HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1572 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ «Πράσινο φως» του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου - Για το έργο αναβάθµισης του περιβάλλοντος χώρου της Αρχαιολογικής περιοχής της Ελευσίνας Óåë. 6 Νέα ευρύτερη συνάντηση για το 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων Αδιάλλακτη η ΕΛΜΕ ζητάει την αποκατάσταση των αιθουσών Óåë. 3-6 Χέρι της Siemens και στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Με 16 συµβάσεις ύψους 1,6 εκατ. ευρώ Α. Λιόσης: ε µας έχει σταλεί ακόµη το πόρισµα Óåë. 2 Μειωµένη αρτιότητα στη Γκορυτσά Επέκταση Σχεδίου στην παραρεµάτια ζώνη του Άη Γιάννη και το κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε Πρόστιµο σε επιχείρηση στα Άνω Λιόσια Επέβαλε ο ΕΦΕΤ Στην τελική φάση παρέµβαση της Νοµαρχίας στην επαρχιακή οδό Μέγαρα - Αλεποχώρι ÓÐÏÑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: Συµφωνία µε Νίκου! Óåë. 3-4 Óåë.. 5 Óåë Óåë. 5

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Πέµπτη 15/07/2010 Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες τοπικές νεφώσεις το µεσηµέρι και το απόγευµα. Άνεµοι: Μεταβλητοί 3 µε 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι µέχρι 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 23 έως 38 βαθµούς Κέλσιου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Βλαδίµηρος, Βλαντίµηρος, Ιουλίττα, Ιουλίτα, Ιουλίττη, Ιουλίτη, Γιουλίττα, Γιουλίτα, ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Χέρι της Siemens και στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Με 16 συµβάσεις ύψους 1,6 εκατ. ευρώ Ά. Λιόσης: ε µας έχει σταλεί ακόµη το πόρισµα Το µεγάλο φαγοπότι θα µπορούσε να ονοµαστεί αυτό που συνέβαινε στα νοσοκοµεία σε συνεργασία µε την «αγαπηµένη» εταιρεία Siemens. Οι ατασθαλίες στις προµήθειες των νοσοκοµείων είναι φανερές στο πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας, όπου η Siemens προκύπτει ως προνοµιακός και σχεδόν αποκλειστικός συνοµιλητής του ελληνικού ηµοσίου, το οποίο αδυνατεί να διαπραγµατευτεί και κυριολεκτικά άγεται και φέρεται ό- πως επιθυµεί η γερµανική εταιρεία. Για µια ακόµη φορά, λοιπόν, διαπιστώνονται: απευθείας αναθέσεις, καµία πρόνοια για τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά, καµία διαπραγµάτευση και εν τέλει παγίδευση σε υψηλότατες τιµές για τη συνέχιση του έργου των νοσοκο- µείων. Όπως ενδεικτικά ανέφερε ως ε- ξωφρενικό ο πνευµονολόγος - εντατικολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στον Πανεπιστηµίου Αθηνών, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Λεων. Γρηγοράκος, µόνον για αντικατάσταση λυχνιών των αξονικών τοµογράφων του Θριασίου Νοσοκοµείου για την πενταετία δόθηκαν ευρώ! Παρατυπίες στους διαγωνισµούς για την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και ανάθεση συντήρησης µηχανηµάτων χωρίς καµία διαπραγµάτευση στην τιµή είναι ορισµένα από τα συµπεράσµατα των Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας κατά τον έλεγχο που διενήργησαν στο «Θριάσιο» σχετικά µε συµβάσεις του νοσοκοµείου µε την εταιρεία Siemens A. E. Στο πλαίσιο της έρευνας της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, οι επιθεωρητές Υγείας εξέτασαν τα στοιχεία από 16 συµβάσεις προµήθειας και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού του νοσοκοµείου µε την εταιρεία, από το 1997 έως σήµερα, συνολικού κόστους 1,6 ε- κατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, στο πόρισµα αναφέρονται προβλήµατα σε ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό για την προ- µήθεια υπερηχοτοµογράφου, ο οποίος τελικά κατοχυρώθηκε υπέρ της Siemens, αν και δεν πληρούσε όλα τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής διακήρυξης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ιδιαίτερα «χαλαρή» παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών συµβάσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του νοσοκοµείου. Ο ιοικητής του Θριασίου νοσοκοµείου κ. Άγγελος Λιόσης, που ανέλαβε το 2010, σε επικοινωνία που είχαµε µαζί του, δήλωσε ότι δε γνωρίζει λεπτοµέρειες για το θέµα, διότι δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόµη το πόρισµα. Όπως µας είπε χαρακτηριστικά: «Έγινε ο έλεγχος κανονικά πριν από περίπου ένα µήνα, όπως είχε ανακοινωθεί, διήρκεσε µια εβδοµάδα και άκουσα κι εγώ τα νέα του πορίσµατος από τα ΜΜΕ. ε γνωρίζω τίποτα περισσότερο». Εργασίες σε αθλητικούς χώρους και σε σχολεία της Ελευσίνας - Περιλαµβάνουν αναβάθµιση και συντήρηση των χώρων που φιλοξενούνται δραστηριότητες της πόλης Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε σχολεία της πόλης της Ελευσίνας, προκειµένου τη νέα σεζόν να υποδεχθούν εκ νέου τις δραστηριότητες που φιλοξενούν, αλλά και τους µαθητές τη νέα σχολική χρονιά. Πιο συγκεκριµένα όπως ανέφερε ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων του ήµου Ελευσίνας, Π. Λινάρδος αυτή τη στιγµή πραγµατοποιούνται κυρίως συντηρήσεις σε σχολεία, αλλά και παρεµβάσεις προκειµένου κάποιοι χώροι να αποκτήσουν τις προ ποθέσεις και τις προδιαγραφές που επιβάλλει η συµµετοχή των οµάδων της πόλης. Πιο συγκεκριµένα, στο γήπεδο- «κλειστό της ΕΗ»- που θα χρησιµοποιηθεί ως έδρα της οµάδας µπάσκετ του Πανελευσινιακού, πραγµατοποιούνται εργασίες προκειµένου να τηρηθούν οι προδιαγραφές της συµµετοχής στην Α2 κατηγορία. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την τοποθέτηση νέων µπασκετών και νέα διαγράµµιση του παρκέ του γηπέδου. Θέρµανση τοποθετείται στο κλειστό «Ανδρέας ασκαλάκης, το οποίο βρίσκεται Ο κ. Π. Λινάρδος στην περιοχή του «Μπλόκου». Εργασίες πραγµατοποιούνται επίσης και στο ηµοτικό γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή του «Μπλόκου», όπου δηµιουργούνται αποδυτήρια, δηµοσιογραφικά θ- εωρεία, αίθουσα γυµναστικής για τους αθλητές και 2 γήπεδα 5x5, παράλληλα τοποθετούνται 1800 πλαστικά καθίσµατα. Ακόµη σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατασκευής του βοηθητικού γηπέδου του Πανελευσινιακού, ενώ αναµένεται παραλαβή του τάπητα και του Ηλεκτρολογικού εξοπλισµού στις Αρχές Αυγούστου, προκειµένου το έργο να παραδοθεί έως και τα µέσα του ίδιου µήνα. Σε ο,τι αφορά τα σχολικά συγκροτήµατα της πόλης, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αντικατάστασης και στεγανοποίησης στο 2ο και 4ο Γυµνάσια. Εργασίες στεγανοποιήσης των οροφών πραγµατοποιούνται επίσης στο ΕΠΑΛ και στο 7ο ηµοτικό Σχολείο. Τέλος εργασίες επισκευής σε αίθουσες πραγµατοποιούνται στο 4ο ηµοτικό Σχολείο. Περικλής Μαραγκός Γ.Κ.

3 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Νέα ευρύτερη συνάντηση για το 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων Αδιάλλακτη η ΕΛΜΕ ζητάει την αποκατάσταση των αιθουσών Με τη συνδροµή νοµικών και µηχανικών θα προχωρήσει η υπόθεση στο 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων, όπως πρόεκυψε µετά τη συνάντηση που είχαν χθες το πρωί δηµοτική αρχή, νοµικοί και µηχανικοί του δή- µου, εκπαιδευτικοί και ΕΛΜΕ. Η βίαιη πράξη της κατεδάφισης τοίχων τριών αιθουσών στο 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων την περασµένη ευτέρα έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής, η οποία εµ- µένει στην άποψη που εξέφρασε και στη συνάντηση της Τρίτης: Να αποκατασταθούν οι αίθουσες και να λειτουργήσουν από Σεπτέµβρη µε την παλιά τους µορφή. Η νο- µική άποψη που εκφράστηκε χθες από τη δικηγόρο της ΕΛΜΕ ήταν να γίνουν ασφαλιστικά µέτρα, τα οποία µε τη µορφή του κατεπείγοντος θα εκδικαστούν τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει άµεσα απόφαση. Με αυτά θα διεκδικείται από τον ιδιοκτήτη η επαναφορά των αιθουσών στην πρότερη µορφή τους, εφόσον δεν επιτρεπόταν, σύµφωνα µε τη δικηγόρο η είσοδός του σε χώρο που έχει δηµόσια χρήση, έστω και αν του ανήκει. ιαφορετική άποψη για τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη είχε η δικηγόρος του δή- µου, αλλά συµφώνησε να κινηθεί µε τον τρόπο, που πρότεινε η δικηγόρος της ΕΛΜΕ. Αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου Γκορυτσάς και της Πολεοδοµικής Μελέτης επέκτασης εισηγήθηκε προχθές το βράδυ ο µελετητής στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου. Επισήµανε ότι στο παρελθόν έχουν γίνει µικροτροποποιήσεις στο εγκεκριµένο σχέδιο της Γκορυτσάς, προκειµένου να διευκολυνθεί η πράξη εφαρµογής. Έγινε ρυµοτόµηση αρκετών κτισµάτων και αναδιάταξη των ΟΤ και γι αυτό έχουν ληφθεί 3 α- ποφάσεις ηµοτικών Συµβουλίων. Η περιοχή πολεοδόµησης, όπως έχει προκύψει προβλέπει περιοχές αµιγούς κατοικίας, τοπικού πολεοδοµικού κέντρου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων (κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε). Αλλαγές στο Σχέδιο Βασικός στόχος της αναθεώρησης, όπως επισηµάνθηκε ήταν να συµπεριληφθεί η παραρεµάτια ζώνη του Άη Γιάννη και το κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε. Για την πρώτη δεν είχε γίνει καν µελέτη καθορισµού οριογραµµών πληµµύρας του ρέ- µατος, η οποία ολοκληρώνεται σύντοµα και αναµένονται γνωµοδοτήσεις και για τη ΜΠΕ. Παρατηρήθηκαν, όµως Χ. Παππούς: Ο δήµος δεν είχε χρήµατα να αγοράσει το χώρο Επιπλέον, αποφασίστηκε να επισκεφθούν οι µηχανικοί του δήµου το χώρο του σχολείου και να ελέγξουν αν µπορούν οι αίθουσες να επανέλθουν από τεχνικής άποψης στην προηγούµενη κατάσταση κι αν αυτό γίνεται, να δει ο δήµος αν συναινεί ο ιδιοκτήτης στη διατήρηση των αιθουσών. Αν δε συναινεί, θα κινηθούν νοµικά, είπε ο δήµαρχος Χ. Παππούς, αλλά στο µεταξύ θα συρρικνωθεί το σχολείο. Η ΕΛΜΕ ήταν κάθετη ότι δε θα δεχθεί µια τέτοια εξέλιξη. Αυτό αποσαφήνισε και στον Προ στάµενο της Β βάθµιας εκπαίδευσης κ. Κωνσταντακόπουλο, όταν εκείνος έθεσε στο τραπέζι την πρόταση µεταφοράς του 3ου Λυκείου στο παλιό κτίριο, που στεγάζεται σήµερα το 2ο Λύκειο, εφόσον αυτό µεταφερθεί στο νέο κτίριο που ετοιµάζεται στη ροσούπολη. Η ΕΛΜΕ πάντως, επισήµανε ότι υπήρξε ολιγωρία από τη δηµοτική αρχή, διότι ο ιδιοκτήτης της είχε προτείνει να της πουλήσει το χώρο, αλλά αυτή είχε αρνηθεί. Η αιτιολογία που έδωσε χθες ο δήµαρχος ήταν ότι ο δήµος δεν έχει χρή- µατα να αγοράσει το χώρο. Σε παρέµβασή της, η πρόεδρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 6 και κάποια προβλήµατα, που οδήγησαν σε κάποιες τροποποιήσεις στις προηγούµενες αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. Έτσι, συνολικά οι αλλαγές είναι: -Επέκταση του σχεδίου στην παραρεµάτια περιοχή του Άη Γιάννη -Επέκταση του σχεδίου στο Κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε, συνολικής έκτασης 320 στρεµµάτων. Τα 170 στρέµµατα εξ αυτών έχουν ήδη παραχωρηθεί στο δήµο Ασπροπύργου και έχει γίνει το Πάρκο και το Γήπεδο της Γκορυτσάς. ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Åëåõóßíá Θεοφυλακτίδη Άννα - Ερµού 82 Ôçë Áóðñüðõñãïò Λιόση Ιωάννα - Σαλαµίνος íù Ëéüóéá - Æåöýñé Ελ. Παπαευσταθίου - Μπουµπουλίνας Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Μειωµένη αρτιότητα στη Γκορυτσά Επέκταση Σχεδίου στην παραρεµάτια ζώνη του Άη Γιάννη και το κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε Τέτοιες χρήσεις προτείνονται και στα υπόλοιπα ΟΤ, που είναι άλση 57 στρ., αθλητικό κέντρο 95 στρ., πολιτιστικό κέντρο 75 στρ., χώρος Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης, ξενοδοχειακό κατάλυµα για τους επισκέπτες, φοιτητές και αθλητές, χώρος πρασίνου και στάθµευσης. -Μετατοπίσεις των ρυµοτοµικών και οικοδοµικών γραµ- µών κατά µήκος του αγωγού καυσίµων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και στο εγκεκριµένο σχέδιο και στην περιοχή επέκτασης για να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας -Στο Βορειοδυτικό άκρο της περιοχής ο περιφερειακός δρόµος, που είχε τραβηχτεί κατά µήκος του ορίου του ΓΠΣ, ρυµοτοµούσε µία συστάδα κατοικιών. Εκεί προτάθηκε στροφή του άξονα του δρόµου πάνω στον υφιστά- µενο για να µη ρυµοτοµηθούν αυτές οι κατοικίες -Αλλαγή των όρων δόµησης όσον αφορά τις αρτιότητες και αλλαγές των ορίων κατάτµησης -Χρήση Πολεοδοµικού Κέντρου κατά µήκος της Λ. ΝΑΤΟ και σε ένα άλλο κοµµάτι πάνω από τη Λεωφόρο. -Τακτοποίηση κάποιων οικοπέδων µε µεταπήδησή τους από έναν τοµέα σε άλλο. - ιάσπαση ΟΤ και αλλαγή σε άλλο ΟΤ για διευκόλυνση τυφλών ιδιοκτησιών. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Καθαρισµός βυθού στη θαλάσσια περιοχή Νέας Μαρίνας Ελευσίνας από τον Ο. Λ. Ε. Α. Ε. Ο Οργανισµός Λιµένα Ελευσίνας (ΟΛΕ Α.Ε.), την περασµένη Κυριακή, προχώρησε στον προγραµ- µατισµένο καθαρισµό της θαλάσσιας περιοχής Νέας Μαρίνας Ελευσίνας. Στο κάλεσµα του ΟΛΕ Α.Ε., ανταποκρίθηκε ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βατραχανθρώπων µε ειδικό συνεργείο καταδύσεων και πλήρη εξοπλισµό, µε επικεφαλής τον αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Πατάπη. Το έργο των δυτών, συνέδραµαν µέλη του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, µε επικεφαλής τον πρόεδρο Μύρωνα Μαραγκάκη, που συνέλεξαν όλα τα αντικείµενα τα οποία ανέσυραν οι δύτες από το βυθό. Στην επιχείρηση καθαρισµού του βυθού παρευρέθη, µεταξύ άλλων, ο αντιδήµαρχος Ελευσίνας Ταξιάρχης Φαρµάκης. Ο ΟΛΕ Α.Ε., έλαβε όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, ενώ για την επιτυχία της επιχείρησης, εξασφάλισε τη συµµετοχή της Αντιρρυπαντικής ΑΝΕ, που διέθεσε ειδικά οχήµατα για τη φόρτωση και αποκοµιδή των απορριµµάτων. Ο πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος του ΟΛΕ Α.Ε. Κώστας Σπηλιωτόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Απευθύνουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας και έδειξαν µε την ε- υαισθητοποίησή τους, ότι όλοι µαζί µπορούµε να βάλουµε στόχους και να επιτύχουµε. Για τον οργανισµό, αποτελεί προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής. Αναπτύσσουµε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον και θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την αποτελεσµατική διαχείριση του λιµένα, εφαρµόζοντας πράσινες πολιτικές που σέβονται τον πολίτη και δίνουν ώθηση στην οικονοµική δραστηριότητα. Καθαρή θάλασσα σηµαίνει υγεία και ζωή και είναι χρέος µας να αγωνιστούµε για τον Κόλπο της Ελευσίνας, για το περιβάλλον που θα παραδώσουµε στις επόµενες γενεές». Ο ΟΛΕ Α.Ε., θα αναπτύξει και άλλες παρόµοιες πρωτοβουλίες, ευθυγραµµισµένος µε την κυβερνητική πολιτική που προωθεί το ΥΠΟΙΑΝ, για την πράσινη ανάπτυξη και την σύνδεση του λιµένα µε τον κοινωνικό ιστό της πόλης.. Καύση απορριµµάτων από το ΤΙΤΑΝ Προωθεί απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου Θεσσαλονίκης Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του νο- µαρχιακού συµβουλίου Θεσσαλονίκης και αφορά την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου «ΤΙΤΑΝ», σύµφωνα µε την οποία δίνεται η δυνατότητα της καύσης των απορριµµάτων. Ο γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Παντελής Κουκουλεκίδης, δήλωσε ότι «στην ουσία ο νοµάρχης δίνει τη δυνατότητα στο ``ΤΙΤΑΝ`` να καίει οτιδήποτε, λάστιχα, µπουκάλια, νάιλον θερµοκηπίου, ακόµη και λυµατολάσπη. Τα πλαστικά βγάζουν διοξίνες κα καρκινογόνες ουσίες. Καταγγέλλουµε τον Παναγιώτη Ψωµιάδη ότι κορο δεύει τον κόσµο. εν ενηµέρωσε τους δηµάρχους της δυτικής Θεσσαλονίκης και οι διοξίνες είναι επικίνδυνες για την υγεία των πολιτών». Ο αντινοµάρχης Περιβάλλοντος, Γιώργος Τσαµασλής, από την πλευρά εµφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας: «εν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Οι περιβαλλοντικοί όροι είναι άριστοι σύµφωνα µε την ευρωπα κή οδηγία. Οι κάτοικοι δεν έχουν λόγο να ανησυχούν, αφού ανάλογες άδειες έχουν δοθεί σε όλη την Ευρώπη. Πετυχαίνεται οικονοµία και προστατεύουµε το περιβάλλον αφού µέχρι τώρα δεν ξέραµε τι να κάνουµε τα λάστιχα, τα λάδια αυτοκινήτων, τα απόβλητα υγρά από τα λιµάνια, όλα τα ανακυκλώσιµα ενεργειακά προ όντα». ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ; Οι Οικολόγοι Πράσινοι αντέδρασαν στην είδηση αυτή µε την εξής ανακοίνωση: Την κατηγορηµατική θέση της υπέρ της βέλτιστης σειράς στη διαχείριση των απορριµµάτων, επαναλαµβάνει η νο- µαρχιακή παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη και µετά από την χθεσινή κατά πλειοψηφία απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου να δοθεί άδεια για καύση απορριµµάτων στο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝΑ. «Πρόκειται για µια πρωτοφανή απόφαση η οποία ανοίγει την πίσω πόρτα στην καύση των απορριµµάτων στη Θεσσαλονίκη», είπε χθες στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου η επικεφαλής της Οικολογίας Αλληλεγγύης κ. ήµητρα Γωγάκου. Ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης Π. Ψωµιάδης πρέπει να εξηγήσει στους κατοίκους του νοµού Θεσσαλονίκης, τι διαφορά έχει η καύση στον ιδιωτικό ΤΙΤΑΝΑ από την καύση στις δηµόσιες µονάδες στον Άγιο Αντώνιο, στην Άσσηρο συνέχεια σπό σελ. 3 και στην Ευκαρπία που προγραµµάτιζε ο Σύνδεσµος ΟΤΑ µείζονος Θεσσαλονίκης. Οι µονάδες δεν πέρασαν µετά από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των τοπικών κοινωνιών και ο κ. Ψωµιάδης τότε είχε πει ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει µονάδα καύσης στη Θεσσαλονίκη. Οι ήµαρχοι Πολίχνης και Ευκαρπίας, οι οποίοι δεν αντέδρασαν, πρέπει να εξηγήσουν στους κατοίκους των δή- µων τους, γιατί δεν θα έχουν από τη διαδικασία της καύσης παρόµοια προβλήµατα µε αυτά που ξεσήκωσαν τους κατοίκους του Αγ. Αντωνίου, της Ασσήρου και της Ευκαρπίας. Μήπως οι κάτοικοί τους είναι πιο ανθεκτικοί; Υπενθυµίζουµε ότι: - µε τη χθεσινή απόφαση δόθηκε η άδεια στον Τιτάνα να προσθέσει στην παραγωγική διαδικασία της µονάδας ε- ναλλακτικά καύσιµα (!!!) όπως χαρακτηρίζονται οι συνολικά τόνοι γεωργικών αποβλήτων, νάιλον θερµοκηπίου, σεντινελαίων, υλικών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό, ξύλο, ελαστικά αυτοκινήτων, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, λυµατολάσπη και υφαντικές ύλες. - τρεις φορές οµόφωνα το Νοµ. Συµβούλιο δεν δέχτηκε τις µονάδες καύσης στη Θεσσαλονίκη και µάλιστα απέτρεψε τη δηµιουργία του εργοστασίου καύσης στην Ευκαρπία. - µε τη νέα απόφαση καταστρατηγούνται οι διατάξεις του Ν.2939/2001 και η αναθεωρηµένη οδηγία 98/2008 για τη βέλτιστη σειρά στη διαχείριση των αποβλήτων που επιβάλλεται να ακολουθήσει και η χώρα µας Ας µην τολµήσουν να εµφανίσουν άλλες τέτοιες ευφάνταστες ιδέες που θα βαφτίζουν τα απορρίµµατα εναλλακτικά καύσιµα και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπως έ- κανε χθες ο αντινοµάρχης κ. Τσαµασλής. Εµείς θα αντιδράσουµε γιατί είµαστε πεπεισµένοι για το ότι η καύση βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων των περιοχών. ικαίωση και κριτική Κατόπιν ερωτηµάτων που τέθηκαν από την αντιπολίτευση, προέκυψε ότι υπάρχει κάποιος αριθµός κατοικιών, που θα έχουν πρόβληµα µε το συντελεστή δόµησης, αλλά αυτός είναι µικρός. Ο κ. Θ. Σερέπας ανέφερε ότι οι µισοί ιδιοκτήτες θα είναι στον αέρα, αφού αδικούνται από το Σχέδιο, ενώ αυξάνονται τα πρόστιµα και χαρακτήρισε αυτό που γίνεται τώρα προεκλογικό παιχνίδι, όπως έγινε και το 2002 και Ο κ.. Χατζηδηµητρίου χαρακτήρισε καθυστερηµένη τη συζήτηση για το Σχέδιο, αφού η πιο πρόσφατη σχετική συνεδρίαση του.σ. έγινε το 2008 και παρά τη δέσµευση για επαναφορά του θέµατος το 2009, αυτό ήρθε προς συζήτηση το «Επίλυση κατά 50% και µε σηµαντικά πρόστιµα σε κατοίκους δε νοείται επιτυχία», επισήµανε ο δηµοτικός σύµβουλος. Ο κ. Σ. Αλµπάντης αισθάνθηκε δικαιωµένος µε την εξέλιξη, διότι υποστήριζε από παλιά ότι µπορούν να µειωθούν οι συντελεστές και η αρτιότητα και έτσι έγινε, µειώνοντας πιθανά προβλήµατα κατά 98%, όπως είπε. Ο κ. Μ. Μπουραντάς σχολίασε το ποσοστό πρασίνου, που είναι 30%, σύµφωνα µε το σχέδιο, ενώ θα µπορούσε να αγγίξει το µέγιστο όριο, που ανέρχεται στο 50%, ειδικά σε µια περιοχή όπως ο Ασπρόπυργος, που στερείται πρασίνου. Επιπλέον, σχολίασε ότι θα πληρώνουν λιγότερο όσοι έχουν χτίσει πριν το 2004, όχι όµως και οι µετά εν ευθύνεται η δηµοτική αρχή για τις καθυστερήσεις ανέφερε ο δήµαρχος Ν. Μελετίου Ο δήµαρχος κ. Ν. Μελετίου απάντησε στην παρατήρηση περί καθυστερήσεων, λέγοντας ότι δεν είναι ευθύνη της δηµοτικής αρχής, αφού η αναθεώρηση έπρεπε να περάσει από το ΥΠΕΧΩ Ε, ενώ για το προεκλογικό τρικ, δεν ισχύει, διότι το σχέδιο δεν έχει ψηφιστεί ακόµη. Όσο για το πρώτο σχέδιο, αυτό είχε κατατεθεί το 1992, που διοίκηση ασκούσε ο κ. Κ. Παπαπολυχρονίου, οπότε δεν είναι ευθύνη της σηµερινής διοίκησης το αρχικό του περιεχόµενο. Γ. Κρυστάλλη

5 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Στην τελική φάση παρέµβαση της Νοµαρχίας στην επαρχιακή οδό Μέγαρα - Αλεποχώρι ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Πρόστιµο σε επιχείρηση στα Άνω Λιόσια Επέβαλε ο ΕΦΕΤ Στην τελική φάση βρίσκεται η κατασκευή του έργου «Νέα χάραξη βελτίωση της επαρχιακής οδού από τα Μέγαρα µέχρι και το Αλεποχώρι», που υλοποιεί η Νοµαρχία υτικής Αττικής. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2008 και η πορεία υλοποίησής του είχε να αντιµετωπίσει πολλά προβλήµατα, λόγω και της ύπαρξης δικτύων του ΟΤΕ και της ΕΗ. Ο πολυσύχναστος υπάρχων δρόµος χαρακτηριζόταν από πολλά προβλήµατα και εµφάνιζε σηµαντική επικινδυνότητα. Γι αυτό η Νοµαρχία δροµολόγησε την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδροµου και στην κατεύθυνση αυτή εκπονήθηκε µελέτη που προβλέπει δυο τµήµατα. Το πρώτο, το Πεδινό τµήµα αρχίζει από την έξω Βρύση και φτάνει µέχρι την διασταύρωση της Λούµπας. Το δεύτερο, το Ορεινό τµήµα, που φτάνει µέχρι το Αλε ποχώρι είναι στην φάση του διαγωνισµού και θα βελτιωθεί και αυτό. Για να επιτευχθεί η χάραξη προηγήθηκαν όλες οι απαραίτητες µελέτες (εδαφοτεχνική, υδρολογική, υδραυλική, στατική, συγκοινωνιακή, µελέτες σύνδεσης των υφιστα- µένων παρόδιων αγροτικών οδών και αποκατάσταση περιβάλλοντος). Με βάση αυτές προβλέφτηκαν οι πιο αυστηρές προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του δρόµου, η µη κατάλυση από τα όµβρια ύδατα κα. «Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο έχει µπει πια στην τελική του φάση. Ο Νοµάρχης υτικής Αττικής έχει επιληφθεί άµεσα της υλοποίησης του έργου, ενός έργου που χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε, το Π.Ε.Π Αττικής, το ΕΣΠΑ, αλλά και την ίδια την Νοµαρχία», επισηµαίνεται από τη Νοµαρχία υτικής Αττικής. Συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. σε επιχειρήσεις τροφίµων, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσον και µετά από καταγγελίες καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι µια σειρά από επιχειρήσεις τροφίµων κατείχαν τρόφιµα µη κανονικά, νοθευµένα, µη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή µη συµµορφούµενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας. Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονοµικές διατάξεις. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. επέβαλε πρόστιµα συνολικού ύψους ευρώ. Ανάµεσα σε αυτές είναι και δύο επιχειρήσεις που εδρεύουν στα Άνω Λιόσια και Αχαρνές. Υποβολή αιτήσεων για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής όλων των κλάδων Στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Από το Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μά θησης και Θρησκευµάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των κλάδων να υποβάλουν Αίτηση- ήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους για την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Οι Αιτήσεις- ηλώσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Η προθεσµία υποβολής των Αιτήσεων- ηλώσεων ο- ρίζεται µέχρι και Συγκεκριµένα: Πρόστιµο ευρώ σε Εργαστήριο Συσκευασίας Καφέ που βρίσκεται στην οδό Πάρνωνα στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, διότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νοµοθεσίας που αφορούν σε: α) έλλειψη άδειας λειτουργίας, β) µη κανονικά - µη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιµα καθώς και παραπλάνηση του καταναλωτή, γ) ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας σχετικά µε την υποδοµή της επιχείρησης και ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής χώρων και εξοπλισµού και δ) µη εφαρµογή συστηµάτων αυτοελέγχου. Πρόστιµο ευρώ σε Εργαστήριο Επεξεργασίας Κρεάτων που βρίσκεται στην οδό Ιωνίας στις Αχαρνές, διότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νοµοθεσίας που αφορούν σε: α) έλλειψη άδειας λειτουργίας, β) µη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιµα και γ) έλλειψη βιβλιαρίων υγείας προσωπικού.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 «Πράσινο φως» του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου - Για το έργο αναβάθµισης του περιβάλλοντος χώρου της Αρχαιολογικής περιοχής της Ελευσίνας Το «πράσινο φως» έδωσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (Κ. Α. Σ.) για το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της Αρχαιολογικής περιοχής του ήµου Ελευσίνας, σε προχθεσινή συνεδρίαση του, όπου παρευρέθηκε και ο δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Αµπατζόγλου. Το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του λόφου των αρχαιοτήτων - που πλέον µπορεί να ξεκινήσει να υλοποιείται- περιλαµβάνει τη διαµόρφωση της ανόδου στον Άγιο Νικόλαο, µε ξύλινα σκαλοπάτια και ειδικά φωτιστικά, τα οποία θα τοποθετηθούν και στον περίβολο του Αρχαιολογικού χώρου. Σηµειώνεται, ότι πριν λίγες εβδοµάδες για το συγκεκριµένο έργο υπήρξε και η διαβεβαίωση της υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής Τίνας Μπιρµπίλη, ότι το έργο θα χρηµατοδοτηθεί κανονικά µε το ποσό των 400 χιλιάδων ευρώ από τον προ πολογισµό του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). «Μια περιοχή που δεσπόζει της πόλης της Ελευσίνας, που έγινε γνωστή και προβλήθηκε από το έργο Αγέλαστος πέτρα, µια περιοχή που στο παρελθόν είχε τακτικές επισκέψεις Ελευσινίων, πλέον θα γίνει ξανά ένας χώρος επισκέψιµος από τους κατοίκους που θα µπορούν να ανεβαίνουν και να α- πολαµβάνουν τη θέα της πόλης και όλου του Θριάσιου Πεδίου», είχε τονίσει σε παλαιότερη δήλωσή του στο «Θριάσιο» ο ήµαρχος Ελευσίνας και είχε προσθέσει ότι «Έργα, προβολής και ανάδειξης του Αρχαιολογικού χώρου είναι σηµαντικά». Περικλής Μαραγκός ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Ένα προαναγγελθέν έγκληµα ος της ΕΛΜΕ κα Λ. Μαργαρώνη επισήµανε ότι θα έπρεπε ο δήµος, αν µη τι άλλο, να καταθέτει ένα µίσθωµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων υπέρ του ι- διοκτήτη, εφόσον χρησιµοποιούσε το χώρο, έστω και χωρίς συµφωνητικό. «Το σχολείο επιβλήθηκε απ αυτούς που σήµερα το γκρεµίζουν» Σε φιλικό τόνο προς το δήµαρχο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 3ου Λυκείου θύµισε ότι το συγκεκριµένο σχολικό κτίριο υπάρχει από το 1975 και σχεδόν επιβλήθηκε από κάποιους ιδιώτες που σήµερα το γκρεµίζουν. Κατάφερε, όµως να διατηρηθεί από όλες τις προηγούµενες διοικήσεις και κινδυνεύει σή- µερα να υποστεί τροποποιήσεις, αν όχι ακόµη και να κλείσει κι αυτό θα το επωµιστεί ως πολιτικό κόστος η σηµερινή διοίκηση, που αν µη τι άλλο θα έπρεπε να ανησυχεί γι αυτό. Μια τέτοια εξέλιξη, όµως συρρίκνωσης ή λουκέτου ξεκαθάρισε ό- τι σίγουρα δεν τη θέλουν εκπαιδευτικοί και γονείς για τα παιδιά τους. Ανησυχία για επερχόµενο κλείσιµο εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων κ. Ν. Ζαπάντης, ο οποίος τόνισε ότι αν δε επιβληθεί στον ιδιοκτήτη η διατήρηση του χώρου ως σχολικού για άλλο ένα χρόνο, τα παιδιά θα αρχίσουν να φεύγουν και τα 3 σηµερινά Λύκεια θα γίνουν 2. Στη χθεσινή συνάντηση παρευρέθηκαν οι: δήµαρχος Χ. Παππούς, αντιδήµαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κ. Μ. Οικονοµάκης, ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.. Ραφτόπουλος, νοµικός του δήµου κα Ό. Ρεκουνιώτη, δικηγόρος της ΕΛΜΕ κα Χ. Κουράση, µέλη της ΕΛΜΕ, Προ στάµενος του 2ου Γραφείου Β βάθµιας εκπαίδευσης υτικής Αττικής κ. Κωνσταντακόπουλος, ιευθυντής του 3ου Λυκείου κ. Γεροντίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων κ. Ν. Ζαπάντης και εκπαιδευτικοί του σχολείου. Γ. Κρυστάλλη Με την ανακοίνωση αυτή θέλουµε να ενηµερώσουµε για µια πρωτοφανή εγκληµατική ε- νέργεια κατά της δηµόσιας Παιδείας στην περιοχή µας της οποίας την κύρια ευθύνη έχει ο ήµος και προσωπικά ο δήµαρχος Ά. Λιοσίων κ. Παππούς καθώς και οι αντιδήµαρχοι κ. Οικονοµάκης και κ. Καµπόλης. Συγκεκριµένα στις 12 Ιουλίου µπήκε µπουλντόζα στο προαύλιο του 3ου Λυκείου και γκρέµισε τρεις αίθουσας διδασκαλίας. Παραβιάστηκε προφανώς η έξω πόρτα της αυλής. Στη συνέχεια παραβιάστηκαν οι αίθουσες διδασκαλίας, συγκεντρώθηκαν τα θρανία σε µία από αυτές και γκρέµισαν τις υπόλοιπες. Η δηµοτική αρχή δεν προέβη σε καµία πράξη ούτε καν επισκέφθηκε το σηµείο της καταστροφής. Η ΕΛΜΕ Α.Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, ο διευθυντής και καθηγητές του 3ου Λυκείου συναντήσαµε το δήµαρχο ο οποίος παρουσία του αντιδηµάρχου κ. Καµπόλη φωτογράφισε ως υπεύθυνο τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Όταν όµως ζητήσαµε να αποκατασταθούν οι γκρε- µισµένες αίθουσες, µας απάντησαν ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται, διότι ο ιδιοκτήτης µέρους του οικοπέδου δικαιούται να έχει την κυριότητα της περιουσίας του. Ωστόσο: 1) Γιατί τόσον καιρό η δηµοτική αρχή δεν φρόντισε να εξασφαλίσει τον χώρο και να τον κατοχυρώσει ως σχολικό; 2) Γιατί ο δήµος δεν έκανε καµία νοµική ή άλλη ενέργεια µετά την πρωτοφανή αυτή πράξη καταστροφής; 3) Γιατί ο δήµαρχος είχε έτοιµη τη λύση της συρρίκνωσης του προαύλιου χώρου και πρότεινε να τοποθετηθούν προκάτ αίθουσες µε ταυτόχρονη παραίτηση από το µεγαλύτερο µέρος του οικοπέδου; Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει αν οι µαθητές του 3ου Λυκείου θα κάνουν διάλειµµα ή Γυµναστική στοιβαγµένοι σαν τα ποντίκια σε µια πολύ µικρή πια αυλή. Θεωρούµε πως ό,τι έγινε είχε, αν όχι τη συγκατάθεση, σίγουρα την ανοχή του δήµου, γι αυτό και η παραπάνω αντιµετώπιση. 4) Ποια γνώµη έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες του ήµου για την κατεδάφιση σχολικών αιθουσών χωρίς άδεια; 5) Τι απαντά η δηµοτική αρχή στη δήλωση του ιδιοκτήτη κ. Χριστοδούλου ενώπιον µαρτύρων, πως, ενώ νωρίτερα ο ίδιος είχε προτείνει στο δήµο να αγοράσει το εν λόγω οικόπεδο, ο δήµαρχος αρνήθηκε; Ο στόχος είναι σαφής. Ακόµα µεγαλύτερη υποβάθµιση της ήδη προβληµατικής κτιριακής υποδοµής του 3ου Λυκείου, προκειµένου να απελευθερωθεί το οικόπεδο «φιλέτο», α- διαφορώντας για τις µαθησιακές και παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών του δήµου Α. Λιοσίων. Καθώς η δηµοτική αρχή είναι υπεύθυνη και υπόλογη για την φύλαξη του κτιρίου κατά τους θερινούς µήνες, απαιτούµε να µας παραδώσει το σχολείο την 1η Σεπτέµβρη όπως του το παραδώσαµε στις 30 Ιουνίου, όχι ερείπιο ούτε µισό ούτε µε προκάτ αίθουσες. Απαιτούµε την αποκατάσταση των αιθουσών. Από την πλευρά µας δηλώνουµε ότι θα µας βρίσκουν συνεχώς µπροστά τους. Θα εξαντλήσουµε όλα τα µέσα. Τα σχέδια κατεδάφισης του ηµόσιου Σχολείου στο ήµο Α.Λιοσίων δεν θα περάσουν. Α. Λιόσια, ΕΛΜΕ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ- ΖΕΦΥΡΙΟΥ- ΦΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

7 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Αναφορά Θ. Μπούρα για τη µη συµµετοχή του ήµου Ελευσίνας στο. Σ. του ΟΛΕ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να γνωρίσεις το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Σηµαντική η δράση του Συµβουλευτικού Σταθµού στην Ελευσίνα Μια ακόµη φωνή διαµαρτυρίας, κατά της απόφασης να µην συµπεριληφθεί εκπρόσωπος του ή- µου Ελευσίνας στο νέο ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας, προστέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πιο συγκεκριµένα, ο Θανάσης Μπούρας, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.. και τ. Υφυπουργός, κατέθεσε αναφορά στους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε αφορµή το ψήφισµα- διαµαρτυρία του ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας για τη µη συµµετοχή του ήµου στο ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ) Τ.Θ Τ.Κ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΦΜ: ΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΛ.: Ασπρόπυργος 14/7/2010 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 19 ΘΕΜΑ: Πρακτικά ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός 1 Η συνεδρίαση έγινε στις 9/7/2010 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 µ.µ. στα γραφεία του συλλόγου µας οδός Φυλής στάση Σχολείο κι ύστερα από πρόσκληση του προέδρου για τη σύσταση σε σώµα του νέου ιοικητικού Συµβουλίου, που προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την 4 Ιουλίου 2010, τέθηκαν οι υποψηφιότητες, έγινε η ψηφοφορία και προέκυψε το παρακάτω ιοικητικό Συµβούλιο: 1. Χονδρογιάννης Κωνσταντίνος Πρόεδρος 2. Κανναβού Φωτεινή Αντιπρόεδρος 3. Μυγδαλιά Αναστασία Γεν. Γραµµατέας 4. Ψαρρού Ελένη Ταµίας 5. Ψαρρός Παρασκευάς Μέλος 6. Χονδρογιάννη Πολυξένη Μέλος 7. Παπακώστας Κωνσταντίνος Μέλος Ως εξελεκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: 1. Ψαρρού Αικατερίνη 2. Χονδρογιάννης Γεώργιος 3. Κωκότης Νικόλαος και ως αναπληρωµατικό µέλος: 1.Τσολακίδης Γεώργιος Ο Πρόεδρος και τα µέλη του νέου.σ. οφείλει να εκφράσει για άλλη µια φορά τις ευχαριστίες του προς τον ή- µαρχο Ασπροπύργου κ. Νίκο Μελετίου και τους συνεργάτες του για την αµέριστη συµπαράστασή του για την καθηµερινή του προσπάθεια και την ουσιαστική βοήθεια προς τον Σύλλογο Αναπήρων του ήµου Ασπροπύργου. Ο Πρόεδρος Χονδρογιάννης Κωνσταντίνος Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατό- µων) είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα µας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναµονής : στο δρόµο, στα σωφρονιστικά καταστήµατα, σε µονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε όλες τις µορφές εξάρτησης, όπως ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ, τζόγος και διαδίκτυο. Τελικός στόχος των προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ δεν είναι µόνο η διακοπή της χρήσης αλλά και το κτίσιµο ενός νέου τρόπου ζωής µε ισότιµη και παραγωγική συµµετοχή του ατόµου στην κοινωνία. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσα από µακροχρόνια και πολύπλευρη θεραπευτική παρέµβαση που αντιµετωπίζει ολοκληρωµένα την εξάρτηση και τα προβλήµατα που τη συνοδεύουν: στους τοµείς της ψυχικής και σωµατικής υγείας, των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της εµπλοκής µε το νόµο. Το ΚΕΘΕΑ εφαρµόζει επίσης προγράµµατα πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τοµέα των εξαρτήσεων. Έχει διεθνή αναγνώριση και είναι σύµβουλος οργανισµός του ΟHE (ECOSOC) για τα ναρκωτικά. Ο Συµβουλευτικός Σταθµός ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στην Ελευσίνα αποτελεί µέρος του δικτύου υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ και δραστηριοποιείται στην υτική Αττική. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε έφηβους και ενηλίκους χρήστες ουσιών, ανεξάρτητα από το βαθµό εµπλοκής του µε τις ουσίες (πειραµατισµός, περιστασιακή και συστηµατική χρήση, εξάρτηση) καθώς και στις οικογένειές τους. Εάν σε αυτή τη φάση της ζωής σου, η ενασχόληση σου µε τις ουσίες µπορεί να αποτελεί εµπόδιο σε ότι ονειρεύεσαι να χτίσεις στη ζωή σου, ρίσκαρε να γνωρίσεις ένα διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης της χρήσης και της ε- ξάρτησης. Στόχος ενός αναγνωρισµένου προγράµµατος απεξάρτησης δεν είναι µόνο η σωµατική αποτοξίνωση αλλά και η ενίσχυση σου, ώστε να ενταχθείς ισότιµα στην κοινωνία και να δηµιουργήσεις τις προ ποθέσεις για µια ζωή µε ποιότητα και νόηµα. Αρχικά, υποστηρίζεται η απόφαση σου για µείωση ή και αποχή από τις ουσίες. Κατά την διαδροµή σου στις διάφορες φάσεις του προγράµµατος, φωτό αρχείου γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου, µαθαίνεις να αντιµετωπίζεις τα προβλήµατα σου χωρίς να καταφεύγεις στη χρήση ουσιών, ανακαλύπτεις τις ικανότητες σου και κυρίως αποκτάς αυτοπεποίθηση. Και θυµήσου.κανείς Τελικός στόχος των προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ δεν είναι µόνο η διακο- πή της χρήσης αλλά και το κτίσι- µο ενός νέου τρόπου ζωής µε ισότιµη και παραγωγική συµµετοχή του ατόµου στην κοινωνία. άλλος δεν µπορεί να ζήσει τη ζωή σου..µη χάνεις επεισόδια!!! Εάν είστε γονείς/συγγενείς/σύντροφοι και έχετε βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση είναι σηµαντικό να αντιδράσετε µε ψυχραιµία και όχι µε πανικό. Η στιγµή δεν είναι κατάλληλη για να βρεθούν οι «ένοχοι» και να αποδοθούν ευθύνες. Άλλωστε, οι παράγοντες που οδηγούν στη χρήση είναι πολλοί και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Στην παρούσα φάση σηµαντικό δεν είναι το ποιος φταίει κοινωνία. αλλά το πώς θα µπορέσετε να βοηθήσετε. Είναι χρήσιµο να απευθυνθείτε σε ένα από τα αναγνωρισµένα πρόγραµµα απεξάρτησης, όπου εξειδικευµένοι ε- παγγελµατίες θα σας υποστηρίξουν δωρεάν, ώστε να αντιµετωπίσετε την κατάσταση, προλαµβάνοντας την επιδείνωσή της. Μην ξεχνάτε πως η πορεία ενός ατόµου προς την ε- ξάρτηση δεν είναι προδιαγεγραµµένη. Με την κατάλληλη παρέµβαση η χρήση µπορεί να στα- µατήσει σε όλα τα στάδια. Σε αυτό η δική σας άµεση και ψύχραιµη αντίδραση παίζει πολύ βασικό ρόλο. Είσαστε εσείς οι πιο σηµαντικοί άνθρωποι στη ζωή ενός ανθρώπου που χρειάζεται σε αυτή τη φάση να γίνεται «οδηγοί» στο δρόµο προς την απεξάρτηση. Το δίκτυο παρέχει επίσης υπηρεσίες ενηµέρωσης στο γενικό πληθυσµό, ατοµική συµβουλευτική σε κάθε ενδιαφερόµενο και ανταποκρίνεται σε αιτήµατα για την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της ευρύτερης κοινότητας γύρω από θέµατα εξαρτήσεων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ & FAX

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Ανατρέπονται τα δικαιώµατα που είχαν εδραιωθεί στην ασφάλιση και στην εργασία εδώ και δεκαετίες - ήλωσε ο βουλευτής Αττικής Νίκος Καντερές στην ολοµέλεια Στην Ολοµέλεια της Βουλής συζητήθηκε το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό. Ο Βουλευτής Αττικής της Νέας ηµοκρατίας κ. Νίκος Καντερές, κατά την οµιλία του στην Ολοµέλεια, υπογράµµισε ότι: «Το σχέδιο νόµου για το Ασφαλιστικό είναι από τα πιο σηµαντικά νοµοσχέδια των τελευταίων ετών. Η Κυβέρνηση ανατρέπει µε συνοπτικές διαδικασίες, χρησιµοποιώντας ως άλλοθι το περιβόητο «Μνηµόνιο», τα δικαιώµατα που είχαν εδραιωθεί στην ασφάλιση και στην εργασία εδώ και δεκαετίες. Παρουσιάζει ένα σχέδιο νόµου που προβλέπει να γυρίσει την Ελλάδα ασφαλιστικά και εργασιακά στο µεσαίωνα. Κόβει δύο συντάξεις, επανεισάγει το ΛΑΦΚΑ επιβαρύνοντας τους συνταξιούχους µε 3% έως 10% επί των αποδοχών τους, «παγώνει» µισθούς και συντάξεις για τουλάχιστον τρία χρόνια, αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης, σε µερικές περιπτώσεις για δεκαπέντε και πλέον χρόνια, περικόπτει δραµατικά εκµηδενίζοντας σχεδόν τις επικουρικές συντάξεις, επανακαθορίζει τον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων ξεκινώντας από µία βασική σύνταξη των 360 ευρώ και µε ένα ποσοστό αναπλήρωσης 1,2%. Η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη. Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω δεδοµένα, φαίνεται ότι η µείωση των συντάξεων θα είναι της τάξεως του 40%-60% για όλους. Άρα, ουσιαστικά δεν πρόκειται για ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αλλά για απορρύθµιση. Η Κυβέρνηση εισάγει ένα µηχανισµό κατάργησης των συντάξεων. Αυτή είναι η αλήθεια. Σαν Αντιπολίτευση έχουµε επανειληµµένα τονίσει, ότι η Νέα ηµοκρατία, κινούµενη στο πλαίσιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, θα εξετάζει µε ιδιαίτερη προσοχή όλες τις αλλαγές που προτείνει η Κυβέρνηση. εν θα σταθούµε στο επικοινωνιακό παιχνίδι που έχει στήσει το ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται αντιµέτωπο µε εσωτερικές αντιδράσεις και προσπαθεί να διασφαλίσει τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. Το ασφαλιστικό σύστηµα, όπως διαµορφώνεται σήµερα µε την πολιτική που εφαρµόζει το ΠΑΣΟΚ, τελικά θα παρέχει περισσότερα κίνητρα να το αποφύγει ο εργαζόµενος παρά να ενταχθεί σ αυτό. Υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να έχουµε τεράστιο εύρος εισφοροαποφυγής και εισφοροδιαφυγής και µετακίνηση των εργαζοµένων στην ιδιωτική ασφάλιση. Σε αυτούς τους εννέα µήνες η Κυβέρνησή µπορούσε να έχει κινηθεί µε διαφορετικό τρόπο στο ασφαλιστικό, να κυνηγήσει αποτελεσµατικά την εισφοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία, να κυνηγήσει τις συνταγογραφήσεις και να µειώσει ακόµα περισσότερο τις δαπάνες υγείας, προχωρώντας σε µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόρων. Θα µπορούσε, επίσης, να ενεργοποιήσει το νόµο 3586/2007 της Νέας ηµοκρατίας για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων. Ίσως έτσι να είχε καταλάβει ότι δεν θα χρειαστεί να κοπούν οι συντάξεις ανθρώπων οι οποίοι σήµερα βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ήρθε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο ασφαλιστικού, που δεν εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του συστήµατος και που διαµελίζει την κύρια σύνταξη σε βασική και αναλογική, χωρίς να παρέχει καµία εγγύηση για την αναλογική. Προχωράει σε αλλαγές στα έτη ασφάλισης, στα όρια ηλικίας και στα ποσοστά αναπλήρωσης χωρίς την απαραίτητη τεκµηρίωση. Το σχέδιο νόµου που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και σε καµιά περίπτωση δεν συνδέεται µε τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Για το λόγο αυτό, η Νέα ηµοκρατία και εγώ προσωπικά το καταψηφίζουµε». ΓΑΜΟΣ Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΥ ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

9 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ εισηγήθηκε ο ΟΕΚ στο Υπουργείο Εργασίας Απαράδεκτο χαρακτηρίζει το γεγονός η ΓΣΕΕ ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Θανατηφόρο τροχαίο στην Π.Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου Την αναστολή παροχών του ΟΕΚ (Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας) θίγει η ΓΣΕΕ, δεδοµένου ότι αυτή την εισήγηση έκανε η διοίκησή του προς το Υπουργείο εργασίας. Συγκεκριµένα αναφέρει: Την ώρα που οι εργαζόµενοι πλήττονται από άδικα και αντικοινωνικά µέτρα η διοίκηση του ΟΕΚ (Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας) αποφάσισε να εισηγηθεί στο υπουργείο εργασίας τη διακοπή των προγραµµάτων στεγαστικής συνδροµής, λόγω χρηµατοπιστωτικού προβλήµατος στον ο- ργανισµό, σε µια εποχή µάλιστα που η ανεργία στον κλάδο της οικοδο- µής χτυπάει «κόκκινο». Η ΓΣΕΕ εκφράζει την έντονη διαφωνία της σχετικά µε το ενδεχόµενο παγώµατος των παροχών του ΟΕΚ (θέση την οποία εξέφρασε στο.σ και ο εκπρόσωπος µας ) και ζητά την απόρριψη από τον Υπουργό Εργασίας του σχετικού αιτήµατος της διοίκησης. Είναι απαράδεκτο την ώρα που ο οργανισµός εισπράττει εισφορές από τους εργαζόµενους και µάλιστα ποσά καθόλου ευκαταφρόνητα, να τους στερεί το δικαίωµα των παροχών. Εάν ο ΟΕΚ αντιµετωπίζει οικονοµικό πρόβληµα γι αυτό δεν ε- υθύνονται σε καµία περίπτωση οι εργαζόµενοι. Επίσης θεωρούµε απαράδεκτη την ψήφιση της διάταξης στο ασφαλιστικό που προβλέπει την περαιτέρω οικονοµική ασφυξία του ΟΕΚ µε µείωση των δικαιούµενων ποσών, ρύθµιση που δεν προβλέπεται από το απεχθές µνηµόνιο. Σε κάθε περίπτωση είµαστε αποφασισµένοι να αντιπαλέψουµε και να ανατρέψουµε αυτές τις αντεργατικές και αντικοινωνικές παρεµβάσεις και δεν θα ανεχθούµε να τιµωρηθούν για µια ακόµα φ- ορά οι εργαζόµενοι και οι δικαιούχοι του ΟΕΚ. Αντίδραση από τη Ν Ο Υπεύθυνος του Τοµέα Πολιτικής Ευθύνης Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης της Νέας ηµοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης, µε αφορµή το αίτηµα της ιοίκησης του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) προς τον Υπουργό Εργασίας για «παύση των παροχών», προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η κοινωνική στήριξη που προσφέρει ο ΟΕΚ στους εργαζόµενους είναι εξαιρετικά σηµαντική και, στις συνθήκες οικονοµικής κρίσης, που βιώνει η χώρα µας, αποκτά χαρακτήρα αναγκαίο και επείγοντα. Η εξασφάλιση στέγης και η επιδότηση του ενοικίου των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των χαµηλόµισθων, δεν πρέπει να διακοπεί. Η ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας είναι µεγάλη και συνοψίζεται στη διασφάλιση της συνέχισης της χρηµατοδότησης του Ο.Ε.Κ., από τις εισφορές που, έτσι και αλλιώς, καταβάλλονται από τους ίδιους τους εργαζόµενους και τους εργοδότες. Η αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία του Οργανισµού είναι ζήτηµα υψηλής κοινωνικής προτεραιότητας και η κυβέρνηση οφείλει να το αντιµετωπίσει µε σοβαρότητα. Η ρύθµιση, που περιλαµβάνεται στο πρόσφατα ψηφισµένο Ασφαλιστικό Νόµο και προβλέπει µείωση των εισφορών υπέρ του Οργανισµού, αντιστρατεύεται την κοινωνική στήριξη των εργαζοµένων στον ευαίσθητο το- µέα της στέγασης. Εκφράσαµε την αντίθεσή µας στη Βουλή για τη σχετική διάταξη και την καταψηφίσαµε. Καλούµε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την πολιτική υποβάθµισης των Οργανισµών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και στηρίζουν τους Έλληνες εργαζόµενους και ιδιαίτερα τους χαµηλόµισθους και να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία τους». Απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας "Ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας είναι βασικός φορέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής, παρέχοντας στεγαστική συνδροµή σε χιλιάδες δικαιούχους µέσω των προγραµµάτων του", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην ίδια ανακοίνωση προσθέτει τα εξής: "Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η πολιτική που ακολουθήθηκε, όσον αφορά τους όρους και τις προ ποθέσεις δανειοδοτήσεων/επιδοτήσεων, χωρίς προηγούµενο υπολογισµό των οικονοµικών επιπτώσεων στον Ο.Ε.Κ., είχε ως αποτέλεσµα: α) ο Οργανισµός να καταναλώνει το αποθεµατικό του, το οποίο από 650 εκ. ευρώ στο τέλος του 2005, έφτασε τα 250 εκ. ευρώ στο τέλος του 2009, µε την ταυτόχρονη µεταφορά ανειληµµένων υποχρεώσεων στο 2010, και β) το κατασκευαστικό έργο να φθίνει συνεχώς, έτσι ώστε το 2009 να φθάσει µόλις στο 4,95% του συνολικού προ πολογισµού. Η κατάσταση γίνεται ακόµα πιο δυσµενής αν συνυπολογίσουµε τη συνέχιση της οφειλής του Ι.Κ.Α. από συνεισπραχθείσες υπέρ Ο.Ε.Κ. και µη αποδοθείσες εισφορές. Παρ όλα αυτά, ο Ο.Ε.Κ. οφείλει να συνεχίσει και θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του µε νέο πλαίσιο και στέρεη οικονοµική βάση. Η ιοίκηση του ΟΕΚ, υλοποιώντας τις βασικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προχωρά: - Στον εξορθολογισµό των δανειακών προγραµµάτων του ΟΕΚ, προτάσσοντας αδιαµφισβήτητα κοινωνικά και εισοδηµατικά κριτήρια για το σύνολο των δικαιούχων. - Στην πλήρη κάλυψη των ανειληµµένων υποχρεώσεών του προς ό- λους τους δικαιούχους Η προσωρινή αναστολή παραλαβής νέων αιτήσεων είναι πράξη ε- υθύνης απέναντι στο σύνολο των δικαιούχων του ΟΕΚ". Τροχαίο δυστύχηµα σηµειώθηκε στις 02:15 χθες τα ξηµερώµατα, στο 37ο χλµ της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου. Ο οδηγός ενός οχή- µατος, από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία, έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. και προσέκρουσε σε τοιχίο, µε αποτέλεσµα το θανάσιµο τραυµατισµό του. Σύνταξη στα 58 για τις υπαλλήλους καθαριότητας των ΟΤΑ υνατότητα συνταξιοδότησης στα 58 και όχι στα 60 έτη όπως ίσχυε αρχικά δίνει στις γυναίκες υπαλλήλους καθαριότητας των ΟΤΑ µε τροποποίηση που ανακοίνωσε χθες στη Βουλή στο νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό των δηµοσίων υπαλλήλων, ο υπουργός Οικονο- µικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Συγκεκριµένα όπως προβλέπει η σχετική τροποποίηση από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαµορφώνεται στο 54ο αντί του 55ου έτους, το 2012 στο 56ο και το 2013 στο 58ο. Όπως είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου µε αυτό τον τρόπο το ασφαλιστικό των δηµοσίων υπαλλήλων εναρµονίζεται µε το ασφαλιστικό του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε την περασµένη εβδοµάδα στη Βουλή.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: Συµφωνία µε Νίκου! Παίκτης του Πανελευσινιακού ανα- µένεται να είναι τη νέα σεζόν ο Θω- µάς Νίκου! Ο έµπειρος γκαρντ που πέρυσι φόρεσε τη φανέλα της Καβάλας στο πρωτάθληµα της Α1, επιστρέφει στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία, ισχυροποιώντας σε σηµαντικό βαθµό την περιφερειακή γραµ- µή του Γιώργου Σκαραφίγκα σε εµπειρία και ταλέντο, καθώς απάντησε θετικά στην πρόταση, που του έγινε τις προηγούµενες µέρες από τη διοίκηση του Πανελευσινιακού. Ο Θωµάς Νίκου είναι 31 χρονών µε ύψος 1.85 και πέρσι αγωνίστηκε για 44 µόλις λεπτά στην Α1 Κατηγορία µε την φανέλα της Καβάλας. Πρόκειται για ένα πολύ καλό γκαρντ µε έφεση στο σκοράρισµα και στον οργανωτικό τοµέα. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη όξα Άρτας, Άτταλο Νέας Φιλαδέλφειας, Άλιµο και Νήαρ Ηστ. Αυτή ήταν η τελευταία µεταγραφή για το συγκρότηµα της Ελευσίνας το οποίο δείχνει πανίσχυρο σε ΝΙΚΟΥ όλες τις θέσεις και οι άνθρωποί του ετοιµάζονται πυρετωδώς για την έ- ναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Χάλασε του Bosko Stojakovic ΣΤΟΓΙΑΚΟΒΙΤΣ Η διοίκηση του Πανελευσινιακού είχε καταθέσει επίσηµη πρόταση στον Bosko Stojakovic εδώ και λίγες µέρες και περίµενε την απάντηση του. Ο Σέρβος γκαρντ δεν φάνηκε να καλύπτεται οικονοµικά από την πρόταση του Πανελευσινιακού και η απάντηση που δόθηκε στους ανθρώπους της Ελευσίνας ήταν αρνητική, ζητώντας τους µια καλύτερη οικονοµικά πρόταση. Έπειτα διοίκηση και ο προπονητής έκριναν υπερβολικές τις απαιτήσεις του Σέρβου και έ- τσι ο Πανελευσινιακός θα στραφεί σε νέες λύσεις για την θέση του γκαρντ, καθώς θέλει η οµάδα να έχει ο- λοκληρώσει τον σχεδιασµό της πριν ξεκινήσει η περίοδος της προετοι- µασίας. Η ΟΜΑ Α ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Η οµάδα Νέων του Βύζαντα Μεγάρων βρέθηκε σε διεθνές τουρνουά που έγινε στο Καρπενήσι. Ελαβαν µέρος 40 οµάδες από όλη την Ελλάδα. Ακολούθησε φιλικό παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, µεταξύ επίλεκτων παλαιµάχων του Καρπενησίου και µιας µικτής οµάδας βετεράνων του ελληνικού ποδοσφαίρου, µε επικεφαλή τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που είναι βασικός υπεύθυνος ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΤΙΜ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ του τουρνουά και α- γωνίστηκε µε τους ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ Βασίλη Τσιάρτα, Ντανιέλ Μπατίστα, Τάκη Κατσικογιάννη και άλλους. Το σφύριγµα της λήξης βρήκε την οµάδα του Παπαδόπουλου να επικρατεί µε 5-2 της οµάδας του Καρπενησίου. Ο εµπνευστής και δηµιουργός του 3oυ ιεθνές Τουρνουά στο Καρπενήσι, κ. Παπαδόπουλος για την έναρξη του τουρνουά δήλωσε. «Είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένος από τη συµµετοχή των νέων παιδιών, αφού καταφέραµε να µαζέψουµε γύρω στα 700 παιδιά, αν υπολογίσει κανείς ότι έχουµε συγκεντρώσει οµάδες από όλη την Ελλάδα. Ελπίζω να συνεχίσουµε έτσι και από άποψη οργάνωσης όπως τη σηµερινή µέρα που έγινε η τελετή έναρξης και όλοι οι γονείς των παιδιών χειροκρότησαν τα παιδιά που παρέλασαν από µπροστά τους. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στο κόσµο που βρέθηκε στο γήπεδο. Το σηµερινό φιλικό µεταξύ των παλαι- µάχων του Καρπενησίου και οµάδας επίλεκτων ποδοσφαιριστών, έχει γίνει πλέον θεσµός και προσπαθούµε να το διατηρήσουµε». Ο δήµαρχος Καρπενησίου, κ. Βασίλης Καραµπάς, για αυτό το σηµαντικό αθλητικό γεγονός που γίνεται δήλωσε: «Είναι µια πολύ µεγάλη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, από τα αδέλφια Παπαδόπουλοι και τους αξίζουν πραγµατικά θερµά συγχαρητήρια για τη σηµερινή άψογη τελετή έναρξης και για τη ΒΥΖΑΝΤΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (φάση απο τον αγώνα) (1) συνέχεια του τουρνουά. Κακά τα ψέµατα αυτά τα αθλητικά γεγονότα ειδικά όταν αφορά µικρά παιδιά, µόνο καλό µπορούν να κάνουν τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς, πόσο µάλλον όταν έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται κάτω από ένα άριστο περιβάλλον, µέσα σε φυσικό πλούτο. Εύχοµαι όλα αυτά τα παιδιά που είδαµε να είναι κοντά στον αθλητισµό και να είναι µακριά από τα άσχηµα της νεολαίας µας. Να µη ξεχνάµε φυσικά ότι µέσα από αυτά τα αθλητικά γεγονότα ωφελούνται και οι επιχειρήσεις της περιοχής µας που πραγµατικά το έχουν ανάγκη σε αυτούς τους δύσκολους οικονοµικούς καιρούς που ζούµε Όπως βλέπετε και εσείς, η καρδιά του αθλητισµού και οι ακαδηµίες όλης της Ελλάδος βρίσκονται εδώ σε αυτό το πανέµορφο αθλητικό κέντρο και όπως είπα προηγουµένως ελπίζω τα παιδιά να συνεχίζουν να είναι γεροί σαν τα ψηλά βουνά και τα έλατα που περιβάλλουν αυτό το αθλητικό κέντρο.» ΠΗΡΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ Η Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο Αστέρας Μαγούλας πραγµατοποιήσε αλλη µια µεταγραφή. Πήρε τον νεαρό αµυντικό Κώστα Πολυχρονιάδη απο τον Αίαντα Σαλαµίνας. Ο ίδιος έχει αγωνιστεί και στον Πέλοπα Κιάτου. Σήµερα η το πολύ αύριο η διοίκηση θα ανακοινώσει τον νέο προπονητή που θα αναλάβει τις τύχες του συλλόγου µετά το αιφνίδιο διαζύγιο µε τον Μαγκαφίνη. Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΗΝ ΖΟΦΡΙΑ Νέο διοικητικό συµβούλιο εξέλεξε ο Α.Ο Ζωφριάς. Επικεφαλής του νέου σχήµατος είναι ο Ηλίας Κανελλόπουλος ενώ στο πλευρό του θα βρίσκονται ό- λοι οι παράγοντες που βοηθούν κατά καιρούς το σωµατείο της Ζωφριάς. Πρώτο µέληµα της νέας διοίκησης είναι η ενίσχυση της οµάδας αλλά και η ανίχνευση ταλέντων ώστε να εµπλουτιστεί το φυτώριο του συλλόγου. ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Ο ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Κριός Ασπροπύργου κάνει γιορτή για τους παίκτες και τους φίλους του στην Αγία Μαρίνα το Σάββατο στις 21:30.Θα ακολουθήσει γλέντι µε αρνιά κρασιά και µπύρες. Η οµάδα του Κριού που υποβιβάστηκε στην Β' κατηγορία είναι αναγκασµένος να επανέλθει σε αυτήν. Για αυτό ο πρόεδρος Θοδωρής Βάντζος και το επιτελείο του θα κάνει ότι µπορεί. Προπονητής στην οµάδα θα είνει ο Μάκης Σπηλιόπουλος ύο ανανεώσεις και δύο προσθήκες στον Θρασύβουλο Την ανανέωση της συνεργασίας της µε τους Σπύρο Μίχο και Γιώργο Τσούτσουρα ανακοίνωσε η διοίκηση του Θρασύβουλου. Αµφότεροι υπέγραψαν συµβόλαια µονοετούς διάρκειας µε την οµάδα της Φυλής. Ακόµη συµβόλαια για δύο χρόνια υπέγραψαν οι νεαροί Γιώργος Αντωνίου και Σταµάτης Καρράς, οι οποίοι πέρυσι αγωνίζονταν στα Τρίκαλα. Στο µεταξύ η οµάδα της Φυλής θα δώσει τρία φιλικά στο πλαίσιο της προετοιµασίας ενόψει της νέας σεζόν. Στις 28/7 θα αντιµετωπίσει τον Πανιώνιο στο Καρπενήσι, στις 11/8 τον ιαγόρα στη Φυλή και στις 14/8 την Κόρινθο. Επίσης επαγγελµατικά συµβόλαια τριετούς διάρκειας υπέγραψαν οι νεαροί Γιάννης Μποδώνιας και Στέφανος Παπαδόπουλος,οι οποίοι αγωνίζονταν στη οµάδα των Νέων του Θρασύβουλου.

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων

Διαβάστε περισσότερα

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κραυγή

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1562 Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο»

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1558 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αυτόνοµο ψηφοδέλτιο και Γ. Αµπατζόγλου Αποφάσισε η Π. Κ. του ΣΥΝ Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1592 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1951 Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφει ο εφιάλτης

Επιστρέφει ο εφιάλτης ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1585 Τρίτη 3 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

Παράγκες και αυθαίρετα

Παράγκες και αυθαίρετα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1596 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1917 Tετάρτη 28 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ανοίγουν το κεφάλαιο «ανταλλάξιµες περιουσίες» - ροµολογούν προσφυγή στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και σε διεθνή δικαιοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë. ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1912 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1561 ευτέρα 28 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Ζοφερή

Διαβάστε περισσότερα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1570 Τρίτη 13 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2125 Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-12

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2125 Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-12 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2125 Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Οι µελέτες περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Την επιβολή ηµερήσιου προστίµου ύψους 80.000 ζητά η Κοµισιόν. Óåë. 2. Είχαν διαρρήξει τέσσερα σπίτια στα Μέγαρα και είχαν ασκήσει βία στα θύµατά τους

Την επιβολή ηµερήσιου προστίµου ύψους 80.000 ζητά η Κοµισιόν. Óåë. 2. Είχαν διαρρήξει τέσσερα σπίτια στα Μέγαρα και είχαν ασκήσει βία στα θύµατά τους ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2190 Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1904 Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1956 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1956 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1956 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Εντοπίζει ο Γιάννης Σγουρός ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1890 Παρασκευή 18 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2054 Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ύο νέους χώρους Απέκτησε ο ήµος Ελευσίνας Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή

ÈÑÉÁÓÉÏ. Άλλοι στη Βουλή και άλλοι στην Καραµανλή ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1988 Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στο

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1944 Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Έκλεβαν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει»

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ιχάζουν τα οικονοµικά στο ήµο Ασπροπύργου Με αφορµή την εφαρµογή απόφασης του ΥΠΕΣ για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ &

Διαβάστε περισσότερα