ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΟΡΙΣΜΟI 1.1. Τυχερό Παίγνιο είναι το παίγνιο που η διεξαγωγή του γίνεται μέσω ραδιοτηλεοπτικού ή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού μέσου και για το οποίο συντρέχουν σωρευτικά, πέραν των προϋποθέσεων της διάταξης περίπτωσης β του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι εξής προϋποθέσεις : Η δομή του παιγνίου διαθέτει δυο τουλάχιστον φάσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον της μιας το αποτέλεσμα να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων ενώ μιας το πολύ, έστω και εν μέρει, από την τύχη, η δε τυχαιότητα να παράγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω κλήρωσης Προκειμένου για παίγνια που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, η διεξαγωγή επιβάλλεται να συμβαίνει σε πραγματικό (παρόντα) χρόνο (real time), με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή Συμμετοχή είναι κάθε σύνδεση του Παίκτη με τον Πάροχο, σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής και τους όρους συμμετοχής του Παιγνίου Πάροχος είναι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το Τυχερό Παίγνιο και είναι εγκαταστημένο στην ελληνική επικράτεια Παίκτης καλείται όποιος πραγματοποίησε τουλάχιστον μία Συμμετοχή Έπαθλο ή Κέρδος είναι το οικονομικό όφελος που αποδίδεται στον νικητή Παίκτη, το οποίο παρέχεται με τη μορφή χρήματος ή/και εκπτώσεων, αγαθών ή υπηρεσιών. 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2.1. Στο πεδίο της απόφασης αυτής και προκειμένου περί Παιγνίων που διεξάγονται από ραδιοτηλεοπτικά μέσα, υπάγεται κάθε περίπτωση εκπομπής που περιέχει Τυχερό Παίγνιο. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται και επί των εκπομπών που περιέχουν ένθετο με Τυχερά Παίγνια, αποκλειστικά στο βαθμό που αφορά στο προσφερόμενο ένθετο Τυχερό Παίγνιο Παίγνια ή διαγωνισμοί ή κληρώσεις που διεξάγονται από ραδιοτηλεοπτικό ή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακό μέσο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 53 του ν.4002/2011 (Α

2 180) όπως ισχύει και η συμμετοχή του κοινού σε αυτά πραγματοποιείται είτε χωρίς αντίτιμο (δωρεάν) είτε με κλήση/μήνυμα από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υπόκειται στη βασική χρέωση που επιβάλλει ο πάροχος σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας για την υπηρεσία αυτή στους συνδρομητές του (υπηρεσία χωρίς αυξημένη χρέωση) είτε με ταχυδρομική συμμετοχή που δεν ξεπερνά το κόστος αποστολής μιας απλής επιστολής, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής. 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 3.1. Η διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του ν.4002/2011 (Α 180), επιτρέπεται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις : Αποδοχή εκ μέρους του Παρόχου των γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, όπως ορίζονται στην απόφαση αυτή Απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 παράγραφος 5 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του φόρου στα κέρδη των Παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις Ο Πάροχος πρέπει : Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση Να μην είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για τον ορισμό της Προβληματικής Επιχείρησης. 3.3.Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση του Παρόχου και σε κάθε περίπτωση το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα τον Πάροχο, πρέπει : Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα (βλ. άνω αναφερόμενα εγκλήματα), έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε Ο Πάροχος υποχρεούται να εξασφαλίζει πως οι υπό τα ανωτέρω στοιχεία (3.2 και 3.3) υποχρεώσεις, συντρέχουν στο πρόσωπο του κάθε υπεργολάβου με τον οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή ή/και προβολή του Τυχερού Παιγνίου.

3 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 4.1. Η Συμμετοχή των ανηλίκων σε Τυχερό Παίγνιο απαγορεύεται Ο Πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, να διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών σε αυτά, να αποτρέπεται η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων και να προστατεύονται οι καταναλωτές και ιδίως οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό στα εν λόγω Παίγνια Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Παικτών εμπίπτει στις διατάξεις του ν.2472/1997 (Α 50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 5. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.1. Ο Πάροχος υποχρεούται με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο να ενημερώνει το κοινό και τους Παίκτες πως πρόκειται για Τυχερό Παίγνιο Τα Τυχερά Παίγνια πρέπει να διοργανώνονται και να διεξάγονται με διαφάνεια και η οργάνωση και η διεξαγωγή τους επιβάλλεται να διέπονται από δεσμευτικούς όρους Στις φάσεις το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των συμμετεχόντων δεν επιτρέπεται να υπεισέρχεται με κανένα τρόπο ο παράγων της τυχαιότητας, όπως για παράδειγμα η διαχείριση της διαβάθμισης του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο προτροπή σε επαναλαμβανόμενη Συμμετοχή Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους καταναλωτές, πριν τη συμμετοχή τους στο Τυχερό Παίγνιο, σχετικά με το σύνολο των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απόφασή τους να συμμετάσχουν Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και σε όλες τις μορφές εμπορικής επικοινωνίας των Τυχερών Παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων αυτοπροβολής. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1.1. Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διαμορφώνει εκ των προτέρων γενικούς, κατανοητούς και δεσμευτικούς όρους διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου και να τους δημοσιεύει / αναρτά στην ιστοσελίδα του Δηλώσεις ανακριβείς ή ικανές να παραπλανήσουν ή αντιφατικές, απαγορεύονται γενικά και ιδίως σχετικά με τη διάρκεια του Τυχερού Παιγνίου, το Κέρδος, τη λογική επίλυσής του, τον αριθμό των Παικτών, το βαθμό δυσκολίας του, καθώς και τους γενικούς

4 όρους συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας/πιθανότητας να επιλεγεί κανείς. Παραπλανητική δήλωση είναι και η μη αληθής παράσταση ότι υπάρχει πίεση χρόνου Απαγορεύεται κάθε αλλαγή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου ή της αντίστοιχης εκπομπής και ειδικότερα μέσω της τροποποίησης των κανόνων του Τυχερού Παιγνίου, της προσποίησης της ύπαρξης περισσότερων ή λιγότερων συμμετεχόντων, ή υπό τη μορφή των παρεμβάσεων στη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, της τροποποίησης της λύσης του Παιγνίου ή της μείωσης του Κέρδους. Ιδίως δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις των κανόνων ή η εκδήλωση παροτρύνσεων προς το κοινό με την αιτιολογία ότι υφίσταται πίεση χρόνου Κατά την διεξαγωγή του παιγνίου δεν επιτρέπεται να τίθενται κίνητρα προς επαναλαμβανόμενη συμμετοχή. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται ιδίως : η σύγκριση ανάμεσα στο κόστος συμμετοχής και το σύνολο του κέρδους οι υποδείξεις για αυξημένες πιθανότητες κέρδους σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής η παρουσίαση του κέρδους ως λύση για τις προσωπικές οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες οι εκπτώσεις που συνιστούν κίνητρο για πολλαπλή συμμετοχή Η ερώτηση/γρίφος του Παιγνίου πρέπει να είναι γενικά κατανοητή και σαφής. Στην περίπτωση που επιδέχεται περισσότερες από μια λύσεις/απαντήσεις, αυτές πρέπει να γίνονται αποδεκτές, έστω και εάν δεν είχαν προβλεφθεί Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει πως η λύση του Παιγνίου θα γνωστοποιείται μετά τη λήξη του και να ελέγχει τη γνωστοποίησή της. Η λύση πρέπει να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του και να διατηρείται αναρτημένη εκεί για τρεις (03) μέρες τουλάχιστον μετά τη λήξη του Παιγνίου. Η λύση πρέπει να γίνεται πλήρως και γενικώς κατανοητή. Στην περίπτωση που το Παίγνιο διεξάγεται στο πλαίσιο συγκεκριμένης εκπομπής, η ανακοίνωση της λύσης πρέπει να γίνεται μέχρι το πέρας της εκπομπής αυτής Εάν η επιλογή του Παίκτη που θα μετάσχει στο Τυχερό Παίγνιο γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας επιλογής, ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιεί, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι κάθε Παίκτης έχει, σε όλη την διάρκεια του Παιγνίου ή της εκπομπής, ίδια πιθανότητα επιλογής με κάθε άλλο Παίκτη, καθώς και το γεγονός ότι η χρονική στιγμή κατά την οποία θα επιλεγεί ο Παίκτης και θα κληθεί να συμμετέχει στο Παίγνιο, υπόκειται στην αρχή της τυχαιότητας Ο Πάροχος υποχρεούται με κάθε πρόσφορο μέσο να ενημερώνει το κοινό πριν τη συμμετοχή στο Τυχερό Παίγνιο σχετικά με το σύνολο των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απόφασή τους να συμμετάσχουν, και ιδίως για : Το κόστος συμμετοχής με τρόπο σαφή που δεν επιδέχεται αμφίσημες ή πολυσήμαντες ερμηνείες.

5 Την απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων Την ύπαρξη γενικών όρων του Παιγνίου και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτό καθώς και το πώς μπορούν να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι Το δεδομένο ότι κάθε Συμμετοχή δεν οδηγεί πάντοτε στις επόμενες φάσεις του Παιγνίου, στην περίπτωση που η τυχερή φάση του Παιγνίου προηγείται των λοιπών Το δεδομένο ότι η επιτυχής για τον Παίκτη έκβαση της κάθε γνωστικής φάσης δεν οδηγεί πάντοτε στην κατάκτηση του Επάθλου/Κέρδους, εάν η τυχερή φάση του Παιγνίου ακολουθεί Το χρόνο ανακοίνωσης της λύσης του Παιγνίου Τη λύση του Παιγνίου μετά τη λήξη του Ο Πάροχος υποχρεούται να εξηγεί τη διαδικασία επιλογής των Παικτών με τρόπο σαφή, κατανοητό και επαρκή, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων παραλλαγών του Τυχερού Παιγνίου. Σε περίπτωση που το Παίγνιο διεξάγεται μέσω ραδιοτηλεοπτικού μέσου, η παρουσίαση αυτή πρέπει να γίνεται τόσο κατά την έναρξη όσο και στη διάρκεια της εκπομπής Ο Πάροχος υποχρεούται να εξηγεί τις πιθανότητες που έχουν οι συμμετέχοντες να κερδίσουν στην τυχερή φάση του παιγνίου και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκτίμησή των πιθανοτήτων από τους συμμετέχοντες Κάθε αλλαγή στα ατομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του Παιγνίου από την υποβολή στην Αρχή των κανόνων διεξαγωγής και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτό και της δήλωσης αποδοχής των διατάξεων της απόφασης αυτής μέχρι τη λήξη του Παιγνίου, συνιστά παραβίαση των όρων της παρούσας και επισύρει τις προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις Προκειμένου για Παίγνιο που διεξάγεται μέσω ραδιοτηλεοπτικού μέσου, με την υποβολή της δήλωσης αποδοχής των διατάξεων της απόφασης αυτής και των κανόνων διεξαγωγής και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτό, ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αρχή τον τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό σταθμό, μέσω του οποίου θα μεταδοθεί το Παίγνιο. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτή συνιστά προϋπόθεση της νόμιμης διεξαγωγής του Παιγνίου, τυχόν δε παραβίασή της επιφέρει τις προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις Η χρέωση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ανά Συμμετοχή και να παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως του χρόνου συμμετοχής του Παίκτη Η τιμή χρέωσης θα πρέπει να είναι συνολική και να συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις Δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται στους συμμετέχοντες καμία άλλη χρέωση πέραν αυτής που ανακοινώνεται.

6 Προκειμένου για Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται μέσω τηλεοπτικού μέσου, η ακριβής τιμή χρέωσης για τη συμμετοχή σε αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σταθερά όλο το χρόνο προβολής του Παιγνίου, με χαρακτήρες τουλάχιστον ισομεγέθεις με εκείνους με τους οποίους αναγράφεται ο τρόπος συμμετοχής του κοινού στο Παίγνιο Προκειμένου για Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται μέσω ραδιοφωνικού ή τηλεπικοινωνιακού μέσου, η ακριβής τιμή χρέωσης για τη συμμετοχή σε αυτό θα πρέπει να ανακοινώνεται κάθε φορά που υπάρχει αναφορά στο Τυχερό Παίγνιο ή, αντίστοιχα, σε κάθε μήνυμα που στέλνει ο Πάροχος στον Παίκτη. 2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ 2.1. Ο Πάροχος οφείλει να διασφαλίζει με κάθε πρόσφορο μέσο την τυχαιότητα του αποτελέσματος και την ακεραιότητα της διεξαγωγής του Παιγνίου. Προς τούτο υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει στους όρους διεξαγωγής του Παιγνίου που θα υποβάλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο των Γενικών Αρχών της απόφασης αυτής, τα μέτρα που έχει λάβει για τη διασφάλιση των παραπάνω και ιδίως της συμμετοχής στην τυχαία φάση όλων των Παικτών που, σύμφωνα με τους κανόνες του Τυχερού Παιγνίου, έχουν αποκτήσει αυτό το δικαίωμα. 2.2 Η κλήρωση επιτρέπεται να γίνεται μόνο με γεννήτρια τυχαίων αριθμών ή με μηχανικά ή ηλεκτρομηχανικά μέσα (χειροκίνητη ή ηλεκτρομηχανική κληρωτίδα) Στην περίπτωση που, κατά τους όρους διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου, χρησιμοποιείται γεννήτρια τυχαίων αριθμών, αυτή πρέπει να είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο εργαστήριο, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές Στην περίπτωση που, κατά τους όρους διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου, χρησιμοποιούνται μηχανικά ή ηλεκτρομηχανικά μέσα, η κλήρωση πρέπει να διεξάγεται ενώπιον Συμβολαιογράφου. 3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ο Πάροχος υποχρεούται να αποδίδει τα δικαιώματα του Δημοσίου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον φόρο επί των κερδών των Παικτών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Η διεξαγωγή και μετάδοση του Τυχερού Παιγνίου επιτρέπεται μόνο μετά την ανάρτηση των στοιχείων του στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία θα γίνεται το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής της

7 παραγράφου των Γενικών Αρχών της απόφασης αυτής. Η ανάρτηση γίνεται μετά από έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων της δήλωσης. Εάν η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώσει ελλιπή συμπλήρωσή της, ενημερώνει σχετικά τον Πάροχο. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών διακόπτεται μέχρι την υποβολή των σχετικών στοιχείων και παρατείνεται κατά τρεις (3) ακόμη ημέρες. 2. Η θέσπιση των όρων του Τυχερού Παιγνίου και η ευθύνη για την τήρησή τους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Πάροχο. Η Ε.Ε.Ε.Π. δεν χορηγεί, εκ των προτέρων, έγκριση των όρων. 3. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί οποτεδήποτε: 3.1 Να πραγματοποιήσει έλεγχο της συμμόρφωσης τους προς τις Γενικές Αρχές και τους Κανόνες Διεξαγωγής της απόφασης αυτής Να προβαίνει σε έλεγχο προς επιβεβαίωση της τήρησης των στοιχείων της δήλωσης της παραγράφου των Γενικών Αρχών της παρούσας και των όρων διεξαγωγής του παιγνίου, κατά τη διάρκεια ή ακόμη και μετά τη λήξη του Τυχερού Παιγνίου Να παραγγέλλει στον Πάροχο τη διακοπή της διεξαγωγής του Τυχερού Παιγνίου, όταν διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση της υποπαραγράφου 3.1 ή η μη τήρηση της υποπαραγράφου 3.2 της παραγράφου αυτής. 4. Ο Πάροχος οφείλει για κάθε κύκλο παιγνίων να συγκεντρώνει και διατηρεί για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στοιχεία σχετικά με: 4.1. Τον αριθμό των συνολικών Συμμετοχών Τη συνολική αξία των Επάθλων / Κερδών που χορηγήθηκαν στους νικητές Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των νικητών. 5. Ο Πάροχος οφείλει να παρέχει πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανα αυτής στα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή θα ζητήσει. 6. Ο Πάροχος οφείλει να εξασφαλίζει πως κάθε υπεργολάβος, με τον οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή η/και την προβολή του Τυχερού Παιγνίου, θα παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα αυτής όργανα, πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και στοιχεία, σχετικά με το Τυχερό Παίγνιο, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή θα ζητήσει. 7. Η διεξαγωγή και η εκμετάλλευση Τυχερού Παιγνίου μέσω ραδιοτηλεοπτικών ή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων κατά παράβαση των διατάξεων της απόφασης αυτής και των άρθρων 25 περίπτωση β και 53 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επισύρει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 51 και 52 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει.

8 ΜΕΡΟΣ IV. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Η διεξαγωγή και η εκμετάλλευση Τυχερού Παιγνίου μέσω ραδιοτηλεοπτικών ή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και των άρθρων 25 περίπτωση β και 53 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 53 μετά την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί, Ρυθμιστική Αρχή Και Υπεύθυνο Παιχνίδι

ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί, Ρυθμιστική Αρχή Και Υπεύθυνο Παιχνίδι ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί, Ρυθμιστική Αρχή Και Υπεύθυνο Παιχνίδι Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής τους,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεοπτικό πρόγραμμα «BOING». Όροι συμμετοχής.

Τηλεοπτικό πρόγραμμα «BOING». Όροι συμμετοχής. Τηλεοπτικό πρόγραμμα «BOING». Όροι συμμετοχής. I. Γενικά 1. Η παραγωγός εταιρία. H εταιρία Topaggi Entertainment A.E., με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ιφιγένειας 81, Τ.Κ. 14231, είναι παραγωγός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια. β.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα