Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ / (ΦΕΚ Β τ. 794/ ) Υπουργική Απόφαση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 50201/1-6-2005 (ΦΕΚ Β τ. 794/10-6-2005) Υπουργική Απόφαση."

Transcript

1 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 5020/ (ΦΕΚ Β τ. 794/ ) Υπουργική Απόφαση. Για την α) Ανακατανοµή των υφιστάµενων οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινικών και ιοικητικών ικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων µε βάση τα πραγµατικά στατιστικά στοιχεία και ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και β) τη σύσταση αύξηση των οργανικών θέσεων λόγω της αύξησης της δικαστηριακής ύλης. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Γεράσιµος Φουρλάνος, Εφέτης Αθηνών. ΜΕΛΗ: Βασιλική Νικολοπούλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Κ.Υ.Υ.. Γεωργία Μηλιώνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Κ.Υ.Υ.. Χρήστος Καϋµενάκης, ικαστικός Υπάλληλος, Πρόεδρος.Σ. Ο ΥΕ. ηµήτριος Λιάτσος, ικαστικός Υπάλληλος, Γ. Γραµµατέας.Σ. Ο ΥΕ. Παναγιώτης Πανταζής, ικηγόρος. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Κοράκη, ικηγόρος.

2 Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η επιτροπή προέβη καταρχήν στη συγκέντρωση και καταχώρηση, σε ηλεκτρονική µορφή, στατιστικών στοιχείων : Α) για την κίνηση εργασιών και τις οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών και ικαστικών Υπαλλήλων των ικαστικών Υπηρεσιών και Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών γραφείων της χώρας, και Β) για τον αριθµό ικηγόρων και τον πληθυσµό της απογραφής του 200 κατά Πρωτοδικειακή Περιφέρεια. Αµέσως µετά προχώρησε στην ανάπτυξη, την επεξεργασία και τη συγκριτική µελέτη των στοιχείων αυτών καθώς και στην επεξεργασία κριτηρίων για την κατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων των ικαστικών Υπαλλήλων, λαµβάνοντας υπόψη της και προτάσεις ικαστικών Υπηρεσιών. Με την επισήµανση ότι ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των ικαστικών Υπαλλήλων, των Πολιτικών, Ποινικών και ιοικητικών ικαστηρίων της χώρας παραµένει ίδιος από το 988, ενώ η δικαστηριακή ύλη αυξάνεται συνεχώς. Στη συνέχεια, µε ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ανά βαθµό δικαιοδοσίας, προχώρησε στην κατανοµή των αναλογούντων στα κριτήρια αυτά οργανικών θέσεων ικαστικών Υπαλλήλων, από την οποία προκύπτει ανάγκη αύξησης και ανακατανοµής των οργανικών θέσεων που είναι απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία όλων των ικαστικών Υπηρεσιών, Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων σήµερα και στο άµεσο µέλλον. 2

3 Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της, στις και αφού διαπίστωσε ελλείψεις στα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο ικαιοσύνης σε σηµείο που πιθανόν να αλλοιώνονταν τα πραγµατικά στοιχεία, διαφοροποίησε τα ζητούµενα στοιχεία και κατέληξε στη διαµόρφωση ενιαίου κειµένου ερωτηµατολογίου που εστάλη σε όλες τις ικαστικές Υπηρεσίες, Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά γραφεία της χώρας. Τα σχετικά ερωτηµατολόγια επισυνάπτονται συµπληρωµένα. Η διαδικασία συγκέντρωσης και εξακρίβωσης των παραπάνω στοιχείων υπήρξε ιδιαίτερα χρονοβόρα για αρκετούς λόγους, µεταξύ των οποίων η καθυστέρηση αποστολής απαντήσεων,η ελλιπής ή λανθασµένη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων καθώς επίσης και η µη αποστολή αυτών από αρκετές υπηρεσίες της χώρας. Για τους λόγους αυτούς η επιτροπή υποχρεώθηκε να καλύψει τα κενά που προέκυπταν µε κάθε πρόσφορο µέσο και τρόπο, µε αποτέλεσµα όλα τα καταχωρηµένα δεδοµένα να ανταποκρίνονται άµεσα και στον µέγιστο βαθµό στην υφιστάµενη κατάσταση των ως άνω υπηρεσιών της χώρας. Σε ορισµένες όµως υπηρεσίες, οι οποίες δεν απέστειλαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή, κάποια ή όλα τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν είναι κατά προσέγγιση. Η προσέγγιση έγινε σύµφωνα µε παρελθόντα στοιχεία από τα βιβλία του Υπουργείου ικαιοσύνης. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή περιορίστηκε στην συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την κίνηση εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών στα ηµερολογιακά έτη 2003 και, διότι η διαδικασία συγκέντρωσης και εξακρίβωσης των στοιχείων αυτών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και κυρίως γιατί τα έτη αυτά είναι ενδεικτικά σε σχέση και µε τα ηµερολογιακά έτη 2005 και 2006 λόγω των νοµοθετικών ρυθµίσεων για την παραγραφή αδικηµάτων που εφαρµόστηκαν. ύσκολη, επίσης, είναι και η διαδικασία συγκέντρωσης και εξακρίβωσης των στατιστικών στοιχείων των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων για τους λόγους που αναφέρονται άνω και κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε αρκετά από αυτά. Και 3

4 συγκεκριµένα: α. Σε αρκετά έµµισθα Υποθηκοφυλακεία λειτουργούν παράλληλα και µεταβατικά Κτηµατολογικά Γραφεία της «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» (τα οποία χρησιµοποιούν και υπαλλήλους των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων), για τα οποία δεν µας έχουν αποσταλεί στοιχεία. β. Ο τρόπος υπολογισµού των εισερχοµένων εγγράφων αλλά και του αριθµού των πιστοποιητικών και αντιγράφων που χορηγούνται και κυρίως ο τρόπος υπολογισµού των εισερχοµένων αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων διαφέρει από Υποθηκοφυλακείο σε Υποθηκοφυλακείο. γ. εν υπάρχουν στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης συγκεντρωτικοί πίνακες µε τα στατιστικά στοιχεία των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων. Παρόλα τα ανωτέρω, η επιτροπή συνέταξε πίνακα στατιστικών στοιχείων, µε ελλιπή έστω στοιχεία για τις πράξεις και αιτήσεις των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων και ορισµένων µεταβατικών Κτηµατολογικών Γραφείων της «Κτηµατολόγιο Α.Ε.». Ταυτόχρονα µε τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των Πολιτικών και Ποινικών ικαστηρίων και Εισαγγελιών, των ιοικητικών ικαστηρίων και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων, η επιτροπή επεξεργαζόταν και εναλλακτικά κριτήρια ανακατανοµής των οργανικών θέσεων των ως άνω Υπηρεσιών. Γ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η επιτροπή, από τη συγκριτική µελέτη των στοιχείων, κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα:. Την τελευταία εικοσαετία, (από το 989) δεν έχει πραγµατοποιηθεί αύξηση του συνολικού αριθµού των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων. 2. Ενώ την ίδια στιγµή : ο. Υπάρχει συνεχής αύξηση της δικαστηριακής ύλης, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί σηµαντικά και ο όγκος εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. 4

5 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΕΤΩΝ Με στοιχεία από τα αντίστοιχα βιβλία του υπουργείου της δικαιοσύνης (το 988) ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΓΩΓΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΘΗΚΕΣ) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΘΗΚΕΣ) Στο υπουργείο δεν διαχωρίζονται επακριβώς οι αγωγές και οι αιτήσεις Στο υπουργείο δεν διαχωρίζονται επακριβώς οι αποφάσεις ΜΗΝΥΣΕΙΣ Στο υπουργείο δεν υπάρχουν στοιχεία για αναστολές, ακυρώσεις & συγχωνεύσεις, ούτε για εφέσεις κατά αποφάσεων µονοµελούς πληµ/κείου ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ & ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ Υ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) περίπου αποφάσεις µεταβατικών µονοµελών πληµ/κείων ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ Υ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΕΤΩΝ κατανεµηµένες 8.53 (το 2007) Εκ των οποίων οι 200, περίπου, είναι κενές ( αγωγές & αιτήσεις αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής & προσηµειώσεων) ( αποφάσεις διαταγές πληρωµής & προσηµειώσεις) αναστολές, ακυρώσεις & συγχωνεύσεις εφέσεις κατά αποφάσεων µονοµελούς πληµ/κείου αποφάσεις µεταβατικών µονοµελών πληµ/κείων 5

6 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΘΗΚΕΣ) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (εκ των οποίων µόνο 278 περίπου είναι οι υποθέσεις) 439 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές ποινικές αποφάσεις) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΕΤΩΝ Εκκρεµείς υποθέσεις προηγουµένων ετών = εν υπάρχουν στο υπουργείο στοιχεία για εκκρεµείς υποθέσεις µέχρι 987 ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚ ΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εν υπάρχουν στο υπουργείο στοιχεία για περαιωθείσες υποθέσεις Καταργήσεις και συνεκδικάσεις = περαιωθείσες ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ 988 ΕΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εν υπάρχουν στο ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ υπουργείο στοιχεία Εκκρεµείς για εκκρεµείς υποθέσεις προηγουµένων ετών υποθέσεις µέχρι 987 = ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚ ΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εν υπάρχουν στο υπουργείο στοιχεία για περαιωθείσες υποθέσεις Καταργήσεις και συνεκδικάσεις = 9.0 περαιωθείσες 6

7 ΤΗΝ Ι ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο, 2ο. Οι οργανικές θέσεις των ικαστικών Λειτουργών έχουν αυξηθεί. 3ο. Έχουν συσταθεί νέα Πολιτικά, Ποινικά και ιοικητικά ικαστήρια 4ο. Ένα µεγάλο ποσοστό δικαστικών υπαλλήλων βρίσκεται µε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες συνεχώς και σταθερά την τελευταία εικοσαετία. 5ο. Σηµαντικό ποσοστό υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων ανά έτος, απουσιάζει δικαιολογηµένα µε άδειες µητρότητας, εκπαιδευτικές και άνευ αποδοχών αλλά και λόγω προβληµάτων υγείας αρκετά από τα οποία οφείλονται στην εντατικοποίηση της εργασίας κ.α. 6ο. Τα κριτήρια για την εκάστοτε µέχρι και σήµερα ανακατανοµή (µεταξύ των κλάδων) των οργανικών θέσεων δεν ήταν ενιαία και σταθερά για όλες τις ικαστικές Υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων ενίοτε να µην είναι ορθολογική, ενώ τώρα γίνεται προσπάθεια εξορθολογισµού αυτής. Όλα τα ανωτέρω, οδήγησαν την επιτροπή στο συµπέρασµα ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη αύξησης και ανακατανοµής των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία µάλιστα θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε «προοπτική» την εύρυθµη λειτουργία των ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ. 7

8 . ΚΡΙΤΗΡΙΑ Από την επεξεργασία αξιολόγηση και τη συγκριτική µελέτη των στοιχείων η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της πολλές παραµέτρους, µε στόχο την θέσπιση «δίκαιων» κριτηρίων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας, κατέληξε στα κριτήρια ανακατανοµής και αύξησης των οργανικών θέσεων των ικαστικών Υπαλλήλων, ως εξής (σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν αλλά και επισυνάπτονται): ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 8

9 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ** ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ, ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. *2* ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ H KATANOMH ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΟΠΟΥ Ο ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. *3* ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΣΤΑ Υ.Σ. ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 2, ΣΤΑ ΙΟΙΚ. ΕΦΕΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3 ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΣτΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3) *4* ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ (ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΤΑ 00% ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 50%. ΣΤΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ Ε ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝΥΠΟΨΗΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ). Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΖΟΥΝ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ). *5* ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΠ) ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟ 0% ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. *6* Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ *7* Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ: ΙΑ 2500 ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΑ 2800 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ 3000 ΕΩΣ 3500 ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ. 0

11 *8* Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΜΕΝ ΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 0% ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ Ε ΤΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 6% ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ *9* ΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗ ΙΚΟΓΡΑΦΑ Α) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ Υ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Β) ΑΠΌ ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣτΕ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ *0* ** *2* *3* *4* *5* *6* *7* ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ) ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΣΕ ΟΣΕΣ Ε ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ - ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΞΗΣ: α) ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ, ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΚΑΘΑΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ. β) ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΚΑΘΑΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ /2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ /3 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ /5 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 5 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑ 3000 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ. ΕΙ ΙΚΑ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΗΛΑ Η ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΣΚΟΛΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΠΙ Ι ΟΝΤΑΙ. ΣΤΑ Ε ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ (ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ - ΠΤΑΙΣΜΑ) Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 3% ΕΩΣ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣτΕ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑ 0% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2007, ΜΕΤΑ ΗΛΑ Η ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ 70% ΠΕΡΙΠΟΥ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 30% ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

12 *8* ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΟΠΟΥ Ο ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ. 2

13 Ε. ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΑΥΞΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ) ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ Σηµειώσεις και διευκρινήσεις που αφορούν στους πίνακες που ακολουθούν αλλά και στους αναλυτικούς επισυναπτόµενους πίνακες: Σε ορισµένες περιπτώσεις δικαστικές υπηρεσίες και στη στήλη «πρόταση επιτροπής» για την κατανοµή των οργανικών θέσεων, που οι προτεινόµενες οργανικές θέσεις είναι περισσότερες από τις αναλογούσες, αυτές έχουν τονιστεί µε κίτρινο χρώµα (σε έγχρωµη εκτύπωση) ή µε γκρι χρώµα (σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). Στα δικαστήρια µε την ένδειξη ΚΠ (Κατά Προσέγγιση) όλες οι στήλες και σε ορισµένα εξ αυτών ελάχιστες στήλες έχουν συµπληρωθεί κατά προσέγγιση µε στοιχεία από τα αντίστοιχα βιβλία που τηρούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης, διότι τα περισσότερα εξ αυτών των δικαστηρίων δεν απέστειλαν πίνακες στατιστικών στοιχείων στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή. Η στήλη ένα () των Ειρηνοδικείων συµπληρώθηκε κατά προσέγγιση, διότι δεν ζητούνται και δεν υπάρχουν στοιχεία για τη στήλη αυτή στα αντίστοιχα βιβλία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ικαιοσύνης. Η στήλη αυτή προέκυψε από τον πολλαπλασιασµό της στήλης δύο (2) των πολιτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων µε τον συντελεστή 2,2 που αντιστοιχεί στον λόγο της διαίρεσης του γενικού συνόλου της Χώρας της στήλης ένα () των Ειρηνοδικείων δια του γενικού συνόλου της Χώρας της στήλης δύο (2). Για τις υπόλοιπες στήλες (4,5,6,7,,2) των Ειρηνοδικείων και Πταισµατοδικείων µε την ένδειξη ΚΠ δεν υπάρχουν στοιχεία για να καταχωρισθούν, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κίνηση εργασιών για τις κενές στήλες, στα περισσότερα όµως εξ' αυτών η κίνηση των εργασιών σε αυτές τις στήλες (4,5,6,7,,2) είναι ελάχιστη. Οι κενές στήλες (όλων των υπολοίπων δικαστηρίων που δεν έχουν την ένδειξη ΚΠ ) δεν έχουν συµπληρωθεί διότι κατά κύριο λόγο στις στήλες αυτές η κίνηση εργασιών είναι µηδενική ή σχεδόν µηδενική. Ορισµένες µόνο από τις στήλες των δικαστηρίων αυτών συµπληρώθηκαν κατά προσέγγιση. Ο συνολικός αριθµός των Ειρηνοδικείων και Πταισµατοδικείων που έχει αναγραφεί στους πίνακες είναι 352 (εκ των οποίων 4 Ειρηνοδικεία, 4 Πταισµατοδικεία, 260 Μικτά Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία στα οποία υπάρχουν οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και 0 Μικτά Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία τα οποία καταργήθηκαν µέχρι το 2005). Τα πεδία των συνόλων της χώρας έχουν συµπληρωθεί µόνο για τις στήλες για τις οποίες υπάρχουν στη διάθεση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής στοιχεία για όλες αυτές τις στήλες και από όλα ανεξαιρέτως τα δικαστήρια. Για τις εκθέσεις και πράξεις (αιτήσεις διόρθωσης, όρκιση και εκθέσεις πραγµατογνωµόνων, αιτήσεις ορισµού δικασίµου κλπ) και άλλα 3

14 στοιχεία δεν υπάρχουν στήλες στον οικείο πίνακα διότι δεν ζητήθηκαν στοιχεία από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Οι πολιτικές αποφάσεις που ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΕ Η/Υ ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ( ΙΣΚΕΤΑ) Ή ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ Ε ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ Ή ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑ Ι ΕΤΑΙ ΜΕΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΙΣΚΕΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟ Η/Υ ΤΟΥ Υ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ, Η ΕΥΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ, Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΧ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ). ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ. ΤΟ Ε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΛΗΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ, ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΕΠΙ ΟΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Η ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Η µελέτη για την ανακατανοµή των οργανικών θέσεων µε οποιοδήποτε στοιχείο από τις στήλες του πίνακα και αν γίνει και για οποιοδήποτε έτος, είτε µε το µέσο όρο των ετών 2003 και, είναι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ µεταξύ των δικαστηρίων. Αυτό σηµαίνει ότι σήµερα (2006) τα στοιχεία ανά στήλη έχουν αυξηθεί λόγω της αύξησης (το ) της καθ' ύλην αρµοδιότητος των ειρηνοδικείων που έγινε το αλλά και του προσδιορισµού των πολιτικών υποθέσεων εντός εξαµήνου ή έτους, ανάλογα µε τη διαδικασία. Η επιτροπή υπολόγισε ενιαίο ποσοστό αύξησης για τα έτη 2005 και εντεύθεν, οπότε και µε τα στοιχεία του 2006 η συγκριτική µελέτη µεταξύ των δικαστηρίων θα ήταν ίδια περίπου. Σε ορισµένες δε στήλες η κίνηση των εργασιών έχει µειωθεί. Η αύξηση είναι σηµαντική και ουσιαστική για να επηρεάσει την ανακατανοµή ή αύξηση των οργανικών θέσεων ιδιαίτερα στα µεγάλα δικαστήρια, κυρίως στα ειρηνοδικεία και πταισµατοδικεία που εδρεύουν στην πόλη που έχει την έδρα του το πρωτοδικείο, δηλ. στα µεσαία και µεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία παρατηρείται και αύξηση του αριθµού 4

15 των δικασίµων - εδρών - πινακίων ή αύξηση του αριθµού των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια καθώς και αύξηση αριθµού των Ειρηνοδικών. Στα ασφαλιστικά µέτρα η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή συνυπολόγισε ότι κατά την εκδίκαση τους συµπράττει (σε όλα) γραµµατέας. Σε ορισµένα δικαστήρια των µεγάλων αστικών κέντρων έχει µηχανογραφηθεί ή είναι προς µηχανογράφηση η κίνηση των εργασιών τους. Κύριο κριτήριο για τις οργανικές θέσεις γραµµατέων είναι η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ, όπως αναφέρονται στους πίνακες των κριτηρίων κατανοµής. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΤΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, η επιτροπή προτείνει να παραµείνουν ως έχουν. Το σύνολο των πολιτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων της χώρας (στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι διαταγές πληρωµής και απόδοσης µισθίου ούτε οι εκθέσεις - πράξεις) αντιστοιχεί στο 50% των εισερχοµένων αντιστοίχων δικογράφων αγωγών - αιτήσεων. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου ίδιο σε όλα τα δικαστήρια. Από το σύνολο των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια προς εκδίκαση συζητούνται το 60% περίπου κατά µέσο όρο. Στη στήλη ένα () των Ειρηνοδικείων έχουν καταχωρισθεί τα δικόγραφα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΙΑΦΟΡΩΝ (τακτικής, ειδικών διαδικασιών, εκουσίας, ασφαλιστικών µέτρων, µικροδιαφορών, αυτοκινήτων, εργατικών, µισθώσεων, πιστωτικών τίτλων και αµοιβών): δηλαδή, οι ΑΓΩΓΕΣ, οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι ΚΛΗΣΕΙΣ (επαναφορά υπόθεσης µε κλήση) και οι ΑΝΑΚΟΠΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσεις πράξεις, αλλά ούτε και οι αναβολές, µε την επιφύλαξη ότι ενδεχοµένως ορισµένα Ειρηνοδικεία να έχουν συµπεριλάβει στη στήλη αυτή και τις αναβολές. Ο αριθµός του γενικού συνόλου της χώρας των δικογράφων της στήλης είναι υπερδιπλάσιος των αποφάσεων της στήλης 2. Ο αριθµός των υποθέσεων που προσδιορίζονται - εγγράφονται για να εκδικαστούν ανά δικάσιµο - πινάκιο διαφέρει από δικαστήριο σε δικαστήριο. Γραµµατείς των µεταβατικών εδρών ορίζονται οι υπηρετούντες στα οικεία Ειρηνοδικεία Πταισµατοδικεία ή Πρωτοδικεία (εφ' όσον βέβαια υπάρχουν υπηρετούντες) στην έδρα των οποίων συνεδριάζουν τα µεταβατικά δικαστήρια µεγαλύτερου βαθµού δικαιοδοσίας. Αλλιώς καθήκοντα γραµµατέα των µεταβατικών πληµµελειοδικείων ασκούν οι γραµµατείς των Πρωτοδικείων, το ίδιο δε συµβαίνει και για τη λειτουργία των Ειρηνοδικείων - Πταισµατοδικείων στα υπόλοιπα αντικείµενα τους εφόσον αυτά δεν έχουν υπηρετούντες δικαστικούς υπαλλήλους. 5

16 Τα Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία έχουν καταχωρισθεί κατά εφετειακή περιφέρεια (µε αλφαβητική σειρά εφετειακής περιφέρειας) και κατά πρωτοδικειακή (εντός της εφετειακής) περιφέρεια. 6

17 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γραµµατέων Υφιστάµενες ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες Π.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ. Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες Άρειος Πάγος Σύµφωνα µε στοιχεία από ιστοσελίδα Υπουργείου ικαιοσύνης, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟ => Εισ. Α.Π ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Η/Υ Χειριστών Η/Υ ακτ/φων - Επιµελητών ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών

18 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΩΝ και ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Υ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2003 ΚΑΙ α) ΕΦΕΤΕΙΟ γ) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ δ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Π.Ε. Τ. Ε Α α 20β 20δ Αθηvώv α , , , , ,40,8 (α,γ:εδρας γ 8 02, , , , ,64 0,46 δ.μεταβατικό) δ 620 α , , , , ,94 0,79 Θεσσαλovίκης γ 32 40,5 39,0 8, , ,48 0,36 Πατρώv Πειραιά Λάρισας Κρήτης Χανιά Θράκης Ναυπλίoυ α α α α α α ,5 25,6 22, 8,2 7,2 7, ,9 2,,6,3,2, ,6 2,6 2,2,8,7, ,0 3,2 27,0 22,3 2, 2, ,8, 0,83 0,74 0,67 0,56 0,67 0,95 0,68 0,64 0,57 0,48 γ γ γ γ γ γ ,5 5,8 5,0 2,2,5, ,0,0, ,3 5,2 4, 2,9 2,9 2, ,9 2,9 20, 5, 4,5 4, ,50 0,78 0,47 0,45 0,40 0,27 0,36 0,54 0,35 0,36 0,3 0,2.Μακεδονίας Κοζάνη Καλαµάτας 2005 και 2006 κατά προσέγγιση Iωαvvίvωv Λαµίας (α,γ:εδρας δ. Μεταβατικό) ωδεκαvήσoυ Ρόδος (α,γ:εδρας δ. Μεταβατικό) Κέρκυρας Αιγαίoυ (α,γ:εδρας δ.μεταβατικό) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ α ,8 8 0,5 0,9 8, ,67 0,55 γ 5 5,4 6 2, , ,50 0,38 α ,4 8 0,4 0,8 6 0, ,56 0,45 γ 4 5,9 6 2, , ,33 0,25 α ,8 9 0,7 3 0,9 3, ,00 0,83 γ 4 4,6 5 3, , ,60 0,43 α ,7 8 0,5 0,9 7, 6 6 0,67 0,55 γ 5 5,6 6 2, , ,50 0,38 δ 280 α ,4 8 0,6 0,8 9 0, ,89 0,73 γ 4 4, , , ,40 0,29 δ 225 α , 8 0,4 3 0,8 0, ,67 0,55 γ 4 5, , , ,40 0,29 α ,0 9 0,3 0,8 0 0, ,90 0,75 γ 5 5, , , ,50 0,38 δ 699 Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ α)εφετείων γ)εισαγγελιών Εφ. Γραµµατέων Η/Υ ακτ/φων - Χειριστών Η/Υ Επιµελητών ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/200 α , , , ,06 0,89 ΣΥΝΟΛΑ γ 2 263, , ,55 0,40 Μεταβατικά δ 824

19 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 63 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Υ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2003 & ΣΤΗΛΗΣ 2 A/A α)πρωτο ΙΚΕΙΟ β)εισαγγελια M.O ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 6ΧΑΛΚΙ ΑΣ (και µεταβατικό εφετείο) ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΟΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΟ ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (κατά προσέγγιση) ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (κατά προσέγγιση) ΠΟΙΝΙΚΩΝ (πλήν ΜΟ & Μεταβατικού Πληµ/κείου) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ πλην διαταγών πληρωµής & απόδοσης µισθίου, διαθηκών, συναινετικών προσηµειώσεων ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. Τ. Ε. α)πρωτοδικείου β)εισαγγελίας ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ Ν - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ α , , , , ,6 0, β , , , , ,36 0,2 ΑΤΤΙΚΗΣ α , , , , ,48 0, β 20 26, , , , ,27 0,7 α , , , , ,53 0, β 70 75, , , , ,3 0,8 α , , , , ,33 0, β 33 46,7 46,0 2 22, , ,9 0,3 α , , , , ,42 0, β 30 32, 32,0 20 5, ,8 50 0,33 0,22 ΑΧΑΙΑΣ α , , , , ,35 0, β 22 3,6 30,0 2 4, , ,26 0,8 α , , 3 4 2, , ,48 0, β 22 29,4 27,0 4 3, , ,32 0,2 α , , , , ,39 0, β 8 26,6 25,0 6 2, , ,23 0,6 α , , , , ,4 0, β 20 25,7 25,0 0, , ,23 0,6 α , , , , ,39 0, β 8 22,9 22,0 7 0, , ,27 0,9 α , , , , ,4 0, β 5 20,3 9,0 6 9, , ,2 0,4 Ω /ΣΟΥ α ,3 30 2,5 2 3, , ,32 0, β 5 20, , , ,26 0,9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ α ,4 27 2,6 2 3, , ,36 0, β 5 8, , , ,24 0,7 α ,4 27,7 2 3, , ,39 0, β 4 6, , , ,24 0,7 α ,9 26 2,4 2 3, , ,33 0, β 4 6, , , ,25 0,7 α ,2 23 0,9 3, , ,29 0, β 4 5, , , ,2 0,4 ΗΛΕΙΑΣ α ,2 24 2,5 2 3, , ,44 0, β 3 4, , , ,29 0,2 α ,2 22, 3, , ,35 0, β 2 4, 4 6 6, , ,2 0,5 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ α ,8 24 2,4 2 3, ,6 29 0,44 0, β 3 4, , , ,2 0,5 α , 22,3 2, , ,39 0, β 3 5, , , ,2 0,4 α , 25,9 2 4, ,5 30 0,42 0, β 3 5, , , ,33 0,24 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/200 ΣΕΛΙ Α

20 A/A α)πρωτο ΙΚΕΙΟ β)εισαγγελια ΠΟΙΝΙΚΩΝ (πλήν ΜΟ & Μεταβατικού Πληµ/κείου) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ πλην διαταγών πληρωµής & απόδοσης µισθίου, διαθηκών, συναινετικών προσηµειώσεων M.O ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (κατά προσέγγιση) ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (και µεταβατικό εφετείο) ΡΑΜΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΡΟ ΟΠΗΣ ΘΗΒΩΝ ΚΩ (και µεταβατικό εφετείο) Ε ΕΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ (και µεταβατικό εφετείο) ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ α)πρωτοδικείου β)εισαγγελίας ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. Τ. Ε. ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ Ν - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/ α ,4 20,3 2, , ,33 0, β 0 5, , , ,29 0,2 α , ,0 2 3, , ,48 0, β 5 4, 5 6 6, , ,27 0,9 α ,8 25,4 2 3, ,6 30 0,42 0, β 5 4, , , ,27 0,9 α ,6 9,0 2, , ,25 0, β 0 3, , 6 5 9, ,25 0,7 α , ,3 2 3, , ,4 0, β 2 7, , , ,27 0,9 α ,3 20,0 3, , ,43 0, β 3, , , ,23 0,6 α ,5 2, 2, , ,45 0, β 3 2, , , ,23 0,7 α ,8 9, 2, , ,3 0, β 0 0,8 6 5, 5 6 5, ,27 0,9 α ,5 9,0 2, , ,3 0, β 9 0,8 5 5, 5 4 5, ,8 0,3 α 800 6,3 5 0,7,0 3 8, ,3 0, β 7 0, , , ,2 0,4 ΠΕΛΛΑΣ α ,3 9, 3, , ,4 0, β 0,2 6 5, 5 6 6, ,27 0,9 α ,2 9 0,9 3, , ,4 0, β,3 6 5, , ,27 0,9 ΒΟΙΩΤΙΑΣ α ,0 7, 2, 7 2, ,33 0,3 75 β 8 2,2 4 4, , ,8 0,3 α ,8 6 0,6 2 0,9 6 8, ,29 0,26 84 β 9,6 4 5, , ,8 0,3 α ,5 8 0,7 3 0, , ,32 0,27 8 β 3, , , ,5 0, α ,9 5 0,7 3 0,9 9 7, ,38 0,33 77 β 8 9, , , ,22 0,5 α ,2 8 0,8 2,0 2 9, ,32 0,29 68 β 2, , , ,7 0,2 α ,0 4 0,8 2 0,8 7 6, ,33 0, β 7 9, ,0 4 3, ,22 0,5 α 622 3,8 3 0,6 2 0,8 4 6, ,29 0, β 7 8, , , ,25 0,7 α ,2 6 0,7 3 0,8 20 6, ,35 0, β 9,4 6 4, , ,8 0,3 α ,4 5 0,6 2 0,9 7 6, ,3 0, β 6 8, , , ,25 0,7 α , 8 0,7 3 0,8 22 5, ,32 0, β 7,8 6 3,4 4 7, ,27 0,2 ΕΒΡΟΥ α ,2 2 0,5 2 0,7 5 4, ,46 0, β 6 8, ,7 4 0, ,25 0,7 α ,3 4 0,7 2 0,8 7 5, ,33 0, β 9 8, , , ,22 0,5 ΛΑΚΩΝΙΑΣ α ,7 4 0,8 2 0,8 7 6, ,4 0, β 7 8, 8 4 3,2 3, ,25 0,8 ΣΕΛΙ Α 2

21 A/A α)πρωτο ΙΚΕΙΟ β)εισαγγελια ΠΟΙΝΙΚΩΝ (πλήν ΜΟ & Μεταβατικού Πληµ/κείου) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ πλην διαταγών πληρωµής & απόδοσης µισθίου, διαθηκών, συναινετικών προσηµειώσεων M.O ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ (κατά προσέγγιση - και µεταβατικό εφετείο) ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΡΟΥ (κατά προσέγγιση) ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (και µεταβατικό εφετείο) ΑΜΦΙΣΣΑΣ (κατά προσέγγιση) ΝΑΞΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κατά προσέγγιση) ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (κατά προσέγγιση) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (κατά προσέγγιση) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ α)πρωτοδικείου β)εισαγγελίας ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. Τ. Ε. ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ Ν - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/ α , 5 2,0 2 0,9 8 8, ,44 0, β 9 9, , , ,3 0,23 α ,5 5 0,8 3 0,9 6 7, ,38 0,33 70 β 8 7, , , ,25 0,8 α ,0 3 0,6 2 0,7 6 3, ,36 0, β 7 6, ,8 3 9, ,29 0,2 α ,3 3 0,9 2 0,7 5 5, ,5 0, β 9 6, , , ,33 0,25 ΚΥΚΛΑ ΩΝ α ,8 2 0,5 2 0,6 5, ,38 0,33 43 β 7 5, ,5 3 8, ,29 0,2 α ,9 0,5 2 0,6 4 2, ,42 0, β 7 6, ,4 3 8, ,29 0,2 α ,9 0,7 2 0,7 3, ,5 0, β 6 5, , , ,5 0,33 α ,0 0,5 2 0,6 4 2, ,42 0, β 6 5,3 6 4, , ,33 0,22 α ,9 0,8 4 0,5 5, ,42 0, β 6 5, ,0 3 7, ,33 0,22 α ,4 9 0,4 2 0,5 0 0, ,4 0,33 3 β 4 5, , 2 8 7, ,33 0,25 α 28 8,0 0,4 2 0,5 4 9, ,42 0, β 5 4,9 5 4, , ,4 0,29 α ,5 8 0,3 2 0,5 9, ,44 0,36 8 β 5 4,6 5 3, , ,4 0,29 α , 0,6 2 0,5 4 0, ,33 0, β 5 4,5 5 4, , ,4 0,29 α ,3 8 0,3 2 0,4 0 9, 4 4 0,44 0, β 5 4,3 5 3, , ,4 0,29 α , 0 0,3 2 0,4 3 8, ,36 0,3 27 β 7 5,2 7 5, , ,29 0,22 α ,3 8 0,3 2 0,4 8, ,44 0,36 2 β 5 4,0 5 5, , ,4 0,29 α ,6 7 0,2 3 0,3 0 6, ,5 0, β 4 2, , , 7 0,2 0,4 ΣΥΝΟΛΑ α , , β , ,866 ΣΕΛΙ Α 3

22 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ (Ε=ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ Μ=ΜΙΚΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ Π=ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ κατά Εφετειακή Περιφέρεια και µε αλφαβητική σειρά Εφετείων ΚΠ = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ικόγραφα που κατατέθηκαν (αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές) όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (δεν συµπεριλαµβάνονται οι αναβολές ούτε οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσει Αποφάσεις όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (πλην διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου και εκθέσεων - πράξεων) που δηµοσιεύτηκαν ή Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου = διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου 3 ικογραφίες (προκαταρκτικές, προανακριτικές πρωτοείσακτες και δευτεροείσακτες και ξένων αρχών) που εισήχθησαν. Στη στήλη αυτή δεν περιλαµβάνονται οι µη περαιωθείσες δικογραφίες προηγούµενων ετών. 8 Πταισµατικές Αποφάσεις συνολικά που εκδόθηκαν (καταδικαστικές, αθωωτικες, ερήµην, αναβλητικές κλπ) = Υποθέσεις B) Αριθµός αποφάσεων Μεταβατικού & Τριµελούς Πληµ/κείου 9 0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Αθηvώv Ε , , , , Αθηνών Π ,4 65 0, , , Αµαρoυσίoυ Μ ΚΠ ,4 25 2, , , Αχαρvώv Μ ,8 9 0,4 5,9 3 3, Ελευσίvας Μ ,3 5 0, 5, , Καλλιθέας Μ ,5 5 0,6 6 3, , Κρωπίας Μ ,2 2 0,4 5 2, , Λαυρίoυ Μ ,9 6 0, 5 0,6 3 3, Ν. Iωvίας Μ ,3 4 0,5 4 2, , Ιλίου (Ν.Λιoσίωv) Μ ,3 7 0,3 3, , Μαραθώvoς Μ ,2 5 0,2 4 0, , Μεγάρωv Μ ,4 5 0,2 5 0, , Περιστερίoυ Μ ,2 0 0,4 5,5 4 5, Χαλαvδρίoυ Μ ΚΠ ,3 6 0,6 5 3, , Αγ. Παρασκευής (Καταργήθηκε) Μ 6 Θηβώv Ε ,9 5 0,3 0,2 6 5, Θηβώv Π ,7 3 0,0 3 0, , Ερυθρώv Μ ,2 0,0 0,0 0,2 0 9 Θεσπιώv Μ ,7 0,0 0, 0,8 20 Θίσβης (Καταργήθηκε) Μ 3 ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 4 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΕΩΣ 20//2006 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΌ ΝΟΕΜ Χαλκίδας Ε ,6 9 0,4 2 0,3 7, Χαλκίδας Π ,8 5 0,0 4 2, , Αγίας Αννας Μ ΚΠ ,6 0,0 0,2 0, Αυλωναρίου Μ ,5 0,0 0,2 2 0, Iστιαίας Μ ,0 3 0,, 2 4 4, 5 26 Καρύστoυ Μ ,4 2 0,0 0,4 2, Κύµης Μ , 0,0 0,3 2, Λίµνης Μ ,4 0,0 0,2 0, Σκύρoυ Μ ,4 0,0 0,2 2 0, Ταµιvέωv(Αλιβέρι) Μ ,2 0,0 0,4 2,6 2 3 Αvδρoυ Μ ΚΠ ,8 0,0 0,3 2, 2 32 Ερµoύπoλης Μ ΚΠ ,3 2 0, 0,3 3, Κύθvoυ Μ ΚΠ , 0,0 0,0 0,2 34 Μήλoυ Μ ΚΠ ,4 0,0 0,2 2 0, Μυκόvoυ Μ ΚΠ ,5 2 0,0 0,6 2 2, 3 36 Πάρoυ Μ ΚΠ ,5 2 0, 0,5 2 2, 3 37 Σερίφoυ Μ ΚΠ ,4 0,0 0, 0,4 38 Σίφvoυ Μ ΚΠ ,2 0,0 0, 0,2 39 Τήvoυ Μ ΚΠ ,6 0,0 0,2 2 0,9 2

23 ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ (Ε=ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ Μ=ΜΙΚΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ Π=ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ κατά Εφετειακή Περιφέρεια και µε αλφαβητική σειρά Εφετείων ΚΠ = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ικόγραφα που κατατέθηκαν (αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές) όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (δεν συµπεριλαµβάνονται οι αναβολές ούτε οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσει Αποφάσεις όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (πλην διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου και εκθέσεων - πράξεων) που δηµοσιεύτηκαν ή Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου = διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου 3 ικογραφίες (προκαταρκτικές, προανακριτικές πρωτοείσακτες και δευτεροείσακτες και ξένων αρχών) που εισήχθησαν. Στη στήλη αυτή δεν περιλαµβάνονται οι µη περαιωθείσες δικογραφίες προηγούµενων ετών. 8 Πταισµατικές Αποφάσεις συνολικά που εκδόθηκαν (καταδικαστικές, αθωωτικες, ερήµην, αναβλητικές κλπ) = Υποθέσεις B) Αριθµός αποφάσεων Μεταβατικού & Τριµελούς Πληµ/κείου 9 0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 3 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 4 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 40 Μυτιλήvης Ε ,0 5 0,2 0,2 6 3, Μυτιλήvης Π ,5 4 0,0 2 0,8 6 2, Ερεσoύ Μ ,5 0,0 0,2 0, Καλλovής Μ ,6 2 0,0 0,5 3 2, Λήµvoυ (Συνεδριάζει επι πλέον και µεταβατικό 3µελές πληµ/κείο µε 90 υποθέσεις το 2003 και 7 το ) Μ ,6 2 0,0 0,6 3 2, Παπάδoυ Μ ,4 0,0 0,0 0, Πλωµαρίoυ Μ , 0,0 0,4, Πoλυχvίτoυ Μ ,9 0,0 0,2, 0 48 Σάµoυ Μ ,9 3 0, 0,2 4 2, Ευδήλου Μ ,2 0,0 0,0 0, Iκαρίας Μ ,0 0,0 0,4 2,5 2 5 Καρλoβασίoυ Μ ,4 2 0,0 0,4 3, Χίoυ Μ , 6 0,2 2 0,3 8 3, Βολισσού Μ , 0,0 0,0 0, 0 54 Νάξoυ Μ ,5 3 0,0 2 0,5 5 2, Αµοργού Μ ,0 0,0 0,0 0, 56 Θήρας Μ ,3 3 0,0,0 3, Ιου (Καταργήθηκε) Μ 0,0 0,0 58 Τραγαίας Μ ,4 0,0 0, 0, Κoζάvης Ε ,5 4 0,2 2 0, 6 3, Κoζάvης Π ,9 3 0,0 3 0,5 6,4 4 6 Αvασελίτσης Μ ΚΠ ,7 0,0 0,2 0, Εoρδαίας Μ ΚΠ ,4 7 0,2, , Σερβίωv Μ ,3 2 0,0 0,5 2, Σιατίστης Μ ,0 0,0 0,3 2, Γρεβεvώv Μ ΚΠ ,6 5 0, 0,4 6 3, εσκάτης Μ ΚΠ ,4 0,0 0,2 0, Πενταλόφου Μ ΚΠ ,0 0,0 0,0 0, Καστoριάς Μ ,5 5 0, 2 0,2 7 2, Νεστoρίoυ Μ ΚΠ , 0,0 0,0 2 0, 0 70 Κλεισούρας ( εν λειτουργεί) Μ 0,0 0,0 0,0 0,0 0 7 Φλώριvας Μ ,0 4 0, 2 0,3 6 2, Αµυvταίoυ Μ ,3 2 0,0 0,4 3, Πρεσπών Μ , 0,0 0,0 0, 0 74 Ρόδoυ Ε ,0 0,7 0,3 7 2, Ρόδoυ Π ,9 5 0,0 3 0, , Καρπάθoυ (Συνεδριάζουν επι πλέον και µεταβατικό 3µελές πληµ/κείο µε 56 υποθέσεις το 2003, 86 το και 206 το 2005 ΚΑΙ Μονοµελές πολιτικό µε 70 αποφάσεις ετησίως, ΚΑΙ Μεταβατικό στην Κασο) Μ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΕΩΣ 20//2006 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΌ ΝΟΕΜ ,4 2 0, 0,3, Σύµης Μ ΚΠ ,5 0,0 0,2 0,7 78 Μεγίστης (Καταργήθηκε) Μ

24 ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ (Ε=ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ Μ=ΜΙΚΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ Π=ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ κατά Εφετειακή Περιφέρεια και µε αλφαβητική σειρά Εφετείων ΚΠ = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ικόγραφα που κατατέθηκαν (αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές) όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (δεν συµπεριλαµβάνονται οι αναβολές ούτε οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσει Αποφάσεις όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (πλην διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου και εκθέσεων - πράξεων) που δηµοσιεύτηκαν ή Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου = διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου 3 ικογραφίες (προκαταρκτικές, προανακριτικές πρωτοείσακτες και δευτεροείσακτες και ξένων αρχών) που εισήχθησαν. Στη στήλη αυτή δεν περιλαµβάνονται οι µη περαιωθείσες δικογραφίες προηγούµενων ετών. 8 Πταισµατικές Αποφάσεις συνολικά που εκδόθηκαν (καταδικαστικές, αθωωτικες, ερήµην, αναβλητικές κλπ) = Υποθέσεις B) Αριθµός αποφάσεων Μεταβατικού & Τριµελούς Πληµ/κείου 9 0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 3 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 4 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 79 Κω Μ ,7 3 0, 2 0,4 5 3, Καλύµvoυ (Συνεδριάζει επι πλέον και µεταβατικό 3µελές πληµ/κείο µε 67 υποθέσεις το 2003 και Μ 26 το ) ,9 3 0,0,5 2 4,5 4 8 Λέρoυ Μ ,7 0,0 0,2 2 0, Πάτµoυ Μ ,5 0,0 0,2 0,7 83 Αστυπάλαιας (Καταργήθηκε) Μ 0 0,0 84 Νισύρου (Καταργήθηκε) Μ Θεσσαλovίκης Ε , , 5 5 2, , Θεσσαλovίκης Π ,3 33 0,0 20 2, , Βασιλικώv Μ ,6 3 0, 0, 2 2, Κoυφαλίωv Μ , 2 0, 0, 2, Λαγκαδά Μ , 7 0,4 2 0,7 6 8, Σωχoύ Μ ,5 0,0 0,0 0,6 9 Βέρoιας Ε ΚΠ ,2 6 0,3 0,2 7 5, Βέρoιας Π ΚΠ ,9 3 0,0 2, 5 3, Αλεξάvδρειας Μ ,2 4 0,, , Νάoυσας Μ ,8 4 0,, , Έδεσσας Μ ,3 4 0, 2 0,5 6 2, Αλµωπίας Μ ,5 4 0,2, , Σκύδρας Μ ,8 4 0,2 0,3 3 4, Κατερίνης Ε ,8 0 0,8 0,3 6 2, Κατερίνης Π ,7 4 0,0 2 0,9 6 2, Κολινδρού Μ ,2 0, 0,0,3 0 Κιλκίς Μ ,2 3 0,2 2 0,5 5 3, Γoυµένισσας Μ ,7 3 0, 0,6 3 3, Μoυριώv Μ ,7 0,0 0,2 2 0, Πoλυκάστρoυ Μ ,8 2 0, 0,5 2 2, Σερρώv Ε ,6 8 0,6 0,2 7 9, Σερρώv Π ,6 4 0,0 3, , Ηράκλειας Μ ,9 3 0,2 0,2 2 3, Νιγρίτας Μ ,9 4 0, 0,8 4 3, Πoρρoϊωv Μ ,2 2 0, 0,3 2,6 2 0 Ρoδoλίβoυς Μ ,9 3 0,2 0,3 2 3,4 4 Σιvτικής Μ ,4 4 0,2,2 3 5,7 5 2 Φυλλίδoς Μ ,2 0, 0,2 2,4 2 3 Πoλυγύρoυ Μ ,9 4 0, 2 0,4 6 2,4 5 4 Αρvαίας Μ ,7 2 0,0 0,2 2,0 2 5 Iερισσoύ Μ ,7 0,0 0,2 2 0,9 2 6 Κασσάvδρας Μ ,4 4 0, 0,7 3 4, Ν.Μουδανιών Μ ,2 4 0, 0,8 5 4,2 5 8 Συκιάς Μ ,2 0, 0,2 2, Γιαvvιτσώv Μ ,9 6 0,4 0,7 5 8, Κρύας Βρύσης Μ ,4 2 0, 0,,6 2 2 Κoµoτηvής Ε ,7 5 0,3 2 0,2 7 5, Κoµoτηvής Π ,3 3 0,0 3 0, , 5 23 Σαπώv Μ ,8 0,0 0,3, ράµας Ε ,2 7 0,5 0,2 6 7, ράµας Π ,5 3 0,0 3, , 5 26 Νευρoκoπίoυ Μ ,4 0,0 0,2 2 0, Νέστου Μ 2 7 0, 0,0 0,0 0, 0 28 Πρoσότσαvης Μ ,8 0,0 0,0 2 0,8 ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΕΩΣ 20//2006 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΌ ΝΟΕΜ

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Τον Ιούνιο 2007 πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο στο Λουτράκι στο οποίο, µεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Επιβεβαιώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 23 Ιουλίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0102201 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0101110

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 15 Νοεμβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις)

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις) Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες αναρτημένος 21 Ιουνίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Σ Ε ΑΡΤΑΣ, Σ Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Σ Ε ΠΥΡΓΟΥ, Σ Ε ΠΑΤΡΑΣ Σ Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ Ε ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Σ Ε ΣΠΑΡΤΗΣ, Σ Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Σ Ε ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Σ Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα