ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, Αθήνα Πληροφορίες : Κονταράτου Νατάσα Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα Αρ. Πρωτ: /οικ Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση των ενταγμένων Πράξεων της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησής τους και ως προς την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Τη με αριθμ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 3. Τη με αριθμ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 4. Τη με αριθμ. πρωτ /οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ / /Γ ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης 1

2 «Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 5. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις και ιδίως τα άρθρα 15 με το οποίο η «Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία» και το άρθρο 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 6. Τη με αριθμ. πρωτ /5811/ Υ.Α. «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΦΕΚ 2059/Β/ ),όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /οικ / (ΦΕΚ1574/Β/ ) και /ΟΙΚ / (ΦΕΚ1923/Β/ ) όμοιες αποφάσεις, 7. Τη με αριθμ. πρωτ / (ΦΕΚ 377/Β/ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, και στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 5898/28/ Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης Διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων», 9. Τη με αριθμ. πρωτ /Δ / (ΦΕΚ 295/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί «ορισμού της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων», 10. Την υπ αριθ. πρωτ. οικ.25568/110/ (ΦΕΚ1877/Β/2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων». 11. Την από 29/11/2011 απόφαση (Αρ. 19) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΑΔΑ: 457ΦΛ-ΚΧΑ), με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» », 2

3 12. Τη με αριθμ. Ref. Ares (2011) /11/2011 (DG EMPL F.3/JS/ad Ares(2011)) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Προγραμματική περίοδος ΕΚΤ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" αριθ. 2007GR05UPO001. CCI. Εφαρμογή του άρθρου 11 (3) (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 σχετικά με τη δυνατότητα κατ' αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε δράσεις επιχορηγήσεων», με την οποία εγκρίνεται η πρόταση που υποβλήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του οικείου Υπουργείου, για την εφαρμογή ποσοστών για κατ' αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που θα υλοποιηθούν μέσω αναπτυξιακών συμπράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», 13. Τη με αριθμ. πρωτ /οικ.4.60/ ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων πόρων, για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ /οικ.4.180/01/03/2012 όμοιά της, 14. Τις αποφάσεις ένταξης της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των οποίων οι κωδικοί MIS αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα, 15. Την ανάγκη επικαιροποίησης όλων των ενταγμένων πράξεων της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», τα MIS των οποίων αποτυπώνονται στον συννημένο πίνακα, λόγω της αναγκαιότητας σύνδεσης της υλοποίησης τους με τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ για τους ωφελούμενους των ΤΟΠΕΚΟ/ΤΟΠΣΑ με δεδομένο ότι η τοποθέτηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων αποτελεί κεντρικό στόχο υλοποίησης των Πράξεων και η σχετική ΚΥΑ αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του Την υπ.αριθμ /οικ / τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ /οικ.4.60/23/01/2012 ανοικτής πρόσκλησης της υπηρεσίας. 3

4 Αποφασίζει την επικαιροποίηση όλων των ενταγμένων πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» και των οποίων τα MIS αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα ως προς τη χρονική διάρκειά υλοποίησής του φυσικού αντικειμένου, η οποία παρατείνεται έως την 30 η Ιουνίου 2014 και ως προς την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών τους η οποία παρατείνεται έως την 31 η Δεκεμβρίου Kατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι εκδοθείσες αποφάσεις ένταξης καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Συνημμένα : 1 πίνακας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ηλεκτρονική αποστολή): 1. ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2. Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Δ/νση Οικονομικού, 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, ΕΥΣ, 4. Αρχή Πιστοποίησης, Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή): 1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων 3. Δ21: όλες οι Μονάδες/Κ.Φ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΒΡΗΚΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ (ΠΟΜΑΚΟΥΣ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 4

5 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΜΚΕ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ"ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η'/ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΡΟΔΟΠΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΡΟΔΟΠΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΗΘΥΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΙΝΔΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 5

6 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "AGRO-ΖΩ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Η ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΙΣ Π.E. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΝΤΑΞΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ε.Μ.Ι.Ε. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "AXAΪA ROMA" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΟΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "DIEXODOS" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ 45 + ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ILIDA" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ROMA ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "TI MORFOZAV" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΟΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 6

7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Net Aid FoRSe" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ- UniREN" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΕΤΡΙΝΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΤΟΠ-ΕΚΟ ΒΟΛΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΜΠΟΥΚΙ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΡΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΜΠΟΥΚΙ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ "ΡΟΜΑ" ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΟΝΟΜΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: AΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΚΙΕΡΙΟΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ, ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΕΝΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 7

8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΤΟΠΕΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - CH.LO.E." ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "Ο ΤΡΟΧΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΗΡΑΚΛΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΛΑΚΩΝΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - E-NetS For Meni Hands" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΜΕΣΣΗΝΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 8

9 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΘΗΝΑΪΣ" ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΚΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΕΞΟΔΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΟ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ KAI YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΕΣΤΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΘΗΣΕΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΚΙΘΑΙΡΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 9

10 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ: ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" - ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΡΓΑΞΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΠΡΟ-ΔΡΑΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΝΤΑΙΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΟ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ."ΑΛΛΑ- ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΚΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ)" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΕΠΑΝΟΔΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΘΡΙΑΣΙΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΚΑΝΘΑΡΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» 10

11 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΝΕΦΕΛΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΧΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "45 ΣΥΝ ΠΡΑΤΤΩ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Π.Ε.) ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΝΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΜΟΧΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΣΧΕΔΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΚΥΚΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΓΑΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΥΘΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. "ΗΜΑΘΙΑ 2012" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ", (ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΙΡΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΡΙΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η'/ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Σ. "ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΦΘΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΒΟΙΩΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α.Σ. "ΤΟΠΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 12

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, 71202 - Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ.Βλασάκης Τηλέφωνο : 2813 404540 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦΛ-57Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Σ7ΛΗ-Φ8Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Σ7ΛΗ-Φ8Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΛ-68Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΛ-68Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΘΟΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΘΟΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" με κωδικό MIS 430028 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με κωδικό MIS 430028 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΗ-Ι6Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΗ-Ι6Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΠΩΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ7ΛΗ-ΠΩΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-ΨΥΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-ΨΥΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-6ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-6ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683 ΑΔΑ: 79Β7ΟΡΙΝ-ΑΛΚ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.29 11:45:53 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Δράση 4 : Δικτύωση της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Πράξη (Έργο) : «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Toπική Πρωτοβουλία απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα