Κιλκίς, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ /3078

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κιλκίς, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ.424023/3078"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α.Παπανδρέου 3. Ταχ. Κωδ.: 61100, Κιλκίς Κιλκίς, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ /3078 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ της δράσης L313-3 στα πλαίσια του προγράμματος <<ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ >>Άξονας 4-Μέτρο 41 <<Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader>>, (κωδικός ΟΠΣΑΑ ) Π/Υ: ,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Πρόγραμμα : Άξονας 4 ΠΑΑ , Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (100% ΕΓΤΑΑ) Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19/ Α / ), περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α / ). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/Α / ) Περί Κανονισμού

2 Σελίδα 2 από 16 Προμηθειών Δημοσίου. 6. Την με αριθμό 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/.Β / ) περί αναπροσαρμογής των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247/Α /2010) για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προїόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 7. Την με αριθ (3671)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 71ΡΨ7ΛΛ-ΑΧΖ), που αφορά στη συμπλήρωση της αριθμ (9980)/ απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 3129/τ.Β/ ), καθώς και την υπ. αριθ 55435/ απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης «επικύρωση νέου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς» 8. Την υπ.αρ.94/ , απόφασης του Π.Σ που αφορά, την έγκριση των τριών (3) προτάσεων για χρηματοδότηση «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , εντάσσονται σε αντίστοιχες Δράσεις του Υπομέτρου L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων». 9. Τις υπ αριθ / Απόφαση Ένταξης Έργων της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα. 10. Το υπ. αριθ 18/ πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Leader, με συνημμένο τον πίνακα κατάταξης των εγκεκριμένων έργων και ποσών. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, μετά από αξιολόγηση προσφορών, που θα κατατεθούν, για το έργο : «Δίκτυο περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών στα όρια του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς». Κριτήριο ανάθεσης του έργου αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

3 Σελίδα 3 από ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάδειξη και προβολή του φυσικού κάλλους της χλωρίδας και της πανίδας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα συμβάλλει στην προσβασιμότητα της περιοχής, την διασύνδεση τουριστικών και παραγωγικών επιχειρήσεων, την προσέλκυση τουριστών, επάνω σε ποδηλατικές και πεζοπορικές διαδρομές. Η ανάδειξη της περιοχής ως οικοτόπου θα επιτρέψει τους εμπλεκόμενους φορείς (κάτοικους, επαγγελματίες, συλλόγους, επισκέπτες) να συμβάλλουν στην διατήρηση της αειφόρου ανάπτυξης και στην προστασία του φυσικού τοπίου. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Χάραξη ποδηλατικών διαδρομών 1.2 Κατασκευή 100 πινακίδων για την διαδρομή: (α) Από Κιλκίς (Εθνικό στάδιο) προς Κρηστώνη - Λουτρά Πικρολίμνης - Μικρόκαμπος Κρηστώνη - Κιλκίς. (β) Από Λουτρά Πικρολίμνης προς Μικρόκαμπο- Λουτρά Πικρολίμνης. Συνολική απόσταση 60χλμ. 1.3 Κατασκευή και τοποθέτηση 3 περιπτέρων πληροφόρησης (info kiosk) 1.4 Κατασκευή ανάγλυφου χάρτη GIS 1.5 Τοποθέτηση πινακίδων 1.6 Κατασκευή και τοποθέτηση 3 μεταλλικών parking ποδηλάτων (10 θέσεων) 2. Καταγραφή διαδρομής Road-book Gps, ψηφιακή απεικόνιση και εκτύπωση Μεθοδολογία υλοποίησης: 1.1. Χάραξη & ανάδειξη ποδηλατικών διαδρομών. Συνολικά θα διαμορφωθεί 1 διαδρομή κυκλική κατάλληλη για ποδηλασία δρόμου και ποδηλατικό τουρισμό, προς την περιοχή των Λουτρών της Πικρολίμνης και των γύρω χωριών που παρεμβάλλονται, καθώς το σύνολο της όλης διαδρομής αποτελεί τον πλέον

4 Σελίδα 4 από 16 ιδανικό τόπο για ποδηλασία αλλά και περιήγηση με ασφάλεια λόγω της μειωμένης κίνησης εντός των χωριών, αλλά και των εξυπηρετήσεων που παρουσιάζουν [περίπτερα, ταβέρνες, βενζινάδικα, αρχαιολογικοί χώροι, παλιές εκκλησίες] Κατασκευή 100 πινακίδων για την διαδρομή: (α) Από Κιλκίς (Εθνικό στάδιο) προς Κρηστώνη - Λουτρά Πικρολίμνης - Μικρόκαμπος Κρηστώνη - Κιλκίς. (β) Από Λουτρά Πικρολίμνης προς Μικρόκαμπο- Λουτρά Πικρολίμνης. Συνολική απόσταση 60χλμ Κατασκευή τριών ειδικών περιπτέρων πληροφόρησης (info kiosk) σε σημείο θέας Κατασκευή ανάγλυφου χάρτη GIS αναρτημένου επάνω σε INFO κιόσκι, που θα τοποθετείται στα σημεία εκκίνησης των διαδρομών και θα περιλαμβάνει τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τα σημεία θέας, τα ιστορικά σημεία, τις εξυπηρετήσεις, με όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις για τον επισκέπτη που δεν έχει έντυπο τουριστικό οδηγό κατά την επίσκεψή του στην περιοχή Σήμανση Διαδρομών με πινακίδες, όπου θα παρουσιάζονται χιλιομετρικές αποστάσεις, τοπωνύμια, υψόμετρα, σημεία θέας, καταλύματα, εναλλακτικές δραστηριότητες, ιστορικά μνημεία κλπ PARKING ποδηλάτων δίπλα ακριβώς από τα περίπτερα πληροφοριών των διαδρομών σε τρία σημεία. 2. Καταγραφή διαδρομής Road-book Gps, ψηφιακή απεικόνιση και εκτύπωση 1000 τεμαχίων ειδικού δρόμο-βιβλίου [road book]. 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/11/2015, ημερομηνία τελευταίου αιτήματος πληρωμής που ορίζεται απ το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι:

5 Σελίδα 5 από 16 Α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή από κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Β. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Γ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Δ. Έχουν αποδεδειγμένη προηγούμενη προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο Ε. Θα προσκομίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου. 5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει: Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τεχνική περιγραφή του έργου στην οποία καταγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους εργασιών και υλικών καθώς και ο προϋπολογισμός τους με Φ.Π.Α., 23% στο συνημμένα Παραρτήματα Α και Β που ακολουθούν. Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των επιμέρους εργασιών του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Γ που ακολουθεί. Τμηματική προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά, που θα υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6 Σελίδα 6 από 16 Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με την ίδια τιμή, θα ακολουθήσει περαιτέρω διαπραγμάτευση της τιμής αυτής από τους υποψηφίους που κατέθεσαν τις εν λόγω προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την και ώρα 11:00 πμ. στα γραφεία του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κιλκίς, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς. Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης: κα. Σοφία Χαραλαμπιδου και κα. Μαριάννα Σκουλαρικά. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ

7 Σελίδα 7 από 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η κατασκευή δικτύου οικοτουριστικών, περιπατητικών & ποδηλατικών διαδρομών στο Κιλκίς. Συγκεκριμένα, το έργο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1.1 Χάραξη ποδηλατικών διαδρομών 1.2 Κατασκευή 100 πινακίδων για την διαδρομή: (α) Από Κιλκίς (Εθνικό στάδιο) προς Κρηστώνη - Λουτρά Πικρολίμνης - Μικρόκαμπος Κρηστώνη - Κιλκίς. (β) Από Λουτρά Πικρολίμνης προς Μικρόκαμπο- Λουτρά Πικρολίμνης. Συνολική απόσταση 60χλμ 1.3 Κατασκευή και τοποθέτηση 3 περιπτέρων πληροφόρησης (info kiosk) 1.4 Κατασκευή ανάγλυφου χάρτη GIS 1.5 Τοποθέτηση πινακίδων 1.6 Κατασκευή και τοποθέτηση 3 μεταλλικών parking ποδηλάτων (10 θέσεων) 2. Καταγραφή διαδρομής Road-book Gps, ψηφιακή απεικόνιση και εκτύπωση

8 Σελίδα 8 από Χάραξη διαδρομής Ποδηλατική διαδρομή (α) Από Κιλκίς [Εθνικό στάδιο] προς Κρηστώνη - Λουτρά Πικρολίμνης - Μικρόκαμπος - Κρηστώνη-Κιλκίς. Περιηγητική διαδρομή (β) Από Λουτρά Πικρολίμνης προς Μικρόκαμπο - Λουτρά Πικρολίμνης. Συνολική απόσταση 60χλμ. Περιγραφή διαδρομής Η διαδρομή θα είναι κατάλληλη σε ποδήλατα Road street, χρησιμοποιείται από την ποδηλατική Ένωση Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ. για την τέλεση του αγώνα «Γύρος Πικρολίμνης» όπου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, λόγω του Ανάγλυφου της διαδρομής με ανωφέρειες όπου ακόμη και ένας αθλητής μέσου επιπέδου μπορεί να ολοκληρώσει. Επίσης θα αποτελούσε ευχάριστη έκπληξη - πρόκληση για τους επισκέπτες {Αθλητές} των ιαματικών Λουτρών να ακολουθούν την ειδική σήμανση όπου προσφέρεται για προπόνηση τρεξίματος Μαραθωνίου δρόμου, και ποδηλασίας όπου στην συνέχεια έχουνε την ευκαιρία να απολαμβάνουνε τις υπηρεσίες των Λουτρών Πικρολίμνης για αποθεραπεία των μυών τους από την προπονητική καταπόνηση! Η Περιηγητική διαδρομή [στα όρια της διαδρομής] που προτείνεται είναι μία εναλλακτική διαδρομή γύρο από την περιοχή της Λίμνης κατάλληλη για ποδήλατα βουνού ΜΤΒ, με σημείο εκκίνησης το πάρκο των Λουτρών, πορεία προς το χωριό Μικρόκαμπος, και επιστροφή στο πάρκο των Λουτρών. Η διαδρομή μπορεί να γίνει και πεζοπορική καθώς ακολουθεί βατούς χωραφόδρομους με ανάγλυφο και κλίσεις που επιτρέπουν την διάσχισή τους και σε άτομα της τρίτης ηλικίας! Προτείνεται σημείο θέας στο ύψωμα πάνω από το πάρκο των Λουτρών όπου βοηθά την παρατήρηση όλης της περιοχής και θα μπορούσε να είναι πρώτης τάξεως απόδραση από τα Λουτρά καθώς η απόστασή του είναι μόλις 1000μ. Μεθοδολογία υλοποίησης Χάραξη & ανάδειξη ποδηλατικών διαδρομών. Συνολικά θα διαμορφωθεί 1 διαδρομή κυκλική κατάλληλη για ποδηλασία δρόμου και ποδηλατικό τουρισμό, προς την περιοχή των Λουτρών της Πικρολίμνης και των γύρω χωριών που παρεμβάλλονται, καθώς το σύνολο της όλης διαδρομής αποτελεί τον πλέον ιδανικό τόπο για ποδηλασία αλλά και περιήγηση με ασφάλεια λόγω της μειωμένης κίνησης εντός των

9 Σελίδα 9 από 16 χωριών, αλλά και των εξυπηρετήσεων που παρουσιάζουν [περίπτερα, ταβέρνες, βενζινάδικα, αρχαιολογικοί χώροι, παλιές εκκλησίες]. 1.2 Κατασκευή 100 πινακίδων για την διαδρομή: (α) Από Κιλκίς (Εθνικό στάδιο) προς Κρηστώνη - Λουτρά Πικρολίμνης - Μικρόκαμπος Κρηστώνη - Κιλκίς. (β) Από Λουτρά Πικρολίμνης προς Μικρόκαμπο- Λουτρά Πικρολίμνης. Συνολική απόσταση 60χλμ. Η χαραγμένη διαδρομή σηματοδοτείται με πινακίδες όπου επάνω αναγράφονται πληροφορίες, όπως η ονομασία της διαδρομής, το υψόμετρο, τα σημεία θέας, τα τουριστικά καταλύματα, οι ιστορικοί και θρησκευτικοί προορισμοί, η βατότητα αλλά και η καταλληλότητα της διαδρομής το σημείο που βρίσκονται σημεία τροφοδοσίας, και φέρουν στίγμα GPS. Οι διαδρομές είναι χρωματισμένες, κατάλληλα έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες από τους επισκέπτες. Τα χρώματα για τις ορεινές διαδρομές με χαμηλή ορατότητα είναι από χρώμα κόκκινο, στις δασικές διαδρομές πράσινο, και στις παραλίμνιες και παραποτάμιες γαλάζιο, όπου θα παρουσιάζονται χιλιομετρικές αποστάσεις, τοπωνύμια, υψόμετρα, σημεία θέας, καταλύματα, εναλλακτικές δραστηριότητες, ιστορικά μνημεία κλπ. Η εργασία περιλαμβάνει τη κατασκευή εκατό(100) πινακίδων με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάνελ αλουμινίου διαστάσεων 30cmχ40cm και διατομής 1,5mm Αυτοκόλλητο, 3Μ αδιάβροχο, με προστασία από τις ηλιακές ακτίνες. Τετραχρωμία Πλαστικό διάφανο κάλυμμα διαστάσεων 30χ40 cm πάχους 3mm για την προστασία της εκτύπωσης από τις καιρικές συνθήκες, βανδαλισμούς Ανοξείδωτες βίδες χάλυβα για την σύσφιξη των στοιχείων, μεταξύ τους και Ξύλινος ορθοστάτης (πάσσαλος) από ξύλο καστανιάς εμποτισμένος, ύψους 2,5μ. Γωνία μεταλλική για την ένωση του ορθοστάτη και της πινακίδας.

10 Σελίδα 10 από Κατασκευή και τοποθέτηση 3 περιπτέρων πληροφόρησης (info kiosk) Σε συγκεκριμένα σημεία - α. ΚΙΛΚΙΣ (Εθνικό στάδιο) β. Σιδηροδρομικός σταθμός Κρηστώνης και γ. Λουτρά Πικρολίμνης, θα τοποθετηθούν τρία μεταλλικά πάνελ επενδυμένα με ξύλο και στέγαστρο προφύλαξης καιρικών φαινομένων, όπου επάνω του φέρει ένα πάνελ ξύλινο από πλακάς θαλάσσης διαστάσεων 80cm x 1m, κατασκευασμένα από ξύλο πεύκου εμποτισμένου διατομής 12 χ 12cm, πλαισιωμένα με φουρούζια διατομής 6,5 χ 13 cm, όπου επάνω του φέρει χάρτη ολόκληρης της περιοχής και περιέχει την συγκεκριμένη διαδρομή αναλυτικά με το ειδικό δρόμοβιβλίο (road-book) διαδρομής (το οποίο αναφέρεται παρακάτω). Ειδικό πλαστικό καλύπτει το τετράχρωμο αυτοκόλλητο, που είναι αναρτημένο και προστατευμένο επάνω στο κιόσκι. Η κατασκευή παραδίδεται βαμμένη και τοποθετημένη. Τα σημεία τοποθέτησης επιλέγονται με όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. 1.4 Κατασκευή ανάγλυφου χάρτη GIS Ο ανάγλυφος χάρτης θα είναι αναρτημένος επάνω σε περίπτερο πληροφόρησης (info kiosk), που θα τοποθετείται στα σημεία εκκίνησης των διαδρομών, και θα περιλαμβάνει τις χιλιομετρικές αποστάσεις,τα σημεία θέας, τα ιστορικά σημεία, τις εξυπηρετήσεις, με όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις για τον επισκέπτη που δεν έχει έντυπο τουριστικό οδηγό κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. 1.5 Τοποθέτηση πινακίδων Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στην χαραγμένη κυκλική διαδρομή η οποία φαίνεται στην εικ. 1 και τα χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.

11 ΑΔΑ: Ψ9ΚΙ7ΛΛ-Ω28 Σελίδα 11 από 16 Εικ. 1 Διαδρομή 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

12 Σελίδα 12 από Κατασκευή και τοποθέτηση 3 μεταλλικών parking ποδηλάτων (10 θέσεων) Μπάρα πάρκινγκ ποδηλάτων 10 ΘΕΣΕΩΝ με υποδοχή για την μπροστινή ρόδα από γαλβανιζέ σωλήνα με διαστάσεις 400 x 400 x 1000mm. Θα τοποθετηθούν δίπλα ακριβώς από τα περίπτερα πληροφοριών (info kiosks) των διαδρομών στα σημεία α) Κιλκίς (Εθνικό στάδιο), β) Σιδηροδρομικός σταθμός Κρηστώνης και γ) Λουτρά Πικρολίμνης. 2. Καταγραφή διαδρομής Road-book Gps, ψηφιακή απεικόνιση και εκτύπωση Καταγραφή δημιουργίας δρομο-βιβλίου (road-book) με σημεία καταγραφής δεδομένου στίγματος, ψηφιακή απεικόνιση και εκτύπωση 1000 τεμαχίων, ειδικού δρόμο-βιβλίου [road book] διαστάσεων 50Χ70 εκ. 150 γρ, διπλωμένου. Το δρόμοβιβλίο θα περιλαμβάνει διαδρομή όπου αναγράφει με κάθε λεπτομέρεια πληροφορίες για όλα τα σημεία της διαδρομής, τις πηγές, τις θέσεις θέας και τις κατευθύνσεις, σε δυο γλώσσες (ελληνική, αγγλική) με επεξηγήσεις καθώς και εικόνες αποτυπωμένες επάνω στο ανάγλυφο για να επισημαίνονται τα σημεία ενδιαφέροντος. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ,00

13 Σελίδα 13 από 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΤΕΜ. 23% 1 Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 1. Πινακίδες + ορθοστάτης 100,00 45, , , ,00 2. Info Kiosk 3,00 400, ,00 276, ,00 3. Χάρτης Gps (Ανάγλυφος) 3,00 300,00 900,00 207, , Τοποθέτηση πινακίδων 20,00 160, ,00 736, ,00 5. Parking ποδηλάτων 3,00 400, ,00 276, ,00 Μελέτες Υπηρεσίες υποστήριξης 1. Καταγραφή διαδρομής Road-book Gps 300,00 69,00 369,00 2. Ψηφιακή απεικόνιση 650,00 149,5 799,5 3. Εκτύπωση 1.000,00 1, ,00 379, ,5 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00

14 Σελίδα 14 από 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ LEADER-ΜΕΤΡΟ 41- ΔΡΑΣΗ L313-4 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για απευθείας ανάθεση, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α / ) «Κανονισμός προμηθειών δημοσίου». Της επιχείρησης με έδρα τ οδός αριθμ Τ.Κ. Τηλ..Fax

15 Σελίδα 15 από 16 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τις ακόλουθες τιμές μονάδας επί των τιμών του προϋπολογισμού. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 6. Πινακίδες + 100,00 ορθοστάτης 7. Info Kiosk 3,00 8. Χάρτης Gps 3,00 (Ανάγλυφος) 9. Τοποθέτηση 20,00 πινακίδων 10.Parking 3,00 ποδηλάτων 2 Μελέτες-Υπηρεσίες υποστήριξης 4. Καταγραφή διαδρομής Road-book Gps 5. Ψηφιακή απεικόνιση 6. Εκτύπωση 1.000,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Κιλκίς, / /2015 Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων)

16 Σελίδα 16 από 16 Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) Άθροισμα δαπανών κατά τον Προϋπολογισμό: ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Κατά την προσφορά: Ολογράφως:. Κιλκίς, / /2015 Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχειρήσεων)

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Κέντρο (Περίπτερο) Τουριστικής Ενημέρωσης & Πληροφόρησης» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Κέντρο (Περίπτερο) Τουριστικής Ενημέρωσης & Πληροφόρησης» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς, 20 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. Οικ.458779/3371 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση : Α.Παπανδρέου 3 Ταχ. Κωδ.: 61100, Κιλκίς ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κιλκίς, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ.489800/6339 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100 Ηράκλειο Κρήτης www.winesofcrete.gr, info@winesofcrete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγίες Παρασκιές, 1/6/2012 Αρ. Πρωτ.: 1020

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001656942 2013-10-09

13PROC001656942 2013-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ορθό 27/9/2013 Θεσ/νίκη 13-9-2013 Μ.Ε.Π.Κ.Μ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ορθό 27/9/2013 Θεσ/νίκη 13-9-2013 Μ.Ε.Π.Κ.Μ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ορθό 27/9/2013 Θεσ/νίκη 13-9-2013 Μ.Ε.Π.Κ.Μ. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.317995(4004) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

8. Το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ194/Α/2010)

8. Το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ194/Α/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Κατερίνη 23 Ιουλίου 205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ρ.πρωτ.: οικ. 33259(22) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΣ Ταχ. Δ/νση : 28 ης Οκτωβρίου 40 Προς: ΚΘΕ ΕΝΔΙΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) Ταχ. Δ/νση : A. Παπανδρέου 6 Σητεία 72300 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002614890 2015-03-04

15PROC002614890 2015-03-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 4 Μαρτίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝ07ΛΕ-9ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954264 2015-08-04

15PROC002954264 2015-08-04 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224, 2610 311872, 2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ BIG»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ BIG» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κέρκυρα, 29/05/2015 Αριθμός Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα