15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002708099 2015-04-15"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΨΩΞΣΩΞΚ-ΔΥΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 9945 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι την 24 η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «αμοιβή για την παραγωγή, εμφακέλωση, εκτύπωση & αποστολή λογαριασμών ύδρευσης» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους επτακοσίων σαράντα ευρώ (740,00 ). Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: ΦΑΧ: , αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπηλιοπούλου κ. Αθανασίου). Ο Δήμαρχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

2 ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 177/2015 ΑΔΑ: 74ΕΝΩΞΚ-ΚΩ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης της ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου». Σήμερα, Μ. Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 15/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζούτσος Αθανάσιος Βολιώτης Απόστολος 2. Χαλκίδης Ιωάννης Μερτζάνος Γεώργιος 3. Αβαρκιώτης Φώτιος 4. Πυργιώτης Αλέξανδρος 5. Μαντζώρος Ανδρέας 6. Δημόπουλος Ιωάννης 7. Μερτύρης Παναγιώτης Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10 ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είπε: Στον Δήμο υπάρχει ανάγκη για την εκτέλεση της υπηρεσίας σχετικά με την παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου. Η δαπάνη για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ,00. Αναλυτικότερα για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και για την παραγωγή, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.23%, από τα οποία αντίστοιχα το ποσό των ,00 θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και το ποσό των ,00 θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «αμοιβή για την παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των

3 λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου», τα υπόλοιπα ποσά, δηλαδή 8.948,00 και 1.808,00 θα βαρύνουν τις αντίστοιχες πιστώσεις Κ.Α. του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Παλλήνης. Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». 2. Του άρθρου 209 παρ. 9 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/ Του άρθρου 72 παρ.1 καθώς και των άρθρων 225 και 65 παρ. 1 του Ν. 3852/ Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 1, παρ. 2 αυτού. 5. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της υπηρεσίας. Η επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού είναι η κατωτέρω η οποία έχει ορισθεί με τη με αριθμ. 600/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: Α). Κοκκίνη Ελένη Πρόεδρος με αναπληρωτή Γκόνια Τριανταφυλλιά Β). Λέντζου Μαρία Αντιπρόεδρο με αναπληρωτή Πατράλης Θωμάς Γ). Σκαραμαγκά Ειρήνη τακτικό μέλος με αναπληρωτή Λουκίσα Ελένη. Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται: 1). Η έγκριση, ψήφιση πίστωσης ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και το ποσό των ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «αμοιβή για την παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου», τα υπόλοιπα ποσά, δηλαδή 8.948,00 και 1.808,00 θα βαρύνουν τις αντίστοιχες πιστώσεις Κ.Α. του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Παλλήνης. 2). Η έγκριση της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης του Δήμου με θέμα «αμοιβή για την παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου». 3). Κατάρτιση των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Τη συζήτηση του θέματος ως εκτός ημερήσιας διάταξης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 1). Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και του ποσού των ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με τίτλο «αμοιβή για την παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου», τα υπόλοιπα ποσά, δηλαδή 8.948,00 και 1.808,00 θα βαρύνουν τις αντίστοιχες πιστώσεις Κ.Α. του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Παλλήνης.

4 2). Εγκρίνει την υπ αριθμό 13/2015 μελέτη του Δήμου με θέμα «αμοιβή για την παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου». 3). Συντάσσει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας ως κατωτέρω: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό (πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του μεικτού ποσού στην τελική τιμή και στο σύνολο όλων των υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας παραγωγής εκτύπωσης εμφακέλωσης και αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου. Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, το Ενδεικτικό Τιμολόγιο Μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέρακας Τ.Κ ) την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. 2. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνανται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο και η ημερομηνία παραλαβής τους να είναι μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στην κατωτέρω Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Ιθάκης 12 Γέρακας Τ.Κ.15344, Γραφείο Πρωτοκόλλου. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι Εκπρόθεσμες. 3. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος ποσού επτακοσίων σαράντα ευρώ (740,00 ), η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. (δηλ. τετράμηνη ισχύ το ελάχιστο από την διενέργεια του διαγωνισμού). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. 4. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης είναι σύμφωνο με το άρθρο 157 του Ν. 4281/ Μαζί με την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. β. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των

5 εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, - αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων) αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που την διοικούν ή την εκπροσωπούν εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση που αναβληθεί ο διαγωνισμός (σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού), οι διαγωνιζόμενοι δεν θα έχουν καμιά χρηματική ή άλλη απαίτηση από τον Δήμο Παλλήνης. η. Καθώς επίσης και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη με αριθ. 13/2015 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στα άρθρα 5 και 6 της Τεχνικής Περιγραφής. 6. Τεχνική προσφορά συντεταγμένη με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως περιγράφονται στο συνημμένο σχέδιο ενδεικτικού προϋπολογισμού των τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. 8. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει κατόπιν ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών. Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται και τα κάτωθι: - Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. - Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.

6 Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν την μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από την νομοθεσία από την οποία διέπονται. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους υποψήφιους προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση) Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή ως φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν μόνο το γνήσιο της υπογραφής. Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ: Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους ή απλά σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και γίνονται δεκτά εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( παρ. 2 του αρ. 11 Ν 2690/99 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 αρ.1 του Ν 4250/2014), την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. Απλά έγγραφα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα θα επικυρώνονται από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων (N 4194/2013) και θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο των πρωτοτύπων που θα βρίσκονται στην διάθεση της υπηρεσίας όποτε ζητηθούν. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα απορρίπτονται. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Oι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Αποκλείεται αναπροσαρμογή των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς με σινική μελάνη και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής : α. Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό ) στο οποίο υπάγεται το είδος.

7 Υποβολή και σύνταξη προσφορών Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής εις διπλούν. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 1.1 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 1.2 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 1.3 Επίσης όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή του διαγωνισμού σε αυτόν υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 1.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 1.5 Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και εν συνεχεία μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. 1.6 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ανάλογα με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος της παρούσας, με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο στον εβδομαδιαίο ή ημερήσιο εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθεται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση

8 προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα -εφόσον- απαιτηθεί ανακοινώσεις, διευκρινήσεις κ.λπ. για τον διαγωνισμό. Συνημμένη η υπ αριθ. 13/2015 σχετική μελέτη. Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 177/2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ο Πρόεδρος Ζούτσος Αθανάσιος Τα μέλη Έπονται 6 υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 13/2015 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00

10 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Παλλήνης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας Πληρ.: Σκαρή Μαρία Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 Τ.Κ Τηλ. : ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:45.756,00 ευρώ Κ.Α AΡ. ΜΕΛ.: 13 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αυτή η μελέτη αφορά την παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του, με ετήσια πρόβλεψη την αποστολή φακέλων. Η λεπτομερής διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραγωγή-εκτύπωσηεμφακέλωση και αποστολή των δελτίων αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 στους κατωτέρω κωδικούς οι οποίοι αναλύονται ως εξής: ,00 Αμοιβή για τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης ,00 Αμοιβή για παραγωγή, εμφακέλωση και εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης και όπως θα συνεχιστούν στις σχετικές πιστώσεις οικονομικού έτους CPV: ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές CPV: Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Η εκτέλεση της εργασίας θα διέπεται από τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Η επιλογή αναδόχου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού.

11 Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνει στο σύνολο (παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης). Παλλήνη Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Παλλήνη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Παλλήνης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας Πληρ.: Σκαρή Μαρία Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 Τ.Κ Τηλ. : ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:45.756,00 ευρώ Κ.Α AΡ. ΜΕΛ.: 13 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AΡΘΡΟ 1: Παραγωγή Διανομή Εντύπων Ο ΔΗΜΟΣ θα παραδίδει στον ανάδοχο ηλεκτρονικό αρχείο με τα αναλυτικά στοιχεία των οφειλετών του και των χρηματικών ποσών, σε Σειριακό Αρχείο, σταθερού μήκους σε Format P.C WINDOWS (Row delimiter <CR> ή <LF> και όχι ASCII IBM και βάση των προδιαγραφών του Παραρτήματος «Γ». Μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο θα παραδίδεται και η περιγραφή των πεδίων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μεταβάλλονται μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου Παλλήνης. Η αποστολή κάθε ηλεκτρονικού αρχείου προς τον Ανάδοχο θα συνοδεύεται και από έγγραφη αναφορά στο πλήθος των λογαριασμών ύδρευσης, οι οποίοι ζητούνται να παραχθούν, εκτυπωθούν, εμφακελωθούν και να αποσταλούν. Η εν λόγω έγγραφη αναφορά θα έχει θέση «Εντολής Εκτέλεσης Εργασίας», κατά το πλήθος των λογαριασμών στο οποίο αναφέρεται κάθε φορά. Η ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού αρχείου από τον Ανάδοχο θα πιστοποιείται και από την «Εντολή Εκτέλεσης Εργασίας». Ο ανάδοχος με βάση τα στοιχεία του αρχείου υποχρεούται να εκτυπώνει, εμφακελώνει και τελικά να επιδίδει τα αντίστοιχα δελτία ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ στους οφειλέτες του ΔΗΜΟΥ, το πολύ μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες μετά την ημέρα παραλαβής του αρχείου. Ο ΔΗΜΟΣ θα παραδίδει στον ανάδοχο συνολικά περίπου λογαριασμούς ανά τετράμηνο για παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή τους σε όλη την επικράτεια. Οι ποσότητες και οι περίοδοι δύναται να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Παλλήνης. Η εμφακέλωση θα πρέπει να εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η μη αλλοίωση του εσωκλειόμενου λογαριασμού αλλά και να μην αποκρύπτονται τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη από το παράθυρο του φακέλου.

13 ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή Εντύπου (Απόκομμα +Δελτίο Είσπραξη/Μεταβίβαση) Το δελτίο θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ καθώς και υπόδειγμα εντύπου-λογαριασμού, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές θα επικαιροποιηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης και προ της τεχνικής εκτύπωσης και δύνανται να μεταβάλλονται ως προς τα στοιχεία που θα εκτυπώνονται κατόπιν έγγραφης υπόδειξης της Υπηρεσίας. Ο χώρος που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του δελτίου είναι ελεύθερος για να χρησιμοποιείται από το ΔΗΜΟ κατά την απόλυτη κρίση του. Στο χώρο αυτό ο ανάδοχος θα εκτυπώνει ότι του υποδειχθεί ενυπογράφως από τον ΔΗΜΟ (π.χ. Σήμα, Λογότυπο κλπ) καθώς και η ένδειξη "ΛΗΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ", σε περίπτωση που ο ΔΗΜΟΣ επιθυμεί να μην εισπράττεται το αναγραφόμενο ποσό μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Κάθε άλλη ένδειξη δεν αποκλείει την είσπραξη του ποσού και μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Στο μέρος του αποκόμματος ο ανάδοχος θα εκτυπώνει τα στοιχεία που περιλαμβάνει το αρχείο. Η σχεδίαση του μέρους αυτού θα γίνει από τον ανάδοχο μετά από συνεργασία και τη σύμφωνη γνώμη του ΔΗΜΟΥ. Επίσης μπορεί να εκτυπωθεί κείμενο οδηγιών προς τους οφειλέτες που θα δοθεί από τον ΔΗΜΟ. Κάθε τυχόν μελλοντική αλλαγή στις διαστάσεις του δελτίου, θα γίνεται μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. ΑΡΘΡΟ 3: Τόπος παράδοσης λογαριασμών Τόπος παράδοσης των λογαριασμών θεωρούνται οι δηλωμένες ταχυδρομικές δ/νσεις των οφειλετών του ΔΗΜΟΥ, εντός του Νομού Αττικής αλλά και εντός ολόκληρης της Ελληνικής Επικράτειας, οι οποίες παραδίδονται στον Ανάδοχο με το παραπάνω αναφερόμενο ηλεκτρονικό αρχείο. Για κάθε μαζική εκτύπωση και αποστολή λογαριασμών ο Ανάδοχος οφείλει να αποστέλλει στο ΔΗΜΟ γραπτή αλλά και ψηφιακή επιβεβαίωση προς έλεγχο και επαλήθευση από την αρμόδια υπηρεσία. Η εν λόγω γραπτή επιβεβαίωση θα συνοδεύει και το τιμολόγιο του Αναδόχου για την πιστοποίηση εκτέλεσης του συγκεκριμένου τμήματος της εργασίας. Άρθρο 4: Διαχείριση Επιστροφών Ο ανάδοχος οφείλει να εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίζει την παράδοση των λογαριασμών στους οφειλέτες του ΔΗΜΟΥ. Σε περίπτωση που η παράδοση των λογαριασμών δεν είναι δυνατή, επιστρέφονται στο ΔΗΜΟ με συμπληρωμένη ένδειξη επί του φακέλου στην οποία υποχρεωτικώς θα αναφέρεται η αιτία επιστροφής (άγνωστος παραλήπτης, ανεπαρκής διεύθυνση, αζήτητο, απεβίωσε κ.λπ.) σύμφωνα με τις ενδείξεις του φακέλου.

14 Άρθρο 5: Υπεργολαβίες-Συνεργασίες Ο ανάδοχος για την υλοποίησης της εργασίας στο σύνολό της δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους τους οποίους και θα αναφέρει στην προσφορά του (φάκελος τεχνικής προσφοράς) για τις κατά περίπτωση εργασίες που θα αναλάβουν. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον ΔΗΜΟ. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά ή μη ανανέωσης των σχετικών Ειδικών Αδειών (ταχυδρομικών εταιρειών), ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο ΔΗΜΟ καθώς και στην άμεση εξεύρεση αντικαταστάτη. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις Αναδόχου Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους της παρούσας μελέτης και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ο Ν. 4053/2012 καθώς και οποιεσδήποτε αποφάσεις ή πράξεις που εκδίδονται από τον αρμόδιο υπουργό, την Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλη δημόσια αρχή. Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της υπηρεσίας σχετικά με την εκτέλεση της εργασίας. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στο ΔΗΜΟ ή σε τρίτους από τη μη τήρηση της νομοθεσία αυτής, υποχρεούταν μόνο ο ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. Ο ΔΗΜΟΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της εργασίας και δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. Δεδομένου, αφενός μεν του μεγάλου όγκου των προς μαζική παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων αλλά και της εξαιρετικής σπουδαιότητας της παράδοσης αυτών εντός των προβλεπόμενων χρόνων, είναι απαραίτητο και επί ποινή αποκλεισμού κάθε υποψήφιος να συμπεριλάβει στον Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς τα παρακάτω:

15 1. Έκθεση-Δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος να περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο υλοποίησης του Έργου σε όλα τα στάδιά του προκειμένου να εξασφαλίσει την άρτια εκτέλεσή του. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προτίθεται: Α. να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους το μέρους του Έργου της «ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ και ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ», θα πρέπει να αναφερθεί η επωνυμία του Υπεργολάβου/Υπεργολάβων καθώς και το τμήμα του Έργου που πρόκειται να αναλάβει. Β. να χρησιμοποιήσει, για την εκτέλεση του τμήματος του Έργου, των ταχυδρομικών υπηρεσιών δηλ. της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ εντός του Νομού Αττικής αλλά και ολόκληρης της Ελληνικής Επικράτειας,- το δικό του Ταχυδρομικό δίκτυο, ή συνεργαστεί με άλλες αδειοδοτημένες επιχειρήσεις και τα ταχυδρομικά δίκτυα αυτών, είναι απαραίτητο να αναφερθούν όλοι οι ανωτέρω συνεργάτες με τη γεωγραφική περιοχή την οποία καλύπτει έκαστος. 2. Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, για τις ζητούμενες υπηρεσίες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία να είναι σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Για τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας δεν απαιτείται η προσκόμιση ειδικής άδειας αλλά του διοικητικού εγγράφου ορισμού του Σε περίπτωση που η εν λόγω Άδεια έχει ημερομηνία λήξης νωρίτερα της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης ο Υποψήφιος οφείλει, να συνυποβάλλει τη σχετική αίτηση ανανέωσής της προς την Ε.Ε.Τ.Τ. (όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΦΕΚ Β /1439/2009) Σε περίπτωση, που η εν λόγω αίτηση ανανέωσης, δεν απαιτείται εκ του Νόμου να έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή κατάθεσης της προσφοράς, ο Υποψήφιος οφείλει, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι «θα ανανεώσει την Ειδική Άδεια την οποία κατέχει για τουλάχιστον τις ίδιες υπηρεσίες, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 3. Εφόσον ο Υποψήφιος πρόκειται να συνεργαστεί υπεργολαβικά με τρίτους για την εκτέλεση του τμήματος του Έργου της Παραγωγής, Εκτύπωσης, Εμφακέλωσης, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία του υπεργολάβου καθώς και το τμήμα του έργου που πρόκειται να αναθέσει σε αυτόν, και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του υπεργολάβου με την οποία θα δηλώνει την αποδοχή της συνεργασίας μετά την ανάθεση του συνόλου της εργασίας από τον ΔΗΜΟ. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από Πρακτικό ΔΣ ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο.

16 4. Εφόσον ο Υποψήφιος προκειμένου να εξασφαλίσει κάλυψη σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια των ταχυδρομικών υπηρεσιών της σύμβασης (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) συνεργαστεί με άλλη αδειοδοτημένη με Ειδική Άδεια ταχυδρομική εταιρεία καθώς και το δίκτυο αυτής, ο Υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει την Ειδική Άδεια της συνεργαζόμενης εταιρείας, για τις ζητούμενες υπηρεσίες της Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και τη σχετική σύμβαση συνεργασίας. Η Ειδική Άδεια της συνεργαζόμενης ταχυδρομικής εταιρείας θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επιπλέον: 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στο ΔΗΜΟ την ανανέωση της Ειδικής Άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή εφόσον έχουν παρέλθει έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή της σχετικής αίτησης ανανέωσης προς την Ε.Ε.Τ.Τ., οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι «η Ειδική Άδεια της οποίας υπέβαλε αίτηση ανανέωσης, έχει ανανεωθεί σιωπηρώς σύμφωνα με το Αρθρο 11 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανανεώσει την Ειδική Άδεια με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό για τουλάχιστον τις ίδιες παρεχόμενες υπηρεσίες και για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Σύμβαση, κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στο ΔΗΜΟ την ανανέωση της Ειδικής Άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ. της συνεργαζόμενης ταχυδρομικής εταιρείας εάν υπάρχει ή εφόσον έχουν παρέλθει έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή της σχετικής αίτησης ανανέωσης προς την Ε.Ε.Τ.Τ., ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι «η Ειδική Άδεια της οποίας υπέβαλε αίτηση ανανέωσης η συνεργαζόμενη ταχυδρομική εταιρεία, έχει ανανεωθεί σιωπηρώς σύμφωνα με το Αρθρο 11 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 3. Στην περίπτωση που η συνεργαζόμενη ταχυδρομική εταιρεία, η οποία δηλώθηκε στην προσφορά του Αναδόχου δεν ανανεώσει την Ειδική Άδεια για τουλάχιστον τις ίδιες παρεχόμενες υπηρεσίες και για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος οφείλει εμπρόθεσμα να προβεί άμεσα στην εξεύρεση αντικαταστάτη για τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες προσκομίζοντας στο ΔΗΜΟ την Ειδική Άδεια της νέας συνεργαζόμενης ταχυδρομικής εταιρείας και τη σχετική σύμβαση συνεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμός πρέπει να διαθέτουν σύστημα μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003. Οι μετρήσεις πρέπει να παρέχονται από Ανεξάρτητο Φορέα που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά

17 στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων μετρήσεων από τον Ανεξάρτητο Φορέα. Άρθρο 7 Κανονιστικές Διατάξεις Ευθύνης Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για το ποσό που αναγράφεται στο δελτίο. Ευθύνεται μόνο για την ορθή καταχώρηση στον αριθμό λογαριασμού Ταχυπληρωμής που υπάρχει επ αυτού. Παλλήνη Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Παλλήνη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

18 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Παλλήνης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας Πληρ.: Σκαρή Μαρία Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 Τ.Κ Τηλ. : ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ Κ.Α AΡ.ΜΕΛ.: 13/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Σχήμα Το δελτίο έχει ύψος 4 (=101,6 χιλ ) και μήκος 7 (=177,8 χιλ) Ποιότητα χαρτιού Τμήμα ειδοποιητηρίου/ απόδειξης Το δελτίο είναι τυπωμένο σε λευκό χαρτί οπτικού αναγνώστη 100 γρ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ (Παράρτημα Β). Το χαρτί πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς στίγματα στην γραμμή οπτικής ανάγνωσης. Τρύπες δεν πρέπει να εμφανίζονται στο έντυπο. Το τμήμα ειδοποιητηρίου / απόδειξης θα πρέπει να τοποθετείται στο πάνω μέρος ή στην αριστερή άκρη του δελτίου Γραμμή οπτικής ανάγνωσης Περιέχει - Το σημείο κεντραρίσματος ( Η ) - Τους διαχωριστικούς χαρακτήρες ( >,<) - Κωδικό αριθμό μεταβολής δελτίου στην Ταχυπληρωμή - Αριθμός Λογαριασμού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην Ταχυπληρωμή Παραγγελία Η μακέτα του δελτίου θα πρέπει απαραιτήτως να εγκρίνεται από Τον εργολήπτη, πριν την τελική εκτύπωση, στη συνέχεια δε, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποστείλει δείγμα κατ ελάχιστον 5 εκτυπωμένων δοκιμίων στον Εργολήπτη ο οποίος θα ελέγξει αυτά εάν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Ταχ/μής.

19 2. ΕΚΤΥΠΩΣΗ Τύπος χαρακτήρων Τύπος χαρακτήρων OCR -B (ISO 1073/2-1976, υποσύνολο 1) Πυκνότητα Χαρακτήρων 10 χαρακτήρες ανά ίντσα Γραμμή οπτικής ανάγνωσης Η γραμμή οπτικής ανάγνωσης πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 2/6 από την κάτω άκρη του δελτίου ( όριο ανοχής + 0,5 χιλ) Ψηφίο ελέγχου Όλα τα ψηφία υπολογίζονται σύμφωνα με τον αλγόριθμο (Check Digit) MODULE -10 OCR Μελανοταινία Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να είναι ευδιάκριτη (Μαύρη) καθαρή η εκτύπωση Κεντράρισμα Καθορίζεται ανάλογα με τη θέση του προτυπωμένου χαρακτήρα Η του δελτίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Βάρος : ή - 5% γραμμάρια στο τετραγωνικό μέτρο, μετρούμενο με τη μέθοδο TAPPE T OS Λειότητα : Ανάγνωση από 90 έως 210 μονάδες, μετρούμενη με τη μέθοδο SHEFFIELD ή από 22,5 έως 85 μονάδες ( SEC / 50 CO ), μετρούμενη με την μέθοδο GURLEY. Μέθοδος ελέγχου TAPPI I SM Πάχος : από 0,1 έως 0,114 χιλιοστά. Μέθοδος ελέγχου TAPPI T M Aντοχή σε σχίσιμο : Ελάχιστη 40 γραμμ. και προς τις δύο κατευθύνσεις μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 414-TS Σκληρότητα : Ελάχιστη σκληρότητα 100 μονάδες στην κατά μήκος διάσταση μετρούμενη με τη μέθοδο GURLEY. 6. Πορώδες : (GURLEY ) 15 μονάδες ( SEC /100 CC ) μετρούμενο με τη μέθοδο TAPPI T M Ανακλαστικότητα : Η μέση ανακλαστικότητα μιας επιφάνειας 0,1 τετραγωνικής ίντσας όχι μικρότερη από 85%, όταν το οξείδιο του μαγνησίου είναι 100%, μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 452-OS Αδιαφάνεια : Ελάχιστη 80% μετρούμενη με τη μέθοδο TAPPI T 425- M Περιεχόμενο σε κουρέλια από βαμβάκι : Μέγιστο 2,5% κατά προτίμηση 0% 10. Ακαθαρσίες : 10 στο εκατομμύριο το μέγιστο. Ακαθαρσίες μεγαλύτερες από 0,12 χιλιοστά (διάμετρος) δεν είναι δεκτές. Μέθοδος ελέγχου TAPPI T TS Στιλπνότητα : Δεν γίνεται δεκτό χαρτί με επικάλυψη ή πολύ στιλπνό. 12. Ιδιότητες επιφάνειας :Δεν γίνεται δεκτό χαρτί ανθιστάμενο σε λάδια ή λίπη. 13. Φωσφορισμός: Ανεπιθύμητος 14. Χρώμα : Λευκό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ RECORDS (από τον Δήμο προς τον Ανάδοχο) Ο Δήμος παραδίδει στον ανάδοχο ηλεκτρονικό αρχείο με τα αναλυτικά στοιχεία Ονομάτων, Επωνύμων, Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, χρηματικών ποσών των οφειλετών του, καταναλώσεων και λοιπών πληροφοριών σε Σειριακό Αρχείο, σταθερού μήκους σε Format PC WINDOWS (Row delimiter <CR> ή <LF>

20 και όχι ASCII IBM). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μεταβάλλονται μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου Παλλήνης. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των αρχείων, βάσει των οποίων πρέπει να δημιουργούνται τα προς επεξεργασία μαγνητικά μέσα μεταφοράς δεδομένων. 8. Code Page Δομή Αρχείου 1. Σειριακό Αρχείο Σταθερού μήκους Records 2. Σειριακό αρχείο με Delimiters 3. Αρχείο MS EXCEL 97 ή 2000 (για μέγιστο φορτίο εγγραφών) 10.Τρόπος αποστολής Δισκέτα 1,44Mb Μέσω ή μαγνητικών μέσων 3. CD 11.Τρόπος συμπίεσης των αρχείων 1. WinZip for Windows ή Winrar 2. PKZip for DOS 3. TAR for UNIX Εγγραφές Πεδία i. Τα στοιχεία του κάθε παραλήπτης αναφέρονται σε μία εγγραφή. ii. Κάθε πεδίο της εγγραφής που τυπώνεται σε ξεχωριστή θέση, στην εκτύπωση του εντύπου είναι σε διαφορετικό πεδίο. iii. Τα ποσά που θα αναφέρονται σε (EURO) έχουν τον διαχωριστικό χαρακτήρα (,). Έχουν σταθερό πλάτος εννέα (9) ψηφίων και τα δύο (2) τελευταία ψηφία θα είναι δεκαδικά. Δηλαδή, τα πεδία που αναφέρονται σε ποσά πρέπει υποχρεωτικά να είναι αριθμητικά και σε μορφή ,99 πχ. 123,00 και όχι ή ή 123,0 ή 1230 ή ή 123 iv. Οι Ελληνικοί Χαρακτήρες να είναι μία γραμματοσειρά των windows και όχι του dos. Ο ανάδοχος με βάση τα στοιχεία της δισκέτας υποχρεούται να παράγει, εκτυπώνει, εμφακελώνει και τελικά αποδίδει επιδίδει τα αντίστοιχα έντυπα «ΕΊΣΠΡΑΞΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ» στους οφειλέτες του Πελάτη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (επισυνάπτεται)

21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ Τυπωμένοι φάκελοι αλληλογραφίας, διαστάσεων 11,5 cm x 23,5 cm με διαφανή θυρίδα από ζελατίνα διαστάσεων 3,5 cm x 9cm, για υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Είδος Φακέλου: Ποιότητα Χαρτιού: Βάρος χαρτιού: Διαστάσεις φακέλου: Διαστάσεις θυρίδας και θέσης αυτής στο φάκελο: Εκτύπωση φακέλουο και χρώμα μελάνης: Φάκελος για την ταχυδρομική αποστολή λογαριασμών, με φόντο ασφαλείας, κατάλληλο για χρήση σε μηχανή εμφακέλωσης Γραφής λευκό ματ 90 γραμ./μ2 11,5 cm x 23 cm Η θυρίδα θα βρίσκεται δεξιά στο φάκελο και θα είναι διαστάσεων 3,5 cm x 9cm Όπως περιγράφονται ακολούθως με εκτυπώσεις σε μπλέ χρώμα. Το Αριστερό, το Επάνω, το Δεξιό και το Αριστερό περιθώριο της εμπρόσθιας όψης των φακέλων κατά μήκος των αντίστοιχων πλευρών πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 mm. Το δεξιό ήμισυ περιθώριο της κάτω πλευράς πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 mm και το αριστερό ήμισυ της ίδιας πλευράς τουλάχιστον 26 mm (σύμφωνα με τον οδηγό τυποποίησης της αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ) Στην επιγραφή θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, διεύθυνση (οδός, αριθμός), ταχυδρομικός κώδικας και πόλη. Η εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στην άνω αριστερή γωνία της εμπρόσθιας όψης του φακέλου και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: πρέπει να εμφανίζονται στη διάφανη θυρίδα όπως θα είναι εκτυπωμένα στο Δελτίο Ταχυπληρωμής. Εκτός από την επωνυμία του Δήμου Παλλήνης, θα έχει τυπωμένο κείμενο με τις πιθανές αιτίες επιστροφής όπως «άγνωστος, «ανεπαρκής δ/νση», «συνωνυμία», «αζήτητο», «απεβίωσε», «έφυγε χωρίς να αφήσει δ/νση», «δ/νση δυσανάγνωστη», «απαράδεκτο». Ο φάκελος δεν θα πρέπει να εμφανίζει κηλίδες ή άλλα ελαττώματα. Η ποιότητα του χαρτιού, η γραμμογράφηση, το βάρος οι διαστάσεις και τα λοιπά στοιχεία που συνθέτουν το φάκελο, να συμφωνούν με τις προδιαγραφές. Σε κάθε περίπτωση, η τελική έγκριση της μακέτας του «ΦΑΚΕΛΟΥ» θα δοθεί από το Δήμο Παλλήνης. Ο ανάδοχος, για την ανωτέρω τελική έγκριση, υποχρεούται προ της τελικής εκτύπωσης, να αποστείλει δείγμα πενήντα (50) εκτυπωμένων δοκιμίων στο Δήμο Παλλήνης προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα (Ειδοποίηση-Λογαριασμός ύδρευσης) θα διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας με οποιοδήποτε τύπο διαχείρισης επιλέξει ο Δήμος

22 ΒΑΡΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το όριο βάρους έκαστου φακέλου με τον εσωκλειόμενο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» θα είναι έως 20 γραμ. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον προκύψει ανάγκη για το Δήμο, μαζί με τον «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» μπορεί να υπάρξει και ένθετο πληροφοριακό έντυπο. Το ένθετο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε διάσταση από το έντυπο του λογαριασμού και το βάρος του δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τα 20 γραμ., μονόφυλλο, με δυνατότητα εκτύπωσης κειμένου και στις δύο πλευρές αν χρειαστεί. Παλλήνη Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Παλλήνη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

23 15PROC Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Παλλήνης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας Πληρ.: Σκαρή Μαρία Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 Τ.Κ Τηλ. : ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ Κ.Α AΡ.ΜΕΛ.: 13/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ TIMH MONΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Διαστάσεις 11,5 cm x 23 cm 0, , ,00 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Διαστάσεις 11,5 cm x 23 cm 0, , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Παλλήνη Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Παλλήνη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

24 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Παλλήνης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας Πληρ.: Σκαρή Μαρία Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 Τ.Κ Τηλ. : ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ Κ.Α AΡ.ΜΕΛ.: 13 /2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Υπηρεσίας Η παρούσα αφορά την παραγωγή εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς τους οφειλέτες του. Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» 2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3) του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 4) το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 1, παρ. 2 αυτού 5) του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 157 6) των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της υπηρεσίας Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία α. Τεχνική περιγραφή β. Συγγραφή υποχρεώσεων γ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός τιμολόγιο μελέτης δ. Διακήρυξη όρων δημοπρασίας 4ο : Τρόπος εκτέλεσης Η επιλογή αναδόχου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του μεικτού ποσού στην τελική τιμή και στο σύνολο όλων των υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας παραγωγής εκτύπωσης εμφακέλωσης και αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου.

25 Άρθρο 5ο : Εγγυητικές επιστολές Το ύψος της Εγγυητικής επιστολής Συμμετοχής καθορίζεται στο ποσό των επτακόσια σαράντα ευρώ (740,00 ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής δαπάνης χωρίς να υπολογίζεται το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 6ο : Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Παλλήνη Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Παλλήνη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

26

27

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.008,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 46.008,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 3 /2015 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Παλλήνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Παλλήνης ΑΔΑ: ΨΟΥ2ΩΞΚ-ΖΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γέρακας, 28-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.:14930 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, 27/2/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18872 Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2 Απριλίου 2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2 Απριλίου 2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες :Χρυσοβαλάντης Πανταζής Τηλ. : 24213 50106 Fax : 24210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Ο Δήμαρχος Δράμας

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Ο Δήμαρχος Δράμας Πράσινο Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 03 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Διακήρυξης: 28175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου 66100 - Δράμα Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

3170/25-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3170/25-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3170/25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 138 Από το πρακτικό 6 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,17/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 32602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης Τηλ. : 2521350664

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41752 / 14-07 - 2014 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα