ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 95/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 95/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη (2310) , Fax (2310) Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 95/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ (1) ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθμ. 3567/ Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1585/ ), με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2012, πιστώσεις 2012 και Την υπ αριθμ. 6881/ απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Οδηγίες εκτέλεσης εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και Το υπ αριθμ. πρωτ. 8396/ έγγραφο της 4 ης ΥΠΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθμ. 430/ Απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υ.ΠΕ, σχετικά με τον ορισμό φορέων διενέργειας διαγωνισμών των Νοσοκομείων για τους διαγωνισμούς των ίδιων Νοσοκομείων, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012 για το έτος Την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας κατά την 36 η / συνεδρίασή του (θέμα 5 ο ), ύστερα από τη θετική εισήγηση του ΕΚΑΠΤΥ, με την οποία 1

2 εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 5. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/ συνεδρίασή του (θέμα 26ο), σχετικά με την έγκριση της διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού. 6. Την υπ' αριθμ. 1430/2014 (ΑΔΑ ΩΚΨΔ ΣΨΞ) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης του Διοικητή του Νοσοκομείου. Προκηρύσσει ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την ανάδειξη αναδόχων για ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, για (1) ένα έτος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ με ΦΠΑ, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: Εκτέλεση εργασιών επισκευής τοπικών μονάδων κλιματισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 Συντήρηση-βλάβες κεντρικών μονάδων κλιματισμού, ΤΕΠ-Αιμοδοσία-Αμφιθέατρο Δ', προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 Συντήρηρηση τηλεφωνικού δικτύου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ http//www.ippokratio.gr (στην διαδρομή Ανακοινώσεις - διαγωνισμοί ). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως και τις 12:00 μ.μ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη στο τηλ (αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά). Την προσφορά σας κλεισμένη σε φάκελο θα την παραδώσετε το αργότερο μέχρι , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2286/95 και του Π/Δ 118/07. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 2

3 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, prospectus και ότι άλλο απαιτείται, στα αρμόδια γραφεία του Νοσοκομείου, ως εξής: Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι : Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» γ. Ο αριθμός της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 1. Φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (prospectus κ.λ.π.), όπως ζητούνται στη διακήρυξη. 2. Φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς για το σύνολο της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο προσφέρων δύναται να δώσει τιμή προσφοράς και για ορισμένες μόνο από τις εργασίες που περιλαμβάνονταν στη διακήρυξη. Οι φάκελοι οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες. Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 3

4 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την λήξη της σύμβασης. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. 25 του Π.Δ. 118/07. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή, εφόσον οι προσφερόμενες εργασίες καλύπτουν πλήρως τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και είναι μέσα στα πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής 4

5 απόφασης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο να υπογράψει σχετική σύμβαση και υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και ισχύ μέχρι της επιστροφή της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Η σύμβαση μπορεί και να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας, ή της νόμιμης παράτασης, εφόσον υπογραφούν σχετικές συμβάσεις από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή 4 ΔΥΠΕ). Επίσης, η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της νόμιμης παράτασης, σε περίπτωση που το Νοσοκομείο, μετά από διαγωνισμό, υπογράψει νέες συμβάσεις για τις ίδιες εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές, της λύσης της παρούσης σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μικρότερης της ζητούμενης ποσότητας, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 30% από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν για ένα (1) έτος. Είναι δυνατή η τρίμηνη παράταση της σύμβασης με μονομερή απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα αποστολής της σύμβασης καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2% (αρθρ. 3, Ν 3580/07) (ΦΕΚ 545 Β / ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν.4013/ και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ.2β του Ν. 4072/

6 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ, μετά την υποβολή του τιμολογίου από τον συμβασιούχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ.113/10 και στο Ν.4152/2013, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Οι περιλαμβανόμενες εργασίες και οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου Ν. 2286/95, του Ν. 3329/05, του Ν. 3580/2007, του Π.Δ 118/2007, και του Ν.3867/2010. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6

7 ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη εργολάβου για εργασίες επισκευής στις τοπικές μονάδες κλιματισμού (split system) που υπάρχουν σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στη διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται στο 1 (ένα) έτος 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1 Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες που υπάρχουν είναι ικανότητας σε ψύξη από BTU μέχρι BTU 2.2 Οι εργασίες που συνήθως παρουσιάζονται είναι οι εξής: Α) Συντήρηση των μονάδων (καθαρισμός φίλτρων, στοιχείων, έλεγχοι ψυκτικού και ηλεκτρικού κυκλώματος κ.λ.π). Πλήρες service το οποίο θα εκτελείται προγραμματισμένα Β) Επισκευές από διάφορες βλάβες που αφορούν αντικαταστάσεις συμπιεστών, ανεμιστήρων, πληρώσεις υγρών, επισκευές ηλεκτρικών κυκλωμάτων κ.λ.π.). Αφορά άμεση επέμβαση ή κατόπιν συνεννόησης Γ) Μετεγκαταστάσεις μονάδων (κατόπιν προγραμματισμού) 3. ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 3.1 Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή 7

8 έχει συσταθεί, που κατ ελάχιστον αποδεδειγμένα στο σκοπό ίδρυσης τους και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων τους να περιλαμβάνεται η παροχή εργασίας για κλιματιστικά μηχανήματα κι εγκαταστάσεις. 3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει α) ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Η ειδική τεχνική ικανότητα να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών, παρόμοιων ποσοτικά και ποιοτικά με την υπό ανάθεση σύμβαση, που έχουν παρασχεθεί από τους διαγωνιζόμενους με υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων συμβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή τουλάχιστον από ένα μέλος της διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα). β)στελεχικό δυναμικό του ως εξής: Εξειδικευμένο προσωπικό (2 και άνω τεχνητών) με άδειες και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον τρία έτη) στην παροχή υπηρεσιών, παρόμοιων ποσοτικά και ποιοτικά με την υπό ανάθεση σύμβαση. 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το τεχνικό αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στις κάτωθι 2 κατηγορίες εργασιών Άμεση επέμβαση για πλήρη αποκατάσταση της βλάβης οιαδήποτε ώρα του 24ώρου με υποχρέωση του αναδόχου για την ανταπόκριση εντός 1 (μίας ) ώρας από την κλήση της υπηρεσίας και ενδεχόμενη διάθεση των απαιτούμενων υλικών. 4.2 Εργασίες που μπορούν να προγραμματιστούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, οπότε ορίζεται ο χρόνος περαίωσης των εργασιών οι οποίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 5. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν τις διάφορες δαπάνες για 2 (δύο) 8

9 κατηγορίες μονάδων χωριστά. Κατηγορία Α μονάδες με ικανότητα σε ψύξη από BTU μέχρι BTU Κατηγορία Β μονάδες με ικανότητα σε ψύξη από BTU μέχρι BTU Οι δαπάνες θα αφορούν τις εξής ομάδες εργασιών χωριστά: 1. Τιμή για πλήρες service 2. Κόστος επισκευής επιμερισμένο ως εξής: 2.1 Τιμή για επέμβαση στο ψυκτικό κύκλωμα (χωριστά για το κάθε ένα από τα παρακάτω) α) αντικατάσταση συμπιεστή, β) αντικατάσταση ανεμιστήρα γ) πλήρωση υγρών 2.2 Τιμή για επέμβαση στο ηλεκτρικό κύκλωμα α) αντικατάσταση πυκνωτή β) αντικατάσταση ρελέ 2.3 Τιμή για αντικατάσταση πλακέτας 3. Κόστος μετεγκατάστασης μονάδων 6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Α) Να διαθέτει Δελτίο Εξυπηρέτησης Πελάτη στο οποίο να αναφέρει για κάθε κλήση τις εργασίες, το χρόνο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Το δελτίο θα υπογράφεται από την Δ/νση Τεχνικού, η οποία θα κρατά αντίγραφο, και ακολούθως μετά την έγκριση της δαπάνης ο ανάδοχος θα προσκομίζει το παραστατικό (τιμολόγιο) για την πληρωμή Β) Μετά το πέρας των εργασιών οι μονάδες θα παραδίνονται σε πλήρη λειτουργία. Επίσης ο χώρος θα καθαρίζεται και θα αποκαθίστανται τυχόν ζημιές πού πραγματοποιήθηκαν για την διευκόλυνση της εργασίας. Γ) Όλα τα υλικά, μικρουλικά, εργαλεία, σκάλες και εξοδα μεταφοράς φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο Θεσσαλονίκη

10 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝ. 2. ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. 3. ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΠ- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ- ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο διαγωνισμός αφορά στην αποκατάσταση βλαβών και σε συντηρήσεις κεντρικών μονάδων κλιματισμού που αφορούν σε κτίρια ή σε τμήματα του Νοσοκομείου και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στη διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος 2. ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 2.1 Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, που κατ ελάχιστον αποδεδειγμένα στο σκοπό ίδρυσης τους και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων τους να περιλαμβάνεται η παροχή εργασίας για κλιματιστικά μηχανήματα κι εγκαταστάσεις 2.2 Να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2008 για την συντήρηση και εγκατάσταση έργων κλιματισμού αντίγραφο του οποίου θα προσκομίσουν 2.3 Προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους να λάβουν πλήρη γνώση της κατάστασης συνόλου των εγκαταστάσεων παραγωγής ψυχρού νερού όπως και των επί τόπου συνθηκών. Δεν είναι αποδεκτή η εκ των υστέρων επίκληση αδυναμίας εκτέλεσης 10

11 του ή η απαίτηση επί πλέον κόστους για αντικείμενα που δεν είναι γνωστά κατά τη σύνταξη των προδιαγραφών. Για το σκοπό αυτό παρέχεται κάθε ζητούμενη πληροφορία, διευκρίνιση και δυνατότητα πρόσβασης εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι μονάδες είναι ικανότητας σε ψυκτική ισχύ 10, 20, 50, 80 και 100 ψυκτικών τόνων Το τεχνικό αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στις κάτωθι 2 κατηγορίες εργασιών 3.1. Άμεση επέμβαση για πλήρη αποκατάσταση της βλάβης οιαδήποτε ώρα του 24ώρου με υποχρέωση του αναδόχου για την ανταπόκριση εντός μίας (1) ώρας από την κλήση της υπηρεσίας και την ενδεχόμενη διάθεση των απαιτούμενων υλικών. 3.2 Εργασίες που μπορούν να προγραμματιστούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, οπότε ορίζεται ο χρόνος περαίωσης των εργασιών οι οποίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 4. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν τιμές για τις κάτωθι εργασίες: 1.Συντήρηση καθαρισμός Τοπικών μονάδων ανεμιστήρα (Fan coil unit), τύπου δαπέδου, εμφανή, σε φίλτρα στοιχεία - αποχέτευση 2.Συντήρηση καθαρισμός Τοπικών μονάδων ανεμιστήρα (Fan coil unit), τύπου οροφής, σε φίλτρα στοιχεία - αποχέτευση 3. Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας αέρος νερού από cfm 4. Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας αέρος νερού από cfm 5.Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας αέρος νερού από cfm 11

12 6. Χημικός καθαρισμός υδρόψυκτων συμπυκνωτών. 7.Αποκατάσταση βλάβης διαρροής ψυκτικών υγρών και πλήρωση των μονάδων Α) R 22 B) R 134 Γ) R Επισκευή περιέλιξης συμπιεστή τύπου α) 10 RT B) 20 RT Γ) 40 RT Δ) 50 RT 9. Επισκευή συμπιεστή με όλα τα παρελκόμενα (ψυκτέλαια, φίλτρα κ.λ.π.) Α) 10 RT B) 20 RT Γ) 40 RT Δ) 50 RT 10. Επισκευές με εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης α) Εκτονωτικής βαλβίδας β) Ρελέ θερμικού γ) Τετραβάθμιου θερμοστάτη 11. Επισκευές με εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης αντλιών έως 10HP 12. Επισκευές με εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης αντλιών έως 20HP 12

13 13. Επισκευή κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτή Α) 10 RT B) 20 RT Γ) 40 RT Δ) 50 RT Ε) 100 RT 14. Αντικατάσταση κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτή (προμήθεια εγκατάσταση) 15. Καθαρισμός στοιχείων εξατμιστών Α) 10 RT B) 20 RT Γ) 40 RT Δ) 50 RT Ε) 100 RT Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Α) Να διαθέτει Δελτίο Εξυπηρέτησης Πελάτη στο οποίο να αναφέρει για κάθε κλήση τις εργασίες, το χρόνο και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Το δελτίο θα υπογράφεται από την Δ/νση Τεχνικού, η οποία θα κρατά αντίγραφο, και ακολούθως μετά την έγκριση της δαπάνης ο ανάδοχος θα προσκομίζει το παραστατικό (τιμολόγιο) για την πληρωμή Β) Μετά το πέρας των εργασιών οι μονάδες θα παραδίνονται σε πλήρη λειτουργία. Επίσης ο χώρος θα καθαρίζεται και θα αποκαθίστανται τυχόν ζημιές πού πραγματοποιήθηκαν για την διευκόλυνση της εργασίας. Γ) Όλα τα υλικά, μικρουλικά, εργαλεία, σκάλες και έξοδα μεταφοράς φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη

14 1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝ. 2. ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. 3.ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ DECT 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη εργολάβου για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης του τηλεφωνικού δικτύου, του συστήματος ελέγχου τηλεφωνικών κλήσεων και του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας DECT του Νοσοκομείου. Ο χρόνος της σύμβασης ορίζεται στο ένα έτος, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της, για ένα τρίμηνο από τη λήξη της. A. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η αποκατάσταση των βλαβών και η παροχή υπηρεσιών, θα γίνεται εντός εργάσιμων και μη ημερών και ωρών (δηλ. 24ωρη κάλυψη για 365 ημέρες τον χρόνο) και θα περιλαμβάνει την προληπτική και την κατά κλήση συντήρηση προς επανόρθωση του υπάρχοντος προβλήματος. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η εταιρία θα πρέπει να διατηρεί πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών για την άμεση ανταπόκρισή της. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η κατά κλήση παροχή υπηρεσιών υποστήριξης θα εκπληρώνεται αυθημερόν για σοβαρές βλάβες, ενώ η γνωστοποίηση πιθανών σοβαρών προβλημάτων μπορεί να γίνεται 14

15 εντός του εικοσιτετραώρου. 2. Άμεση επίλυση τηλεφωνικών δικτυακών βλαβών. 3. Άμεση δημιουργία νέων τηλεφωνικών θέσεων λειτουργίας περιλαμβάνοντας την καλωδιακή υποδομή, και τον απαραίτητο προγραμματισμό στο τηλεφωνικό κέντρο «Με το κλειδί στο χέρι». 4. Συντήρηση των τηλεφωνικών δικτύων. 5. Παροχή με τη μέθοδο της τηλεσυντήρησης οποιασδήποτε προγραμματιστικής αλλαγής χρειαστεί στο εσωτερικό του τηλεφωνικού κέντρου. 6. Συντήρηση του συστήματος διαχείρισης κλήσεως και άμεση ενημέρωση για υπερχρεώσεις στην κίνηση των τηλεφώνων. 7. Άμεση ενημέρωση για το κόστος των κλήσεων των νέων ειδικών δωματίων. 8. Πλήρη αξιοποίηση δικτύου με αναφορά σε οικονομικοτεχνικά στοιχεία κέρδους. Πλήρη καταγραφή δικτύου των κατανεμητών του νοσοκομείου. 9. Καταγραφή των εσωτερικών τηλεφωνικών αριθμών που χρησιμοποιούνται και παράδοση κατάστασης φραγής των τηλεφωνικών αριθμών. 10. Ακύρωση των εσωτερικών τηλεφωνικών αριθμών που δεν έχουν χρήστες. 11. Άμεσες συμβουλευτικές πληροφορίες για την καλύτερη δικτυακή υποδομή με αποτέλεσμα τη μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους. Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ DECT O τύπος του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας DECT του Νοσοκομείου, είναι ο KIRK DECT Z ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κόστος των αντικαθιστάμενων υλικών στα πλαίσια βλάβης, θα αναλαμβάνεται εις το ακέραιο από το συντηρητή και αφορά τον παρακάτω εξοπλισμό / υλικό: Το υλικό (Hardware) των δύο συστημάτων DECT Το λογισμικό (Software) των δύο συστημάτων DECT Τα τροφοδοτικά Τα ασύρματα τηλέφωνα Τις ασύρματες κυψέλες 15

16 Εξαιρούνται της κοστολόγησης εργασιών: Βλάβες οι οποίες προήλθαν από εξωτερικούς παράγοντες όπως θεομηνίες, πρόβλημα στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ. Βλάβες στα ασύρματα τηλέφωνα οι οποίες προήλθαν από κακή χρήση όπως πτώση τηλεφώνου, ύγρανση του τηλεφώνου κλπ. Η προμήθεια νέων μπαταριών για τις τηλεφωνικές συσκευές. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (HARDWARE) ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DECT ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Σύστημα Ασύρματης επικοινωνίας DECT 2 2. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή απόρριψης θα πρέπει: Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχες συντηρήσεις. Να προσκομίσουν βεβαίωση από την επίσημη αντιπροσωπεία της Ελλάδας για την τεχνογνωσία του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας DECT. Οι εργασίες δικτύου θα πρέπει να γίνονται από έμπειρο προσωπικό σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 2. ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16

17 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη εργολάβου για τις εργασίες συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου. Ο τύπος συστήματος του τηλεφωνικού κέντρου είναι ο Coral ΙΙΙ του κατασκευαστή TADIRAN. Ο χρόνος της σύμβασης ορίζεται στο ένα έτος, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της, για ένα τρίμηνο από τη λήξη της. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Η αποκατάσταση των βλαβών και η παροχή υπηρεσιών, θα γίνεται εντός εργάσιμων και μη ημερών και ωρών (δηλ. 24ωρη κάλυψη για 365 ημέρες τον χρόνο) και θα περιλαμβάνει την προληπτική συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου 4 φορές τον χρόνο, η οποία συνίσταται στη ρύθμιση και αντικατάσταση ανταλλακτικών (θεωρουμένων αναγκαίων κατά την κρίση της εταιρίας), και στην κατά κλήση συντήρηση προς επανόρθωση του υπάρχοντος προβλήματος. 2. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η εταιρία θα πρέπει να διατηρεί πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών για την άμεση ανταπόκρισή της. 3. Η κατά κλήση παροχή υπηρεσιών υποστήριξης θα εκπληρώνεται αυθημερόν για σοβαρές βλάβες, άλλως αποκαλούμενες και ως ειδικές περιπτώσεις των συστημάτων, ενώ η γνωστοποίηση πιθανών σοβαρών προβλημάτων μπορεί να γίνεται εντός του εικοσιτετραώρου. Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης προς άρση σοβαρής βλάβης δεν 17

18 μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ώρες. 4. Η επίσκεψη, στις περιπτώσεις βλαβών μη επείγοντος χαρακτήρα, ή άλλως οριζόμενες ως χαμηλής προτεραιότητας, πραγματοποιείται αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 5. Η κατά κλήση παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα τηλεφωνικά ή με την μέθοδο της συντήρησης/τηλεδιαχείρισης. Ο αριθμός επεμβάσεων στα συντηρούμενα συστήματαγια παροχής υπηρεσιών τηλεσυντήρησης, θα είναι απεριόριστος και οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιούνται μετά από σχετική κλήση ή γραπτή αναφορά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου στα πλαίσια του καλυπτόμενου ωραρίου. 3. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κόστος των αντικαθιστώμενων υλικών στα πλαίσια βλάβης αναλαμβάνεται εις το ακέραιο από τον συντηρητή και αφορά τον παρακάτω εξοπλισμό/υλικό: Το υλικό (Hardware) των Τηλεφωνικών Κέντρων Το λογισμικό (Software) των Τηλεφωνικών Κέντρων Τα τροφοδοτικά / φορτιστές των συσσωρευτών των Τηλεφωνικών Κέντρων Τις τερματικές συσκευές προγραμματισμού / διαχείρισης Τις κονσόλες των τηλεφωνητών Των ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών Εξαιρούνται της κοστολόγησης εργασιών: Επισκευή βλάβης ή πρόσθετος χρόνος για παροχή υπηρεσιών που προκλήθηκε από αίτια μη οφειλόμενα στο τηλεφωνικό κέντρο όπως ηλεκτρικό ρεύμα (απότομες διακυμάνσεις), πυρκαγιά, μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας και γενικά άλλες εξωτερικές καταστροφικές συνθήκες ή από κακή χρήση από πλευράς του Νοσοκομείου. Μπαταρίες του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφώνων. Καλωδιακές εργασίες του εσωτερικού δικτύου. Ολική ή μεγάλης έκτασης αλλαγή προγραμματισμού του Τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Μεταφορά του συστήματος σε άλλο χώρο ή επέκτασή του πέραν αυτών που αναφέρονται στη διακήρυξη. Άσκοπη κλήση / επίσκεψη. 4. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η κατά κλήση (επανορθωτική) συντήρηση, που απαιτεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις 18

19 του Νοσοκομείου, θα γίνεται μετά από γραπτή (FAX/ ) αναφορά του προβλήματος ή τηλεφωνικά από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Νοσοκομείου. 2. Το Νοσοκομείο θα γνωστοποιήσει τα ονόματα των αρμοδίων υπαλλήλων που θα είναι εξουσιοδοτημένοι για οποιαδήποτε συνεννόηση με τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση επί τόπου επίσκεψης τεχνικού της εταιρίας τα άτομα αυτά θα είναι παρόντα για να υπογράψουν τα σχετικά δελτία παροχής τεχνικής υποστήριξης. 3. Το Νοσοκομείο οφείλει να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σύμφωνα με τους κανόνες συνεχούς λειτουργίας όλων γενικώς των υπολογιστικών συστημάτων. Δηλαδή, άνετο χώρο πρόσβασης, καθαρό, ικανοποιητικά αεριζόμενο (με κανονικές συνθήκες λειτουργίας) και ασφαλή από πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων. 4. Η εταιρεία συντήρησης πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 διασφαλίζοντας κατ αυτόν τον τρόπο σε όλα τα στάδια υψηλό επίπεδο παρεχόμενου τελικού προϊόντος στο Νοσοκομείο. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. ΜΠΑΡΜΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 2. ΚΥΡΓΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19

20 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) , Fax Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση ΣΥΜΒΑΣΗ Αξίας. ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Θεσσαλονίκη, σήμερα...του μήνα... του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας... οι υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή Καλτσίδη Γεώργιο και αφετέρου η εταιρεία, που νόμιμα 20

21 εκπροσωπείται από τον κ.. Έχοντας υπόψη : 1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/ συνεδρίασή του (θέμα 26ο), σχετικά με την έγκριση της διενέργειας, των τεχνικών προδιαγραφών και της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού. 2. Την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας κατά την 36 η / συνεδρίασή του (θέμα 5 ο ), ύστερα από τη θετική εισήγηση του ΕΚΑΠΤΥ, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 3. Τη με αριθμ. 95/2014 διακήρυξη του διαγωνισμού. 4. Το από... σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού με την πρόταση της για την κατακύρωση του. 5. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την... συνεδρίασή του (θέμα... ο ), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 6. Την υπ' αριθμ. 1430/2014 (ΑΔΑ ΩΚΨΔ ΣΨΞ) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης του Διοικητή του Νοσοκομείου. 7. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.Δ. 118/07, του Π.Δ.60/07, και του Ν.3580/07 ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, αναθέτει στο δεύτερο, τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης, με τις αναγραφόμενες σε αυτές ποσότητες και τιμές. Το Νοσοκομείο μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες του να συντηρεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης των κατακυρωθέντων ειδών, ποσότητες, που θα καλύψουν της ανάγκες του. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ο οποίος για συντομία θα αναφέρεται στο εξής «ανάδοχος», αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί τις αναγκαίες από το Ίδρυμα ποσότητες αυτών των ειδών με τους εξής όρους: Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από μέχρι και με δικαίωμα μονομερούς, από πλευράς του Νοσοκομείου, τρίμηνης παράτασης, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος. Η σύμβαση μπορεί και να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της 21

22 συμβατικής διάρκειας, ή της νόμιμης παράτασης, εφόσον γίνει προμήθεια του ζητούμενου είδους από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή 4 ΔΥΠΕ). Επίσης, η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της νόμιμης παράτασης, σε περίπτωση που το Νοσοκομείο, μετά από διαγωνισμό, υπογράψει νέες συμβάσεις για τα ίδια είδη. Στις περιπτώσεις αυτές, της λύσης της παρούσης σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του χορηγητή για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Συντηρητή μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Συντηρητής πέραν της αμοιβής για την συντήρηση, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς εκτελέσθηκαν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Συντηρητή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. άρθρο 2 ο Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Συντηρητής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση της συντήρησης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Συντηρητή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Συντηρητής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται στον Συντηρητή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. άρθρο 3 ο Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο Διοικητής, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής. 22

23 άρθρο 4 ο Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η πληρωμή της σύμβασης θα γίνεται σε ευρώ. Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνεται κατά κανόνα μετά την υποβολή του σχετικού τιμολογίου για την συντήρηση του ενός μηνός και βεβαίωση καλής λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου, σε εύλογο χρονικό διάστημα, έπειτα από τη θεώρηση του από την Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τον συντηρητή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2%, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 545/Β / ) Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας. Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν.4013/ και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ. 2Β, του Ν.4072/2012. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 113/2010 και Ν. 4152/2013 Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. Επιπλέον επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών, την αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και λοιπών στοιχείων των ειδών, τα έξοδα της χημικής εξέτασης ή της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το είδος που εξετάσθηκε δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν, τα έξοδα των τραπεζικών εμβασμάτων ή των ταχυδρομικών επιταγών, όταν συμβαίνει η πληρωμή του αναδόχου να γίνεται εκτός Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία ο ανάδοχος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου, είναι τα εξής: α. αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον δεν καλύπτεται από προηγούμενο αποδεικτικό. β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Ανωνύμων Εταιρειών απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου από το οποίο προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την εταιρεία και δεσμεύοντας αυτήν με την υπογραφή τους, πρόσωπα. γ. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Προσωπικών Εταιρειών (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) και Ε.Π.Ε., το τελευταίο καταστατικό τους και βεβαίωση του αρμόδιου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και ότι η εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (β) και (γ) θα προσκομίζονται μόνο μία φορά το χρόνο κατά την πρώτη πληρωμή. Ο ΦΠΑ θα προστίθεται στη συνολική τιμολογιακή αξία και θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο. άρθρο 5 ο Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις πληρωμής του ανάδοχου, όταν 23

24 αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτής όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κ.λ.π. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκομείου την προκαλούν. Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση της παράδοσης, μπορεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου να του επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει με παρακράτηση από το λαβείν του ανάδοχου και σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος για δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα τα είδη που του παραγγέλθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προβεί σε νέα διαπραγμάτευση με άλλους προμηθευτές και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο. Τα είδη που θα προσκομισθούν να είναι τα ίδια με τα προσφερθέντα όπως αυτά που περιγράφονται στην προσφορά και στα προσπέκτους. Σε αντίθετη περίπτωση το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλισθεί το οικονομικό του συμφέρον. άρθρο 6 ο Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ανάδοχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. άρθρο 7 ο Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της συντήρησης, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση άρθρο 8 ο Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 24

25 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια..[τόπος αναθέτουσας αρχής].., εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. άρθρο 9 ο Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 2286/95 (Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), του Π.Δ. 118/07 του Ν 2955/2001 (Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις) και του Ν.3580/07 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή αριθμός....της Τράπεζας... ποσού ευρώ με ισχύ μέχρι της επιστροφή της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η σύμβαση, αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται εις τριπλούν, όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 89/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 89/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892284 Fax (2310) 830359

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 13/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 892.268, Fax 830.359

Διαβάστε περισσότερα

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CPV 50800000-3 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 4 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 4 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 5 / 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

7. Υποβολή προσφορών: Αριθμός 35/2015

7. Υποβολή προσφορών: Αριθμός 35/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892284 Fax (2310) 830359

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77/2015. 2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77/2015. 2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 5 8 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 5 8 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα