Α.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ:"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο Στη Μυτιλήνη σήμερα, 02 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου, που συγκροτήθηκε με την αριθ /8941/ (ΑΔΑ: ΒΙΡ8ΟΡ1Ι-ΠΕΥ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ / (ΑΔΑ: ΒΣ25ΟΡ1Ι-ΨΑΧ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ως άνω Υπηρεσίας. Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, έπειτα από την αριθ. 1097/ Πρόσκληση του κ. Προέδρου και πήραν μέρος σε αυτή οι κ.κ. 1. Ζαμτράκης Σωτήριος, Πρόεδρος. 2. Μαργωμένος Εμμανουήλ, Κεντρικός Λιμενάρχης Μυτιλήνης, Αντιπρόεδρος. 3. Μαργαρίτης Χαράλαμπος, Προϊστάμενος Τελωνείου Μυτιλήνης, τακτικό μέλος. 4. Πετροζέλλης Σταμάτιος, εκπρόσωπος του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Μυτιλήνης, τακτικό μέλος. 5. Νιάνιος Μιλτιάδης, εκπρόσωπος Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τακτικό μέλος. 6. Φραντζέσκος Παρασκευάς, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Λέσβου, τακτικό μέλος. 7. Καραγεωργίου Ευστράτιος, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου, αναπληρωματικό μέλος (κ. Τζιμή Ε.). Απουσίαζαν: 1. Παυλής Αντώνιος, εκπρόσωπος Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τακτικό μέλος. 2. Γιουσμά Ζουμπούλη Νίκη, εκπρόσωπος της Ένωσης Τουριστικών Ταξιδιωτικών και Ναυτικών Πρακτόρων Νομού Λέσβου, τακτικό μέλος. Στη συνεδρίαση επίσης ήταν παρόντες οι εξής υπάλληλοι του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου: α) Μαριόλας Παναγιώτης στη συζήτηση των 1 ου, 2 ου, 4 ου, 5 ου, και 6 ου θεμάτων εντός ημερήσιας διάταξης, και β) Σταυράκη Ευστρατία, ως γραμματέας. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Α.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ: Διαδικασία παραχωρήσεων απλής χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών νήσου Λέσβου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, κ.λπ. και επανεξέτασης τιμολογίου. Τίθεται υπόψη της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου η από 31/03/15 Εισήγηση του υπαλλήλου του Λ.Τ. Λέσβου, Μαριόλα Παναγιώτη, η οποία έχει ως εξής: «Ημερομηνία: 31/03/2015 Εισηγητής : Μαριόλας Παναγιώτης Θέμα : Διαδικασία παραχωρήσεων χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων νήσου Λέσβου, από 01/05/2015 έως 30/04/2016. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Διαδικασία παραχωρήσεων χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων νήσου Λέσβου, από 01/05/2015 έως 30/04/2016 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων, ομπρελών θαλασσής κ.α.

2 Τίθεται υπόψη της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου το θέμα της διαδικασίας παραχωρήσεων χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων νήσου Λέσβου, από 01/05/2014 έως 30/04/2015, καθώς και η υπ αριθ /01/12/ / ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής», στην οποία αναγράφονται μεταξύ άλλων ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα, για διάρκεια μικρότερη των τριών (3) ετών, του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) ετών, καθώς και του δικαιώματος χρήσης χώρων που συνδέονται με κατασκευή έργων από τους ενδιαφερόμενους. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 24 του Ν. 2971/2001 «Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 3153/ Το αριθ /04/07/ έγγραφο του Υ.Ε.Ν./ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ/β περί μη παραχώρησης χώρου στον οποίο υφίσταται παράνομο έργο έως την άρση της σχετικής παρανομίας. 3. Την αριθ. 8220/13/07/ (Εγκύκλιος Αρ. 1/2007) εγκύκλιο Υ.Ε.Ν. «Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας, που αφορά την προστασία αιγιαλού και παραλίας». 4. Το αριθ /01/07/ έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ/β «Μέτρα προστασίας χερσαίας ζώνης λιμένα». 5. Το υπ αριθ /02/06/ έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ/β περί παραχωρήσεων χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων Πλωμαρίου και Περάματος. 6. Το αριθ /03/06/ έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ/β «Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για ιδιωτική χρήση». 7. Το αριθ /03/07/ έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ-ΔΛΥ/β με το οποίο γνωρίζεται ότι ο οικείος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα μπορεί να προβεί σε παραχώρηση χρήσης χώρου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξομοίωσης σε χερσαία ζώνη λιμένα. 8. Το αριθ. 1304Φ701.1/ έγγραφο της Π.Υ. Μυτιλήνης με το οποίο γνωρίζεται ότι για τις θερμάστρες εξωτερικού χώρου που τοποθετούνται σε καταστήματα ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 31856/ (φεκ1257/β / ). 9. Το αριθ /01/01/ έγγραφο ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΛΛΕ/α περί περιπτώσεων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για παραχωρήσεις χώρων της ζώνης λιμένα. 10. Το αριθ /02/2000/ έγγραφο ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΑΛΕ/α περί καθορισμού του ανταλλάγματος χρήσης για τις παραχωρήσεις χώρων της ζώνης λιμένα. 11. Την αριθ. Γ.24283/54/ εγκύκλιο Υπουργείου Δημοσίων Έργων περί περιπτέρων εις λιμενικούς χώρους. 12. Την υπ αριθ. Φ /24/300030/ Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.900/12/158489/ Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3 13. Το υπ. αριθ. άρθρο 47 της αριθ. Α1β/8577 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526/Β /1983). 14. Την αριθ /01/12/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής». 15. Το υπ. αριθμ /511.24/2015/ έντυπο σήμα Υπουργείου Οικονομία, Υποδομών, Ναυτιλίας & Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. α. Α) Για το διάστημα παραχώρησης χώρου των χερσαίων ζωνών λιμένων Λέσβου από 01/05/2015 έως 30/04/2016, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες λόγω οικονομικής κρίσης διατηρεί και για αυτή την περίοδο το ίδιο μειωμένο αντάλλαγμα με την περίοδο από 01/05/2011 έως 30/04/2012 (για όλη την περίοδο): ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ Μυτιλήνης 26,10 Επάνω Σκάλας 12,15 Σκάλας Παμφίλων 11,25 Παναγιούδας 14,85 Θερμής 11,25 Σκάλας Μιστεγνών 11,25 Σκάλας Συκαμιάς 14,85 Μήθυμνας 20,25 Πέτρας 11,25 Σιγρίου 9,45 Σκάλας Καλλονής 14,85 Σκάλας Πολιχνίτου 11,25 Πλωμαρίου 11,25 Κουντουρουδιάς 9,45 Περάματος 9,45 Ντιπίου 9,45 ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. (σε Ευρώ) Β) Για παραχωρήσεις δικαιώματος απλής χρήσης χώρων λιμένα, χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης, απαιτείται κατ αρχήν υποβολή στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, που είναι ο οικείος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης θα αναφέρεται ο σκοπός (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων). Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα, η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευτεί. Από ισχύος του ν. 2971/2001 όλες οι αποφάσεις καθορισμού εξομοίωσης χώρων σε Ζώνη Λιμένα δημοσιεύονται υποχρεωτικά. Στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ότι συνοδεύει τη σχετική πράξη απόφαση παραχώρησης της οποίας αποτελεί

4 αναπόσπαστο μέρος. Στις περιπτώσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος θα προσκομίζει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υποχρεούται το Λ.Τ. Λέσβου σε παραχώρηση τόσου χώρου, που να καλύπτει πλήρως τα προς ανάπτυξη τραπεζοκαθίσματα. Η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου, εφόσον ο αιτούμενος χώρος κείται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, αποφασίζει σχετικά με την παραχώρησή του ή μη, λαμβάνοντας μεταξύ των άλλων υπόψη την ύπαρξη ή μη παράνομων έργων στον αιτούμενο χώρο (σχετική ενημέρωση έχει ζητηθεί από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και από το Αυτοτελές Γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας) και το γεγονός ότι δεν πρέπει να παρακωλύεται, από την αιτούμενη παραχώρηση, η ομαλή λειτουργικότητα του λιμένα. Στην περίπτωση παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκους της παραλίας καθώς και η ακώλυτη προσέγγισή του στα κρηπιδώματα ή τη θάλασσα. Η παραχωρητήρια πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα στο οποίο θα εμφανίζονται τα όρια της χερσαίας ζώνης και θα οριοθετείται επακριβώς και με διαφορετικό χρωματισμό η παραχωρούμενη έκταση. Δε θα εγκρίνεται παραχώρηση χώρου αν δεν έχει πληρωθεί το αντάλλαγμα χρήσης για την περίοδο από 01/05/2014 έως 30/04/2015, εκτός εάν αποδεδειγμένα δεν έγινε χρήση του χώρου. Η παραπάνω σχετική παραχωρητήρια πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου με το επισυναπτόμενο σ αυτή τοπογραφικό διάγραμμα υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση, και είναι έγκυρη μετά την ως άνω έγκριση. Η παραχώρηση θα ισχύει από την έκδοση της σχετικής άδειας από το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, μετά την προσκόμιση της απόδειξης κατάθεσης του ανταλλάγματος στο λογαριασμό που διατηρεί το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό Γ) Για παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα, χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) ετών, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω, αλλά επιπρόσθετα επιβάλλεται και η λήψη σύμφωνης γνώμης του ΥΠ.Α.Α.Ν. και του Γ.Ε.Ν. Δ) Για παραχωρήσεις χώρων που συνοδεύονται από κατασκευή έργου μόνιμης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από τη Λιμενική Επιτροπή Λέσβου, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της παραχώρησης, τότε, πριν την υλοποίησή της απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι οι παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της Ζώνης Λιμένα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα επί παράνομων έργων, για τα οποία εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 27 & 29 του ν. 2971/2001 δεν επιτρέπονται. Ε) Για παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα ευρισκομένων απέναντι ή έμπροσθεν καταστημάτων παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, ιδιόμορφης ρυμοτομίας πρασίνου, κ.λ.π.). Σε καμία περίπτωση, ο κατά χρήση παραχωρούμενος χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας παρά μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντας τα ακίνητα αυτά. Κοινόχρηστοι χώροι, επί των οποίων ουδέν κατάστημα προβάλλεται ή ουδέν κατάστημα έχει πρόσοψη, είναι δυνατόν κι αυτοί να παραχωρούνται, κατόπιν όμως δημοπρασίας

5 (πρβλ. Σ.τ.Ε. 476/1997, 3628/1996, 2875/1988). Σε ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις τοπικής εδαφικής ιδιομορφίας, η διαδικασία της παραχώρησης θα εναπόκειται στην κρίση της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου στα πλαίσια πάντα της Χρηστής Διοίκησης. Σε περιπτώσεις που καταστήματα στεγάζονται σε κτίρια και πρόσοψη έχει μόνο το κτίριο και όχι το στεγαζόμενο κατάστημα, τότε η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου δεν υποχρεούται σε παραχώρηση χώρου, παρά μόνο κατά την δυνητική της κρίση, εκτιμώντας την υφιστάμενη ιδιαιτερότητα της περιοχής και τις δυνατότητες που της παρέχονται για την ικανοποίηση αιτήματος, σε τυχόν κατάστημα το οποίο στεγάζεται επί κτιρίου. ΣΤ) Βεβαίωση των οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από παραχωρήσεις χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα παρελθόντων χρήσεων, μετά από ενημέρωση των οφειλετών για τις υποχρεώσεις τους. Ζ) Για χώρους που καταλαμβάνονται παράνομα από τους καταστηματάρχες, χωρίς την έγκριση της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου, μετά από την κοινοποίηση των παραβάσεων από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και τους κατά τόπους Λιμενικούς Σταθμούς ζητείται άμεσα από το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας η έκδοση πρωτοκόλλων αποβολής από τον καταπατημένο χώρο καθώς και η επιβολή των σχετικών διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους καταπατητές. Η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου δύναται να προβεί σε παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου της Ζώνης Λιμένα στους καταστηματάρχες, εφόσον προηγουμένως γίνει άρση όλων των αυθαιρεσιών, καθώς σε αντίθετη περίπτωση τέτοια παραχώρηση αποτελεί «επιβράβευση» της παραβατικής συμπεριφοράς και δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία του Δημόσιου χώρου και των παράκτιων περιοχών. Η παραχώρηση θα γίνεται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 1. Να μην παρακωλύεται η άνετη ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος του πεζοδρομίου αλλά και η προσέγγισή του προς τη θάλασσα. 2. Οι ενδιαφερόμενοι θα διατηρούν το χώρο που τους παραχωρείται καθαρό και θα συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της οικίας Λιμενικής Αρχής. 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τις προβλεπόμενες (όπου απαιτείται) άδειες και εγκρίσεις. 4. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από το φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλου δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση για αποζημίωση. 5. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης. 6. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ.) υπεκμίσθωση, κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαιτέρου δικαιώματος χρήσης χώρων, τηρουμένης της διαδικασίας που αναλύεται στην παρούσα εγκύκλιο.

6 7. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει τη χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση από τη Λιμενική Επιτροπή Λέσβου για αποζημίωση. 8. Με μέριμνα του ενδιαφερομένου, θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύμφωνα με το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων, κ.λ.π. 10. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για το φορέα διοίκησης λιμένα, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία. 11. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας. 12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α 285), η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων. (Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία). 13. Για την παρούσα πράξη απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίησης διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων». 14. Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιαδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο χρήστης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο. Ε) Ορίζει τους εξής υπαλλήλους του Λ.Τ. Λέσβου ως υπεύθυνους προκειμένου να ασχοληθούν με τη διαδικασία παραχωρήσεων χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων νήσου Λέσβου: 1) Κατωτριάτου Ελένη, με αναπληρωτή τον Παπουτσάνη Γεώργιο, για ενημέρωση ενδιαφερόμενων, ανά χερσαία ζώνη λιμένα, όσον αφορά την προσκόμιση αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς το Λ.Τ. Λέσβου, καθώς και την παραλαβή και τον έλεγχο αυτών. H διενέργεια αυτοψίας του αιτούμενου χώρου για την εξασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης του κοινού, η θεώρηση των υποβληθέντων σκαριφημάτων, καθώς και η χάραξη επ αυτών των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και τα λοιπά προβλεπόμενα από την αριθ /01/12/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανατίθεται στον μηχανικό του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου κ,. Πιττό Παναγιώτη. 2) Σταυράκη Ευστρατία, μόνον για ενημέρωση των ενδιαφερομένων όσον αφορά το απαιτούμενο αντάλλαγμα προς το Λ.Τ. Λέσβου, μετά την έγκριση των σχετικών πράξεων της

7 Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, καθώς και για τη βεβαίωση τυχόν ανεξόφλητων ανταλλαγμάτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διαδικασία χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορείου στους χερσαίου χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, από 01/05/2015 έως 30/04/2016. Τίθεται υπόψη της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου το θέμα της διαδικασίας χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορείου στους χερσαίου χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, από 01/05/2015 έως 30/04/2016. Έχοντας υπόψη: 1. To N.2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3190/2003 και το Ν. 3377/ Το Π.Δ. 12/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την αριθ. Φ. 3131/17/96/ Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και ΕΟΤ, κ.λ.π.». 4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001 «Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα». 5. Το υπ. αριθ. 165/φ.Ερ.6/07/ γνωμοδοτικό έγγραφο του Ν.Σ.Κ./Υ.Ε.Ν. 6. Την αριθ /01/12/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής». Εφιστούμε την προσοχή σας για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση αυτού του τύπου των αδειών και την υποβολή από τους ενδιαφερομένους των προβλεπομένων από την ως άνω αναφερόμενη (υπ αριθμ.3) Κ.Υ.Α. δικαιολογητικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου είναι η εκ των προτέρων λήψη γνώμης της επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3190/2003 (Α -249). Η χορήγηση ή μη των αδειών αυτών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων και ασκείται μετά συνεκτίμηση των αναγκών τους και ορισμένων κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. Κάνουμε σαφές ότι η χορήγηση των προαναφερομένων αδειών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την χρήση χώρου, παρεπομένως δε και με την παραχώρηση χώρου από τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Συνεπώς οι αιτήσεις για την χορήγηση της άδειας απαιτείται να περιέχουν πρωτίστως και αίτημα για παραχώρηση χώρου, η εξέταση του οποίου προηγείται χρονικώς, καθώς δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αν δεν εγκριθεί η παραχώρηση του χώρου. Η χρονική διάρκεια της άδειας θα πρέπει να είναι ίση με τη διάρκεια της παραχώρησης και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ αριθ. Φ.3131/17/96/ Κ.Υ.Α. δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

8 Ορίζει τους εξής υπαλλήλους του Λ.Τ. Λέσβου ως υπεύθυνους προκειμένου να ασχοληθούν με τη διαδικασία χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορείου στους χερσαίου χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Λέσβου: 1) Κατωτριάτου Ελένη, με αναπληρωτή τον Παπουτσάνη Γεώργιο, για ενημέρωση ενδιαφερόμενων, ανά χερσαία ζώνη λιμένα, όσον αφορά την προσκόμιση αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς το Λ.Τ. Λέσβου, καθώς και την παραλαβή και τον έλεγχο αυτών, τη διενέργεια αυτοψίας του αιτούμενου χώρου. Η ανωτέρω υπάλληλος επίσης είναι υπεύθυνη και γραμματέας για τη σύγκλιση της Επιτροπής Γνωμοδότησης της παρ. 8 του άρθ. 1 του Ν.3377/2005 για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορείου στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Λέσβου. 2) Σταυράκη Ευστρατία, μόνον για ενημέρωση των ενδιαφερομένων όσον αφορά το απαιτούμενο αντάλλαγμα προς το Λ.Τ. Λέσβου, μετά την έγκριση των σχετικών πράξεων της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, καθώς και για τη βεβαίωση τυχόν ανεξόφλητων ανταλλαγμάτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.». Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μετά την οποία η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου έχοντας υπόψη και όλα τα ως άνω αναγραφόμενα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αριθ.Πραξ.71/2015: Εγκρίνει: A) Τα όσα αναγράφονται στην από 31/03/2015 Εισήγηση του Μαριόλα Παναγιώτη, υπαλλήλου του Λ.Τ. Λέσβου, σχετικά με: 1) Τη διαδικασία παραχωρήσεων χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων νήσου Λέσβου, από 01/05/2015 έως 30/04/2016 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων, ομπρελών θαλάσσης κ.α. 2) Τη διαδικασία χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, από 01/05/2015 έως 30/04/2016. Β) Όσον αφορά την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων νήσου Λέσβου, από 01/05/2015 έως 30/04/2016 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων, ομπρελών θαλάσσης κ.α., θα παραχωρηθεί χώρος σε ενδιαφερομένους, πλην αυτών που βρίσκονται υπό δικαστικών διαδικασιών, καταγγελιών, κ.λπ., με ταυτόχρονη διευκρίνιση του θέματος από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κατόπιν αποστολής συγκεκριμένων ερωτημάτων σε αυτό. Γ) Ορίζει ως Νομικό Σύμβουλο τον κ. Τζιμή Προκόπιο, Δικηγόρο, κάτοικο Μυτιλήνης, Π. Κουντουριώτη αρ. 7, αρ. μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης 386, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ του Τ.Α. Μυτιλήνης, προκειμένου να συνεπικουρεί στο έργο της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου, όσον αφορά τις τη νομιμότητα των ως άνω παραχωρήσεων. Δ) Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους προς το Λ.Τ. Λέσβου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα προσκομίζουν, εκτός από θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα, θα υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχουν παράνομες κατασκευές στους ζητούμενους προς παραχώρηση χώρους έμπροσθεν των καταστημάτων τους και ούτε πρόκειται να αναγείρουν παράνομες κατασκευές στους χώρους αυτούς. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια»... Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο Πρόεδρος Τα μέλη Μαργωμένος Εμμανουήλ

9 Η γραμματέας Μαργαρίτης Χαράλαμπος Ζαμτράκης Σωτήριος Φραντζέσκος Παρασκευάς Σταυράκη Ευστρατία Νιάνιος Μιλτιάδης Πετροζέλλης Σταμάτιος Καραγεωργίου Ευστράτιος

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 12-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6/01/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-ΔΑ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 9/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Μεραµπελιώτης Βασίλειος

1. Μεραµπελιώτης Βασίλειος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φιορεντίνος Ανδρέας ΜΕΛΟΣ Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες.

ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φιορεντίνος Ανδρέας ΜΕΛΟΣ Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡ0Ρ-ΕΗ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 50/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 10/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 71/2015

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Nάξος 25/05/2015 Aρ Πρωτ : 1345

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Nάξος 25/05/2015 Aρ Πρωτ : 1345 OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Nάξος 25/05/2015 Aρ Πρωτ : 1345 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Μανώλης Φραγκάκης, Διευθυντής Τηλ./Fax.: (+30) 281-0-338112/(+30) 281-0-338.126 e-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013.

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Συντάκτης: Σταυρούλα Μπρατσολιά Πρ/νη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις

Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Σχέδιο Νόμου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 23 Ιουλίου 2013 ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 23 Ιουλίου 2013 ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 100/2013 Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 23 Ιουλίου 2013 ΑΔΑ: Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμοί και γενικές διατάξεις

Σχέδιο Νόμου. «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμοί και γενικές διατάξεις Σχέδιο Νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμοί Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα