Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,70 χωρίς Φ.Π.Α ,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.400,70 χωρίς Φ.Π.Α. 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης Τηλ.: «Προµήθεια Λοιπών Αναλωσίµων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήµου Κοµοτηνής και των Νοµικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α βάθµιας και Β βάθµιας Εκπαίδευσης» (Με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισµό) Αρ. Mελέτης 66/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,70 χωρίς Φ.Π.Α ,86 µε Φ.Π.Α. 23% 1. Τεχνική Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισµού Δαπάνης 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α) Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το Έτος 2016 και συγκεκριµένα: α) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ β) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ) γ) ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δ) ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ε) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΜΕΑ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Συντάχθηκε µε βάση τα αιτήµατα που υπέβαλαν οι υπηρεσίες του Δήµου, η υπηρεσία Καθαριότητας, τα Νοµικά του Πρόσωπα και οι Σχολικές Επιτροπές. Β) Η παραπάνω προµήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2016 θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των κάτωθι: 1) Του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ /1993, «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993). 2) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 3) Του N. 3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006). 4) Του Ν. 3548/2007 Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 5) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου

3 6) Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 7) Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ τ. Α 173/2010). 8) Του άρθρου 4 της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240) που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α 18). 9) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 10) Του Ν. 4152/2013/A 107 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013». 11) Του Ν. 4155/2013/Α'120 «Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 12) Του Ν. 4205/2013/Α' 242 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων... και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 13) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 14) Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 15) Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 16) Το υπ. Αριθ. 2264/ έγγραφο του Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης Δήµου Κοµοτηνής που αναφέρει τις ανάγκες του σε είδη καθαριότητας. 17) Το υπ. Αριθ. 5343/ έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αναφέρει τις ανάγκες της επιχείρησης σε είδη καθαριότητας. 18) Το υπ. Αριθ. 274/ έγγραφο της Σ.Ε. Α βάθµιας Εκπαίδευσης που αναφέρει τις ανάγκες σε είδη καθαριότητας. 19) Το υπ. Αριθ. 311/ έγγραφο της Σ.Ε. Β βάθµιας που αναφέρει τις ανάγκες σε είδη καθαριότητας. 20) Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά µε την πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης. 3

4 21) Την Υγειονοµική Διάταξη Α1 β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/83 τεύχος Β') όσον αφορά στον ορισµό ειδών παντοπωλείου. 22) Την Υγειονοµική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ / (ΦΕΚ 2718/ τεύχος Β'). Γ) Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού θα γίνει µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της εκάστοτε οµάδας, µε βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. Δ) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες ή και για όλες τις οµάδες της προµήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδος, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε οµάδας θα επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά την οµάδα αυτή. Ο Δήµος, τa Ν.Π. και οι Σχολικές Επιτροπές, έχουν την δυνατότητα εφόσον το επιθυµούν να µην εξαντλήσουν τον αριθµό των ποσοτήτων που αναφέρονται στη παρούσα µελέτη. Εάν ωστόσο επιθυµούν να προµηθευτούν όλη την ποσότητα των αγαθών, τότε ο ανάδοχος της εκάστοτε οµάδας είναι υποχρεωµένος να τις παραδώσει. Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της κάθε οµάδας των υπό προµήθεια προϊόντων. Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού οι τιµές που υποβάλλονται για κάποιο είδος που αφορά τον Δήµο, να ταυτίζεται και µε τα νοµικά πρόσωπα του Δήµου ή τις Σ.Ε. που έχουν αιτηθεί την προµήθεια αυτή των προϊόντων. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ,86 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Ο Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 07/09/2015 O Προϊστάµενος της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείµενο προµήθειας - Προϋπολογισµός. Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 2016 και συγκεκριµένα: Α) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΟΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΕΥΑΚ) Γ) ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ) ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΜΕΑ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Η δαπάνη για την προµήθεια του Δήµου, των νοµικών του προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για ένα έτος, από την 01/01/2016 ή την ηµεροµηνία υπογραφής των συµβάσεων από τον κάθε φορέα εφόσον είναι µεταγενέστερη, έως την 31/12/2016, έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών ( ,86) συµπ/νου Φ.Π.Α. (23%). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Εξ., όπως αυτοί προβλέπονται στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων ως κάτωθι: α. ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Κ.Α (Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού), (Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας), (Προµήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού) και για τον ΞΕΝΩΝΑ-ΔΟΜΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ τον Κ.Α (Ανάπτυξη Δοµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας -Δαπάνες Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών µε κωδικό ΟΠΣ ). 5

6 β. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: Κ.Α (Είδη καθαριότητας). γ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» Κ.Α δ. Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ε. Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως αναφέρονται ανωτέρω (τεχνική έκθεση) στην παρούσα µελέτη. Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Κοµοτηνής. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι: α) η χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα των υπό προµήθεια προϊόντων. Κάθε προσφορά είναι απαραίτητο να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε οµάδας. Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσµατος- Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήµο Κοµοτηνής και στα νοµικά του πρόσωπα µέσα σε διάστηµα 10 δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή των σχετικά αντίστοιχων συµβάσεων, προσκοµίζοντας και τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που θα έχουν λήξη την 31/01/2017 (άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, εκδιδόµενη υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό επί της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014). Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων συµβάσεων επιστρέφονται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή του Δήµου, του κάθε νοµικού προσώπου και της Σ.Ε. (άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α /139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 6

7 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Άρθρο 5ο - Σύµβαση Οι συµβάσεις συντάσσονται από τον αρµόδιο υπάλληλο του καθενός από τα προαναφερόµενα νοµικά πρόσωπα και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση/ανακοίνωση κατακύρωσης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση καλής εκτέλεσης, η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήµου/Ν.Π./Σ.Ε. Ο Δήµος/Ν.Π./Σ.Ε. δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σε αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 6ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και συσκευασµένα ανάλογα χωρίς φθορές. Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: α) Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του µέγιστου προβλεπόµενου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. β) Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό διάστηµα 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 7

8 όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη, µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήµου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήµου ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προµήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. Άρθρο 7ο - Πληµµελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 28, 33, 35). Ο προµηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προµήθευσε, µέσα σε δύο εργάσιµες (2) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Άρθρο 8ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα δηµοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (π.χ. Κράτηση Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων 0,10% επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ, επί της οποίας υπάρχει τέλος χαρτοσήµου 3,6%, της αρχικής και τυχόν συµπληρωµατικής σύµβασης βάση της παρ. 3 αρ. 4 του Ν. 4013/11 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/12, παρακράτηση φόρου), καθώς και κάθε άλλη µελλοντική νόµιµη κράτηση. 8

9 Άρθρο 9ο - Παραλαβή ειδών Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του Δήµου και κάθε ΝΠ/Σ.Ε. σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη µελέτη του διαγωνισµού. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή και µε δικά του µεταφορικά µέσα. Οι αναγραφόµενες ποσότητες είναι οι εκτιµούµενες ως µέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης και είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων, είναι πολύ πιθανό να µην χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιµούµενες ως µέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου της αναγραφόµενης στη σύµβαση ποσότητας, εφόσον οι ανάγκες του Δήµου και των ΝΠ επιβάλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης τη εκτιµούµενης ως µέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προµηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση γι αυτό από το Δήµο και τα ΝΠ. Άρθρο 10ο Πληρωµή Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται τµηµατικά και στο 100% των τµηµατικά προσκοµιζοµένων τιµολογίων, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια υπηρεσία του Δήµου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις. Ο προµηθευτής εκδίδει και προσκοµίζει το τιµολόγιο στις υπηρεσίες οικονοµικών του Δήµου ή του αντίστοιχου Ν.Π.Δ.Δ./Σ.Ε. το αργότερο µέσα στο πρώτο πενθήµερο του εποµένου από την παράδοση µήνα. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του Δήµου ή του αντίστοιχου Ν.Π.Δ.Δ./Σ.Ε. Οι τιµές του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση υπόκεινται. Οι Προµηθευτές υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις-φόρους που ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της αξίας των προµηθευµένων ειδών πριν τον υπολογισµό του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από αυτήν του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 µτης παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 9

10 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Άρθρο 11ο - Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές-τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από το φύλλο συµµόρφωσης των υπό προµήθεια ειδών. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς, σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Άρθρο 11ο Επίλυση Διαφορών. Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της αριθµ /1993 Υ.Α. και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας του Δήµου Κοµοτηνής. Ο Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 07/09/2015 O Προϊστάµενος της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την «Προµήθεια Λοιπών Αναλωσίµων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Δήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 2016» µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα. Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Επίσης θα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Η παραγωγή, η σύνθεση και η σήµανσή τους θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και η πώληση αυτών θα επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισµό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήµανση CE και ετικέτες σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς. Να είναι εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές και να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας του κατασκευαστή. Α) Για τα είδη που ταξινοµούνται ως καλλυντικά (αφρόλουτρα, σαµπουάν, κρεµοσάπουνα) θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε µε την ΟΔ 93/35 /EEC και ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε την ΥΠ. ΑΠΟΦ. µε αριθ. ΔΥΓ3(α)/ΓΠ , Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τοµέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/ ). 2. Ο Ν. 1316/83 «Ίδρυση Οργάνωση και αρµοδιότητες ΕΟΦ» όπως ττροποποιήθηκε µε τον Ν. 1965/91, όπως ισχύει. 3. Την µε αρ. Πρωτ /7/2010 Εγκύκλιο Απόφαση του ΕΟΦ. 4. Τον Κανονισµό Νο. 1223/ Την υπ αριθ / του ΕΟΦ. 11

12 Β) Για τα απορρυπαντικά θα πρέπει να ισχύουν οι διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας: 1. Κανονισµός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισµός (ΕΚ) 1907/2006 σχετικά µε τα απορρυπαντικά (EE L 104/ και L 168/ αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του. 2. KYA 381/2005 «Ορισµός αρµόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισµός µέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/ ), εκτός 3ης παύλας παρ. 2 αρθ Νοµοθεσία σχετικά µε την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων ουσιών και µειγµάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό Δίκαιο µε την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/ ). 4. Κανονισµός (ΕΚ 1907/2006) ως ισχύει (REACH). 5. ΥΑ Α2-861 (ΦΕΚ 2044/Β/2013) Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ όσον αφορά τα απορρυπαντικά, άρθρο 84 εκτός από το 1Ο εδάφιο στοιχείου ΣΤ, παρ. 1, του άρθρου αυτού. 6. K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/ ), εκτός του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/ ) περί καθιέρωσης συστήµατος καταχώρησης, σύµφωνα µε το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθµό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιοµηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ, ως ισχύει και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η: αναγραφή των φράσεων: «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων ». λήψη άδειας λειτουργίας για τις εγχώριες µονάδες παραγωγής απορρυπαντικών. 7. Επιπλέον ισχύουν: Η υποχρέωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόµησή του (άρθρ. 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υπουργικής απόφασης 381/2005. Η υποχρέωση καταχώρησης των απορρυπαντικών που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων, στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων. Ακόµη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω: Να αποµακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε µορφή αιωρήµατος ή διαλύµατος. Να χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένες αραιώσεις και θερµοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Να µην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισµό. Να µην είναι τοξικά και να µην προκαλούν ερεθισµούς στα µάτια και στο δέρµα. Να µην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηµατίζει αποθέσεις αλάτων. Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 12

13 Να ξεπλένονται εύκολα και να µην αφήνουν υπολείµµατα. Να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές και να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών. Να είναι σφραγισµένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση µακριά από παιδιά, το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιµο. Αν το προϊόν ταξινοµείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύµβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Στην περίπτωση που ταξινοµούνται ή επισηµαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώµα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήµανση κινδύνου. Γ) Τα απολυµαντικά αντισηπτικά χεριών θα πρέπει να διαθέτουν έγκριση σε ισχύ του Ε.Ο.Φ. υποχρεωτικά σύµφωνα µε την κείµενη Εθνική και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσία ως ακολούθως: 1) Υπουργική Απόφαση Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ Β 961/ ) «Κυκλοφορία απολυµαντικών χώρου» 2) Το Π.Δ. 205/ (ΦΕΚ Α 160, 16/7/2001) : «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» Το παραπάνω Προεδρικό Διάταγµα έχει τροποποιηθεί από: α) Το Π.Δ. 159/2008 (ΦΕΚ 219Α / ) β) Το Π.Δ. 52/2009 (ΦΕΚ 71Α / ) γ) Το Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ 155Α / ) δ)το Π.Δ. 31/2011 (ΦΕΚ 81Α / ) ε)το Π.Δ. 34/ (ΦΕΚ 72Α / ) 3) Κανονισµός 1451/2007 «σχετικά µε τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράµµατος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά» 4) Νέος Κανονισµός ΕΕ 528/2012 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ης Μαΐου 2012 σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (L 167/1, ). Δ) Τα εντοµοκτόνα: Θα πρέπει να έχουν αριθµό έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε ισχύ. 13

14 Ε) Για τους σάκους απορριµµάτων: - Θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα ζητούµενα στην Τεχνική Προδιαγραφή. - Οι σάκοι πρέπει να είναι αντοχής, άριστης ποιότητας, να τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. - Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου ΗDPE, εγκεκριµένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης. - H παράδοση πραγµατοποιείται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης µ αυτήν. Η παράδοση των σάκων και η εκφόρτωση τους θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε συσκευασία σε παλέτες, µε κόστος και µε ευθύνη που βαραίνει τον ίδιο τον προµηθευτή. - Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει δείγµατα (10) τεµαχίων. Η προσκόµιση δειγµάτων για τα παραπάνω είδη είναι υποχρεωτική, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στην Επιτροπή διαγωνισµού, ώστε να εξακριβωθεί η ποιότητα των υλικών τους, η ανθεκτικότητα τους, το βάρος τους καθώς και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. - Σε κάθε τεµάχιο δείγµατος που θα προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του σάκου (διαστάσεις, πάχος, υλικό) και επιπλέον σε κάθε τεµάχιο να υπάρχει η σφραγίδα του προµηθευτή µε τα στοιχεία της επιχείρησης του. - Σε περίπτωση που οι σάκοι απορριµµάτων θεωρούνται ακατάλληλοι για τον σκοπό και το έργο για το οποίο προορίζονται, δεν θα γίνονται δεκτοί και θα απορρίπτονται. - Μετά την ανάδειξη του µειοδότη, τα δείγµατα του θα χρησιµοποιηθούν και ως συγκριτικό στοιχείο κατά την παραλαβή της προµήθειας προκειµένου να διαπιστωθεί αν τα είδη είναι όµοια µε εκείνα που κατέθεσε ο προµηθευτής. Κατά την παραλαβή των σάκων θα επιτελείται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής δειγµατοληπτικός έλεγχος και ζύγιση των σάκων, προκειµένου να διαπιστωθεί και να ελεγχθεί η ποιότητα και το βάρος τους. Ο Δήµος ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και δύναται να ελέγχει τα προσφερόµενα ειδή αποστέλλοντας αυτά στο Γ.Χ.Κ ή σε οποιοδήποτε (κατά κρίση του) εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των ιδίων των προµηθευτών. Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύµφωνα µε την Οδηγία 91/155/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την 2001/58/ ΕΕ. Στα είδη που υποχρεωτικά αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης, αυτή δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους από την παραλαβή τους. Στον παρακάτω πίνακα δίδονται σύντοµες τεχνικές περιγραφές της προµήθειας ανά είδος: 14

15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Προϊόντα Καθαρισµού- CPV: ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ Σε ρολό περίπου 14 µέτρα (τύπου vetex ή παρόµοιο). Υψηλή ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ απορροφητικότητα, άριστης ποιότητας και γρήγορο στέγνωµα, χωρίς να (ΤΥΠΟΥ VETEX) ΡΟΛΟ 14 αφήνει χνούδι. ΜΕΤΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ Συµπυκνωµένο αποσµητικό αρωµατικό χώρου 500ml (τύπου ΚΟΧ). ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαµηλού αφρισµού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες από :ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ αφήνει ίζηµα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσµή. Πλαστική οικονοµική ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ΛΙΤΡΩΝ ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. ΧΡΗΣΗΣ (100τεµ/κουτί) Χαρακτηριστικά: Υποαλλεργικά, Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από Medium ανθεκτικό υλικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί. Να φέρει σήµανση CE Καθαριστικό εµποτισµένων λεκέδων για γυαλισµένα µάρµαρα και πέτρινες επιφάνειες. Δεν είναι όξινο και δεν χαλάει το γυάλισµα των µαρµάρων. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Διασπά τους λεκέδες που έχουν εισχωρήσει σε βάθος, όπως το µελάνι, ο ΜΑΡΜΑΡΩΝ καφές, το λάδι, το κρασί και άλλους λεκέδες από χρωστικές ουσίες. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και για τη λεύκανση των µαρµάρων. Επαναφέρει τα παλιά κιτρινισµένα µάρµαρα στο αρχικό τους χρώµα. Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά ΛΕΚΑΝΗΣ (WC) σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ Αλουµινίου, µήκους 1,40 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελµατική ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ σφουγγαρίστρα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ INOX, µήκους 1,30 µέτρα (+-5), να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ/ΣΚΟΥΠΑ σφουγγαρίστρα και την σκούπα. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΣΤΙΨΙΜΟ Κουβάς 10lt και στίφτης σφουγγαρίστρας ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ Παχύρευστο διάλυµα κατάλληλο για πλύσιµο χεριών. Να διατίθεται σε ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 συσκευασία των 4 λίτρων. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου ph, περιεκτικότητα ΛΙΤΡΩΝ σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά. 15

16 Από µη υφαντό υλικό που σφραγίζεται µε αντιβακτηριακή ουσία που αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων. 11 ΜΑΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Να απελευθερώνουν τη βρωµιά όταν ξεβγάζονται, αντί να την παγιδεύουν ΠΡΑΣΙΝΗ όπως οι νηµάτινες. Να µην ξεφτίζουν, ούτε να αφήνουν υπολείµµατα. Να είναι ανθεκτικές, και να πλένονται έως τους 95 C. Να συνδυάζονται µε κοντάρι αλουµινίου και κεφαλή µάπας. Να είναι σε χρώµα πράσινο. 12 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Οινόπνευµα φωτιστικό, µπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 430ml µπουκάλι) περίπου 430 ml. 13 ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 14 Σφουγγαρίστρα γρ, από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης ΟΙΚΙΑΚΗ της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί για την σφουγγαρίστρα 15 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φαράσι πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, µεγάλης αντοχής Συµπυκνωµένο διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, µε καθαριστικές - 16 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ απολυµαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό 4 ΛΙΤΡΩΝ χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: ) Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται µεταξύ τους µε διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. Κατά την παράδοση τα ρολά πρέπει να 1 περιβάλλονται µε πλαστικό περίβληµα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120gr 40 κανένα σηµείο του χαρτιού καθαριότητας να µην παραµένει εκτεθειµένο. Η ΡΟΛΩΝ αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολληµένη και η κόλλα να µην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης. Σύνθεση: 100% λευκασµένος χηµικός και θερµοµηχανικός πολτός. Βάρος : 120 γραµµαρίων περίπου (έως -5%). Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (µήκος - πλάτος), το βάρος Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. µε απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα. Προµήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (Σάκοι Απορριµµάτων - CPV: ) 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,10Χ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 0,90 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου. Θα πρέπει να 1,10Χ0,90 έχουν αντοχή σε σκίσιµο και σε εφελκυσµό και οι ραφές τους να έχουν καλή θερµοπλαστική συγκόλληση για να µην ανοίγουν. Το πολυαιθυλένιο από το οποίο κατασκευάζονται να είναι ανακυκλώσιµο 16

17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,30 Χ 1,10 3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 4 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 τεµ 45 Χ 56 Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,30 Χ 1,10, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου. Θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιµο και σε εφελκυσµό και οι ραφές τους να έχουν καλή θερµοπλαστική συγκόλληση για να µην ανοίγουν. Το πολυαιθυλένιο από το οποίο κατασκευάζονται να είναι ανακυκλώσιµο Σακούλες χαρτοπλάστ πλαστικές τύπου "φανελα" από σκληρό λεπτό πλαστικό κατάλληλες για µεταφορά εµπορευµάτων, χρώµατος λευκό Σακούλα γραφείου διαστάσεων 45Χ56 cm άριστης ποιότητας. Να µην σκίζεται, να µην στάζει. Σε κατάλληλα τυποποιηµένη συσκευασία η οποία εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος και την προέλευση. Ενισχυµένες σακούλες από ειδικό µίγµα πολυαιθυλενίων (LDPE + DPE). 5 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ Εγγυηµένες ότι δεν θα σχιστεί ο πάτος τους κατά την χρήση. 6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΔΩΝ Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήσης, πάχους mic, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αλουµινόχαρτο 100 µέτρων Χ 30 cm, 1 κιλού, Κλασικό αλουµινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσµατικά τα τρόφιµά από το φως και τις οσµές. Από ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 κράµα αλουµινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό µέτρων πάχος για να µη σκίζεται και να µην τσακίζει, να χρησιµοποιείται και από τις δύο πλευρές µατ και γυαλιστερή. ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ Υγρό σαπούνι χεριών γενικής χρήσης σε µορφή αφρού 750ml ΣΑΠΟΥΝΙ 750ml ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε µορφή gel 500ml. Ήπιο αντισηπτικό, 500ml βοηθά µε δραστικό τρόπο στη µείωση των ιών που µεταδίδονται κυρίως µέσω των χεριών. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ Σε ρολό περίπου 14 µέτρα (τύπου vetex ή παρόµοιο). Υψηλή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ απορροφητικότητα, άριστης ποιότητας και γρήγορο στέγνωµα, χωρίς να VETEX) ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ αφήνει χνούδι. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαµηλού αφρισµού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες από :ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ αφήνει ίζηµα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσµή. Πλαστική οικονοµική ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 λίτρων φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ Χαρακτηριστικά: Υποαλλεργικά, Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από ΧΡΗΣΗΣ (100τεµ/κουτί) ανθεκτικό υλικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί. Να φέρει 17

18 7 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 8 ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750ml ΚΟΥΒΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ 9 ΣΤΙΦΤΗ 10 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 λίτρων ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 11 λίτρων ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 45 X 12 56cm ΣΑΚΟΥΛΕΣ 13 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 20ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 14 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 55*75 ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ 15 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 4 ΛΙΤΡΩΝ ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ 16 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 17 ΦΩΛΙΤΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΥΣΚ ΤΕΜ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 19 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) σήµανση CE Να περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίµηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, άοσµο, να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Κουβάς σφουγγαρίσµατος 10 λίτρων µε στιπτήρι Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθηµερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερµίδας. Να διατίθεται σε οικονοµική συσκευασία των (4) λίτρων. Να φέρει σήµανση CE. Συµπυκνωµένο διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, µε καθαριστικές - απολυµαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θa αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 45 X 56 εκ, διάφανες, πάχους 8mic. Σακούλα γραφείου διαστάσεων 45 X 56 cm σε συσκευασία µε 20 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ, πάχους 8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώµατα Σακούλα διαστάσεων 55Χ75 cm, πάχους 35 mic, σε συσκευασία µε 10 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ µε κορδόνι. Παχύρευστο διάλυµα κατάλληλο για πλύσιµο χεριών. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου ph, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά. Σκούπες µονές ενισχυµένες µε τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεµ. µε κοντάρι Ανοξείδωτα συρµάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής αντοχής, σε σπειροειδή µορφή, που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους, βάρους 15gr περίπου έκαστο. Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα, ανά τεµάχιο. Σφουγγάρια για πλύσιµο σκευών διάστασης 15Χ10 εκατοστών το καθένα / τεµ. Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. Σφουγγαρίστρα µήκος 55cm περίπου, από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη αντοχή και απορροφητικότητα. Θα πρέπει να 18

19 εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαµηλού αφρισµού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες από :ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4 αφήνει ίζηµα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσµή. Πλαστική οικονοµική 20 λίτρων φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και µαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα, και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε 21 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4λίτρων πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Eιδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισµό ρύπων κάθε µορφής (τσάι, λίπη, αίµα καφές, αυγά κ.λ.π.).τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώµενα Σε συσκευασία 4 λίτρων Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάµια, βιτρίνες, παράθυρα, παρµπρίζ και τζάµια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να αποµακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγµατα και δακτυλιές. Να µην αφήνει ίχνη, θαµπάδες και υπολείµµατα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας 22 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 λίτρων του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 lt. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάµια, βιτρίνες, παράθυρα, παρµπρίζ και τζάµια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να αποµακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγµατα και δακτυλιές. Να µην αφήνει ίχνη, θαµπάδες και υπολείµµατα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας 23 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 λίτρου του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 1 lt. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης 24 ΦΑΡΑΣΙ Φαράσι πλαστικό µεγάλης αντοχής. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα 25 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. µε απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα. 26 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120gr 40 Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να αποσυντίθεται εύκολα στο 19

20 ΡΟΛΩΝ νερό (πλήρως υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται µεταξύ τους µε διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. Κατά την παράδοση τα ρολά πρέπει να περιβάλλονται µε πλαστικό περίβληµα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σηµείο του χαρτιού καθαριότητας να µην παραµένει εκτεθειµένο. Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολληµένη και η κόλλα να µην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης. Σύνθεση: 100% λευκασµένος χηµικός και θερµοµηχανικός πολτός. Βάρος : 120 γραµµαρίων περίπου (έως -5%). Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (µήκος - πλάτος), το βάρος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2Kg Υγρό αλάτων πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 2 κιλών Αλουµινόχαρτο 100 µέτρων Χ 30 cm, 1 κιλού, Κλασικό αλουµινόχαρτο να 2 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 προστατεύει αποτελεσµατικά τα τρόφιµά από το φως και τις οσµές. Από µέτρων κράµα αλουµινίου υψηλής αντοχής, ποιότητας να διαθέτει ιδανικό πάχος για να µη σκίζεται, να µην τσακίζει, να χρησιµοποιείται και από τις δύο πλευρές. 3 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4lt Απιονισµένο νερό σε συσκ. 4 λίτρων ΑΠΛΩΣΤΡΑ 4 ΑΝΟΞEΙΔΩΤΗ Απλώστρα ανοξείδωτη εσωτερικού χώρου πτυσσόµενη ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 5 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών 4lt. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά µε δραστικό 4 Λίτρων τρόπο στη µείωση των ιών που µεταδίδονται κυρίως µέσω των χεριών. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαµηλού αφρισµού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες από :ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να 6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ αφήνει ίζηµα, να έχει ευχάριστη και διακριτική οσµή. Πλαστική οικονοµική ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 λίτρων φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόµοιο) συσκ. 500 ml. Να διαλύει αµέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείµµατα σαπουνιού που επικάθονται 7 στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να φέρει σήµανση CE & να ΑΛΑΤΑ 0,5 λίτρα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 8 Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόµοιο) συσκ. 4l. Να ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ διαλύει αµέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείµµατα σαπουνιού που επικάθονται ΑΛΑΤΑ 4 λίτρα στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από 20

21 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ 1 λίτρου ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 380 γραµ. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 1 λίτρων ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 λίτρων ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 λίτρων ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 λίτρων βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Απορρυπαντικό για µοκέτες χαµηλού αφρισµού, 1 λίτρου Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και µαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα, και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Eιδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισµό ρύπων κάθε µορφής (τσάι, λίπη, αίµα καφές, αυγά κ.λ.π.).τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώµενα Σε συσκευασία 380γρ. Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάµια, βιτρίνες, παράθυρα, παρµπρίζ και τζάµια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να αποµακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγµατα και δακτυλιές. Να µην αφήνει ίχνη, θαµπάδες και υπολείµµατα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 lt. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάµια, βιτρίνες, παράθυρα, παρµπρίζ και τζάµια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να αποµακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγµατα και δακτυλιές. Να µην αφήνει ίχνη, θαµπάδες και υπολείµµατα. Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 lt. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και µαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα, και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Eιδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισµό ρύπων κάθε µορφής (τσάι, λίπη, αίµα καφές, αυγά κ.λ.π.).τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώµενα Σε συσκευασία 4 λίτρων. Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιµο πιάτων στο πλυντήριο 4lt. 21

22 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 15 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 60 Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο 60 µεζ. µεζ. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 16 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ Απορρυπαντικό υγρό για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο 4 λίτρων ΥΓΡΟ 4 λίτρων ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ 17 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4 Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων σε συσκ.4 λίτρων λίτρα ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 18 Αραχνόσκουπα µε κοντάρι ΚΟΝΤΑΡΙ Παράγεται από 100% υδρόφιλο φαρµακευτικό βαµβάκι. Είναι λευκό, µαλακό, καλά λαναρισµένο, προσεκτικά πιεταρισµένο, αποτελείται από µακριές ίνες 19 ΒΑΜΒΑΚΙ και κόβεται εύκολα. Κατάλληλο για καλλυντική ιατρική χρήση. Πληροί τις προδιαγραφές τις Ελληνικής Φαρµακοποιίας και φέρει σήµανση CE. 20 ΒΟΥΡΤΣΑ Βούρτσα Από πλαστικό ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, σε όλα τα µεγέθη σε 21 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ συσκευασία από πλαστικό περίβληµα, ανά τεµάχιο. Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. 22 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Χαρακτηριστικά: Υποαλλεργικά, Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό. Συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί. Να φέρει σήµανση CE ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΓΙΑ 23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Δαγκάνες για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 24 ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ Ιατρικό ρολό 120 µέτρων ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ W.C 25 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10L ΜΕ 10 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού ΠENΤΑΛ ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓ. ΕΠΑΓΓ. & 26 Κουβάς για καρότσι επαγγελµατικός 25 λίτρων και µηχανισµός ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & Υγρό δαπέδων καθαριστικό και απολυµαντικό 5 λίτρων εγκεκριµένο για 27 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίµων ΔΑΠΕΔΟΥ 5 λίτ. Αλουµινίου, µήκους 1,30µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή 28 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ σφουγγαρίστρα και την σκούπα Κοντάρι ξύλινο / τεµ. ΚΟΝΤΑΡΙΑ Αλουµινίου, µήκους 1,40 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελµατική 29 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ σφουγγαρίστρα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ 30 Κουβαδάκια απορριµµάτων 35 λίτρων µε πεντάλ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 35L ΚΟΥΒΑΣ + ΣΤΙΦΤΗΣ 31 Κουβάς + Στίφτης σετ 15lit ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 32 ΚΟΥΒΑΣ Κουβάς για καρότσι επαγγελµατικός 25 λίτρων 22

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. µελέτης 70 / 2015

Αρ. µελέτης 70 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 53/2015

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 53/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 24.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 27909

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 20295 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Καστοριά 03-11-2014 ΤΗΛ.: 2467350626,621

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ έτους 2014».

Θέμα: «Πρόχειρος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ έτους 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 25-4-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 685 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα