Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Νίκος Ρουµπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Νίκος Ρουµπής"

Transcript

1 Η θέση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας Νίκος Ρουµπής Η εκτενής συζήτηση που γίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία για τον ρόλο της λογοτεχνίας στην εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας αποδεικνύει τη µεγάλη σηµασία που δίνουν οι µελετητές στη διδακτική δύναµη των λογοτεχνικών κειµένων στο ιδιαίτερο αυτό µαθησιακό πλαίσιο. Συγκεκριµένα, υπάρχουν µελέτες (Bredella 1996, Hall 2005) για τη διδασκαλία της γλώσσας που όχι µόνο αναγνωρίζουν την αξία και τα πλεονεκτήµατα της ενσωµάτωσης της λογοτεχνίας στη διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας αλλά επισηµαίνουν και τις προκλήσεις από τις οποίες συνοδεύεται ένα τέτοιο εγχείρηµα. Σηµείο αφετηρίας για την ένταξη της λογοτεχνίας στη διδακτική της δεύτερης / ξένης γλώσσας αποτέλεσαν οι παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές του 19 ου αιώνα περί «υψηλής» λογοτεχνίας και «λογοτεχνικού κανόνα», συγκροτηµένου από τα κλασσικά κείµενα κάθε γλώσσας (Maley 2001, ). Η αντίληψη αυτή µεταφέρθηκε στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών µε τη µελέτη υψηλών δηµιουργηµάτων πρότυπων γλωσσών, η οποία γινόταν κατά το «κλασικό ουµανιστικό» πρότυπο. Σύµφωνα µε αυτή, οι σπουδαστές οφείλουν να µελετήσουν την υψηλή λογοτεχνία, προκειµένου να καλλιεργήσουν το ήθος και να διευρύνουν τους πνευµατικούς ορίζοντές τους (Hall 2005, 49). Κάποιος, λόγου χάρη, που διδασκόταν Αγγλικά έπρεπε να γνωρίσει τη γλώσσα µέσα από τα έργα του Σαίξπηρ, ενώ κάποιος που µάθαινε Γερµανικά έπρεπε να µελετήσει τον Γκαίτε. Με τη µέθοδο αυτή, όµως, ο πολιτισµός που εκφραζόταν µέσω της λογοτεχνίας έπαιρνε το προβάδισµα απέναντι στην ικανότητα για ευχέρεια στην επικοινωνία µε τη χρήση της ξένης γλώσσας (Maley 2001, 180). Αυτή η διδακτική τακτική σύντοµα αποδείχτηκε αναποτελεσµατική για την εκµάθηση των ζωντανών γλωσσών και τη χρήση τους για επικοινωνιακούς σκοπούς σε περιβάλλοντα όπου η γλώσσα-στόχος οµιλείται ως µητρική και σε γλωσσικές συναλλαγές στο πλαίσιο της καθηµερινής ζωής. Με άλλα λόγια, αποκαλύφθηκε ότι το γλωσσικό επίπεδο των λογοτεχνικών κειµένων, η εκφραστική πρωτοτυπία τους λόγω των ποικίλων µη κυριολεκτικών εκφράσεων και σχηµάτων λόγου, η σύνδεση του κειµένου µε τον κόσµο του συγγραφέα, ο οποίος πιθανόν είναι άγνωστος στον σπουδαστή όλα αυτά τα στοιχεία κατέληξαν να αποτελούν µειονεκτήµατα για την αποτελεσµατική εκµάθηση της ξένης γλώσσας, εποµένως ο ρόλος της λογοτεχνίας στην κατάκτηση της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας-στόχου δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντικός. Σύµφωνα µε µια τέτοια αντίληψη, η οποία κυριάρχησε στο χώρο της διδακτικής των γλωσσών τη δεκαετία του 1970, η λογοτεχνία και κάθε είδους κείµενο µε πολιτισµική πληροφόρηση αποτελούν δευτερεύοντα ως ακατάλληλα υλικά και κατά συνέπεια µένουν εκτός κατά τη Νίκος Ρουµπής, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστηµίου Αθηνών & ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

2 διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας. Τη στάση αυτή ενίσχυσε και η δοµιστική θεώρηση στην ανάλυση της γλώσσας που κυριάρχησε εκείνη την περίοδο, βάση της οποίας αποτελεί η λέξη και η πρόταση και όχι το κείµενο. Οι εξελίξεις στην εφαρµοσµένη γλωσσολογία και η σύνδεση της διδακτικής της γλώσσας µε µια σειρά από άλλες επιστήµες, όπως η παιδαγωγική, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία έφεραν στο προσκήνιο τη χρήση µιας νέας µεθόδου, της επικοινωνιακής. Δύο στοιχεία αποτελούν τη βάση αυτής της προσέγγισης και τη διαφοροποιούν από τις προηγούµενες: α) η έµφαση στην επικοινωνία στην ξένη γλώσσα και β) η χρήση αυθεντικού υλικού στη διδασκαλία. Αν και οι µελετητές της µεθόδου αυτής δίνουν έµφαση στα επικοινωνιακά κυρίως κείµενα, εντούτοις είναι οι πρώτοι που µελέτησαν την ένταξη (και) της λογοτεχνίας στη διαδικασία εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας. Σύµφωνα µε αυτούς η διδασκαλία και η µάθηση δεν χαρακτηρίζονται από µια σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ενώ οι τεχνικές διδασκαλίας αντιµετωπίζονται ως συνυφασµένες µε τις στρατηγικές µάθησης των µαθητών. Οι παιδαγωγικοί στόχοι αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη της κοινωνικοπολιτισµικής δεξιότητας και της αυτονοµίας των µαθητών. Στα πλαίσια αυτά η διδασκαλία εστιάζει πλέον στη ζωντανή χρήση της γλώσσας και βασικός σκοπός της καθίσταται η απόκτηση και η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας (Larsen-Freeman 1986, 123, Cook 1992, , Σπανός 2001, ). Το υλικό πρέπει να δίνει ερεθίσµατα στους µαθητές να εξασκήσουν τις δοµές της ξένης γλώσσας που έχουν κατακτήσει και τις δεξιότητες που σχετίζονται µε αυτές. Η λογοτεχνία, η οποία πλέον γίνεται αντιληπτή ως τύπος συνοµιλίας, αποτελεί µια εξαιρετικά πλούσια διδακτική πηγή, καθώς παρέχει λεξιλογικό πλούτο, εκφραστική ποικιλία, διαφορετικά είδη και επίπεδα λόγου δηλαδή στοιχεία που µπορούν να αποτελέσουν έναν ιδιαίτερα δυναµικό γλωσσικό οπλισµό για τον ξένο σπουδαστή, εφόσον τα εκµεταλλευτεί επικοινωνιακά (Aγάθος, Γιαννακού, Δηµοπούλου, Ρουµπής, Τσοτσορού, 2011, 833). Επιπλέον, τα λογοτεχνικά κείµενα οδηγούν τον διδασκόµενο στη συναισθηµατική, αναλυτική και κριτική άποψη, στη διατύπωση θέσεων και επιχειρηµάτων κατά συνέπεια στον διάλογο, εποµένως στην επικοινωνία (Maley 2001, 182, Lazar 1993, 3). Από την άλλη πλευρά τα γλωσσικά στοιχεία δεν αποτελούν µόνο γραµµατικές δοµές αλλά µέρη ενός ευρύτερου συστήµατος διαδικασίας που στόχο έχουν τη µεταφορά πληροφοριών. Αξιοποιώντας τις µελέτες για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία αλλά και το συσχετισµό τους, οι µελετητές προέκριναν και την ένταξη της λογοτεχνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε το σκεπτικό ότι µπορεί αυτή να αποτελέσει παράδειγµα δηµιουργικής χρήσης της γλώσσας. Η διδακτική αξιοποίηση της λογοτεχνίας εντάσσεται στην ευρύτερη διαδικασία γραµµατισµού στη δεύτερη/ξένη γλώσσα, που γίνεται αντιληπτή, στην περίπτωση αυτή, ως αλυσίδα διαδοχικών µεταβάσεων από τον προφορικό στον γραπτό λόγο, από τον καθηµερινό στον επίσηµο, από τον µη πρότυπο στον πρότυπο, από τον αυθόρµητο στον επιµεληµένο (Baynham 1990, 16-17). Το λογοτεχνικό κείµενο κρίνεται απαραίτητο εργαλείο στην εκµάθηση

3 της γλώσσας, στην περίπτωση µας της απαιτητικής ελληνικής, αφού παρέχει στον σπουδαστή πληροφορίες για τις γραµµατικοσυντακτικές δοµές, αποτελεί δείγµα αυθεντικού λόγου και λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών για τις ιστορικές συνθήκες, τις κοινωνικές δοµές και τα ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο η Γ2, εν προκειµένω η Ελληνική, οµιλείται ως µητρική, καθώς και για τον τρόπο σκέψης των φυσικών της οµιλητών, δεδοµένα που σχετίζονται άµεσα µε την ορθή χρήση και την κατάκτηση της νέας γλώσσας. Παράλληλα, µέσα από τη χρήση διαβαθµισµένων λογοτεχνικών αναγνωσµάτων καλλιεργείται η αναγνωστική ευχέρεια µε την ανάπτυξη της ταχύτητας στην ανάγνωση (µπορεί να εφαρµοστεί ακόµα και σε αρχικό επίπεδο προσέγγισης της γλώσσας) και της ευκολίας στην κατανόηση των κειµένων, παγιώνεται το ήδη γνωστό λεξιλόγιο, διδάσκονται νέες λέξεις, αναγνωρίζονται και σταθεροποιούνται στο γλωσσικό σύστηµα των µαθητών οι γραµµατικές και κειµενικές δοµές, βελτιώνεται η παραγωγή γραπτού λόγου, χτίζεται η εµπιστοσύνη του αναγνώστη στον εαυτό του, στοιχείο που προάγει την ανεξαρτησία στη µάθηση διαµορφώνοντας συνάµα θετικές στάσεις για την ξένη γλώσσα και τον πολιτισµό της. Επιπλέον, ενισχύεται η οµιλία, η γραφή, η κριτική σκέψη, η ερµηνεία της πραγµατικότητας αλλά και η έκφραση της ελεύθερης σκέψης, η σύγκριση, η εύρεση των ιδιαιτεροτήτων και κυρίως των οµοιοτήτων και κατ επέκταση ο αλληλοσεβασµός. Τέλος, µέσα από τη λογοτεχνία αναπτύσσονται ποικίλα συναισθήµατα, αφού οι σπουδαστές απολαµβάνουν την οµορφιά της φύσης, ταξιδεύουν νοερά στον χώρο και τον χρόνο, ζουν όσα δεν µπορούν να ζήσουν στην πραγµατική ζωή και συνεπώς, η αντίληψη για την πραγµατικότητα οξύνεται (Rosenblatt 1995, 38 & 184). Οι εκτιµήσεις των σπουδαστών της ξένης γλώσσας, της ελληνικής στην περίπτωση αυτή, σχετικά µε τα λογοτεχνικά κείµενα ως µέρος της ύλης, αποκαλύπτουν την επιθυµία τους να ασχοληθούν συστηµατικά µε την ελληνική λογοτεχνία, η διδασκαλία της οποίας στο πλαίσιο του µαθήµατος της ξένης γλώσσας λειτουργεί ως αφορµή για την ευρύτερη επαφή τους µε τα έργα της. Ακόµα και σε ένα αρχικό στάδιο που αφορά µόνο στην εκµάθηση νέου λεξιλογίου, η ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων βοηθάει τους εκπαιδευόµενους να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν καλύτερα πολύπλοκες δοµές της γλώσσας ενώ η σύνδεση µε το πολιτισµικό πλαίσιο της γλώσσας-στόχου γίνεται πιο φυσικά. Μπορούµε να υποστηρίξουµε λοιπόν ότι υποδέχονται τη λογοτεχνία µε ενθουσιασµό 1. 1 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι σπουδαστές του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής και η στάση τους απέναντι στο λογοτεχνικό κείµενο: ενθουσιάζονται όταν βρεθούν απέναντι σε κείµενα Ελλήνων λογοτεχνών, ιδιαίτερα των πιο αναγνωρίσιµων και µεταφρασµένων, π.χ. σε έναν πρωτότυπο Καζαντζάκη, Καβάφη αλλά και νεότερους όπως η Δηµουλά κ.ά. Τις περισσότερες φορές ζητούν συνοδευτικά κείµενα από τον λογοτεχνικό χώρο. Ακόµα και στα αρχάρια επίπεδα, όπου ενδεικτικό και αποτελεσµατικό παράδειγµα αξιοποίησης λογοτεχνίας µπορεί να αποτελέσει ένα δηµοτικό τραγούδι ή ένας λαϊκός µύθος, οι σπουδαστές ζητούν την υπόδειξη του δασκάλου για περαιτέρω λογοτεχνικά αναγνώσµατα προκειµένου να εξασκηθούν στη νέα γλώσσα, αλλά και να προσεγγίσουν την πλούσια λογοτεχνική παράδοση.

4 Ως προς την επιλογή κειµένου στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν συνεισφέρουν ούτε τα κατασκευασµένα κείµενα µε τον κάπως αφύσικο χαρακτήρα τους µε το περιεχόµενο τους προσανατολισµένο στην υπηρεσία της εκµάθησης γραµµατικοσυντακτικών δοµών, ούτε κείµενα όπως τα δοκίµια µε το στυλιζαρισµένο και κάπως πιο οριοθετηµένο ύφος, αλλά ούτε και η προσέγγιση στα λογοτεχνικά κείµενα πρέπει να γίνεται µε παρόµοιο στόχο γιατί τότε χάνεται η ουσία και το νόηµα της χρήσης. Σηµαντικό είναι το απόσπασµα να είναι µεν αυθεντικό, µε µέγεθος ευσύνοπτο, µε τις απαραίτητες προϋποθέσεις της νοηµατικής, γλωσσικής και αισθητικής αυτοτέλειας και άρα κατάλληλο για προσέγγιση και επεξεργασία. Δεν είναι απαραίτητο στο επιλεγµένο κείµενο ο σπουδαστής να κατανοήσει και την τελευταία λέξη όσο το γενικότερο νόηµα που θα τον οδηγήσει σε άλλες προεκτάσεις. Το αποτέλεσµα έτσι θα είναι διττό, αφού από τη µια πλευρά θα έρθει σε επαφή µε την αυθεντική γραπτή γλώσσα αλλά και µε το πολιτιστικό περικείµενο. Μέσα σε αυτά τα νέα πλαίσια η διδακτική της λογοτεχνίας αποκτά έναν χαρακτήρα διαπολιτισµικότητας. Ο εκπαιδευόµενος µπαίνει στη διαδικασία διαµόρφωσης µιας νέας πολιτισµικής ταυτότητας η οποία του δίνει τη δυνατότητα συµµετοχής στον πολιτισµό της γλώσσας-στόχου, κατ επέκταση στις κοινωνικές και λοιπές δραστηριότητες των φυσικών οµιλητών. Η λογοτεχνία θεωρείται πλέον κατάλληλο υλικό για να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στον σπουδαστή, προκειµένου αυτός να έχει πρόσβαση στον πολιτισµό της γλώσσας-στόχου. Επιπλέον, έξω από τα ατοµικά όρια του µαθητή, η συγκεκριµένη διάσταση διδασκαλίας της ξένης γλώσσας οδηγεί στη λεγόµενη διαπολιτισµική προσέγγιση ατόµων και λαών, η οποία απορρέει από τη συνειδητοποίηση των οµοιοτήτων και των διαφορών µεταξύ του περιβάλλοντος της µητρικής γλώσσας και αυτού της ξένης. Μέσα από αυτό το πρίσµα, το λογοτεχνικό διδακτικό υλικό δεν γίνεται πλέον αντιληπτό ως πηγή µονοδιάστατου νοήµατος, αλλά θεωρείται ερέθισµα που προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα κ.λπ. του αναγνώστη, αποκτά νόηµα και ερµηνεύεται αναλόγως (Πασχαλίδης 2002, ). Μέσω της λογοτεχνίας και των πολιτισµικών στοιχείων ο σπουδαστής µπορεί να διδαχθεί και τις τέσσερις δεξιότητες: την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Ο διδάσκων µπορεί να αξιοποιήσει ασκήσεις παραδοσιακού τύπου, όπως οι απαντήσεις σε ερωτήσεις γραπτά ή προφορικά, η συγγραφή παραγράφου ή ολόκληρου κειµένου ανάλογα µε το επίπεδο. Ωστόσο, είναι δυνατό να υπάρχουν και ασκήσεις δηµιουργικής επέµβασης στο κείµενο, όπως να αλλάξουν την πλοκή, το σκηνικό, την εξέλιξη των χαρακτήρων, ή να συντάξουν γραπτή ή προφορική επικοινωνία µε τους ήρωες του κειµένου στέλνοντάς τους για παράδειγµα µια επιστολή. Το ιδανικό για ένα λογοτεχνικό κείµενο που επιλέγεται για την ένταξη του στη µαθησιακή διαδικασία είναι να συνδυάζει την επικοινωνιακή µέθοδο µε την αισθητικήαναγνωστική απόλαυση. Ωστόσο, κρίσιµο παράγοντα στην επιλογή των λογοτεχνικών κειµένων

5 αποτελεί η πολιτισµική ταυτότητα των σπουδαστών της ξένης γλώσσας, τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους οι ανάγκες τους και το γλωσσικό τους επίπεδο. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα άνοιγµα στη διδασκαλία της νέας Ελληνικής µε µια προσπάθεια για αναβάθµιση του υπάρχοντος υλικού, µε τεχνικές και µεθόδους που ξεφεύγουν από την αυστηρή δοµολειτουργική προσέγγιση της γλώσσας, παρουσιάζουν τον πολιτισµό της χώρας, τις συνήθειες, τις παραδόσεις αλλά και την Ελλάδα του σήµερα. Την τελευταία δεκαετία τα εγχειρίδια Ελληνικής παρουσιάζουν µια σταδιακή αλλά σαφή και συνειδητή ενσωµάτωση λογοτεχνικών κειµένων, συνδέοντας τα κυρίως µε τη θεµατική των ενοτήτων. Σε τέσσερα µάλιστα από τα πιο καινούργια (Ακολουθώντας το κείµενο, Ανακαλύπτοντας το κείµενο, Μαθαίνουµε Ελληνικά, Ταξίδι στην Ελλάδα 3) συναντάµε λογοτεχνικά κείµενα όχι µόνο κλασικών συγγραφέων -υπάρχουν και αυτοί- αλλά και νεότερων που καταγίνονται µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα, ακόµα και µε την καθηµερινότητα, επιτυγχάνοντας έτσι µια ενδιαφέρουσα λογοτεχνική συνέχεια και εξέλιξη συνάµα (Καζαντζάκης, Σεφέρης, Θεοτοκάς, Ελύτης, Ταχτσής, Σαµαράκης, Τριανταφύλλου, Φακίνου, Κουµανταρέας, Γρηγοριάδης, Ξανθούλης, Δούκα). Τα περισσότερα υποστηρίζονται από ένα λεξιλόγιο µέσου επιπέδου. Ερωτήσεις κατανόησης κειµένου, χαρακτηρισµού ηρώων, παραλληλισµού µε δικά τους βιώµατα αλλά και γραµµατολογική αφόρµηση για µια πρώτη γνωριµία µε το άµεσο και το έµµεσο αντικείµενο ενδεικτικά, αποτελούν ουσιαστικά και επιτυχή παραδείγµατα της αξιοποίησής τους στην εκµάθηση της Ελληνικής. Η επιλογή των κειµένων αν και όχι αυστηρή πρέπει να γίνεται µε προσοχή από τον διδάσκοντα. Καλό είναι οι επιλογές να αντιπροσωπεύουν το ευρύ φάσµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας µε ποικίλους συγγραφείς, θεµατικές και είδη λογοτεχνικού λόγου. Στην επιλογή πρέπει να εκπροσωπούνται βασικοί εκπρόσωποι της λογοτεχνικής ιστορίας και των αντίστοιχων ρευµάτων. Ωστόσο, όµως αυτό δε σηµαίνει ότι πρέπει να απουσιάζουν και συγγραφείς της σύγχρονης γενιάς, που πιθανόν γράφουν µε έναν τρόπο και σε µια θεµατική πιο οικεία στους σπουδαστές, αντικρίζουν τον κόσµο του παρόντος µε τις ιδέες και τα παρεπόµενα του. Για τον λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει χρονολογική διάταξη µε τους γραµµατολογικούς αυστηρούς προσδιορισµούς, αλλά µια παράθεση από τα απλούστερα στα πιο σύνθετα, πιθανόν από τα νεότερα στα πιο παλιά. Πληροφορίες για τον συγγραφέα, το περικείµενο, µικρότερα και περισσότερα αποσπάσµατα είναι συνοδευτικά εργαλεία. Για τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή του σπουδαστή µπορεί να ζητηθεί ως προεργασία το υλικό αυτό να προέλθει από τον ίδιο. Παράλληλα, στόχος του διδάσκοντα δεν θα πρέπει να είναι η εξύψωση της ελληνικής λογοτεχνίας και της όποιας ποιότητας της, αλλά το να την γνωρίσει στους αλλοδαπούς σπουδαστές, ώστε να συµπορευτούν µε αφορµή αυτήν σε στοιχεία και παραλληλισµούς της αντίστοιχης δικής τους. Σε ένα ανώτερο επίπεδο µπορεί να υπάρχει και συνδυασµός µε ενδεχόµενη κριτική που έχει γίνει στα λογοτεχνικά έργα, που µε τη σειρά της θα οδηγήσει σε ένα ανοικτό διάλογο συµφωνίας ή διαφωνίας. Κατ επέκταση και οι συνοδευτικές ασκήσεις

6 πρέπει να µην είναι ασκήσεις επέµβασης, όσο εντοπισµού, διάκρισης, κατανόησης, εµβάθυνσης και επέκτασης. Βιβλιογραφία Aγάθος, Θ., Γιαννακού, Β., Δηµοπούλου Β., Τσοτσορού Α.: Ακολουθώντας το κείµενο, Κείµενα για το προχωρηµένο επίπεδο ελληνοµάθεια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Aγάθος, Θ., Γιαννακού, Β., Δηµοπούλου Β., Τσοτσορού Α.: Ανακαλύπτοντας το κείµενο, Κείµενα για το επίπεδο επάρκειας. Φιλοµάθεια Aγάθος, Θ., Γιαννακού, Β., Δηµοπούλου, Β., Ρουµπής, Ν., Τσοτσορού, Α.: Διδακτική της Γλώσσας: Το λογοτεχνικό κείµενο ως διδακτικό υλικό και η εξέλιξη της προσέγγισης του στα εγχειρίδια διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως ξένης στο Σ. Μπουζάκης (επιµ.) Πρακτικά 6 ου Επιστηµονικού Συνεδρίου για την Ιστορία της Εκπαίδευσης. Gutenberg (2011): Αντωνίου, Μ., Γαλαζούλα, Μ., Δηµητράκου, Σ., Μαγγανά, Α.: Μαθαίνουµε Ελληνικά: Ακόµα καλύτερα! Εγχειρίδιο Διδασκαλίας για το επίπεδο Β. Κέδρος Baynham, M.: Πρακτικές γραµµατισµού, (µτφ. Μ. Αραποπούλου). Μεταίχµιο Bredella, L.: Challenges of literary texts in the foreign language classroom. Narr Γκαρέλη, Ε., Καπούλα, Ε., Μοντζολή, Α., Νεστοράτου, Σ., Πρίτση, Ε., Ρουµπής, Ν., Συκαρά, Γ.: Ταξίδι στην Ελλάδα 3, Επίπεδα Γ1 & Γ2. Γρηγόρης Cook, V.: Second Language Learning and Language Teaching, Edward Arnold Ηall, G.: Literature in Language Education. Hampshire: Palgrave Macmillan Larsen-Freeman, D.: Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press Lazar, G.: Literature and Language Teaching. A guide for teachers and trainers. Cambridge University Press Maley, A.: Literature in language classroom. In: R. Carter & D. Numan (Eds.) The Cambridge guide to Teaching English to Speakers of Others Languages. Cambridge University Press (2001): Πασχαλίδης. Γ. Γενικές αρχές ενός νέου προγράµµατος για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Β. Αποστολίδου & Ε. Χοντολίδου (επιµ.) Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Τυπωθήτω, Γιώργος Δάρδανος (2002): Rosenblatt, L. : Literature as exploration. The Modern Language Association of America Σπανός. Γ. Ι. : Επικοινωνιακή κειµενοκεντρική προσέγγιση της Γλώσσας και διδακτική αξιοποίηση λογοτεχνικού κειµένου στο Γ. Ι. Σπανός & Ε. Φρυδάκη (επιµ.) Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση. 'Ιδρυµα Γουλανδρή-Χορν (2001):

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας λογοτεχνία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας λογοτεχνία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Βενετία Αποστολίδου & Ελένη Χοντολίδου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η γλωσσολογική έρευνα, µε τη διαµόρφωση νέων διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κυριακή Γανίτου (Νομικός, ΜΑ του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ) Εισαγωγή Επανειλημμένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Α : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματική Γλώσσας Β ΚΔΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK. Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK. Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 Σηµειώσεις για το µάθηµα ΕΛΛ 203 Λεµεσός 2011 ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης Εισαγωγή 1. Γραφή, ανάγνωση και αλφαβητισµός Η ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012).

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012). Σύνθεση της βιβλιογραφίας σχετικής με τους τρόπους προώθησης της ΔΕ και τη χρήση λαϊκών ιστοριών για διδασκαλία των αξιών της ΔΕ Διανύοντας τον 21 ο αιώνα βιώνουμε έντονα και φανερά την πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα ιδακτικές προτάσεις Αξιολόγηση της σκυταλοδροµίας σσ.42-65. Κείµενα παιδιών σσ.66-124 Κείµενα δασκάλων σσ 125-138

Συµπεράσµατα ιδακτικές προτάσεις Αξιολόγηση της σκυταλοδροµίας σσ.42-65. Κείµενα παιδιών σσ.66-124 Κείµενα δασκάλων σσ 125-138 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήµες της Αγωγής κατεύθυνση ιδακτική της Γλώσσας Η πρόσληψη των λογοτεχνικών κειµένων

Διαβάστε περισσότερα