ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Οικονομικών » Εξωτερικών » Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 4» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Προστασίας του Πολίτη Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την αριθ / απόφαση του Υφυπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ., που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των δια τάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνι κό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης», το Π.Δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 16, 17, 18, 19, 23 & 80 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), τις δια τάξεις του άρθρου 3 του Ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυ νάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συνα φείς διατάξεις», την αριθ. 33/ Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/ τ. Α /2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ), το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.2/32/15749/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ., για την διάθεση αποφοίτων της 20ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔ, για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και την 383/ (ΦΕΚ 29/τ.Β / ) κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. Θεοδώρα Τζάκρη και Γεώργιο Ντόλιο, διορίζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. σε συνι στώμενη προσωποπαγή θέση που καταργείται με την καθ οιονδήποτε λόγο αποχώρηση από αυτή, η κάτωθι απόφοιτη της 20ης Εκπαιδευτικής Σειράς του τμήματος Περιφερειακής Διοίκησης της Ε.Σ.Δ.Δ.: Α/Α, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΑ, ΚΛΑΔΟΣ, ΜΚ, ΒΑΘΜΟΣ 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, με ΜΚ 17 και Β βαθμό. Ο διορισμός της ανωτέρω υπαλλήλου ισχύει αναδρο μικά από (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠΕΣΑΗΔ 10490/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 1014/Γ/ όπου δημοσιεύθηκε η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.20/20735/ κοινή απόφαση του Υφυπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με τη μεταφορά στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοί κησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρώην υπαλλή λων των Ολυμπιακών Αερογραμμών, Ολυμπιακής Αερο πορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, παρακαλούμε, αντί του εσφαλμένου: 8 ΚΑΚΑΡΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ να γραφεί το ορθό: 8 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την αριθμ. Δ3Α ΕΞ/ απόφαση του

2 9078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 4 10, και 22 του ν. 3528/2007 και την αριθμ. 2607/ απόφαση του Γ Τμήματος του ΑΣΕΠ ΦΕΚ 896/Γ/ , διορίζονται οι παρακάτω διατεθέντες από το ΑΣΕΠ, στον κλάδο ΤΕ Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών και σε κενές οργανικές θέσεις δοκίμων τελωνει ακών υπαλλήλων με Δ εισαγωγικό βαθμό, ως ακολούθως: 1) Αβοκάτη Αικατερίνη του Ιωάννη, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Έβρου 2) Αθανασιάδης Ιορδάνης του Σταύρου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Πειραιά 3) Αντωνίου Μαρία του Εμμανουήλ, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Δωδεκανήσου 4) Βαλήλη Ευδοκία του Χρήστου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Λέσβου 5) Βρατσίστας Βασίλειος του Θεοφάνη, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Φθιώτιδας 6) Γεώργαρου Ευαγγελία του Δημητρίου, σε Τελωνει ακή Αρχή Ν. Σάμου 7) Γεωργιάδης Αντώνιος του Χρήστου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Ιωαννίνων Δελβινάκι 8) Γεωργιοπούλου Μαρία Ελένη του Σωτηρίου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Πειραιά 9) Γκουτζιούπα Κλειώ του Χρήστου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Βοιωτίας 10) Γρηγοριάδου Μαρία του Αναστασίου, σε Τελωνεια κή Αρχή Ν. Πειραιά 11) Δημητριάδου Νίνα του Αντωνίου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Άρτας 12) Δημητριάδου Σοφία του Βασιλείου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Φλώρινας 13) Δρόσος Ιωάννης του Νικολάου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Ιωαννίνων Δελβινάκι 14) Ιωαννίδου Μαρίνα του Γεωργίου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Έβρου 15) Καραμπέλκος Ιωάννης του Λεωνίδα, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Θεσσαλονίκης 16) Κουρτέση Όλγα του Παναγιώτη, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Ιωαννίνων Δελβινάκι 17) Κουτρομάνου Βάγια του Ευθυμίου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Βοιωτίας 18) Κυριακοπούλου Μαρία του Ιωάννη, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Κορινθίας 19) Κύρου Ελένη του Παναγιώτη, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Καστοριάς 20) Κωνσταντινίδου Άννα του Ιωάννη, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Ξάνθης 21) Λουκά Μαρία του Γεωργίου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Ανατολικής Αττικής 22) Μαγκούφης Γεώργιος του Αθανασίου, σε Τελωνει ακή Αρχή Ν. Ανατολικής Αττικής 23) Μπρόλιου Ευθυμία του Χρήστου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Θεσσαλονίκης 24) Παΐσιος Ευστράτιος του Παναγιώτη, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Πειραιά 25) Παπαποστόλου Γρηγόριος του Δημητρίου, σε Τε λωνειακή Αρχή Ν. Πέλλας 26) Πελεκάνου Ελένη του Λουκά, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Κυκλάδων 27) Πετρόχειλου Δήμητρα του Βασιλείου, σε Τελωνεια κή Αρχή Ν. Αθηνών 28) Ραδιμίση Φωτεινή του Νικολάου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Φλώρινας 29) Ράπτη Ελισσάβετ του Χριστόφορου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Θεσπρωτίας 30) Ταταρέα Ερατώ του Βασιλείου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Αθηνών 31) Τρομπούκη Παναγιώτα του Χαρισίου, σε Τελωνεια κή Αρχή Ν. Αθηνών 32) Τσιτρούδης Ιλάριος του Δημητρίου, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Θεσσαλονίκης 33) Χασιώτης Αργύριος του Ηρακλή, σε Τελωνειακή Αρχή Ν. Αθηνών 34) Χριστοδούλου Ελευθερία του Βάιου, σε Τελωνει ακή Αρχή Ν. Ανατολικής Αττικής 35) Χριστοπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου, σε Τε λωνειακή Αρχή Ν. Δυτικής Αττικής Η διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας των ανωτέρω δι οριζομένων θα είναι διετής (άρθρο 40 του ν. 3528/2007). (Αρ. βεβ. Υ/Υπ. Οικονομικών 12310/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (3) Με Προεδρικό Διάταγμα από 4 Νοεμβρίου 2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγ ματος και των άρθρων 10 παρ.1 και 2 και 12 παρ.1 του κυρωτικού Νόμου 90/1975, αναγνωρίζεται η Jaana Havo Bardis ως Επίτιμος Πρόξενος της Φινλανδίας με έδρα την Κέρκυρα και δικαιοδοσία στη Νήσο Κέρκυρα. Με Προεδρικό Διάταγμα από 4 Νοεμβρίου 2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγ ματος και των άρθρων 10 παρ.1 και 2, 12 παρ. 1 και 25 του κυρωτικού Νόμου 90/1975, απαλλάσσεται ο Sergii Shutenko από τα καθήκοντα του Γενικού Προξένου της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη. Με Προεδρικό Διάταγμα από 27 Οκτωβρίου 2010, που εκδόθηκε στην Αθήνα και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 παρ. 3 του Ν. 106/75, απονέμεται ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγμα τος του Φοίνικος στην Hana MOTLOVA Πρέσβυ της Τσε χίας στην Ελλάδα και στον Claude GEANT Γενικό Γραμ ματέα της Γαλλικής Προεδρίας της Δημοκρατίας. Με Προεδρικό Διάταγμα από 4 Νοεμβρίου 2010, που εκδόθηκε στην Αθήνα και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 παρ. 3 του Ν. 106/75, απονέμεται ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικος στον Γεώργιο Αναστασόπουλο του Νικο λάου, Πρέσβυ εκ Προσωπικοτήτων. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (4) Με την αριθ /27/2010/ κοινή από φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Θαλασσίων Υποθέσεων,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9079 Νήσων και Αλιείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α / ), μεταφέρονται οι κατωτέρω πρώην υπάλ ληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. στον Οίκο Ναύτου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωπο παγείς θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως: ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΣΑΚΚΑ Ευθυμία ΧΑΤΖΙΚΟΥ Αναστασία ΔΗΜΟΣΘΕ ΝΟΥΣ Μαρία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥ ΛΟΣ Βασίλειος ΠΕΡΥΣΙΝΑ ΚΗΣ Βασίλειος ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Ηλίας ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ιωάννης Ανδρέας Γεώργιος Δημήτριος Νικόλαος Ιωάννης ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘΜΙ ΔΑ Φίλιππος ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Π.Ο.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των ενδιαφερομένων. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3717/2008. Σχετικά τα αριθ. πρωτ / , 17213/ και 25620/ έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονο μικών Υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου περί ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό Ο.Ν. έτους 2010 (ΚΑΕ 0212) και πρόβλεψης των απαιτούμενων πιστώσεων για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη αντίστοιχα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (5) Με τη με αριθμό 48433/5263/ κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (Α 239) και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98), μεταφέρονται, οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι της εταιρείας «Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες Α.Ε.» στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ανάγνου Δημήτριος του Γεωργίου Γιακουμάκης Ιωάννης του Αρχοντή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3. Καπάτος Ευάγγελος του Γερασίμου 4. Κολιντζά Σοφία του Γεωργίου 5. Κορεντή Βασιλική του Κωνσταντίνου 6. Συμεωνίδης Μιχαήλ του Χαραλάμπους 7. Φεύγας Κοσμάς του Σωτηρίου 8. Φίλης Βασίλειος του Ιωάννου Οι ανωτέρω θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό και μισθο λογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. /Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 7320/ ). - Με την με αριθμό Α 52337/5020/ κοινή από φαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (Α 239): 1. Μεταφέρονται στους ΗΣΑΠ ΑΕ, οι κατωτέρω πρώ ην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμμών ΑΕ, Ολυ μπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας ΑΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κενές θέσεις, εκπαιδευτικής βαθ μίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 Λιατάκης Βαρδής του Βασιλείου 2 Φακάρου Μαργαρίτα του Αποστόλου 3 Δόριζας Νικόλαος του Εμμανουήλ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπαλλήλων Γραφείου Υπαλλήλων Γραφείου Εισπρακτόρων 2. Μεταφέρονται στους ΗΣΑΠ ΑΕ, οι κατωτέρω πρώ ην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμμών ΑΕ, Ολυ μπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας ΑΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως:

4 9080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 Κούτσιανος Βασίλειος του Δημητρίου 2 Μουργέλας Μιχαήλ του Φωτίου ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Χειριστών Ανυψω τικών Μηχανημά των (ΧΑΜ) Χειριστών Ανυψω τικών Μηχανημά των (ΧΑΜ) Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφε ρομένων. (Αριθμ. βεβ. ΗΣΑΠ 8769/11/11/2010) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ - Με την αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Α/38399/12647/ Διαπι στωτική Πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 3528/07, γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα παραίτηση από την ενεργό υπηρεσία της υπαλλήλου ΗΛΙΑ ΑΣΗΜΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με βαθμό Β Κλάδου ΠΕ1 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ από 31/10/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της οπότε λύεται η υπαλληλική της σχέση από την ίδια αυτή ημερομηνία. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (6) Με τις υπ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/116712/ , Υ10α/ / αποφάσεις διορισμού σε θέσεις επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ, που εκδόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και του Π. Δ/γματος 89/2010, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σε θέση ειδικευμένου ιατρού Γενικής Ιατρικής του ΠΙ ΚΑ ΛΟΥΣΙΟΥ του ΚΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ του ΓΝΠ «Αγ. Ανδρέ ας» με την αριθμ. Υ10α/ΓΠ/116712/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. & Κ.Α / ). 2. ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση ειδι κευμένου ιατρού Μαιευτικής Γυναικολογίας στον εισα γωγικό βαθμό Επιμ. Β του ΓΝ Καλαμάτας, με την αριθμ. Υ10α/ΓΠ/123385/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. & Κ.Α.10329/ ). Με την αριθμ. Υ10α/οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 2889/2001 (όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3204/2003) και παρ. 13 του ιδίου νόμου, του άρθρου 35 παρ. 6 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/ τ.α ),του άρθρου 7 του Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43/ τ.α ), του Π.Δ. 95/2000 καθώς και το με αρ. 89/ Π.Δ., μονιμοποιήθηκε η ιατρός ΛΙΜΝΑΙΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ στη θέση Ε.Β Αναισθησιολογίας του ΓΝ ΡΟΔΟΥ, θέση του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατά ξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν.2519/1997 και του Π. Δ/γματος 89/2010, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση ειδικευμένου ιατρού ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β στο Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙ ΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» με την υπ αριθμ / (Αριθμ. βεβ. Υ/Υ.Υ. & Κ.Α / ). Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 και του Π. Δ/γματος 89/2010, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση ειδικευμέ νου ιατρού ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμε λητή Β στο Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με την υπ αριθμ. Υ10α/ΓΠ. ΟΙΚ / ). (Αριθμ. βεβ. Υ/Υ.Υ. & Κ.Α / ). 2. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ σε θέση ει δικευμένου ιατρού ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β στο Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με την υπ αριθμ / (Αριθμ. βεβ. Υ/Υ.Υ. & Κ.Α / ). 3. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ σε θέση ειδικευμένου ιατρού ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ με εισαγω γικό βαθμό Επιμελητή Β στο Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. με την υπ αριθμ / (Αριθμ. βεβ. Υ/Υ.Υ. & Κ.Α / ). 4. ΠΡΟΚΟΠΙΟ ΤΖΟΒΑΝΝΑ του ΤΖΙΛΝΤΟ σε θέση ειδι κευμένου ιατρού ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β στο Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ με την υπ αριθμ / (Αριθμ. βεβ. Υ στο Υ.Υ. & Κ.Α / ). ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (7) Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις , μετά από πρόταση του Υπουργού Προ στασίας του Πολίτη και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Των άρθρων 1, 12, 13 και 14 του Νομοθετικού Διατάγ ματος 343/1969, «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α 238). β. Των άρθρων 1, 4 και 33 του Προεδρικού Διατάγμα τος 305/1992, «Ρυθμίσεις Θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυρ/κού Σώματος» (Α 152).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Το Π.Δ. 184/ (Α 213) «Σύσταση Υπουργείου 3. Την από αίτηση αποστρατείας του Υπο πυραγού εκ Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων «6880» Σιδηρόπουλου Ιωάννη του Θεοδώρου. 4. Την από αίτηση αποστρατείας του Επι πυραγού εκ Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων «6443» Φλέγγα Γρηγορίου του Ιωάννη. 5. Την από αίτηση αποστρατείας του Επι πυραγού εκ Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων «6088» Μπίτη Κωνσταντίνου του Αθανασίου. 6. Το 14/2010 πρακτικό του Ανωτέρου Συμβουλίου Πυρ/κού Σώματος. 7. Το 9/2010 πρακτικό του Κατώτερου Συμβουλίου Πυρ/κού Σώματος. Μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε: Α. 1. Προάγουμε τον Υποπυραγό εκ Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων «6880» Σιδηρόπουλο Ιωάννη του Θεοδώ ρου στο βαθμό του Πυραγού λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας εκτός οργανικών θέσεων, από , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ 4α του Π.Δ/τος 305/92 (Α 152). 2. Προάγουμε τον Πυραγό εκ Πυρονόμων Γενικών Κα θηκόντων «6880» Σιδηρόπουλο Ιωάννη του Θεοδώρου στο βαθμό του Επιπυραγού λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας από εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ 4β του Π.Δ/τος 305/92 (Α 152). Β. 1. Αποστρατεύουμε τον Επιπυραγό εκ Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων «6880» Σιδηρόπουλο Ιωάννη του Θεοδώρου από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.Δ/τος 343/69 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ 5 του Π.Δ/τος 305/92 (Α 152) και εγγράφουμε αυτόν στο στέλεχος των Αξιωματικών της εφεδρείας. 2. Αποστρατεύουμε τον Επιπυραγό εκ Πυρονόμων Γε νικών Καθηκόντων «6443» Φλέγγα Γρηγόριο του Ιωάννη από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.Δ/τος 343/69 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ 5 του Π.Δ/τος 305/92 (Α 152) και εγγράφουμε αυτόν στο στέλεχος των Αξιωμα τικών της έφεδρείας. 3. Αποστρατεύουμε τον Επιπυραγό εκ Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων «6088» Μπίτη Κωνσταντίνο του Αθανασίου από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.Δ/τος 343/69 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ 5 του Π.Δ/τος 305/92 (Α 152) και εγγράφουμε αυτόν στο στέλεχος των Αξιωματικών της εφεδρείας. Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις , μετά από πρόταση του Υπουργού Προ α. Των άρθρων 12, 13 και 14 του Νομοθετικού Διατάγ ματος 343/1969, «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α 238). β. Του άρθρου 33 του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992, «Ρυθμίσεις Θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προ αγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυρο σβεστικού Σώματος» (Α 152). 2. Το Π.Δ. 184/ (Α 213) «Σύσταση Υπουργείου 3. Την υπ αριθ. 2879/ απόφαση Πρωθυπουρ γού «Σύσταση μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Β 2234). 4. Την από αίτηση αποστρατείας του ευρι σκόμενου σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου Πυράρχου Γενικών Καθηκόντων «7195» Αλεξόπουλου Βασίλειου του Παναγιώτη. 5. Την από αίτηση αποστρατείας του Αντι πυράρχου Τεχνικού «7295» Ψυχογυιού Δημήτριου του Χρήστου. 6. Την από αίτηση αποστρατείας του ευ ρισκόμενου σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου Αντι πυράρχου Γενικών Καθηκόντων «6399» Μπίτη Γεώργιου του Αθανασίου. 7. Το από Π.Δ/γμα «Προαγωγή Πυράρχου Γε νικών Καθηκόντων στο βαθμό του Αρχιπυράρχου, εκτός οργανικών θέσεων επειδή υπέβαλαν αίτηση αποστρα τείας» (Γ 568). 8. Το υπ αριθ. 14/2010 πρακτικό του Ανωτέρου Συμ Α. Αποστρατεύουμε τον Αρχιπύραρχο Γενικών Κα θηκόντων «7576» Ζαρρή Χρήστο του Γεωργίου από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω υποβολής αίτησης αποστρα τείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12,13 και 14 του Ν.Δ/τος 343/69 και το άρθρο 33 παρ. 3 του Π.Δ. 305/92 και εγγράφουμε αυτόν στο στέλεχος των Αξιω ματικών της εφεδρείας. Β. Αποστρατεύουμε τον ευρισκόμενο σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου Πύραρχο Γενικών Καθηκόντων «7195» Αλεξόπουλο Βασίλειο του Παναγιώτη από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω υποβολής αίτησης αποστρα τείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12,13 και 14 του Ν.Δ/τος 343/69 και εγγράφουμε αυτόν στο στέλεχος των Αξιωματικών της εφεδρείας. Γ. Αποστρατεύουμε τον Αντιπύραρχο Τεχνικό «7295» Ψυχογυιό Δημήτριο του Χρήστου από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12,13 και 14 του Ν.Δ/τος 343/69 και εγγράφουμε αυτόν στο στέλεχος των Αξιω ματικών της εφεδρείας. Δ. Αποστρατεύουμε τον ευρισκόμενο σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου Αντιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων «6399» Μπίτη Γεώργιο του Αθανασίου από το Πυρο σβεστικό Σώμα λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.Δ/τος 343/69 και εγγράφουμε αυτόν στο στέλεχος των Αξιωματικών της εφεδρείας. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις , μετά από πρόταση του Υπουργού Προ α. Του άρθρου 1 του Νομοθετικού Διατάγματος 343/1969, «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας», (Α 238).

6 9082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) β. Των άρθρων 1,4,5,7,25,30,31 και 32 του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992, «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματι κών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 152), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. γ. Των άρθρων 86 και 92 του Προεδρικού Διατάγματος 210/1992 (Α 99), «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυρ/κού Σώματος». 2. Το Π.Δ. 184/ (Α 213) «Σύσταση Υπουργείου 3. Το υπ αριθ. 9/2010 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ Α. Προάγουμε στο βαθμό του Επιπυραγού Γενικών Καθηκόντων εκ Πυρονόμων τους παρακάτω Πυραγούς, ΚΑΤ ΕΚΛΟΓΗ, για την πλήρωση κενών οργανικών θέ σεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.5 του Π.Δ/τος 305/92 ως ακολούθως: Μανωλόπουλο Θωμά του Δημητρίου Κωσταρά Σωκράτη του Οδυσσέα Καβάλο Μιχαήλ του Γεράσιμου Β. Προάγουμε την Τάξη του μεταλλίου Πυροσβεστι κής Αξίας που απονεμήθηκε στους Αξιωματικούς που αναφέρονται στην παράγραφο Α του παρόντος δια τάγματος, από Γ σε Β, επειδή προάγονται στο βαθ μό του Επιπυραγού και βρίσκονται στην ενέργεια, για πολυετή συνεχή ευδόκιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ 4 και 92 παρ. 1 του Π.Δ/τος 210/92. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις , μετά από πρόταση του Υπουργού Προ α. Του άρθρου 1 του Νομοθετικού Διατάγματος 343/1969, «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας»,(Α 238). β. Των άρθρων 1, 4, 5, 7, 25, 30, 31, 32, 35 και 36 του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992, «Ρυθμίσεις θεμά των ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. γ. Των άρθρων 86 και 92 του Προεδρικού Διατάγματος 210/1992 (Α 99), «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυρ/κού Σώματος». 2. Το Π.Δ. 184/ (Α 213) «Σύσταση Υπουργείου 3. Το υπ αριθ. 14/2010 πρακτικό του Ανωτέρου Συμ 4. Το υπ αριθ. 9/2010 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ 5. Τους κυρωμένους από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη πίνακες «ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ» Αντιπυράρχων Γενικών Καθηκόντων έτους Τους κυρωμένους από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη πίνακες «ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤ ΕΚΛΟΓΗ» και «ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ» Επιπυραγών Γενικών Καθηκόντων έτους Τους κυρωμένους από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη πίνακες «ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤ ΕΚΛΟΓΗ» Πυραγών Γενικών Καθηκόντων έτους Α. Προάγουμε τον Αντιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων «7420» Γιαννακόπουλο Παναγιώτη του Δημητρίου, στο βαθμό του Πυράρχου κατόπιν επιλογής, προς πλήρωση κενής οργανικής θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ.1&2 και 36 παρ.1&2 του Π.Δ/τος 305/92. Β. Προάγουμε τον Επιπυραγό Γενικών Καθηκόντων «8909» Κορέλα Σωτήριο του Θωμά στο βαθμό του Αντι πυράρχου κατ εκλογή, για τη συμπλήρωση κενής οργα νικής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1γ και 31 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 305/1992. Γ. Προάγουμε τους παρακάτω Πυραγούς στο βαθμό του Επιπυραγού Γενικών Καθηκόντων κατ εκλογή, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1β, του άρθρου 31 παρ.1&2 και του άρθρου 35 του Π.Δ/τος 305/92 ως ακολούθως: Φράγκο Κωνσταντίνο του Δημητρίου Μπαζίγο Δημήτριο του Λυσάνδρου (Υπ. Γρα φείου) Βαρδή Θεόδωρο του Χρήστου Δ. Προάγουμε την Τάξη του μεταλλίου Πυροσβεστι κής Αξιας που απονεμήθηκε στους Αξιωματικούς που αναφέρονται στην παράγραφο Γ του παρόντος διατάγ ματος, από Γ σε Β, επειδή προάγονται στο βαθμό του Επιπυραγού και βρίσκονται στην ενέργεια, για πολυετή συνεχή ευδόκιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ 4 και 92 παρ 1 του Π.Δ/τος 210/92. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις , μετά από πρόταση του Υπουργού Προ α. Των άρθρων 1, 2, 3 & 4 του Π.Δ. 305/92,«Ρύθμισεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών, αποστρα τείας των Αξ/κών του Πυρ/κού Σώματος»(Α 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. β. Την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α ) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α ). 2. Το υπ αριθ. 4/2010 πρακτικό Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του πολίτη, αποφασίζουμε: Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυποπυραγού εκ Πυρο νόμων την Πυροσβέστρια «17114» Τσιάβου Αλεξάνδρα του Νικολάου λόγω διάκρισής της σε ατομικό άθλημα σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.9 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α ) όπως αντι καταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α ) Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις , μετά από πρόταση του Υπουργού Προ α. Του άρθρου 1 του Νομοθετικού Διατάγματος 343/1969, «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας», (Α 238). β. Των άρθρων 1, 4, 5, 7, 25, 30, 31, 35 και 45 του Προεδρικού Διατάγματος 305/1992, «Ρυθμίσεις θεμά των ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9083 γ. Των άρθρων 86 και 92 του Προεδρικού Διατάγματος 210/1992 (Α 99), «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυρ/κού Σώματος». 2. Το Π.Δ. 184/ (Α 213) «Σύσταση Υπουργείου 3. Το υπ αριθ. 10/2010 πρακτικό του Κατωτέρου Συμ βουλιου Πυρ/κού Σώματος. 4. Το υπ αριθ. 14/2010 πρακτικό του Ανωτέρου Συμ Α. Προάγουμε τον ευρισκόμενο σε κατάσταση υπη ρεσίας γραφείου Επιπυραγό εκ Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων (5697) Γιωβάννη Θεοφάνη του Ευαγγέλου στο βαθμό του Άντιπυράρχου λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 και 45 του Π.Δ/τος 305/92 (Α 152). Β. Αποστρατεύουμε τον Άντιπύραρχο εκ Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων (5697) Γιωβάννη Θεοφάνη του Ευαγγέλου από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω υποβολής αίτησης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12,13 και 14 του Ν.Δ/τος 343/69 και εγγράφουμε αυτόν στο στέλεχος των Αξιωματικών της εφεδρείας. Γ. Προάγουμε τους παρακάτω Πυραγούς Π/Μ στο βαθ μό του Επιπυραγού Ειδικών Καθηκόντων κατ εκλογή, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1β, του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του Π.Δ/τος 305/92 ως ακολούθως: Μανσόλα Ματθαίο του Γεωργίου Μπιλιούση Σωτήριο του Κωνσταντίνου Δ. Προάγουμε την Τάξη του μεταλλίου Πυροσβεστι κής Αξίας που απονεμήθηκε στους Αξιωματικούς που αναφέρονται στην παράγραφο Α του παρόντος δια τάγματος, από Γ σε Β, επειδή προάγονται στο βαθ μό του Επιπυραγού και βρίσκονται στην ενέργεια, για πολυετή συνεχή ευδόκιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 4 και 92 παρ. 1 του Π.Δ/τος 210/92. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - 1. Με την υπ αριθ Φ.200.9/ απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α. Των άρθρων 2, 12, 13, 14 και 45 του Ν.Δ/τος 343/1969, «περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματι κών των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α 238), β. Του άρθρου 19 του Ν.Δ/τος 649/1970, «περί ιεραρχί ας, προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στων Χωρ/κής, Ανθ/νόμων και Πυρονόμων» (Α 76), γ. Του Π.Δ. 726/1980, «περί εκδόσεως Υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμιζόμενων δι ατομικού χαρακτήρος Π.Δ/των» (Α 182) και 2. Το Π.Δ. 184/2009, ΦΕΚ τ.α 213/ «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδι 3. Την υπ αριθ. 2879/ απόφαση Πρωθυπουρ γού «Σύσταση μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Β 2234). 4. Την υπ αριθ οικ. Φ / απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ Φ.Ε.Κ. τ.β της με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης του Υπουργεί ου Προστασίας του Πολίτη και σε Υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». δ. Την αίτηση αποστρατείας των Πυρονόμων, απο στρατεύονται, κατόπιν αίτησής τους από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος οι παρακάτω Πυρονόμοι: α Σιαφάκας Θεοδόσιος του Αχχιλέα β Πεππές Βασίλειος του Φωτίου γ Πάτσιος Νικόλαος του Δημητρίου δ Λιάκος Δημήτριος του Αλεξάνδρου ε Βασιλειάδης Ανέστης του Βύρων γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ νταξιοδότησή τους χρόνο υπηρεσίας, γράφονται αυτοί στο στέλεχος (Μητρώο) της εφεδρείας του Σώματος, μέχρι της συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας (55 έτος) και απονέμεται σ αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός του Ανθυποπυραγού. Οι παραπάνω διαγράφονται από τη δύναμη του Πυρο σβεστικού Σώματος μετά 15/νθήμερο από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με εντολή Υπουργού Ο Υπαρχηγός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Με την αριθμ. 92/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/2007, διορίζονται οι παρακάτω, ως δόκιμοι υπάλληλοι σε κενές οργανικές θέσεις (από παραιτήσεις λόγω συνταξιοδότησης) του Γ.Ν. Αιγίου, στον εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: α/α ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ 1 Ρούβαλη Νίκη 2 Σαγκριώτη Μαρία 3 Σανδραβέλη Παρασκευή ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ Ηρώδης Εμμανουήλ Παναγιώτης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ Νοσηλευτριών ΤΕ Νοσηλευτριών ΤΕ Νοσηλευτριών (8) ΒΑΘΜΟΣ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 10026/ ) Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Δ Δ Δ

8 9084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. 108/ απόφαση της Διοικήτρι ας του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.3528/07 και ύστερα από σχετικό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. (7Κ/2009 προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. ΦΕΚ 457/ τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση επτά θέσεων της κατηγορίας TE κλάδου Νοσηλευτικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, διορίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι σε κενές οργανικές θέσεις και στον εισαγω γικό βαθμό, οι κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΥΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΠΗΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘ ΜΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ ΙΩΑΝΝΗΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ ΣΠΗΛΙΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑ ΜΠΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 10359/ ) Η Διοικήτρια ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διά της υπ αριθμ. 1546/ αποφάσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ εκδοθείσης συμ φώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινήν Υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τχ.Β / ) καί την υπ αριθμ. 13/8/ απόφαση του Μητροπολιτικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς, διορίζεται ο εκ Ρουμανίας Πρεσβύτερος Σέργιος (Sergiu) Toia, προσωρινός Εφημέριος του Ιερού Ναού Άγ. Δημη τρίου Ν. Φαλήρου Πειραιώς κλάδου με μισθολογικό κλιμάκιο 18ο, Τρίτης (Γ) Μισθολογικής Κατηγορίας, ως απόφοιτος Λυκείου. Ο Μητροπολίτης Ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1082 9 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 873 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Εθνικής Άμυνας... 2 Παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1031 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 342 28 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 551 5 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1047 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εσωτερικών... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εθνικής Άμυνας... 3» Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας...4»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 30 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα