ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,88 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) ,00 CPV: 30/04/2015 ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: 08/06/2015 ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: /06/2015 ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Ιατρικές Συσκευές Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) 27/04/2015 Ημερομηνία Αποστολής σε ελληνικό τύπο 27/04/2015 Ημερομηνία Αποστολής στην ΕτΚ - ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων 27/04/2015 Ημερομηνία Αποστολής Προκαταρκτικής Προκήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) 27/04/2015 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19/06/2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15/06/2015 1

2 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού Θεσμικό πλαίσιο... 3 Άρθρο 2: Αντικείμενο Διαγωνισμού... 6 Άρθρο 3:Χρόνος Τόπος - Τρόπος παράδοσης και χρόνος παραλαβής αντικειμένων... 6 Άρθρο 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)... 7 Άρθρο 5: Ενημέρωση προμηθευτών... 7 Άρθρο 6: Προϋπολογισμός Νόμισμα - Χρηματοδότηση Τρόπος πληρωμής... 7 Άρθρο 7: Εγγυήσεις Άρθρο 8: Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Λόγοι Αποκλεισμού Άρθρο 9: Προθεσμία, Τρόπος και Τόπος υποβολής προσφορών - Διάρκεια Ισχύος προσφορών Άρθρο 10: Γλώσσα σύνταξης προσφοράς-παροχή Διευκρινήσεων Άρθρο 11: Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» - Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο 12: Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» - Τεχνική Προσφορά Άρθρο 13: Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Άρθρο 14: Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Ελέγχου προσφορών Ανάδειξη προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή Άρθρο 15: Διαδικασία Κατακύρωσης Άρθρο 16: Δικαστική προστασία Άρθρο 17: Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού Άρθρο 18: Υπογραφή Σύμβασης Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής Άρθρο 19: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 20: Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις Άρθρο 21: Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας Άρθρο 22: Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Άρθρο 23: Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας Άρθρο 24: Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού - Τρόπος Κοινοποίησης Άρθρο 25: Ισχύουσα Νομοθεσία ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

3 Άρθρο 1: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού Θεσμικό πλαίσιο Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 1.1. το άρθρο 2 παρ. 11 παρ. (α) και το άρθρο 51, παρ. 1 (α) του Π.Δ. 60/2007 και τις αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 που αναφέρονται σε ανοικτούς διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή 1.2. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, 1.3. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α/64), 1.4. Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247), 1.5. Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α/267), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 3 παρ.5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (ΦΕΚ Α/237/ ) 1.6. Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19), 1.7. Του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 1.8. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150), 1.9. Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α/173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α/51) και με το άρθρο 11 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της (ΦΕΚ Α/237/ ), Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 και τη ΚΥΑ Π1/2380/2012 σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45), Την ΠΝΠ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α ) που κυρώθηκε με τον ν /2013 και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής Της διάταξης του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 4 παρ. 1Α του Ν. 4156/ Των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 11, 29, 35, 47 και 67 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/77), του Κανονισμού 58/1975 της Ιεράς Συνόδου 3

4 της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων» και του Κανονισμού 8/1979 «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» Τον υπ αριθ. 590/1977 Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ 146/Α ), όπως ισχύει Τον υπ αριθ. 263/2014 Κανονισμό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων (ΦΕΚ 4/Α ) Του Ν. 3028/2002 «περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς» Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α/120/ ), Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 2. Της αρ. Α2/ Απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών περί εξουσιοδότησης του Πρωτοσύγκελου της ΙΑΑ όπως, ως εκπρόσωπος της ΙΑΑ, υπογράφει: α) Όλα τα σχετικά έγγραφα και κείμενα τα οποία απαιτούνται για την υποβολή των προτάσεων. β) Όλα τα σχετικά έγγραφα επικοινωνίας με την ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού τα οποία απαιτούνται για την ένταξη των προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. γ) Όλα τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις τα οποία απαιτούνται για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων μετά την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα όπως διακηρύξεις, συστάσεις επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, εγκρίσεων πρακτικών επιτροπών, ανάθεση συμβάσεων, σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής έργων και δ) κάθε άλλο σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο ανάθεσης, υλοποίησης, παραλαβής των έργων κα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την ένταξη τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 3. Την υπ αριθ. Πρωτ. 1086/ Απόφαση για την Ένταξη της Πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.» με κωδικό ΟΠΣ στο Ε.Π. «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» 4. Την υπ αρ. πρωτ. 1864/ Απόφαση της Ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ε.Π. «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» με θέμα «Προέγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της πράξης «Κέντρο γεροντολογίας και προνομιακής υποστήριξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Δήλεσι Βοιωτίας.» με MIS Την αριθ. 1/ Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών περί έγκρισης διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτές διαδικασίες και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με την δημοσίευση Προκαταρκτικής Προκήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό με ανοιχτές διαδικασίες και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου Προμήθειας Ιατρικού Εξοπλισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού # ,88 # μη συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ, με τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0831 ετών Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15 η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19 η Ιουνίου 2015 ημέρα 4

5 Παρασκευή και ώρα Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 30 ημερών από την δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Σε περίπτωση που από την παρούσα προκύψουν διαφορές και ασυμφωνία σχετικά με την χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, υπερισχύουν οι νόμιμες διατάξεις χρήσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες εταιριών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στο άρθρο 3 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα της παρούσας καθώς και τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 6. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται. Εφόσον ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους αυτούς. 5

6 7. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 27/04/2015 Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 27/04/2015. Στις ημερήσιες εφημερίδες Α) ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Β) ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Γ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ Δ) ΜΕΤΟΧΟΣ 8. Επίσης περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί και στον ιστοχώρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (το πλήρες κείμενο) Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4270/2014. Άρθρο 2: Αντικείμενο Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: 1. Η προμήθεια, εγκατάσταση - τοποθέτηση του απαραίτητου ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού νοσηλείας φροντίδας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας της μονάδας του Κέντρου Γεροντολογίας και Προνοιακής Υποστήριξης στο Δήλεσι Βοιωτίας. Τα προς προμήθεια υλικά και η τεχνική περιγραφή των αντικειμένων αναλύονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 2. Η διάρκεια του έργου, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών είναι 5 Μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 3. Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» του ΕΣΠΑ , με κωδ. ΟΠΣ: H υπό ανάθεση προμήθεια και συναφείς υπηρεσίες κατατάσσονται στο ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης του Κανονισμού (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV, καθώς και στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων : Κατηγορία με αρ. 26 του Παραρτήματος IIΒ της Οδηγίας 2004/18 (και του Παραρτήματος IIΒ του Π.Δ. 60/2007) Ιατρικές Συσκευές. Άρθρο 3:Χρόνος Τόπος - Τρόπος παράδοσης και χρόνος παραλαβής αντικειμένων Ο χρόνος, ο τόπος και τρόπος παράδοσης καθώς και ο χρόνος παραλαβής των αντικειμένων που περιγράφονται στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα Α της παρούσας, ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (εφεξής Α.Α.) και του Αναδόχου (Παράρτημα Β της παρούσας). 6

7 Άρθρο 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) Τα στοιχεία επικοινωνίας της Α.Α. παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Οργανισμός: ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21 Τ.Κ Τοποθεσία/Πόλη: ΑΘΗΝΑ Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Άρθρο 5: Ενημέρωση προμηθευτών Στην ιστοσελίδα της Α.Α. διατίθεται και ηλεκτρονικά η απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού, η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της και η περίληψη αυτής όπως δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ και στον ελληνικό τύπο. Άρθρο 6: Προϋπολογισμός Νόμισμα - Χρηματοδότηση Τρόπος πληρωμής 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να εκτελέσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των ,88 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ. Διπολική διαθερμία με δυνατότητα αντίστασης της ανίχνευσης ιστών αυτόματη ενεργοποίηση και αυτόματη διακοπή όταν η πήξη επιτυγχάνεται ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ Διφασικός απινιδωτής αυτόματης & χειροκίνητης απινίδωσης με ενσωματωμένο διαθωρακικό βηματοδότη, τουλάχιστον 5 ἐγχρωμη οθόνη και καταγραφικό, Χρόνος φόρτισης (μέγιστο) 8 δευτ. Σύγχρονης & Ασύγχρονης απινίδωσης. Paddles Ενηλίκων. Παλμοί του βηματοδότη από 30 έως 180 ανά λπ. και παλμικό ρεύμα μεταξύ 0-140mA. Λειτουργία στην Ελληνική γλώσσα. ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ. Αυτόματος αναλυτής

8 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τουλάχιστον 19 παραμέτρων. Δυνατότητα ανάλυσης τριχοειδικού προαραιωμένου αίματος. Ταχύτητα ανάλυσης: τουλάχιστον 60 δείγματα/ ώρα. ΟΡΓΑΝΟ ΠΗΞΗΣ Ενσωματωμένο σύστημα barcode και διασύνδεση με εκτυπωτή κοινού χαρτιού. Διαθεσιμότητα τουλάχιστον 2 διαφορετικών ρύγχων. Δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον των παρακάτω: PT, APTT, ινωδογόνο, αντιπηκτικά τύπου λύκου, χρόνος θρομβίνης, d-dimers, αντιθρομβίνη ΙΙΙ, πρωτεΐνες C και S, παράγοντες πήξης, πλασμιγόνο, α2 αντιπλασμίνη, APC Resistance, επίπεδα ηπαρίνης. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ Μενού εξετάσεων με περισσότερες από 100 μεθόδους με δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης τουλάχιστον 70 μεθόδων. Δυνατότητα αυτόματης προεργασίας δειγμάτων και αντιδραστηρίων για όλες τις μεθόδους. Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης εξετάσεων Κλινικής Χημείας και ανοσολογικών εξετάσεων υψηλής ευαισθησίας. ΚΡΕΒΑΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ Βάση κρεβατιού με διαστάσεις 670χιλ πλάτος * 1800χιλ μήκος *700χιλ ύψος ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Βάση κρεβατιού με διαστάσεις 1000χιλ πλάτος * 1900χιλ μήκος* mm ύψος με ηλεκτρική ανάκληση. + καλύμματα στρωμάτων ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ Αμαξίδια με μεγάλους φουσκωτούς τροχούς, ανυψούμενα υποπόδια και μαξιλαράκι ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η συσκευή να είναι επιτραπέζια και να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υγρού κρυστάλλου με δυνατότητα να μπορεί να ελέγχει ο θεραπευτής κάθε στιγμή τις παραμέτρους της θεραπείας. Να έχει ελληνικό μενού. Επίσης να διαθέτει τις παρακάτω μορφές ρευμάτων : Γαλβανικό συνεχές και διακοπτόμενο, διαδυναμικά ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

9 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ρεύματα, ρεύματα TENS, υψίσυχνα ρεύματα. Να έχει σύστημα σταθερής τάσης και σταθερού ρεύματος. ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ Με ρυθμιζόμενο ύψος, ρυθμιζόμενη ένταση ενέργειας, τροχήλατη κατασκευή. Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 375W. Ρυθμιζόμενη ένταση ενέργειας. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ συνεχούς και παλμικής εκπομπής. Με μέγιστη ισχύ στη συνεχή εκπομπή 250W και μέγιστη ισχύ στην παλμική εκπομπή 1600W. Αποθήκευση τουλάχιστον εώς 50 θεραπειών. Να διαθέτει οθόνη LCD. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟΥ Να είναι τροχήλατη, με χωρητικότητα μέχρι 10 Kgr παραφίνης και να έχει θερμοκρασία τήξεως βαθμούς C. ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Η συσκευή να είναι επιτραπέζια και να είναι συνεχούς και παλμικής εκπομπής 1 και 3 MHZ.Να έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου όπου απεικονίζονται όλες οι παράμετροι. Να έχει μέγιστη ισχύ από w/cm2 στη συνεχή μορφή και στην παλμική από 0-3 w/cm2. Ο χρόνος θεραπείας να είναι real time. ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΗ LASER ΣΑΡΩΣΗΣ Να έχει κεφαλή στα 60mm με 80mm περίπου. Να εκπέμπει με μέγιστη ισχύ περίπου mW. Τρόπος λειτουργίας, συνεχής και παλμικός. Συχνότητα εκπομπής τουλάχιστον έως 5000 HZ. Να έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου με δυνατότητα να ελέγχονται όλες οι παράμετροι από τον χειριστή. ΤΡΟΧΟΣ ΩΜΟΥ κατασκευασμένος από ξύλο οξιάς διαμέτρου 90 cm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 16. ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ BIOFEEDBACK Να διαθέτει οθόνη απεικόνισης υγρών κρυστάλλων. Προγράμματα λειτουργίας : χαλάρωση, ισορροπία, παρακολούθηση ηλεκτρομυογράφου. ΨΥΧΡΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ Να παραμένει εύκαμπτο μέχρι τους -20 C

10 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Βάση κρεβατιού με διαστάσεις 670χιλ πλάτος * 1800χιλ μήκος *700χιλ ύψος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Η ισχύς του ηλεκτρικού μοτέρ να είναι 3,0 HP AC. Ρύθμιση ελάχιστης και μέγιστης ταχύτητας ,7 Κ/Η. Διαστάσεις επιφάνειας τρεξίματος 150Χ50 cm. kαι πάχος 2.8 mm. Προσαρμογή κλίσης : 0-15% ΚΑΘΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Να διαθέτει κομπιούτερ προπόνησης με τουλάχιστον 8 προγράμματα άσκησης. Με μαγνητικό σύστημα αντίστασης και δίσκο 8 kg. Αντοχή σε μέγιστο βάρος χρήστη 130 kg. ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ Να διαθέτει πλάκες βαρών 5-80 kg, αφρώδες κάθισμα ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος, εκτάσεις ποδιών έκκεντρης κίνησης, τροχαλία με ρουλεμάν. Αντοχή σε μέγιστο βάρος χρήστη 150 kg. ΟΡΓΑΝΟ ΜΙΝΙ STEP Να διαθέτει 2 υδραυλικούς απορροφητήρες κραδασμών και ενδείξεις χρόνου, θερμίδων και επαναλήψεων. Μέγιστο βάρος χρήστη 80 kg. ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 24. ΠΟΛΥΖΥΓΟ ξύλινο διαστάσεων 250 Χ 090 cm ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Με άριστη απορρόφηση κραδασμών. Να μπορεί να διπλώνεται σε κυλινδρικό σχήμα. SET ΛΑΣΤΙΧΑ Λάστιχα για μυϊκή τόνωση και βελτίωση της ελαστικότητας του σώματος (Χρώματος κόκκινου) Οι προσφερόμενες από τους συμμετέχοντες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 13 αναγράφονται επί ποινή αποκλεισμού σε Ευρώ. 3. Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η προκηρυσσόμενη προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα την ΣΑ ΕΠ0568 με ενάριθμο 2012ΕΠ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος»». 4. Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσης καθώς και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β της παρούσας) και ιδίως στο άρθρο 11 αυτού. Άρθρο 7: Εγγυήσεις 10

11 Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό είναι οι εξής : Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 19 και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 4) μεταξύ της Α.Α. και Αναδόχου (Παράρτημα Β) της παρούσας. Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής, σύμφωνα με οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσης καθώς και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 9) μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β) της παρούσας. Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας μετά το Πέρας του Έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας. Άρθρο 8: Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Λόγοι Αποκλεισμού Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18, και συγκεκριμένα εάν: 1. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. α) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, β) τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 του Ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης, γ) τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 11

12 αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), δ) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), ε) τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, η) υποβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. θ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. Β. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ισχύουν επίσης και οι λόγοι αποκλεισμού που εξειδικεύονται παρακάτω στις παρ Γ έως και ΣΤ. Γ. ΕΝΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προσώπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου ισχύουν για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. Δ. ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σε περίπτωση που ο προσφέρων σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα, αποκλείεται όταν ένας ή περισσότεροι εκ των παραπάνω λόγων αποκλεισμού της παρ. Α του παρόντος άρθρου συντρέχουν στο πρόσωπο του τρίτου φορέα. Ε. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 12

13 Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας: Το άθροισμα του συνολικού κύκλου εργασιών του προσφέροντα κατά τα τρία (3) προηγούμενα του έτους του διαγωνισμού έτη (2012, 2013, 2014) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της οικονομικής επάρκειας των μελών της. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας (Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της): Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς από 1/1/2010 έως την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) τουλάχιστον δύο (2) έργα συμβατικής αξίας τουλάχιστον ,00 πλέον ΦΠΑ συνολικά και για τα δύο έργα, τα οποία αθροιστικά να καλύπτουν την θεματική περιοχή, της προμήθειας- εγκατάστασης - τοποθέτησης ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού. ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ Επιτρέπεται η εκτέλεση μέρους του έργου με τη χρησιμοποίηση υπεργολάβων εφόσον αυτό δηλώνεται σαφώς στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, με αναφορά του τμήματος του υπό ανάθεση έργου το οποίο προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και με την προσκόμιση των σχετικών δηλώσεων αποδοχής της συνεργασίας από τους υπεργολάβους. Το μέρος του έργου που συνολικά ανατίθεται σε υπεργολάβους δεν μπορεί να ξεπερνάει το 30% του οικονομικού αντικειμένου. Ο Ανάδοχος που θα αναθέσει μέρος του έργου σε υπεργολάβο θα πρέπει στην οικονομική του προσφορά να αναφέρει το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στους υπεργολάβους προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί από την επιτροπή η τήρηση του ορίου του 30%. Σε περίπτωση που το υπερβαίνει ή υπάρχουν υπεργολάβοι και δεν συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά το αντίστοιχο ποσό η προσφορά αποκλείεται. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος χρησιμοποιήσει υπεργολάβους θα πρέπει να συμπεριλάβει τα αντίστοιχα στελέχη του υπεργολάβου στην ομάδα έργου με βάση τις προϋποθέσεις και όρους που αναφέρονται Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Άρθρο 9: Προθεσμία, Τρόπος και Τόπος υποβολής προσφορών - Διάρκεια Ισχύος προσφορών 13

14 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η Α.Α. μπορεί να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών πριν τη λήξη της και ταυτόχρονη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντα η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής. Άρθρο 10: Γλώσσα σύνταξης προσφοράς-παροχή Διευκρινήσεων 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από τα αρμόδια όργανα της Α.Α. είτε κατά την ενώπιο τους διαδικασία είτε μετά από έγγραφο της Α.Α. μετά την σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος 3 ημερών αποκλείονται από την διαδικασία. Διευκρινίσεις δεν ζητούνται σε καμία περίπτωση για τα αναγκαία στοιχεία της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 3. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. 4. Ο προσφέρων με την παρέλευση άπρακτου του χρονικού διαστήματος για την άσκηση σχετικής διοικητικής προσφυγής κατά όρων της παρούσας Διακήρυξης ή την απόρριψή αυτής, θεωρείται 14

15 ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής. Άρθρο 11: Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» - Δικαιολογητικά συμμετοχής Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου.pdf σύμφωνα με το άρθρο 5 α.β.1.α του Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα, έκδοσης εγγυητικών επιστολών το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας (μη συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α) ήτοι τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτά (3.256,10 ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τον όρο ότι το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) καθώς και τα κάτωθι στοιχεία: α) Την ημερομηνία έκδοσης. β) Τον εκδότη. γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (ήτοι την Α.Α.). δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι : ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 15 Ιουνίου 2015 ε) Τον αριθμό της εγγύησης. στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. ζ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. η) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της. (Η εγγύηση θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ζητείται από το άρθρο 9 της παρούσας ή να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας.) θ) Τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, 15

16 σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, (σε περίπτωση που είναι ορισμένου χρόνου) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Επίσης στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών. Στην περίπτωση αυτή όμως αν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, κάθε μία από τις εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της ένωσης (με σχετική αναφορά της πλήρους επωνυμίας και διεύθυνσης εκάστου εξ αυτών). Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, (2) ο αριθμός της διακήρυξης, (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, (4) η ημερομηνία έκδοσής της, (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 3 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Α.Α. Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία, εκτός όσων έχουν προαναφερθεί θα περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Α.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία ή Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι : ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.» και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 15 Ιουνίου 2015 ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (Α) (1) του άρθρου 8 της παρούσας, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις (Α) (2) α και β του άρθρου 8 της παρούσας καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (Α) 16

17 (2) στ και ζ του άρθρου 8 της παρούσας, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο του κράτους έδρας ή εγκατάστασής τους κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (Β) του άρθρου 8 της παρούσας, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις (Α) (2) γ, δ και ε του άρθρου 8 της παρούσας καταστάσεις (μόνο εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα), -ότι λειτουργούν νόμιμα (μόνο εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό). iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 15 της παρούσας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007. iv. Να δηλώνεται ότι α) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και δ) Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού ε)πληρούν τις ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις οικονομικής - χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση Ε) του άρθρου 8 παρούσας. Γ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου (περιλαμβανομένων και των Συνεταιρισμών), πέραν των ανωτέρω: -τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου και -Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης της εταιρίας. Δ. Δ1. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας: Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, εφόσον υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (περίπτωση Α), υποβάλλει αντίγραφα των δημοσιευμένων ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων. Αν λόγω νομικής μορφής δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (περίπτωση Β), υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση στην οποία αποτυπώνεται ο κύκλος εργασιών ανά έτος καθώς και το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών τριετίας. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων (περίπτωση Γ), τότε υποβάλλει αν ανήκει στην περίπτωση Α αντίγραφα των ισολογισμών για τις κλεισμένες χρήσεις και υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση για την μη κλεισμένη χρήση ή αν ανήκει στην περίπτωση Β υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση, στην οποία αποτυπώνεται ο κύκλος εργασιών ανά έτος καθώς και το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών για όσο διάστημα δραστηριοποιείται. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει η πλήρωση της ελάχιστης απαίτησης του άρθρου 8 παρ. (Ε) της παρούσας. Δ2. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εξασφάλισης της ποιότητας: Κατάλογο πίνακα στον οποίο να αναφέρονται τα κυριότερα έργα που έχουν υλοποιηθεί τα 17

18 πέντε (5) τελευταία έτη με μνεία στον τομέα της προμήθειας- εγκατάστασης - τοποθέτησης ιατρικού εξοπλισμού. Για κάθε σύμβαση του ακριβούς αντικειμένου, του αποδέκτη της προμήθειας και των υπηρεσιών, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, του χρόνου παροχής των υπηρεσιών, του ποσού και του τυχόν ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου. Εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι δημόσια αρχή, πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (βεβαίωση/ πρωτόκολλο παραλαβής). Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζομένου. Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Π/Υ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμός) (τύπος & ημ/νία) όπου -«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη -«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου Ένα (1) εκ των ανωτέρω έργων, που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά (σε έκταση όχι μεγαλύτερη των 4 σελίδων). Περιγραφή του Συστήματος Ποιότητας που τηρεί ο διαγωνιζόμενος. Η απαίτηση αυτή μπορεί (όχι υποχρεωτικά) να καλυφθεί από πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει η πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων του άρθρο 8 παρ. (Ε). Εφόσον ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων που υποβάλλει κοινή προσφορά καταθέτει τα παραπάνω δικαιολογητικά για ένα ή περισσότερα μέλη της ένωσης, ανάλογα με τον τρόπο που αθροίζονται οι εν λόγω απαιτήσεις στο πρόσωπο ενός ή περισσότερων μελών αυτής. Ε. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με τον προσφέροντα σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα, οφείλει, προκειμένου να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω μέσα και αφετέρου ότι τα εν λόγω μέσα καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης διαγωνισμού, να προσκομίσει τα κάτωθι: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου ή, σε περίπτωση ένωσης, του κοινού νομίμου εκπροσώπου, στην οποία ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι επικαλείται μέσα τρίτου φορέα και ότι προς τούτο καταθέτει με την προσφορά του τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 περίπτωση Ε) δικαιολογητικά. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τρίτου φορέα ή απόφαση του οργάνου ή του προσώπου που νόμιμα δεσμεύει αυτόν (σε περίπτωση που ο τρίτος φορέας είναι νομικό πρόσωπο), η οποία αναφέρει: -τα μέσα που προτίθεται ο τρίτος φορέας να διαθέσει για την εκτέλεση της 18

19 σύμβασης, -την δέσμευση του τρίτου φορέα για τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και για τον προϋπολογισμό αυτής, -ότι ο τρίτος φορέας δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής από την Α.Α., -ότι ο τρίτος φορέας θα προσκομίσει, στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται και για το διαγωνιζόμενο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα δηλούμενα ως διαθέσιμα στη σύμβαση τεχνικά και οικονομικά μέσα είναι τα ζητούμενα από την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, -ότι δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις και περιορισμούς του άρθρου 8 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο τρίτος φορέας είναι νομικό πρόσωπο κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (όπως ενδεικτικά, δημοσιευμένα καταστατικά ή άλλα έγγραφα νομίμως επικυρωμένα) από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον τρίτο φορέα, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η παραπάνω απόφαση αυτού. ΣΤ. Ειδική δήλωση απορρήτου Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 38 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 α αυτού, κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει σε Υπεύθυνη Δήλωσή του της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, να δηλώσει : α) αν κάποια και ποια στοιχεία της προσφοράς του θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά και εμπορικά απόρρητα της επιχειρήσεώς του, β) ότι θα σεβασθεί απολύτως το απόρρητο των στοιχείων που θα υποβάλουν οι άλλοι διαγωνιζόμενοι. Ζ. Δήλωση χώρας καταγωγής Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα καταγωγής των τελικών προϊόντων που προσφέρουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007 με την κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει. Η. Δήλωση περί μη απασχόλησης / εκμετάλλευσης ανηλίκων Ο διαγωνιζόμενος οφείλει επίσης να υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η επιχείρησή του καθώς και οι προμηθευτές του δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των υπ αριθ. 138 και 182 Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας. Θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει στην οποία δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν έχει στο παρελθόν αποκτήσει πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για τον ίδιο στη διαδικασία σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης και ούτε πρόκειται να αποκτήσει τέτοιες πληροφορίες. Ι. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και 19

20 το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, προσκομίζεται και αντίγραφο αυτού νομίμως επικυρωμένο. ΙΑ. Αντικατάσταση πιστοποιητικών από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός από την περίπτωση της Υ.Δ. αναφορικά με την ποινική κατάσταση των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε, του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., καθώς και του Προέδρου Δ.Σ. υποψήφιου Συνεταιρισμού, οι οποίες υπογράφονται από τα εν λόγω πρόσωπα. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω περιπτώσεων Α-ΙΑ υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 14 της παρούσας. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α-ΙΑ του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. σε περιπτώσεις συνεταιρισμών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του Η υπεύθυνη δήλωση και η εγγύηση συμμετοχής, για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζεται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 20

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Θ ΕΠΚΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.05.9 2:06:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜΤΓ465ΦΘ3-5ΘΝ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/33688/7936/4747/664

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002714879 2015-04-20

15PROC002714879 2015-04-20 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 5294926, 210 5294862 Fax: 210 5294873 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έως του ποσού των 110.058,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 89.478,05

Έως του ποσού των 110.058,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 89.478,05 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 5294926, 210 5294862 Fax: 210 5294873 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529917 2015-01-16

15PROC002529917 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/1/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2010 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) Αρ. Πρωτ. Θ/599/06.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002997115 2015-08-27

15PROC002997115 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ/Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-06-2015 ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ/157728/93509/2281 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Aριθ. Πρωτ.Διακήρυξης: Ηράκλειο..././2015. Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Eυρώ

Aριθ. Πρωτ.Διακήρυξης: Ηράκλειο..././2015. Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Eυρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 2610965300 FAX : +30 2610990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002728368 2015-04-24

15PROC002728368 2015-04-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 4537/24-04 - 2015 ΑΡ, ΣΥΣΤΗΜ ΕΣΗΔΗΣ :2795 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762330 2015-05-11

15PROC002762330 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 7200 Τηλέφωνο : 28434032 Fax : 2840

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β./271/371 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα