* ΝΟΜΟΙ * Νο. 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 457 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 2"

Transcript

1 * ΝΟΜΟΙ * Νο. 2 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ (ΦΕΚ.76/Α / ) Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση ηµοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 - Τρόποι στέγασης 1. Οι ηµόσιες Υπηρεσίες στεγάζονται σε κτίρια ιδιοκτησίας του ηµοσίου. Όπου το ηµόσιο δεν διαθέτει δικά του κτίρια ή τα διαθέσιµα είναι ακατάλληλα, προβαίνει στην ανέγερση ή αγορά κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του. 2. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η αγορά των κτιρίων, οι ηµόσιες Υπηρεσίες µπορεί να στεγάζονται σε κτίρια, που µισθώνονται για το σκοπό αυτόν. Τα κτίρια αυτά µπορεί να είναι αποπερατωµένα, ηµιτελή ή υπό ανέγερση. 3. Ειδικότερες διατάξεις που αναφέρονται στη διαδικασία ανέγερσης ή αγοράς από το ηµόσιο κτιρίων για τη στέγαση ηµοσίων Υπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 2 - Μισθώσεις ακινήτων Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται όλες οι µισθώσεις ακινήτων που συνάπτει το ηµόσιο για τη στέγαση, καθώς και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ηµοσίων Υπηρεσιών του, εκτός από εκείνες τις µισθώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 3 - Τρόποι διενέργειας µισθώσεων 1. Οι παραπάνω µισθώσεις ακινήτων διενεργούνται µε δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό (δηµοπρασία), µετά από αίτηση της ενδιαφερόµενης για τη στέγαση υπηρεσίας ή της προϊσταµένης αυτής αρχής, σύµφωνα µε τους όρους των επόµενων άρθρων. 2. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η µίσθωση ακινήτων χωρίς δηµοπρασία, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, εφόσον: α) συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη. Η µίσθωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών µε δυνατότητα παράτασης µέχρι ίσο χρονικό διάστηµα, ή β) το προς µίσθωση ακίνητο είναι ιδιοκτησίας νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...), οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, δηµόσιας επιχείρησης και οργανισµού (.Ε.Κ.Ο.), Ανώνυµης Εταιρείας της οποίας η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει στο ηµόσιο ή εθνικού κληροδοτήµατος που εποπτεύεται από το ηµόσιο, ή γ) συντρέχουν κατεπείγουσες στρατιωτικές ανάγκες λόγω γενικών ασκήσεων ασφάλειας της χώρας, για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, ή δ) πρόκειται για τη στέγαση υπηρεσιών αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) σε παραµεθόριες περιοχές, ή ε) πρόκειται για την επέκταση ήδη εγκατεστηµένης υπηρεσίας σε µη µισθωµένους χώρους του ίδιου ή παρακείµενου ακινήτου, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν την επιφάνεια του ήδη µισθωµένου ακινήτου. Η µίσθωση συνάπτεται για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια µίσθωση, ή στ) συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη µίσθωσης καταλυµάτων ενισχυτικών δυνάµεων, αρµοδιότητας Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Η µίσθωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες, ή ζ) έχει λήξει η µίσθωση ακινήτου για στέγαση ηµόσιας Υπηρεσίας, έχουν διενεργηθεί δύο τουλάχιστον άγονες δηµοπρασίες για τη µίσθωση άλλου ακινήτου και έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έξωσης της στεγασµένης υπηρεσίας, ή η) πρόκειται για µίσθωση κατοικιών ή δωµατίων ξενοδοχείων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µε διάρκεια µίσθωσης τεσσάρων χρόνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται το ανώτατο µηνιαίο µίσθωµα και η αναπροσαρµογή του. Άρθρο 4 - ιάρκεια µισθώσεων Η διάρκεια των µισθώσεων ακινήτων που συνάπτει το ηµόσιο για τη στέγαση και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ηµοσίων Υπηρεσιών είναι δώδεκα έτη, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις α, γ, ε, στ και η της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου. Στις περιπτώσεις µίσθωσης καταλυµάτων ενισχυτικών δυνάµεων αρµοδιότητας Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, η διάρκεια της µίσθωσης µπορεί να είναι µέχρι δώδεκα έτη. Άρθρο 5 - Αρµόδια υπηρεσία σύναψης µισθώσεων 1. Αρµόδια υπηρεσία για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των ηµοσίων Υπηρεσιών και την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών είναι η Κτηµατική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας ζητείται να µισθωθούν τα ακίνητα. 2. Αν τα προς µίσθωση ακίνητα αναζητούνται στη χωρική αρµοδιότητα περισσότερων της µιας Κτηµατικών Υπηρεσιών, αρµόδια είναι η Κτηµατική Υπηρεσία στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της υπηρεσίας που πρόκειται να στεγασθεί. Άρθρο 6 - Προκαταρκτική διαδικασία µίσθωσης 1. Για να αρχίσει η διαδικασία µίσθωσης ακινήτου, ο προϊστάµενος της προς στέγαση υπηρεσίας ή η προϊσταµένη αυτής αρχή απευθύνει σχετικό αίτηµα προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Αν η υπηρεσία είναι ήδη στεγασµένη, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, δέκα τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη της µίσθωσης, της απευθύνει έγγραφο, µε το οποίο ζητεί να πληροφορηθεί για την αναγκαιότητα σύναψης νέας µίσθωσης. Πάντως

2 η υπηρεσία αυτή υποχρεούται οκτώ τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη της ισχύουσας µίσθωσης να απευθύνει στην Κτηµατική Υπηρεσία το αίτηµά της. 2. Στο έγγραφο αίτηµα ο προϊστάµενος της προς στέγαση υπηρεσίας περιγράφει τις ανάγκες της υπηρεσίας, τους χώρους που απαιτούνται για την εγκατάσταση της, τη συνολική επιφάνεια των χώρων και τις ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να πληροί το προς µίσθωση ακίνητο. Αν η επιφάνεια που ζητείται είναι µεγαλύτερη από αυτή που είναι ήδη µισθωµένη, πρέπει η αναγκαιότητα να αιτιολογείται επαρκώς µε την προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων, από τον προϊστάµενο της στεγαζόµενης υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη της προϊσταµένης της αρχής. 3. Ο προϊστάµενος της αρµοδίας Κτηµατικής Υπηρεσίας, µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη λήψη του εγγράφου αιτήµατος, συγκαλεί την Επιτροπή Στέγασης προκειµένου να γνωµοδοτήσει συντάσσοντας σχετικό πρακτικό: α) αν υπάρχει στην περιοχή αναζήτησης του ακινήτου δηµόσιο ακίνητο, το οποίο να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της ενδιαφερόµενης υπηρεσίας, β) αν είναι δυνατή η συστέγαση της υπηρεσίας µε άλλη ηµόσια Υπηρεσία σε δηµόσιο ή ιδιωτικό ακίνητο, γ) για τους αναγκαίους χώρους του προς µίσθωση ακίνητου, µε αναφορά στη συνολική επιφάνεια αυτών (ωφέλιµη επιφάνεια και επιφάνεια βοηθητικών χώρων), τις ιδιαίτερες συνθήκες, την περιοχή του ακινήτου και το εύλογο µίσθωµα του, δ) αν η αύξηση της επιφάνειας που ζητείται, έναντι της ήδη µισθωµένης, κρίνεται εύλογη και αναγκαία. 4. Η γνωµοδότηση της Επιτροπής διαβιβάζεται στην ενδιαφερόµενη για στέγαση υπηρεσία για να µεριµνήσει για την έγκριση της πίστωσης που απαιτείται. 5. Με βάση τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγασης και την έγκριση της σχετικής πίστωσης, ο προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας συντάσσει σχέδιο διακήρυξης δηµοπρασίας, το οποίο, συνοδευόµενο από τα πιο πάνω έγγραφα, υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 7 - Περιεχόµενο διακήρυξης Η διακήρυξη δηµοπρασίας περιέχει: α) τον τίτλο της υπηρεσίας που πρόκειται να στεγασθεί. β) το είδος του ακινήτου που ζητείται για µίσθωση µε συνοπτική περιγραφή των χώρων και των αντίστοιχων επιφανειών, γ) την περιοχή που πρέπει να βρίσκεται το ακίνητο, δ) τις ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να πληροί το ακίνητο, ε) τους γενικούς όρους µίσθωσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο νόµο αυτόν, στ) τη διάρκεια της µίσθωσης, ζ) το ανώτατο όριο µηνιαίου η ετήσιου µισθώµατος και τους όρους αναπροσαρµογής του, η) την ηµέρα, ώρα, διάρκεια και τόπο διενέργειας της δηµοπρασίας στην έδρα της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας και θ) πρόσθετους ή ειδικούς όρους. Άρθρο 8 - ηµοσίευση διακήρυξης 1. Μετά την έγκριση της παραγράφου 5 του άρθρου 6 η διακήρυξη διαβιβάζεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία προσδιορίζει την ηµεροµηνία διενέργειας της δηµοπρασίας και µεριµνά για τη δηµοσίευσή της. 2. Η διακήρυξη δηµοσιεύεται δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση στα καταστήµατα της αρµοδίας Κτηµατικής Υπηρεσίας και του δήµου, του δηµοτικού διαµερίσµατος η της κοινότητας, στη χωρική αρµοδιότητα των οποίων αναζητείται το ακίνητο. Επίσης, δηµοσιεύεται περιληπτικά σε δύο ηµερήσιες Αθηναϊκές εφηµερίδες, όταν η δηµοπρασία αφορά µίσθωση που αναφέρεται στη χωρική αρµοδιότητα της ενιαίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιά, ή σε µια τοπική εφηµερίδα, όταν η δηµοπρασία αφορά µίσθωση εκτός αυτής. Αν δεν εκδίδεται τοπική εφηµερίδα, µε τοιχοκόλληση σε κύρια µέρη της ίδιας πόλης µε µέριµνα της αρµόδιας δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής. 3. Οι εκθέσεις τοιχοκόλλησης της διακήρυξης διαβιβάζονται από τον οικείο ήµαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία πριν από την έναρξη της δηµοπρασίας. Άρθρο 9 - Επιτροπή Στέγασης 1. Η δηµοπρασία διεξάγεται ενώπιον της Επιτροπής Στέγασης που αποτελείται από: α) Τον προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο. β) Έναν µηχανικό του κλάδου Π Ε ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, που προτείνεται από τον προϊστάµενο της και αν δεν υπάρχει από Μηχανικό της Περιφερειακής ιοίκησης ή της Τεχνικής Υπηρεσίας ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ..Κ.). γ) Τον προϊστάµενο της υπηρεσίας που πρόκειται να στεγασθεί ή το νόµιµο αναπληρωτή του. δ) Τον προϊστάµενο της αρµόδιας ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωροταξίας κάθε Περιφέρειας, µε αναπληρωτή του τον προϊστάµενο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. 2. Όταν διενεργείται δηµοπρασία µίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση περισσότερων της µιας υπηρεσιών, ως εκπρόσωπος των προς στέγαση υπηρεσιών στην Επιτροπή Στέγασης µετέχει ο προϊστάµενος που έχει τον ανώτερο βαθµό και σε περίπτωση ισόβαθµων αυτός που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταµένου. 3. Σε περιπτώσεις µίσθωσης κτιρίων ειδικών προδιαγραφών, η Επιτροπή Στέγασης µπορεί να ζητεί τη συνδροµή επιστηµόνων σχετικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στο ηµόσιο, οι οποίοι συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου στην Επιτροπή και καταθέτουν σχετική έκθεση. 4. Όταν διενεργούνται δηµοπρασίες για τη στέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων, στην Επιτροπή µετέχει, αντί του προϊσταµένου της υπηρεσίας, υπάλληλος που ορίζεται από τον αρµόδιο Υπουργό.

3 Άρθρο 10 - ιεξαγωγή δηµοπρασίας 1. Οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία προσέρχονται στην Επιτροπή του προηγούµενου άρθρου, η οποία συνεδριάζει δηµόσια στο χώρο που έχει ορισθεί στη διακήρυξη και καταθέτουν, οι ίδιοι ή ο ειδικός πληρεξούσιος, έγγραφη προσφορά στην οποία περιγράφονται λεπτοµερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου και αναφέρεται το µίσθωµα που ζητείται. Στην προσφορά επισυνάπτονται: α) αντίγραφο οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από αρµόδια πολεοδοµική αρχή ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής για τη νόµιµη κατασκευή του, β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ), στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέρονται το δικαίωµα εκµίσθωσης, γ) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων για ποσό ίσο µε το δέκατο (1/10) του ζητούµενου ετήσιου µισθώµατος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύµβασης µίσθωσης µέσα σε προθεσµία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το µίσθιο για χρήση στο ηµόσιο, στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί από τη σχετική απόφαση έγκρισης της µίσθωσης, δ) ειδικό πληρεξούσιο. 2. Από την υποχρέωση υποβολής της εγγύησης απαλλάσσονται τα Ν.Π... και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθµού. 3. Αν η προσφορά κατατίθεται από ιδιοκτήτες ακινήτου, στο οποίο ήδη στεγάζεται η Υπηρεσία, επιτρέπεται να προσκοµισθεί το µε στοιχείο γ δικαιολογητικό µέχρι την έγγραφη αποδοχή των όρων του πρακτικού καταλληλότητας της παραγράφου 1 του άρθρου Τις πιο πάνω προσφορές όσων µετέχουν στη δηµοπρασία µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά παραλαµβάνει η Επιτροπή Στέγασης και συντάσσει πρακτικό παραλαβής αυτών. 5. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία επιστρέφεται: α) στον τελευταίο µειοδότη από τον προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας µετά τη διαβίβαση στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία του πρακτικού παραλαβής και παράδοσης του ακινήτου και β) στους υπόλοιπους µετέχοντες, από την Επιτροπή Στέγασης, µετά την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας. 6. Η Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στα ακίνητα που προσφέρθηκαν µέσα σε είκοσι ηµέρες. Οµοίως αυτοψία διενεργείται και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Άρθρο 11 - Πρακτικό καταλληλότητας 1. Η Επιτροπή Στέγασης, µέσα σε διάστηµα δέκα ηµερών από την ολοκλήρωση της αυτοψίας σε όλα τα προσφερθέντα για µίσθωση ακίνητα, συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο γνωµοδοτεί εάν κάθε ακίνητο πληροί τους όρους της σχετικής διακήρυξης και για την καταλληλότητα του, µε υπόδειξη των εργασιών που απαιτούνται. 2. Το πρακτικό επιδίδεται σε όσους υπέβαλαν προσφορές κατά τη δηµοπρασία και τοιχοκολλάται έξω από τα γραφεία της υπηρεσίας που εξέδωσε τη διακήρυξη. Συγχρόνως, όσοι πρόσφεραν ακίνητα για µίσθωση που κρίθηκαν κατάλληλα προσκαλούνται, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού της προηγούµενης παραγράφου, να λάβουν µέρος στην προφορική µειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεδριάζει δηµόσια και σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα που απέχει τουλάχιστον δέκα ηµέρες από τη σύνταξη του πρακτικού της προηγούµενης παραγράφου. 3. Εφόσον ιδιοκτήτης ακινήτου, το οποίο κρίθηκε κατάλληλο, διατυπώσει αντιρρήσεις περί της αποδοχής των όρων του πρακτικού καταλληλότητας, η Επιτροπή Στέγασης συντάσσει συµπληρωµατικό πρακτικό, µε το οποίο αποδέχεται ή όχι τις αντιρρήσεις. Άρθρο 12 - Προφορική µειοδοτική δηµοπρασία 1. Κατά τη συνεδρίαση της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου, όσοι πρόσφεραν για µίσθωση ακίνητα τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα, µειοδοτούν προφορικά επί της χαµηλότερης προσφοράς. Οι µειοδοτικές αυτές προσφορές γράφονται κατά σειρά σε πρακτικό και εκφωνούνται µε το όνοµα του κάθε µειοδότη. 2. Η πρώτη προφορική µειοδοτική προσφορά για να γίνει δεκτή πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ποσοστό τρία τοις εκατό της χαµηλότερης έγγραφης προσφοράς, διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη. Με το ποσοστό αυτό εξακολουθεί η µειοδοσία µέχρι την κατακύρωση. Κάθε προφορική προσφορά είναι δεσµευτική µέχρι την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο µειοδότη. 3. Αν δεν γίνουν κατά την ίδια συνεδρίαση νέες προσφορές, ως µίσθωµα που επιτεύχθηκε θεωρείται το ζητούµενο µε τη µικρότερη έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση περισσότερων ίσων γραπτών προσφορών ως µίσθωµα που επιτεύχθηκε θεωρείται αυτό που αντιστοιχεί στο ακίνητο που θα επιλεγεί τελικά από την Επιτροπή Στέγασης. Άρθρο 13 - Ενστάσεις 1. Κατά του πρακτικού καταλληλότητας επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε από τους συµµετέχοντες στη δηµοπρασία. Η ένσταση απευθύνεται στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και πρέπει να ασκηθεί µέσα σε διάστηµα τεσσάρων ηµερών από την επίδοση του πρακτικού στους ενδιαφεροµένους, διαφορετικά δεν γίνεται αποδεκτή. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών συνεχίζεται η διαδικασία της δηµοπρασίας µε την προφορική µειοδοσία, εφόσον υπάρξει τέτοια. 2. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής Στέγασης σχετικά µε τη νοµιµότητα της διακήρυξης της δηµοπρασίας, τη συµµετοχή µειοδότη ή τη νοµιµότητα της διεξαγωγής της προφορικής µειοδοσίας. Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν δεκτές πρέπει να υποβληθούν µέσα σε διάστηµα δύο εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, εφόσον αναφέρονται στη διακήρυξη ή τη νοµιµότητα συµµετοχής µειοδότη, ή από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας, εφόσον αναφέρονται στην τελευταία. Η Επιτροπή Στέγασης αποφαίνεται αµέσως και οριστικά επί των ενστάσεων αυτών,

4 ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της στον τόπο της δηµοπρασίας και επισυνάπτοντας αυτές στα πρακτικά της δηµοπρασίας. Άρθρο 14 - Έγκριση πρακτικών 1. Μετά το τέλος της προφορικής δηµοπρασίας, εφόσον υπάρχει, τα πρακτικά διαβιβάζονται, µε µέριµνα της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. 2. Εάν µε το πρακτικό καταλληλότητας κρίθηκε κατάλληλο ένα µόνο ακίνητο, καθώς και στις περιπτώσεις των απευθείας µισθώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η διαδικασία περατώνεται µε τη διαβίβαση προς έγκριση των πρακτικών αυτών και της έγγραφης αποδοχής των όρων από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 3. Μέσα σε είκοσι ηµέρες από τη λήψη των πρακτικών δηµοπρασίας εκδίδεται η απόφαση έγκρισης ή µη των πρακτικών. Με την ίδια απόφαση έγκρισης δίδεται εντολή στον προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, προς την οποία απευθύνεται η απόφαση, να την επιδώσει µε απόδειξη στον µειοδότη και να τον καλέσει µέσα σε προθεσµία που τάσσει να προσέλθει για την κατάρτιση της σύµβασης µίσθωσης. 4. Αν δεν εγκριθούν τα πρακτικά της δηµοπρασίας, παρατίθενται στην απόφαση οι λόγοι της µη έγκρισης και δίνεται εντολή στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία για επανάληψη της δηµοπρασίας. 5. Σε περίπτωση δηµοπρασίας κατά την οποία προσφέρεται µεταξύ άλλων και το ακίνητο στο οποίο ήδη στεγάζεται η ενδιαφερόµενη υπηρεσία, αλλά µε µίσθωµα υψηλότερο από αυτό του τελευταίου µειοδότη, είναι δυνατή η έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας στο όνοµα του ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου ήδη στεγάζεται η υπηρεσία, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής Στέγασης, εφόσον εκτιµάται ότι το κόστος µετεγκατάστασης της υπηρεσίας αυτής από το παλαιό στο νέο ακίνητο υπερβαίνει τη διαφορά µισθώµατος µεταξύ των δύο ακινήτων στη συνολική διάρκεια της µίσθωσης. Άρθρο 15 - Σύµβαση µίσθωσης 1. Η σύµβαση µίσθωσης περιλαµβάνει όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης και της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας και υπογράφεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας ή τον νόµιµο αναπληρωτή του και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τον νόµιµο πληρεξούσιο του. Η αναγραφή στη σύµβαση µίσθωσης όρων που δεν περιλαµβάνονται στη διακήρυξη της δηµοπρασίας ή στην απόφαση έγκρισης των πρακτικών αυτής δεν συνεπάγεται καµία δέσµευση ή υποχρέωση για το ηµόσιο. Αντίθετα η παράλειψη αναγραφής στη σύµβαση οποιουδήποτε από τους προαναφερόµενους όρους δεν απαλλάσσει τον εκµισθωτή από την υποχρέωση τήρησης αυτών. 2. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του αναδειχθέντος µειοδότη µέσα στην ορισµένη προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, τότε, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου ως δηµόσιο έσοδο. Με την ίδια απόφαση δίνεται εντολή στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία να επαναληφθεί η δηµοπρασία, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχει ο µειοδότης που κηρύχθηκε έκπτωτος. 3. Η σύµβαση µίσθωσης συντάσσεται σε τέσσερα πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαµβάνουν από ένα: ο αντισυµβαλλόµενος ιδιοκτήτης, η αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η προς στέγαση υπηρεσία ή η προϊσταµένη αυτής αρχή και η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 16 - Επαναληπτική δηµοπρασία 1. Αν αποβεί άγονη η δηµοπρασία ή το αποτέλεσµα της κριθεί ασύµφορο από την Επιτροπή Στέγασης, τότε αυτή επαναλαµβάνεται οίκοθεν από την Επιτροπή Στέγασης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 επαναλαµβάνεται η δηµοπρασία µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 2. Η επαναληπτική δηµοπρασία προκηρύσσεται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία µε περιληπτική διακήρυξη, η οποία αναφέρεται στους όρους της αρχικής διακήρυξης και περιέχει οπωσδήποτε τους όρους α, β, γ, δ, στ, ζ και η του άρθρου 7 του νόµου αυτού. 3. Η επαναληπτική δηµοπρασία διενεργείται σε πέντε τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία τοιχοκόλλησης της σχετικής διακήρυξης, που γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και η διακήρυξη της αρχικής δηµοπρασίας. Η διεξαγωγή της επαναληπτικής δηµοπρασίας γίνεται µε την ίδια διαδικασία όπως η αρχική. 4. Αν διενεργηθούν δύο τουλάχιστον επαναληπτικές δηµοπρασίες και αποβούν άγονες ή ασύµφορες, επιτρέπεται η διενέργεια νέας δηµοπρασίας. Άρθρο 17 - Πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής - απόδοσης µισθωµένου ακινήτου 1. Ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση µε την έναρξη της µίσθωσης, όπως αναφέρεται στη σύµβαση, να παραδώσει το µίσθιο στη χρήση του ηµοσίου κατάλληλο και σύµφωνο προς τους όρους της διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύµβασης της µίσθωσης. ιαφορετικά η µίσθωση λύεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και καταπίπτει η εγγύηση που έχει κατατεθεί υπέρ του ηµοσίου. Το ηµόσιο προβαίνει σε νέα µίσθωση χωρίς δηµοπρασία και ο µειοδότης υποχρεώνεται σε αποζηµίωση του ηµοσίου για τη µη προσήκουσα παράδοση του µισθίου, ίση µε το 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος της σύµβασης για κάθε ηµέρα καθυστέρησης µέχρι την οριστική στέγαση της Υπηρεσίας σε άλλο κατάλληλο ακίνητο, που βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.). 2. Η υποχρέωση αποζηµίωσης του 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος της προηγούµενης παραγράφου επέρχεται και αν δεν παραδοθεί εµπρόθεσµα το µίσθιο. Οι συνέπειες της µη εµπρόθεσµης παράδοσης δεν επέρχονται σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του ηµοσίου ή σε ανωτέρα βία ή σε τυχαίο γεγονός. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για την παράταση του χρόνου παράδοσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Στέγασης, στην οποία αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα και οι λόγοι παράτασης της προθεσµίας παράδοσης του µισθωµένου ακινήτου. 3. Για την παραλαβή του µισθωµένου ακινήτου από το ηµόσιο συντάσσεται πρωτόκολλο, από επιτροπή που αποτελείται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας που πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι ήδη εγκατεστηµένη και

5 από έναν µηχανικό της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Με το πρωτόκολλο αυτό διαπιστώνεται η γενική και ειδική κατάσταση του µισθωµένου ακινήτου, όπως ορίζεται στους όρους της σχετικής διακήρυξης δηµοπρασίας, του πρακτικού καταλληλότητας και της σύµβασης µίσθωσης. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον εκµισθωτή του ακινήτου, ο οποίος προσκαλείται εγγράφως από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας να παραστεί στην παράδοση και παραλαβή. Εάν ο εκµισθωτής δεν προσέλθει στην καθορισµένη ηµεροµηνία, εφαρµόζονται οι συνέπειες των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού. Κατά την απόδοση του µισθίου στον εκµισθωτή, µετά τη λήξη της µίσθωσης, συντάσσεται ανάλογο πρωτόκολλο από την επιτροπή της παραγράφου αυτής, στο οποίο διαπιστώνονται αν υπάρχουν φθορές ή βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης και διαβιβάζεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία και κοινοποιείται µε µεριµνά της στον εκµισθωτή. Τα πρωτόκολλα αυτά συντάσσονται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα: ένα για τη στεγαζόµενη υπηρεσία, ένα για την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, ένα για τον εκµισθωτή και ένα για την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 18 - Φθορές µισθωµένων ακινήτων 1. Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος κατά τη διάρκεια της µίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του µισθίου, µέσα στην προθεσµία που τάσσεται από τη στεγαζόµενη υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή µη εκτέλεσης των επισκευών µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, το ηµόσιο έχει το εκλεκτικό δικαίωµα να προβεί: α) Σε µονοµερή καταγγελία της µίσθωσης και στη συνέχεια να προβαίνει σε µίσθωση, µε δηµοπρασία ή απευθείας, άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του µισθωµένου ακινήτου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του προηγούµενου άρθρου. β) Στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα µισθώµατα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του ηµοσίου. γ) Στη διακοπή καταβολής των µισθωµάτων του ακινήτου µέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής. 2. Το ηµόσιο δεν οφείλει καµία αποζηµίωση στον εκµισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός. Άρθρο 19 - Πρόωρη λύση µίσθωσης 1. Το ηµόσιο µπορεί να προβεί σε λύση της µίσθωσης πριν από τη συµβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης του εκµισθωτή, εφόσον: α) Μεταστεγασθεί η στεγασµένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του. β) Παραχωρηθεί στη στεγασµένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το υπόλοιπο της µίσθωσης. γ) Καταργηθεί η στεγασµένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία. δ) Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της µίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που το µισθωµένο ακίνητο να µην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες. ε) Μεταβληθεί η έδρα της στεγασµένης υπηρεσίας. στ) Έχει πραγµατοποιηθεί η µίσθωση για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας και πριν τη λήξη της τετραετίας αντικατασταθεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού. 2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, η οποία συντάσσεται µε βάση σχετικό έγγραφο αίτηµα της στεγασµένης υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη της προϊστάµενης αυτής αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της µίσθωσης κοινοποιείται µε µέριµνα της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας στον εκµισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσµατα της τριάντα τουλάχιστον ηµέρες µετά την κοινοποίηση της. Από την ηµεροµηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του ηµοσίου για καταβολή µισθωµάτων. Άρθρο 20 - Μεταβολή στέγασης υπηρεσιών Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Στέγασης, επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας στο µισθωµένο ακίνητο αντί αυτής για την οποία έγινε η µίσθωση, παρότι ο όρος αυτός δεν περιλαµβάνεται στη σύµβαση µίσθωσης, καθώς και η συστέγαση ηµοσίων Υπηρεσιών στο ίδιο ακίνητο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση ή πρόσθετο µίσθωµα. Σε καµία όµως περίπτωση το ηµόσιο δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει το µισθωµένο ακίνητο για στρατωνισµό χωρίς προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Άρθρο 21 - Πληρωµή µισθώµατος Μεταβολή στο πρόσωπο του εκµισθωτή 1. Η πληρωµή του µισθώµατος αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο µίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται ανά τρίµηνο και στο τέλος κάθε τριµηνίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται διαφορετικά χρονικά διαστήµατα για την καταβολή των µισθωµάτων, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την καταβολή τους. 2. Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του µισθώµατος που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνουν τον εκµισθωτή. 3. Η αναπροσαρµογή του µισθώµατος γίνεται συµφωνά µε τα προβλεπόµενα στη διακήρυξη και στη σχετική σύµβαση µίσθωσης. 4. Η µίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόµενη µεταβολή στο πρόσωπο του εκµισθωτή και συνεχίζεται µε τον νέο εκµισθωτή του ακινήτου. Τα µισθώµατα καταβάλλονται από το ηµόσιο στον νέο εκµισθωτή µόνο µετά την κοινοποίηση στη στεγαζόµενη υπηρεσία και στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία των απαραίτητων εγγραφών πιστοποίησης της µεταβολής. Άρθρο 22 - Εξωσυµβατική χρήση Παράταση µίσθωσης 1. Σιωπηρή αναµίσθωση δεν επιτρέπεται.

6 Η χρήση από το ηµόσιο ακινήτου, που µισθώθηκε για στέγαση ή κάλυψη λειτουργικών αναγκών ηµόσιας Υπηρεσίας, πέρα από το χρόνο λήξης της µίσθωσης ή της παράτασης της, που έγινε κατά τις κείµενες διατάξεις, θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της µίσθωσης. Για τη χρήση αυτή καταβάλλεται µίσθωµα ίσο µε αυτό της µίσθωσης που έληξε, το οποίο αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. Αν δεν προβλεπόταν αναπροσαρµογή µισθώµατος της µίσθωσης που έληξε, η αναπροσαρµογή του µισθώµατος της σιωπηρής παράτασης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η πληρωµή του µισθώµατος αυτού γίνεται ύστερα από αναφορά του προϊσταµένου της στεγασµένης υπηρεσίας, ο οποίος βεβαιώνει τη συνέχιση της χρήσης του ακινήτου από το ηµόσιο. 3. Επιτρέπεται η από πλευράς ηµοσίου µονοµερής παράταση της µίσθωσης για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία έτη µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής Στέγασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία στον εκµισθωτή έναν τουλάχιστον µήνα πριν από την ηµεροµηνία λήξης της µίσθωσης, αφού όµως προηγηθεί η διενέργεια δύο τουλάχιστον δηµοπρασιών για µίσθωση άλλου ακινήτου, οι οποίες απέβησαν άγονες ή ασύµφορες. 4. Το δικαίωµα του ηµοσίου για µονοµερή παράταση της µίσθωσης ισχύει ακόµη και στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί ο σχετικός όρος στη σύµβαση µίσθωσης. Άρθρο 23 - Θεµιτό µίσθωµα 1. Εάν κατά τη διεξαγόµενη, µετά τη λήξη της µίσθωσης ή εν όψει λήξης αυτής, δηµοπρασία για νέα µίσθωση προσφερθεί το ίδιο ακίνητο στο οποίο ήδη στεγάζεται η ενδιαφερόµενη υπηρεσία και είναι το µοναδικό κατάλληλο, αλλά µε µίσθωµα υψηλότερο της διακήρυξης, ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγασης, µπορεί να εγκρίνει τη σύναψη µίσθωσης για το ίδιο ακίνητο µε θεµιτό µίσθωµα που καθορίζεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου. Για τον υπολογισµό του θεµιτού µισθώµατος συνεκτιµάται η υποχρέωση του εκµισθωτή για εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, όπως αυτές καθορίζονται από το πρακτικό καταλληλότητας της Επιτροπής Στέγασης. 2. Από την κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού, της προηγούµενης παραγράφου, στον εκµισθωτή, η µίσθωση θεωρείται ότι έχει συναφθεί συµφωνά µε τους όρους της διακήρυξης της δηµοπρασίας. Εάν ο εκµισθωτής δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης µέσα στην προθεσµία που έχει ταχθεί, µε έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας προς αυτόν, η τελευταία συντάσσει µονοµερή πράξη. στην οποία αναφέρεται ότι ο εκµισθωτής, ενώ κλήθηκε νόµιµα, αρνήθηκε να προσέλθει. 3. Η ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης και καταβολής του θεµιτού µισθώµατος συµπίπτει µε την ηµεροµηνία παραλαβής του ακινήτου µε σχετικό πρωτόκολλο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου Σε περίπτωση άρνησης ή αµέλειας του εκµισθωτή για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής ή διαρρύθµισης, µέσα στην προθεσµία που έχει ταχθεί, το ηµόσιο έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις εργασίες, µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, η δε δαπάνη της εκτελέσεως αυτών βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται µε παρακράτηση µισθωµάτων. Άρθρο 24 - Αρµοδιότητες Επιτροπής Στέγασης 1. Σε κάθε Κτηµατική Υπηρεσία συνιστάται Επιτροπή Στέγασης, η οποία έχει αρµοδιότητα να διενεργεί τις δηµοπρασίες µισθώσεων και να γνωµοδοτεί: α) για τη στέγαση ηµοσίων Υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6, β) για την καταλληλότητα ή µη των προσφερόµενων στη δηµοπρασία ακινήτων για µίσθωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 11, γ) για την παράταση του χρόνου παράδοσης µισθωµένου ακινήτου από τον ιδιοκτήτη στο ηµόσιο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 17, δ) για την πρόωρη λύση ισχύουσας µίσθωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 19, ε) για τη µονοµερή, από πλευράς ηµοσίου, παράταση ισχύουσας µίσθωσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22, στ) για την απευθείας χωρίς δηµοπρασία µίσθωση ακινήτου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, ζ) για την έγκριση µίσθωσης, µε τη διαδικασία του άρθρου 23, η) για την έγκριση διαµονής υπαλλήλων σε µισθωµένα ακίνητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25, θ) για τις ενστάσεις επί της διαδικασίας της δηµοπρασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής Στέγασης εκτελεί υπάλληλος της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται µε τον νόµιµο αναπληρωτή του µε την ίδια απόφαση ορισµού των υπόλοιπων µελών της Επιτροπής. 3. Στα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη και τον γραµµατέα της Επιτροπής Στέγασης παρέχεται αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση αυτής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 25 - ιαµονή υπαλλήλων σε ακίνητα που στεγάζονται ηµόσιες Υπηρεσίες 1. Επιτρέπεται, µετά από γνώµη της Επιτροπής Στέγασης, η διαµονή: α) σε χρησιµοποιούµενα από το ηµόσιο ακίνητα των φυλάκων δηµοσίων υπαλλήλων, β) των υπαλλήλων υπηρεσιών που στεγάζονται σε αποµακρυσµένους οικισµούς κάτω των κατοίκων και γ) του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του, και στα οικήµατα των υπηρεσιών της. 2. ιατάξεις που επιτρέπουν τη διαµονή και αναφέρονται σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 26 - Εξαιρέσεις εφαρµογής Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις: α) µίσθωσης ακινήτων από τη Βουλή των Ελλήνων, β) ακινήτων όπου στεγάζονται Ελληνικές Πρεσβείες, Προξενικές Αρχές ή άλλες υπηρεσίες εκτός Ελλάδας και

7 γ) στρατιωτικών επιτάξεων λόγω γενικής ή µερικής επιστράτευσης, µεγάλων στρατιωτικών ή αστυνοµικών ασκήσεων. Άρθρο 27 - Στέγαση σε ακίνητα άλλων χρήσεων 1. Σε περιοχές µε χρήση κατοικίας και σε οικισµούς κάτω των κατοίκων, επιπλέον των χρήσεων που επιτρέπονται, επιτρέπεται η στέγαση ηµοσίων Υπηρεσιών, που εξυπηρετούν ανάγκες εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σε ακίνητα που µισθώνονται µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. 2. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας επιτρέπεται η στέγαση οποιασδήποτε ηµόσιας Υπηρεσίας, σε ακίνητα που µισθώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, ανεξάρτητα από τη θεσµοθετηµένη χρήση της περιοχής, εφόσον µετά από δύο άγονες δηµοπρασίες δεν βρέθηκαν κατάλληλα κτίρια µε επιτρεπόµενη τη ζητούµενη χρήση. 3. Για τη στέγαση ηµοσίων Υπηρεσιών επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων ειδικών χρήσεων που έχουν ανεγερθεί µε ειδικές ή κατά παρέκκλιση διατάξεις, διατηρουµένων των αρχικών παρεκκλίσεων. 4. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται: α) γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) της οικείας Περιφέρειας και β) έκδοση οικοδοµικής άδειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Γ.Ο.Κ.). Η οικοδοµική άδεια εκδίδεται µετά από έγκριση της τυχόν απαιτούµενης ενεργητικής πυρασφάλειας από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Άρθρο 28 - Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα στέγασης υπηρεσιών άλλων Υπουργείων. Η στέγαση γίνεται µε απόφαση του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι αντίστοιχες της Κτηµατικής υπηρεσίες και τα αντίστοιχα αρµόδια όργανα που διενεργούν τη διαδικασία µίσθωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Άρθρο 29 - Μεταβατικές διατάξεις 1. Μισθώσεις, οι συµβάσεις των οποίων έχουν συναφθεί ή που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης τους µε την έκδοση από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών της απόφασης έγκρισης των πρακτικών µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο σύναψης τους. 2. Σε περιπτώσεις µισθώσεων των οποίων έχουν εγκριθεί τα πρακτικά της δηµοπρασίας από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ή έχει υπογραφεί η σχετική σύµβαση και αφορούν σε ακίνητα των οποίων η χρήση δεν συµπίπτει µε τη θεσµοθετηµένη χρήση της περιοχής ανέγερσης τους, επιτρέπεται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του νόµου αυτού, έστω και αν δεν έχουν προηγηθεί δύο άγονες δηµοπρασίες. 3. Αν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού έχει λήξει η µίσθωση ακινήτου για στέγαση ηµόσιας Υπηρεσίας, έχουν διενεργηθεί τρεις τουλάχιστον δηµοπρασίες το αποτέλεσµα των οποίων απέβη άγονο και έχει εκδοθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης της στεγασµένης στο ακίνητο αυτό υπηρεσίας, επιτρέπεται η απευθείας χωρίς δηµοπρασία µίσθωση άλλου ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών. Αν η απευθείας µίσθωση γίνει για το ακίνητο στο οποίο ήδη στεγάζεται η υπηρεσία και για το οποίο έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση έξωσης, η µίσθωση συνάπτεται µε αναδροµική ισχύ από τη λήξη της αρχικής, η δε αύξηση του µισθώµατος δεν µπορεί να υπερβεί σε ποσοστό το 25% του µισθώµατος που καταβάλλεται κατά τη λήξη της µίσθωσης. Άρθρο 30 - Κατάργηση διατάξεων Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται το διάταγµα 19/ (ΦΕΚ409 Α ), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στο νόµο αυτόν. Άλλες διατάξεις - Άρθρο 31 Στο Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α ) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προ των λέξεων «κατατέθηκε στο Ταµείο... προστίθενται οι λέξεις «η δικαστική δαπάνη, η οποία επιδικάζεται κατά το άρθρο 18 παράγραφος 4, καθώς και η αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων». β) Στο τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου και άρθρου προ των λέξεων «κατά τους όρους...» προστίθενται οι λέξεις «την επιδικασθείσα κατά το άρθρο 18 παράγραφος 4 δικαστική δαπάνη, καθώς και την αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων». γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο υπόχρεος για την πληρωµή της αποζηµίωσης, της κατά το άρθρο 18 παρ. 4 δικαστικής δαπάνης, καθώς και της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων, που προσδιορίστηκαν δικαστικώς, καταθέτει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π.&.) την αποζηµίωση υπέρ δικαιούχου και τη δικαστική δαπάνη και την αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων υπέρ του οικείου ικηγορικού Συλλόγου.». δ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 προστίθενται οι λέξεις «και στον οικείο ικηγορικό Σύλλογο το ποσό της δικαστικής δαπάνης και την αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων». ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «Η δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση, επιδικάζεται από το ικαστήριο µε την ίδια απόφαση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π.&.) υπέρ του οικείου ικηγορικού Συλλόγου.».

8 Άρθρο Στο άρθρο 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91A ) προστίθεται παράγραφος 3, που ισχύει από τότε που ίσχυσε το άρθρο, ως εξής: «3. Όσοι από τους υπαλλήλους που µετατάσσονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 έχουν ορισθεί υπόλογοι και διαχειριστές έργων και µελετών του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, διατηρούν την ιδιότητα του υπολόγου έως την , εκτός εάν αντικατασταθούν νωρίτερα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη έτος.». 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση τους, η µετάταξη υπαλλήλων νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σε θέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της ίδιας κατηγορίας και αντίστροφα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α ). 3. Η πληρωµή των αποδοχών και κάθε είδους αµοιβών των υπαλλήλων του ηµοσίου που υπηρετούν στο εξωτερικό µπορεί να πραγµατοποιείται µε πίστωση ατοµικών λογαριασµών που τηρούν οι δικαιούχοι υπάλληλοι σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής τους, µέσω τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύµατος που επιλέγεται από το ηµόσιο κατά τις κείµενες διατάξεις. Προς το σκοπό αυτόν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως εκπρόσωπος του ηµοσίου, συνάπτει σύµβαση µε την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυµα που επελέγη, στην οποία καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία διενέργειας των πληρωµών, η αµοιβή της τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύµατος και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορά την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Με όµοια απόφαση µπορεί να επεκτείνεται η εφαρµογή της παραγράφου αυτής και σε άλλου είδους πληρωµές του Ελληνικού ηµοσίου στο εξωτερικό. Άρθρο 33 Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και επί προσώπων που διορίστηκαν ή εκλέχθηκαν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση των προβληµατικών επιχειρήσεων που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1386/1983(ΦΕΚ 107 Α ).». Άρθρο Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α ) παρατείνεται από τότε που έληξε µέχρι και µπορεί να παραταθεί περαιτέρω µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 2. Η προθεσµία που προβλέπεται στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2601/ 1998 (ΦΕΚ 81 Α ) παρατείνεται αφότου έληξε µέχρι την 31η εκεµβρίου Η προθεσµία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης υ της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 παρατείνεται αφότου έληξε µέχρι τη 15η Σεπτεµβρίου Η περίπτωση (iii) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «iii. Για επενδύσεις εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), καθώς και Κέντρο ιακοπών και Παραθερισµού Αλλοδαπών, για επενδύσεις προσθήκης συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς και για επενδύσεις αξιοποίησης ιαµατικών πηγών, που γίνονται από παλαιούς φορείς, για τις οποίες µπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων. Η εφαρµογή της ρύθµισης αυτής καταλαµβάνει και τις αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. 2601/1998 που έχουν υποβληθεί και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπαγωγής τους.» Άρθρο 35 Στον Πάρεδρο ή Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους που παρέχει νοµικές υπηρεσίες στον Οργανισµό ιαχείρισης ηµοσίου Χρέους (Ο...Η.Χ.) σε θέµατα σύναψης δανείων, εκδόσεων τίτλων του ηµοσίου και διαχείρισης του δηµοσίου χρέους, καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση το ύφος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α ) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «γ) Η µεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και κινητά, συντελείται αυτοδικαίως µε µόνη την καταχώριση της σύµβασης περί µετασχηµατισµού στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και επέρχεται την ηµέρα έναρξης ισχύος του µετασχηµατισµού. εν απαιτούνται οποιεσδήποτε νοµοθετικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακινήτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής. Επίσης δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτων. Οι µεταγραφές και λοιπές κατά νόµο απαιτούµενες καταχωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και κινητά, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την ηµέρα καταχώρισης της σύµβασης περί µετασχηµατισµού στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων. «2. Ειδικά στην ανακηρυχθείσα ως Μεγάλου Εθνικού Χορηγού, στην κατηγορία τηλεπικοινωνιών, Κοινοπραξία Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ COSMOTE ΟΤΕΝΕΤ, που συστήθηκε για την εκτέλεση της Χορηγίας αυτής προς την

9 Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004» και µόνο για το σκοπό αυτόν, παρέχεται, από την ηµεροµηνία σύστασης της, η ευχέρεια της έκδοσης φορολογικών στοιχείων απευθείας από και προς τα µέλη της Κοινοπραξίας. Άρθρο 37 Στο άρθρο 12 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: «12. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος οι τόκοι των Εντόκων Γραµµατίων του Ελληνικού ηµοσίου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτά τους τίτλους µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της έκδοσης τους και τους διακρατεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος οι τόκοι των Οµολογιακών ανείων του Ελληνικού ηµοσίου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτά τους τίτλους µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της έκδοσης τους ή επανέκδοσης τους και διακρατεί τόσο τα σώµατα αυτών όσο και τα τοκοµερίδιά τους µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση, την απόκτηση και διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους αρχικούς κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.» Άρθρο 38 Για τις ανάγκες της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών βοηθητικής χρήσης στις περιοχές και τους χώρους εκδηλώσεων και φιλοξενίας. Για την τοποθέτηση των κατασκευών αυτών απαιτείται έγκριση που χορηγείται από την υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α ), ύστερα από αίτηση του Υπουργείου Εξωτερικών ή του φυσικού ή νοµικού προσώπου που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της σχετικής εκδήλωσης ή την παροχή της υπηρεσίας φιλοξενίας. Στην εγκριτική απόφαση, που εκδίδεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της παραπάνω αίτησης, καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι σχετικές κατασκευές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεως τους, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Προεδρίας. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις πιο πάνω κατασκευές, εφόσον απαιτείται, γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται το οικείο έργο ή δραστηριότητα. Άρθρο 39 Ρύθµιση θεµάτων που σχετίζονται µε την αναγνώριση των δικαιούχων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του κτήµατος ΠΑΤΗΜΑ ΗΜΟΓΛΗ για την ανέγερση του Ολυµπιακού Χωριού 1. Η αναγνώριση των δικαιούχων αποζηµίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του κτήµατος ΠΑΤΗΜΑ ΗΜΟΓΛΗ, περιοχής ΛΕΚΑΝΕΣ του ήµου Αχαρνών, η οποία κηρύχθηκε µε την υπ αριθµ /11703/0010/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, Πολιτισµού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 885 Β, ) για την ανέγερση του Ολυµπιακού Χωριού και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων, σε όποιο στάδιο βρίσκεται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, παραπέµπεται για όλους τους δικαιούχους στη συνιστώµενη µε το παρόν ιοικητική Επιτροπή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις επόµενες παραγράφους. 2. Συνιστάται πενταµελής ιοικητική Επιτροπή Αναγνώρισης ικαιούχων Αποζηµίωσης της απαλλοτρίωσης του κτήµατος ΠΑΤΗΜΑ ΗΜΟΓΛΗ, καλούµενη εφεξής «η Επιτροπή», απαρτιζόµενη από: (α) Έναν Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µετά του αναπληρωτή του, που διορίζεται από τον Πρόεδρο του. (β) Έναν ανώτερο υπάλληλο της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ηµοσίου µε τον αναπληρωτή του, που διορίζονται από τον ιευθυντή της ίδιας υπηρεσίας. (γ) Έναν ανώτερο υπάλληλο της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ.) Αχαρνών, µε τον αναπληρωτή του, που διορίζονται µε πράξη του ιευθυντή αυτής. (δ) Έναν τοπογράφο Μηχανικό, µε τον αναπληρωτή του, που διορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). (ε) Έναν δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, µε τον αναπληρωτή του, που διορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Στην Επιτροπή αποσπάται µε πράξη της ιοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και ένας ή περισσότεροι γραµµατείς του παραπάνω Πρωτοδικείου. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής και δικαιούται να συνεδριάζει στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε χώρο του ήµου Αχαρνών ή σε άλλο κατάλληλο χώρο που θα της παραχωρηθεί και θα εγκρίνει µε απόφαση της. Η πρώτη συνεδρίαση της θα γίνει στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου Αθηνών. 3. Η Επιτροπή, αµέσως µετά το διορισµό της, απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους εικαζόµενους ιδιοκτήτες να καταθέσουν σε αυτή, το αργότερο εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, αίτηση αναγνώρισης τους, συνοδευόµενη από τους επικαλούµενους τίτλους ιδιοκτησίας µετά των σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων. Η πρόσκληση της Επιτροπής δηµοσιεύεται σε δύο φύλλα ηµερήσιων εφηµερίδων των Αθηνών και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών και του ήµου Αχαρνών. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόµενοι επιβάλλεται να περιλάβουν περιγραφή του νόµιµου τρόπου µε τον οποίο απέκτησαν την κυριότητα επί του ποσοστού που διεκδικούν, ανατρέχοντας µέχρι του απώτερου δικαιοπαρόχου τους, ο οποίος αναγνωρίσθηκε µε τις 300/1954 και 350/1956 αποφάσεις της Επιτροπής του Ν. 2000/1952 (ΦΕΚ 44 Α ). Οι αιτήσεις αναγνώρισης απευθύνονται στην «Επιτροπή». Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα επικαλούµενα έγγραφα και στοιχεία (συµβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, κληρονοµητήρια, διαθήκες, αποδοχές κληρονοµιάς, πιστοποιητικά µεταγραφής κ.λπ.) από τα οποία να αποδεικνύεται η ιδιότητα

10 του αιτούντος ως δικαιούχου αποζηµίωσης και το ανήκον σε αυτόν ποσοστό ή διαιρετό τµήµα επί της έκτασης των τ. µ. που απαλλοτριώθηκε µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος. Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα κατατίθενται εις τριπλούν στον Γραµµατέα της Επιτροπής. Πιστοποιητικά µεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών και µη διεκδίκησης, που εκδόθηκαν µετά τη συντέλεση της πιο πάνω απαλλοτρίωσης, είναι ισχυρά. Αντίγραφα των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων, µε καταχωρηµένη σε αυτά βεβαίωση του γραµµατέα της επιτροπής, παραδίδονται από τον Γραµµατέα, επί αποδείξει, στον υπόχρεο αποζηµίωσης Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και στο ήµο Αχαρνών, κατά τις τελευταίες δέκα (10) ηµέρες κάθε µηνός της προθεσµίας της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου. Ο ήµος Αχαρνών υποχρεούται να αναρτήσει, εντός δέκα (10) ηµερών από την παράδοση στο δηµαρχιακό κατάστηµα, κατάσταση των αιτούντων µε το αιτούµενο ποσοστό ή το διαιρετό τµήµα, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι και να ασκήσουν τυχόν παρεµβάσεις ενώπιον της Επιτροπής, αµφισβητώντας είτε την ιδιότητα του αιτουµένου ως δικαιούχου αποζηµίωσης είτε την έκταση του επικαλούµενου δικαιώµατος. Συνολική κατάσταση των αιτούντων θα αναρτηθεί, µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων αναγνώρισης, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο κατάστηµα του ήµου Αχαρνών. 4. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη της, τακτικά ή αναπληρωµατικά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των τακτικών µελών. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής προσκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτής και τα αναπληρωµατικά µέλη, προκειµένου να επιτυγχάνεται πάντοτε η προβλεπόµενη απαρτία. Η Επιτροπή, για την υποβοήθηση του έργου της, διορίζει έναν ή περισσότερους συµβούλους της, εκ του οικείου καταλόγου του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή εκ των οικείων καταλόγων πραγµατογνωµόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών, των οποίων οι εκθέσεις εκτιµώνται ελεύθερα από αυτήν. Το έργο των συµβούλων εξειδικεύεται από την Επιτροπή. 5. Τα αντίγραφα των αιτήσεων αναγνώρισης που κατατίθενται στην Επιτροπή, µε τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, παραδίδονται σταδιακά στον ορισθέντα ή ορισθέντες συµβούλους, οι οποίοι υποχρεούνται εντός της προθεσµίας που τάσσεται σε αυτούς, µε απλή πράξη του Προέδρου της Επιτροπής, να καταθέσουν έγγραφη αιτιολογηµένη έκθεση, σχετική µε το δικαίωµα του αιτούντος. Αντίγραφα των εκθέσεων δικαιούνται να παραλάβουν από την Επιτροπή οι ενδιαφερόµενοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, ο Ο.Ε.Κ. και το Ελληνικό ηµόσιο. 6. Μετά τη λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση των αιτήσεων αναγνώρισης η Επιτροπή ορίζει ηµέρες και ώρες συζήτησης των αιτήσεων, καλώντας κατά οµάδες και ονοµαστικά τους ενδιαφεροµένους να παραστούν κατά τη συζήτηση µε πρόσκληση που δηµοσιεύεται προ µηνός, σε δύο συνεχόµενα φύλλα δύο ηµερήσιων εφηµερίδων των Αθηνών κα µε ανάρτηση της πρόσκλησης στο δηµαρχιακό κατάστηµα του ήµου Αχαρνών και του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκπροσωπηθούν νόµιµα κατά τη συζήτηση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση τους, ή από δικηγόρο που διορίζεται µε απλή εξουσιοδότηση τους, θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από ηµόσια Αρχή. Η πρόοδος της διαδικασίας αναγνώρισης των δικαιούχων δεν κωλύεται από τη µη εκπροσώπηση ή τη µη προσέλευση απάντων των ενδιαφεροµένων που προσκλήθηκαν για τη συγκεκριµένη συνεδρίαση της Επιτροπής, ούτε συνιστούν λόγους βίαιης διακοπής της διαδικασίας οι αναφερόµενοι στο άρθρο 286 του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. Στις οριζόµενες κατά τα παραπάνω συνεδριάσεις δικαιούται να ασκεί γραπτή παρέµβαση, χωρίς προδικασία, το Ελληνικό ηµόσιο, ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας και κάθε ενδιαφερόµενος, αµφισβητώντας είτε την ιδιότητα κάποιου εκ των αιτούντων ως δικαιούχου της αποζηµίωσης είτε την έκταση του προς αναγνώριση δικαιώµατος. Οι παρεµβάσεις επιβάλλεται να είναι αιτιολογηµένες και να βασίζονται σε επίσηµα έγγραφα (συµβόλαια, διαθήκες, δικαστικές αποφάσεις, κληρονοµητήρια κ.λπ.). Παρεµβάσεις αναιτιολόγητες που δεν στηρίζονται ή δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά έγγραφα, απορρίπτονται ως ανεπίδεκτες εκτίµησης από την Επιτροπή. Οι αιτούντες και οι παρεµβαίνοντες και οι καθ ων στρέφονται, το ηµόσιο και ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας δικαιούνται να καταθέσουν προτάσεις ενώπιον της Επιτροπής, εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης της Επιτροπής. 7. Η Επιτροπή, µετά από έλεγχο των αιτήσεων αναγνώρισης των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν, των προτάσεων, των παρεµβάσεων που τυχόν έχουν ασκηθεί, συνεκτιµώντας κατά την ελεύθερη κρίση της και τις εκθέσεις των συµβούλων της, αφού διαπιστώσει ότι ο αιτούµενος την αναγνώριση στηρίζει το επικαλούµενο δικαίωµα σε αδιάκοπη νόµιµη σειρά τίτλων και πιστοποιητικών που τον συνδέουν µε τον αρχικό απώτερο δικαιοπάροχο του, ο οποίος αναγνωρίσθηκε µε τις αποφάσεις 300/1954 και 350/1956 που εκδόθηκαν από την ορισθείσα µε το Ν. 2000/1952 Επιτροπή, προβαίνει σε αναγνώριση αυτού. Στην αντίθετη δε περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται. Το αναγνωριζόµενο ποσοστό πρέπει να ανταποκρίνεται στο ποσοστό που ανήκε στον αρχικό απώτερο δικαιοπάροχο, µετά από συνυπολογισµό των τυχόν απογειώσεων ή αυξήσεων αυτού εξαιτίας νόµιµων µεταβιβαστικών πράξεων που έχουν στο µεταξύ συντελεσθεί και συνυπολογισµό και των µερίδων των λοιπών καθολικών ή ειδικών διαδόχων, που έλκουν το δικαίωµα τους από τον ίδιο αρχικό δικαιοπάροχο, απορριπτόµενης της αίτησης κατά το υπερβάλλον. Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη µε την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηµέρα του διορισµού της. Με απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης µπορεί να δοθεί, µετά από αίτηση της Επιτροπής, παράταση της παραπάνω προθεσµίας για ακόµη δύο (2) µήνες, για τους λόγους, που εκτίθενται αναλυτικά στη σχετική αίτηση. Η απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία γίνονται δεκτές ή απορρίπτονται αιτήσεις αναγνώρισης των δικαιούχων, είναι αιτιολογηµένη, όταν µνηµονεύονται σε αυτή τα έγγραφα και στοιχεία, στα οποία η Επιτροπή στήριξε την κρίση της, καθώς και οι λόγοι αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων και παρεµβάσεων. 8. Ιδιοκτήτες, οι οποίοι στους τίτλους ιδιοκτησίας τους εµφανίζονται ως αποκλειστικοί κύριοι επί αυτοτελούς τµήµατος του ενιαίου κτήµατος ΠΑΤΗΜΑ ΗΜΟΓΛΗ, υποβάλλουν το αίτηµα τους και σε αντίστοιχο εξ αδιαιρέτου

. 15, , 185 31 2.287,00 1.176,00 294,00 (25%) 1.470,00 710,00 107,00 . (15%) 817,00 3. 4

. 15, , 185 31    2.287,00 1.176,00 294,00 (25%) 1.470,00 710,00 107,00 . (15%) 817,00 3. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΝ.Υ. Νικήτα 15, Πειραιάς, 185 31 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής ηµοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου H Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φωκίδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. ΠΔ ΗΡΑ 2777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. ΠΔ ΗΡΑ 2777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. ΠΔ ΗΡΑ 2777 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:2375 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ : 5996 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Αχαΐας διακηρύσσει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:ΒΧ59Η-ΣΓΡ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής δηµοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Λέσβου στη Μυτιλήνη διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΗ-Γ66 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΕΡΩΝ 24 & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- Τ.Κ. 104 34-ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 8223382 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΈΒΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 - Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Τηλέφωνο: 25510-34331 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

: Περιγραφή του µισθίου

: Περιγραφή του µισθίου ΟΡΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 15 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Περιγραφή του µισθίου Το µίσθιο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ , Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Συνολικής προϋπολογισθείσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικών µηχανογράφησης και ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικών µηχανογράφησης και ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος του ήµου Γρεβενών κ. ηµοσθένης Κουπτσίδης, διακηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7642/Α2-4103

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:180.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ (υπάρχουσα πίστωση για το οικ.έτος 2014 50.000,00 ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:180.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ (υπάρχουσα πίστωση για το οικ.έτος 2014 50.000,00 ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:17724 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Α:. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 01/11/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6650 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ'αριθμ. 6650/2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/9 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

1/9 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 340 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: Ο αν. Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 6444/Α2-3476

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 462.τ.µ. (ΟΙΚΟΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΡΟΩΩΗΜ-6ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Γούρνες: 11-9-2015 Αριθμ. πρωτ.: 18814

ΑΔΑ: 6ΡΟΩΩΗΜ-6ΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Γούρνες: 11-9-2015 Αριθμ. πρωτ.: 18814 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες: 11-9-2015 Αριθμ. πρωτ.: 18814 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Διακηρύσσει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 32 ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 32 ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 31-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 24599 ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΠΟΛ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1086/2003 περί συμπληρωματικών διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Νόμου 3130/2003. Mε αφορμή τη δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα