HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1572 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ «Πράσινο φως» του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου - Για το έργο αναβάθµισης του περιβάλλοντος χώρου της Αρχαιολογικής περιοχής της Ελευσίνας Óåë. 6 Νέα ευρύτερη συνάντηση για το 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων Αδιάλλακτη η ΕΛΜΕ ζητάει την αποκατάσταση των αιθουσών Óåë. 3-6 Χέρι της Siemens και στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Με 16 συµβάσεις ύψους 1,6 εκατ. ευρώ Α. Λιόσης: ε µας έχει σταλεί ακόµη το πόρισµα Óåë. 2 Μειωµένη αρτιότητα στη Γκορυτσά Επέκταση Σχεδίου στην παραρεµάτια ζώνη του Άη Γιάννη και το κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε Πρόστιµο σε επιχείρηση στα Άνω Λιόσια Επέβαλε ο ΕΦΕΤ Στην τελική φάση παρέµβαση της Νοµαρχίας στην επαρχιακή οδό Μέγαρα - Αλεποχώρι ÓÐÏÑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: Συµφωνία µε Νίκου! Óåë. 3-4 Óåë.. 5 Óåë Óåë. 5

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Πέµπτη 15/07/2010 Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες τοπικές νεφώσεις το µεσηµέρι και το απόγευµα. Άνεµοι: Μεταβλητοί 3 µε 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι µέχρι 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 23 έως 38 βαθµούς Κέλσιου. - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Βλαδίµηρος, Βλαντίµηρος, Ιουλίττα, Ιουλίτα, Ιουλίττη, Ιουλίτη, Γιουλίττα, Γιουλίτα, ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Χέρι της Siemens και στο Θριάσιο Νοσοκοµείο Με 16 συµβάσεις ύψους 1,6 εκατ. ευρώ Ά. Λιόσης: ε µας έχει σταλεί ακόµη το πόρισµα Το µεγάλο φαγοπότι θα µπορούσε να ονοµαστεί αυτό που συνέβαινε στα νοσοκοµεία σε συνεργασία µε την «αγαπηµένη» εταιρεία Siemens. Οι ατασθαλίες στις προµήθειες των νοσοκοµείων είναι φανερές στο πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας, όπου η Siemens προκύπτει ως προνοµιακός και σχεδόν αποκλειστικός συνοµιλητής του ελληνικού ηµοσίου, το οποίο αδυνατεί να διαπραγµατευτεί και κυριολεκτικά άγεται και φέρεται ό- πως επιθυµεί η γερµανική εταιρεία. Για µια ακόµη φορά, λοιπόν, διαπιστώνονται: απευθείας αναθέσεις, καµία πρόνοια για τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά, καµία διαπραγµάτευση και εν τέλει παγίδευση σε υψηλότατες τιµές για τη συνέχιση του έργου των νοσοκο- µείων. Όπως ενδεικτικά ανέφερε ως ε- ξωφρενικό ο πνευµονολόγος - εντατικολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στον Πανεπιστηµίου Αθηνών, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Λεων. Γρηγοράκος, µόνον για αντικατάσταση λυχνιών των αξονικών τοµογράφων του Θριασίου Νοσοκοµείου για την πενταετία δόθηκαν ευρώ! Παρατυπίες στους διαγωνισµούς για την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και ανάθεση συντήρησης µηχανηµάτων χωρίς καµία διαπραγµάτευση στην τιµή είναι ορισµένα από τα συµπεράσµατα των Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας κατά τον έλεγχο που διενήργησαν στο «Θριάσιο» σχετικά µε συµβάσεις του νοσοκοµείου µε την εταιρεία Siemens A. E. Στο πλαίσιο της έρευνας της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, οι επιθεωρητές Υγείας εξέτασαν τα στοιχεία από 16 συµβάσεις προµήθειας και συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού του νοσοκοµείου µε την εταιρεία, από το 1997 έως σήµερα, συνολικού κόστους 1,6 ε- κατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, στο πόρισµα αναφέρονται προβλήµατα σε ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό για την προ- µήθεια υπερηχοτοµογράφου, ο οποίος τελικά κατοχυρώθηκε υπέρ της Siemens, αν και δεν πληρούσε όλα τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής διακήρυξης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ιδιαίτερα «χαλαρή» παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών συµβάσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του νοσοκοµείου. Ο ιοικητής του Θριασίου νοσοκοµείου κ. Άγγελος Λιόσης, που ανέλαβε το 2010, σε επικοινωνία που είχαµε µαζί του, δήλωσε ότι δε γνωρίζει λεπτοµέρειες για το θέµα, διότι δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόµη το πόρισµα. Όπως µας είπε χαρακτηριστικά: «Έγινε ο έλεγχος κανονικά πριν από περίπου ένα µήνα, όπως είχε ανακοινωθεί, διήρκεσε µια εβδοµάδα και άκουσα κι εγώ τα νέα του πορίσµατος από τα ΜΜΕ. ε γνωρίζω τίποτα περισσότερο». Εργασίες σε αθλητικούς χώρους και σε σχολεία της Ελευσίνας - Περιλαµβάνουν αναβάθµιση και συντήρηση των χώρων που φιλοξενούνται δραστηριότητες της πόλης Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε σχολεία της πόλης της Ελευσίνας, προκειµένου τη νέα σεζόν να υποδεχθούν εκ νέου τις δραστηριότητες που φιλοξενούν, αλλά και τους µαθητές τη νέα σχολική χρονιά. Πιο συγκεκριµένα όπως ανέφερε ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων του ήµου Ελευσίνας, Π. Λινάρδος αυτή τη στιγµή πραγµατοποιούνται κυρίως συντηρήσεις σε σχολεία, αλλά και παρεµβάσεις προκειµένου κάποιοι χώροι να αποκτήσουν τις προ ποθέσεις και τις προδιαγραφές που επιβάλλει η συµµετοχή των οµάδων της πόλης. Πιο συγκεκριµένα, στο γήπεδο- «κλειστό της ΕΗ»- που θα χρησιµοποιηθεί ως έδρα της οµάδας µπάσκετ του Πανελευσινιακού, πραγµατοποιούνται εργασίες προκειµένου να τηρηθούν οι προδιαγραφές της συµµετοχής στην Α2 κατηγορία. Οι εργασίες περιλαµβάνουν την τοποθέτηση νέων µπασκετών και νέα διαγράµµιση του παρκέ του γηπέδου. Θέρµανση τοποθετείται στο κλειστό «Ανδρέας ασκαλάκης, το οποίο βρίσκεται Ο κ. Π. Λινάρδος στην περιοχή του «Μπλόκου». Εργασίες πραγµατοποιούνται επίσης και στο ηµοτικό γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή του «Μπλόκου», όπου δηµιουργούνται αποδυτήρια, δηµοσιογραφικά θ- εωρεία, αίθουσα γυµναστικής για τους αθλητές και 2 γήπεδα 5x5, παράλληλα τοποθετούνται 1800 πλαστικά καθίσµατα. Ακόµη σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατασκευής του βοηθητικού γηπέδου του Πανελευσινιακού, ενώ αναµένεται παραλαβή του τάπητα και του Ηλεκτρολογικού εξοπλισµού στις Αρχές Αυγούστου, προκειµένου το έργο να παραδοθεί έως και τα µέσα του ίδιου µήνα. Σε ο,τι αφορά τα σχολικά συγκροτήµατα της πόλης, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αντικατάστασης και στεγανοποίησης στο 2ο και 4ο Γυµνάσια. Εργασίες στεγανοποιήσης των οροφών πραγµατοποιούνται επίσης στο ΕΠΑΛ και στο 7ο ηµοτικό Σχολείο. Τέλος εργασίες επισκευής σε αίθουσες πραγµατοποιούνται στο 4ο ηµοτικό Σχολείο. Περικλής Μαραγκός Γ.Κ.

3 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Νέα ευρύτερη συνάντηση για το 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων Αδιάλλακτη η ΕΛΜΕ ζητάει την αποκατάσταση των αιθουσών Με τη συνδροµή νοµικών και µηχανικών θα προχωρήσει η υπόθεση στο 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων, όπως πρόεκυψε µετά τη συνάντηση που είχαν χθες το πρωί δηµοτική αρχή, νοµικοί και µηχανικοί του δή- µου, εκπαιδευτικοί και ΕΛΜΕ. Η βίαιη πράξη της κατεδάφισης τοίχων τριών αιθουσών στο 3ο Λύκειο Άνω Λιοσίων την περασµένη ευτέρα έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής, η οποία εµ- µένει στην άποψη που εξέφρασε και στη συνάντηση της Τρίτης: Να αποκατασταθούν οι αίθουσες και να λειτουργήσουν από Σεπτέµβρη µε την παλιά τους µορφή. Η νο- µική άποψη που εκφράστηκε χθες από τη δικηγόρο της ΕΛΜΕ ήταν να γίνουν ασφαλιστικά µέτρα, τα οποία µε τη µορφή του κατεπείγοντος θα εκδικαστούν τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει άµεσα απόφαση. Με αυτά θα διεκδικείται από τον ιδιοκτήτη η επαναφορά των αιθουσών στην πρότερη µορφή τους, εφόσον δεν επιτρεπόταν, σύµφωνα µε τη δικηγόρο η είσοδός του σε χώρο που έχει δηµόσια χρήση, έστω και αν του ανήκει. ιαφορετική άποψη για τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη είχε η δικηγόρος του δή- µου, αλλά συµφώνησε να κινηθεί µε τον τρόπο, που πρότεινε η δικηγόρος της ΕΛΜΕ. Αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου Γκορυτσάς και της Πολεοδοµικής Μελέτης επέκτασης εισηγήθηκε προχθές το βράδυ ο µελετητής στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου. Επισήµανε ότι στο παρελθόν έχουν γίνει µικροτροποποιήσεις στο εγκεκριµένο σχέδιο της Γκορυτσάς, προκειµένου να διευκολυνθεί η πράξη εφαρµογής. Έγινε ρυµοτόµηση αρκετών κτισµάτων και αναδιάταξη των ΟΤ και γι αυτό έχουν ληφθεί 3 α- ποφάσεις ηµοτικών Συµβουλίων. Η περιοχή πολεοδόµησης, όπως έχει προκύψει προβλέπει περιοχές αµιγούς κατοικίας, τοπικού πολεοδοµικού κέντρου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων (κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε). Αλλαγές στο Σχέδιο Βασικός στόχος της αναθεώρησης, όπως επισηµάνθηκε ήταν να συµπεριληφθεί η παραρεµάτια ζώνη του Άη Γιάννη και το κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε. Για την πρώτη δεν είχε γίνει καν µελέτη καθορισµού οριογραµµών πληµµύρας του ρέ- µατος, η οποία ολοκληρώνεται σύντοµα και αναµένονται γνωµοδοτήσεις και για τη ΜΠΕ. Παρατηρήθηκαν, όµως Χ. Παππούς: Ο δήµος δεν είχε χρήµατα να αγοράσει το χώρο Επιπλέον, αποφασίστηκε να επισκεφθούν οι µηχανικοί του δήµου το χώρο του σχολείου και να ελέγξουν αν µπορούν οι αίθουσες να επανέλθουν από τεχνικής άποψης στην προηγούµενη κατάσταση κι αν αυτό γίνεται, να δει ο δήµος αν συναινεί ο ιδιοκτήτης στη διατήρηση των αιθουσών. Αν δε συναινεί, θα κινηθούν νοµικά, είπε ο δήµαρχος Χ. Παππούς, αλλά στο µεταξύ θα συρρικνωθεί το σχολείο. Η ΕΛΜΕ ήταν κάθετη ότι δε θα δεχθεί µια τέτοια εξέλιξη. Αυτό αποσαφήνισε και στον Προ στάµενο της Β βάθµιας εκπαίδευσης κ. Κωνσταντακόπουλο, όταν εκείνος έθεσε στο τραπέζι την πρόταση µεταφοράς του 3ου Λυκείου στο παλιό κτίριο, που στεγάζεται σήµερα το 2ο Λύκειο, εφόσον αυτό µεταφερθεί στο νέο κτίριο που ετοιµάζεται στη ροσούπολη. Η ΕΛΜΕ πάντως, επισήµανε ότι υπήρξε ολιγωρία από τη δηµοτική αρχή, διότι ο ιδιοκτήτης της είχε προτείνει να της πουλήσει το χώρο, αλλά αυτή είχε αρνηθεί. Η αιτιολογία που έδωσε χθες ο δήµαρχος ήταν ότι ο δήµος δεν έχει χρή- µατα να αγοράσει το χώρο. Σε παρέµβασή της, η πρόεδρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 6 και κάποια προβλήµατα, που οδήγησαν σε κάποιες τροποποιήσεις στις προηγούµενες αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. Έτσι, συνολικά οι αλλαγές είναι: -Επέκταση του σχεδίου στην παραρεµάτια περιοχή του Άη Γιάννη -Επέκταση του σχεδίου στο Κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε, συνολικής έκτασης 320 στρεµµάτων. Τα 170 στρέµµατα εξ αυτών έχουν ήδη παραχωρηθεί στο δήµο Ασπροπύργου και έχει γίνει το Πάρκο και το Γήπεδο της Γκορυτσάς. ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Åëåõóßíá Θεοφυλακτίδη Άννα - Ερµού 82 Ôçë Áóðñüðõñãïò Λιόση Ιωάννα - Σαλαµίνος íù Ëéüóéá - Æåöýñé Ελ. Παπαευσταθίου - Μπουµπουλίνας Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Μειωµένη αρτιότητα στη Γκορυτσά Επέκταση Σχεδίου στην παραρεµάτια ζώνη του Άη Γιάννη και το κτήµα ΥΠΕΧΩ Ε Τέτοιες χρήσεις προτείνονται και στα υπόλοιπα ΟΤ, που είναι άλση 57 στρ., αθλητικό κέντρο 95 στρ., πολιτιστικό κέντρο 75 στρ., χώρος Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης, ξενοδοχειακό κατάλυµα για τους επισκέπτες, φοιτητές και αθλητές, χώρος πρασίνου και στάθµευσης. -Μετατοπίσεις των ρυµοτοµικών και οικοδοµικών γραµ- µών κατά µήκος του αγωγού καυσίµων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και στο εγκεκριµένο σχέδιο και στην περιοχή επέκτασης για να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας -Στο Βορειοδυτικό άκρο της περιοχής ο περιφερειακός δρόµος, που είχε τραβηχτεί κατά µήκος του ορίου του ΓΠΣ, ρυµοτοµούσε µία συστάδα κατοικιών. Εκεί προτάθηκε στροφή του άξονα του δρόµου πάνω στον υφιστά- µενο για να µη ρυµοτοµηθούν αυτές οι κατοικίες -Αλλαγή των όρων δόµησης όσον αφορά τις αρτιότητες και αλλαγές των ορίων κατάτµησης -Χρήση Πολεοδοµικού Κέντρου κατά µήκος της Λ. ΝΑΤΟ και σε ένα άλλο κοµµάτι πάνω από τη Λεωφόρο. -Τακτοποίηση κάποιων οικοπέδων µε µεταπήδησή τους από έναν τοµέα σε άλλο. - ιάσπαση ΟΤ και αλλαγή σε άλλο ΟΤ για διευκόλυνση τυφλών ιδιοκτησιών. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Καθαρισµός βυθού στη θαλάσσια περιοχή Νέας Μαρίνας Ελευσίνας από τον Ο. Λ. Ε. Α. Ε. Ο Οργανισµός Λιµένα Ελευσίνας (ΟΛΕ Α.Ε.), την περασµένη Κυριακή, προχώρησε στον προγραµ- µατισµένο καθαρισµό της θαλάσσιας περιοχής Νέας Μαρίνας Ελευσίνας. Στο κάλεσµα του ΟΛΕ Α.Ε., ανταποκρίθηκε ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βατραχανθρώπων µε ειδικό συνεργείο καταδύσεων και πλήρη εξοπλισµό, µε επικεφαλής τον αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Πατάπη. Το έργο των δυτών, συνέδραµαν µέλη του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, µε επικεφαλής τον πρόεδρο Μύρωνα Μαραγκάκη, που συνέλεξαν όλα τα αντικείµενα τα οποία ανέσυραν οι δύτες από το βυθό. Στην επιχείρηση καθαρισµού του βυθού παρευρέθη, µεταξύ άλλων, ο αντιδήµαρχος Ελευσίνας Ταξιάρχης Φαρµάκης. Ο ΟΛΕ Α.Ε., έλαβε όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, ενώ για την επιτυχία της επιχείρησης, εξασφάλισε τη συµµετοχή της Αντιρρυπαντικής ΑΝΕ, που διέθεσε ειδικά οχήµατα για τη φόρτωση και αποκοµιδή των απορριµµάτων. Ο πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος του ΟΛΕ Α.Ε. Κώστας Σπηλιωτόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Απευθύνουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας και έδειξαν µε την ε- υαισθητοποίησή τους, ότι όλοι µαζί µπορούµε να βάλουµε στόχους και να επιτύχουµε. Για τον οργανισµό, αποτελεί προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής. Αναπτύσσουµε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον και θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την αποτελεσµατική διαχείριση του λιµένα, εφαρµόζοντας πράσινες πολιτικές που σέβονται τον πολίτη και δίνουν ώθηση στην οικονοµική δραστηριότητα. Καθαρή θάλασσα σηµαίνει υγεία και ζωή και είναι χρέος µας να αγωνιστούµε για τον Κόλπο της Ελευσίνας, για το περιβάλλον που θα παραδώσουµε στις επόµενες γενεές». Ο ΟΛΕ Α.Ε., θα αναπτύξει και άλλες παρόµοιες πρωτοβουλίες, ευθυγραµµισµένος µε την κυβερνητική πολιτική που προωθεί το ΥΠΟΙΑΝ, για την πράσινη ανάπτυξη και την σύνδεση του λιµένα µε τον κοινωνικό ιστό της πόλης.. Καύση απορριµµάτων από το ΤΙΤΑΝ Προωθεί απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου Θεσσαλονίκης Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του νο- µαρχιακού συµβουλίου Θεσσαλονίκης και αφορά την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου «ΤΙΤΑΝ», σύµφωνα µε την οποία δίνεται η δυνατότητα της καύσης των απορριµµάτων. Ο γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Παντελής Κουκουλεκίδης, δήλωσε ότι «στην ουσία ο νοµάρχης δίνει τη δυνατότητα στο ``ΤΙΤΑΝ`` να καίει οτιδήποτε, λάστιχα, µπουκάλια, νάιλον θερµοκηπίου, ακόµη και λυµατολάσπη. Τα πλαστικά βγάζουν διοξίνες κα καρκινογόνες ουσίες. Καταγγέλλουµε τον Παναγιώτη Ψωµιάδη ότι κορο δεύει τον κόσµο. εν ενηµέρωσε τους δηµάρχους της δυτικής Θεσσαλονίκης και οι διοξίνες είναι επικίνδυνες για την υγεία των πολιτών». Ο αντινοµάρχης Περιβάλλοντος, Γιώργος Τσαµασλής, από την πλευρά εµφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας: «εν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Οι περιβαλλοντικοί όροι είναι άριστοι σύµφωνα µε την ευρωπα κή οδηγία. Οι κάτοικοι δεν έχουν λόγο να ανησυχούν, αφού ανάλογες άδειες έχουν δοθεί σε όλη την Ευρώπη. Πετυχαίνεται οικονοµία και προστατεύουµε το περιβάλλον αφού µέχρι τώρα δεν ξέραµε τι να κάνουµε τα λάστιχα, τα λάδια αυτοκινήτων, τα απόβλητα υγρά από τα λιµάνια, όλα τα ανακυκλώσιµα ενεργειακά προ όντα». ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ; Οι Οικολόγοι Πράσινοι αντέδρασαν στην είδηση αυτή µε την εξής ανακοίνωση: Την κατηγορηµατική θέση της υπέρ της βέλτιστης σειράς στη διαχείριση των απορριµµάτων, επαναλαµβάνει η νο- µαρχιακή παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη και µετά από την χθεσινή κατά πλειοψηφία απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου να δοθεί άδεια για καύση απορριµµάτων στο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝΑ. «Πρόκειται για µια πρωτοφανή απόφαση η οποία ανοίγει την πίσω πόρτα στην καύση των απορριµµάτων στη Θεσσαλονίκη», είπε χθες στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου η επικεφαλής της Οικολογίας Αλληλεγγύης κ. ήµητρα Γωγάκου. Ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης Π. Ψωµιάδης πρέπει να εξηγήσει στους κατοίκους του νοµού Θεσσαλονίκης, τι διαφορά έχει η καύση στον ιδιωτικό ΤΙΤΑΝΑ από την καύση στις δηµόσιες µονάδες στον Άγιο Αντώνιο, στην Άσσηρο συνέχεια σπό σελ. 3 και στην Ευκαρπία που προγραµµάτιζε ο Σύνδεσµος ΟΤΑ µείζονος Θεσσαλονίκης. Οι µονάδες δεν πέρασαν µετά από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των τοπικών κοινωνιών και ο κ. Ψωµιάδης τότε είχε πει ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει µονάδα καύσης στη Θεσσαλονίκη. Οι ήµαρχοι Πολίχνης και Ευκαρπίας, οι οποίοι δεν αντέδρασαν, πρέπει να εξηγήσουν στους κατοίκους των δή- µων τους, γιατί δεν θα έχουν από τη διαδικασία της καύσης παρόµοια προβλήµατα µε αυτά που ξεσήκωσαν τους κατοίκους του Αγ. Αντωνίου, της Ασσήρου και της Ευκαρπίας. Μήπως οι κάτοικοί τους είναι πιο ανθεκτικοί; Υπενθυµίζουµε ότι: - µε τη χθεσινή απόφαση δόθηκε η άδεια στον Τιτάνα να προσθέσει στην παραγωγική διαδικασία της µονάδας ε- ναλλακτικά καύσιµα (!!!) όπως χαρακτηρίζονται οι συνολικά τόνοι γεωργικών αποβλήτων, νάιλον θερµοκηπίου, σεντινελαίων, υλικών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό, ξύλο, ελαστικά αυτοκινήτων, απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, λυµατολάσπη και υφαντικές ύλες. - τρεις φορές οµόφωνα το Νοµ. Συµβούλιο δεν δέχτηκε τις µονάδες καύσης στη Θεσσαλονίκη και µάλιστα απέτρεψε τη δηµιουργία του εργοστασίου καύσης στην Ευκαρπία. - µε τη νέα απόφαση καταστρατηγούνται οι διατάξεις του Ν.2939/2001 και η αναθεωρηµένη οδηγία 98/2008 για τη βέλτιστη σειρά στη διαχείριση των αποβλήτων που επιβάλλεται να ακολουθήσει και η χώρα µας Ας µην τολµήσουν να εµφανίσουν άλλες τέτοιες ευφάνταστες ιδέες που θα βαφτίζουν τα απορρίµµατα εναλλακτικά καύσιµα και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπως έ- κανε χθες ο αντινοµάρχης κ. Τσαµασλής. Εµείς θα αντιδράσουµε γιατί είµαστε πεπεισµένοι για το ότι η καύση βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων των περιοχών. ικαίωση και κριτική Κατόπιν ερωτηµάτων που τέθηκαν από την αντιπολίτευση, προέκυψε ότι υπάρχει κάποιος αριθµός κατοικιών, που θα έχουν πρόβληµα µε το συντελεστή δόµησης, αλλά αυτός είναι µικρός. Ο κ. Θ. Σερέπας ανέφερε ότι οι µισοί ιδιοκτήτες θα είναι στον αέρα, αφού αδικούνται από το Σχέδιο, ενώ αυξάνονται τα πρόστιµα και χαρακτήρισε αυτό που γίνεται τώρα προεκλογικό παιχνίδι, όπως έγινε και το 2002 και Ο κ.. Χατζηδηµητρίου χαρακτήρισε καθυστερηµένη τη συζήτηση για το Σχέδιο, αφού η πιο πρόσφατη σχετική συνεδρίαση του.σ. έγινε το 2008 και παρά τη δέσµευση για επαναφορά του θέµατος το 2009, αυτό ήρθε προς συζήτηση το «Επίλυση κατά 50% και µε σηµαντικά πρόστιµα σε κατοίκους δε νοείται επιτυχία», επισήµανε ο δηµοτικός σύµβουλος. Ο κ. Σ. Αλµπάντης αισθάνθηκε δικαιωµένος µε την εξέλιξη, διότι υποστήριζε από παλιά ότι µπορούν να µειωθούν οι συντελεστές και η αρτιότητα και έτσι έγινε, µειώνοντας πιθανά προβλήµατα κατά 98%, όπως είπε. Ο κ. Μ. Μπουραντάς σχολίασε το ποσοστό πρασίνου, που είναι 30%, σύµφωνα µε το σχέδιο, ενώ θα µπορούσε να αγγίξει το µέγιστο όριο, που ανέρχεται στο 50%, ειδικά σε µια περιοχή όπως ο Ασπρόπυργος, που στερείται πρασίνου. Επιπλέον, σχολίασε ότι θα πληρώνουν λιγότερο όσοι έχουν χτίσει πριν το 2004, όχι όµως και οι µετά εν ευθύνεται η δηµοτική αρχή για τις καθυστερήσεις ανέφερε ο δήµαρχος Ν. Μελετίου Ο δήµαρχος κ. Ν. Μελετίου απάντησε στην παρατήρηση περί καθυστερήσεων, λέγοντας ότι δεν είναι ευθύνη της δηµοτικής αρχής, αφού η αναθεώρηση έπρεπε να περάσει από το ΥΠΕΧΩ Ε, ενώ για το προεκλογικό τρικ, δεν ισχύει, διότι το σχέδιο δεν έχει ψηφιστεί ακόµη. Όσο για το πρώτο σχέδιο, αυτό είχε κατατεθεί το 1992, που διοίκηση ασκούσε ο κ. Κ. Παπαπολυχρονίου, οπότε δεν είναι ευθύνη της σηµερινής διοίκησης το αρχικό του περιεχόµενο. Γ. Κρυστάλλη

5 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Στην τελική φάση παρέµβαση της Νοµαρχίας στην επαρχιακή οδό Μέγαρα - Αλεποχώρι ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Πρόστιµο σε επιχείρηση στα Άνω Λιόσια Επέβαλε ο ΕΦΕΤ Στην τελική φάση βρίσκεται η κατασκευή του έργου «Νέα χάραξη βελτίωση της επαρχιακής οδού από τα Μέγαρα µέχρι και το Αλεποχώρι», που υλοποιεί η Νοµαρχία υτικής Αττικής. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2008 και η πορεία υλοποίησής του είχε να αντιµετωπίσει πολλά προβλήµατα, λόγω και της ύπαρξης δικτύων του ΟΤΕ και της ΕΗ. Ο πολυσύχναστος υπάρχων δρόµος χαρακτηριζόταν από πολλά προβλήµατα και εµφάνιζε σηµαντική επικινδυνότητα. Γι αυτό η Νοµαρχία δροµολόγησε την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδροµου και στην κατεύθυνση αυτή εκπονήθηκε µελέτη που προβλέπει δυο τµήµατα. Το πρώτο, το Πεδινό τµήµα αρχίζει από την έξω Βρύση και φτάνει µέχρι την διασταύρωση της Λούµπας. Το δεύτερο, το Ορεινό τµήµα, που φτάνει µέχρι το Αλε ποχώρι είναι στην φάση του διαγωνισµού και θα βελτιωθεί και αυτό. Για να επιτευχθεί η χάραξη προηγήθηκαν όλες οι απαραίτητες µελέτες (εδαφοτεχνική, υδρολογική, υδραυλική, στατική, συγκοινωνιακή, µελέτες σύνδεσης των υφιστα- µένων παρόδιων αγροτικών οδών και αποκατάσταση περιβάλλοντος). Με βάση αυτές προβλέφτηκαν οι πιο αυστηρές προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του δρόµου, η µη κατάλυση από τα όµβρια ύδατα κα. «Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο έχει µπει πια στην τελική του φάση. Ο Νοµάρχης υτικής Αττικής έχει επιληφθεί άµεσα της υλοποίησης του έργου, ενός έργου που χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε, το Π.Ε.Π Αττικής, το ΕΣΠΑ, αλλά και την ίδια την Νοµαρχία», επισηµαίνεται από τη Νοµαρχία υτικής Αττικής. Συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. σε επιχειρήσεις τροφίµων, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσον και µετά από καταγγελίες καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι µια σειρά από επιχειρήσεις τροφίµων κατείχαν τρόφιµα µη κανονικά, νοθευµένα, µη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή µη συµµορφούµενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας. Επίσης, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονοµικές διατάξεις. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. επέβαλε πρόστιµα συνολικού ύψους ευρώ. Ανάµεσα σε αυτές είναι και δύο επιχειρήσεις που εδρεύουν στα Άνω Λιόσια και Αχαρνές. Υποβολή αιτήσεων για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής όλων των κλάδων Στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Από το Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μά θησης και Θρησκευµάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των κλάδων να υποβάλουν Αίτηση- ήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους για την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Οι Αιτήσεις- ηλώσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Η προθεσµία υποβολής των Αιτήσεων- ηλώσεων ο- ρίζεται µέχρι και Συγκεκριµένα: Πρόστιµο ευρώ σε Εργαστήριο Συσκευασίας Καφέ που βρίσκεται στην οδό Πάρνωνα στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, διότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νοµοθεσίας που αφορούν σε: α) έλλειψη άδειας λειτουργίας, β) µη κανονικά - µη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιµα καθώς και παραπλάνηση του καταναλωτή, γ) ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας σχετικά µε την υποδοµή της επιχείρησης και ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής χώρων και εξοπλισµού και δ) µη εφαρµογή συστηµάτων αυτοελέγχου. Πρόστιµο ευρώ σε Εργαστήριο Επεξεργασίας Κρεάτων που βρίσκεται στην οδό Ιωνίας στις Αχαρνές, διότι διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νοµοθεσίας που αφορούν σε: α) έλλειψη άδειας λειτουργίας, β) µη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιµα και γ) έλλειψη βιβλιαρίων υγείας προσωπικού.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 «Πράσινο φως» του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου - Για το έργο αναβάθµισης του περιβάλλοντος χώρου της Αρχαιολογικής περιοχής της Ελευσίνας Το «πράσινο φως» έδωσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (Κ. Α. Σ.) για το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της Αρχαιολογικής περιοχής του ήµου Ελευσίνας, σε προχθεσινή συνεδρίαση του, όπου παρευρέθηκε και ο δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Αµπατζόγλου. Το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του λόφου των αρχαιοτήτων - που πλέον µπορεί να ξεκινήσει να υλοποιείται- περιλαµβάνει τη διαµόρφωση της ανόδου στον Άγιο Νικόλαο, µε ξύλινα σκαλοπάτια και ειδικά φωτιστικά, τα οποία θα τοποθετηθούν και στον περίβολο του Αρχαιολογικού χώρου. Σηµειώνεται, ότι πριν λίγες εβδοµάδες για το συγκεκριµένο έργο υπήρξε και η διαβεβαίωση της υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής Τίνας Μπιρµπίλη, ότι το έργο θα χρηµατοδοτηθεί κανονικά µε το ποσό των 400 χιλιάδων ευρώ από τον προ πολογισµό του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). «Μια περιοχή που δεσπόζει της πόλης της Ελευσίνας, που έγινε γνωστή και προβλήθηκε από το έργο Αγέλαστος πέτρα, µια περιοχή που στο παρελθόν είχε τακτικές επισκέψεις Ελευσινίων, πλέον θα γίνει ξανά ένας χώρος επισκέψιµος από τους κατοίκους που θα µπορούν να ανεβαίνουν και να α- πολαµβάνουν τη θέα της πόλης και όλου του Θριάσιου Πεδίου», είχε τονίσει σε παλαιότερη δήλωσή του στο «Θριάσιο» ο ήµαρχος Ελευσίνας και είχε προσθέσει ότι «Έργα, προβολής και ανάδειξης του Αρχαιολογικού χώρου είναι σηµαντικά». Περικλής Μαραγκός ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3 Ένα προαναγγελθέν έγκληµα ος της ΕΛΜΕ κα Λ. Μαργαρώνη επισήµανε ότι θα έπρεπε ο δήµος, αν µη τι άλλο, να καταθέτει ένα µίσθωµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων υπέρ του ι- διοκτήτη, εφόσον χρησιµοποιούσε το χώρο, έστω και χωρίς συµφωνητικό. «Το σχολείο επιβλήθηκε απ αυτούς που σήµερα το γκρεµίζουν» Σε φιλικό τόνο προς το δήµαρχο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 3ου Λυκείου θύµισε ότι το συγκεκριµένο σχολικό κτίριο υπάρχει από το 1975 και σχεδόν επιβλήθηκε από κάποιους ιδιώτες που σήµερα το γκρεµίζουν. Κατάφερε, όµως να διατηρηθεί από όλες τις προηγούµενες διοικήσεις και κινδυνεύει σή- µερα να υποστεί τροποποιήσεις, αν όχι ακόµη και να κλείσει κι αυτό θα το επωµιστεί ως πολιτικό κόστος η σηµερινή διοίκηση, που αν µη τι άλλο θα έπρεπε να ανησυχεί γι αυτό. Μια τέτοια εξέλιξη, όµως συρρίκνωσης ή λουκέτου ξεκαθάρισε ό- τι σίγουρα δεν τη θέλουν εκπαιδευτικοί και γονείς για τα παιδιά τους. Ανησυχία για επερχόµενο κλείσιµο εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων κ. Ν. Ζαπάντης, ο οποίος τόνισε ότι αν δε επιβληθεί στον ιδιοκτήτη η διατήρηση του χώρου ως σχολικού για άλλο ένα χρόνο, τα παιδιά θα αρχίσουν να φεύγουν και τα 3 σηµερινά Λύκεια θα γίνουν 2. Στη χθεσινή συνάντηση παρευρέθηκαν οι: δήµαρχος Χ. Παππούς, αντιδήµαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κ. Μ. Οικονοµάκης, ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.. Ραφτόπουλος, νοµικός του δήµου κα Ό. Ρεκουνιώτη, δικηγόρος της ΕΛΜΕ κα Χ. Κουράση, µέλη της ΕΛΜΕ, Προ στάµενος του 2ου Γραφείου Β βάθµιας εκπαίδευσης υτικής Αττικής κ. Κωνσταντακόπουλος, ιευθυντής του 3ου Λυκείου κ. Γεροντίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων κ. Ν. Ζαπάντης και εκπαιδευτικοί του σχολείου. Γ. Κρυστάλλη Με την ανακοίνωση αυτή θέλουµε να ενηµερώσουµε για µια πρωτοφανή εγκληµατική ε- νέργεια κατά της δηµόσιας Παιδείας στην περιοχή µας της οποίας την κύρια ευθύνη έχει ο ήµος και προσωπικά ο δήµαρχος Ά. Λιοσίων κ. Παππούς καθώς και οι αντιδήµαρχοι κ. Οικονοµάκης και κ. Καµπόλης. Συγκεκριµένα στις 12 Ιουλίου µπήκε µπουλντόζα στο προαύλιο του 3ου Λυκείου και γκρέµισε τρεις αίθουσας διδασκαλίας. Παραβιάστηκε προφανώς η έξω πόρτα της αυλής. Στη συνέχεια παραβιάστηκαν οι αίθουσες διδασκαλίας, συγκεντρώθηκαν τα θρανία σε µία από αυτές και γκρέµισαν τις υπόλοιπες. Η δηµοτική αρχή δεν προέβη σε καµία πράξη ούτε καν επισκέφθηκε το σηµείο της καταστροφής. Η ΕΛΜΕ Α.Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, ο διευθυντής και καθηγητές του 3ου Λυκείου συναντήσαµε το δήµαρχο ο οποίος παρουσία του αντιδηµάρχου κ. Καµπόλη φωτογράφισε ως υπεύθυνο τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Όταν όµως ζητήσαµε να αποκατασταθούν οι γκρε- µισµένες αίθουσες, µας απάντησαν ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται, διότι ο ιδιοκτήτης µέρους του οικοπέδου δικαιούται να έχει την κυριότητα της περιουσίας του. Ωστόσο: 1) Γιατί τόσον καιρό η δηµοτική αρχή δεν φρόντισε να εξασφαλίσει τον χώρο και να τον κατοχυρώσει ως σχολικό; 2) Γιατί ο δήµος δεν έκανε καµία νοµική ή άλλη ενέργεια µετά την πρωτοφανή αυτή πράξη καταστροφής; 3) Γιατί ο δήµαρχος είχε έτοιµη τη λύση της συρρίκνωσης του προαύλιου χώρου και πρότεινε να τοποθετηθούν προκάτ αίθουσες µε ταυτόχρονη παραίτηση από το µεγαλύτερο µέρος του οικοπέδου; Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει αν οι µαθητές του 3ου Λυκείου θα κάνουν διάλειµµα ή Γυµναστική στοιβαγµένοι σαν τα ποντίκια σε µια πολύ µικρή πια αυλή. Θεωρούµε πως ό,τι έγινε είχε, αν όχι τη συγκατάθεση, σίγουρα την ανοχή του δήµου, γι αυτό και η παραπάνω αντιµετώπιση. 4) Ποια γνώµη έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες του ήµου για την κατεδάφιση σχολικών αιθουσών χωρίς άδεια; 5) Τι απαντά η δηµοτική αρχή στη δήλωση του ιδιοκτήτη κ. Χριστοδούλου ενώπιον µαρτύρων, πως, ενώ νωρίτερα ο ίδιος είχε προτείνει στο δήµο να αγοράσει το εν λόγω οικόπεδο, ο δήµαρχος αρνήθηκε; Ο στόχος είναι σαφής. Ακόµα µεγαλύτερη υποβάθµιση της ήδη προβληµατικής κτιριακής υποδοµής του 3ου Λυκείου, προκειµένου να απελευθερωθεί το οικόπεδο «φιλέτο», α- διαφορώντας για τις µαθησιακές και παιδαγωγικές ανάγκες των παιδιών του δήµου Α. Λιοσίων. Καθώς η δηµοτική αρχή είναι υπεύθυνη και υπόλογη για την φύλαξη του κτιρίου κατά τους θερινούς µήνες, απαιτούµε να µας παραδώσει το σχολείο την 1η Σεπτέµβρη όπως του το παραδώσαµε στις 30 Ιουνίου, όχι ερείπιο ούτε µισό ούτε µε προκάτ αίθουσες. Απαιτούµε την αποκατάσταση των αιθουσών. Από την πλευρά µας δηλώνουµε ότι θα µας βρίσκουν συνεχώς µπροστά τους. Θα εξαντλήσουµε όλα τα µέσα. Τα σχέδια κατεδάφισης του ηµόσιου Σχολείου στο ήµο Α.Λιοσίων δεν θα περάσουν. Α. Λιόσια, ΕΛΜΕ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ- ΖΕΦΥΡΙΟΥ- ΦΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

7 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Αναφορά Θ. Μπούρα για τη µη συµµετοχή του ήµου Ελευσίνας στο. Σ. του ΟΛΕ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να γνωρίσεις το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Σηµαντική η δράση του Συµβουλευτικού Σταθµού στην Ελευσίνα Μια ακόµη φωνή διαµαρτυρίας, κατά της απόφασης να µην συµπεριληφθεί εκπρόσωπος του ή- µου Ελευσίνας στο νέο ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας, προστέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πιο συγκεκριµένα, ο Θανάσης Μπούρας, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.. και τ. Υφυπουργός, κατέθεσε αναφορά στους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε αφορµή το ψήφισµα- διαµαρτυρία του ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας για τη µη συµµετοχή του ήµου στο ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΣ ΦΥΛΗΣ (ΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ) Τ.Θ Τ.Κ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΦΜ: ΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΛ.: Ασπρόπυργος 14/7/2010 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 19 ΘΕΜΑ: Πρακτικά ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός 1 Η συνεδρίαση έγινε στις 9/7/2010 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 µ.µ. στα γραφεία του συλλόγου µας οδός Φυλής στάση Σχολείο κι ύστερα από πρόσκληση του προέδρου για τη σύσταση σε σώµα του νέου ιοικητικού Συµβουλίου, που προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την 4 Ιουλίου 2010, τέθηκαν οι υποψηφιότητες, έγινε η ψηφοφορία και προέκυψε το παρακάτω ιοικητικό Συµβούλιο: 1. Χονδρογιάννης Κωνσταντίνος Πρόεδρος 2. Κανναβού Φωτεινή Αντιπρόεδρος 3. Μυγδαλιά Αναστασία Γεν. Γραµµατέας 4. Ψαρρού Ελένη Ταµίας 5. Ψαρρός Παρασκευάς Μέλος 6. Χονδρογιάννη Πολυξένη Μέλος 7. Παπακώστας Κωνσταντίνος Μέλος Ως εξελεκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι: 1. Ψαρρού Αικατερίνη 2. Χονδρογιάννης Γεώργιος 3. Κωκότης Νικόλαος και ως αναπληρωµατικό µέλος: 1.Τσολακίδης Γεώργιος Ο Πρόεδρος και τα µέλη του νέου.σ. οφείλει να εκφράσει για άλλη µια φορά τις ευχαριστίες του προς τον ή- µαρχο Ασπροπύργου κ. Νίκο Μελετίου και τους συνεργάτες του για την αµέριστη συµπαράστασή του για την καθηµερινή του προσπάθεια και την ουσιαστική βοήθεια προς τον Σύλλογο Αναπήρων του ήµου Ασπροπύργου. Ο Πρόεδρος Χονδρογιάννης Κωνσταντίνος Το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατό- µων) είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα µας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναµονής : στο δρόµο, στα σωφρονιστικά καταστήµατα, σε µονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε όλες τις µορφές εξάρτησης, όπως ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ, τζόγος και διαδίκτυο. Τελικός στόχος των προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ δεν είναι µόνο η διακοπή της χρήσης αλλά και το κτίσιµο ενός νέου τρόπου ζωής µε ισότιµη και παραγωγική συµµετοχή του ατόµου στην κοινωνία. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσα από µακροχρόνια και πολύπλευρη θεραπευτική παρέµβαση που αντιµετωπίζει ολοκληρωµένα την εξάρτηση και τα προβλήµατα που τη συνοδεύουν: στους τοµείς της ψυχικής και σωµατικής υγείας, των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της εµπλοκής µε το νόµο. Το ΚΕΘΕΑ εφαρµόζει επίσης προγράµµατα πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τοµέα των εξαρτήσεων. Έχει διεθνή αναγνώριση και είναι σύµβουλος οργανισµός του ΟHE (ECOSOC) για τα ναρκωτικά. Ο Συµβουλευτικός Σταθµός ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στην Ελευσίνα αποτελεί µέρος του δικτύου υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ και δραστηριοποιείται στην υτική Αττική. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε έφηβους και ενηλίκους χρήστες ουσιών, ανεξάρτητα από το βαθµό εµπλοκής του µε τις ουσίες (πειραµατισµός, περιστασιακή και συστηµατική χρήση, εξάρτηση) καθώς και στις οικογένειές τους. Εάν σε αυτή τη φάση της ζωής σου, η ενασχόληση σου µε τις ουσίες µπορεί να αποτελεί εµπόδιο σε ότι ονειρεύεσαι να χτίσεις στη ζωή σου, ρίσκαρε να γνωρίσεις ένα διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης της χρήσης και της ε- ξάρτησης. Στόχος ενός αναγνωρισµένου προγράµµατος απεξάρτησης δεν είναι µόνο η σωµατική αποτοξίνωση αλλά και η ενίσχυση σου, ώστε να ενταχθείς ισότιµα στην κοινωνία και να δηµιουργήσεις τις προ ποθέσεις για µια ζωή µε ποιότητα και νόηµα. Αρχικά, υποστηρίζεται η απόφαση σου για µείωση ή και αποχή από τις ουσίες. Κατά την διαδροµή σου στις διάφορες φάσεις του προγράµµατος, φωτό αρχείου γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου, µαθαίνεις να αντιµετωπίζεις τα προβλήµατα σου χωρίς να καταφεύγεις στη χρήση ουσιών, ανακαλύπτεις τις ικανότητες σου και κυρίως αποκτάς αυτοπεποίθηση. Και θυµήσου.κανείς Τελικός στόχος των προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ δεν είναι µόνο η διακο- πή της χρήσης αλλά και το κτίσι- µο ενός νέου τρόπου ζωής µε ισότιµη και παραγωγική συµµετοχή του ατόµου στην κοινωνία. άλλος δεν µπορεί να ζήσει τη ζωή σου..µη χάνεις επεισόδια!!! Εάν είστε γονείς/συγγενείς/σύντροφοι και έχετε βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση είναι σηµαντικό να αντιδράσετε µε ψυχραιµία και όχι µε πανικό. Η στιγµή δεν είναι κατάλληλη για να βρεθούν οι «ένοχοι» και να αποδοθούν ευθύνες. Άλλωστε, οι παράγοντες που οδηγούν στη χρήση είναι πολλοί και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Στην παρούσα φάση σηµαντικό δεν είναι το ποιος φταίει κοινωνία. αλλά το πώς θα µπορέσετε να βοηθήσετε. Είναι χρήσιµο να απευθυνθείτε σε ένα από τα αναγνωρισµένα πρόγραµµα απεξάρτησης, όπου εξειδικευµένοι ε- παγγελµατίες θα σας υποστηρίξουν δωρεάν, ώστε να αντιµετωπίσετε την κατάσταση, προλαµβάνοντας την επιδείνωσή της. Μην ξεχνάτε πως η πορεία ενός ατόµου προς την ε- ξάρτηση δεν είναι προδιαγεγραµµένη. Με την κατάλληλη παρέµβαση η χρήση µπορεί να στα- µατήσει σε όλα τα στάδια. Σε αυτό η δική σας άµεση και ψύχραιµη αντίδραση παίζει πολύ βασικό ρόλο. Είσαστε εσείς οι πιο σηµαντικοί άνθρωποι στη ζωή ενός ανθρώπου που χρειάζεται σε αυτή τη φάση να γίνεται «οδηγοί» στο δρόµο προς την απεξάρτηση. Το δίκτυο παρέχει επίσης υπηρεσίες ενηµέρωσης στο γενικό πληθυσµό, ατοµική συµβουλευτική σε κάθε ενδιαφερόµενο και ανταποκρίνεται σε αιτήµατα για την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της ευρύτερης κοινότητας γύρω από θέµατα εξαρτήσεων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΡΜΟΥ 78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ & FAX

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Ανατρέπονται τα δικαιώµατα που είχαν εδραιωθεί στην ασφάλιση και στην εργασία εδώ και δεκαετίες - ήλωσε ο βουλευτής Αττικής Νίκος Καντερές στην ολοµέλεια Στην Ολοµέλεια της Βουλής συζητήθηκε το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό. Ο Βουλευτής Αττικής της Νέας ηµοκρατίας κ. Νίκος Καντερές, κατά την οµιλία του στην Ολοµέλεια, υπογράµµισε ότι: «Το σχέδιο νόµου για το Ασφαλιστικό είναι από τα πιο σηµαντικά νοµοσχέδια των τελευταίων ετών. Η Κυβέρνηση ανατρέπει µε συνοπτικές διαδικασίες, χρησιµοποιώντας ως άλλοθι το περιβόητο «Μνηµόνιο», τα δικαιώµατα που είχαν εδραιωθεί στην ασφάλιση και στην εργασία εδώ και δεκαετίες. Παρουσιάζει ένα σχέδιο νόµου που προβλέπει να γυρίσει την Ελλάδα ασφαλιστικά και εργασιακά στο µεσαίωνα. Κόβει δύο συντάξεις, επανεισάγει το ΛΑΦΚΑ επιβαρύνοντας τους συνταξιούχους µε 3% έως 10% επί των αποδοχών τους, «παγώνει» µισθούς και συντάξεις για τουλάχιστον τρία χρόνια, αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης, σε µερικές περιπτώσεις για δεκαπέντε και πλέον χρόνια, περικόπτει δραµατικά εκµηδενίζοντας σχεδόν τις επικουρικές συντάξεις, επανακαθορίζει τον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων ξεκινώντας από µία βασική σύνταξη των 360 ευρώ και µε ένα ποσοστό αναπλήρωσης 1,2%. Η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη. Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω δεδοµένα, φαίνεται ότι η µείωση των συντάξεων θα είναι της τάξεως του 40%-60% για όλους. Άρα, ουσιαστικά δεν πρόκειται για ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αλλά για απορρύθµιση. Η Κυβέρνηση εισάγει ένα µηχανισµό κατάργησης των συντάξεων. Αυτή είναι η αλήθεια. Σαν Αντιπολίτευση έχουµε επανειληµµένα τονίσει, ότι η Νέα ηµοκρατία, κινούµενη στο πλαίσιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, θα εξετάζει µε ιδιαίτερη προσοχή όλες τις αλλαγές που προτείνει η Κυβέρνηση. εν θα σταθούµε στο επικοινωνιακό παιχνίδι που έχει στήσει το ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται αντιµέτωπο µε εσωτερικές αντιδράσεις και προσπαθεί να διασφαλίσει τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. Το ασφαλιστικό σύστηµα, όπως διαµορφώνεται σήµερα µε την πολιτική που εφαρµόζει το ΠΑΣΟΚ, τελικά θα παρέχει περισσότερα κίνητρα να το αποφύγει ο εργαζόµενος παρά να ενταχθεί σ αυτό. Υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να έχουµε τεράστιο εύρος εισφοροαποφυγής και εισφοροδιαφυγής και µετακίνηση των εργαζοµένων στην ιδιωτική ασφάλιση. Σε αυτούς τους εννέα µήνες η Κυβέρνησή µπορούσε να έχει κινηθεί µε διαφορετικό τρόπο στο ασφαλιστικό, να κυνηγήσει αποτελεσµατικά την εισφοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία, να κυνηγήσει τις συνταγογραφήσεις και να µειώσει ακόµα περισσότερο τις δαπάνες υγείας, προχωρώντας σε µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόρων. Θα µπορούσε, επίσης, να ενεργοποιήσει το νόµο 3586/2007 της Νέας ηµοκρατίας για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων. Ίσως έτσι να είχε καταλάβει ότι δεν θα χρειαστεί να κοπούν οι συντάξεις ανθρώπων οι οποίοι σήµερα βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ήρθε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο ασφαλιστικού, που δεν εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του συστήµατος και που διαµελίζει την κύρια σύνταξη σε βασική και αναλογική, χωρίς να παρέχει καµία εγγύηση για την αναλογική. Προχωράει σε αλλαγές στα έτη ασφάλισης, στα όρια ηλικίας και στα ποσοστά αναπλήρωσης χωρίς την απαραίτητη τεκµηρίωση. Το σχέδιο νόµου που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και σε καµιά περίπτωση δεν συνδέεται µε τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Για το λόγο αυτό, η Νέα ηµοκρατία και εγώ προσωπικά το καταψηφίζουµε». ΓΑΜΟΣ Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΥ ΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

9 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ εισηγήθηκε ο ΟΕΚ στο Υπουργείο Εργασίας Απαράδεκτο χαρακτηρίζει το γεγονός η ΓΣΕΕ ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Θανατηφόρο τροχαίο στην Π.Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου Την αναστολή παροχών του ΟΕΚ (Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας) θίγει η ΓΣΕΕ, δεδοµένου ότι αυτή την εισήγηση έκανε η διοίκησή του προς το Υπουργείο εργασίας. Συγκεκριµένα αναφέρει: Την ώρα που οι εργαζόµενοι πλήττονται από άδικα και αντικοινωνικά µέτρα η διοίκηση του ΟΕΚ (Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας) αποφάσισε να εισηγηθεί στο υπουργείο εργασίας τη διακοπή των προγραµµάτων στεγαστικής συνδροµής, λόγω χρηµατοπιστωτικού προβλήµατος στον ο- ργανισµό, σε µια εποχή µάλιστα που η ανεργία στον κλάδο της οικοδο- µής χτυπάει «κόκκινο». Η ΓΣΕΕ εκφράζει την έντονη διαφωνία της σχετικά µε το ενδεχόµενο παγώµατος των παροχών του ΟΕΚ (θέση την οποία εξέφρασε στο.σ και ο εκπρόσωπος µας ) και ζητά την απόρριψη από τον Υπουργό Εργασίας του σχετικού αιτήµατος της διοίκησης. Είναι απαράδεκτο την ώρα που ο οργανισµός εισπράττει εισφορές από τους εργαζόµενους και µάλιστα ποσά καθόλου ευκαταφρόνητα, να τους στερεί το δικαίωµα των παροχών. Εάν ο ΟΕΚ αντιµετωπίζει οικονοµικό πρόβληµα γι αυτό δεν ε- υθύνονται σε καµία περίπτωση οι εργαζόµενοι. Επίσης θεωρούµε απαράδεκτη την ψήφιση της διάταξης στο ασφαλιστικό που προβλέπει την περαιτέρω οικονοµική ασφυξία του ΟΕΚ µε µείωση των δικαιούµενων ποσών, ρύθµιση που δεν προβλέπεται από το απεχθές µνηµόνιο. Σε κάθε περίπτωση είµαστε αποφασισµένοι να αντιπαλέψουµε και να ανατρέψουµε αυτές τις αντεργατικές και αντικοινωνικές παρεµβάσεις και δεν θα ανεχθούµε να τιµωρηθούν για µια ακόµα φ- ορά οι εργαζόµενοι και οι δικαιούχοι του ΟΕΚ. Αντίδραση από τη Ν Ο Υπεύθυνος του Τοµέα Πολιτικής Ευθύνης Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης της Νέας ηµοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης, µε αφορµή το αίτηµα της ιοίκησης του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) προς τον Υπουργό Εργασίας για «παύση των παροχών», προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η κοινωνική στήριξη που προσφέρει ο ΟΕΚ στους εργαζόµενους είναι εξαιρετικά σηµαντική και, στις συνθήκες οικονοµικής κρίσης, που βιώνει η χώρα µας, αποκτά χαρακτήρα αναγκαίο και επείγοντα. Η εξασφάλιση στέγης και η επιδότηση του ενοικίου των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των χαµηλόµισθων, δεν πρέπει να διακοπεί. Η ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας είναι µεγάλη και συνοψίζεται στη διασφάλιση της συνέχισης της χρηµατοδότησης του Ο.Ε.Κ., από τις εισφορές που, έτσι και αλλιώς, καταβάλλονται από τους ίδιους τους εργαζόµενους και τους εργοδότες. Η αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία του Οργανισµού είναι ζήτηµα υψηλής κοινωνικής προτεραιότητας και η κυβέρνηση οφείλει να το αντιµετωπίσει µε σοβαρότητα. Η ρύθµιση, που περιλαµβάνεται στο πρόσφατα ψηφισµένο Ασφαλιστικό Νόµο και προβλέπει µείωση των εισφορών υπέρ του Οργανισµού, αντιστρατεύεται την κοινωνική στήριξη των εργαζοµένων στον ευαίσθητο το- µέα της στέγασης. Εκφράσαµε την αντίθεσή µας στη Βουλή για τη σχετική διάταξη και την καταψηφίσαµε. Καλούµε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την πολιτική υποβάθµισης των Οργανισµών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και στηρίζουν τους Έλληνες εργαζόµενους και ιδιαίτερα τους χαµηλόµισθους και να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία τους». Απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας "Ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας είναι βασικός φορέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής, παρέχοντας στεγαστική συνδροµή σε χιλιάδες δικαιούχους µέσω των προγραµµάτων του", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην ίδια ανακοίνωση προσθέτει τα εξής: "Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η πολιτική που ακολουθήθηκε, όσον αφορά τους όρους και τις προ ποθέσεις δανειοδοτήσεων/επιδοτήσεων, χωρίς προηγούµενο υπολογισµό των οικονοµικών επιπτώσεων στον Ο.Ε.Κ., είχε ως αποτέλεσµα: α) ο Οργανισµός να καταναλώνει το αποθεµατικό του, το οποίο από 650 εκ. ευρώ στο τέλος του 2005, έφτασε τα 250 εκ. ευρώ στο τέλος του 2009, µε την ταυτόχρονη µεταφορά ανειληµµένων υποχρεώσεων στο 2010, και β) το κατασκευαστικό έργο να φθίνει συνεχώς, έτσι ώστε το 2009 να φθάσει µόλις στο 4,95% του συνολικού προ πολογισµού. Η κατάσταση γίνεται ακόµα πιο δυσµενής αν συνυπολογίσουµε τη συνέχιση της οφειλής του Ι.Κ.Α. από συνεισπραχθείσες υπέρ Ο.Ε.Κ. και µη αποδοθείσες εισφορές. Παρ όλα αυτά, ο Ο.Ε.Κ. οφείλει να συνεχίσει και θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του µε νέο πλαίσιο και στέρεη οικονοµική βάση. Η ιοίκηση του ΟΕΚ, υλοποιώντας τις βασικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προχωρά: - Στον εξορθολογισµό των δανειακών προγραµµάτων του ΟΕΚ, προτάσσοντας αδιαµφισβήτητα κοινωνικά και εισοδηµατικά κριτήρια για το σύνολο των δικαιούχων. - Στην πλήρη κάλυψη των ανειληµµένων υποχρεώσεών του προς ό- λους τους δικαιούχους Η προσωρινή αναστολή παραλαβής νέων αιτήσεων είναι πράξη ε- υθύνης απέναντι στο σύνολο των δικαιούχων του ΟΕΚ". Τροχαίο δυστύχηµα σηµειώθηκε στις 02:15 χθες τα ξηµερώµατα, στο 37ο χλµ της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου. Ο οδηγός ενός οχή- µατος, από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία, έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. και προσέκρουσε σε τοιχίο, µε αποτέλεσµα το θανάσιµο τραυµατισµό του. Σύνταξη στα 58 για τις υπαλλήλους καθαριότητας των ΟΤΑ υνατότητα συνταξιοδότησης στα 58 και όχι στα 60 έτη όπως ίσχυε αρχικά δίνει στις γυναίκες υπαλλήλους καθαριότητας των ΟΤΑ µε τροποποίηση που ανακοίνωσε χθες στη Βουλή στο νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό των δηµοσίων υπαλλήλων, ο υπουργός Οικονο- µικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Συγκεκριµένα όπως προβλέπει η σχετική τροποποίηση από το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαµορφώνεται στο 54ο αντί του 55ου έτους, το 2012 στο 56ο και το 2013 στο 58ο. Όπως είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου µε αυτό τον τρόπο το ασφαλιστικό των δηµοσίων υπαλλήλων εναρµονίζεται µε το ασφαλιστικό του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε την περασµένη εβδοµάδα στη Βουλή.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ: Συµφωνία µε Νίκου! Παίκτης του Πανελευσινιακού ανα- µένεται να είναι τη νέα σεζόν ο Θω- µάς Νίκου! Ο έµπειρος γκαρντ που πέρυσι φόρεσε τη φανέλα της Καβάλας στο πρωτάθληµα της Α1, επιστρέφει στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία, ισχυροποιώντας σε σηµαντικό βαθµό την περιφερειακή γραµ- µή του Γιώργου Σκαραφίγκα σε εµπειρία και ταλέντο, καθώς απάντησε θετικά στην πρόταση, που του έγινε τις προηγούµενες µέρες από τη διοίκηση του Πανελευσινιακού. Ο Θωµάς Νίκου είναι 31 χρονών µε ύψος 1.85 και πέρσι αγωνίστηκε για 44 µόλις λεπτά στην Α1 Κατηγορία µε την φανέλα της Καβάλας. Πρόκειται για ένα πολύ καλό γκαρντ µε έφεση στο σκοράρισµα και στον οργανωτικό τοµέα. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη όξα Άρτας, Άτταλο Νέας Φιλαδέλφειας, Άλιµο και Νήαρ Ηστ. Αυτή ήταν η τελευταία µεταγραφή για το συγκρότηµα της Ελευσίνας το οποίο δείχνει πανίσχυρο σε ΝΙΚΟΥ όλες τις θέσεις και οι άνθρωποί του ετοιµάζονται πυρετωδώς για την έ- ναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Χάλασε του Bosko Stojakovic ΣΤΟΓΙΑΚΟΒΙΤΣ Η διοίκηση του Πανελευσινιακού είχε καταθέσει επίσηµη πρόταση στον Bosko Stojakovic εδώ και λίγες µέρες και περίµενε την απάντηση του. Ο Σέρβος γκαρντ δεν φάνηκε να καλύπτεται οικονοµικά από την πρόταση του Πανελευσινιακού και η απάντηση που δόθηκε στους ανθρώπους της Ελευσίνας ήταν αρνητική, ζητώντας τους µια καλύτερη οικονοµικά πρόταση. Έπειτα διοίκηση και ο προπονητής έκριναν υπερβολικές τις απαιτήσεις του Σέρβου και έ- τσι ο Πανελευσινιακός θα στραφεί σε νέες λύσεις για την θέση του γκαρντ, καθώς θέλει η οµάδα να έχει ο- λοκληρώσει τον σχεδιασµό της πριν ξεκινήσει η περίοδος της προετοι- µασίας. Η ΟΜΑ Α ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Η οµάδα Νέων του Βύζαντα Μεγάρων βρέθηκε σε διεθνές τουρνουά που έγινε στο Καρπενήσι. Ελαβαν µέρος 40 οµάδες από όλη την Ελλάδα. Ακολούθησε φιλικό παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, µεταξύ επίλεκτων παλαιµάχων του Καρπενησίου και µιας µικτής οµάδας βετεράνων του ελληνικού ποδοσφαίρου, µε επικεφαλή τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που είναι βασικός υπεύθυνος ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΤΙΜ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ του τουρνουά και α- γωνίστηκε µε τους ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ Βασίλη Τσιάρτα, Ντανιέλ Μπατίστα, Τάκη Κατσικογιάννη και άλλους. Το σφύριγµα της λήξης βρήκε την οµάδα του Παπαδόπουλου να επικρατεί µε 5-2 της οµάδας του Καρπενησίου. Ο εµπνευστής και δηµιουργός του 3oυ ιεθνές Τουρνουά στο Καρπενήσι, κ. Παπαδόπουλος για την έναρξη του τουρνουά δήλωσε. «Είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένος από τη συµµετοχή των νέων παιδιών, αφού καταφέραµε να µαζέψουµε γύρω στα 700 παιδιά, αν υπολογίσει κανείς ότι έχουµε συγκεντρώσει οµάδες από όλη την Ελλάδα. Ελπίζω να συνεχίσουµε έτσι και από άποψη οργάνωσης όπως τη σηµερινή µέρα που έγινε η τελετή έναρξης και όλοι οι γονείς των παιδιών χειροκρότησαν τα παιδιά που παρέλασαν από µπροστά τους. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στο κόσµο που βρέθηκε στο γήπεδο. Το σηµερινό φιλικό µεταξύ των παλαι- µάχων του Καρπενησίου και οµάδας επίλεκτων ποδοσφαιριστών, έχει γίνει πλέον θεσµός και προσπαθούµε να το διατηρήσουµε». Ο δήµαρχος Καρπενησίου, κ. Βασίλης Καραµπάς, για αυτό το σηµαντικό αθλητικό γεγονός που γίνεται δήλωσε: «Είναι µια πολύ µεγάλη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, από τα αδέλφια Παπαδόπουλοι και τους αξίζουν πραγµατικά θερµά συγχαρητήρια για τη σηµερινή άψογη τελετή έναρξης και για τη ΒΥΖΑΝΤΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (φάση απο τον αγώνα) (1) συνέχεια του τουρνουά. Κακά τα ψέµατα αυτά τα αθλητικά γεγονότα ειδικά όταν αφορά µικρά παιδιά, µόνο καλό µπορούν να κάνουν τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς, πόσο µάλλον όταν έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται κάτω από ένα άριστο περιβάλλον, µέσα σε φυσικό πλούτο. Εύχοµαι όλα αυτά τα παιδιά που είδαµε να είναι κοντά στον αθλητισµό και να είναι µακριά από τα άσχηµα της νεολαίας µας. Να µη ξεχνάµε φυσικά ότι µέσα από αυτά τα αθλητικά γεγονότα ωφελούνται και οι επιχειρήσεις της περιοχής µας που πραγµατικά το έχουν ανάγκη σε αυτούς τους δύσκολους οικονοµικούς καιρούς που ζούµε Όπως βλέπετε και εσείς, η καρδιά του αθλητισµού και οι ακαδηµίες όλης της Ελλάδος βρίσκονται εδώ σε αυτό το πανέµορφο αθλητικό κέντρο και όπως είπα προηγουµένως ελπίζω τα παιδιά να συνεχίζουν να είναι γεροί σαν τα ψηλά βουνά και τα έλατα που περιβάλλουν αυτό το αθλητικό κέντρο.» ΠΗΡΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ Η Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο Αστέρας Μαγούλας πραγµατοποιήσε αλλη µια µεταγραφή. Πήρε τον νεαρό αµυντικό Κώστα Πολυχρονιάδη απο τον Αίαντα Σαλαµίνας. Ο ίδιος έχει αγωνιστεί και στον Πέλοπα Κιάτου. Σήµερα η το πολύ αύριο η διοίκηση θα ανακοινώσει τον νέο προπονητή που θα αναλάβει τις τύχες του συλλόγου µετά το αιφνίδιο διαζύγιο µε τον Μαγκαφίνη. Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΗΝ ΖΟΦΡΙΑ Νέο διοικητικό συµβούλιο εξέλεξε ο Α.Ο Ζωφριάς. Επικεφαλής του νέου σχήµατος είναι ο Ηλίας Κανελλόπουλος ενώ στο πλευρό του θα βρίσκονται ό- λοι οι παράγοντες που βοηθούν κατά καιρούς το σωµατείο της Ζωφριάς. Πρώτο µέληµα της νέας διοίκησης είναι η ενίσχυση της οµάδας αλλά και η ανίχνευση ταλέντων ώστε να εµπλουτιστεί το φυτώριο του συλλόγου. ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Ο ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Κριός Ασπροπύργου κάνει γιορτή για τους παίκτες και τους φίλους του στην Αγία Μαρίνα το Σάββατο στις 21:30.Θα ακολουθήσει γλέντι µε αρνιά κρασιά και µπύρες. Η οµάδα του Κριού που υποβιβάστηκε στην Β' κατηγορία είναι αναγκασµένος να επανέλθει σε αυτήν. Για αυτό ο πρόεδρος Θοδωρής Βάντζος και το επιτελείο του θα κάνει ότι µπορεί. Προπονητής στην οµάδα θα είνει ο Μάκης Σπηλιόπουλος ύο ανανεώσεις και δύο προσθήκες στον Θρασύβουλο Την ανανέωση της συνεργασίας της µε τους Σπύρο Μίχο και Γιώργο Τσούτσουρα ανακοίνωσε η διοίκηση του Θρασύβουλου. Αµφότεροι υπέγραψαν συµβόλαια µονοετούς διάρκειας µε την οµάδα της Φυλής. Ακόµη συµβόλαια για δύο χρόνια υπέγραψαν οι νεαροί Γιώργος Αντωνίου και Σταµάτης Καρράς, οι οποίοι πέρυσι αγωνίζονταν στα Τρίκαλα. Στο µεταξύ η οµάδα της Φυλής θα δώσει τρία φιλικά στο πλαίσιο της προετοιµασίας ενόψει της νέας σεζόν. Στις 28/7 θα αντιµετωπίσει τον Πανιώνιο στο Καρπενήσι, στις 11/8 τον ιαγόρα στη Φυλή και στις 14/8 την Κόρινθο. Επίσης επαγγελµατικά συµβόλαια τριετούς διάρκειας υπέγραψαν οι νεαροί Γιάννης Μποδώνιας και Στέφανος Παπαδόπουλος,οι οποίοι αγωνίζονταν στη οµάδα των Νέων του Θρασύβουλου.

11 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Απο την διοίκηση το Πανελευσινιακού και τον πρόεδρο Μιχάλη Φωτάρα λάβαµε µια επιστολή που µεταξύ άλλων αναφέρει: ΓΗΠΕ Ο ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΟΣΟ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ...ΕΙ ΑΛΛΩΣ ΟΥΤΑ ΝΑ ΞΟ ΕΥΤΟΥΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΟΥΤΕ ΟΝΕΙΡΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ... ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ...!!!!!!!!! ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΘΗΝΑ Η ΡΕΝΤΟΥΜΗ. Η ΑΘΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ...ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-- ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙ ΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ. ΟΣΟΙ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΙΠΛΑ ΜΑΣ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΝΝΑΙΟ ΩΡΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ. ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΕΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΥΣΤΥΧΩΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΘΟΥΝ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ(ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕ Ο)ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΟΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ.. ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΜΕΙΣ ΦΕΤΟΣ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΛΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑ ΟΥΛΕΨΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. ΟΛΑ ΟΜΩΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ Ε Ω ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΟΘΕΙ.ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ. ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΟΛΙ Ι ΟΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ.. Στον Θρασύβουλο ο Κολοτούρος Μετά τους Λανγκλέ, Μουστόγιαννη, Θωµόπουλο, Ζαχαρόπουλο και Μπενίσκο, η ΠΑΕ Θρασύβουλος ανακοίνωσε την απόκτηση και του Γιάννη Κολοτούρου. Ο έµπειρος αµυντικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Κέρκυρα και Πανηλειακό, υπέγραψε συµβόλαιο συνεργασίας µονοετούς διάρκειας µε την οµάδα της Φυλής. Στο µεταξύ, στην Αθήνα βρίσκεται και ο Κέβιν Πεγκέ. O Βέλγος αµυντικός µέσος, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Οστάνδη θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει συµβόλαιο συνεργασίας. Τέλος ο Αρναούτης απ' τον Βύζαντα! "Υπήρξε διαφορά φιλοσοφίας", τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Λίγες ώρες µετά το διαζύγιο µε τον Βύζαντα Μεγάρων ο ηµήτρης Αρναούτης µίλησε στην στήλη για τους λόγους του... χωρισµού τονίζοντας ό- τι απλά υπήρχε διαφορά φιλοσοφίας µε τον πρόεδρο του συλλόγου, ηµήτρη Τραγκουµανίδη. Ενώ όλα ήταν έτοιµα από την επόµενη ευτέρα να ξεκινήσει η προετοιµασία της οµάδας, φάνηκε να υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία µε τον πρόεδρο. Είχαµε µία συνάντηση χθες και από όσα ειπώθηκαν καταλάβαµε ότι δεν υπήρχε ταύτιση απόψεων. Είχαµε ήδη κάνει βγάλει ένα πρόγραµµα που θα ακολουθούσαµε αλλά µετά την κουβέντα που είχα µε τον κ. Τραγκουµανίδη διαπίστωσα ότι δεν ταιριάζουν οι απόψεις µας για τον προγραµµατισµό της νέας σεζόν", είπε και πρόσθεσε: "Εγώ είχα δεχθεί τέσσερις προτάσεις από οµάδες, αλλά απαντούσα λέγοντας ότι είµαι προπονητής του Βύζαντα. Από εδώ και πέρα θα δούµε τι θα γίνει αναφορικά µε το µέλλον, δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Βύζας Μεγάρων, καθώς ο ηµήτρης Αρναούτης υπέβαλε την παραίτησή του, έπειτα από τις έντονες διαφορές που διαπιστώθηκαν στη φιλοσοφία του ιδίου και του προέδρου του συλλόγου ηµήτρη Τραγκουµανίδη, αναφορικά µε τον σχεδιασµό της νέας περιόδου. Ο Αρναούτης, που κλήθηκε να αναλάβει τον Βύζαντα, λίγες ηµέρες πριν το µπαράζ ανόδου µε τα Τρίκαλα, συµπλήρωσε δυο µήνες παραµονής στα Μέγαρα. Ένα από τα ονόµατα που ακούστηκαν µεταξύ των υποψήφιων αντικαταστατών, είναι αυτό το Πέτρου ηµητρίου.

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ.με ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) IREM HELLAS ΑΛΦΑ ΠΙ ΑΤΕ Για το Έργο Αναβάθµισης Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες: Ηλεκτροσυγκολλητές (TIC και ηλεκτρόδιο) και Μονταδόροι σωληνουργοί (µε γνώσεις σχεδίου). Θα προτιµηθούν οι έχοντες εµπειρία σε αντίστοιχα διυλιστηριακά Έργα. Πληροφορίες : Τηλ: Fax: (2.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ήταν εις την 2α Μεραρχία του ξαξουστού 34ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ Αττικής και Βοιωτίας µε το ψευδώνυµο Καπετάν Ζαργάνας. Έλαβε µέρος στις εξής µάχες: α) Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Πάρνηθας, β) εις τη µεγάλη µάχη στα Τοπόλια Βοιωτίας στις και γ) στη µάχη της Τανάγρας στις , όπου κατέληξε σε κατάληψη του Αεροδροµίου της ανωτέρω πόλης. ιετέλεσε επίσης µέλος της οµάδας του Καπετάνιου του ΕΛΑΣ Λεωνίδα Καραλή του Παντελή, µε διµοιρίτη τον Γεώργιο Καµπόλη µε το ψευδώνυµο Μπαράκος. Ο δε καπετάνιος του είχε το ψευδώνυµο Τσίφτης. Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέµεινε πιστός στις αρχές και ιδέες του ΚΚΕ όπου και για αυτές έδωσε την ίδια του τη ζωή. Με τιµή Κ.Ο.Β. Ασπροπύργου του ΚΚΕ NISSAN PRIMERA (µοντέλο 1997) 1600 κυβικών µε 116 χλιµ. σε άριστη κατάσταση µε καινούρια λάστιχα. (15.7) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη, µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και

13 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Συστάσεις προς τους πολίτες λόγω δυσµενών για τη ρύπανση µετεωρολογικών συνθηκών Επειδή, µε βάση την πρόβλεψη της ΕΜΥ, θα επικρατήσουν δυσµενείς για τη ρύπανση µετεωρολογικές συνθήκες και υψηλές θερµοκρασίες για σήµερα (15/7), µε αποτέλεσµα να ευνοείται η συσσώρευση ρύπων (κυρίως ό- ζοντος), συστήνονται προς τους πολίτες τα παρακάτω: - Η µείωση της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων και η χρησιµοποίηση των Μ.Μ.Μ. - Η αποφυγή της διακίνησης υγρών καυσίµων και ι- διαίτερα βενζινών εκτός των περιπτώσεων εφοδιασµού α- εροδροµίων και λιµανιών. - Ο ανεφοδιασµός καυσίµων των οχηµάτων να γίνεται µετά τη δύση του ήλιου και να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των δεξαµενών καυσίµων των οχηµάτων. - Η κατά το δυνατόν αποφυγή λειτουργίας µονάδων και επιχειρήσεων που εκπέµπουν οργανικούς πτητικούς υδρογονάνθρακες (στεγνοκαθαριστήρια, επιµεταλλωτήρια, βαφεία, κ.λπ.) καθώς και χρήσης χρωµάτων που περιέχουν οργανικούς διαλύτες. Μείωση 4,9% σηµείωσε ο γενικός δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής το Μάιο Αύξηση του δείκτη στα Ορυχεία - Λατοµεία κατά 2,4% Μείωση 4,9% σηµείωσε ο γενικός δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής το Μάιο εφέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μα ου 2009, έναντι µείωσης 8,6% που είχε σηµειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2009 προς το Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας: α) στην αύξηση του δείκτη Παραγωγής Ορυχείων- Λατοµείων κατά 2,4% β) στη µείωση του δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 4,4% (ειδικότερα, οι µεγαλύτερες µειώσεις σηµειώθηκαν στην παραγωγή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών κατά 48,8%, καπνού κατά 31,3%, δερµάτων- ειδών υπόδησης κατά 27,6%, ειδών ένδυσης κα τά 23,6%, κλωστο φαντουργικών υλών κατά 21% και µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού κατά 17,2%) γ) στη µείωση του δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 9,9%, και δ) στην αύξηση του δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,3%. Κατηγορηµατικός ο Γ.Πεταλωτής ιαψεύδει τα σενάρια πρόωρων εκλογών Τα σενάρια περί κυβερνητικού ανασχηµατισµού και πρόωρης προσφυγής στις κάλπες διέψευσε εκ νέου την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενηµέρωση των πολιτικών συντακτών. Σε ό,τι αφορά δηµοσκοπικά ευρήµατα, σύµφωνα µε τα οποία ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ εγκαταλείπουν το κόµ- µα, ο κ. Πεταλωτής είπε ότι «η κυβέρνηση δεν πορεύεται µε τις δηµοσκοπήσεις, όπως η Νέα ηµοκρατία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέθεσε ότι «αντιλαµβανόµαστε την αγωνία της κοινωνίας, έχουµε σταθερή πολιτική για τη διάσωση της χώρας και την εφαρµογή του προγράµµατός µας και την αίσθηση ότι ο απλός πολίτης στηρίζει την κυβέρνηση». Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν Π.Παναγιωτόπουλος δήλωσε, εν τω µεταξύ, ότι «ο αναβρασµός που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι ο κ. Παπανδρέου δεν έχει πετύχει να πείσει ούτε τους υπουργούς του, ούτε τα στελέχη του ότι η πολιτική του κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι οι χειρισµοί του είναι σωστοί». Σε κρίσιµο σηµείο οι διαπραγµατεύσεις ΓΣΕΕ-εργοδοτών για τη συλλογική σύµβαση εργασίας Συνάντηση για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Πέµπτη µεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ, στα γραφεία του ΣΕΒ. Οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται σε κρίσιµο σηµείο, µε τη στάση του ΣΕΒ να συγκεντρώνει το εν διαφέρον, αφού οι άλλοι εργοδοτικοί φορείς έχουν συµφωνήσει στη µικρή αύξηση της τάξης του 1% που προτείνει η ΓΣΕΕ, αλλά και στην ενσωµάτωση του 13ου και 14ου µισθού, ώστε να µην κινδυνεύουν σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για λήψη νέων σκληρών µέτρων. Προηγουµένως θα προηγηθεί συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνοµοσπονδίας για να συζητήσει την εξέλιξη διαπραγµάτευσης της ΕΓΣΣΕ. Οι πληροφορίες πάντως λένε ότι το έδαφος είναι πρόσφορο και η αυριανή συνάντηση µεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτών θα είναι γόνιµη και θα καταλήξει σε συµφωνία. 2ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ (ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ης ΚΥΝ. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 22 - ΕΛΕΥΠΝΑ ΤΗΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ (ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ης ΚΥΝ. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 22 - ΕΛΕΥΠΝΑ ΤΗΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ελευσίνας ζητά προσφορές από Ασφαλιστικές εταιρείες για την Ο Κυνηγετικός Συλλογος Ελευσίνας προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες για υπαλληλικό προσωπικό θα προχωρήσει σε πρόσληψη µιας(1)υπάλλήλου µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας (8) µηνών και µιας (1) υπαλλήλου µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας(1) µήνα. Οι υποψήφιες µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις προσλήψεως τους µαζί µε τα απαιτούµενα ικαιολογητικά,όπως αναφέρεται στην σχετική µας προκήρυξη µέχρι τις 30/07/2010 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρα 19:00 εώς 20:00 στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Αρη Βελουχιώτη 22 Ελευσίνα τηλ , Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τη σχετική προκήρυξη µας µε την αιτούµενη αίτηση πρόσληψης καθώς επίσης και να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Συλλόγου µας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κάλυψη των κυνηγών και για την κυνηγετική περίοδο Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τις 30/07/2010. Για περισότερες πληροφορίες επικοινωνήσατε µε το τηλ - fax: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Õ ã å ß á Õ ã å ß á Õ ã å ß á Κίνδυνος κατάθλιψης για εφήβους που κάνουν χρήση ινδικής κάνναβης Νέα Υόρκη: Τα παιδιά και οι έφηβοι που καπνίζουν ινδική κάνναβη µπορεί να διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης κατάθλιψης, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύονται στο επιστηµονικό έντυπο American Journal of Epidemiology. Αρκετές µελέτες έχουν αναδείξει σχέση µεταξύ ινδικής κάνναβης και αυξηµένου κινδύνου κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής, αλλά ορισµένες έχουν α- ποτύχει να επιβεβαιώσουν τον συσχετισµό. Επιπλέον, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο η ινδική κάνναβη από µόνη της ή και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την σχέση αυτή. Ερευνητές από το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Εξάρτησης στην Ολλανδία µελέτησαν στοιχεία για περισσότερα από άτοµα από 17 χώρες, που είχαν πάρει µέρος σε µελέτη για την ψυχική υγεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Η έρευνα έδειξε ότι, υπήρχε σχέση µεταξύ ινδικής κάνναβης πριν την ηλικία των 17 ετών και των πιθανοτήτων εκδήλωσης κατάθλιψης µετέπειτα. Σ' όλες τις χώρες, η πρώιµη χρήση ινδικής κάνναβης σχετιζόταν µε 50% αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης κατάθλιψης µετά τα 17. Η σχέση ίσχυε και όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν άλλους παράγοντες, όπως την αυτό-αναφερόµενη πρόσφατη χρήση ινδικής κάνναβης, το κάπνισµα και το αλκοόλ, και το ιστορικό ψυχικών προβληµάτων, όπως φοβίες και άγχος. Η ισχύς της σχέσης αποδυναµώθηκε όταν οι επιστή- µονες συνεκτίµησαν τα παιδικά προβλήµατα διαγωγής, όπως µπλεξίµατα σε καβγάδες και µικροκλοπές ή κοπάνα από το σχολείο. Τα προβλήµατα διαγωγής µπορεί εν µέρει να εξηγήσουν την σχέση µεταξύ πρώιµης χρήσης ινδικής κάνναβης σε συµµετέχοντες από συγκεκριµένες χώρες, περιλαµβανοµένων των εθνών όπου η πρώιµη χρήση ινδικής κάνναβης και κατάθλιψης είναι ισχυρότερη, όπως η Νέα Ζηλανδία και η Νότιος Αφρική. Η µελέτη πάντως έχει περιορισµούς. Οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν σε µια µόνο φάση και δεν ετέθησαν υπό παρακολούθηση, άρα δεν καταγράφηκε τη συνέβη πρώτα, η χρήση ή η κατάθλιψη. Επίσης, οι συµµετέχοντες ελέγχθηκαν για ενδείξεις κατάθλιψης (αίσθηµα θλίψης και άλλα συµπτώµατα, ό- πως αλλαγή όρεξης και προβλήµατα ύπνου, που διαρκούσαν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες) και τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν πότε άρχισαν τα πρώτα αυτά σηµάδια. Όσοι δήλωσαν ότι ήταν 17 ετών και άνω όταν ξεκίνησε η κατάθλιψη θεωρήθηκαν «περιπτώσεις». Από το σύνολο των χωρών, συµµετέχοντες πληρούσαν τα κριτήρια και συγκρίθηκαν µε άνδρες και γυναίκες που δεν είχαν στο παρελθόν ή το παρόν κατάθλιψη. Στην οµάδα της κατάθλιψης, το 9% δήλωσε ότι έκανε χρήση ινδικής κάνναβης πριν τα 17, ενώ το ίδιο ίσχυε και για το 7% της οµάδας ελέγχου. Γενικά, άνδρες και γυναίκες που είπαν ότι είχαν κάνει χρήση πριν τα 17, είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν καταθλιπτικό επεισόδιο µετά τα 17 έτη.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ήµητρος 101 διαµέρισµα α ορόφου πολυτελούς κατασκευής 100 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, ουτρό,κουζίνα, αποθήκη στο υπόγειο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµ θ- έρµανση. Τηλ (15.7) Ενοικιάζεται στην Ελευσίναδιαµέρισµα β ορόφου 5ετίας 100 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, boiler, τέντες, 2 air conditioner, wc, µπάνιο, τζάκιθωρακισµένη πόρτα, πολυτελούς κατασκευής. Τιµή 650 ευρώ (διαθέσιµο από αρχές Σεπτεµβρίου) (13.7) Ενοικιάζονται στη Γκορυτσά Ασπροπύργου 5 µονοκατοικίες και γκαρσονιέρες διαφόρων τ.µ. Πληροφορίες στο και κα έσποινα (12.7) Ενοικιάζεται στο κέντρο Ασπροπύργου επαγγελµατικός χώρος 150 τ.µ. ύψους 5,20 µ. µε πατάρι 2wc και βιοµηχανικό ρ- εύµα. Τηλ , (12.7) Ενοικιάζεται κατάστηµα 85 τ. µ.. ισόγειο µε άδεια συνάθροισης κοινού επί της ΠΕΟΑΘ εντός Μάνδρας, ενοίκιο λογικό τηλ. επικοινωνίας (29.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα 85 τ.µ. ανεξάρτητη είσοδο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, τι- µή λογική. Τη , (22.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα τριάρι καινούριο, ανεξάρτητο, µε αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (18.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και αποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δωµατίου, ε- πιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ε- νέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζ ον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας (11.5) Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 130τ.µ. βορεινά του γηπέδου Ασπροπύργου, Αγ. Γεωργίου 26. Τηλ. 210/ , ( ) ÅíïéêéÜæåôáé επαγγελµατικός χώρος 90τ.µ. στην οδό Καρα σκάκη 34Α στον Ασπρόπυργο (έναντι Τεχνικού Λυκείου). Τηλ (14.4) ÅíïéêéÜæåôáé åðáããåëìáôéêüò þñïò 500 ô.ì. óôçí Á' Âéïìç áíéêþ Æþíç Áóðñïðýñãïõ ìå ãñáöåßá 50ô.ì., âéïìç áíéêü äüðåäï (äéáèýôåé ãåñáíïãýöõñá 2.5 ôüíùí), ðåñéöñáãìýíïò þñïò. ÅðéðëÝïí äéáèýôåé ðñïáýëéï þñï. Ôçë: (23.3) ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí ðåñéï Þ ôçò Åëåõóßíáò, éóüãåéï êáôüóôçìá 85 ô.ì. óõí 85 ô.ì. õðüãåéï. Ïäüò Êõðñáßïõ 86 & ÔÜóïõ Ôüóêá. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: (5.3) ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτε- µάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ή ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 1000 τ.µ. επί ασφάλτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (21.5) Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 396 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή ευρώ. (3.5) Ðùëåßôáé åðé åßñçóç, êïììùôþñéï óôçí ðåñéï Þ ôùí ÌåãÜñùí ðñüóöáôá áíáêáéíéóìýíï ìå ìåãüëï ðåëáôïëüãéï. ÔéìÞ: åõñþ (óõæçôþóéìç). Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: (06/04) ÐÙËÅÉÔÁÉ ïéêüðåäï 500 ô.ì. óôïí Áóðñüðõñãï üëï Þ ôï ìéóü åíôüò ó åäßïõ óôï êýíôñï ôïõ ïéêéóìïý ÑïõðÜêé. Ôï ïéêüðåäï äéáèýôåé êôçìáôïëüãéï, íåñü, ó Ýäéï. Ôçë , (1.3) ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ Κυρία ετών 62 από τη Βουλγαρία ζητάει δουλειά ως οικιακή βοηθός και για φροντίδα ηλικιωµένων. Γνωρίζει καλά Ελληνικά και έχει εµπειρία στη φροντίδα ασθενών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (1.7) «Από ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΕΚΜΕ TMUCB METKA ζητούνται εξειδικευµένοι σωληνουργοί, συγκολλητές ARGON και βοηθοί, κάτοικοι Θριασίου Πεδίου. Για επικοινωνία τηλ , κα Χήρα Καλλιόπη». (9.6) Æçôåßôáé áðü âéïìç áíßá óôç ÌÜíäñá ÁôôéêÞò 1) ïäçãüò à Êáôçãïñßáò êáé Üíù. äåéá ìç áíïäçãïý åéñéóôïý ìç áíþìáôïò åêôåëýóåùò ôå íéêþí Ýñãùí åðéèõìçôþ. Ðñïõðçñåóßá ôïõëü éóôïí 2 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë êáé 2) ïäçãüò 5çò êáôçãïñßáò ìå ðñïûðçñåóßá ôïõëü éóôïí 3 Ýôç. ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêþí óôï fax: êáé ôçë (15.3) Æçôåßôáé κοπέλα για καφενείο στο κέντρο του Ασπροπύργου. Τηλ (2.6) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ÐëçñïöïñéêÞò ãéá ðñïåôïéìáóßá ECDL êáéé IT Cambridge. Åðßóçò, ÌáèçìáôéêÜ Äçìïôéêïý, ÌáèçìáôéêÜ-ÖõóéêÞ- çìåßá Á-Â-& à Ãõìíáóßïõ. Ôçë (9.2) Êõñßá áíáëáìâüíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí Þ çëéêéùìýíùí, åîùôåñéêýò åñãáóßåò óå ãñáöåßï -åðé åßñçóç óôéò ðåñéï Ýò Áóðñïðýñãïõ, Åëåõóßíáò, Ìáãïýëáò ê.ëð.. Ôçë (9.3) Öéëüëïãïò ìå åîáåôþ åìðåéñßá ðáñáäßäåé ìáèþìáôá Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ -Ëõêåßïõ óå ëïãéêýò ôéìýò. ÐáñÝ ïíôáé äùñåüí óçìåéþóåéò êáé öùôïôõðßåò. Ôçë (12.2) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇÇ ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÈÑÉÁÓÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΛΙΝΚΑ. ΕΑΝ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΙΝΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ 500 ευρώ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÐÏËÕÔÅËÇ ÏÑÏÖÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ 112 Ô.Ì. ÓÔÏÍ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏ ÌÅ 3Õ/Ä, ÌÅÃÁËÅÓ ÂÅÑÁÍÔÅÓ, ÁÐÏÈÇÊÅÓ, ÊËÅÉÓÔÁ PARK- ING. ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ (17.4) ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏ ËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë:

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λάρισα 10-04-09 ΘΕΜΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 9 Απριλίου 2009 η εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1519 ευτέρα 26 Áðñéëßïõ 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κραυγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 93 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 93 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 93 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 93 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 16.07.2012 Τόπος: Λ. Βουλιαγµένης 224 & Αγ. ηµητρίου, Αγ. ηµήτριος ΠΑΡΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 19300 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 68/2012 Από το Πρακτικό της 12ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010 1. 14. 2. / 15. 3. 16. 4. 17. 5. 18. 6. 19. 7. 20. 8. 21. 9. 10. 11. 12. 22. / 13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 ης /2010 Πέμπτη 29 Απριλίου 2010, 09:00 μ.μ. 14 Γενικά πριν την ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013

Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας. 20 Μαρτίου 2013 Συνάντηση για τα Σχολεία του Δήμου μας 20 Μαρτίου 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2012 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο»

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1558 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αυτόνοµο ψηφοδέλτιο και Γ. Αµπατζόγλου Αποφάσισε η Π. Κ. του ΣΥΝ Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη: Γιώργος Μητράκης gmitrakis@ekdotiki.gr, Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1565 ευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα επιχείρηση, τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και ενοικίαση Βορεινού Σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο Άνω Λιοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του Κώστα Φωτεινάκη Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 10-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.30ΜΜ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης ήµαρχος Αµαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ Της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Καματερό 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Κε Πρόεδρε του ΑΣΔΑ, κοι Δήμαρχοι, κοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα