ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ: 1181 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α,Β Ταχ. /νση :Κ.Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης Τηλέφωνο : ,312 ΦΑΞ: ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΘΕΜΑ: Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νοµικών προσώπων, µε βάση τις διατάξεις του πέµπτου άρθρου του ν. 3845/2010. Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παραγράφων 1-11 του πέµπτου άρθρου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/ ) και σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα µεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2010 (χρήση 2009). Ειδικότερα, η εισφορά επιβάλλεται σε όλα ανεξαιρέτως τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί, υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων) και της παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου (προσωπικές εταιρίες, κοινοπραξίες, κλπ.), που πραγµατοποίησαν καθαρά κέρδη άνω των ευρώ κατά το οικονοµικό έτος ιευκρινίζεται, ότι η εισφορά επιβάλλεται ανεξάρτητα αν τα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου ή σε οποιοδήποτε φορολογικό καθεστώς (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος), 1

2 καθόσον η εισφορά αυτή δεν αποτελεί φόρο εισοδήµατος, αλλά ιδιότυπη έκτακτη εφάπαξ επιβάρυνση. Η εισφορά επιβάλλεται στα συνολικά καθαρά κέρδη οικονοµικού έτους 2010 που προσδιορίζονται µε βάση τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 31 και της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994. Εποµένως, ως κέρδη πρέπει να λαµβάνονται τα συνολικά κέρδη προ της διανοµής. Επίσης, δεν λαµβάνονται υπόψη τα φορολογητέα κέρδη των νοµικών προσώπων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 99 και 106 του Κ.Φ.Ε. Προκειµένου για τα κέρδη προσωπικών εταιρειών, δεν αφαιρείται από αυτά, η επιχειρηµατική αµοιβή. Τέλος, στα κέρδη που υπόκεινται στην εισφορά περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως εισοδήµατα από την εκµετάλλευση ή παρεπόµενα έσοδα (π.χ. µερίσµατα), είτε προέρχονται από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και ανεξάρτητα αν φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις ή αν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος (π.χ. υπεραξία από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.) ή αν φορολογούνται κατ ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου για τις τράπεζες). Για τον προσδιορισµό των κερδών επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται οι δαπάνες του άρθρου 31 και οι λοιπές δαπάνες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 105, προκειµένου για τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 (Α.Ε. Ε.Π.Ε., κλπ.). Εποµένως, η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό κέρδος µετά την προσθήκη των λογιστικών διαφορών (δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση) που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 021, 022, 023 και 025 (Φ και Φ ). Από τις δηλώσεις των τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Φ και Φ ) λαµβάνονται υπόψη οι λογιστικές διαφορές που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 021, 022 και 062. Για λόγους ίσης µεταχείρισης, θα πρέπει να αφαιρούνται οι αρνητικές λογιστικές διαφορές (κωδικός 462: ποσό που φορολογήθηκε κατά την προηγούµενη χρήση λόγω αναµόρφωσης της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού). Πέραν των ανωτέρω, δεν αφαιρείται κανένα άλλο ποσό. ηλαδή, ούτε οι ζηµίες παρελθουσών χρήσεων, ούτε οι αφορολόγητες κρατήσεις αναπτυξιακών νόµων (ν. 2601/1998, ν. 3299/2004, κλπ.), ούτε τυχόν αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 (από αφορολόγητα έσοδα, έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο, κλπ.). Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος (Ε5) των προσωπικών εταιριών, κοινοπραξιών, κλπ. λαµβάνονται υπόψη οι λογιστικές διαφορές που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 018, 019, 020, 450, 021, 022 και 023. Ειδικότερα, για τις προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες κλπ. που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, στον υπολογισµό (εκκαθάριση) της έκτακτης εισφοράς 2

3 λαµβάνονται υπόψη τα κέρδη του κωδικού 024, ενώ για όσες τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ λαµβάνονται υπόψη αθροιστικά τα κέρδη των κωδικών 024,100, 425, 430 και 435. Επισηµαίνεται ακόµα, για τις οικοδοµικές και τεχνικές επιχειρήσεις που είναι νοµικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ΟΕ, ΕΕ κλπ)δεδοµένου ότι στους κωδικούς 016 «κέρδη χρήσης» ή 017 «ζηµίες χρήσης» του εντύπου Ε5, αναγράφουν το τελικό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) από την πώληση οικοδοµών ή την εκτέλεση τεχνικών έργων των οποίων το αποτέλεσµα προσδιορίζεται µε λογιστικό τρόπο, ενώ τα τυχόν τεκµαρτά κέρδη από την ίδια αιτία δηλώνονται στον κωδικό 100 «Τεκµαρτά κέρδη τεχνικών εταιρειών», οι κωδικοί των δηλώσεων των υπόχρεων υπόψη νοµικών προσώπων που θα χρησιµοποιηθούν (από το έντυπο Ε5) για τον υπολογισµό (εκκαθάριση) της έκτακτης εισφοράς είναι οι κωδικοί 024 και 124 στα ποσά των οποίων θα προστεθούν και τα ποσά του κωδικού 100 ( 12Β ΕΞ 2010 έγγραφό µας). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς είναι τα κέρδη των επιχειρήσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, να υπερβαίνουν τα ευρώ. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δηµοσιεύουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τους κανόνες των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.), ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα µεγαλύτερα καθαρά κέρδη µεταξύ αυτών που εµφανίζονται στις πιο πάνω καταστάσεις και αυτών που προκύπτουν µε βάση τα άρθρα 31 και 105 του ν. 2238/1994, εφόσον υπερβαίνουν τα ευρώ. Σηµειώνεται, ότι για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους µε βάση τα.λ.π., θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα κέρδη των οικονοµικών καταστάσεων πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος (ΠΟΛ.1053/Β0012/2010 εγκύκλιος). 2. Επισηµαίνεται, ότι για τις κοινοπραξίες πλοίων που εκµεταλλεύονται πλοία ιδιοκτησίας τρίτων, κατ ανάλογη εφαρµογή των όσων έχουν γίνει δεκτά µε την αρ. 12Β ΕΞ2010 διαταγή µας, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του πέµπτου άρθρου του ν. 3845/2010, καθόσον τα ποσά που εµφανίζουν οι κοινοπραξίες πλοίων στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε5), αποτελούν κέρδη των µελών τους, που έχουν ήδη αποδοθεί σ αυτά, µε βάση τις µηνιαίες εκκαθαρίσεις, κατ εφαρµογή της αρ /4536/1292/0014/πολ.1215/ Α.Υ.Ο. Ενόψει των ανωτέρω, για τις κοινοπραξίες πλοίων που βεβαιώνεται έκτακτη εισφορά και εµπίπτουν στην πιο πάνω περίπτωση πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την αρµόδια.ο.υ, και η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, εφόσον βέβαια τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της ισχύουν εν τοις πράγµασι. 3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της έκτακτης εισφοράς µε διαφοροποιούµενους συντελεστές που αυξάνονται 3

4 προοδευτικά ανάλογα µε το ύψος των συνολικών καθαρών κερδών, ως εξής: 4% για καθαρά κέρδη µέχρι και ευρώ, 6% για κέρδη από ευρώ έως και ευρώ, 8% για κέρδη από έως και 10% για κέρδη από ευρώ και άνω. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση, ώστε τα εναποµένοντα συνολικά καθαρά κέρδη που αποτέλεσαν τη βάση προσδιορισµού της, να µην υπολείπεται του ποσού των ευρώ. Για παράδειγµα, αν ένα νοµικό πρόσωπο έχει συνολικά καθαρά κέρδη ευρώ (κωδικός 024), κατ αρχήν οφείλεται εισφορά υπολογιζόµενη µε συντελεστή 4%. Όµως το προκύπτον ποσό ευρώ, θα περιορισθεί στο ποσό των ευρώ, ώστε το υπόλοιπο κερδών που αποµένει µετά τον υπολογισµό της έκτακτης εισφοράς να µην είναι κατώτερο των ευρώ. 4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται, ότι σε περίπτωση υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου, ως συνολικά καθαρά κέρδη λαµβάνεται το µέρος αυτών που αναλογεί στους δώδεκα µήνες. ηλαδή, αν το οικονοµικό έτος 2010 (έτος επιβολής της έκτακτης εισφοράς) µία ανώνυµη εταιρία έχει εµφανίσει κέρδη στον κωδικό ευρώ (πρώτη διαχειριστική περίοδος ), ως βάση για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς θα ληφθεί υπόψη το ποσό των ευρώ ( x 12/18). 5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται, ότι τα συνολικά καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, δεν µπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο του µέσου όρου των συνολικών καθαρών κερδών των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών 2008 και Για την εφαρµογή των ανωτέρω ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά µε την αρ /ΠΟΛ.1156/Β0012/ εγκύκλιο. ηλαδή, ως κέρδη των προηγούµενων οικονοµικών αυτών ετών, θα λαµβάνονται τα αντίστοιχα κέρδη (φορολογικά ή.λ.π.) που ελήφθησαν υπόψη και για το οικον. έτος 2010, ανεξάρτητα ποια από αυτά είναι µεγαλύτερα. ιευκρινίζεται, ότι αν έχει υποβληθεί δήλωση µόνο για τα οικονοµικά έτη 2010, 2009, τα καθαρά κέρδη του οικονοµικού έτους 2010, συγκρίνονται µε το διπλάσιο των καθαρών κερδών του οικονοµικού έτους Επίσης, αν για κάποιο από τα προηγούµενα έτη (οικονοµικά έτη 2008 ή 2009) δεν δηµοσιεύθηκαν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τους κανόνες των.λ.π., λαµβάνονται υπόψη µόνο τα καθαρά κέρδη του οικονοµικού έτους για το οποίο έχει γίνει δηµοσίευση. Για παράδειγµα, αν µία ανώνυµη εταιρία το οικον. έτος 2010 εµφανίζει κέρδη στους κωδικούς 024 και 116, ύψους και ευρώ, αντίστοιχα και το οικ. έτος 2009 έχει στους ίδιους κωδικούς κέρδη και , αντίστοιχα, ενώ το οικ. έτος 2008 έχει κέρδη 4

5 µόνο στον κωδικό 024 ύψους ευρώ (δεν δηµοσίευσε οικ. καταστάσεις βάσει.λ.π.), ο υπολογισµός των κερδών επί των οποίων θα επιβληθεί η εισφορά έχει ως εξής: Καταρχήν, λαµβάνονται τα κέρδη (.Λ.Π.) που δηλώθηκαν κατά το οικον. έτος 2010, επειδή είναι µεγαλύτερα από τα ευρώ που προέκυψαν από την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων. Ακολούθως, µε βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα πρέπει να συγκριθούν τα κέρδη οικον. έτους 2010 που προέκυψαν µε βάση τα.λ.π. ( ευρώ) µε τα αντίστοιχα κέρδη των οικονοµικών ετών 2009 και 2008 και περαιτέρω, επειδή το οικονοµικό έτος 2008 δεν προέκυψαν κέρδη µε βάση τα.λ.π., θα ληφθούν υπόψη µόνο τα κέρδη του οικονοµικού έτους 2009 ( ευρώ). Στη συνέχεια και επειδή το διπλάσιό τους ( ευρώ) είναι µικρότερο από τα ευρώ, ως κέρδη επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά είναι τα ευρώ. Αν στο προηγούµενο παράδειγµα, τα κέρδη οικονοµικού έτους 2009 στον Κ.Α. 116 (Κέρδη.Λ.Π.) ήταν ευρώ και περαιτέρω, στο οικονοµικό έτος 2008 η εταιρία δήλωσε στον ίδιο κωδικό κέρδη ευρώ, ισχύουν τα ακόλουθα: τα κέρδη οικον. έτους 2010 που προέκυψαν µε βάση τα.λ.π. ( ευρώ) θα συγκριθούν µε το διπλάσιο του µέσου όρου των κερδών οικον. ετών 2008 και 2009 [2 x ( )/2] και επειδή τα ευρώ είναι µικρότερα των ευρώ, δεν θα επιβληθεί τελικά έκτακτη εισφορά. Σε περίπτωση υπερδωδεκάµηνης χρήσης σε κάποιο από τα προηγούµενα οικονοµικά έτη, θα γίνεται αναγωγή σε δωδεκάµηνη βάση. Ειδικότερα, στην περίπτωση που αφορούν στο οικ. έτος 2008, τα κέρδη της χρήσης αυτής θα αναχθούν σε δωδεκάµηνη βάση και στη συνέχεια θα συγκριθούν, αφού ληφθούν υπόψη και τα κέρδη του οικ. έτους 2009, µε τα κέρδη του οικ. έτους Στην περίπτωση που αφορούν στο οικ. έτος 2009, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει δήλωση οικονοµικού έτους 2008 και εποµένως, τα κέρδη του οικον. έτους 2009 θα αναχθούν σε δωδεκάµηνη βάση και στη συνέχεια το διπλάσιό τους θα συγκριθεί µε τα κέρδη του οικονοµικού έτους Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση εµφάνισης ζηµιογόνων αποτελεσµάτων σε κάποιο από τα προηγούµενα οικονοµικά έτη, για τον υπολογισµό του διπλάσιου του µέσου όρου των καθαρών αυτών κερδών, προκειµένου να εξευρεθεί η βάση επιβολής της έκτακτης εισφοράς, λαµβάνεται το αλγεβρικό άθροισµα των αποτελεσµάτων των οικ. ετών 2008 και Περαιτέρω, διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που µια επιχείρηση έχει διακόψει τις εργασίες της µέσα στο τρέχον έτος (λήξη εκκαθάρισης, κλπ.), θα βεβαιωθεί κανονικά έκτακτη εισφορά, δεδοµένου ότι στο οικονοµικό έτος 2010 (έτος βάσης για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς), έχουν προκύψει κέρδη για το υπόψη νοµικό πρόσωπο. Βέβαια, δεν νοείται στην πράξη διακοπή εργασιών µε πολύ υψηλά κέρδη, στα οποία επιβάλλεται η εισφορά. Εποµένως, 5

6 η διακοπή προφανώς θα οφείλεται σε µετασχηµατισµό (µετατροπή, συγχώνευση, κλπ.), οπότε θα έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο. 6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται, ότι για τον υπολογισµό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σηµείωµα από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία της επιχείρησης κατά την οριζόµενη διαδικασία στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στον Κ.Α. Εσόδων 0893 «Έκτακτη οικονοµική εισφορά στις επιχειρήσεις» µέχρι 31 εκεµβρίου Σε περίπτωση µετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στη νέα επιχείρηση που προήλθε από τη µετατροπή ή συγχώνευση. Στην περίπτωση διάσπασης ανώνυµης εταιρίας, η βεβαίωση της έκτακτης εισφοράς θα γίνεται στο όνοµα των επωφελούµενων επιχειρήσεων µε βάση το ποσό της καθαρής θέσης της διασπασθείσας που αναλογεί στις επωφελούµενες επιχειρήσεις. Επισηµαίνεται, ότι επειδή τα στοιχεία αυτά σχετικά µε το ύψος της καθαρής θέσης της διασπασθείσας εταιρίας δεν υπάρχουν στη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει η τελευταία να τα αναζητήσει από την αρµόδια.ο.υ. Με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ορίζεται, ότι αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά των καθαρών κερδών, δεν επιβάλλεται επιπλέον έκτακτη εισφορά, ούτε επιστρέφεται εισφορά που τυχόν καταβλήθηκε. 7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται, ότι η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής ή υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και για την άσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς. 8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται, ότι οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994), καθώς και του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999) εφαρµόζονται ανάλογα και για την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Ειδικότερα, για την οίκοθεν βεβαίωση του ποσού της έκτακτης εισφοράς, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας.ο.υ. θα συντάσσει χρηµατικό κατάλογο µέχρι τις Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 ορίζεται, ότι η βεβαιωθείσα έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 12 ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα Ιανουαρίου 2011, και η καθεµία από τις επόµενες, µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, αντίστοιχα, ηµέρας. Το ποσό της κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση 2%. 6

7 Έκπτωση δεν χορηγείται στην περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς είναι καταβλητέο σε µία δόση. 10. Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 ορίζεται, ότι το ποσό της έκτακτης εισφοράς που θα καταβληθεί δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προκειµένου για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών του οικον. έτους 2012 (διαχειριστική περίοδος 2011). 11. Τέλος, µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 ορίζεται, ότι σε περίπτωση που τα καθαρά κέρδη επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά αποτέλεσαν και κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι αν για παράδειγµα, έχουµε κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει ανώνυµη εταιρία, η τελευταία αποκτά κέρδη από τη συµµετοχή της στην κοινοπραξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ( ) και εποµένως, έκτακτη εισφορά θα βεβαιωθεί στο όνοµα της κοινοπραξίας για τα κέρδη οικ. έτους 2010, καθώς και στην ανώνυµη εταιρία µέλος για το µέρος των κερδών του ίδιου οικον. έτους που αντιστοιχούν σε αυτή (πέραν των δικών της κερδών), αν βεβαίως και τα συνολικά κέρδη της Α.Ε. υπερβαίνουν τα ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της έκτακτης εισφοράς καταβάλλεται κανονικά από την κοινοπραξία. Επειδή όµως η εισφορά βεβαιώνεται και σε βάρος της Α.Ε. η οποία είναι υποχρεωµένη να την καταβάλλει, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για επιστροφή των δόσεων που θα έχει ήδη καταβάλλει και διαγραφή των υπολοίπων. Είναι αυτονόητο, ότι αν µετά την αφαίρεση των κερδών από την υπόψη συµµετοχή αποµένει υπόλοιπο κερδών της Α.Ε. µικρότερο των ευρώ (µε τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω), θα διαγράφεται ολόκληρο το ποσό της εισφοράς, µετά την επιστροφή των δόσεων που έχουν καταβληθεί. Επίσης, η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το µέρος που αντιστοιχεί σε εισόδηµα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του του άρθρου 2 του ν.3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α), καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διπλή επιβολή εισφοράς στα ίδια κέρδη (από συµµετοχές). Ακριβές αντίγραφο Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ 7

8 Συνηµµένα: Ένα (1) φύλλο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες πίνακα Β (εκτός του αριθµού 2 αυτού) 2. Οικονοµικές Επιθεωρήσεις 3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και τις Περιφερειακές ιευθύνσεις της 4. Γ.Γ.Π.Σ. /νση Εφαρµογών Η/Υ ( 30) ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες πινάκων Α, ΣΤ (εκτός των αριθµ.1 και 2 αυτού), Ζ (εκτός των αριθµών 3, 4 και 7), Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ, Ι, ΙΕ, ΙΣΤ, ΙΖ, ΙΗ, ΙΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ και ΚΓ 2. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως, Πλ. Κάνιγγος ΑΘΗΝΑ 3. Υπουργείο Οικονοµικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Βουλής ΑΘΗΝΑ ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων 4. Γραφείου κ. Γεν. Γραµµατέα Η.Πλασκοβίτη 5. Γραφείο κ. Γενικού /ντή Φορολογίας (3) 6. Γραφεία κ.κ. Γενικών /ντών 7. Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων 8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 9. Γεν. /νση Οικονοµικής Επιθεώρησης - Θεµιστοκλέους ΑΘΗΝΑ 10.Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Γενική /νση ΚΕ.Π.Υ.Ο., ιεύθυνση Εφαρµογών Η/Υ ( 30) 11. /νση Φορολογίας Εισοδήµατος ( 12) - Τµήµατα Α (10), Β (20), Γ (3) 12.Γραφείο κ. ιευθυντού 12 8

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 / 06 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β, Α Αθήνα, 25 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα