Καρακίτσιος, & Κεραμιντζής (2007). Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς. Μακεδονικά, 36,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρακίτσιος, & Κεραμιντζής (2007). Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς. Μακεδονικά, 36, 111-137."

Transcript

1 Μακεδονικά Τομ. 36, 2007 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς Καρακίτσιος Π. Ελευθέριος Κεραμιντζής Νικόλαος /makedonika.27 Copyright 2007 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος, Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής To cite this article: Καρακίτσιος, & Κεραμιντζής (2007). Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς. Μακεδονικά, 36,

2 Ill ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ Ε Κ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* Το 1992 επισκέφτηκα για πρώτη φορά τη Βόρειο "Ηπειρο, δπου συνά ντησα την αληθινή της εικόνα σε φυσιογνωμίες ενηλίκων πού παρ' όλη τη φτώχεια τους έφερναν ακόμη σημάδια αρχοντιάς της Κορυτσάς. Μετά από συναναστροφή ετών, δειλά-δειλά οι άνθρωποι μας εμπιστεύθηκαν ό,τι είχαν κρυμμένα - θαμμένα στην κυριολεξία 1. Πρόκειται για βιβλία ποικίλης ύλης. 2 "Ετσι άρχισα να δημοσιεύω σύμμεικτα Βιβλιοθηκών, για να αναδειχθεί όσον τό δυνατόν ή άλλοτε ανθούσα ελληνική Κορυτσά. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής δημοσιεύουμε και τήν παρούσα εργασία πού αποτελεί ενα μέρος ομολόγων εργασιών πού θα δημοσιευθούν μελλοντικώς. Α ς ση μειωθεί ότι ο κάτοχος τής Βιβλιοθήκης εΐχε και άλλα βιβλία πού χάθηκαν δυστυχώς μέσα στή λαίλαπα τής συρρικνώσεως του Ελληνισμού. 1) ΚΩΝ XP ΣΚΕΝΔΕΡΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟ ΝΟΥ / ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ / ΑΘΗΝΗΣΙ / Έκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Αποστολοπούλου. Ή παρούσα ιστορία έχει διαστάσεις 0,15X0,22 έκ. και σσ Είναι σταχωμένη μέ τους υπόλοιπους τίτλους Γε ώργιος Καστριώτης και Φυσική. 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ / Ο ΣΚΕΝΛΕΡΜΠΕΗΣ / (...). Χωρίς εξώφυλλο, διαστάσεις 0,15X0,22 έκ., σσ Λείπουν τα πρώτα φύλ λα, όπου φαίνεται ο συγγραφέας και ο χρόνος εκδόσεως. 3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΦΥΣΙΚΗΣ / ΒΙΒΛΙΟΝ Ι/ ΥΛΗ, ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ / КЕФΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ/ (...). Χωρίς εξώφυλλο, διαστάσεις 0,15X0,22 έκ., σσ , κολοβό. Τα εξώφυλλα είναι χαρτώα και έξωθεν τού τελευταίου εξωφύλλου γράφει: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ/ Βιβλιοπωλεϊον και χαρτοπωλεϊον εν Κορυτσά3 /(...) * Τα κείμενα πού δημοσιεύονται διατηρούν τήν ορθογραφία και τη στίξη τού πρω τοτύπου. 1. Βλ. Έλ. Καρακίτσιος, Όρθόοοξοι ιερείς και διάκονοι που επέζησαν τον άθέον κα θεστώτος στην Αλβανία ( ), Θεσσαλονίκη 2002 Φ. Οικονόμου, Ή πολύπαθης Βόρειος 'Ήπειρος òià μέσον των αιώνων, 'Αθήναι 1985, και 'Ανδρέας Τσάκας, Κραυγή Βο ρειοηπειρωτών, Θεσσαλονίκη, έκδοση άδελφότητος «Αγία Βερονίκη», χ.χ. 2. Βλ. Έλ. Καρακίτσιος, «Παλαίτυπα και ενθυμήσεις από τήν Χότσιστα (Hoçisht) Κορυ τσάς», Μακεδόνικα 33 ( ) ' ο ϊδιος, «Παλαίτυπα έκ Χοτσίστης (Hoçisht) Κορυ τσάς τής Βιβλιοθήκης Σωτηρίου Θ. Μπόρση ή Κράλλη», Μακεδόνικα 34 ( ) Βλ. υπ' αρ. 16,33,147,150, βιβλία τής παρούσης εργασίας. Ή Κορυτσά εΐχε το 1906

3 112 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής 4) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ / ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ / Η ΖΩΗ / ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Είναι στο φ. 2α μέ ζωγραφισμένον εις το μέσον το ιερόν Μανδύλιον) / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Ι Στη σελίδα 1 σημειοΰται: Η ΖΩΗ / ΤΟΥ / ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΗΤΟΙ / ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΝ / την ζωήν τον Ίησοϋ Χρί στου (...). Νϋν το πρώτον / τνπωθεν προς όφελος των Όρθοδόξων χρι στιανών. / ΥΠΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ / ΤΟΥ ΘΕΤΤΑΛΟΥ / Ιατροφιλοσόφου και ίππότον τον Βασιλικού / Τάγματος τον Σωτήρος / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚΔΟΤΗΣ Α. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ /1902. Υπάρχει ελλη νική στρόγγυλη σφραγίδα αποτυπωμένη από μπλε μελάνι πού γράφει: ΜΕΓΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο «ΑΤΛΑΣ», MADISON ST. NEW YORK4, χαρτώα στάχωση, διαστάσεις 0,13 V2 Χ 0,20 εκ., σελίδες έχει Στο τελευταΐον φ. 1β έχει φιλοτεχνημένο επάνω σε λουλούδι το ΤΙΜΑΤΑΙ ΦΡ 5 / ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΚΔΟΤΗ / ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ Ν «ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ»/. 5) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ / ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ/ Εις το όποιον προηγείται σύντομος θεωρία τών νοητικών ôv/νάμεων τον άνθρώπον, της μορφώσεως, τών ιδεών και της γενικής Γραμματικής εις δε το τέλος επροστέθησαν / εισαγωγικοί τίνες ίδέαι περί ποιητικής / ΥΠΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ/ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ/ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ/1828, διαστάσεις 0,21X0,14 εκ., σσ Είναι σταχωμένο μέ χοντρά χαρτώα εξώ φυλλα και στις γωνίες φέρει γωνίες πανόδετες. 6) Άκέφαλη-Κολοβή Γεωγραφία άγνωστου συγγραφέως. "Εχει διαστά σεις 0,14X0,21 εκ., σσ Έ κ τών τυπογραφικών στοιχείων πιθανολο γούμε οτι είναι τού 18ου αιώνος. Στη σελίδα 250 γράφει: (...) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β/ Περί τής Αλβανίας ήτοι τής Αρβανιτιάς^/. Ή Αλβανία, ήτοι ή Αρβανιτιά κοινότερον λεγο/μένην είναι το Δντικον μέρος τής Μακεδονίας, την όνομασίαν λαβοϋσα από τών Αλβών, οι όποιοι δεν είναι εκ γένονς Ίλλνριών, ως Βιβλιοπωλεία, πράγμα πού αποδεικνύει την πνευματική κίνηση τής πόλεως. Ό Κων/νος Χ. Σκενδέρης διατηρεί το Βιβλιοπωλείο, άλλα και Τυπογραφείο ως το 1921, όπως μας πληροφορεί το υπ5 αρ. 174 / ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ / ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΜΕΤΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ (...). Έν Κορυτσά xfj Αυγούστου Α' 1921 (...) ΤΥ ΠΟ ΙΣ Κ. Χ. ΣΚΕΝΔ EPH ΚΟΡΥΤΣΑ. 4. Το βιβλίο αυτό εστάλη από τή Νέα Υόρκη από τον αδελφό του Ναού μ, Θωμά Κεραμιντζή, μέ τον όποιο πολλές φορές αντάλλαζαν βιβλία, όπως μας πληροφορεί σήμερα ό Βασιλάκης Κεραμιντζής, 68 ετών, υιός τού Θωμά, ο όποιος μέ κινδύνους τής ζωής του κράτησε ολη αυτή τή Βιβλιοθήκη στον καιρό τού Χότζα. 'Άν έβρισκαν έστω και ένα βιβλίο, θα πλήρωνε ολη ή οικογένεια μέ πολύχρονη εξορία, μέ τήν κατηγορία τού «φιλέλληνα». 5. Είναι τό πραγματικό όνομα, όπως τό δέχονται και σήμερα οι 'Αλβανοί. Βλ. Gjuha Letrare Shqipe. Androkli Kostallarit - Emil Lafe - Mico Samara, Shtepia Botuese e Librit Shkollor, Tirane, σ. 144.

4 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς τίνες οϊονται, ovf έκ τών Αλβανών / των εν τή Ασία άλλα κατάγονται νους Κέλτικου, οι όποιοι ήλθον εις την Ίαπνλίαν της Ιταλίας (...) 113 έκ γέ 7) ΦΩΚΙΩΝΟΣ Λ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΙΣΤΟΡΙΑ/ΤΟΥ/ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ /Ή τελειότερα καΐ ακριβεστέρα άφήγησις των 'Ελλην ο/βουλγαρικών και Σερβοβονλγαρικών μαχών / ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ/ δλων τών επισήμων ανακοινώσεων και τών περιγραφών τών έγκριτοτέρων ευρω παϊκών φύλλων / ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ / παραστατικώταται και καλλιτε χνικά! / ΕΚΛΟΣΙΣ ΑΡΤΙΑ / ΕΚΔΟΤΗΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΑΤΛΑΣ» 25 Madison. NEW YORK. Έ χ ε ι διαστάσεις 0,15X0,21 έκ., σσ Στάχωση κα λαίσθητος, πανόδετη, βυσσινί χρώματος. Το πρώτο εξώφυλλο κοσμεί φωτο γραφία με Έλληνες στρατιώτες εξ Αμερικής, ήτοι οκτώ, έχοντας στο μέσον τον αξιωματικό τους. Ε π ά ν ω ή φωτογραφία γράφει: Εκστρατεία , κάτω 'Έλληνες έπίστρατοι έξ Αμερικής. Στο φ. Ια, μέ μελανόν γραφίτη, ση μειώνεται το όνομα του κτήτορος στα αλβανικά Dhimosthen Th. Qeramixhi6. 8) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/Γ. Ι. ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ / ΑΡΙΘ. 17 J. J. ROUSSEAU / ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ / ΝΕΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ / ΚΩΝ Θ. Π ΑΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ/ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ/ ΓΕΩΡΓΙΟΥ! ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΑΘΗΝΑΙ Πανόδετος στάχωσις, καλαίσθη τος, διαστάσεις 0,18X0,13 V2 έκ., σσ ) ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ ΤΑ / ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ / Απομνημονεύματα τίνος της κατά του τυράννου τών Ελλήνων / οπλοφορίας καί τίνων πολιτικών συμβεβηκότων έν / Πελο πόννησο) κατά την πρώτην της διοικήσεως / περιόδου / ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΥΠΟ / Γ Ι. ΠΑΠΟΥΛΑ / ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ/ Ή παρούσα έκδοσις έγένετο έκ παραβολής προς το έν τω τμήματι τών /χειρογράφων της εθνικής βιβλιοθήκης άποκειμένου αύτόγραφον / του άοιδήμου Γερμανού υπό τού Επιμελητού κ. / Δημ. Γρ. Καμπούρογλου / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 19θθ. Το βιβλίο εΐναι σταχωμένο μέ τήν ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, σσ καί έχει διαστάσεις 0,22X0,13 έκ. Ή υπογραφή αυτή ελήφθη έξ επιστολής γραφείσης ήτις καταχωρηθήσεται έν τέλει μετ" άλλων. τήν 15/Μαΐου 1826, 6. Παντού στο φ. Ια αναγράφεται το κτητορικο σημείωμα. 9

5 114 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής 10) Το βιβλίο της ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. Είναι άκέφαλο-κολοβό, έχει διαστάσεις 0,22X0,13 εκ., σσ , σταχωμένο με το προηγούμενο υπ' αρ. 9 ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ (...). 11) ΤΩ ΕΞΟΧΩΤΑΤΩ ΕΝ ΙΑΤΡΟΙΣ / ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ / ΒΑΣΙΛΕΙΩ ΠΑΤΡΙΚΙΩ / ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΕΙΡΟΥ / ANO' ΩΝ ΕΥ ΕΠΑΟΟΝ / ΑΝΑΤΙΟΗΜΙ/ ό συγγράψας / Δ. Φωτιάδης/. Άκέφαλοκολοβό βιβλίο θρησκευτικών, διαστάσεις 0,14X0,20 εκ., σσ Στη σελίδα 63 έχει ένθετο φύλλο πού γράφει: ΠΑΣΧΑΛΙΑ (σελίδες) 491 / ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΕΤΟΥΣ /1917 / ori] μία πλευρά και στην άλλη το έτος ) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ / / ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΤΛΑΝΤΊΔΟΣ» /ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ г ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ/ ΤΌΜΟΣ Α / ΕΚΔ ΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΑΤΛΑΝΤΙΔ ΟΣ / ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ / (όπι σθεν τον φύλλου) COPYRIGHT / BY ATLANTIS, INC. NY /1914 Είναι πανόδετη, καλαίσθητος τόμος, διαστάσεις 0,23X0,15 V2 εκ., σσ ) t Αρχιμανδρίτον ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ / Ο / ΠΡΟΟΡΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΗΤΟΙ (...) ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΑΔ ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/1932. Ή γνωστή πανόδετη, καλαίσθητη έκδοση, δια στάσεις 0,15 V2 Χ 0,23 εκ., σσ ) Περιοδικό, χαρτόδετο, άκέφαλο-κολοβό, διαστάσεις 0,24X0,17 εκ., σσ Ή σελίδα 749 γράφει: Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ / ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ/ ΕΤΟΣ ΙΟΝ/15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1927 ΑΙΘ. 23 / ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΣΥΝΗΝ ΕΓΚΟΜΒΩΣΑΣΘΕ (...) 15) Ή γνωστή έκδοση της Καινής Διαθήκης στην Κων/πολη το 1879, διαστάσεις 0,16X0,22 V2 εκ., σσ , Κάθε σελίδα έχει δύο στήλες, ήτοι ελληνικά αριστερά και αλβανικά δεξιά, με ελληνικούς χαρακτήρες. 16) ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ / ΗΤΟΙ/ ΒΙΒΛΙΟΝ / ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ/ ΠΕΡΙΕΧΟΝ/. Διδασκαλίαν σύντομον προς τον Πνευματικόν, πώς πρέπει να /έξομολογηθγ} με καρπόν (...). Συνερανισθεν μεν εκ διαφόρων Διδασκάλων, και εις άρίστην τάξιν ταχθεν παρά / του εν τω Αγίω "Ορει άσκήσαντος άοιδήμου Διδασκάλου / ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ / του Αγιορείτου /ΕΚ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ / ΔΑΠΑΝΗ / Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΙΣ ΚΟΙΝΗΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 1900, σταχωμένο-χαρτώο βιβλίο, διαστάσεις 0,15X0,23 εκ., σσ Στο φ. Ι α το 7 κτητορικό σημείωμα Dhimosthen Th. Qeramìxhì. Στο φ. 2α έχει στρογγυλή 7. Παντού στο φ. Ια αναγράφεται το κτητορικό σημείωμα. Dhimosthen Th. Kera-

6 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς αποτυπωμένη σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΩ Ν. Χ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ /ΚΟΡΥΤΣΑ /ΑΡΙΘ / / ΚΑΙ / ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 115 / 17) ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ / ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ / ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΨΥΧΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ / ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΚΔΟ ΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ/Α.Ε.Β.Ε Π Γ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ /ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ18 /ΑΘΗΝΑΙ, πανόδετη, διαστάσεις 0,36X0,26 εκ., σσ ) Ό πρώτος τόμος της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ 3 ΔΕΙΑΣ (...), όπως περιγράφεται στο υπ αρ. ΙΔ' βιβλίο. Έ χ ε ι στο φ.ΐα τις κά τωθι ενθυμήσεις: 1) Με γραφίτη σημειώνει: N1/ Chloferine 15,00 Teil d. iode 5,00 d. Tantharine 5,00 Br omur di Fioramede 5,00 Aside acetigue 2,00 D.s. us ent κατά τον / τριχοφάγον N2/ 2) Solution de Sublime corrisit/1: 500,00/ D.s. us enterne / Χρήσις Πλνσις καλή δια της διαλύσεως No 2 καί / είτα έπάλειψις μετά τριβής δια τον φαρμάκον vit αριθμόν Ν. 2 19) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ/ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ /ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΕΩΣ / ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ /Έν τω κατά τον νόμον ΓΣΑ διαγώνιο'μω δια τήν τετραετίαν /ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ΕΚΔΟΤΑΙΔ. Χ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ/1909, πανόδετο, καλαίσθητο βιβλίο, διαστάσεις 0,21X0,14 εκ., σσ ) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΜΙΛΟΥ ΦΛΑΜΑΡΙΟΝ / ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΗ ΦΥΣΕΙ / Μετάφρασις Η Ν ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ ΒΙΒΛΙΟΠΩ ΛΕΙΟΝ MIX. Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ/ΣΤΑΔΙΟΥ 14 - ΑΘΗΝΑΙ. Στη σελίδα 3 γράφει: ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙ/Αφ ής, προ 57 ετών, εκνκλοφόρησε το πρώτον έν Παρισίοις το πολύκροτο τοϋτο έργον τον σοφοϋ y άλ λον άστρονόμον Καμίλλον Φλαμα/ριών (...) Ο ΕΚΔΟΤΗΣ. Διαστάσεις 0,13X0,18 εκ., σσ minxhi, το όποιο έλαβε από το επάγγελμα του κεραμοποιου πού ασκούσε στην Κορυτσά. Σήμερα ό Νικόλαος Κεραμιντζής τό άλλαξε σε Νικόλαος Θωμάς.

7 116 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής 21) ΕΥΣΤ. Χ. ΑΝΑΝΙΑΑΟΥ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣΤΡΑΤ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ/ ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ Β/ Ι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ ΙΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ/ΑΘΗΝΑΙ Είναι πανόδετο βιβλίο, διαστάσεις 0,21X0,15 εκ., σσ Στη σελίδα 3 κάτω ώα σημειώνει ο κτήτωρ Κεραμιντζής με γραφίτη: Γάλλος στρατηγός έλεγεν τα έξης ως αναφορά δια τον όπλίτην πον καταλαμβάνεται κοιμώμενος έκτελών χρέη σκοποϋ:/ό Στρατιώτης καταλαμβάνεται από τον /νπνον και ουχί ό ϊοιος εκουσίως κοιμάται. 22) ΑΝΩΜΑΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗ / ΡΗΜΑΤΑ / ΠΕΖΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ/ ΤΗΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ/ ΕΝ ΟΙΣ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΥΤΩΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΙ/ ΥΠΟ /Α. Α. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ/ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΝΕΩΤΑΤΗ / ΜΕΤΕΡΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ/ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ, χαρτώο, πανόδετο, διαστάσεις 0,21X0,14 V2 εκ., αναγράφει επί της ράχεως ΑΝΩ ΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ. 23) Ο. MARDEN / ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ / ΤΗΣ / ΣΚΕΨΕΩΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ /ANT ΠΙΣΣΑΝΟΥ / ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΚΔ ΟΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ / Η ΠΡΟ ΟΔ ΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ, πανόδετο, διαστάσεις 0,17 V2 Χ 0,12 εκ., σσ ) Σταχωμένο περιοδικό. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, διαστάσεων 0,22X0,15 εκ., σσ. 1-34, μετά ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ/ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΜΑΚΕΔ ΟΝΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1934, σσ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ /ΤΟΥΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ/οο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / Η ΖΩΗ ΤΟΥ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ / ΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ ΤΟΥ / ΕΚΔΟΣΙΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1934, οο Έ χ ε ι σταχωμένους τρεις τόμους. NIK. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ / Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑ ΛΑΡΗΣ, οο , πρώτος τόμος. PIERE GAXOTTE / Η ΓΑΛΛΙΚΗ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / μετάφρασις Γ. Δ AM ΟΡΗ / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/1934, οο ΣΙΣ 25) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ / / ΕΚΔ Ο «ΑΤΛΑΝΤΊΔΟΣ» ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ Γ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ/ΕΝΝΕΑ 0,15 V2 Χ 0,23 εκ., σσ / ΤΌΜΟΣ Ε / ΥΟΡΚΗ, διαστάσεις 26) ΕΔ ΟΥΑΡΔ ΟΥΝΤΡΙΩ / Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ (ΘΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ) ΑΘΗΝΑΙ/ ΤΥΠΟΙΣ «ΠΡΩΪΑΣ» Πανόδετο επί ράχης, χαρτώα στάχωση διαστάσεις 0,23 V2 Χ 0,16 V2 εκ., σσ

8 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς ) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟ ΣΜΟΥ/ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ / ΚΑΙ ΑΡΤΙΩΤΕΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜ ΜΑΤΩΝ/ ΤΕΥΧΟΣ 13ον/ΑΘΗΝΑΙ/ЕКАΟΣΙΣ«ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» 1935, δια στάσεις 0,25X0,18 έκ., σσ Στην ϊδια στάχωση ΜΕΡΟΣ Ε/ ΠΟΛΙΚΑΙ ΧΩΡΑΙ, σσ ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΤΗΡΗ / Η ΕΛΛΑΣ / ΤΟΥ / ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕ ΛΕΤΗ / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩ ΤΟΣ /ΑΘΗΝΑΙ /1931. Διαστάσεις 0,33 V2 Χ 0,17 έκ., σσ Ό δεύτερος τόμος είναι μαζί σταχωμένος με τον πρώτο, σσ ) ЕКА ΟΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ/, όπως στο υπ. αριθμ. 24 άνωθεν βιβλίου τα ϊδια στοιχεία, σσ ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΑΙΑΛΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ / ΙΛΡΥΘ ΕΙΣ ΤΩ 1899 ΥΠΟ Λ. ΒΙΚΕΛΑ / ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ / ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ/ ΚΑΤΑ TON EDWARD GLODD / ΥΠΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 52 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ /ΔΡΧ. 6,40 Διαστάσεις 0,20X0,13 έκ., σσ. 1-96, μετά είναι το δεύτερον βιβλίο σταχωμένον μέ το πρώτον: Ν Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙΟΥ /ΔΥΟ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΚΩΝΩΠΕΣ ΜΥΙΑΙ / ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ L Ν. ΣΙΔΕΡΗ/ 46. ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ (Μέγαρον Αρσακείου), σσ ) Καινή Διαθήκη, άκέφαλη-κολοβή, της γνωστής εκδόσεως Κων/λεως του 1879, μέ δίστυλον κείμενον αριστερά ελληνιστί, δεξιά άλβανιστί, μέ ελλη νικούς χαρακτήρες, διαστάσεις 0,14X0,22 έκ., σσ ) Άκέφαλο-χαρτώο σταχωμένο αναγνωστικό Δημοτικού Σχολείου, έχει διαστάσεις 0,22X0, έκ., σσ Στο φ. 2β σημειούται: ΥΠΟ ΤΟΥΑΥΤΟΥ ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΥΛΙ ΟΥ/ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ/Α. Προς χρήσιν των Ελληνικών σχολείων /1. Σνντακτικον τής Αττικής διαλέκτου (...) τιμ. λεπ Λατινικοί ασκήσεις (...). Β. Προς χρήσιν των διδασκάλων. 1. Το βι βλίο των γονέων ήτοι πρακτικός οδηγός περί ανατροφής των παίδων αμφο τέρων των φύλλων από τής πρώτης ηλικίας μέχρι τής ένηλικότητος αντοϋ (...). Έ χ ε ι ενθυμήσεις: α) Στο τελευταίο λευκό φ. Ι α σημειώνει ο γραφέας μέ απλό γραφίτη: Ή δόξα κόρη τονρανοϋ/ ποϋ ακτινογραφεί/ τον νουν μεθύσι τον κοινον/

9 118 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής πλην δεν παρηγορεί/ τί βλέπομεν επί της γης;/ φθοράν παντοτινήν / δύει το άστρον της αυγής/ εις νύκτα οκοτεινήν. / Το γλνκύροδο αν άνθη / αν θέλωσι οι καρποί / το ρόδον θε να μαραθή / το ρόδον θα κοπή / 'Αδύτου δμως τής ψυχής/ είν η παιδεία φως/ καί αληθώς ών ευτυχής/ ο αληθής σοφός Στο λευκό φ. 2α μέ γραφίτη: λουμπόνης, Δημήτριος, Γοργώ, Λάμων, Ελένη, Ζήνων, 'Ήρα, Θησεύς, Ίνώ, Κίμων, Λέων. Γράμματα καλλιγραφικά. 33) ΚΩΝ ΣΒΑΡΝΑ καί Λ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ / Λημοδιδασκάλων / ΦΥΤΟ ΛΟΓΙΑ / ΕΓΚΡΙΟΕΙΣΑ / ΕΝ ΤΩ ΛΙΑΓΩΝΙΣΜΩ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙ ΒΛΙΩΝ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕ ΝΑΓΩΓΕΙΩΝ / ΕΚΔ ΟΤΗΣ / ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΣΙΔΕΡΗΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ (Δεξιά ελλειψοειδής αποτυπωμένη σφραγίς πού αναγράφει: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΗ/ΚΟΡΥΤΣΑ). Το βιβλίο είναι σταχωμένο μαζί μέ το λβ', όπως περιγράψαμε παραπάνω. Έ χ ε ι σσ Εις το φ. 1β υπάρ χει ή εγκρισις του υπουργείου των Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας εκπαιδεύσεως Έν Αθήναις τή 15 Μαΐου /1906 /Προς τον κ. Σβάρναν και Δ. Νικολαΐδου / (...) έγκρίνομεν τήν ύφ υμών εις τον διαγωνισμον ύποβληθεϊσαν ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΝ (...) /δια τους μαθητάς / τής Δ, Ε, ΣΤ, τάξεως δημοτι κού σχολείου έν γένει / (...) 34) Πανόδετο χαρτώο βιβλίο ακέφαλο, διαστάσεις 0,20X13 εκ., σσ Είναι ή Βυζαντινή ιστορία, δπως σημειώνεται στή σελίδα 225: ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ / των έν τή Βυζαντινή ιστορία περιεχομένων άξιολογωτέρων ονομάτων και πραγμάτων / (...). Ε ξ ε δ ό θ η μάλλον τον 19ο αι. απ' ο,τι συμπεραίνεται εκ του καταλόγου συνδρομητών για τήν έκδοση του βιβλίου στή σ. 232: ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ / ΤΩΝ / ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΣΥΝΔΡΟ ΜΗΤΩΝ/ ΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΥΡΙΟΙ/Ό Σεβασμιότατος άγιος Γορτύνης Κύ ριος Ιγνάτιος 'Ολύμπιος σωμ. 1 /Ό Σεβασμιότατος Κύριος Νικηφόροςχαρτοφύλαξ Ίβηρίτης σωμ. 1 /(...) Οι έν Έρμουπόλει Κύριοι /Κων/νος Αποστό λου 'Ολύμπιος σώμ. 2/ (...) Οι έν Ανδρω/(...) Οι έν Αμοργω Κύριοι (...) Οι έν Τήνω...Ναυπλία... Κορίνθω... Καλάμαις... Κυπαρισσία... Φιλάτροις... (...). Οι

10 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς 119 εν τω άγίω 'Ό ρ ει τον Άθωνος... εν συνόλω 78 σύνορομηταί, ενώ «Οι εν Κωνσταντινονπόλει Κύριοι» είναι 86. Εις τους εν Τρικάλοις κύριοι οιακρίνομεν τον πρώτον Αλέξανδρος Οίκονομίδης Πέσαρ εκ Τνρνάβον, διδάσκαλος της 8 Ελληνικής σχολής 3. Είναι ο γνωστός Αλέξανδρος Οίκονομίδης ή Οικονό μου μαθητής στη σχολή Τρίκκης, στον γνωστό διδάσκαλο Στέφανο Σταμκίδη ( ). 35) Άκέφαλο-κολοβό βιβλιάριο Κτηνοτροφίας. Έ χ ε ι διαστάσεις 0Д2Х0Д8 εκ., και σσ , μεταγενέστερο βιβλίο μάλλον του 20οΰ αι. 36) ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑΙ /ΑΠΙΣΤΙΣ / ΒΥΛΙΣΜΟΣ /ΥΠΟ Π Ν ΤΡΕΜΠΕΛΑ /ΑΟΗΝΑΙ/ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Η «ΖΩΗ» Διαστάσεις 0,16X0,23 εκ., σσ ) ΔΗΜ. Ι. ΚΟΥΪΜΤΣΟΠΟΥΛΟΥ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΜΙΛΙΑΙ/ ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑΚΑ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ /(...) ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ/ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ. Διαστάσεις 0,13X0,19 έκ., σσ ) Άκέφαλη-κολοβή Σύνοψις. Διαστάσεις 0,13X0,80 εκ., σσ ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΟΙ / ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ / ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΛΑΤΩΝ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΕΝΗΝΕΓΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗ ΓΡΑΦΟΜΕΝΗΝ/ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ/ΥΠΟ/Μ. Ι. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ7Δ.Φ. πρώην διευθυντού του Διδασκαλείου Αθηνών ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ/τεϋχος πρώτον /ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Η ΚΥΡΟΥΠΑΙ ΔΕΙΑ/ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Σ. Κ. ΒΛΑΣΤΟΥ71888, δια στάσεις 0,18X0,11 V2 έκ., σσ. 1-96, κολοβό. 40) ΤΑ / ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΑ / ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ, ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / δαπάνΐ] τής ίερογραφικής Εταιρείας προς διάδοσιν του θείου / λόγου εις τε την Βρεττανίαν και τα άλλα έθνη/1917, διαστάσεις 0,17X0,12 έκ., σσ , ή γνωστή έκδο ση τής μετέπειτα βιβλικής Εταιρείας. Καλαίσθητο, πανόδετο βιβλίο. 41) ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ/περιέχον συνοπτικώς και διαλαμβάνων περί Θεοϋ περί / Πίστεως περί εξηγήσεως και χρήσεως τών επτά / Μυστη ρίων τών δέκα Εντολών, και τών αναγκαιοτέρων / τής Ιεράς Εκκλησίας εθίμων. /(...) ΠΟΝΗΘΕΝ ΜΕΝ ΕΙΣ ΑΠΛΗΝ ΦΡΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΝ / ΚΑΤ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΗΣΙΝ /ΥΠΟ / ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΟΓΙΜΩΤΑΤΟΥ / ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ / ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ / ΘΕΟΦΙΛΟΥ / 8. Βλ. Θεόδ. Νημάς, Ή εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Συμβολή στή μελέτη του Θεσσαλικού Διαφωτισμού, Θεσσαλονίκη, εκδοσις Κυριακίδη, 1995, σσ. 112 και 125.

11 120 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Νϋν το πέμπτον εκδιδότος νπο Ασημακόπούλον και Σαλαπάτα / έγκρίσει της Ιεράς Συνόδου, μετά πλείστων γραμματικών / διορθώσεων / ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΕΙΑΣ/1888. 'Ακέφαλο, διαστάσεις 0,21X0,13 εκ., σσ ε', με ελληνική αρίθμη ση. Ό κτήτωρ του βιβλίου αυτού σημειώνει στην άνω ώα της σελίδος 3: Αλέ ξανδρος Νικ. Κόστα/Έν Μοσχοπόλει/ έτος Το βιβλίο διαπραγματεύ εται ποικίλα θέματα 'Ορθοδόξου - Θεολογικού περιεχομένου. 42) ΙΩΣΗΦ Λ. ΧΑΪΜΑΝ ΓΕΩΠΟΝΟΥ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩ ΓΡΑΦΙΑ /ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ-ΟΣΠΡΙΩΝ-ΚΟΝΔΥΛΩΝ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗ ΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ/ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ (...) Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., σσ Είναι χαρτώο - σταχωμένο με το υπ' αρ. 43 βιβλίο πού ακολουθεί. 43) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗ ΜΙΑΣ / ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ / ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΙΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ/ΥΠΟ/Σ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ/ πρώην καθηγητού της Γεωργικής Σχολής Αθηνών και τής Βιομηχανικής Ακαδημίας / (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...) 1923, σσ ) ΜΗΝΑΙΑ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1934 / Ο ΓΥΡΟΣ / ΤΟΥ / ΚΟΣΜΟΥ / ΤΕΥΧΟΣ Α7 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 'Έχει διαστάσεις 0,20X0,25 εκ., σσ Είναι σταχωμένα και ό ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1934 έχει σελίδες 'Επίσης είναι σταχωμένα μαζί ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1935, σσ , ο ΦΕΒΡΟΥΑ ΡΙΟΣ 1935, σσ , ο ΜΑΡΤΙΟΣ 1935, σσ , και ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1935, σσ ) ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ/ ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΝΗΣ/ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ / ΔΙΕΥΘ. Δ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ / ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ/ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ Διαστάσεις 0,22X1,16 εκ., σσ Περιλαμβάνει άρθρα καθηγητών Πανεπιστημίου αναλόγων θεμάτων, σταχωμένο - χαρτώο - καλαίσθητο βι βλίο. 46) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ , ακέφαλο. 47) 'Ίδιο μέ το παραπάνω, σσ , Νοέμβριος 1932-Φεβρουάριος ) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ και και 1-27, μέ διάφορα θέ ματα. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1934.

12 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή εκ Κορυτσάς ) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ ,1-288 και 1-40, μέ διάφορα θέματα ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ και ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ και ΒΡΙΟΣ 1934 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜ 54) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ , ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ / ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙ ΩΝ / ΥΠΟ /ΣΑΠΦΟΥΣ Κ ΛΕΟΝΤΙΔ ΟΣ/ (...) ΕΚΑΙΑ ΟΤΑΙ/ ΥΠΟ/Γ. Ι. ΣΕΪΤΑΝΙΑΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. ΚΟΡΟ ΜΗΛΑ/1887. Στη σελίδα στ' σημειώνει ο εκδότης: (...) Διότι και το μάθημα τοϋτο είνε εξ εκείνων /τα οποία είνε πρέπον άρμόζον και τελεσφόρον, να οιδάσκη/ται εις νε ανίδας ετών έχουσας ήδη και τον νουν / και την κρίσιν ώριμωτέραν και προς τα της διοικήσεως / τον οϊκον έγγντερον ήδη γενόμεναι/ Πέραν Κων/λεως28 Ιουνίου 1887/Σ. Κ. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ. Διαστάσεις 0,14X0,17 εκ., σσ Στο φύλλο Ια έχουμε ελλειψοειδή σφραγίδα: ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΤΟΤΖΟΥ/ΚΟΡΥΤΣΑ9. 57) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΦΥΣΙΚΗ / ΜΕΤΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ / ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ (...) ΔΙΑ ΤΗΝΣΓΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ / ΚΑΙ ΤΗΝΒ'ΤΩΝΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΩΝ/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΝΕΑ ΑΛΗΟΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/1911. Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., σσ , είναι σταχωμένο μέ το επόμενο της Γεωγραφίας. Το τελευταίο φύλλο πράσινο, σημειώσεις μέ γραφίτη, μικρο γράμματη επισυρμένη καλλίγραφη γραφή: ένεστ. ορώ / παρατ. έώρον / άορ. είδον/μέλ. οψω/ παρ. έόρακα εις δλας τας έγκλ(ίσεις). 58) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΕΙΣ ΤΕΥΧΗ ΤΡΙΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΔΗΜΟ ΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ/ ΥΠΟ /1 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΤΗΣ Μ. ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ / ΚΑΙ Κ. Γ. ΚΙΑΝΤΟΥ / ΑΠΟ ΦΟΙΤΟΥ / ΤΟΥ / ΕΛΛ. ΓΥΜΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β/ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/1901 Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., σσ. 1-60, στάχωση χαρτώα επί ράχεως πανό δετη. Είναι σταχωμένο μέ το προηγούμενο. 9. Είναι ή τέταρτη σφραγίδα διαφορετικού βιβλιοπωλείου της Κορυτσάς.

13 122 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής 59) ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΜΑ ΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΥΠΟ / ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΥΛΙΟΥ/ καθηγητού / ΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ / ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΤΥΠΟΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΑΥΓΗΣ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ /1909. Στη δεξιά ώα ή στρόγγυλη σφραγίδα του βιβλιοπωλείου Κορυτσάς: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ/ΚΑΙ/ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ/ΚΩΝ Χ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ/ΚΟΡΥ ΤΣΑ. Είναι σταχωμένο μέ τα προηγούμενα δύο. Έ χ ε ι σελίδες κολοβό, λείπει το ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 60) ΘΗΣΑΥΡΟΣ / ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ. Διαστάσεις 0,24X0,18 εκ., σσ ακέφαλο - κολοβό, χαρτώα - πανόδετη στάχωση. Στη σ. 607 σημειώνε ται: Τνπωθέντος εν Βενετία πολλάκις / από τον 1528 μέχρι τον 1844, άφε/λεΐς ώς νπάρχονσι, και εις την κατά/ληψιν των κοινών αρμοσμένοι δεν / εστάθησαν όλίγης ωφελείας πρόξε/νοι (...) Αθήναι ) Βιβλίο ακέφαλο, στάχωση χαρτώα, μέ πανόδετη ράχη διαστάσεων 0,21X0,15 εκ., σσ Στη σ. 7 ο τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ / ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΙΝΑ. Το βιβλίο είναι σταχωμένο μέ το επό μενο. 62) Π Ι ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ δ.θ./ Ο ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΟΧΛΟ Σ/ΕΝ ΤΟΙΣ/ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΙΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ /1923. Σταχωμένο μέ το προηγούμενο και το επό μενο, σσ ) Η ΓΛΩΣΣΑ / ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ / ΚΑΤΑ Τ ΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΜΕΛΕΤΑΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ / ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΠΑΠΑΔ ΟΠΟΥΛΟΥ / Δ. Θ. / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/1914. Σταχωμένο μέ τα προηγούμενα βιβλία, σσ ) ΣΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Δρος της Φιλοσοφίας/Ι ΙΛΓΙΝ καθηγητού τον Πανεπιστημίον / ΨΥΧΙΚΟ / ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ / ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ / Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ / ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ / ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ /1934. Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., σσ Βιβλίο κατά της θεωρίας του Κομ μουνισμού. 65) ΣΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ/Δόκτορος της φιλοσοφίας τον Πανεπιστη μίον Μονάχον / Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗ ΣΙΑΣ / Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ / ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ /1934. Στάχωση χαρτώα - πανόδετη επί της ράχης και των γωνιών των εξώ φυλλων. Διαστάσεις 0,15X0,22 εκ., σσ Είναι σταχωμένο μέ το προη γούμενο. 66) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ / ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-

14 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς 123 ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ / ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/1937. Σταχωμένο μέ τα δύο προηγούμενα βιβλία, σσ ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν TPEMΠΕΛΑ / ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΤ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Η «ΖΩΗ» / Στάχωση χαρτώα, δια στάσεων 0,23X0,16 έκ., σσ ) ΙΩΑΝΝΟΥ Ν ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ / ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ЕКА ΟΣΙΣ NE Ω Τ ΑΤΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ /1912. Στάχωση χαρτώα, πανόδετη επί της ράχεως, διαστάσεις 0,21X0,14 εκ., σσ ) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΑΡΑΣΟΥΛΗ / ΑΡΧΙΜΑΝΑΡΙΤΟΥ / Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» Στάχωση - πανόδετη, διαστάσεις 0,15X0,23 έκ., σσ ) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ / ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΗΣ / είς χρήσιν τής Ελληνικής Νεο λαίας / μεταφρασθεϊσα εκ του Γερμανού είς την ήμετέραν καθο/μιλουμένην γλώσσαν / παρά Γρηγορίου Καλαγάνη Ιερομόναχου του εκ τής/αγιάσσου της Μυτιλήνης/(...) ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ/. Έκ τής Τυπογραφίας Δ. Δαβιοοβίνη/1821. Στάχωση χαρτώα, πανόδετη, διαστάσεις 0,13X0,20 έκ., σσ Στο λευκό φ. Ι α σημειώνει ο εκδότης: ΤΩ / ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΦΙΛΟΓΕΝΕΣΤΑΤΩ / ΑΡΧΟΝΤΙ / ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ / ΙΩΑΝΝΗ ВАР Β ΑΚΗ / τής φιλογενείας και του προς αϋξησιν τής Ελληνικής Παιδείας πολλαχώς οεικνυομένου αύτοϋ Ζήλου ένεκεν / άνατίθησιν ευγνώμονας τον παρόντα δεύτερον Τόμον τής νέας Γραφής ο Με ταφραστής και Έκδοτης. Έ χ ε ι ενθυμήσεις στο έσωτερικόν του εξωφύλ λου, δύο σταυρούς μέ γραφίτη* στον μεν πρώτον έχει δεξιά-άριστερά αντι στοίχως τον κάλαμον μέ τον σπόγγον και δεξιά την λόγχην. Ά ν ω θ ε ν ση μειώνει: αλιθο ινε ο ίσους Χριστός / ίος του θεού. Κάτω έχει τον άλλο σταυρό και επάνω ζωγραφισμένο τον Κύριο Εσταυ ρωμένο. Έ ξ ω θ ε ν αρχής γενομένης επί τής άνω άπολήξεως γράφει άγιος ο θεός, δεξιάς άπολήξεως άγιος αθάνατος, τής κάτω βάσεως άγιος ισκιρος και στην αριστερή άπόληξι ελέισον ημάς. Ό λ α είναι μέ γραφίτη γραμμένα. β) Στο λευκό φ. 1β γράφει άλλος γραφέας: Χριστός Ανέστι άληθόςανέστι ζί κεβασιλέβι / ίς πάντας τους ιόνας. γ) Στή σελίδα 1, άνω ώα, επί τής γωνίας σημειώνει μέ πέννα μελάνης ο κτήτωρ του βιβλίου Αλέξης Ν. Κόστα /1898. Τό βιβλίο αρχικά ανήκε στον Κόστα τον έκ Μοσχοπόλεως, όπου τον ξαναβρίσκουμε μέ τα ϊδια χαρακτη ριστικά στο υπ 3 άρ. λη' βιβλίο.

15 124 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής δ) Στο λευκό φ. 3α κάποιος έγραψε βρισιά με πέννα μελάνης και ο κτήτωρ το εσβυσε: Έν Κοριτσα τι 27/ Ιανουαρίου έτος 1900 / ευγενών αδελφόν μου / το πεδίον κει να ζίσι κε να (...) 71) Άκέφαλο-κολοβο βιβλίο πού περιγράφει ψυχωφελείς ιστορίες με εικό νες επισκόπων του Πόντου. Αρχίζει μέ ημερολόγια του Φεβρουαρίου εως και τον Δεκέμβριο. Στη σελίδα 25 έχει τη φωτογραφία f Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ / ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΠΙΔΗΣ. Στη σελίδα 72 ή φωτογραφία: Ο Μ. ΑΡΧΙΛΙΑΚΟΝΟΣ / ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. Στη σελίδα 104: Ο Ο. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ /ΊΕΡΟΘΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΑΟΥΑΙΛΗΣ. Στη σελίδα 192 ή φωτογραφία: t Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΑΑΙΑΣ / ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΣΟΥΜΕΑΙΑΗΣ. Στη σελίδα 197 ή φωτογραφία: Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ / ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΩΡΟΛΟΓΑΣ. Στη σελίδα 22 το όνομα του συγγραφέα Ν. Α., ενώ στη σ. 193: ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΕΟΡΤΗ / χοϋ Σεβασμιωτάτου γέροντος Αγίου Χαλδείας / κ. ΓΕΡΒΑΣΙΩ (...), ενα ποίημα πού στο τέλος σημειώνει: Έν Φαναρίω Κων/πόλεως τη 14 φβρίου 1901 /Ν. Π. ΛΟΥΚΑ, διαστάσεις 0,21X0,14 εκ., σσ ) Μέγας Όνειροκρίτης, άκέφαλος-κολοβός, διαστάσεων 0,21X0,14 εκ., σσ , σταχωμένος εκ χάρτου υπό του κτήτορός του. 73) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΜΕΤΑ / ΡΗΤΩΝ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΠΡΟ ΣΕΥΧΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΚΑΙ / ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ / ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΥΠΟ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΑΑΟΥ/. Τελειωφοίτου του έν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου και διδα σκάλου της έν Λεδέ-Αγάτζ Αστικής Σχολής / Αδεία του Αυτοκρατορικού Υπουργείου τής Παιδείας / υπ' άρ. 445 και ήμερομην 21 Κιανοϋνι Σανι 1312 / (...) ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Όδος Φραγκομαχαλα αριθ. 12 Πλησίον τής 'Οθωμανικής Τραπέζης /1897. Βιβλίο κολοβό, διαστάσεις 0,22X0,14 εκ., σσ Ενθυμήσεις έχει τα κάτωθι γραμμένα μέ γραφίτη: α) φ.ΐβ: Τζίτζιξ και μύρμηγξ / καλοκαίρι και αλλάζει / όταν ήσαν τα λουλούδια / ο τυφλός ο τζίτζικας / την περνούσε μέ τραγούδια / τα λουλούδια πέρασαν / ήλθαν χιόνια ήλθαν πάγοι / και πεινά ο τζίτζικας / δεν είχε τι να φάγη / έρχεται στον γείτονα /

16 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς 125 β) Στο φ. 2α ο ίδιος γραφέας με γραφίτη: Βιβλίο τον μαθητού της Ε'τά ξεως Ζ. Z.T. γ) Στο φ. 2β μέ γραφίτη ό ϊδιος γραφέας σημειώνει: ώ τι Κύριε ώ τα πάντα ποθοϋμεν / ανθ* δσων δίδεις, εϊη / το δνομά Σον με ημάς / το ιερόν σον θέλημα / τον βίον μας ας οιοική / προς δόξαν Σον διη νεκή / προς μέγαν ημών ώφέλειαν. 74) Βιβλίο κολοβό - ακέφαλο, διαστάσεις 0,15X0,22 εκ., σσ Μετά έχει άλλο σταχωμένο πού είναι του ϊδιου χαρτιού, ιδίων διαστάσεων. 75) Βιβλίο κολοβό, σσ είναι των ιδίων διαστάσεων και σταχωμέ νο μέ το προηγούμενο ο'. Στην πρώτη σελίδα: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔEIA /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ Α. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ / ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ/ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ / (...) ΕΚΔΟΣΙΣ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» (ΑΘΗΝΩΝ). 76) ΣΥΛΒΑΝΟΥ ΦΟΝ ΣΤΑΛ ίατροϋ / Τι πρέπει να ξεύρονν / οι παντρε μένοι / διασκενή Αδ. Παπαδήμα / ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ/ΑΘΗΝΑΙ. Διαστάσεις 0,12X0,18 εκ., σσ ) ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ / Μελέτη περί εγκράτειας και άγνότητος / από απόψεως υγιεινής / ΑΘΗΝΑΙ/ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» / ) Τμήμα τού έργου Κνρον άνάβασις /βιβλίο Α, διαστάσεων 0,14X0,18 εκ., σσ ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΙΣ / ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ /ΣΟΛΟ ΜΩΝΤΟΣ / ΕΚΔΙΔ ΟΤΑΙ / ΥΠΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΟΔ ΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ /1892. Βιβλίο κολοβό, διαστάσεις 0,12X0,17 εκ., σσ στην κάτω ώα σημει ώνει μέ πέννα μελάνης: Αλέξης Ναονμ Κόστα. Είναι ο κτήτωρ έκ Μοσχοπόλεως πού τον συναντούμε στα 38 και 66 βιβλία. 80) Άκέφαλο-κολοβό βιβλιάριο διαστάσεων 0,12X0,18 έκ., σσ. 1-16, πρόλογος μετά. Ο ΒΙΟΣ /ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟ MAPTYP ΟΣ /ΑΓΙΑΣ/ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ, σσ Μετά ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ/ ΑΝΔΡΕΟΥ/ ΤΟΥ/ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ, σσ Μετά ο βίος του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σσ ) Γ. Ν. Κνριακοϋ / Φνσιολογία / τον /' Σνζνγικοϋ 'Έρωτος / Τόμος Α7 βιβλιοθήκη «Έλενθέρον Ανθρώπον» / Αθήναι Διαστάσεις 0,12X0,18 έκ., σσ

17 126 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής 82) Άκέφαλο-κολοβό. Βιβλίο μάλλον φαρμακευτικής παρασκευής δια τίνα νοσήματα, σσ και διαστάσεις 0Д4Х0Д8 εκ. 83) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ. ΜΑΚΡΥΝΑΙΟΥ7 ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (...) ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ7 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/1916, διαστάσεις 0,20X0,12 εκ., σσ ) ISOCRATIS / ORATIONES / RESOCNOBIT PRAFFATUS EST INDICEM NOMINUM / ADDITIN / GUSTANUS EDOARDUS Β ENSELER / (...) FRIDERICO BLASS / LIPSIAE / IN AEDIBUS Β.G. TEUBNER / MDCCCLXXXV/ (1885). Κολοβό βιβλίο, διαστάσεων 0,12X0,18 εκ., σσ. I-LVIII και ) ΕΠΙΣΤΟΛΗ/ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ/ΙΗΣΟΥΧΡΙΣΤΟΥ/ΚΑΛΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙΣΑ/ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ /ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ/1892. Διαστάσεις 0,11X0,16 εκ., σσ Στην κάτω ώα του εμπρόσθιου εξω φύλλου με πέννα μελάνης: Αλέξιος Ναονμ Κόστα. 86) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» / ΟΥΕΛΣ / Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΜΟΣ Β'7 ΑΘΗΝΑ 1933, διαστάσεις 0,12X0,16 εκ., σσ Στάχωση χαρτώα και επί τής ράχεως πανόδετη. 87) ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ / Ο ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ / (...) Π. Α. ΔΙΑΛΗΣΜΑΣ /ΑΘΗΝΑΙ, διαστάσεις 0,13X0,17 εκ., σσ ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ / Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ / ΔΙΚΗ ΓΟΡΟΣ/ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» (...) ΑΘΗΝΑΙ/1930. Πανόδετο καλαίσθητο, διαστάσεις 0,19X0,13 εκ., σσ ) ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΡΓΟΝ / Μετάφρασις εκ τον Αγγλικού / τον Β. G. BUXTON/Έν Κων/λει / τνποις ΣΑΜΟΥΗΛ Κ. ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ Διαστάσεις 0,12X0,16 εκ., σσ ) ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ/ΤΟΥ/ΚΟΣΜΟΥ/Μετάφρασις ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ/ ΤΟΥ / Alò. Α. J. LYMAN Δ. Θ. /ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ /ΤΥΠΟΙΣΧΡΗΣΤΙΔΟΥ1924. Διαστάσεις 0,18X0,12 εκ., σσ ) ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, άκέφαλο-κολοβό βιβλιάριο διαστάσεων 0,18X0,12 εκ., σσ ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΜΑΡΙΑΣ ΦΟΡΕΛΛΙ (ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ) / ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥ ΝΗ/ (...) ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΣΤΗΡ», σσ. 1-32, διαστάσεων 0,12X0,16 εκ. 93) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ / ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ / ΕΡΜΗΝΙΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΩΣΕΩΣ / ΚΑΡΠΩΝ / ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΤΡΩΝ / (...)

18 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς 127 ΣΥΝΤΕΘΕΝ ΠΑΡΑ / ΜΟΝΑΧΟΥ / ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ (...) ΕΚΛΟΣΙΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ/ (...) ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/1929. Διαστάσεις 0,13X0,19 έκ., σσ ) Ακέφαλο, σχολικό βιβλιάριο διαστάσεων 0,11X0,18 εκ., σσ Στην άνω ώα δλων των σελίδων αναγράφει εις το άριστερόν Παιδικός Κήπος και το δεξιόν 'Έτος σχολικον Γ'. 95) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ / ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΡΩ ΣΙΚΟΥ/ ΥΠΟ / ΠΕΤΡΟΥ ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘAB ΩΡΙΟΥ / ЕКА ΟΣΙΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, διαστάσεις 0,13X0,24 εκ., σσ ) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ / ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ (...) / ΥΠΟ / ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...). Διαστάσεις 0,8X0,12 έκ., σσ ) Ακέφαλο-κολοβό βιβλιάριο διαστάσεων 0,12X0,16 έκ.: ΛΑΪΚΗ ΒΙ ΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ / ΙΩ ΑΝΝΟΥ ΤΟΥ Κ ΑΛΥΒΙΤΟΥ, σσ και ΛΑΪΚΗΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ/ (...) ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΛΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΑΘΗΝΑΙ, σσ ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ / Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ / ΗΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ;/ΥΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ/ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/1925. Διαστάσεις 0,17X0,12 έκ., σσ ) ΔΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΤΟΝ/ΊΗΣΟΥΝΧΡΙΣΤΟΝ/ ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 5. Ακέφαλος - κολοβός κατάλογος των εκδόσεων εν Νέα Υόρκη του οίκου «Ατλαντίς». Περιέχει βιβλία πού τα παρέδιδον σε όλες τις χώρες εκτός Αμερικής δια του Ταχυδρομείου. Παραπλεύρως έκαστο βιβλίο είχε και την τιμήν του σε δολλάρια. Στή σελίδα 3 γράφει: (...) Το βιβλιοπωλεΐον της «Ατλαντίδος» ίδρνθη τω/1898, ήτοι ολίγα ετη μετά την ϊδρυσιν της πρώ της Ελληνικής εφημερίδος εν ταϊς Ήνωμένας Πολιτείας. (...), διαστάσεις 0,13X0,18 έκ., σσ ) ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ / ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ / ΙΑΤΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ (...) ΕΦΗΜΕΡΙΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΑΘΗΝΩΝ/ Σταχωμένο και τό Μέρος ΔΕΥΤΕΡΟΝ/ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ/ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ/ ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ / (...). Διαστάσεις 0,15X0,23 έκ., σσ και 1-47 αντιστοίχως. 101) ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ LUDENDORFF/ Ο ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕ ΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ / ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ; / ΤΥΠΟΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. Φ ΥΓΚΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ/ Στο πίσω έμπροσθεν φύλλο γράφει:

19 128 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής ΙΛΙΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΝΤΕΝΤΟΡΦ / Μόναχον / Αξιότιμε κ. καθηγητά / Θα χαιρετίσω θερμώς το γεγονός, εάν ημείς / το έργον μου «ή απειλή Παγκοσμίου Πολέμου» παραδώσητε εις τον Έλληνικόν λαόν. /Ό εκδοτικός οίκος θα σας γνωρίση τάς λεπτομέρειας / Με εκτίμησιν / Λούντεντορφ / Μετάφρασις Ν. Μυλλαράκη. Διαστάσεις 0,13X0,21 έκ., σσ ) Ακέφαλος - κολοβός, ο λεγόμενος «καζαμίας» 10-68, ευτελές βι βλιάριο μετά του ετησίου ημερολογίου. 103) "Ιδιο περιοδικό με τα αυτά στοιχεία, όπως στο βιβλίο 98, ο τόμος 2 του Νοεμβρίου ) Το ϊδιο περιοδικό, όπως το 98,102, τόμος Ε' ) ΙΓ'ΤΟΜΟΣ/Ύπο την Ύψηλήν προστασίαν της Α. Μ. του βασιλέως / ΤΕΥΧΟΣ 10 / Η ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑ ΔΗΜΙΑ / ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΔΕΛΤΙΟΝ/(...) Φεβρουάριος Ακέφαλο-κολοβό περιοδικό ειδήσεων, αλληλογραφίας κ.λπ. Διαστά σεις 0,25X0,18, σσ Στη σελίδα 110 διαβάζουμε στο αριστερό δίστυλον: (...) Ι. Κ. Βραστά Χαλκιδικής. Το / άποσταλεν τεμάχιον βλαστού μωρέας φέ ρει / άραιώς μικρά χελώνα ψωριάσεως άλλα φρο / νοϋμεν δτι δεν είναι αυτά ή αιτία τής άποξηράν/σεως. Έξ όσον μας γράφετε ύποθέτομεν δτι / πρόκει ται περί σήψεως ριζών. Περί μέσων / αναγνωρίσεως της και θεραπείας σας παραπέμπομεν εις το Δελτίον του 1907 τεύχος 9-10/ σσ Τήν ψωρίασιν καταστρέφομεν με ψεκασμούς / κατά τήν άνοιξιν και θέρος (2-3) με διάλυσιν 1% λυζολίου (Ζητήσατε από Α. Τουφεξήν οδός Αριστείδου 10. Τιμάται 4 δρχ κατ' όκάν). Στη συνέχεια πληροφορεί τον Α. Α. Κων/λιν για τήν εγκα τάσταση σαπωνοποιείου, τί χρειάζεται για πρώτη ΰλη, εγκαταστάσεις μη χανών. 106) Τό ϊδιο δελτίο ώς άνωθεν 103. Κολοβός τόμος 8ος και 9ος του έτους ΜΑΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1905, σσ ) Τό ϊδιο ώς άνωθεν περιοδικό 103,104 άκέφαλο-κολοβό έτους 1910, σσ ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ / ΑΘΗ ΝΑΙ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΕΡΑΡΔΩΝ1934, δια στάσεων 0,28X0,21 εκ., σελίδων

20 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΑΙΟΝ/ΠΕΡΙ/ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ/ προς χρήοιν / Ιατρών, χειρουργών, μαιεντριών, νομικών, αξιωματικών / οικο δεσποτών, οικονόμων, πνευματικών και / πάντων τών περί της ιδίας, και τών ομοφύλων αυτών υγείας και άναρρώσεως σπουδαζόντων / Ύπό / Πέτρου Βελλαρά/ Λοκτώρου της Ιατρικής, χειρουργίας και μαιευτικής/μέλους αντε πιστέλλοντος τής εν Γένη τής Σαξονίας Όρυκτο/λογικής Εταιρείας, ενεργεία Μέλους τής εν Βιέννη τής/άούστριας Ιατρικής Συγκλήτου Λευτερεύσαντος εν τω Καισαροβασιλικώ γενικώ νοσοκομεία) και ήδη πρακτικού / ενταύθα Ια τρού / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩ ΤΟΣ10 / περί Δ ημοσίας Δ ιαιτητικής / Έν Βιέννη τήςαουστρίας/ έκ τής Τυπογραφίας τού Μ. Χρ. Αδόλφου / Τω 1829» Διαστάσεις 0,13X0,20 έκ., σσ , σταχωμένο μέ χαρτώα εξώφυλλα και πανόδετο στη ράχη. 110) ΤΗΣ / ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ /ΑΠΑΝΤΑ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ/ (Τουρκικά με αραβικούς χαρακτήρες) /Δαπάνη τής Βρετανικής Βιβλικής Εταιρείας προς διάδοσιν τών Αγίων Γραφών έν τη Μεγάλη Βρετανία / και τοις ξέναις χώραις / έτει αωηθ' (1899). Διαστάσεις 0,16X0,12 έκ., σσ Πανόδετη - καλαίσθητος χαρτώα στάχωση. 111) 'Ακέφαλη Εκκλησιαστική Ιστορία σταχωμένη μέ το επόμενο βι βλίο. Διαστάσεις 0,13X0,20 έκ., σσ ) ΕΠΙΤΟΜΗ / ΤΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ / ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΤΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ / (...) ΥΠΟ Α. Ι. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ / Προς χρήσιν τών απανταχού Ελληνικών Σχολείων (...) ΑΘΗΝΗΣΙ/1868. Ίδιων στοιχείων ώς άνωθεν 108 βιβλίον, σσ , κολοβό. 113) ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΛΤΗ / Ν Ο MO ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ/ΠΩΣ ΠΑΧΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΧΟΙΡΟΙ / ΚΑΙ / Η / ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ / (...) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ1930, σσ. 1-66, διαστάσεις 0,21X0,15 έκ., βιβλιάριο. 10. Υπάρχει και δεύτερος τόμος όπως αναγράφει στη σ. 3 του βιβλίου προς τον χο ρηγό του παρόντος τόμου: ΚΥΡΙΕ/ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ Δ. ΔΟΥΔΟΥΜΗ/Ανατίθημί σοι, Φίλτατε, ταντην την περί Ιατρικής / Πολιτείας εις όνο Τόμους οιηρημένων Βίβλον / μου, ονχ όπως επιτυχών εκ τούτου ευκαιρίας, έξαγγελώ το σον ψίλογενές, φιλόμουσον και πά/σας τάς αγαθοεργίας ας τοϊς προς σε καταφεύγουσιν / όμογενέσιν άείποτε φιλανθρώπως τ ε καί ελευθέ/ρως πράττεις (...) ίο

21 130 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής 114) Το ϊδιο ως άνωθεν βιβλίο ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1931, σσ ΜΑΣ (...) 115) 'Ίδιο περιοδικό, όπως I l i o, 112ο ΥΠΟ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΖΥΓΟΥΡΗ /Γεωπόνου - Γαλακτολόγον /Διευθυντού της Τυροκομικής Σχολής Ιωαννί νων / ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ Η ΓΙΑΟΥΡΤΗ (...) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1928, σσ ) ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ / ΛΑΪΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ /ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΝ ΓΡΑΦΗΝ / ΥΠΟ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ / ΑΟΗΝΑΙ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΟΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» /1935. Διαστάσεις 0,12X0,15 εκ., σσ ) ΠΡΕΝΤΙΣ ΜΩΛΦΟΡΔ / Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ/ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΝΗΣ/ΑΘΗΝΑΙ/1925. Διαστάσεις 0,13X0,18 εκ., σσ ) ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ /Η ΦΑΒΙΟΛΑ /Η/Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ/(...) Άθήναι / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ Η «ΖΩΗ» /1937. Διαστάσεις 0,12X0,17 εκ., σσ ) Ό δεύτερος τόμος του άνωθεν βιβλίου ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ / (...) ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΣΣΟ / ΚΑ ΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙ ΝΟΥ / Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ / ΚΟΥΡΑΣΙΣ / (...) ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» ΑΘΗΝΑΙ. Διαστάσεις 0,14X0,21 εκ., σσ ) ΤΑ 52 /ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ / ΕΚΔΟΣΙΣ / ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΣ/1923. Διαστάσεις 0,12X0,23 εκ., σσ ΕΝ 122) Άκέφαλη-κολοβή Γεωγραφία Γενική. Διαστάσεις 0,11X0,18 εκ., σσ ) ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ / (...) ΑΘΗΝΑ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗ ΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/1937. Διαστάσεις 0,11X0,8 εκ., σσ ) Άρχιμ. Διονυσίου Φαραζούλη /ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΗΓΟΡ1ΑΣ/ ΑΘΗΝΑΙ/ ΕΚΔΟΣΙΣ (...) ΖΩΗΣ/1935/. Διαστάσεις 0,11X0,8 εκ., σσ ) Δρος ΠΗΤΕΡ ЛЕВ ΙΣ / ΑΝΤΙ «ΒΟΡΟΝΩΦ» /ΑΙΩΝΙΑ ΝΕΟΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ/(...) μετάφρασις /ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΔΕΑ /ΑΘΗΝΑΙ/ Διαστάσεις 0,8X0,11 εκ., σσ ) PHI AT A E RE/ (Ή Καινή Διαθήκη) Zotit e dhe shoëtimtarit t'ënë / (του Κυρίου και σωτήρος ημών) IISU KRISHT (ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ) kthyevé prej Elinishtesè / (σε μετάφρασι εκ του Ελληνικού) Sqip / (Αλβανικά)

22 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς Wdë tè Iole Toskënisht / (Στην Τοσκική διάλεκτο) MANASTIR / (Μοναστηρίου - Σκοπίων) shtypëshkronja "Baskìmh Ι kombìt/ (εκδοσις «ενωσις τον 1910/ 131 "Έθνους») Πανόδετο βιβλίο, διαστάσεις 0Д8Х0Д2 εκ., σσ Εξεδόθη για προ παγάνδα κατά των 'Ορθοδόξων, να αποσχισθούν από το Οικουμενικό Πα τριαρχείο και να σχηματισθή ή Αλβανία. Στη σ. 3 άνω ώα σημειώνεται με πέννα μελάνης στα αλβανικά Δ. Κελέσης. 127) Ή ϊδια έκδοση, ως άνωθεν 127ο βιβλίο, έγινε στην Κορυτσά KORÇË / Shiqëria Biblike per rì lugli dhe jashte /1930. Διαστάσεις 0,15X0,10 εκ., σσ Στο λευκό φ. Ι α γραμμένο τό ονομα τεπώνυμο Adigone / Qeramixhi ('Αντιγόνη Κεραμιτζή), πού είναι αδελφή του Δημοσθένη Κεραμιτζή. 128) Πανόδετο βιβλίο, στάχωση χαρτώα, ακέφαλο - κολοβό, διαστάσεις 0,78X0,18 εκ., σσ Α π ό τα περιεχόμενα πού παραθέτουμε αμέσως συ μπεραίνουμε ότι περιέχει θέματα περί γάμου δύο ετερόφυλων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / ΜΕΡΟΣ ΠΡΩ ΤΟΝ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α: Γενικοί σκέψεις επί του γάμου Β: Περί της επιρροής του γάμου επί του ηθικού και φυσικού των συζύγων Γ: Περί ηθικής υγιεινής Δ: Περί φυσικής υγιεινής Ι: Περί παρθενίας παρθενικού ύμένος και διακορεύσεως Ι: Περί τής εκπληρώσεως του συζυγικού καθήκοντος ΙΕ: Περί αγαμίας και υπέρμετρου σαρκικής εγκράτειας IH: Περί ανδρικής άνικανότητος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ σελ. 5 σελ. σελ. σελ σελ. 40 σελ. 65 ΚΓ: Περί εγκυμοσύνης ΚΗ: Περί τής κριτικής ηλικίας τής σελ. 223 σελ. 271 (...)» ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ γυναικός σελ. 156 σελ ) Ακέφαλο - κολοβό βιβλίο, διαστάσεις 0,16X0,24 εκ., σσ Α π ό ότι άναγινώσκουμε στή σελίδα 203: ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σσ. 5-6 κ.λπ. Πρόκειται για επιστημονικό βιβλίο πού επιλαμβάνεται του πνευματισμού σε οκτώ κεφάλαια μέ υποσημειώσεις στην κάτω ώα εξ ελληνικών και ξένων συγγραμμάτων.

23 132 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής 130) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ / S. DELATTRE ΠΑΠΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Διαστάσεις 0Д1Х0Д5 έκ., σσ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΩΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 131) ΠΑΝ Ν ΤΡΕΜΠΕΛΑ / Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ / ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ ΧΡΙΣΤΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ / Έκδοσις δευτέρα / ΑΘΗ ΝΑΙ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» /1936. Διαστάσεις 0,12X0,16 έκ., σσ ) ΑΙ ΠΛΑΝΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ. Ακέφαλο βιβλιάριο, διαστάσεις 0,11X0,14 έκ., σσ Ό τίτλος του είναι τυπωμένος στην άνω ώα έκαστης σελίδος. 133) ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ / ΤΕΥΧΟΣ Β' (...) ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/1936. Έ χ ε ι διαστάσεις 0,11X0,15 έκ., σσ ) Το ϊδιο βιβλιάριο όπως άνωθεν 131. Ή διαφορά εΐναι στο τεύχος Γ' πού περιλαμβάνει άλλα θέματα. 135) Άκέφαλο-κολοβό σπάραγμα έκ σελίδων και διαστάσεων 0,14X0,19 έκ. Στην άνω ώα έκαστης σελίδος αναγράφεται: "Αδης - Τι είναι; Τίνες είναι εκεί; 136) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ / ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ / ΤΟ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ ΤΙΚΟ/ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ/Ν. Ν. ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗ / χ. πρώτον βοηθοϋ τον νοσοκομείον Σαίν-Λονΐ Παρισίων / ΑΘΗΝΑΙ / Βιβλιάριο, διαστάσεις 0,13X0,18 έκ., σσ ) Ακέφαλο βιβλιάριο πού μίλα κατά των καταχρήσεων, διαστάσεις 0,12X0,18 έκ. και αναφέρεται σε διάφορα θέματα δπως: Τα αφροδίσια νο σήματα / (...) /Ή αμννα των κοριτσιών/. 138) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/КАРЛ ΜΑΡΞ/ΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ/ ΤΙΜΕΣ ΚΕΡΔΗ/ Μετάφραση: Π. Παβλίδη / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ / ΠΘ. ΠΑΥΛΙΔΗ/Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /1922. Διαστά σεις 0,16 V2X0,12 έκ., σσ Στη σ. 3 διαβάζουμε: Μερομίσθια τιμές κέρδη11/ Προ τον νάρχίσω το θέμα μον, με την άδει σας να / σας παρονσιάσω με ρικές προεισαγωγικές παρατηρήσεις /. Αφτή τη στιγμή ανάμεσα στα έβρω11. Γο έργο αυτό γράφτηκε στην αγγλική και διαβάστηκε στο Γενικό/Σνβονλιο της Διεθνής Συντροφιάς των Εργατών στις 20 Ιουνίου 1865 (...).

24 Βιβλιοθήκη Δημοσθένους Θωμά Κεραμιντζή έκ Κορυτσάς 133 πέϊκα τα έθνη ύπάρ/χει αληθινή επιδημία απεργιών για άφξηση των μερομι/σθίων. Το ζήτημα θα ανακινηθεί στο ερχόμενο συνέδριο./ Τα μέλη τον Γε νικού Σνβονλίον της Διεθνής Συν/τροφιας πρέπει να έχουν κοινωμένη μία γνώμη πάνω d άφτο το πρωτέβον ζήτημα (...). 139) 'Ακέφαλο - κολοβό βιβλίο Δημοτικού Σχολείου για τους Έλληνες της μειονότητας. 140) "Ιδια έκδοση ώς άνωθεν της εφημερίδος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δεκέμβριος 1934, τ. 3ος, σσ ΤΥΠΟΣ, 141) ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / (...) ΤΕΥ ΧΟΣ Ιον / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1936 / ΑΟΗΝΑΙ /1936. Διαστάσεις 0,18X0,24 εκ., σσ ) Ό π ω ς άνωθεν 139. Σσ , Τεύχος 2ον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ) Ώ ς άνωθεν 139,140. Σσ , Τεύχος 3ον ΜΑΡΤΙΟΣ ) 'Ακέφαλη γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης του Μ. Πανταζή. Διαστάσεις 0,21X0,15 εκ., σσ 'Εξεδόθη στην Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρει στον Πρόλογο του ο εκδότης στή σελίδα 13: (...) Έν Κωνστ/λει τη 15 Αυγούστου 1873/Μ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ/Εξεδόθη σε δεύτερη έκδοση πού είναι αυτή δπως αναφέρεται στον «πρόλογος Δευτέρας εκδόσεως / (...) Έν Κωνσταντινοπόλει τη 8 Ιουλίου 1878 / ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ. Έ χ ε ι ενθυμήσεις και στο τελευταίο φ.ΐβ γράφει με πέννα: α) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΩΜΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΜΑ β) Τοιουτοτρόπως δε / πάλιν εμεινεν / Στέφανος / Θωμά / γράφω / τήν 19 / 8/βρίου /1885 / Έν λεσκοβικίω. γ) ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Στο έσωτερικόν του εξωφύλλου γράφει: δ) χαράλαμπος δημητρίου / γράφω τη 12 Μαΐου 1887 ε) Γεώργιος Στεφάνου Θωμά 1883 στ) Χαράλαμπος 1Θ6 (ή φ) δημητρίου ζ) ιοσήφ πανου / λεσκοβίκον μο(υ) εχειμι(α) πεντάρα η) Αλέξανδρος Θ (ωμά) θ) 1,2,3,4,5,6JÄ9,W ι) Στέφανος Θομά Ό λ ε ς οι ενθυμήσεις είναι μέ πέννα μελάνης και διαφορετικών θυμησογράφων. 145) ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ/APIOΜΗΤΙΚΗΣ/ ΕΓΚΕ ΚΡΙΜΕΝΗ / ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΟΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / (κατε στραμμένα τα υπόλοιπα στοιχεία).

25 134 π. Ελευθέριος Καρακίτσιος - Νικόλαος Βασιλάκη Κεραμιντζής Στη σελίδα 4 ή έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας δια το παρόν βιβλίο να διδαχθή στο Ελληνικό σχολείο από του σχολικού / έτους /. Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., σσ , άκέφαλο-κολοβο βιβλίο. 146) ΚΑΪΝ ΚΑΙ ABE Α / ΥΠΟ Π. Ν ΤΡΕΜΠΕΑΑ /ΑΘΗΝΑΙ Διαστάσεις 0,12X0,16 εκ., σσ (...) ΖΩΗ/ 147) ΣΧΟΛΙΚΗ ЕКА ΟΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ / ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ / ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ / ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ / ΕΝ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ / Α. Κ. ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ/ Ό δω Μαχμουδιέ αριθ. 23/1896. Διαστάσεις 0,13X0,17 εκ., σσ Στο πρώτο φύλλο φέρει τη σφρα γίδα του βιβλιοπωλείου Κορυτσάς: ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΤΟΤΖΟΥ/ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ/ ΚΟΡΥΤΣΑ 148) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΤΗΣ / ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ/ΠΕΡΙΕΧΟΝ/τα εν τω κειμένω αναφερόμενα σχήματα/χαραχθέντα υπό Π. Κ. Ζ ΑΧΑΡΙΑΔ ΟΥ/ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ /1882. Είναι σταχωμένη με το επόμενο βιβλίο, διαστάσεις 0,12X0,17 εκ., έχει δέ κα φύλλα με σχήματα κοσμογραφίας. α) Στο πρώτο φ. 1β σημειώνεται μέ γραφίτη: Κτήμα του Κων. Χρ. / Σκενδερίδου μαθητού τής / Δ τάξεως ύπρ αριθμ. Μητρώου / 53 /Έν Κωνσταντινουπόλει (Φαναρίω) τη /1 7/βρίου 1884/. Κάτωθεν έχει μία σειρά γραμμένη μέ αραβικούς χαρακτήρες ο ϊδιος γραφέας. β) Στή σελίδα 5, πέντε σειρές μέ αραβικούς χαρακτήρες, γ) Στή σελίδα 6, μέ γραφίτη ο ίδιος κτήτωρ του βιβλίου: Τόδε το βιβλίο κτήμα / εστί του εν τη Δ / τάξει / τής Μ(εγάλης) του Γ(ένους) Σχολής / Κων. Χρ. Σκενδερίδης. δ) Καθηγητού τής Τουρκικής γλώσσας/γάλατα Σεράι/ έμόν εστί κτήμα/και προς εκπαίδευσιν χρήμα /υπό Κων. Σκενδερίδου. Είναι του ιδίου με πέννα μελάνης. 149) ΕΠΙΤΟΜΟΣ / ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ / Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ζ ΑΧΑΡΙ ΑΔ ΟΥ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ/Ώς εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε/πάντα εν σο φία εποίησας / Αδεία του υπουργείου τής δημοσίας εκπαιδεύσεως / ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ /1882 /. Διαστάσεις 0,12X0,17 εκ., σσ Στο πρώτο φύλλο εΐναι αποτυπω μένη ή ελλειψοειδής σφραγίς μελάνης πού αναγράφει: Κ. Χ. ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ/ΑΡ 477 ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ.

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της γραμματικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* 111 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* Τ 1992 πισκέφτηκα γι πρώτη φορ τ Β ρειο Hπειρο, που συνάντησα τ ν ληθινή της ε κ να σ φυσιογνωµίες νηλίκων πο παρ λη τ φτώχεια τους φερναν κ µη σηµάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α. Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α. 1899 48/Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους 1899 57/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Η αρίθμηση των ενοτήτων ακολουθεί την αρίθμηση του βιβλίου. 3. Η Καινή Διαθήκη Α : Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων. 4.Η Καινή Διαθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ *** Δημητρίου Θεοχ. Κύρου *** Όπως είναι γνωστό, η Καβάλα και οι περιοχές που αποτελούν σήμερα τον ομώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015»

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις.

Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις. 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γράφτηκε στην κοινή και δημώδη ελληνική γλώσσα. Φυλάσσεται στην ελληνόφωνη εκκλησία. Χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στις λατρευτικές συνάξεις. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι τα κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014»

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΒΙΒΛΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΙΒΛΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΜΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 101 421 51.704 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 55 385 54.096 ΛΥΚΕΙΟ 42 412 59.225 ΣΥΝΟΛΟ 198 1218 165.025 ΤΑΞΗ ΓΡΑΜ/ΡΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Δ Α-Β-Γ ΛΕΞΙΚΟ ΔΑ ΔΒ ΔΓ ΔΔ ΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Σαρρή Ζ., Τα στενά παπούτσια ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Σαρρή Ζ., Τα στενά παπούτσια ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βάση της διδασκαλίας και των εξετάσεων είναι το ελληνικό σχολικό βιβλίο, το oποίο οι μαθητές πρέπει να αγοράσουν/προμηθευτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Ομήρου Οδύσσεια) Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (του Οικονόμου) ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 τετράδιο 2 θεμάτων ΦΥΣΙΚΗ 1 τετράδιο 20 φύλλων ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 τετράδιο 20 φύλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Βιβλίο Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ομήρου Οδύσσεια)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Βιβλίο Υ.ΠΑΙ.Θ. (Ομήρου Οδύσσεια) Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Ομήρου Οδύσσεια) Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (του Οικονόμου) 1 τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων 1 τετράδιο με περιθώριο 20 φύλλων ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 τετράδιο 2 θεμάτων ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ-ΚΑΜΑΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΕΙΨΙΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11143 ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX:210-2587030 mobile : 6979-321952 e.mail: verodal@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3-3-1952

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα