ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 40859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6Α ΕΞ 2013 Μεταφορά αρµοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπι κού και αναγκαίων πόρων του Σώµατος ίωξης Οι κονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.) στην Γενική Γραµ µατεία ηµοσίων Εσόδων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των υποπεριπτώσεων β και γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Με σοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής », όπως προστέθηκε µε την πε ρίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». β) Της υποπαραγράφου γ της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α 81), όπως χαρακτηρίστηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου του ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγο ντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α 38) «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». δ) των π.δ. 284/1988 (Α 128 και 165) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» και 551/1988 (Α 259) «Οργανι σµός Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν. ε) των π.δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο νοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πο λιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης και της Γε νικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και 189/2009 (Α 221) «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». στ) του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α 253) «Φορο λογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν. ζ) του π.δ. 85/2005 (Α 122) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατά ξεις του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 (Α 58) «Αποκατά σταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 6 του ν. 3943/2011 (Α 66) «Καταπολέµηση της φοροδιαφυ γής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών». η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ ρώθηκε µε το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α 98 ) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». θ) Την αριθµ. 6Α ΕΞ 2012 (ΦΕΚ Β 1363) από φαση συγκρότηση της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως ισχύει. 2. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/ (Β 2574) απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 3. Την ανάγκη εφαρµογής και υλοποίησης των δια τάξεων των υποπεριπτώσεων β και γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρ θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσο πρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατη γικής », όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρ µογής των νόµων 4046, 4093/2012 και 4127/2013», καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Σώµατος ίωξης Οι κονοµικού Εγκλήµατος και της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και της κατανοµής αρµοδιοτήτων που προβλέπεται σε αυ τές, όπως επίσης της µέχρι τώρα ειδίκευσης και της φύσης των καθηκόντων του προσωπικού του Σώµατος ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

2 40860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ 1. Οι αρµοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρµογής της φορολογικής νοµοθεσίας και προσωρινού φορο λογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους, µε έµφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων της τελωνει ακής νοµοθεσίας, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α 253), συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρ µοδιοτήτων, µεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στην Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ..Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών. 2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέ πονται στην παράγραφο 1, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ..Ε. µπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των µετα φορικών µέσων, καταστηµάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκµετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθε στώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέ σεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, µέσων µεταφοράς και άλλων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων και ηλεκτρο νικών µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις α και δ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου σε καµία περίπτωση δεν αποστερεί το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.) από τις παραπάνω εξουσίες, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που αυτό διατηρεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υποπερίπτωση γ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθε σµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής », όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρ µογής των νόµων 4046/12, 4093/2012 και 4127/2013». 3. Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το Σ..Ο.Ε., κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνει ακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται µε πληροφοριακό δελτίο στην Γ.Γ.Ε. προς αξιολόγηση. Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Σ..Ο.Ε. προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νοµοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Γ.Γ.Ε., για περαι τέρω ενέργειες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 4. Ο έλεγχος των υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώνεται από το Σ..Ο.Ε., ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για τις αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού µεταφέρονται από την Κεντρική Υπηρε σία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώµατος ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.) στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες και Περιφε ρειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ..Ε.) και καθορίζονται ως οργανικές θέσεις αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 54 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 14 Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 63 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 18 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 10 Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 15 ΤΕ Ε ΠΕ ΤΕ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3 ΝΑΥΤΕΣ 3 3 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ(SOFTWARE) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ) 1 2 Ε ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3 3 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 192

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες προστίθενται στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης I της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 1 της αριθ. 6Α ΕΞ2013/ (Β 1779) απόφασής µας, καλύπτονται, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, από το προσωπικό που µεταφέρεται, µε το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, από το Σ..Ο.Ε. στην Γ.Γ..Ε., από την ίδια ηµεροµηνία. 3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Σ..Ο.Ε., ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα µειώνονται κατά αντί στοιχο αριθµό και θα ανακαθοριστούν ανά οργανική µονάδα µε άλλη απόφασή µας. Άρθρο 3 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στην Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ..Ε.) µεταφέρεται από το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµα τος (Σ..Ο.Ε.), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, το κατωτέρω προσωπικό, το οποίο καλύπτει τις οργανικές θέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΚΛΑ ΟΣ 1 ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΑΠΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 2 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΝΙΑ ΗΣ ΣΟΛΩΜΟΝ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε 6 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΞΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 8 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΕΛΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε 10 Ε ΕΥΑ ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 11 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 13 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 14 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 15 Ε ΕΥΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 16 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 18 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ) 19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΟΥ ΗΜ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 20 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 21 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 22 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΦΕΤΖΕΛΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 23 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 24 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΛΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 26 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΡΑΚΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 27 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 28 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 29 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 30 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 31 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 32 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 33 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 34 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4 40862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 35 ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΥΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 36 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΑΝΤ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 37 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 39 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΤΣΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 40 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε 41 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 42 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 43 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΠΕΖΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 44 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 45 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΠΟΥΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 46 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 47 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΤΕΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 48 Ε ΕΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 49 Ε ΕΥΑ ΠΑΝΟΥ ΚΟΥΡΝΟΥΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 50 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 51 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΠΑΡΩ Η ΙΩΑΝΝΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 52 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 53 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 54 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΖΩΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 55 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΙΤΣΙΛΑ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 56 Ε ΕΥΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙ ΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 57 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 58 ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 59 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 60 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 61 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΑΡΑΓΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 62 ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 63 ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 64 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 65 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΠΑΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 66 ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 67 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 68 ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 69 Ε ΕΥΑ ΤΑΣΣΟΥ ΕΥΑΓ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 70 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΑΤΣΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 71 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 72 Ε ΕΥΑ ΤΖΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 73 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΣΕΠΕΛΗ ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 74 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝNHΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 75 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 76 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 77 ΚΡΗΤΗΣ ΤΣΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 78 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΥΡΙΤΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 79 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 80 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 81 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 82 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΛ ΕΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Ε ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 83 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙ ΟΥ ΟΛΓΑ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 84 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 86 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΥΣΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 87 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 88 Ε ΕΥΘ ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE) 89 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 90 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 91 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 92 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 93 Ε ΕΥΑ ΓΚΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 94 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΜΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 95 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 96 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 97 ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 98 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 99 Ε ΕΥΑ ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 100 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 101 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ 102 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΛΠΑΤΣΑΝΙ ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 103 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 104 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 105 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 106 Ε ΕΥΑ ΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 107 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΖΩΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 108 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 109 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 110 Ε ΕΥΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 111 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 112 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 113 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΑ ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 114 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 115 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 116 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 117 Ε ΕΥΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 118 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 119 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 120 ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 121 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 122 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 123 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 124 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 125 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 126 Ε ΕΥΘ ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 127 Ε ΕΥΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 128 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 129 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 130 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 131 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 132 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 133 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΡΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 134 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΑΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 135 ΚΡΗΤΗΣ ΣΑΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 136 ΗΠΕΙΡΟΥ Σ ΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

6 40864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 137 Ε ΕΥΘ ΣΙΩΠΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 138 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΚΛΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 139 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΟΦΙΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 140 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 141 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 142 ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 143 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΑΥΛΑΡΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 144 Ε ΕΥΑ ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 145 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 146 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 147 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 148 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 149 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΣΟΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 150 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 151 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 152 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 153 ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 154 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 155 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 156 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 157 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 158 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 159 Ε ΕΥΑ ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 160 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ 161 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΑΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕ 162 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΣ ΒΑΙΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 163 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 164 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 165 Ε ΕΥΘ ΕΡΜΕΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 166 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ 167 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 168 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 169 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 170 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 171 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΤΡΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 172 Ε ΕΥΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 173 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 174 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 175 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 176 Ε ΕΥΑ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 177 Ε ΕΥΘ ΜΙΧΑΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 178 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 179 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ 180 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ 181 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 182 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 183 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΤΣΟΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 184 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΚΟΥΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 186 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 187 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 188 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ 189 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 190 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΗ ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 191 ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 192 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Άρθρο 4 ΠΟΡΟΙ Στην Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ..Ε.) µεταφέρονται από το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω αναγκαίοι πόροι, ως εξής: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ KENTΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3 Ε ΕΥΑ 4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ CITROEN OPEL VECTRA OPEL VECTRA ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥ 7670 ΚΥ 5999 ΚΥ 6000 ΚΥ 6203 ΚΥ 8221 Ε ΕΥΘ 1 ΚΥ 5946 ΑΤΤΙΚΗ 12 ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 10 ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 3 ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗ 7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 ΗΠΕΙΡΟΥ 7 ALFA ROMEO VW GOLF SEAT CORDOBA RENAULT LAGUNA V.W GOLF FORD MONDEO FIAT STILO NISSAN ALMERA OPEL ASTRA Β.Μ.W. FIAT MAREA B.M.W KY 6196 KY 6197 KY 6198 KY 6199 KY 6200 KY 6201 KY 6202 KY 6282 KY 7985 KY 7970 ΚΥ 791 ΚΥ 782 ΚΥ 796 KY 8570 KY 8526 KY 8525 KY 8528 KY 8550 KY 8503 KY 8197 KY 8356 ΚΥ 4891 ΚΥ 4938 ΚΥ 4933 ΚΥ 8667 KY 8740 KY 8801 ΚΥ 9230 ΚΥ 9233 ΚΥ 9205 KY 9055 KY 9056 KY 9053 KY 7035 KY 9058 KY 9089 VAN KE ΑΚ FORD TRANZIT (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) KY 6757 KY 6769 KY 6754 KY 6774 KY 6777 KY 6768 KY 6756 KY 6776 KY 6727

8 40866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 2 OPEL VECTRA KY 5995 KY 9884 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3 FORD FIESTA FORD MONDEO FIAT MAREA KY 1794 KY 8462 KY 1800 ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ 4 NISSAN ALMERA FORD FOCUS HYUNDAI MATRIX KY 6628 KY 227 KY 6731 KY 6755 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9 NISSAN PRIMERA HONDA CIVIC KY 1236 KY 1237 KY 1238 KY 7126 KY 9555 KY 9553 KY 8253 KY 8255 KY 6753 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 KY 8615 KY 9749 KY 9746 KY 9747 ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 6 ΚΡΗΤΗ 3 FIAT MAREA SUZUKI VITARA TOYOTA COROLLA KY 8887 KY 1440 KY 1435 KY 1436 KY 8852 KY 8870 KY 452 KY 453 ΣΥΝΟΛΟ α) Το σκάφος «ΕΡΜΗΣ»: Α/Λ 01 β) Το σκάφος «ΠΟΣΕΙ ΩΝΑΣ»: Α/Λ 02 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 KY 6772 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. - Τις διατάξεις :

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. - Τις διατάξεις : ΦΕΚ: Β 2775/31-10-2013 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ6Α 1122925ΕΞ2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 2265ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ243740 ΟχιΝαι 1 12 0 4 0 0 0 16,00 0 800 0 200 0 0 0 320,00 0 Οχι 1 Ναι 1.320,00 1 2380ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 216ΥΟΔΔ/30-4-2012 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ6Α1067305ΕΞ2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα)

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων µε Μόρια (ανά ειδικότητα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ειδικότητα : 18 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε Αριθ. Πρωτ.: 5875/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΕ01 1 ΓΚΟΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε A ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3o Γ.Λ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 3 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 4 ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 1 1 150459 ΜΑΛΑ ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 03:20.31 150620 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝ Ρ 03:20.51 124784 ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 03:208 108787

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου

Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Συνεδρίαση: 21 η /31.07.2013 Αρ. Θέµατος: 06 ΘΕΜΑ: «Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την αριθµ. 9949/10-5-2013 (Α Α: ΒΕΝΓΟΞ3Μ-ΘΗΝ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκϖαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) υτικής Ελλάδας Τµήµα Σϖουδαστικής Μέριµνας (Μεσολόγγι) ιαχείριση υϖοψήφιων οικότροφων ϖρωτοετών 2014 Με αϖόφαση της ιοικούσας Εϖιτροϖής ϖρακτ. Νο. 6/14-10-2014 Α)Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------------- Αλεξάνδρεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: 10184

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 1 ΚΟΡΩΝΙΑ Η ΘΕΟ ΩΡΑ 1999 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ9 00:44.80 2 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:48.31 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ SIM 52003883017-7.09 GROUP VW 1. AUDI A2 1.4 (A.K. AUA/BBY) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC001-5,17 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87 1 / 50 2. AUDI A2 1.6 FSi (A.K. BAD) ΦΙΛΤΡΟ KAMΠΙΝΑΣ DC013-6,61 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ FORCH 67180853-7.87

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 Τμήμα Είδος Περιγραφή ΤΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Θεωρίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ένταξη 1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε2 3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2, ΠΡΟΓΡΑΜ/ΟΣ Ε2, ΘΕΩΡ. ΠΛΗΡ. Ε2, Β Ε4 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Θ-ΟΑΞ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45Β8469Β7Θ-ΟΑΞ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.9.11.2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (25) 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:40.82 2 137820 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:41.53 3 137545 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων στο ήµο Μινώα Πεδιάδας Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας ενηµερώνει τους δηµότες του ότι σύµφωνα µε Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προσδιορισµός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.4 του N.2860/2000.

Θέµα: Προσδιορισµός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.4 του N.2860/2000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 24812 /Γ ΑΠΠΠ Ε 235 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ: B 1356 Α.Δ.Α.: ΒΙΙ9Η-ΧΤΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1079017 ΕΞ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.:275/23-06-2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕ 8. ΑΓΓΛΙΚΑ 13.ΡΩΣΙΚΑ 18ΑΡ. ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 23 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 4. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

SPL ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ. 1ος CAR AUDIO PERFORMANCE ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ PEUGEOT 106 7 6 135,2 133,3 281,5

SPL ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ. 1ος CAR AUDIO PERFORMANCE ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ PEUGEOT 106 7 6 135,2 133,3 281,5 SPL E SPL AMATEUR 1 1ος CAR AUDIO PERFORMANCE ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ PEUGEOT 106 7 6 135,2 133,3 281,5 2ος MAD ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ VW POLO 7 6 134,7 133,6 281,3 E SPL AMATEUR 2 1ος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΗΑΗ-ΕΗΗ ΦΕΚ:Β 2912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τροποποίηση της υπ αριθµ / απόφασης «Κατανοµή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ. 2) ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 11 / 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 11 / 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 11 / 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/16256 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2016 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.1097/ και Α..Α.: Ψ4ΦΘ4653Π4-Α3Κ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2016 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.1097/ και Α..Α.: Ψ4ΦΘ4653Π4-Α3Κ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/216 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.197/2-3-216 και Α..Α.: Ψ4ΦΘ4653Π4-Α3Κ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από την ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού από την ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΠΑΓ. ΕΚΠ. & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Υπηρεσίες)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Υπηρεσίες) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-19697 Κ.ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΕΛΕΖΙ ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 36.903,08 35.245,35 12.335,87 22.909,48 0,65 2 ΕΑ-37217 INFORMATICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ " ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ " ΓΙΟΡΤΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ - ΗΜΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ  ΓΙΟΡΤΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ - ΗΜΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ " ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ " ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Μμ 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΕΛΟΤΟΝ 13270 2001 Χ 0:06:15 35 2 ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 14063 2001 Χ 0:06:42 31 3 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΛΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγώνες Dragster - Drag Racing 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013 Συµµετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification

Αγώνες Dragster - Drag Racing 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013 Συµµετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification Αγώνες Dragster - Drag Racing 4ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΟΜΑΕ ΚΑΙ 6ΟΣ ΑΜΟΤΟΕ 2013 Συµµετοχές & Τελική Κατάταξη - Entries and Classification Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] 1 ΜΙΧΑΗΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Συµµετεχόντων στις Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος Εξεταστική Περίοδος: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 - ΚΑΒΑΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Κατάσταση Συµµετεχόντων στις Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος Εξεταστική Περίοδος: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 - ΚΑΒΑΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πληροφ.: Ελένη Σωτηριάδου Κατάσταση Συµµετεχόντων στις Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλµατος Εξεταστική Περίοδος: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 - ΚΑΒΑΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΩΡΑ 17:00 1 ΗΜΟΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα 077 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε Τ.Θ. 7 ΠΑΤΡΟΣ 79 4548 45596 ΠΕΤΣΙΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ ΛΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 870 ΑΙ596 ΑΒ60706 775 ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ. ΜΩΥΣΙΑ ΗΣ ΚΛΑΡΙΑ ΜΠΑΦΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA 3 RACES CIRCUIT ELITE

ATTICA 3 RACES CIRCUIT ELITE CIRCUIT ELITE 1 724 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 40:37.128 6 Laps 07:39.761 2 716 ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟ ΒΟΛΟΣ 40:37.542 00:00.414 07:39.794 3 721 ΣΚΡΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΟ 40:37.783 00:00.655 07:38.702

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα