Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αναγνωρισμένο μουσείο» σημαίνει το «ιδιωτικό μουσείο» ή το «μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης», στο οποίο χορηγείται πιστοποιητικό αναγνώρισης «Αρχείο Μητρώων Συλλογών» σημαίνει το αρχείο, που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο οποίο, αναγνωρισμένο μουσείο καταθέτει αντίγραφο του μητρώου που διατηρεί και στο οποίο είναι καταχωρισμένα τα αντικείμενα της συλλογής ή των συλλογών του «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Μουσείων που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 11, η οποία στο εξής καλείται «Επιτροπή» «ιδιωτικό μουσείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον ορισμό του όρου «μουσείο» από τον παρόντα Νόμο και είτε αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είτε ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί και διευθύνεται από αυτό στη βάση εσωτερικού κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας του «Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων» σημαίνει το ειδικό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά σειρά αναγνώρισης, όλα τα αναγνωρισθέντα μουσεία «μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον ορισμό του όρου «μουσείο» από τον παρόντα Νόμο, το οποίο δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο και το οποίο έχει συσταθεί με απόφαση Συμβουλίου αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης και λειτουργεί και διευθύνεται υπό την ευθύνη τέτοιου Συμβουλίου στη βάση εσωτερικού κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας του «μουσείο» σημαίνει τον ανοικτό προς το κοινό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υπηρετεί την κοινωνία και την ανάπτυξή της, ο οποίος αποκτά, δέχεται, φυλάσσει και διατηρεί αντικείμενα ή συλλογές αντικειμένων που αποτελούν υλική μαρτυρία του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, τα οποία καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, συντηρεί, ερμηνεύει και εκθέτει προς το κοινό με σκοπό τη μελέτη, εκπαίδευση και ψυχαγωγία του «πιστοποιητικό αναγνώρισης» σημαίνει το πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται από τον Υπουργό σε ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής

2 2 «συλλογή» σημαίνει το οργανωμένο σύνολο από επιλεγμένα αυθεντικά αντικείμενα τα οποία αποτελούν υλική μαρτυρία της ανθρώπινης δραστηριότητας ή του φυσικού περιβάλλοντος, των οποίων η σημασία και προέλευση τεκμηριώνεται μέσω κατάλληλης πληροφόρησης και «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί την αρμόδια αρχή για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου. Υποβολή αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού 3.-(1) Ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης δύναται να υποβάλλει στον Υπουργό αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού (2) Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή: Νοείται ότι η αίτηση υποβάλλεται για το ιδιωτικό μουσείο εκ μέρους εξουσιοδοτημένου, από το όργανο διοίκησης αυτού, προσώπου και για μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης εκ μέρους προσώπου κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από το σχετικό Συμβούλιο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστοποιητικό αναγνώρισης και τύπος αυτού, έμβλημα και τύπος αυτού. Πίνακας Α. 4.-(1) Ο Υπουργός χορηγεί πιστοποιητικό αναγνώρισης ιδιωτικού μουσείου ή μουσείου αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τον τύπο που εμφαίνεται στον Πίνακα Α, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5. (2) (α) Σε ιδιωτικό μουσείο ή σε μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, που υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3, γνωστοποιείται η απόφαση του Υπουργού σχετικά με την αίτηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. (β) (i) Απορριπτική απόφαση του Υπουργού σε σχέση με αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης αιτιολογείται. (ii) Η απόφαση του Υπουργού με την οποία αποδέχεται αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (3) Αναγνωρισμένο μουσείο οφείλει να αναρτά το χορηγηθέν σε αυτό πιστοποιητικό αναγνώρισης σε περίοπτη θέση εντός των εγκαταστάσεών του. Πίνακας Β. (4) Αναγνωρισμένο μουσείο οφείλει να αναρτά έξωθεν της εισόδου του ειδικό έμβλημα, κατά τον τύπο που εμφαίνεται στον Πίνακα Β, το οποίο χορηγείται σε αυτό μαζί με το πιστοποιητικό αναγνώρισης: Νοείται ότι το αναγνωρισμένο μουσείο, ευθύς μετά την αναγνώρισή του, προσαρμόζει κατάλληλα τα έγγραφα αλληλογραφίας του ώστε να γίνεται χρήση του εμβλήματος που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και να γίνεται αναφορά σε αυτά ότι τούτο έχει τύχει αναγνώρισης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

3 3 Προϋποθέσεις 5.-(1) Πιστοποιητικό αναγνώρισης χορηγείται σε ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Καθορίζονται σαφώς στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του, ανάλογα με την περίπτωση, οι σκοποί και επιδιώξεις του, η σύνθεση και οι εξουσίες του οργάνου διοίκησής του, οι ακολουθούμενες από αυτό διαδικασίες και ο τρόπος λήψης των αποφάσεών του, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα της διαχείρισης της περιουσίας και των συλλογών του. (β) Κατέχεται από αυτό κατάλληλα ερμηνευμένη, τεκμηριωμένη και συντηρημένη συλλογή ή συλλογές αντικειμένων που αποτελούν υλική μαρτυρία του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. (γ) Διασφαλίζεται, μέσω ειδικών προνοιών στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του, η διατήρηση της ακεραιότητας της συλλογής ή των συλλογών του σε περίπτωση διάλυσής του είτε υπέρ συναφούς ιδρύματος είτε υπέρ του κράτους. (δ) Τηρείται λεπτομερές μητρώο για τα αντικείμενα που συγκροτούν τη συλλογή ή τις συλλογές του. (ε) Εξασφαλίζεται πρόσβαση στους εκθεσιακούς χώρους του για το κοινό, με ή άνευ τέλους εισόδου και τηρείται ωράριο επισκέψεων. (στ) Εξασφαλίζονται βασικές διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση του κοινού, περιλαμβανομένης της δυνατότητας για επιτόπια μελέτη και έρευνα των αντικειμένων της συλλογής του ή των συλλογών του. (ζ) Απασχολείται επαρκές, για το μέγεθος και τις ανάγκες του, προσωπικό. (η) Εξασφαλίζονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από επιστημονικούς συνεργάτες και συμβούλους για θέματα ερμηνείας, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, εμπλουτισμού της συλλογής ή των συλλογών και συντήρησης των αντικειμένων αυτών. (θ) Τηρούνται οικονομικοί λογαριασμοί και παρουσιάζονται εξελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων. (ι) Στεγάζεται σε ιδιόκτητες ή με μακροχρόνιο μίσθωμα κτιριακές εγκαταστάσεις που κρίνονται κατάλληλες για τη λειτουργία του και καλύπτονται, όπου τούτο απαιτείται, με πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής ή/και άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση. (2) Η Επιτροπή έχει διακριτική εξουσία να συνεκτιμά την πολιτιστική αξία της συλλογής ή των συλλογών, το μέγεθος και τη σημασία τους για τη μελέτη και έρευνα της κοινωνικής, οικονομικής, εθνογραφικής,

4 4 περιβαλλοντικής και της εν γένει πολιτιστικής ιστορίας και, εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1), προβαίνει σε εισήγηση προς τον Υπουργό αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων. Κατάθεση αντιγράφου Μητρώου Συλλογής. Εποπτεία λειτουργίας αναγνωρισμένου μουσείου, υποβολή έκθεσης, κυρώσεις. 6. Ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στο οποίο χορηγείται πιστοποιητικό αναγνώρισης, καταχωρίζεται στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων. 7. Το αναγνωρισμένο μουσείο υποχρεούται με την έκδοση του πιστοποιητικού αναγνώρισης, να καταθέτει στο Αρχείο Μητρώων Συλλογών αντίγραφο του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένα τα αντικείμενα της συλλογής ή των συλλογών του. 8.-(1) Η λειτουργία αναγνωρισμένου μουσείου τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού: Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή ότι εξυπηρετεί τη βελτίωση της λειτουργίας αναγνωρισμένου μουσείου, να εκδίδει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, συστάσεις ή οδηγίες προς αυτό. (2) Αναγνωρισμένο μουσείο οφείλει να υποβάλλει προς τον Υπουργό ετήσια ενημερωτική έκθεση αναφορικά με τις δραστηριότητες, την οικονομική διαχείριση τις οποιεσδήποτε μεταβολές επέρχονται σε σχέση με τα αντικείμενα της συλλογής ή των συλλογών του και την εν γένει λειτουργία του. (3) Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30 ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου έτους σε έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε από την Επιτροπή. (4) (α) Παράλειψη συμμόρφωσης αναγνωρισμένου μουσείου προς την υποχρέωση η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (2) επιφέρει αυτοδικαίως τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού αναγνώρισης, που χορηγήθηκε σ αυτό. (β) Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού αναγνώρισης όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α), η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τον Υπουργό ο οποίος δίδει εντολή για τη διαγραφή του μουσείου από το Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων, κοινοποιεί στο μουσείο τη διαγραφή αυτή και την δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ανάκληση πιστοποιητικού 9.-(1) Ο Υπουργός προβαίνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, στην ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αναγνώρισης και στη διαγραφή μουσείου από το Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει παύσει να πληρούται οποιαδήποτε προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 5 ή εφόσον διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην υποβαλλόμενη προς τον Υπουργό, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8, ετήσια ενημερωτική έκθεση είναι αναληθείς. (2) Στο μουσείο γνωστοποιείται γραπτώς αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού για ανάκληση του πιστοποιητικού αναγνώρισης, και οι

5 5 λόγοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Κρατική χορηγία. 10.-(1) Αναγνωρισμένο μουσείο δύναται να τυγχάνει, βάσει ειδικού σχεδίου που καταρτίζεται από την Επιτροπή και το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού, κρατικής χορηγίας με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, έργων και προγραμμάτων για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της λειτουργίας του. Το ακριβές ύψος της χορηγίας αυτής αποφασίζεται από τον Υπουργό, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής: Νοείται ότι η βάσει ειδικού σχεδίου παραχώρηση κρατικής χορηγίας προς αναγνωρισμένα μουσεία περιλαμβάνεται στον εκάστοτε ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό, σε ειδικά κονδύλια για την εφαρμογή του σχεδίου και ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. (2) Παρά τις διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου, ο Υπουργός έχει διακριτική εξουσία να αποφασίζει, κατόπιν σχετικής εισήγησης που υποβάλλεται σ αυτόν από την Επιτροπή, την παραχώρηση εφάπαξ κρατικής χορηγίας σε μουσείο το οποίο παρόλον που είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης δεν έτυχε τέτοιας αναγνώρισης, εφόσον κρίνει ότι η κρατική χορηγία που θα παραχωρηθεί σ αυτό θα συμβάλει στη μελλοντική αναγνώρισή του. Eπιτροπή Μουσείων, σύνθεση και διορισμός των μελών της. 11.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου καθιδρύεται Επιτροπή Μουσείων, καλούμενη Επιτροπή. (2) Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: (α) Το Διευθυντή του Τμήματος Πολιτιστικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπό του ως Πρόεδρο. (β) Το Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή εκπρόσωπό του. (γ) Ενα μέλος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, που υποδεικνύεται από την Επιτροπή αυτή. (δ) Δύο πρόσωπα με ειδικότητα ή επαγγελματική πείρα σε τομείς σχετικούς με τα μουσεία, όπως η μουσειολογία και η διεύθυνση μουσείων. (3) Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, για περίοδο τεσσάρων (4) χρόνων: Νοείται ότι επιτρέπεται ο επαναδιορισμός των πιο πάνω μελών μετά τη λήξη της θητείας τους. (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη απόφασή του, να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής, εάν διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του μέλους αυτού εξαιτίας ασθενείας ή άλλου λόγου που επηρεάζει την ικανότητά του να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα καθήκοντά του. (5) Πρόσωπο, το οποίο κατέχει τη θέση μέλους της Επιτροπής δύναται οποτεδήποτε πριν τη λήξη της θητείας του να υποβάλει εγγράφως την παραίτησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο,

6 6 αναφέροντας τους λόγους της παραίτησης. (6) Σε περίπτωση που η θέση οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής κενούται, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει άλλο μέλος, το οποίο κατέχει τη θέση αυτή μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίζεται. Αρμοδιότητες της Επιτροπής. 12. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή είναι αρμόδια για: (α) Την εξέταση και αξιολόγηση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, αίτησης που υποβάλλεται στον Υπουργό από ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης: Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να προβαίνει στη διενέργεια οποιουδήποτε περαιτέρω ελέγχου κρίνει απαραίτητο προς διακρίβωση της ορθότητας των πληροφοριών που περιέχονται στην υποβαλλόμενη αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού (β) Την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό για τη χορήγηση σε ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης πιστοποιητικού (γ) Τον έλεγχο της ετήσιας ενημερωτικής έκθεσης που υποβάλλεται από αναγνωρισμένο μουσείο: Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να προβαίνει στη διενέργεια επιτόπιων περιοδικών ελέγχων και επιθεωρήσεων προς διακρίβωση της ορθότητας ή της αλήθειας των πληροφοριών που περιέχονται στην υποβαλλόμενη ετήσια ενημερωτική έκθεση. (δ) Την πληροφόρηση του Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 8, για τη διαγραφή ιδιωτικού μουσείου ή μουσείου αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης από το Μητρώο Αναγνωρισμένων Μουσείων. (ε) Την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό για την ανάκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του πιστοποιητικού αναγνώρισης το οποίο έχει χορηγηθεί σε ιδιωτικό μουσείο ή μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης. (στ) Την κατάρτιση ειδικού σχεδίου κρατικής χορηγίας το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού, και το οποίο δύναται να αναθεωρείται περιοδικά για την παραχώρηση κρατικής χορηγίας σε αναγνωρισμένο μουσείο και την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται βάσει του σχεδίου τούτου από αναγνωρισμένα μουσεία και την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό αναφορικά με το ύψος της κρατικής χορηγίας που δυνατό να τους παραχωρείται. (ζ) Την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό για γενικότερα θέματα πολιτικής όσον αφορά ιδιωτικά μουσεία ή μουσεία αρχών

7 7 τοπικής αυτοδιοίκησης. Λειτουργία Επιτροπής, απαρτία και λήψη αποφάσεων. 13.-(1) Τις συνεδρίες της Επιτροπής συγκαλεί ο Πρόεδρός της. (2) Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο για την εξέταση, αξιολόγηση και υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό αναφορικά με τις αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης που υποβάλλονται από ιδιωτικά μουσεία ή μουσεία αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3, τον έλεγχο των εκθέσεων που υποβάλλονται από αναγνωρισμένα μουσεία δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 8 και την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από αναγνωρισμένα μουσεία βάσει του ειδικού σχεδίου παραχώρησης κρατικής χορηγίας προς αυτά: Νοείται ότι έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής συγκαλείται οποτεδήποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή οποτεδήποτε τούτο ζητηθεί εγγράφως από οποιοδήποτε μέλος αυτής. (3) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) εκ των μελών της. (4) Οι αποφάσεις της Επιτροπής αναφορικά με τις εισηγήσεις της προς τον Υπουργό λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. (5) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας της Επιτροπής δεν επηρεάζεται λόγω της ύπαρξης οποιασδήποτε κενής θέσης. Αποζημίωση μελών της Επιτροπής. 14. Στα αναφερόμενα στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (2), μέλη της Επιτροπής που διορίζονται δυνάμει του άρθρου 11 καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποζημίωση για κάθε συνεδρία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου. 15. Ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου ερμηνεύεται κατά τρόπο που να επηρεάζει την εφαρμογή του περί Αρχαιοτήτων Νόμου. Κεφ του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Αρ. Φακ.: ΙΧ/ΜΑΤ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Α (Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού κατά το Αρθρο 4(1) του Νόμου) ( Εντυπο Υ.Π.Π....) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 [ Αρθρο 4 (1)] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Αριθμός Μητρώου:... Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται στο κάτωθι αναφερόμενο ιδιωτικό Μουσείο / Μουσείο αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισής του δυνάμει του περί της Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) Νόμου του 2009 και έτυχε τέτοιας Επωνυμία Μουσείου: Διεύθυνση:... Χορηγήθηκε στη Λευκωσία την... του μηνός..., Υπογραφή:... Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού (Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει)

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Β (Τύπος του χορηγούμενου εμβλήματος κατά το Αρθρο 4(4) του Νόμου) Υλικό: Φύλλο αλουμινίου με επικάλυψη από φύλλο διάφανου συνθετικού υλικού. Διαστάσεις: (α) 30 εκ. πλάτος Χ 22 εκ. ύψος Χ 2 χιλ. πάχος (φύλλο αλουμινίου) (β) 30 εκ. πλάτος Χ 22 εκ. ύψος Χ 1 εκ. πάχος (φύλλο διάφανου συνθετικού υλικού)

10

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 136(Ι)/2015 136(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 67(Ι) του 1996 15(Ι) του 1997 67(Ι) του 1997 10(Ι) του 1999 193(Ι) του 2002 45(Ι) του 2003 25(Ι) του 2004 221 (Ι) του 2004 198(Ι) του 2007 89(Ι) του 2008 88(Ι) του 2009 1(Ι) του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 144/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' Κ.Δ.Π. 242/2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4578 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 1601 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ 199Ο ΜΕΡΟΣ Ι. - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 106(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97

E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97 E.E. Παρ. 1(1) 1413 Ν. 102(Ι)/97 Αρ. 3207,19.12.97 Ο περί προσφορών του Δημοσίου Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182(Ι) του 2013

Αριθμός 182(Ι) του 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 1549 Ν. 182(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4510, 15.5.2015 69(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4510, 15.5.2015 69(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4510, 15.5.2015 Ν. 69(Ι)/2015 69(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή

τάξεις του τουλάχιστον ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα