ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1) ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2). ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3). ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2 3 ο ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64 / 2011 «Ψήφιση Πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την 90/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ /1081/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ αυτήν, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και υπουργείου Οικονομικών μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011: Α/Α ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 Α Α Α Α Α Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 84 παρ.1 & 115, παρ.1, Ν.3655/2008 για 2,25%) ,00 Απόδοση Ετήσιας εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 84 παρ.1 & 115, παρ.1, Ν.3655/2008 για 0,75%) ,00 Έξοδα κίνησης προέδρων & μελών τοπικών συμβουλίων ,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,00 3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ>> 3.444,40

3 Α/Α ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 6 Α ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : <<ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ>> 2.622,11 7 Α Αμοιβή ΕΛΤΑ για την είσπραξη τελών με ταχυπληρωμή (Ύδρευση,άερδευση, αποχέτευση,κ.λ.π) 200,00 8 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Έξοδα-προμήθειες ΤΠ&Δανείων 6.000, Πληρωμή Τόκων δανείου ΔΕΥΑΜ και ΔΕΠΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ για ΙΚΑ-Δ.Ο.Υ. ( ,69..) ,00 Πληρωμή Τόκων δανείου ΤΠΔ για προμήθειες, μελέτες, έργα ληξιπρόθεσμες οφειλές Β! ( ,00 ) 9.600,00 Πληρωμή Τόκων δανείου ΤΠΔ για προμήθειες, μελέτες, έργα ληξιπρόθεσμες οφειλές Α! ( ,06, μείον , , υπόλ ,79.) ,00 Πηρωμή Τόκων δανείου ΤΠΔ για καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων της παραποτάμιας οδού Τ.Δ. Ψαχνών σε θιγόμενους από ρυμοτομία ( ,94.) ,00 Πληρωμή τόκων δανείου ΤΠΔ για έργο Επεκτάσεων και Παραλλαγών δικτύου Δ.Φ. από ΔΕΗ ( ,00.) 6.560,00 4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 800,00 ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,56 17 Α Α Α Α Α Πληρωμή τόκων δανείων πρώην Δήμου Διρφύων ,00 5η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,40 6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,04 Πληρωμή Χρεολυσίου δανείου ΔΕΥΑΜ και ΔΕΠΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ για ΙΚΑ-Δ.Ο.Υ. ( ,69..) ,00 Πληρωμή χρεωλύσιο δανείου ΤΠΔ για προμήθειες, μελέτες, έργα ληξιπρόθεσμες οφειλές Β! ( ,00 ) ,00

4 22 Α Α Α ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΕΣΠΑ ΠΕΠ) - (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,59 Πληρωμή Χρεωλυσίου δανείου ΤΠΔ για προμήθειες, μελέτες, έργα ληξιπρόθεσμες οφειλές Α! ( ,06, μείον , ) ,00 Πληρωμή χρεολυσίου δανείου ΤΠΔ για καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων της παραποτάμιας οδού Τ.Δ. Ψαχνών σε θιγόμενους από ρυμοτομία ( ,94.) ,00 25 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,50 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,24 Πληρωμή χρεολυσίου δανείου ΤΠΔ για έργο Επεκτάσεων και Παραλλαγών δικτύου Δ.Φ. από ΔΕΗ ( ,00.) ,00 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,92 Πληρωμή Χρεολυσίων δανείων Δήμου Διρφύων ,00 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ,00 Απόδοαση επιχορήγηση ΥΠΕΣ Δημ.Σχολείων Τ.Δ. για σχολικούς τροχονόμους ,00 ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,76 ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜ,ΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> 2.286,40 4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΑ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,63 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,70 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,00 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >> ,41 Λογ/σμος 2ος του έργου - Κατασκευή συνδετήριας γέφυρας Οικισμού Μίστρου 9.334,59 Πληρωμή 1ου Λογ/σμού έργου *Ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.Δ Καμπιών* ,70

5 40 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Πληρωμή 1ου Λογαριασμού έργου * Οδοποιία Πάλιουρα- Γλυφάδα * (Α & Β δόση ΣΑΤΑ 2010) ,00 Λογαριασμός μερικός 3ος για το έργο - Αναπλάσεις στα ΤΔ Στενής-Λούτσας ,19 Εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου - Αγροτική οδοποιϊα Στενής ,27 Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου - Αγροτική οδοποιϊα Στενής 5.330,44 Λογ/σμος 4ος του έργου - Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων προς θέση ΕΡΙΑ Δ.Δ. Καθενών & ΑΒΓΑΡΙΑ Δ.Δ. Γλυφάδας 1.435,14 Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου -Ανόρυξη γεώτρησης στο ΤΔ Καμπιών 1.872,53 1ος Λογ/σμος για την Βελτίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Στενής 3.539,86 Λογ/σμος 1ος του έργου -Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Μαρίστρα Αγίου Αθανασίου 5.478,68 Λογαριασμός 2ος του έργου *Αναπλάσεις στα Τ.Δ Καθενών, Πάλιουρα, Αγίου Αθανασίου* ,81 2ος Λογαριασμός του έργου *Βελτίωση ύδρευσης στο Τ.Δ Γλυφάδας* ,61 Πληρωμή 2ου Λογαριασμού έργου *Οδοποιία Πάλιουρα -Γλυφάδα* ,00 Πληρωμή 2ου Λογαριασμού έργου *Οδοποιία Πισσώνα-Αμφιθέας* ,00 Λογ/σμος 1ος του έργου - Οδοποιϊα Αγ Αθανασίου ,00 Λογ/σμος 2ος του έργου - Αξιοποίηση πηγής Αγίου Γεωργίου Λάμαρης ,74 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΜΕ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΑΙ JCB ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΟΝΗΤΗ 2.829,00 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 1.000,00 Λογ/σμος 1ος του έργου -Αποχετευτικό ομβρίων Καθενών- Πάλιουρα του Δήμου Διρφύων 1.265,13 Λογ/σμος 1ος του έργου - Επέκταση δικτύων ύδρευσης Καμπιών-Μίστρου- Βούνων 2.500,00 Πληρωμή εισφοράς υπέρ συνδέσμων, ετήσια στον ΕΣΔΑΔΚΕ ,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΨΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ) 5.452,00 Εξόφληση 6ου λογ/σμου του έργου <Αποπεράτωση αθλητικού Ξενώνα Δήμου Διρφύων> ,67 Λογ/σμος 7ος για το έργο - Αποπεράτωση Αθλητικού Ξενώνα ,75 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 1.230,00 2ος Λογαριασμός του έργου *Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Διρφύων* ,14

6 64 Α Α Α Α Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 426,80 Πληρωμή εισφοράς για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 6.935,00 Λογ/σμος 2ος του έργου -Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας Δήμου Διφυών ,89 Λογ/σμός 2ος του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,25 69 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2.932,14 70 Α Α Α Α Α Μαϊ Λογ/σμος 3ος του έργου - Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΤΔ 2.644,50 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 1.050,02 Πληρωμή κράτησης 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,00 Προμήθεια τρυπανιού κρουστικού & περιστροφικού -HITACHI ,00 75 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Τ.Ε.Δ.Κ Ν. Εύβοιας & Δήμων Ληλαντίων-Μεσσαπίων -Διρφύων, για το έργο - Aγορά κτιρίου για χρήση γραφείων ΤΕΔΚ Ν. Εύβοιας ,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,97 & συντήρηση του ΚΗΙ 3740 αυτ/του του Δήμου 307,50 & συντήρηση του ΚΗΟ 7228 αυτ/του του Δήμου 135,30 Προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταρία) για το ΜΕ του Δήμου 166,05 Προμήθεια ανταλλακτικών (αλυσίδες) για το ΜΕ του Δήμου 590,40 & συντήρηση του ΜΕ του Δήμου 307,50 & συντήρηση του ΚΗΟ 7257 αυτ/του του Δήμου 172,20 & συντήρηση του ΜΕ του Δήμου 123,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ) ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,35 & συντήρηση του ΜΕ του Δήμου 184,50 Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΟ 7257 αυτ/του του Δήμου 135,30 & συντήρηση του ΜΕ του Δήμου 38,13 & συντήρηση του ΚΗΙ 8868 του Δήμου 30,75

7 89 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ & συντήρηση του ΚΗΙ 8867 του Δήμου 21,40 & συντήρηση του ΚΗΙ 3740 & ΚΗΟ 7260 αυτ/του του Δήμου 1.103,31 Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΙ 3740 αυτ/του του Δήμου 442,80 Πληρωμή εισφοράς, απόδοση 15% ΤΑΠ στο ΤΠΔ ,00 Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση του ΜΕ του Δήμου 369,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,32 Εργασίες για την συντήρηση & επισκευή του ΚΗΟ 7195 του Δήμου 1.845,00 Υλοποίηση προγρ. Σύμβ. μεταξύ Δήμου Διρφύων-ΝΕΛΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ για <Δράσεις για αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Δήμου Διρφύων (Ωρίμανση για την ανάπτυξη σύγχρονου χιονοδρομικού κέντρου 8.910,00 Εργασίες για την συντήρηση & επισκευή του ΚΗΙ 5431 του Δήμου 12,30 & συντήρηση του ΜΕ του Δήμου 140,02 Προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταρία) για το ΜΕ του Δήμου 147,60 Προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταρία) για το ΜΕ του Δήμου 151,29 Προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταρία) για το ΜΕ BOB CAT του Δήμου 180,81 & συντήρηση του ΚΗΟ 7195 αυτ/του του Δήμου 135,30 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,09 & συντήρηση του ΚΗΟ 7257 αυτ/του του Δήμου 153,75 Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΟ 7257 αυτ/του του Δήμου 184,50 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ) 2.184,60 Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΙ 3740 αυτ/του του Δήμου 307,50 Εργασίες για την επισκευή & συντήρηση του ΚΗΟ 7257 αυτ/του του Δήμου 184,50 & συντήρηση του ΚΗΙ 8868 αυτ/του του Δήμου 228,04 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ>> ,47 Επισκευή (επιδόρθωση νυχιών κουτάλας) στο αριθμ. ΜΕ του Δήμου 922,50

8 112 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Επισκευή (κόλλημα κουτάλας) στο αριθμ. ΜΕ του Δήμου 984,00 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΤΔ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΕΤΟΥΣ ,00 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (ΚΩΜΩΔΙΑ) ΣΤΑ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,00 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών, για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων, του πρώην Δήμου Διρφύων -Οκτώβριος ,50 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών, για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων, του πρώην Δήμου Διρφύων -Νοέμβριος ,88 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ ,45 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΤΔ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ,55 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,50 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΟ ΤΔ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ,50 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ ,45 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών, για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων, του πρώην Δήμου Διρφύων -Δεκέμβριος ,81 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 870,78 Προμήθεια ειδών σημαιοστολοσμού για τις ανάγκες του Δήμου 514,76 Φωτισμός δημοτικών γραφείων έδρας και Τ.Δ , Α Μαϊ Φωτισμός σχολικών κτιρίων (ΔΕΗ) , Α Μαϊ Α Μαϊ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 83,07 Φωτισμός κτιρίων Νομ.Πρ. του Δήμου (ΔΕΗ) , Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου 98,40 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 165,80 Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» με επιχ/ση ΥΠΕΣΑΗΔ/ΕΠ ,00 Προμήθεια λιπασμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου 475,01

9 133 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση δημοτικών καταστημάτων 2.492,11 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 803,75 Προμήθεια υλικών για τη Συντήρηση Οδικού Δικτύου 1.660,50 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ 570,23 Δημοσίευση Μ.Π.Ε στον Ευβοικό Τύπο, υδρευτικής γεώτρησης & δικτύου ύδρευσης, στην θέση Κερασιά στο Δ.Δ. Γλυφάδας 30,01 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ 885,60 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ KONICA ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 3.690,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ,20 Προμήθεια διάκοσμου υλικού φωταγωγήσεως για τις ανάγκες του Δήμου 547,90 Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου 666,00 Προμήθεια υλικών για τη Συντήρηση Οδικού Δικτύου στο Δ.Δ. Πάλιουρα 15,68 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 298,83 Προμήθεια υλικών για τη Συντήρηση Οδικού Δικτύου στο Δ.Δ. Πάλιουρα 140,00 Προμήθεια μπετού για την Συντήρηση Οδικού Δικτύου στο Δ.Δ. Πάλιουρα 210,00 Προμήθεια εντύπων (μπλοκ 2πλοτυπα Α5) για τις ανάγκες του Δήμου 1.003,68 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 9.862,20 Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί Α4) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 2.878,20 Προμήθεια εντύπων (ταχυπληρωμή & φάκελλα) για τις ανάγκες του Δήμου-(B Εξάμηνο 2010) 4.495,65 Προμήθεια γραφικής ύλης (φάκελλα) για τις ανάγκες του Δήμου 343,17 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, οικονομική κατάσταση απολογισμού εσόδων-εξόδων) 619,92 Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού 811,80 Προμήθεια εντύπων (μπλοκ είσπραξης 2πλοτυπα καρπονιζέ) για τις ανάγκες του Δήμου 116,85 Προμήθεια (1) βιβλίου ληξιαρχείου - θανάτων 45,01

10 156 Α Μαϊ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 205, Α Μαϊ Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 7.879,53 Κάλυψη δράσεων πυροπραστασίας (Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ) ,15 Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίων 3.000,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 Δαπάνες εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ , Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες του Δήμου 548,72 Κατασκευή & τοποθέτηση πόρτας συρώμενης για την συντήρηση γηπέδου στο Δ.Δ. Πάλιουρα 393,60 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 165,80 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου 185,24 Προμήθεια & τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση συστημάτων συναγερμού στην ταμειακή υπηρεσία στο Δ.Δ. Καθενών 1.451,40 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, οικον. Κατάστ. απολογισμού εσόδων-εξόδων & Συνοπτική Οικονομ. Καταστ.προυπολογ.εσόδωνεξόδων 2010 ) 619,43 Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής -σύμβαση τεχνικής υποστηριξης, για Δ Τρίμηνο , Α Μαϊ Φύλαξη κτιρίου Ταμιακής Υπηρεσίας 221, Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό και κίνηση αντλιοστασί ,00 Μίσθωμα δασικής έκτασης Ιεράς Μονής Μακρυμάλλης 300,00 Βελτίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Στενής (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,46 Επέκταση αποχετευτικό ομβρίων Λούτσαςστροπώνων-Πισσώνα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ ΓΓΠ/ΠΕΠ3 για το έργο <<Βελτίωση- Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τοπ.Δ. Ψαχνών, Πολιτικών, Καμαρίτσας, Καστέλλας, Τριάδας>> (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,87 Αποχετευτικό ομβρίων Μίστρου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,34 Αποχετευτικά ομβρίων (Θεολόγου, Αμφιθέας,Πισσώνα,Βούνων, Καθενών) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 35% ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,10 Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,15 Αποχετευτικό ομβρίων Καθενών- Πάλιουρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,23

11 180 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Καλλιέργεια πηγής Στόργια Αγίου Αθανασίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,99 Επέκταση δικτύων ύδρευσης Καμπιών- Μίστρου-Βούνων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,44 Σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης, για το έργο <Ύδρευση Μεσσαπίων> ΣΥΝΕΧ ,41 Καθαρισμός περιαστικών δασών (Συνεχιζόμενο) Επιχορήγηση ΥΠΕΣ ,62 Συντήρηση αγροτικού Ιατρείου Στροπώνων (Συνεχιζόμενο) ,00 Διαμόρφωση δημοτικού κτηρίου Τ.Δ. Άτταλης (πρ ,00 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,92 Αποπεράτωση δημοτικού κτηρίου ΤΔ Ψαχνών συνοικ. Μακρυμάλλης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 686,47 Διαμόρφωση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπ/σης Δήμου Μεσσαπίων (ΕΣΠΑ /ΠΕΠ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,24 Ανάπλαση οδού Αβάντων από πάρκο έως όριο σχεδίου Τ.Δ. Ψαχνών (συνεχιζόμενο) 3.398,82 Αναπλάσεις στα ΤΔ Θεολόγου, Μίστρου (Συνεχιζ) ,00 Αναπλάσεις Καθενών-Πάλιουρα- Αγ.Αθανασίου-Γλυφάδας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,80 Αναπλάσεις Στενής-Βούνων-Καμπιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,66 Αναπλάσεις στα ΤΔ Αμφιθέας, Βούνων,Καμπιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,83 Αναπλάσεις στα ΤΔ Καθενών Πάλιουρα, Αγ. Αθανασίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,81 Αναπλάσεις στα ΤΔ Καθενών Πάλιουρα, Αγ. Αθανασίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.489,62 Αποπεράτωση πάρκου Τ.Δ. Τριάδας (προϋπ ,00 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,95 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΠΡΙΣΜΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΔ 3.478,64 Αναπλάσεις στα ΤΔ Στενής-Λούτσας (Συνεχιζ) 574, Α Μαϊ Αναπλάσεις ΤΔ Πούρνου (Συνεχιζ) 6.138, Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΔ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 124,72 Αναπλάσεις Στροπώνων-Αμφιθέας- Λούτσας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,33 Αναπλάσεις Θεολόγου-Μίστρου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,38 Αναπλάσεις Κοινοχρ. Χώρων Πούρνου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,51 Διαμόρφωση - διάνοιξη οδών Δήμου Μεσσιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 9.267, Α Μαϊ Οδοποιϊα Στροπώνων (Συνεχιζ) , Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Διαμόρφωση οδών Τ.Δ. Αγ. Σοφίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.607,41 Οδοποιϊα ΤΔ Πάλιουρα, Γλυφάδας, Αγ. Αθανασίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.500,00 Κατασκευή προστατευτικών στοιχείων των οδών και Κ.Χ. του Δήμου προϋπ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,99

12 208 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Αγροτική οδοποιϊα Στροπώνων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,30 Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 310,76 Απόδοση παρακρ. 15% επί εξόδων παράστασης Δημάρχου κλπ ,83 Αγροτική οδοποιϊα Στενής (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.971,07 Δημοτική οδοποιία (Ασφαλτοστρώσεις οδών, αγρισυκιά Δ.Δ. Γλυφάδας,Αγ, Γελωργιος, Αγ. Ειρήνη Δ.Δ. Στροπώνων, Κάτω Καμπιά_Μαυρόπουλο Δ.Δ. Μίστρου (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ -Συνεχιζόμενο) , Α Μαϊ Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 4.000, Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών οδών Στροπώνων (Συνεχ) 9.700,00 Οδοποιϊα Πισσώνα -Αμφιθέας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 8.469,67 Οδοποιϊα Πάλιουρα -Γλυφάδας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.115, Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,05 Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας Δήμου Διρφύων (Επιχορηγήση ΠΔΕ 2009 ΣΑΕΠ 066 με αριθμ /ΦΕ 7391/ αποφ.υπ.οικον.& Οικον/κων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,00 Οδοποιϊα Αγ Αθανασίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.204,38 Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Δ. Ψαχνών (συνεχιζόμενο) 6.945,86 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΜ (επί αποδοχών προσωπικού ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) ,48 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 2.408,11 Αντιπλημμυρική παραποτάμια προστασία Τ.Δ. Καστέλλας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.890,32 Διαμόρφωση χώρου ιδιοκτησίας Δήμου στο Τ.Δ. Καστέλας (πρ ,00 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,21 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου χαρτόσημο και ΟΓΑ από ενοίκια 50,00 Διαμόρφωση υφιστάμενου γηπέδου και κατασκευή βοηθητικού στο Τ.Δ. Τριάδας (πρ ,00 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,37 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Τ.Δ. Ψαχνών- Καστέλλας (ΘΗΣΕΑΣ 20%) (συνεχιζόμενο) ,87 Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Δ.Δ. Πισσώνα (Συνεχιζόμενο) ,00 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ Κάτω Στενής Δήμου Διρφύων (ΔΑΝΕΙΟ ΤΠ & Δ & Ι.Π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,45 Απόδοση εσόδου χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού σε ποσοστό 20% (άρ.13, Ν.2971/01) 2.000,00

13 231 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΠΑΓΩΝΤΑ, Ν. ΠΑΓΩΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΤΩΝ 1.674,18 Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 ΤΔ Θεολόγου -ΤΔ Καθενών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,12 <<Αντιπλημμυρική παραποτάμια προστασία Δήμου Μεσσαπίων (ΘΗΣΕΑΣ 35% & ΣΑΤΑ) >>. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.756,09 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου παρακρ/ντος φόρου τόκων καταθέσεων ,00 Περίφραξη δημοτικού χώρου ΤΔ Ψαχνών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,49 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ ΤΔ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ 598,99 Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Δ. Στενής-Πούρνου-Μίστρου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 892,63 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ τακτικών ,78 Βελτίωση αγροτικού δικτύου Δήμου Μεσσαπίων (ΟΠΑΑΧ- Αλ. Μπαλτατζής.) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,99 Βελτίωση Δασικών Δρόμων(Δ.Δ. Πούρνου,Καθενών &Γλυφάδας) (Πολιτική προστασία-πυροπροστασία 2006) (Συνεχιζόμενο) 4.430,00 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες παραλιακής οδού Χιλιαδούς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.250,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 1.047,24 Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες (Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ 2007 προγράμματος αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.940,00 Συντήρηση γηπέδου ΤΔ Πολιτικών (πρ ,00 ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,89 << Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης < ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ >>( ΘΗΣΕΑΣ 35%). ΣΥΝΕΧΙΖ ,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ 1.258,70 << Σύνταξη Η/Μ μελέτης < ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ >>( ΘΗΣΕΑΣ 35%). ΣΤΝΕΧΙΖ ,00 Ν ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΔ 1.841,13 Σύνταξη μελέτηςπεριβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου <Βελτίωση δημοτικών οδών Δήμου Μεσσαπίων> ΣΥΝΕΧ ,38 Τοπογραφική αποτύπωση οδού Νίκη- Μεγάλο Ρέμα ,00 Εκπόνηση μελέτης κτηματολογικού διαγράμματος για τη σύνταξη πράξης αναλογισμού απαλλοτρίωσης της εγκεκριμένης ζώνηςπαραλίαςχιλιαδούς Διρφύων (Συνεχιζόμενο) ,00 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ (επί αποδοχών τεχνικών υπαλλήλων) ,72

14 253 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Σύνταξη μελέτης πράξης αναλογισμού παραλιακής οδού ΤΔ Πολιτικών- Νεροτριβιάς, Φάρος- Λιμενάρι- Θεοτόκος (ΘΗΣΕΑΣ 35%) ΣΥΝΕΧ ,15 Σύνταξη μελέτης τοπογρ.διαγρ/των και πράξης αναλογισμού παραποτάμιας οδού από Πάρκο μέχρι όριο σχεδίου ΤΔ Ψαχνών (ΘΗΣΕΑΣ 35%) ΣΥΝΕΧ ,00 Ν ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΔ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 29,82 Σύνταξη μελέτης τοπογρ.διαγρ/των και πράξης αναλογισμού οδού ιδ. Αθαν. Σπυροπούλου κλπ σχεδίου ΤΔ Ψαχνών (ΘΗΣΕΑΣ 35%) ΣΥΝΕΧ. 332,00 Σύνταξη μελέτης τοπογρ.διαγρ/των και πράξης αναλογισμού οδού ιδ. Γ.Καραχάλιου Κώτσου, Ομήρου, Αθ.Διάκου σχεδίου ΤΔ Ψαχνών <ΘΗΣΕΑΣ 35%> ΣΥΝΕΧ ,00 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΕΑΔΥ (επί αποδοχών τακτικών υπαλλήλων) ,81 <<Σύνταξη μελέτης τοπογραφικών διαγραμμάτων και πράξης αναλογισμού οδού Υψηλάντου στο Τ. Δ. Ψαχνών>> (<ΘΗΣΕΑΣ 35%>.) ΣΥΝΕΧ ,15 Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και πράξης αναλογισμού οδών εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του Τ.Δ. Ψαχνών (<ΘΗΣΕΑΣ 35%>) ΣΥΝΕΧ ,00 Επιχ/ση ΥΠΕΣ/ <ΘΗΣΕΑΣ 35%> για <Σύνταξη στατικής μελέτης για κατασκευή γέφυρας Τ.Δ. Μακρυκάπας ( <ΘΗΣΕΑΣ 35%>) ΣΥΝΕΧ ,30 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΠΔΥ (επί αποδοχών τακτικών υπαλλήλων) ,82 Σύνταξη στατικής μελέτης για κατασκευή γέφυρας Τ.Δ. Σταυρού- Κοντοδεσποτίου (<ΘΗΣΕΑΣ 35%>) ΣΥΝΕΧ , Α Μαϊ Επασφάλιστρο Ν. 3660/ , Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2010) 5.535,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ SERVER ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.813,00 Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου ΤΔ Μακρυκάπας (συνεχιζόμενο) ,39 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2010) 3.637,73 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2010) 3.108,83 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ,92

15 271 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Ν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΜΑΤΩΝ 227,08 Ν ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 575,84 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων απόδοση συνδρομής υπαλλήλων για τον ΣΥΔΕ και την ΠΟΕ ΟΤΑ 3.665,00 Επιχορήγηση του Δημοτικού Σταδίου ΤΔ Ψαχνών από ΚΑΠ 8.236,00 Πληρωμή δαπάνης ηλεκτρ. ρεύματος ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΔΕΗ ,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 472,50 Επιχορήγηση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ΤΔ Ψαχνών από ΚΑΠ ,92 Πληρωμή δαπάνης δόσης προηγ. έτους δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,00.) για έργα ,69 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΤΔ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ 1.252,93 Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.) ,00 Πληρωμή δαπάνης τοκοχρ/κής δόσης προηγ. έτους δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,26.) για οφειλές- κεφ. Κίνησης ,97 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων ( συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ.-Ο.Ε.-Ε.Δ.-ΕΠΖ ) ,00 Αποζημίωση συμβούλων Τοπ. Κοινοτήτων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις ,00 Απόδοση 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρ.ταδκυ) έργων, προμηθειών, ενοικίων, κλπ 8.514,29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ,14 Απόδοση 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ (πρ.ταδκυ) έργων, προμηθειών, ενοικίων, κλπ 3.504,76 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ (Χρεωστικές εισφορές αναδόχων) ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΔ ΚΥΠΑΡΙΣΙΟΥ 277,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΕΠ 427,50 Αποδαση παρακρατήσεων σε εφημερίδες(από έξοδα δημοσιεύσεων έργων, προμηθειών κλπ) ,00 Ν ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΔ 1.173,62 Προμήθεια σπόρων γκαζόν για επανασπορά 700,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ,06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 184,04 Ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 655,24

16 296 Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ Α Μαϊ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΑΔΑΣ 1.303,30 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΔ 743,66 Εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων -(από Ιανουαρ ως & Ιανουαρ. 2010) ,66 Εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων -(Οκτωβρ-Νοεμβρ. 2010) 4.050,79 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΒΑΝΤΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΚΟ ΕΩΣ ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ,48 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΣΤΟ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) 5.831,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΗΟ ,00 ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΜΗΧ/ΜΑ (ΚΑΔΟΦΟΡΟ) ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΥΒΙΚΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΝΕΚΡ/ΦΕΙΑ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ,ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ,ΤΡΙΑΔΑΣ 9.999,90 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ,34 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7267 ΑΠΌ ΕΩΣ ,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ 955L ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ.ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 (14 ΩΡΕΣ Χ 30 ΕΥΡΩ) 499,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΑΣΠΡΙΣΜΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΤΩΝ ΤΔ 383,58 ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1.785,00 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΨΑΧΝΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΑ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 676,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 510,45 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΑΤΤΑΛΗΣ, ΜΗΝΩΝ 7ου/ ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 9.424,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 608,85

17 Το μέλος της επιτροπής κος Ελευθέριος Μυλωνάς, μειοψήφησε κατά της παρούσας απόφασης, διότι δεν συμφωνεί με τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011, τον οποίο και καταψήφισε. Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 64 / Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1). ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ 2). ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δημήτριος Βοργιάς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ψαχνά, 19 / 5 / 2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 169/ /7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 169/ /7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 169/2011-22/7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 21 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2017 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 5 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08 : 30 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 26 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2014 από 15/4/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12 : 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 19 η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2017 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 21 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2012 από 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 11/2015 από 31/8/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 9/2016 από 28/7/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2017 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08 : 30 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 11/2016 από 27/9/2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 15/2013 από 9/7/2013. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 2/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/17-1-2017 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 31 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 8 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 08 : 30 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2015 από 5/11/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 198 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 18/12/213, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11. μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 5/2016 από 25/5/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2013 από 23/4/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 568 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 21 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 09--25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1241 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 2/25 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 06 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25-01-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 202 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 202, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 2 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 437/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 437/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63015 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 184 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 9/9/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/1/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1382

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/1/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1382 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 31/1/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1382 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 23/1/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 13 Πρακτικό της με αριθμ. 2ης/23.1.2014 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 212/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από τα πρακτικά της Θ Ε Μ Α: «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από τα πρακτικά της Θ Ε Μ Α: «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014» 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από τα πρακτικά της 14-1-2014 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ συνεδρίασης της Εκτελεστικής ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιτροπής του Συνδέσμου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ: Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων Ενταύθα. ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Οικονομική Υπηρεσία 2. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα 3. Γραμματεία Ο.Ε 4.

Π Ρ Ο Σ: Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων Ενταύθα. ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Οικονομική Υπηρεσία 2. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα 3. Γραμματεία Ο.Ε 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 5-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 70901 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 6/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 02/02/2016 2 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 26/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την ενάτη (9η) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo Δημoτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.19/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.19/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού και Τ.Π.Ε. έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 10 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2016 από 23/6/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα