ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 40859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6Α ΕΞ 2013 Μεταφορά αρµοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπι κού και αναγκαίων πόρων του Σώµατος ίωξης Οι κονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.) στην Γενική Γραµ µατεία ηµοσίων Εσόδων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των υποπεριπτώσεων β και γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Με σοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής », όπως προστέθηκε µε την πε ρίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». β) Της υποπαραγράφου γ της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α 81), όπως χαρακτηρίστηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου του ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγο ντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α 38) «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». δ) των π.δ. 284/1988 (Α 128 και 165) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» και 551/1988 (Α 259) «Οργανι σµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν. ε) των π.δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πο λιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης και της Γε νικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και 189/2009 (Α 221) «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». στ) του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α 253) «Φορο λογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν. ζ) του π.δ. 85/2005 (Α 122) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατά ξεις του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 (Α 58) «Αποκατά σταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 6 του ν. 3943/2011 (Α 66) «Καταπολέµηση της φοροδιαφυ γής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών». η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ ρώθηκε µε το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α 98 ) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». θ) Την αριθµ. 6Α ΕΞ 2012 (ΦΕΚ Β 1363) από φαση συγκρότηση της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως ισχύει. 2. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/ (Β 2574) απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 3. Την ανάγκη εφαρµογής και υλοποίησης των δια τάξεων των υποπεριπτώσεων β και γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρ θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσο πρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατη γικής », όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρ µογής των νόµων 4046, 4093/2012 και 4127/2013», καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Σώµατος ίωξης Οι κονοµικού Εγκλήµατος και της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και της κατανοµής αρµοδιοτήτων που προβλέπεται σε αυ τές, όπως επίσης της µέχρι τώρα ειδίκευσης και της φύσης των καθηκόντων του προσωπικού του Σώµατος ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

2 40860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ 1. Οι αρµοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας και προσωρινού φορο λογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, µε έµφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων της τελωνει ακής νοµοθεσίας, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α 253), συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρ µοδιοτήτων, µεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στην Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ..Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών. 2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέ πονται στην παράγραφο 1, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ..Ε. µπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των µετα φορικών µέσων, καταστηµάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκµετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθε στώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέ σεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, µέσων µεταφοράς και άλλων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων και ηλεκτρο νικών µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις α και δ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου σε καµία περίπτωση δεν αποστερεί το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.) από τις παραπάνω εξουσίες, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που αυτό διατηρεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υποπερίπτωση γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε σµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής », όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρ µογής των νόµων 4046/12, 4093/2012 και 4127/2013». 3. Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το Σ..Ο.Ε., κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνει ακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται µε πληροφοριακό δελτίο στην Γ.Γ.Ε. προς αξιολόγηση. Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Σ..Ο.Ε. προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νοµοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Γ.Γ.Ε., για περαι τέρω ενέργειες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 4. Ο έλεγχος των υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώνεται από το Σ..Ο.Ε., ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για τις αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού µεταφέρονται από την Κεντρική Υπηρε σία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώµατος ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.) στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες και Περιφε ρειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ..Ε.) και καθορίζονται ως οργανικές θέσεις αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 54 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 14 Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 63 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 18 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 10 Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 15 ΤΕ Ε ΠΕ ΤΕ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3 ΝΑΥΤΕΣ 3 3 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ(SOFTWARE) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ) 1 2 Ε ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3 3 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 192

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες προστίθενται στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης I της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 1 της αριθ. 6Α ΕΞ2013/ (Β 1779) απόφασής µας, καλύπτονται, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, από το προσωπικό που µεταφέρεται, µε το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, από το Σ..Ο.Ε. στην Γ.Γ..Ε., από την ίδια ηµεροµηνία. 3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Σ..Ο.Ε., ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µειώνονται κατά αντί στοιχο αριθµό και θα ανακαθοριστούν ανά οργανική µονάδα µε άλλη απόφασή µας. Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στην Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ..Ε.) µεταφέρεται από το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµα τος (Σ..Ο.Ε.), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, το κατωτέρω προσωπικό, το οποίο καλύπτει τις οργανικές θέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ 1 ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΑΠΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ ΣΟΛΩΜΟΝ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 6 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΞΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 8 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΕΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε 10 Ε ΕΥΑ ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 11 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 13 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 14 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 15 Ε ΕΥΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 16 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 18 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ) 19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΗΜ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 20 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 21 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 22 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΦΕΤΖΕΛΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 23 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 24 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΛΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 26 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΡΑΚΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 28 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 29 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 30 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 32 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 33 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 34 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4 40862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 35 ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΥΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 36 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΑΝΤ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 37 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 39 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΤΣΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 40 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε 41 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 42 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 43 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΠΕΖΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 44 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 45 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΠΟΥΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 46 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 47 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΤΕΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 48 Ε ΕΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 49 Ε ΕΥΑ ΠΑΝΟΥ ΚΟΥΡΝΟΥΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 50 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 51 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΠΑΡΩ Η ΙΩΑΝΝΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 52 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 53 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 54 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΖΩΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 55 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΙΤΣΙΛΑ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 56 Ε ΕΥΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙ ΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 57 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 58 ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 59 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 60 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 61 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 62 ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 63 ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 64 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 65 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΠΑΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 66 ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 67 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 68 ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 69 Ε ΕΥΑ ΤΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 70 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΑΤΣΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 71 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 72 Ε ΕΥΑ ΤΖΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 73 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΣΕΠΕΛΗ ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 74 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝNHΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 75 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 76 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 77 ΚΡΗΤΗΣ ΤΣΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 78 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΥΡΙΤΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 79 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 80 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 81 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 82 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΛ ΕΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 83 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙ ΟΥ ΟΛΓΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 84 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 86 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΥΣΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 87 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 88 Ε ΕΥΘ ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE) 89 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 90 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 91 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 92 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 93 Ε ΕΥΑ ΓΚΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 94 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΜΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 95 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 96 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 97 ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 98 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 99 Ε ΕΥΑ ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 100 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 101 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ 102 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΛΠΑΤΣΑΝΙ ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 103 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 104 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 105 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 106 Ε ΕΥΑ ΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 107 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΖΩΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 108 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 109 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 110 Ε ΕΥΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 111 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 112 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 113 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΑ ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 114 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 115 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 116 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 117 Ε ΕΥΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 118 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 119 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 120 ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 121 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 122 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 123 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 124 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 125 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 126 Ε ΕΥΘ ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 127 Ε ΕΥΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 128 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 129 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 130 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 131 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 132 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 133 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΡΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 134 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΑΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 135 ΚΡΗΤΗΣ ΣΑΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 136 ΗΠΕΙΡΟΥ Σ ΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

6 40864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 137 Ε ΕΥΘ ΣΙΩΠΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 138 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΚΛΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 139 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΦΙΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 140 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 141 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 142 ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 143 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΑΥΛΑΡΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 144 Ε ΕΥΑ ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 145 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 146 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 147 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 148 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 149 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΣΟΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 150 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 151 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 152 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 153 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 154 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 155 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 156 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 157 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 158 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 159 Ε ΕΥΑ ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 160 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ 161 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΑΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ 162 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΣ ΒΑΙΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 163 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 164 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 165 Ε ΕΥΘ ΕΡΜΕΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 166 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ 167 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 168 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 169 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 170 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 171 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΤΡΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 172 Ε ΕΥΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 173 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 174 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 175 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 176 Ε ΕΥΑ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 177 Ε ΕΥΘ ΜΙΧΑΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 178 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 179 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ 180 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ 181 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 182 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 183 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΤΣΟΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 184 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΚΟΥΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 186 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 187 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 188 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ 189 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 190 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΗ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 191 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 192 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Άρθρο 4 ΠΟΡΟΙ Στην Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ..Ε.) µεταφέρονται από το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω αναγκαίοι πόροι, ως εξής: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ KENTΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3 Ε ΕΥΑ 4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ CITROEN OPEL VECTRA OPEL VECTRA ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥ 7670 ΚΥ 5999 ΚΥ 6000 ΚΥ 6203 ΚΥ 8221 Ε ΕΥΘ 1 ΚΥ 5946 ΑΤΤΙΚΗ 12 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 10 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 ΗΠΕΙΡΟΥ 7 ALFA ROMEO VW GOLF SEAT CORDOBA RENAULT LAGUNA V.W GOLF FORD MONDEO FIAT STILO NISSAN ALMERA OPEL ASTRA Β.Μ.W. FIAT MAREA B.M.W KY 6196 KY 6197 KY 6198 KY 6199 KY 6200 KY 6201 KY 6202 KY 6282 KY 7985 KY 7970 ΚΥ 791 ΚΥ 782 ΚΥ 796 KY 8570 KY 8526 KY 8525 KY 8528 KY 8550 KY 8503 KY 8197 KY 8356 ΚΥ 4891 ΚΥ 4938 ΚΥ 4933 ΚΥ 8667 KY 8740 KY 8801 ΚΥ 9230 ΚΥ 9233 ΚΥ 9205 KY 9055 KY 9056 KY 9053 KY 7035 KY 9058 KY 9089 VAN KE ΑΚ FORD TRANZIT (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) KY 6757 KY 6769 KY 6754 KY 6774 KY 6777 KY 6768 KY 6756 KY 6776 KY 6727

8 40866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 2 OPEL VECTRA KY 5995 KY 9884 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3 FORD FIESTA FORD MONDEO FIAT MAREA KY 1794 KY 8462 KY 1800 ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ 4 NISSAN ALMERA FORD FOCUS HYUNDAI MATRIX KY 6628 KY 227 KY 6731 KY 6755 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9 NISSAN PRIMERA HONDA CIVIC KY 1236 KY 1237 KY 1238 KY 7126 KY 9555 KY 9553 KY 8253 KY 8255 KY 6753 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 KY 8615 KY 9749 KY 9746 KY 9747 ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 6 ΚΡΗΤΗ 3 FIAT MAREA SUZUKI VITARA TOYOTA COROLLA KY 8887 KY 1440 KY 1435 KY 1436 KY 8852 KY 8870 KY 452 KY 453 ΣΥΝΟΛΟ α) Το σκάφος «ΕΡΜΗΣ»: Α/Λ 01 β) Το σκάφος «ΠΟΣΕΙ ΩΝΑΣ»: Α/Λ 02 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 KY 6772 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 12 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για τη μελέτη, τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 216 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 362 8 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 947 27 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοι χεία ΖΑΦΕΙΡΑΤΗ ΑΓΑΘΗ, όνομα πατρός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Απριλίου 2009. Αριθµ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/25 Αριθµ.: 28

Αθήνα, 8 Απριλίου 2009. Αριθµ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/25 Αριθµ.: 28 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κορδέλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 677 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ποσοστών εκχωρήσεων που περιγράφονται στις περιπτώσεις α και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1045 28 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απόφα σης, αναφορικά με την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 29 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τη μελέτη και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2883 20 Δεκεμβρίου 20 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 4886/28 03 20 απόφα σης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2329 29 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240ΕΞ2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 780 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2031 29 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΟ-ΑΥ3 ΑΠΟΦΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΟ-ΑΥ3 ΑΠΟΦΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Β πληροφορίες:. Ταµανίδη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 206 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός...................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 178 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα