Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.Ε.Υ.Α ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Ηµεροµηνία: Αριθµ. Πρωτ: 130 Τίτλος : Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος Ταχ. ιεύθυνση : Συκούριο Προϋπ. : ,77 (µε Φ.Π.Α. 23 %) Πληροφορίες : Ζιώγας Κωνσταντίνος Τηλ. : Τελεφαχ : Ε-mail : Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 4) Του Ν.3463/06 (.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 5) Τον προϋπολογισµό της ΕΥΑ ήµου Τεµπών, στον Κ.Α στον οποίο προβλέπεται πίστωση ,00 ΕΥΡΩ για την «Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος» 6) Την ανάγκη του ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 7) Την αριθµ. 42/2015 απόφαση.σ. µε την οποία εγκρίθηκε η αριθµ. 1/2015 µελέτη και µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού 8) Την 39/2015 απόφαση.σ µε την οποία εγκρίθηκε η 88/2015 ΕΑ και ψηφίστηκε πίστωση ,77 ευρώ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ότι η ΕΥΑ ήµου Τεµπών εκτίθεται σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατά οµάδα ειδών/υλικών, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθµ. Μελέτης 1/2015 της ΕΥΑ ήµου Τεµπών, ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, για την «Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος». ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι µε το Φ.Π.Α.

2 Άρθρο 2 ο Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένοι και µπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διευθυνση Συκούριο στο πρωτόκολλο της ΕΥΑ ήµου Τεµπών έως την Παρασκευή 7 η Αυγούστου 2015 και ώρα 10:00 µ.µ. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία καταστεί άγονη αυτή θα επαναληφθεί την 14 η Αυγούστου 2015 ηµέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα, στο ίδιο µέρος και µε τους ίδιους όρους. Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα Προς τη ΕΥΑ ήµου Τεµπών, Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού Ο τίτλος της προµήθειας Τα στοιχεία του αποστολέα Άρθρο 3 ο ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν θα γίνουν δεκτές. Η προσφορά των διαγωνιζοµένων µπορεί να αναγραφεί σε οποιοδήποτε έντυπο αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το έντυπο προσφοράς του ήµου (έντυπο Οικονοµικής προσφοράς). Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και να µην έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον διαγωνιζόµενο η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Στο έντυπο θα αναγράφεται και το εργοστάσιο κατασκευής του προϊόντος που προσφέρουν το οποίο θα συµφωνεί µε τις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές. Ο διαγωνιζόµενος θεωρείται ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται από τους διαγωνιζόµενους µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού και από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαµβάνονται υπ όψιν µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 4 ο Μαζί µε την προσφορά οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου περί εγγραφής του σ αυτό που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.

3 ε. Η ΕΥΑ Τεµπών επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. στ. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγύηση συµµετοχής από αναγνωρισµένη Τράπεζα ή το Ε.Τ.Α.Α. αξίας ίσης µε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας. Άρθρο 5 ο Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 07 Αυγούστου 2015 στο ηµαρχείο.ε. Νέσσωνος στα γραφεία της ΕΥΑ Τεµπών και ώρα 10:00 από την αρµόδια επιτροπή. Σε περίπτωση που η δηµοπρασία καταστεί άγονη αυτή θα επαναληφθεί την 14 η Αυγούστου 2015, ηµέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα, στο ίδιο µέρος και µε τους ίδιους όρους. Στη διαδικασία της αποσφράγισης µπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι προµηθευτές ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή κατά είδος, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Στην εξαιρετική περίπτωση που περισσότεροι του ενός προσφέρουν ακριβώς την ίδια τελική τιµή θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση µεταξύ αυτών που πρόσφεραν την ίδια τιµή. Άρθρο 6 ο Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για ένα έτος. Η ΕΥΑ διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανάλογα µε τις ανάγκες και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη για το έτος Άρθρο 7 ο Τα υπό προµήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει. Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑ Τεµπών έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει µονοµερώς, χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση των τιµών τις υπό προµήθεια ποσότητες. εν επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδας. Άρθρο 8 ο Η παράδοση των προσφερόµενων υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολή της.ε.υ.α. Τεµπών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάσει τη.ε.υ.α. Τεµπών µε την παραγγελθείσα ποσότητα υλικών, ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και καθ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα υλικά ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών το διοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑ Τεµπών έχει το δικαίωµα να διαλύσει τη σύµβαση και να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 9 ο Η τιµή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του είδους ελεύθερου σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής της ΕΥΑ Η τιµή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και περιλαµβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρµογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεσµεύουν τους προµηθευτές για εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

4 Άρθρο 10 ο Η πληρωµή θα γίνει αφού συµπληρωθεί η παράδοση των υλικών στη ΕΥΑ και αφού υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής. Οι πληρωµές θα γίνονται µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής το οποίο θα πρέπει πρώτα να έχει εγκριθεί από την αρµόδια Επίτροπο. Σε κάθε ένταλµα θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις. Η κατακύρωση της προµήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίστηκαν µε την 50/2014 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑ Τεµπών. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ύψους 10% του συµβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 ΠΡΟΣ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ ΘΕΜΑ: «Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος» µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης..., έδρα., οδός., αριθµός, τηλέφωνο...., fax... ΟΜΑ Α Α' Αγωγοί PVC - πολυαιθυλενίου (PE100) και συναφή εξαρτήµατα CPV: α.α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεχν. Χαρακτ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή Σύνολο 1 Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 10 bar Φ. 63 µέτρα Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 10 bar Φ. 75 µέτρα Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 10 bar Φ. 90 µέτρα Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 10 bar Φ. 110 µέτρα Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 10 bar Φ. 125 µέτρα Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 10 bar Φ. 140 µέτρα 300 Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 10 bar Φ. 160 µέτρα 330 Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 10 bar Φ. 200 µέτρα 12 Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 10 bar Φ. 250 µέτρα 12 Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 16 bar Φ. 140 µέτρα 30 Αγωγός ύδρευσης - άρδευσης PVC 16 bar Φ. 160 µέτρα 30 Φ. 25 µέτρα 500 Φ. 32 µέτρα 500 Φ. 40 µέτρα 300 Φ. 50 µέτρα 100 Φ. 63 µέτρα 100

6 α.α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100) 16 bar Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100) 16 bar Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100) 16 bar Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100) 6 bar Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100) 6 bar Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100) 6 bar Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100) 6 bar Πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100) 6 bar Αγωγός ύδρευσης Πολυαιθυλένιο (Τουµπόραµα ) Αγωγός ύδρευσης Πολυαιθυλένιο (Τουµπόραµα ) Τεχν. Χαρακτ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή Σύνολο Φ. 75 µέτρα 100 Φ. 90 µέτρα 300 Φ. 110 µέτρα 1400 Φ. 125 µέτρα 300 Φ. 25 µέτρα 100 Φ. 32 µέτρα 100 Φ. 200 µέτρα 24 Φ.16 µέτρα 100 Φ.20 µέτρα 100 Φ.25 µέτρα 100 Φ.32 µέτρα 100 Φ.40 µέτρα x2,5" µέτρα x3" µέτρα Ελαστικοί ακτύλιοι κωνικοί για PVC Φ. 63 τεµ. 50 Ελαστικοί ακτύλιοι κωνικοί για PVC Φ. 75 τεµ. 50 Ελαστικοί ακτύλιοι κωνικοί για PVC Φ. 90 τεµ. 50 Ελαστικοί ακτύλιοι κωνικοί για PVC Φ. 110 τεµ. 50 Ελαστικοί ακτύλιοι κωνικοί για PVC Φ. 125 τεµ. 50 Ελαστικοί ακτύλιοι κωνικοί για PVC Φ. 140 τεµ. 20 Ελαστικοί ακτύλιοι κωνικοί για PVC Φ. 160 τεµ. 25 Ελαστικοί ακτύλιοι για ΖΙΜΠΟ µε βίδες Φ. 63 τεµ. 40 Ελαστικοί ακτύλιοι για ΖΙΜΠΟ µε βίδες Φ. 75 τεµ. 40 Ελαστικοί ακτύλιοι για ΖΙΜΠΟ µε βίδες Φ. 90 τεµ. 40

7 α.α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεχν. Χαρακτ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή Σύνολο Ελαστικοί ακτύλιοι για ΖΙΜΠΟ µε βίδες Φ. 110 τεµ. 40 Ελαστικοί ακτύλιοι για ΖΙΜΠΟ µε βίδες Φ. 125 τεµ. 40 Ελαστικοί ακτύλιοι για ΖΙΜΠΟ µε βίδες Φ. 140 τεµ. 40 Ελαστικοί ακτύλιοι για ΖΙΜΠΟ µε βίδες Φ. 160 τεµ. 40 Ελαστικοί ακτύλιοι για ΖΙΜΠΟ µε βίδες Φ. 200 τεµ. 40 Ελαστικός ακτύλιος ταχυσύνδεσµων σωληνών Φ89 Μπάουερ Ελαστικός ακτύλιος ταχυσύνδεσµων σωληνών Φ89 Περρότ Ελαστικός ακτύλιος ταχυσύνδεσµων σωληνών Φ108 Μπάουερ Ελαστικός ακτύλιος ταχυσύνδεσµων σωληνών Φ108 περρότ. Ελαστικός ακτύλιος ταχυσύνδεσµων σωληνών Φ125 Περρότ Ελαστικός ακτύλιος ταχυσύνδεσµων σωληνών Φ150 Περρότ τεµ. 70 τεµ. 70 τεµ. 70 τεµ. 70 τεµ. 9 τεµ. 10 Ηλεκτροµούφες σε 10Atm Φ. 75 τεµ. 20 Ηλεκτροµούφες σε 10Atm Φ. 90 τεµ. 30 Ηλεκτροµούφες σε 10Atm Φ. 110 τεµ. 50 Ηλεκτροµούφες σε 10Atm Φ. 125 τεµ. 10 Ηλεκτροµούφες σε 10Atm Φ. 140 τεµ. 10 Ηλεκτροµούφες σε 10Atm Φ. 160 τεµ. 10 Ηλεκτροµούφες σε 10Atm Φ. 200 τεµ. 10 Ηλεκτροµούφες σε 16Atm Φ. 75 τεµ. 10 Μάνσον PVC 10 bar Φ. 63 τεµ. 20 Μάνσον PVC 10 bar Φ. 75 τεµ. 40 Μάνσον PVC 10 bar Φ. 90 τεµ. 50 Μάνσον PVC 10 bar Φ. 110 τεµ. 30 Μάνσον PVC 10 bar Φ. 125 τεµ. 20

8 α.α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεχν. Χαρακτ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή Σύνολο Μάνσον PVC 10 bar Φ. 140 τεµ. 20 Μάνσον PVC 10 bar Φ. 160 τεµ. 50 Μάνσον PVC 16 bar Φ. 63 τεµ. 6 Μάνσον PVC 16 bar Φ. 75 τεµ. 6 Μάνσον PVC 16 bar Φ. 90 τεµ. 10 Μάνσον PVC 16 bar Φ. 110 τεµ. 20 Μάνσον PVC 16 bar Φ. 125 τεµ. 30 Μάνσον PVC 16 bar Φ. 140 τεµ. 10 Μάνσον PVC 16 bar Φ. 160 τεµ. 40 Σύνολο ΟΜΑ ΑΣ Α' ΟΜΑ Α Β' Λοιπά υλικά ύδρευσης άρδευσης CPV: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝ. ΧΑΡ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή Σύνολο Ατσαλόβιδα Γαλβανιζέ 16Χ90 τεµ. 198 Ατσαλόβιδα Γαλβανιζέ 16Χ100 τεµ. 150 Ατσαλόβιδα Γαλβανιζέ 16Χ110 τεµ. 150 Γωνιές MEB (ΙΑΠΩΝΙΑΣ) 1/2" τεµ. 100 Γωνιές MEB (ΙΑΠΩΝΙΑΣ) 3/4" τεµ. 100 Γωνιές θηλυκές ΜΜΒ (ΙΑΠΩΝΙΑΣ) 1/2" τεµ. 100 Γωνιές θηλυκές ΜΜΒ (ΙΑΠΩΝΙΑΣ) 3/4" τεµ Γωνίες οξυγόνου 2" τεµ. 5 9 Γωνίες οξυγόνου 2,5" τεµ Γωνίες οξυγόνου 3" τεµ Γωνίες οξυγόνου 4" τεµ. 5

9 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝ. ΧΑΡ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή Σύνολο Επιστόµιο Αρσενικό Γαλβανισµένο Επιστόµιο Αρσενικό Γαλβανισµένο µε κλειδί Επιστόµιο Αρσενικό Γαλβανισµένο Επιστόµιο Αρσενικό Γαλβανισµένο µε κλειδί Επιστόµιο Αρσενικό Γαλβανισµένο Επιστόµια Θηλυκό Γαλβανισµένο Επιστόµια Θηλυκό Γαλβανισµένο Φλάντζα Φ65 χ Φ70 Μπάουερ Φλάντζα Φ80 χ Φ89 Μπάουερ Φλάντζα Φ80 χ Φ89 Περρότ Φλάντζα Φ100 χ Φ108 Μπάουερ Φλάντζα Φ100 χ Φ108 Περρότ Φλάντζα Φ100 χ Φ108 Μπάουερ Φλάντζα Φ100 χ Φ108 Περρότ τεµ. 23 τεµ. 20 τεµ. 40 τεµ. 4 τεµ. 60 τεµ. 5 τεµ Καννάβι (κούκλες) τεµ. 10 Μαστοί ΙΑΠΩΝΙΑΣ 1" τεµ. 20 Μαστοί ΙΑΠΩΝΙΑΣ 1/2" τεµ. 50 Μαστοί ΙΑΠΩΝΙΑΣ 3/4" τεµ. 50 µαστός 80 εκατ.2 βόλτες 2 1/2'' τεµ. 4 µαστός 80 εκατ.2 βόλτες 3'' τεµ. 4 µαστός 80 εκατ.2 βόλτες 4'' τεµ. 4 Μούφες 1'' τεµ. 20 Μούφες 1 1/2'' τεµ. 5 Μούφες 1 1/4'' τεµ. 5 Μούφες 1/2" τεµ. 50 Μούφες 2'' τεµ. 5 Μούφες 2 1/2'' τεµ. 5 Μούφες 3'' τεµ. 5 Μούφες 3/4" τεµ. 50 Μούφες 4'' τεµ. 5 Προέκταση 70 εκατ. Με δύο φλάντζες Φ100 χ Φ100 τεµ. 10

10 α.α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεχν. Χαρακτ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή Σύνολο 36 Προέκταση 70 εκατ. Με δύο φλάντζες Φ80 χ Φ80 τεµ Ρακόρ ορειχάλκινα αρσενικά ενισχυµένα Φ.90 τεµ Ρακόρ ορειχάλκινα αρσενικά ενισχυµένα Φ.40 τεµ Ρακόρ ορειχάλκινα αρσενικά ενισχυµένα Φ.50 τεµ Ρακόρ ορειχάλκινα αρσενικά ενισχυµένα Φ.63 τεµ Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι Φ.50 τεµ Σύνδεσµοι ορειχάλκινοι Φ.63 τεµ ΤΕΦΛΟΝ µεγάλα τεµ. 50 Σύνολο ΟΜΑ ΑΣ Β' ΟΜΑ Α Γ' Χυτοσιδηρά υλικά ύδρευσης άρδευσης CPV: α.α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεχν. Χαρακτ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή Σύνολο 1 Βάνα Eλαστ. Εµφράξεως Φ. 65/PN 16 τεµ. 5 2 Βάνα Eλαστ. Εµφράξεως Φ. 80 /PN 16 τεµ Βάνα Eλαστ. Εµφράξεως Φ. 100/PN 16 τεµ. 5 4 Βάνα Eλαστ. Εµφράξεως Φ. 125/PN 16 τεµ. 5 5 Βάνα Eλαστ. Εµφράξεως Φ. 150/PN 16 τεµ. 5 6 Βάνα Eλαστ. Εµφράξεως Φ. 200/PN 16 τεµ. 5 7 Βάνα Eλαστ. Εµφράξεως Φ. 250/PN Βάνα πεταλούδας µε χειρολαβή (2,5") Φ. 65 τεµ Βάνα πεταλούδας µε χειρολαβή (3") Φ. 80 Τεµ. 50

11 α.α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεχν. Χαρακτ. Μ.Μ Ποσότητα Τιµή Σύνολο 10 Βάνα πεταλούδας µε χειρολαβή (4") Φ. 100 Τεµ Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης Φ. 100/PN 16 Τεµ Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης Φ. 125/PN 16 Τεµ Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης Φ. 150/PN 16 Τεµ Ενωτικό Αρσενικό Άκρο µαντέµι Φ63 τεµ Ενωτικό Αρσενικό Άκρο µαντέµι Φ75 τεµ Ενωτικό Αρσενικό Άκρο µαντέµι Φ90 τεµ Ενωτικό Αρσενικό Άκρο µαντέµι Φ110 τεµ Ενωτικό Αρσενικό Άκρο µαντέµι Φ125 τεµ Ενωτικό Αρσενικό Άκρο µαντέµι Φ140 τεµ Ενωτικό Αρσενικό Άκρο µαντέµι Φ160 τεµ Ενωτικό Θηλυκό Άκρο µαντέµι Φ63 τεµ Ενωτικό Θηλυκό Άκρο µαντέµι Φ75 τεµ Ενωτικό Θηλυκό Άκρο µαντέµι Φ90 τεµ Ενωτικό Θηλυκό Άκρο µαντέµι Φ110 τεµ Ενωτικό Θηλυκό Άκρο µαντέµι Φ125 τεµ Ενωτικό Θηλυκό Άκρο µαντέµι Φ140 τεµ Ενωτικό Θηλυκό Άκρο µαντέµι Φ160 τεµ ΖΙΜΠΟ µαντέµι για PVC µήκος ακτυλίου 15εκατ. Φ. 200 τεµ. 40 Κολάρα - Σέλες µαντεµένια σε 1" για PVC Κολάρα - Σέλες µαντεµένια σε 1" για PVC Φ. 90 τεµ. 10 Φ. 110 τεµ. 10 Φ. 63 τεµ. 20 Φ. 75 τεµ. 20 Φ. 90 τεµ. 106

12 α.α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεχν. Χαρακτ. Μ.Μ Ποσότητα Φ. 110 τεµ. 40 Φ. 125 τεµ. 40 Φ. 140 τεµ. 40 Φ. 160 τεµ. 40 Σύνολο ΟΜΑ ΑΣ Γ' Τιµή Σύνολο ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ ΩΝ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 16-10-2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθ. Πρωτ. : 40856 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Απόφασης: 933 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΩ-ΙΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΩ-ΙΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. Α.Π. 1608 1 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14/11/2014 Αρ. Πρωτ. 107163 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η _03/2013 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η _03/2013 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ 12-02-2013 Αρ.πρωτ. 9857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η _03/2013 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 'Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α) «Προµήθειες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002799534 2015-05-25

15PROC002799534 2015-05-25 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25/05/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 106437 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 25-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 25-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 25-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 11-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 11-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 11-07-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:9.905 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Προμήθειας καυσίμων κίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί Καθορισμού των όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 εσωτ.208 FAX.: 2651062794

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονοµικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο ήµο Μήλου έως την Παρασκευή 13/03/2015 και ώρα 10:00 στο γραφείο προµηθειών του ήµου Μήλου.

Οι οικονοµικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο ήµο Μήλου έως την Παρασκευή 13/03/2015 και ώρα 10:00 στο γραφείο προµηθειών του ήµου Μήλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια δοµικών υλικών για το έτος 2015 Προϋπολογισµός: 15.000,00 µε το Φ. Π. Α. Α.Π. 1121 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - EK ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα