση δικτύου Συμβουλή Για να συνδέσετε το σύστημα στο δίκτυό σας, εκτελέστε τις [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]. Για λεπτομέρειες, βλέπε Βήμα 4: Εκτέλεση Εύκολης διαμόρφωσης (σελίδα 25). Ξεκινώντας Σημείωση Ενσύρματη κεραία FM (παρέχεται) Βεβαιωθείτε ότι έχετε επεκτείνει πλήρως την ενσύρματη κεραία FM. Μετά τη σύνδεση της ενσύρματης κεραίας FM, διατηρήστε την σε όσο το δυνατόν πιο οριζόντια θέση. Επιλέξτε τη μέθοδο βάσει του περιβάλλοντος LAN (Τοπικό δίκτυο) που διαθέτετε. Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο δίκτυο LAN Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο Wi-Fi, επιτρέποντάς σας να το συνδέσετε στο δίκτυο εκτελώντας τις ρυθμίσεις του δικτύου. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο τρόπο σύνδεσης, εκτός ασύρματου δικτύου LAN Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δικτύου LAN για να συνδεθείτε στον ακροδέκτη του δικτύου LAN (100) στη μονάδα. Ευρυζωνικός δρομολογητής Καλώδιο LAN (δεν παρέχεται) Συμβουλή Συνιστάται ένα θωρακισμένο καλώδιο διεπαφής (καλώδιο LAN), ευθείας ή διασταυρούμενης σύνδεσης. 23 El

24 Ξεκινώντας Πριν εκτελέσετε τις ρυθμίσεις δικτύου Εάν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN (σημείο πρόσβασης) είναι συμβατός με Wi-Fi Protected Setup (WPS), μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου με το πλήκτρο WPS. Εάν όχι, διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες πληροφορίες και καταγράψτε τις στον χώρο που παρέχεται παρακάτω. Το όνομα του δικτύου (SSID*) που προσδιορίζει το δίκτυό σας**. Εάν έχετε ορίσει προστασία στο ασύρματο δίκτυό σας, το κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP, κλειδί WPA)**. * Το SSID (Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών) είναι μια ονομασία που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο ασύρματο δίκτυο. ** Πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN σας για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το SSID και το κλειδί ασφαλείας. Για λεπτομέρειες: επισκεφτείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία: Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία: Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές: ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται μαζί με τον δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των ασύρματων δικτύων LAN Καθώς η επικοινωνία μέσω της λειτουργίας ασύρματου δικτύου LAN επιτυγχάνεται με ραδιοκύματα, το ασύρματο σήμα ενδέχεται να αναχαιτίζεται. Για την προστασία της ασύρματης επικοινωνίας, το σύστημα αυτό υποστηρίζει διάφορες λειτουργίες ασφάλειας. Βεβαιωθείτε ότι διαμορφώνετε σωστά τις ρυθμίσεις ασφάλειας, σύμφωνα με το περιβάλλον του δικτύου σας. x Χωρίς ασφάλεια Παρά το γεγονός ότι μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις εύκολα, οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να διακόψει την ασύρματη επικοινωνία ή να εισβάλλει στο ασύρματο δίκτυό σας, ακόμα και χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αναχαίτισης των δεδομένων. x WEP Το WEP ασφαλίζει τις επικοινωνίες για την αποφυγή της αναχαίτισης των επικοινωνιών ή της εισβολής παρείσακτων στο ασύρματο δίκτυο. Το WEP είναι μια παλαιού τύπου τεχνολογία ασφάλειας που δίνει τη δυνατότητα σε παλιές συσκευές, που δεν υποστηρίζουν TKIP/AES, να συνδεθούν. x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP) Το ΤΚΙΡ είναι μια τεχνολογία ασφάλειας που έχει αναπτυχθεί ως απάντηση στις ελλείψεις του WEP. Η τεχνολογία TKIP διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από την τεχνολογία WEP. x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) Η τεχνολογία ασφάλειας AES χρησιμοποιεί μια προηγμένη μέθοδο ασφάλειας, διαφορετική από τις τεχνολογίες WEP και TKIP. Η τεχνολογία AES διασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από τις τεχνολογίες WEP και TKIP. 24 El

25 Βήμα 4: Εκτέλεση Εύκολης διαμόρφωσης Πριν εκτελέσετε το βήμα 4 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν εκτελεστεί σταθερά και, κατόπιν, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε τις βασικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις δικτύου για τη χρήση του συστήματος. Τα στοιχεία που εμφανίζονται ποικίλλουν, ανάλογα με την περιοχή. 1 Εισαγάγετε δύο μπαταρίες R6 (μεγέθους AA) (παρέχονται) αντιστοιχίζοντας τα άκρα 3 και # των μπαταριών με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. 3 Πατήστε το πλήκτρο [/1. 4 Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε το σήμα του συστήματος να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Εμφανίζεται η οθόνη [Εύκολη αρχική διαμόρφωση] για την επιλογή της γλώσσας ενδείξεων στην οθόνη. 5 Εκτελέστε τις [Εύκολη αρχική διαμόρφωση]. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις βασικές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα B/V/v/b και. B/V/v/b 6 Αφού ολοκληρώσετε τις [Εύκολη αρχική διαμόρφωση], πατήστε τα πλήκτρα V/v για να επιλέξετε τις [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου], κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο. Εμφανίζεται η οθόνη [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]. 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις ρυθμίσεις δικτύου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα B/V/v/b και. Εάν το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση δικτύου (σελίδα 66) ή Σύνδεση ασύρματου δικτύου LAN (σελίδα 66). Για ανάκληση της οθόνης [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου] 1 Πατήστε το πλήκτρο HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 2 Πατήστε τα πλήκτρα B/b για να επιλέξετε [Διαμόρφωση]. Ξεκινώντας 3 Πατήστε τα πλήκτρα V/v για να επιλέξετε [Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου], κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο. 25 El

26 Ξεκινώντας Βήμα 5: Επιλογή της πηγής αναπαραγωγής Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία στην οθόνη ενδείξεων, στην πρόσοψη. Όταν πατάτε το πλήκτρο FUNCTION μία φορά, η τρέχουσα λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης. Στη συνέχεια, όποτε πατάτε το πλήκτρο FUNCTION, η λειτουργία αλλάζει κυκλικά ως εξής. Βήμα 6: Εμπειρία ήχου Surround Αφού εκτελέσετε τα προηγούμενα βήματα και ξεκινήσει η αναπαραγωγή, μπορείτε εύκολα να απολαύσετε ήδη προγραμματισμένες λειτουργίες ήχου, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για τα διαφορετικά είδη πηγών ήχου. Οι ρυθμίσεις αυτές προσφέρουν τον συναρπαστικό, δυναμικό ήχο της κινηματογραφικής αίθουσας στο σπίτι σας. Επιλογή λειτουργίας ήχου BD/DVD t USB t FM t TV t BT t AUDIO Λειτουργία και πηγή αναπαραγωγής BD/DVD Δίσκος ή συσκευή δικτύου που θα αναπαραχθεί από το σύστημα USB Συσκευή USB συνδεδεμένη στη θύρα (USB) (σελίδα 14) FM Ραδιόφωνο FM (σελίδα 41) TV Συσκευή (τηλεόραση κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή TV (DIGITAL IN OPTICAL) ή τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI (OUT) (σελίδα 21) BT Περιεχόμενα ήχου μιας συσκευής Bluetooth AUDIO Συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές AUDIO IN (L/R) (σελίδα 22) Συμβουλή Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες λειτουργίες από την οθόνη της τηλεόρασης, πατώντας τα πλήκτρα FUNCTION, V/v και. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο BLUETOOTH στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία BT. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SOUND MODE +/ κατά την αναπαραγωγή, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατάσταση στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης ή την οθόνη της τηλεόρασης. Αυτόματα Το σύστημα επιλέγει αυτόματα τις ρυθμίσεις [Movie] ή [Music] για να παράγει το εφέ ήχου, ανάλογα με το δίσκο ή τη ροή του ήχου. Πηγή 2 καναλιών: Το σύστημα προσομοιώνει ήχο surround από πηγές 2 καναλιών και παρέχει ήχο από τα ηχεία 5.1 καναλιών. Πηγή πολλαπλών καναλιών: Το σύστημα παρέχει ήχο από τα ηχεία όπως είχε εγγραφεί. Movie Το σύστημα παρέχει το βελτιστοποιημένο ήχο για προβολή ταινιών. Music Το σύστημα παρέχει το βελτιστοποιημένο ήχο για ακρόαση μουσικής. Ενισχυτής ψηφιακής μουσικής [Digital Music] Το σύστημα αναπαράγει ενισχυμένο ήχο για συμπιεσμένο ήχο. Night Κατάλληλο για προβολή ταινιών τη νύχτα, καθώς μειώνει τους δυνατούς ήχους ενώ παράλληλα διατηρεί τη σαφήνεια των διαλόγων. Demo Sound Το σύστημα παρέχει καθαρό ήχο, κατάλληλο για επίδειξη. 26 El

27 Για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου από το μενού επιλογών Επιλογή λειτουργίας football 1 Πατήστε τα πλήκτρα OPTIONS και V/v για να επιλέξετε [Sound Mode], έπειτα, πατήστε το πλήκτρο. 2 Πατήστε τα πλήκτρα V/v για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο. Για να επιλέξετε τον προπρογραμματισμένο ισοσταθμιστή μουσικής Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο MUSIC EQ κατά την αναπαραγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, οι ρυθμίσεις αλλάζουν κυκλικά ως εξής. [Standard] t [Rock] t [Hiphop] t [Electronica] Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον ισοσταθμιστή μουσικής, χρησιμοποιώντας το μενού επιλογών στη λειτουργία ήχου [Music]. Πατήστε το FOOTBALL κατά την αναπαραγωγή. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη [Football]. Μπορείτε να νιώσετε την αίσθηση της παρουσία στο γήπεδο, όταν παρακολουθείτε τη μετάδοση ενός ματς ποδοσφαίρου. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία football, πατήστε ξανά το FOOTBALL για να επιλέξετε [Football Ανενεργό]. Η λειτουργία ήχου αλλάζει στη λειτουργία ήχου που επιλέξατε την τελευταία φορά. Σημείωση Η λειτουργία football ίσως να μη λειτουργεί καλά, ανάλογα με την πηγή. Η λειτουργία ποδοσφαίρου θα απενεργοποιηθεί, όταν απενεργοποιείτε το σύστημα. Συμβουλή Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία football από το μενού επιλογών. Ξεκινώντας Σημείωση Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου, Sound Mode, μόνο όταν το [Ηχητικό εφέ] είναι ρυθμισμένο στην [Sound Mode Ναι] (σελίδα 53). Όταν το [Ηχητικό εφέ] είναι ρυθμισμένο σε άλλη λειτουργία πέραν της [Sound Mode Ναι], δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση λειτουργίας ήχου. Συμβουλή Για να απολαύσετε πηγή 2 καναλιών, όπως για παράδειγμα CD σε πολυκάναλη έξοδο, σας προτείνουμε να επιλέξετε το [Αυτόματα]. 27 El

28 Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή δίσκου Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους δίσκους, βλέπε Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής (σελίδα 67). 1 Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε το σήμα του συστήματος να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. 2 Πατήστε το πλήκτρο Z και τοποθετήστε έναν δίσκο στο συρτάρι του δίσκου. 3 Πατήστε το πλήκτρο Z για να κλείσετε το συρτάρι του δίσκου. Η αναπαραγωγή ξεκινά. Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα, επιλέξτε στην κατηγορία [Βίντεο], [Μουσική] ή [Φωτογραφία] και πατήστε το. Απολαύστε το BONUSVIEW/ BD-LIVE Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM με το λογότυπο BD-LIVE Logo* διαθέτουν πρόσθετο περιεχόμενο και άλλα δεδομένα που μπορείτε να απολαύσετε μέσω λήψης από το διαδίκτυο. * 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα (USB) (σελίδα 30). Για τοπική αποθήκευση, χρησιμοποιήστε μνήμη USB χωρητικότητας 1 GB ή μεγαλύτερη. 2 Προετοιμασία για BD-LIVE (μόνο BD-LIVE). Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο (σελίδα 23). Ρυθμίστε τη [Σύνδεση Internet BD] στο [Να επιτρέπεται] (σελίδα 54). 3 Εισαγάγετε ένα δίσκο BD-ROM με BONUSVIEW/BD-LIVE. Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δίσκου. Συμβουλή Για να διαγράψετε δεδομένα από τη μνήμη USB, επιλέξτε [Διαγραφή δεδομένων BD] στο [Βίντεο] και πατήστε το. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα στο φάκελο buda θα διαγραφούν. 28 EL

29 Μπορείτε να απολαύσετε δίσκους Blu-ray 3D με το λογότυπο 3D*. * Εμπειρία Blu-ray 3D 1 Προετοιμασία για αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D. Συνδέστε το σύστημα στη συμβατή με 3D τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (σελίδα 21). Ορίστε τη [Ρύθμιση εξόδου 3D] και τη [Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV για 3D] στις [Ρυθμίσεις οθόνης] (σελίδα 51). 2 Εισαγάγετε δίσκο Blu-ray 3D. Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το δίσκο. Εμφάνιση των πληροφοριών αναπαραγωγής Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες αναπαραγωγής κ.λπ. πατώντας το πλήκτρο DISPLAY. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου και την κατάσταση του συστήματος. Παράδειγμα: κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-ROM Αναπαραγωγή Συμβουλή Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της συμβατής με τη λειτουργία τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) τηλεόρασης. A Ανάλυση εξόδου/συχνότητα βίντεο B Αριθμός ή όνομα τίτλου C Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση ήχου D Διαθέσιμες λειτουργίες ( γωνία λήψης, ήχος, υπότιτλοι) E Πληροφορίες αναπαραγωγής Εμφανίζει τη λειτουργία αναπαραγωγής, τη γραμμή κατάστασης της αναπαραγωγής, τον τύπο δίσκου, τον κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή (codec) βίντεο, τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (bit rate), τον τύπο της λειτουργίας επανάληψης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, τον συνολικό χρόνο αναπαραγωγής F Αριθμός κεφαλαίου G Τρέχουσα επιλεγμένη γωνία λήψης 29 EL

30 Αναπαραγωγή από συσκευή USB Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο/ μουσικής/φωτογραφιών από μια συνδεδεμένη συσκευή USB. Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, βλέπε Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής (σελίδα 68). 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα (USB). Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB πριν τη σύνδεση. 2 Πατήστε το πλήκτρο HOME. Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού. 3 Πατήστε τα πλήκτρα B/b για να επιλέξετε [Βίντεο], [Μουσική] ή [Φωτογραφία]. 4 Πατήστε τα πλήκτρα V/v για να επιλέξετε [Συσκευή USB] κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο. Σημείωση Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία. Για να αποφύγετε την καταστροφή δεδομένων και την πρόκληση βλάβης στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε το σύστημα πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB. Απολαύστε μουσική από συσκευή Bluetooth Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι ασύρματη τεχνολογία βραχέος εύρους που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία δεδομένων μεταξύ ψηφιακών συσκευών. Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εύρους περίπου 10 μέτρων. Δεν χρειάζεστε καλώδια για να συνδεθείτε, όπως θα κάνατε με σύνδεση USB, και δεν χρειάζεται να τοποθετείτε τις συσκευές πρόσωπο με πρόσωπο, όπως θα κάνατε με ασύρματη τεχνολογία υπέρυθρων. Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο που υποστηρίζεται από χιλιάδες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές παράγουν προϊόντα που πληρούν το παγκόσμιο πρότυπο. Υποστηριζόμενη έκδοση και προφίλ Bluetooth Το προφίλ αναφέρεται σε ένα σύνηθες σύνολο δυνατοτήτων για διάφορες δυνατότητες Bluetooth του προϊόντος. Το συγκεκριμένο σύστημα υποστηρίζει την εξής έκδοση και προφίλ Bluetooth. Υποστηριζόμενη έκδοση Bluetooth: Bluetooth Προδιαγραφές εκδ. 3.0 Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth: A2DP 1.2 (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου) AVRCP 1.3 (Προφίλ τηλεχειρισμού ήχου βίντεο) 30 EL

31 Σημείωση Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, η προς σύνδεση συσκευή Bluetooth πρέπει να υποστηρίζει το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα. Ακόμα κι εάν η συσκευή υποστηρίζει το ίδιο προφίλ, οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth. Η αναπαραγωγή ήχου στο συγκεκριμένο σύστημα ενδέχεται να καθυστερήσει σε σχέση με εκείνη στη συσκευή Bluetooth, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Σημείωση Εάν απαιτείται κλειδί πρόσβασης στη συσκευή Bluetooth, εισαγάγετε το Το κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να αποκαλείται Passcode, PIN code, PIN number ή Password. 5 Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη, η συσκευή συνδέεται αυτόματα στο σύστημα. Το όνομα της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Αναπαραγωγή Ζεύξη αυτού του συστήματος με συσκευή Bluetooth Η ζεύξη είναι μια λειτουργία κατά την οποία οι συσκευές Bluetooth εγγράφονται μεταξύ τους από πριν. Μόλις εκτελεστεί μια λειτουργία ζεύξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. 1 Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση 1 μέτρου από τη μονάδα. 2 Πατήστε το πλήκτρο BLUETOOTH. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε [Bluetooth AUDIO] από το [Είσοδος] στο αρχικό μενού. 3 Θέστε τη συσκευή Bluetooth σε κατάσταση ζεύξης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση της συσκευής Bluetooth σε κατάσταση ζεύξης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή. 4 Επιλέξτε το BLU-RAY HOME THEATRE SYSTEM στην οθόνη της συσκευής Bluetooth. Εκτελέστε αυτό το βήμα εντός 5 λεπτών, διαφορετικά η ζεύξη θα ακυρωθεί. Σημείωση Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη έως 9 συσκευών Bluetooth. Εάν η 10η συσκευή Bluetooth συζευχθεί, η νέα συσκευή θα αντικαταστήσει τη συσκευή που συνδέθηκε παλαιότερα. 6 Εκκίνηση της αναπαραγωγής στη συσκευή Bluetooth. 7 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του ήχου της συσκευής Bluetooth, εάν το επίπεδο της έντασης είναι ακόμα πολύ χαμηλό, προσαρμόστε το επίπεδο της έντασης στη μονάδα. Για ακύρωση της λειτουργίας ζεύξης Πατήστε το πλήκτρο HOME ή το FUNCTION. Σύνδεση σε συσκευή Bluetooth από αυτό το σύστημα Μπορείτε να συνδεθείτε σε συσκευή Bluetooth από αυτή τη μονάδα. Ελέγξτε τα εξής, πριν την αναπαραγωγή μουσικής: Η λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Η ζεύξη ολοκληρώθηκε (σελίδα 31). 31 EL

Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-418-147-11(1) (EL) Blu-ray Disc / Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης BDV-NF720/BDV-NF620 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD 4-485-800-13(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD Οδηγίες χρήσης BDV-N9200W/BDV-N9200WL BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο,

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-261-387-11(1) (EL) Blu-ray Disc/DVD Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD 4-485-833-13(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD Οδηγός αναφοράς BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD 4-476-198-41(1) (EL) Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Απλό εγχειρίδιο χρήσης Για να δείτε τις οδηγίες για σύνθετες δυνατότητες, κάντε λήψη των Οδηγιών χρήσης από την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-41(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH750 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου

Ατομικό ηχοσύστημα CMT-X7CD / CMT-X7CDB. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Ακρόαση δίσκου CD. Ακρόαση ραδιοφώνου Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Ακρόαση δίσκου CD Ακρόαση ραδιοφώνου Ακρόαση αρχείου από συσκευή USB Ακρόαση μουσικής με προαιρετικές συσκευές ήχου Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 Oδηγίες Xρήσης Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-SBT300W/SBT300WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο M I

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο M I A U D I O S U P P O R T A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D C A R D SP CD I F AI N D/ OA UPT T E R S P D I F I N / O U T Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο M I - 7 0 7 2 1 0 A U D I O S U P P O R T 7. 1 S O U N D

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Sony FY14 Bravia B2B Λεπτές, διακριτικές οθόνες εξοικονόμησης ενέργειας για οικονομική προβολή εταιρικών παρουσιάσεων, εκπαίδευση και εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του. Συνδέστε και ενεργοποιήστε το PS4 που αποκτήσατε με αυτόν τον χρήσιμο Οδηγό γρήγορης έναρξης.

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του. Συνδέστε και ενεργοποιήστε το PS4 που αποκτήσατε με αυτόν τον χρήσιμο Οδηγό γρήγορης έναρξης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του PlayStation Συνδέστε και ενεργοποιήστε το PS4 που αποκτήσατε με αυτόν τον χρήσιμο Οδηγό γρήγορης έναρξης. Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά CUH-1004A Τα πρώτα βήματα Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

VIP1002. Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης

VIP1002. Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης VIP1002 Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης 111022.indd 1 6/21/11 12:35:48 PM 111022.indd 2 6/21/11 12:35:49 PM ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV.

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Ο παρών οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την έναρξη χρήσης του Apple TV. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Συνδεθείτε. 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV.

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Ο παρών οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την έναρξη χρήσης του Apple TV. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Συνδεθείτε. 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα surround. Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E

Ηχοσύστημα surround. Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E Ηχοσύστημα surround Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E 2 EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύστημα δεν έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος ενόσω είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD 4-262-748-11(1) (GR) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD Οδηγίες χρήσης DAV-DZ340/DAV-DZ740 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσοχή Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια. Μην τοποθετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Ελληνικά CUH-1116A 7026140

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Ελληνικά CUH-1116A 7026140 Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά CUH-1116A 7026140 Τα πρώτα βήματα Σύνδεση με την τηλεόραση. Ακολουθήστε τα βήματα έως παρακάτω για να συνδέσετε το σύστημα PlayStation 4 με την τηλεόρασή σας. Πίσω όψη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα SRS-X77. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Σχετικά με το SongPal

Ατομικό ηχοσύστημα SRS-X77. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Σχετικά με το SongPal 4-570-617-21(1) (EL) Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Σχετικά με το SongPal Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH Ακρόαση μουσικής μέσω ενός δικτύου Wi-Fi Ακρόαση μουσικής με τις συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα