ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2013 Η ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αναθέτουσα Αρχή) διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης λίθινων στοιχείων και επιχρισμάτων συνδετικών κονιαμάτων των ταφικών μνημείων του ρωμαϊκού νεκροταφείου Φισκάρδου Κεφαλονιάς με τα ακόλουθα στοιχεία: 1) ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Διεύθυνση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου Τοποθεσία / Πόλη: Αργοστόλι, Κεφαλληνία Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2) Σύμβαση προμήθειας. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός 4) Τόπος παράδοσης των υπό ανάθεση εργασιών το Φισκάρδο Κεφαλονιάς. 5) Τίτλος «Συντήρηση λίθινων στοιχείων και επιχρισμάτων συνδετικών κονιαμάτων των ταφικών μνημείων του ρωμαϊκού νεκροταφείου Φισκάρδου Κεφαλονιάς» Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει: τη συντήρηση λίθινων στοιχείων και επιχρισμάτων συνδετικών κονιαμάτων των ταφικών μνημείων Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές για τμήμα του προκηρυσσόμενου έργου. 6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α -Β ) από την ΛΕ ΕΠΚΑ, Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, 28100, Αργοστόλι Κεφαλονιάς υπεύθυνη κ. Μουρελάτου Ιωάννα, τηλ , fax : , (ώρες 09:00 με 15:00). Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες και et.diavgeia.gov.gr. Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης. 9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (37.000,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της ΛΕ ΕΠΚΑ υπόψη κου Σωτηρίου Ανδρέα, μέχρι την 4 η , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 5 η Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. 11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, Αργοστόλι, 1

2 Κεφαλληνία, στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν. 12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε. 13) Λόγοι αποκλεισμού : Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 5 της αναλυτικής Διακήρυξης. 14) Δικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω: Α 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα). 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (συν. Υπόδειγμα). Β. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας: 1. Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί τα πέντε τελευταία έτη στη συντήρηση αρχαίων μνημείων της κλασικής και ρωμαiκής εποχής με μνεία για κάθε σύμβαση του ακριβούς αντικειμένου, του αποδέκτη των υπηρεσιών, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, του χρόνου παροχής των υπηρεσιών, του ποσού και του τυχόν ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. 2. Ειδικότερα, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας για 2 τουλάχιστον έργα που έχουν εκτελεστεί από τον υποψήφιο στη συντήρηση επιφανειών αρχαίων μνημείων. Ειδικότερα ζητούνται: εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι δημόσια αρχή, πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (βεβαίωση καλής εκτέλεσης/πρωτόκολλο παραλαβής) και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζομένου. 3. Αναλυτικά Βιογραφικά του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της σύμβασης με μνεία της διάρκειας και των αντίστοιχων εργασιών που έχει εκτελέσει. 4. Επικυρωμένο Αντίγραφο της Άδειας Ανάληψης Έργου Συντήρησης ή ισοδύναμων της αλλοδαπής (σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9, παρ. 6 του Ν. 2557/1997) στην ειδικότητα της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 5. Επικυρωμένο Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμου στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, 2

3 απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες. 16) Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής. 17) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ταμείο στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι ». 18) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 19) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από την ΛΕ ΕΠΚΑ. Αργοστόλι, Ο Προϊστάμενος της Εφορείας κ.α.α. Ανδρέας Σωτηρίου Αρχαιολόγος 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, Αργοστόλι Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αργοστόλι, 18/10/2013 Αριθ. Πρωτ.: Φ333/Ζ1-02/Γ2/2415 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ»» Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι » (MIS ) ΑΘΗΝΑ, 2013

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο έργου-διαγωνισμού ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή Διακήρυξης ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος προσφορών ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών ΆΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά συμμετοχής ΆΡΘΡΟ 9- Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή) ΆΡΘΡΟ 12- Διαδικασία Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 13 Απόφαση Κατακύρωσης Υπογραφή Σύμβασης ΆΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων ΆΡΘΡΟ 15 Διάρκεια σύμβασης ΆΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής ΆΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση ΆΡΘΡΟ 18 Ακύρωση-Ματαίωση Διαγωνισμού ΆΡΘΡΟ 19 Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού-Κοινοποιήσεις-Ισχύουσα Νομοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υπόδειγμα Αίτησης - Υποδείγματα Υπεύθυνων δηλώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Σχέδιο σύμβασης

6 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (πρόχειρος διαγωνισμός) κατ αναλογική εφαρμογή, δεδομένου ότι το αντικείμενο του έργου αφορά σε παροχή υπηρεσιών και σύμφωνα με: A. Τις διατάξεις: 1. Του Νόμου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2. Του Νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3) 3. Του Π.Δ. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» 4. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 6. Του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 7. Του Νόμου 2947/2001 (άρθρο 19,παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας» 8. Του Ν.2557/1997, παρ. 5, 6 του άρθρου 9 (Φ.Ε.Κ. 271/Α/ ) «Περί θεσμών, μέτρων και δράσεων πολιτιστικής κληρονομιάς». 9. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 10. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 11. Του Νόμου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 12. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις 13. Της υπ' αριθ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 14. Της Υ.Α. Αριθμ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥΔ) 15. Της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 237/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» Β. Την ΕΥΠΟΤ/Α1/ΙΟΝ10/2227/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Διαμόρφωση Ανάδειξη Ρωμαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι »

7 Γ. Τη με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ35/84336/3778/ Υπουργική Απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Ανάδειξη Ρωμαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΛΕ' ΕΠΚΑ Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Διαμόρφωση Ανάδειξη Ρωμαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου» με κωδικό πράξης: 2011ΣΕ της ΣΑΕ0148 Ε. Την αρ. πρωτ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/1876 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του έργου. ΣΤ. Την υπ' αρ. πρωτ. Φ333/Α2-05/ Απόφαση της ΛΕ' ΕΠΚΑ, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών Ζ. Την υπ' αριθ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2399/ (ΑΔΑ:ΒΛΛ0Γ-Δ74) Απόφαση της ΛΕ' ΕΠΚΑ για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο έργου διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Εκτέλεση εργασιών συντήρησης λίθινων στοιχείων και επιχρισμάτων / συνδετικών κονιαμάτων των ταφικών μνημείων του Ρωμαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου», όπως αυτές οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (Παράρτημα Α) η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας καθώς και σε συνάρτηση με την εγκεκριμένη μελέτη. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων δέκα Ευρώ (45.510,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Διαμόρφωση Ανάδειξη Ρωμαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου» ενταγμένου στο ΕΣΠΑ με κωδικό MIS , ΚΩΔ. Πράξης 2011ΣΕ ΣΑΕ: 0148 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι ». ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενημέρωση ενδιαφερομένων παραλαβή Διακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) Διεύθυνση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου Τοποθεσία / Πόλη: Αργοστόλι, Κεφαλληνία Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

8 Ιστοσελίδα: 2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα σχετικά του Διαγωνισμού, μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Για την παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής διατίθεται ηλεκτρονικά η παρούσα Διακήρυξη. Υπεύθυνος για τον διαγωνισμό είναι ο κος Ανδρέας Σωτηρίου. ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν επάγγελμα συναφές με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 2. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας: Α. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει προσωπικό που θα αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας (1) Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, ή ισοδύναμων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις προβλέψεις της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271Α ), και να διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία. Το υπόλοιπο ποσοστό της ομάδας εργασίας θα αποτελείται από Τεχνικούς Συντήρησης ΔΕ. Β. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα πέντε τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση τουλάχιστον 2 παρόμοιων εργασιών. Ως αντίστοιχες εργασίες θεωρούνται εργασίες συντήρησης αρχαίων μνημείων της κλασικής και ρωμαϊκής εποχής. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της.

9 ΆΡΘΡΟ 6 Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος Προσφορών 1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 4 η , ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15: Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 8 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, Δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) Αριθμ. Διακήρυξης 1/ «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: και ώρα 10:00 π.μ. Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (υπόδειγμα Παραρτήματος Γ) η οποία θα βρίσκεται έξω από τον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο για να πρωτοκολληθεί, και η οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται: 1. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας

10 2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης. 3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι προσφορές που δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. ΆΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: Α 1. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (συν. υπόδειγμα). 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (συν. υπόδειγμα). Β. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας: Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί τα πέντε τελευταία έτη στη συντήρηση αρχαίων μνημείων της κλασικής και ρωμαiκής εποχής με μνεία για κάθε σύμβαση του ακριβούς αντικειμένου, του αποδέκτη των υπηρεσιών, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, του χρόνου παροχής των υπηρεσιών, του ποσού και του τυχόν ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. Ειδικότερα, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας για 2 τουλάχιστον έργα που έχουν εκτελεστεί από τον υποψήφιο στη συντήρηση επιφανειών αρχαίων μνημείων. Ειδικότερα ζητούνται: εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι δημόσια αρχή, πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (βεβαίωση καλής εκτέλεσης/πρωτόκολλο παραλαβής) και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον

11 δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζομένου. Αναλυτικά Βιογραφικά του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της σύμβασης με μνεία της διάρκειας και των αντίστοιχων εργασιών που έχει εκτελέσει. Επικυρωμένο Αντίγραφο της Άδειας Ανάληψης Έργου Συντήρησης ή ισοδύναμων της αλλοδαπής (σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9, παρ. 6 του Ν. 2557/1997) στην ειδικότητα της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης Επικυρωμένο Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμου στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης - Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης. Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση εξουσιοδότησης για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό εκτέλεση εργασιών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. 5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του

12 έργου, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασμό, ασφάλιστρα ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. 6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή. 10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. ΆΡΘΡΟ 11 Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΛΕ ΕΠΚΑ 2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών Σε δημόσια συνεδρίαση, στις και ώρα 10:00 π.μ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των άρθρων 8 και 9 της παρούσας και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό πρακτικό με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας. Στο εν λόγω

13 πρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι κάποιος προσφέρων ή επιχείρηση που σχετίζεται με προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών), η Επιτροπή γνωμοδοτεί αν λόγω της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσφέροντα συντρέχει περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή/και μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Στα πλαίσια του παραπάνω ελέγχου η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την αίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσα Αρχή για παροχή απόψεων από τον συγκεκριμένο προσφέροντα προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν παρά τα παραπάνω και μετά την εξέταση των απόψεων του προσφέροντα η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, γνωμοδοτεί υπέρ του αποκλεισμού του συγκεκριμένου προσφέροντα από την διαδικασία. 3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών- Ανάδειξη μειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές. Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 και το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της

14 Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. ΆΡΘΡΟ 12 Διαδικασία Κατακύρωσης Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότη), στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου. Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης. Αν ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά κ.ο.κ. ΆΡΘΡΟ 13 Απόφαση Κατακύρωσης Σύναψη Σύμβασης Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 13 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. ΆΡΘΡΟ 14 Υποβολή ενστάσεων Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. ΆΡΘΡΟ 15 Διάρκεια σύμβασης Οι εργασίες / υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

15 ΆΡΘΡΟ 16 Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την πιστοποίησή τους από το ημερολόγιο εργασιών του αναδόχου, καθώς και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ εξόδων μεταφοράς κ.α.) Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών επί του οποίου γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού, προ ΦΠΑ 23%. 2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Διαμόρφωση Ανάδειξη Ρωμαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου» ΆΡΘΡΟ 17 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 18 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. ΆΡΘΡΟ 19 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία 1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης λίθινων στοιχείων και επιχρισμάτων συνδετικών κονιαμάτων των ταφικών μνημείων του Ρωμαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει τις ακόλουθες εργασίες: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ α) εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης λίθων οπτοπλίνθων των ταφικών μνημείων. Περιλαμβάνονται εργασίες στερέωσης και σφραγίσεις ψαμμιτών, ενέματα - σφραγίσεις και αφαίρεση βιολογικών επικαθίσεων οπτοπλίνθων, στερέωση, ενέματα - σφραγίσεις και απομάκρυνση βιολογικών επικαθίσεων ασβεστολίθων) β) εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης κονιαμάτων των ταφικών μνημείων. Περιλαμβάνονται εργασίες συγκόλλησης, συμπλήρωσης, σφράγισης πλήρωσης - συγκράτησης, στερέωσης, καθαρισμός, καταπολέμηση βιολογικού παράγοντα, στήριξη - οπλισμός, αποκατάσταση. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να γίνουν αυστηρά βάσει της ανωτέρω τεχνικής περιγραφής, της συνημμένης μελέτης συντήρησης, εγκεκριμένη με την αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΣΥΝΤ/Φ78/32409/842/ απόφαση και των λοιπών προϋποθέσεων και δεσμεύσεων της παρούσας προκήρυξης. Διάρκεια Εκτέλεσης χρόνοι παράδοσης Μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θα πρέπει εντός 6 μηνών να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο αυτής.

17 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1. Περιγραφή και διαστάσεις μνημείου Η επιφάνεια του τμήματος του νεκροταφείου που έχει αποκαλυφθεί ως τώρα, επεκτείνεται παραλιακά σε εμβαδόν περίπου στα 500 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 47 τάφους, συγκεκριμένα 13 υπέργειους κτιστούς κιβωτιόσχημους, 17 κτιστούς κιβωτιόσχημους εγκιβωτισμένους στο φυσικό βράχο, δύο μνημειακοί που εδράζονται σε βαθμιδωτή βάση που ενδεχομένως να εμπίπτουν στην κατηγορία των καμαροσκεπών, ένας καμαροσκεπής με μονολιθικό θυραίο άνοιγμα, και τέσσερις μονολιθικές σαρκοφάγοι εκ των οποίων οι δύο φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις. Από τους παραπάνω οι δέκα (10) ανήκουν σε ταφικό περίβολο ενώ ένας κιβωτιόσχημος και οι δύο σαρκοφάγοι εντάσσονται σε μαυσωλείο το οποίο κατέρρευσε. Στον ταφικό περίβολο, οι εξωτερικές διαστάσεις του οποίου είναι 5,90Χ10μ., έχουν ανακαλυφθεί στο εσωτερικό του οι τάφοι IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI και ΧΙΙ. Το μαυσωλείο, έχει διαστάσεις 6,40Χ6μ. και περιέχει δυο λίθινες σαρκοφάγους και τον κιβωτιόσχημο τάφο ΧΧ. Οι δύο ανάγλυφοι σαρκοφάγοι έχουν καλυφθεί με χαλίκι που συγκρατείται από ξερολιθιά, στο πλαίσιο σωστικών έργων συντήρησης για την προστασία τους από τις περιβαλλοντικές συνθήκες μέχρι την ανάληψη του έργου της συστηματικής συντήρησής τους. Η συντήρησή τους δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 2. Χαρακτηρισμός δομικών υλικών του μνημείου 2.1. Είδος Τα δομικά υλικά κατασκευής είναι κεραμικά - οπτόπλινθοι, διάφοροι τύποι λίθων όπως πωρόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι, συνδετικό ασβεστοκονίαμα και ασβεστοκονίαμα επένδυσης Περιγραφή (μακροσκοπική μικροσκοπική) Οι οπτόπλινθοι είναι ψημένες κεραμικές πλίνθοι, στις αποχρώσεις της τερακότας, με καλή συνοχή πηλού και χωρίς ιδιαίτερες προσμίξεις στην σύστασή τους. Οι διαστάσεις των οπτόπλινθων είναι περίπου 30 εκατοστά μήκος, 30 εκατοστά πλάτος και 3,5 εκατοστά πάχος. Οι λίθοι είναι υπόλευκοι, ακανόνιστου τετραγωνισμένου σχήματος και διαφορετικής ορυκτολογικής προελεύσεως ο καθένας, ανάλογα με το σημείο εξόρυξής τους (μαλακοί πωρόλιθοι ή σκληροί δολομιτικοί και πυριτικοί ασβεστόλιθοι). Οι λίθοι και οι οπτόπλινθοι είναι τοποθετημένοι στους τάφους σύμφωνα με τα ρωμαϊκά συστήματα δόμησης opus incertum (λίθοι και συνδετικό ασβεστοκονίαμα) και opus mixtum (στρωματώσεις λίθων και οπτόπλινθων με συνδετικό κονίαμα). Γενικά, οι περισσότεροι τάφοι είναι κατασκευασμένοι στη βάση τους από λίθους και συνδετικό ασβεστοκονίαμα, ενώ το τελικό ανώτερο στρώμα των τοιχοποιιών του τάφου αποτελείται από τις οπτόπλινθους και συνδετικό κονίαμα. Στο εσωτερικό των όψεων ορισμένων τάφων διασώζεται επιχρισματικό κονίαμα.

18 Ορυκτολογική σύσταση Τα λίθινα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι ασβεστόλιθοι με μεγάλη περιεκτικότητα σε μαγνήσιο Mg, χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο P (φωσφορούχοι δολομίτες) και οξείδια του πυριτίου SiO 2 (χαλαζίες) και πηλολιθικοί πωρόλιθοι με μεγάλη περιεκτικότητα σε οξείδια του αργιλίου Al 2O 3 (άργιλος) και του ασβεστίου CaO (καολίνης). Συγκεκριμένα, τα πετρώματα που βρέθηκαν στους ασβεστόλιθους και στα ασβεστοκονιάματα ως προσμείξεις είναι ιλλίτης, αλβίτης, χαλαζίες και καολινίτης (τεχνική έκθεση του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) Χημική σύσταση Όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για την συνδετική κονία, αλλά και για τα περισσότερα δείγματα λίθων και κονιαμάτων που ελήφθησαν από την ευρύτερη περιοχή του Φισκάρδου, οι χημικές ενώσεις που απαρτίζουν τα δομικά υλικά είναι παράγωγα του ασβεστίτη και διάφορα οξείδια και υπεροξείδια του σιδήρου, στις οποίες συμμετέχουν κυρίως το πυρίτιο και δευτερευόντως το αργίλιο (FeO(OH), Fe 2SiO 4, Fe 2Al 4Si 5O 18). Στην μάζα των κονιαμάτων και των δομικών υλικών ανιχνεύονται συγκεντρώσεις χλωρίου (Cl) και νατρίου (Na), γεγονός που συνδέεται με την κοντινή παρουσία της θάλασσας και την μεταφορά και απόθεση θαλάσσιων αερολυμάτων στην επιφάνεια του μνημείου. 2.2 Κονιάματα Επιχρίσματα Χρήση και περιγραφή Η χρήση του ασβεστοκονιάματος στους τάφους λειτουργεί ως συνδετικό μέσο των υλικών δόμησης ή ως επένδυση στις τοιχοποιίες των τάφων εξωτερικά και εσωτερικά. Το συνδετικό ασβεστοκονίαμα που υποστηρίζει τις οπτόπλινθους είναι κροκαλοπαγές με ίχνη τριμμένου κεραμικού και χαλικιών σε διάφορα μεγέθη υπό μορφή κροκάλων. Το κονίαμα της επενδύσεως των τοιχοποιιών των τάφων είναι λεπτόκοκκο και σε κάποιες περιπτώσεις επεκτείνεται σε δυο ή και σε τρία στρώματα. Τα κονιάματα έχουν αρκετά συμπαγή υφή και μορφή, σε γήινες αποχρώσεις του πηλού λόγω της παρουσίας οξειδίων του σιδήρου και του αργίλου στο εσωτερικό των δομικών τους στοιχείων Ποιοτική σύσταση Τα κονιάματα (τεχνική έκθεση από το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) περιέχουν αερική κονία ασβέστου (CaCO 3), που προκύπτει από την ενανθράκωση της υδράσβεστου (Ca(OH) 2 ποζολανική και χαλαζιακή (πυριτική) άμμο (πλούσια σε παράγωγα συμπλέγματα των οξειδίων του πυριτίου (SiO 2) που περιέχει ιλλίτη, καολινίτη και αλβίτη (υλικά που προσδίδουν υδραυλικές ιδιότητες

19 στα κονιάματα). Ο ιλλίτης είναι το κύριο συστατικό της αργίλου (πηλός, κεραμικά), πλούσιο ορυκτό σε παράγωγα οξειδίων του σιδήρου (Fe 2O 3) και του αργιλίου (Al 2O 3), βρίσκεται κυρίως σε αργιλικά πετρώματα όπως οι ψαμμίτες, σχιστόλιθοι και μάργες. Ο καολινίτης, πλούσιος σε οξείδια του ασβεστίου (CaO) είναι και αυτός συστατικό των αργιλικών πετρωμάτων όπως ο ιλλίτης και η επεξεργασία του παράγει τον καολίνη κύριο συστατικό της πορσελάνης (ποζολάνη). Ο αλβίτης είναι κρυσταλλικό τηκτοπυριτικό (χαλαζιακό) ορυκτό του νατρίου και του αργιλίου, πέτρωμα της οικογένειας των πλαγιόκλαστων όπως είναι το ορθόκλαστο (άστριοι), απαντάται κυρίως σε μαγματικά πετρώματα όπως οι γρανίτες, οι πηγματίτες και σε μεταμορφωμένα πετρώματα (γνεύσιοι) Χρώμα Η κόκκινη χρωστική που παρατηρείται στο εσωτερικό των δομικών υλικών και τους δίνει γήινη απόχρωση οφείλεται στις ενώσεις που σχηματίζει ο σίδηρος (Fe) με το αργίλιο (Al) και το πυρίτιο (Si). Στο στρώμα της κόκκινης χρωστικής ανιχνεύονται χαλαζίας (SiO 2) και ασβεστίτης (CaCO 3) Άλλο Στο περιεχόμενο των κονιαμάτων έχουν βρεθεί και ίχνη χώματος που προκύπτει μάλλον από την επιτόπου κατασκευή τους στο χώρο του νεκροταφείου. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το νεκροταφείο έρχεται σε άμεση επαφή με την θάλασσα και είναι εκτεθειμένο σε εξωτερικές κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι δηλαδή εκτεθειμένο στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του χρόνου, στο φως, στον αέρα και στα όμβρια ύδατα (βροχή και θάλασσα). Λόγω του κλίματος, όπου δεν παρουσιάζονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και της εγγύτητας του χώρου στην θάλασσα, δεν παρατηρείται συχνά το φαινόμενο του παγετού. Δεν παρατηρούνται εμφανείς φθορές από ατμοσφαιρικούς ρύπους στην επιφάνεια των ταφικών μνημείων. Λόγω της τοποθεσίας τους στην ύπαιθρο, ατμοσφαιρικοί ρύποι όπως το μονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα ή του αζώτου δεν παρουσιάζονται σε μεγάλες περιεκτικότητες στην ατμόσφαιρα, ώστε να προκαλούν τις ανάλογες φθορές. Το μνημείο είναι χτισμένο σε επικλινές σημείο, το οποίο είναι διαμορφωμένο ανάλογα. Η γειτνίαση του χώρου με το παραλιακό οδόστρωμα και τα τουριστικά κτίσματα μπορεί να επιδρά στην κατάσταση του χώρου ως προς την επίδραση των ανθρώπων σε αυτόν (λύματα, ρύπανση κ.α.) ή ως προς τις αυξομειώσεις στα επίπεδα υγρασίας, αλλά όχι τόσο, όσο η επαφή του με την θάλασσα. Γι αυτό το λόγο η κατάσταση των τάφων και των επιμέρους δομικών υλικών τους δεν είναι καλή. Το μέγεθος των φθορών λόγω του συγκεκριμένου θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αντίστοιχων συνθηκών υγρασίας, αέρα, θερμοκρασίας, βιολογικών επικαθίσεων - που ευνοούν την

20 ύπαρξη χλωριούχων αλάτων και οξέων (NaCl + H 2O HCL + NaOH) - είναι έκδηλο σε όλα τα δομικά υλικά των τάφων και συγκεκριμένα στα κατεστραμμένα μέρη του κονιάματος, τόσο του συνδετικού όσο και των επενδύσεων της τοιχοποιίας τους (επιχρίσματα), καθώς και σε λίθινα μέλη της κατασκευής τους, όπως είναι οι πωρόλιθοι (φαινόμενο κυψέλωσης). Στο μαυσωλείο παρατηρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα υγρασίας πιθανότατα λόγω του εγκλωβισμού των όμβριων υδάτων στο έδαφός του. Συγκεκριμένα, το μέγεθος της διάβρωσης αφορά στο ασβεστοκονίαμα του μαυσωλείου, εφόσον εκεί συγκεντρώνεται η υγρασία χωρίς την δυνατότητα διαφυγής και αποξήρανσής της, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στερέωσης και συγκράτησης του επιχρισματικού κονιάματος εσωτερικά και εξωτερικά όπου έχει απομείνει. Ο εγκλωβισμός της υγρασίας στην συγκεκριμένη περιοχή οφείλεται πιθανότητα σε τρεις παράγοντες : 1. στην ύπαρξη αδιάσπαστου μαργαϊκού ασβεστόλιθου στα θεμέλια του μαυσωλείου που δεν επιτρέπει την απορρόφηση της υγρασίας στο έδαφος και την αποβολή της από τους τάφους, 2. στην απορρόφηση και συγκράτηση της υγρασίας από το στρώμα ασβεστοκονιάματος στο δάπεδο του τάφου, 3. στις χωμάτινες επιχώσεις που έχουν απομείνει εξωτερικά του μαυσωλείου στο ΒΔ τμήμα του τάφου ΧΧ για προστασία της τοιχοποιίας, οι οποίες μπορεί να συγκρατούν υγρασία που μεταφέρεται μέσω της τριχοειδούς αναρρίχησης υπογείως στις εσωτερικές επιφάνειες του τάφου και του μαυσωλείου γενικότερα. Ο οικισμός του Φισκάρδου και η Δ.Ε της Ερύσσου ειδικότερα, δεν επηρεάστηκαν έντονα από τα έντονα σεισμικά φαινόμενα του Δεν παύει όμως να ισχύει ο μελλοντικός κίνδυνος φθοράς για την στατική επάρκεια των μνημείων. Οι στατικές βλάβες που παρατηρούνται στα ταφικά μνημεία αφορούν κυρίως την συνοχή των δομικών υλικών και οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, στα δομικά υλικά και τα κονιάματα παρατηρούνται ρωγμές, αποφλοιώσεις, αποσπάσεις θραυσμάτων, απολεπίσεις, αποσάθρωση, ετοιμορροπίες, απομείωση επιφάνειας και κυψελοειδής φθορά Φθορές και αίτια Ρωγμές Οι ρωγμές που συναντώνται στα δομικά υλικά των τάφων και κυρίως στις οπτόπλινθους και στα κονιάματα, είναι δύο ειδών: επιφανειακές ρηγματώσεις που δεν εισχωρούν σε βάθος και έχουν κάθετη ή οριζόντια κατεύθυνση. Απαντώνται είτε ως μεμονωμένες ρωγμές ή ως πλέγμα ρωγμών. Ρήγματα τα οποία δημιουργούνται από την φυσική εξέλιξη της φθοράς των επιφανειακών ρηγματώσεων και αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στην στατική των υλικών, εφόσον εισχωρούν σε μεγάλο βάθος (ρήγμα μεγάλου

21 βάθους) και μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και απόσπαση θραυσμάτων (ρήγμα διαμπερές) Αποσπάσεις θραυσμάτων Αποσπάσεις θραυσμάτων παρατηρούνται σε όλα τα δομικά υλικά των τάφων και προκαλούν κατάτμηση και εσωτερικά θραύσματα που οδηγούν σε περαιτέρω απώλειες της επιφάνειας των μνημείων Αποφλοιώσεις Οι αποφλοιώσεις που παρατηρούνται στις οπτόπλινθους τους λίθους και τα κονιάματα, προκαλούνται από ρωγμές στο εσωτερικό των δομών παράλληλες προς την επιφάνεια τους και είναι τμήματα δομικού υλικού που αποχωρίζονται από τον υπόλοιπο όγκο του. Σε περίπτωση που αυτά τα τμήματα έχουν μετακινηθεί από την θέση τους αποτελούν πλέον θραύσματα και όχι φλοίδες Απολεπίσεις Σχηματισμός απολεπισμάτων ή φλοιδών παρατηρείται τόσο σε κάποια κονιάματα όσο και σε λίθους. Οι απολεπίσεις θρύβονται εύκολα και καταρρέουν λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής και έλλειψης συνοχής με την υπόλοιπη επιφάνεια Αποσάθρωση Αποσάθρωση εμφανίζεται έντονα κυρίως στο επιχρισματικό κονίαμα και στους πωρόλιθους που έχουν χρησιμοποιηθεί ως δομικά υλικά. Είναι η απώλεια συνοχής του υλικού και ο θρυμματισμός του υπό μορφή σκόνης. Συνδυάζει την περικρυσταλλική αποσάθρωση που προχωράει σε βάθος, το πλέγμα ρωγμών και τις απολεπίσεις. Μεγαλύτερο πρόβλημα αποσάθρωσης στον χώρο του νεκροταφείου εμφανίζεται στα κονιάματα του μαυσωλείου λόγω της υπάρχουσας υγρασίας και του φαινομένου της θιξοτροπίας και της ιοεναλλακτικής εξαλλοίωσης Ετοιμορροπίες Ετοιμορροπίες εμφανίζονται στην δομή των τάφων, όταν τα θραύσματα και οι αποφλοιώσεις που έχουν προκληθεί στα δομικά υλικά έχουν μετατοπιστεί από την θέση τους προκαλώντας παραμόρφωση στον δομικό ιστό του μνημείου και καταλήγοντας σε πλήρη αποχωρισμό, πτώση και ολική απώλεια με την πάροδο του χρόνου.

22 Απομείωση επιφάνειας Απομείωση της λίθινης επιφάνειας παρατηρείται λόγω του φαινομένου της κυψέλωσης ή κυψελοειδούς φθοράς από αιολική διάβρωση κυρίως και σε μικρότερο βαθμό από βιο-διάβρωση Κυψελοειδής φθορά / αιολική διάβρωση Κυψελοειδής φθορά ή σπηλαίωση λόγω της επίδρασης του αέρα στα μνημεία παρατηρείται κυρίως στους δομικούς πωρόλιθους των κτισμάτων. Η δύναμη του αέρα και τα λύματα που μεταφέρει (χώμα, σκόνη, χαλίκια, σταγονίδια από την θάλασσα, αιωρούμενα σωματίδια αλάτων) προκαλεί μηχανικές τάσεις και φθορές στα δομικά υλικά δημιουργώντας οπές στην επιφάνεια τους, είτε σποραδικές, είτε σε συστάδες. Επίσης, κυψέλωση και αποσάθρωση των υλικών μπορεί να προκαλείται από κρούστες επικαθίσεων βιολογικής προέλευσης (άλγη, μύκητες, λειχήνες, φυτά κ.α.), ή την δράση οργανισμών (μικροσκοπικών και μη, όπως πτηνά, έντομα, βακτήρια κ.α.), είτε λόγω της μηχανικής καταπόνησης που επιφέρουν στην επιφάνεια των δομικών υλικών, ή λόγω της φυσικοχημικής τους δράσης (εκκρίσεις οξέων, όπως ουρικού οξέος, οξαλικού οξέος κ.α.) Άλλο Οι προαναφερόμενες φθορές που παρατηρούνται στις διεπιφάνειες των δομικών υλικών δηλαδή στις επιφάνειες όπου εφάπτονται το ένα με το άλλο (ασβεστοκονίαμα με υπόβαθρο λίθους και οπτόπλινθους), οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο διαφορετικό πορώδες του κάθε υλικού, καθώς και στην έλλειψη χημικής συνάφειας των διεπιφανειών μεταξύ τους. Η χημική συνάφεια των υλικών οφείλεται στην ανάπτυξη μοριακών δυνάμεων τύπου Van der Waals, λόγω των χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ τους. Η κατάλυση αυτών των χημικών αντιδράσεων οδηγεί στην μείωση των μοριακών δυνάμεων Van der Waals και συνεπώς στην ολίσθηση των υλικών, με τελικό αποτέλεσμα την μείωση της ανθεκτικότητας της μικροδομής τους και της μερικής ή ολικής καταστροφής τους Επικαθίσεις Επικαθίσεις στα πορώδη δομικά υλικά των τάφων παρατηρούνται υπό την μορφή λεκέδων, ιζημάτων και διάφορων κρουστών στην επιφάνεια τους. Είναι κρυσταλλικής προελεύσεως όπως τα κρουστοποιημένα άλατα χλωριούχου νατρίου ή βιολογικής προέλευσης (επίδραση φυτών, ριζών, μικροοργανισμών, πτηνών ακόμη και ζώων) Χρωματικές αλλοιώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Άγιος Νικόλαος, 07-07-2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 02155 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής Αλ. Συμεωνίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 00160/24-01-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 00160/24-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 22.12.2014 Αρ. πρωτ. 1518 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2014 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/196853/116447/9873 Ηµ/νία: 15/07/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/196853/116447/9873 Ηµ/νία: 15/07/2015 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΑΔΑ: 769Σ465ΦΘ3-ΓΕΜ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 12:51:19 EEST Reason: Location: Athens Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 18:26:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Ε5465ΦΘ3-ΩΗΚ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/49643/27506/1553

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8 Ταχ.Κώδικας: 10558 Πληροφορίες: Α. Μαραγκάκη Τηλ.: 2103245957 Fax.: 2103226979 e-mail: melt@culture.gr Αθήνα, 4/4/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Β.Μ.Α. / Ε.Ε.Α.Μ.Μ. Ταχ.Δ/νση: Λεωνίδου 96 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: κα Παρ. Ζαβογιάννη Τηλ.: 2731020991 Fax.: 2731020991 e-mail: eamystra@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 963 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002591377 2015-02-20

15PROC002591377 2015-02-20 Α Α: ΨΚΘ0465ΦΘ3-ΩΗΖ Ηµ/νία: 20/02/2015 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-ΙΝΔ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/142143/84899/8979 Ηµ/νία: 04/06/2014

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-ΙΝΔ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/142143/84899/8979 Ηµ/νία: 04/06/2014 ΑΔΑ: ΒΙΥ1Γ-ΙΝΔ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/142143/84899/8979 Ηµ/νία: 04/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014 ΑΔΑ: ΩΙΨ7Γ-ΦΨΙ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 18:12:45 EET Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα