Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ / (ΦΕΚ Β τ. 794/ ) Υπουργική Απόφαση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 50201/1-6-2005 (ΦΕΚ Β τ. 794/10-6-2005) Υπουργική Απόφαση."

Transcript

1 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 5020/ (ΦΕΚ Β τ. 794/ ) Υπουργική Απόφαση. Για την α) Ανακατανοµή των υφιστάµενων οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινικών και ιοικητικών ικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων µε βάση τα πραγµατικά στατιστικά στοιχεία και ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και β) τη σύσταση αύξηση των οργανικών θέσεων λόγω της αύξησης της δικαστηριακής ύλης. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Γεράσιµος Φουρλάνος, Εφέτης Αθηνών. ΜΕΛΗ: Βασιλική Νικολοπούλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Κ.Υ.Υ.. Γεωργία Μηλιώνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Κ.Υ.Υ.. Χρήστος Καϋµενάκης, ικαστικός Υπάλληλος, Πρόεδρος.Σ. Ο ΥΕ. ηµήτριος Λιάτσος, ικαστικός Υπάλληλος, Γ. Γραµµατέας.Σ. Ο ΥΕ. Παναγιώτης Πανταζής, ικηγόρος. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Κοράκη, ικηγόρος.

2 Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η επιτροπή προέβη καταρχήν στη συγκέντρωση και καταχώρηση, σε ηλεκτρονική µορφή, στατιστικών στοιχείων : Α) για την κίνηση εργασιών και τις οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών και ικαστικών Υπαλλήλων των ικαστικών Υπηρεσιών και Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών γραφείων της χώρας, και Β) για τον αριθµό ικηγόρων και τον πληθυσµό της απογραφής του 200 κατά Πρωτοδικειακή Περιφέρεια. Αµέσως µετά προχώρησε στην ανάπτυξη, την επεξεργασία και τη συγκριτική µελέτη των στοιχείων αυτών καθώς και στην επεξεργασία κριτηρίων για την κατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων των ικαστικών Υπαλλήλων, λαµβάνοντας υπόψη της και προτάσεις ικαστικών Υπηρεσιών. Με την επισήµανση ότι ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των ικαστικών Υπαλλήλων, των Πολιτικών, Ποινικών και ιοικητικών ικαστηρίων της χώρας παραµένει ίδιος από το 988, ενώ η δικαστηριακή ύλη αυξάνεται συνεχώς. Στη συνέχεια, µε ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ανά βαθµό δικαιοδοσίας, προχώρησε στην κατανοµή των αναλογούντων στα κριτήρια αυτά οργανικών θέσεων ικαστικών Υπαλλήλων, από την οποία προκύπτει ανάγκη αύξησης και ανακατανοµής των οργανικών θέσεων που είναι απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία όλων των ικαστικών Υπηρεσιών, Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων σήµερα και στο άµεσο µέλλον. 2

3 Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της, στις και αφού διαπίστωσε ελλείψεις στα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο ικαιοσύνης σε σηµείο που πιθανόν να αλλοιώνονταν τα πραγµατικά στοιχεία, διαφοροποίησε τα ζητούµενα στοιχεία και κατέληξε στη διαµόρφωση ενιαίου κειµένου ερωτηµατολογίου που εστάλη σε όλες τις ικαστικές Υπηρεσίες, Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά γραφεία της χώρας. Τα σχετικά ερωτηµατολόγια επισυνάπτονται συµπληρωµένα. Η διαδικασία συγκέντρωσης και εξακρίβωσης των παραπάνω στοιχείων υπήρξε ιδιαίτερα χρονοβόρα για αρκετούς λόγους, µεταξύ των οποίων η καθυστέρηση αποστολής απαντήσεων,η ελλιπής ή λανθασµένη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων καθώς επίσης και η µη αποστολή αυτών από αρκετές υπηρεσίες της χώρας. Για τους λόγους αυτούς η επιτροπή υποχρεώθηκε να καλύψει τα κενά που προέκυπταν µε κάθε πρόσφορο µέσο και τρόπο, µε αποτέλεσµα όλα τα καταχωρηµένα δεδοµένα να ανταποκρίνονται άµεσα και στον µέγιστο βαθµό στην υφιστάµενη κατάσταση των ως άνω υπηρεσιών της χώρας. Σε ορισµένες όµως υπηρεσίες, οι οποίες δεν απέστειλαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή, κάποια ή όλα τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν είναι κατά προσέγγιση. Η προσέγγιση έγινε σύµφωνα µε παρελθόντα στοιχεία από τα βιβλία του Υπουργείου ικαιοσύνης. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή περιορίστηκε στην συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την κίνηση εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών στα ηµερολογιακά έτη 2003 και, διότι η διαδικασία συγκέντρωσης και εξακρίβωσης των στοιχείων αυτών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και κυρίως γιατί τα έτη αυτά είναι ενδεικτικά σε σχέση και µε τα ηµερολογιακά έτη 2005 και 2006 λόγω των νοµοθετικών ρυθµίσεων για την παραγραφή αδικηµάτων που εφαρµόστηκαν. ύσκολη, επίσης, είναι και η διαδικασία συγκέντρωσης και εξακρίβωσης των στατιστικών στοιχείων των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων για τους λόγους που αναφέρονται άνω και κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε αρκετά από αυτά. Και 3

4 συγκεκριµένα: α. Σε αρκετά έµµισθα Υποθηκοφυλακεία λειτουργούν παράλληλα και µεταβατικά Κτηµατολογικά Γραφεία της «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» (τα οποία χρησιµοποιούν και υπαλλήλους των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων), για τα οποία δεν µας έχουν αποσταλεί στοιχεία. β. Ο τρόπος υπολογισµού των εισερχοµένων εγγράφων αλλά και του αριθµού των πιστοποιητικών και αντιγράφων που χορηγούνται και κυρίως ο τρόπος υπολογισµού των εισερχοµένων αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων διαφέρει από Υποθηκοφυλακείο σε Υποθηκοφυλακείο. γ. εν υπάρχουν στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης συγκεντρωτικοί πίνακες µε τα στατιστικά στοιχεία των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων. Παρόλα τα ανωτέρω, η επιτροπή συνέταξε πίνακα στατιστικών στοιχείων, µε ελλιπή έστω στοιχεία για τις πράξεις και αιτήσεις των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων και ορισµένων µεταβατικών Κτηµατολογικών Γραφείων της «Κτηµατολόγιο Α.Ε.». Ταυτόχρονα µε τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των Πολιτικών και Ποινικών ικαστηρίων και Εισαγγελιών, των ιοικητικών ικαστηρίων και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων, η επιτροπή επεξεργαζόταν και εναλλακτικά κριτήρια ανακατανοµής των οργανικών θέσεων των ως άνω Υπηρεσιών. Γ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η επιτροπή, από τη συγκριτική µελέτη των στοιχείων, κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα:. Την τελευταία εικοσαετία, (από το 989) δεν έχει πραγµατοποιηθεί αύξηση του συνολικού αριθµού των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων. 2. Ενώ την ίδια στιγµή : ο. Υπάρχει συνεχής αύξηση της δικαστηριακής ύλης, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί σηµαντικά και ο όγκος εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. 4

5 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΕΤΩΝ Με στοιχεία από τα αντίστοιχα βιβλία του υπουργείου της δικαιοσύνης (το 988) ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΓΩΓΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΘΗΚΕΣ) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΘΗΚΕΣ) Στο υπουργείο δεν διαχωρίζονται επακριβώς οι αγωγές και οι αιτήσεις Στο υπουργείο δεν διαχωρίζονται επακριβώς οι αποφάσεις ΜΗΝΥΣΕΙΣ Στο υπουργείο δεν υπάρχουν στοιχεία για αναστολές, ακυρώσεις & συγχωνεύσεις, ούτε για εφέσεις κατά αποφάσεων µονοµελούς πληµ/κείου ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ & ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ Υ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) περίπου αποφάσεις µεταβατικών µονοµελών πληµ/κείων ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ Υ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΕΤΩΝ κατανεµηµένες 8.53 (το 2007) Εκ των οποίων οι 200, περίπου, είναι κενές ( αγωγές & αιτήσεις αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής & προσηµειώσεων) ( αποφάσεις διαταγές πληρωµής & προσηµειώσεις) αναστολές, ακυρώσεις & συγχωνεύσεις εφέσεις κατά αποφάσεων µονοµελούς πληµ/κείου αποφάσεις µεταβατικών µονοµελών πληµ/κείων 5

6 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΘΗΚΕΣ) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (εκ των οποίων µόνο 278 περίπου είναι οι υποθέσεις) 439 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές ποινικές αποφάσεις) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΕΤΩΝ Εκκρεµείς υποθέσεις προηγουµένων ετών = εν υπάρχουν στο υπουργείο στοιχεία για εκκρεµείς υποθέσεις µέχρι 987 ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚ ΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εν υπάρχουν στο υπουργείο στοιχεία για περαιωθείσες υποθέσεις Καταργήσεις και συνεκδικάσεις = περαιωθείσες ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ 988 ΕΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εν υπάρχουν στο ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ υπουργείο στοιχεία Εκκρεµείς για εκκρεµείς υποθέσεις προηγουµένων ετών υποθέσεις µέχρι 987 = ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚ ΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εν υπάρχουν στο υπουργείο στοιχεία για περαιωθείσες υποθέσεις Καταργήσεις και συνεκδικάσεις = 9.0 περαιωθείσες 6

7 ΤΗΝ Ι ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο, 2ο. Οι οργανικές θέσεις των ικαστικών Λειτουργών έχουν αυξηθεί. 3ο. Έχουν συσταθεί νέα Πολιτικά, Ποινικά και ιοικητικά ικαστήρια 4ο. Ένα µεγάλο ποσοστό δικαστικών υπαλλήλων βρίσκεται µε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες συνεχώς και σταθερά την τελευταία εικοσαετία. 5ο. Σηµαντικό ποσοστό υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων ανά έτος, απουσιάζει δικαιολογηµένα µε άδειες µητρότητας, εκπαιδευτικές και άνευ αποδοχών αλλά και λόγω προβληµάτων υγείας αρκετά από τα οποία οφείλονται στην εντατικοποίηση της εργασίας κ.α. 6ο. Τα κριτήρια για την εκάστοτε µέχρι και σήµερα ανακατανοµή (µεταξύ των κλάδων) των οργανικών θέσεων δεν ήταν ενιαία και σταθερά για όλες τις ικαστικές Υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων ενίοτε να µην είναι ορθολογική, ενώ τώρα γίνεται προσπάθεια εξορθολογισµού αυτής. Όλα τα ανωτέρω, οδήγησαν την επιτροπή στο συµπέρασµα ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη αύξησης και ανακατανοµής των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία µάλιστα θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε «προοπτική» την εύρυθµη λειτουργία των ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ. 7

8 . ΚΡΙΤΗΡΙΑ Από την επεξεργασία αξιολόγηση και τη συγκριτική µελέτη των στοιχείων η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της πολλές παραµέτρους, µε στόχο την θέσπιση «δίκαιων» κριτηρίων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας, κατέληξε στα κριτήρια ανακατανοµής και αύξησης των οργανικών θέσεων των ικαστικών Υπαλλήλων, ως εξής (σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν αλλά και επισυνάπτονται): ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 8

9 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ** ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ, ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. *2* ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ H KATANOMH ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΟΠΟΥ Ο ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. *3* ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΣΤΑ Υ.Σ. ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 2, ΣΤΑ ΙΟΙΚ. ΕΦΕΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3 ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΣτΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3) *4* ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ (ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΤΑ 00% ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 50%. ΣΤΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ Ε ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝΥΠΟΨΗΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ). Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΖΟΥΝ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ). *5* ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΠ) ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟ 0% ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. *6* Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ *7* Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ: ΙΑ 2500 ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΑ 2800 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ 3000 ΕΩΣ 3500 ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ. 0

11 *8* Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΜΕΝ ΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 0% ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ Ε ΤΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 6% ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ *9* ΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗ ΙΚΟΓΡΑΦΑ Α) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ Υ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Β) ΑΠΌ ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣτΕ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ *0* ** *2* *3* *4* *5* *6* *7* ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ) ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΣΕ ΟΣΕΣ Ε ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ - ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΞΗΣ: α) ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ, ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΚΑΘΑΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ. β) ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΚΑΘΑΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ /2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ /3 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ /5 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 5 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑ 3000 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ. ΕΙ ΙΚΑ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΗΛΑ Η ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΣΚΟΛΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΠΙ Ι ΟΝΤΑΙ. ΣΤΑ Ε ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ (ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ - ΠΤΑΙΣΜΑ) Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 3% ΕΩΣ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣτΕ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑ 0% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2007, ΜΕΤΑ ΗΛΑ Η ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ 70% ΠΕΡΙΠΟΥ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 30% ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

12 *8* ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΟΠΟΥ Ο ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ. 2

13 Ε. ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΑΥΞΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ) ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ Σηµειώσεις και διευκρινήσεις που αφορούν στους πίνακες που ακολουθούν αλλά και στους αναλυτικούς επισυναπτόµενους πίνακες: Σε ορισµένες περιπτώσεις δικαστικές υπηρεσίες και στη στήλη «πρόταση επιτροπής» για την κατανοµή των οργανικών θέσεων, που οι προτεινόµενες οργανικές θέσεις είναι περισσότερες από τις αναλογούσες, αυτές έχουν τονιστεί µε κίτρινο χρώµα (σε έγχρωµη εκτύπωση) ή µε γκρι χρώµα (σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). Στα δικαστήρια µε την ένδειξη ΚΠ (Κατά Προσέγγιση) όλες οι στήλες και σε ορισµένα εξ αυτών ελάχιστες στήλες έχουν συµπληρωθεί κατά προσέγγιση µε στοιχεία από τα αντίστοιχα βιβλία που τηρούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης, διότι τα περισσότερα εξ αυτών των δικαστηρίων δεν απέστειλαν πίνακες στατιστικών στοιχείων στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή. Η στήλη ένα () των Ειρηνοδικείων συµπληρώθηκε κατά προσέγγιση, διότι δεν ζητούνται και δεν υπάρχουν στοιχεία για τη στήλη αυτή στα αντίστοιχα βιβλία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ικαιοσύνης. Η στήλη αυτή προέκυψε από τον πολλαπλασιασµό της στήλης δύο (2) των πολιτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων µε τον συντελεστή 2,2 που αντιστοιχεί στον λόγο της διαίρεσης του γενικού συνόλου της Χώρας της στήλης ένα () των Ειρηνοδικείων δια του γενικού συνόλου της Χώρας της στήλης δύο (2). Για τις υπόλοιπες στήλες (4,5,6,7,,2) των Ειρηνοδικείων και Πταισµατοδικείων µε την ένδειξη ΚΠ δεν υπάρχουν στοιχεία για να καταχωρισθούν, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κίνηση εργασιών για τις κενές στήλες, στα περισσότερα όµως εξ' αυτών η κίνηση των εργασιών σε αυτές τις στήλες (4,5,6,7,,2) είναι ελάχιστη. Οι κενές στήλες (όλων των υπολοίπων δικαστηρίων που δεν έχουν την ένδειξη ΚΠ ) δεν έχουν συµπληρωθεί διότι κατά κύριο λόγο στις στήλες αυτές η κίνηση εργασιών είναι µηδενική ή σχεδόν µηδενική. Ορισµένες µόνο από τις στήλες των δικαστηρίων αυτών συµπληρώθηκαν κατά προσέγγιση. Ο συνολικός αριθµός των Ειρηνοδικείων και Πταισµατοδικείων που έχει αναγραφεί στους πίνακες είναι 352 (εκ των οποίων 4 Ειρηνοδικεία, 4 Πταισµατοδικεία, 260 Μικτά Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία στα οποία υπάρχουν οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και 0 Μικτά Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία τα οποία καταργήθηκαν µέχρι το 2005). Τα πεδία των συνόλων της χώρας έχουν συµπληρωθεί µόνο για τις στήλες για τις οποίες υπάρχουν στη διάθεση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής στοιχεία για όλες αυτές τις στήλες και από όλα ανεξαιρέτως τα δικαστήρια. Για τις εκθέσεις και πράξεις (αιτήσεις διόρθωσης, όρκιση και εκθέσεις πραγµατογνωµόνων, αιτήσεις ορισµού δικασίµου κλπ) και άλλα 3

14 στοιχεία δεν υπάρχουν στήλες στον οικείο πίνακα διότι δεν ζητήθηκαν στοιχεία από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Οι πολιτικές αποφάσεις που ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΕ Η/Υ ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ( ΙΣΚΕΤΑ) Ή ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ Ε ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ Ή ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑ Ι ΕΤΑΙ ΜΕΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΙΣΚΕΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟ Η/Υ ΤΟΥ Υ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ, Η ΕΥΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ, Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΧ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ). ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ. ΤΟ Ε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΛΗΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ, ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΕΠΙ ΟΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Η ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Η µελέτη για την ανακατανοµή των οργανικών θέσεων µε οποιοδήποτε στοιχείο από τις στήλες του πίνακα και αν γίνει και για οποιοδήποτε έτος, είτε µε το µέσο όρο των ετών 2003 και, είναι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ µεταξύ των δικαστηρίων. Αυτό σηµαίνει ότι σήµερα (2006) τα στοιχεία ανά στήλη έχουν αυξηθεί λόγω της αύξησης (το ) της καθ' ύλην αρµοδιότητος των ειρηνοδικείων που έγινε το αλλά και του προσδιορισµού των πολιτικών υποθέσεων εντός εξαµήνου ή έτους, ανάλογα µε τη διαδικασία. Η επιτροπή υπολόγισε ενιαίο ποσοστό αύξησης για τα έτη 2005 και εντεύθεν, οπότε και µε τα στοιχεία του 2006 η συγκριτική µελέτη µεταξύ των δικαστηρίων θα ήταν ίδια περίπου. Σε ορισµένες δε στήλες η κίνηση των εργασιών έχει µειωθεί. Η αύξηση είναι σηµαντική και ουσιαστική για να επηρεάσει την ανακατανοµή ή αύξηση των οργανικών θέσεων ιδιαίτερα στα µεγάλα δικαστήρια, κυρίως στα ειρηνοδικεία και πταισµατοδικεία που εδρεύουν στην πόλη που έχει την έδρα του το πρωτοδικείο, δηλ. στα µεσαία και µεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία παρατηρείται και αύξηση του αριθµού 4

15 των δικασίµων - εδρών - πινακίων ή αύξηση του αριθµού των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια καθώς και αύξηση αριθµού των Ειρηνοδικών. Στα ασφαλιστικά µέτρα η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή συνυπολόγισε ότι κατά την εκδίκαση τους συµπράττει (σε όλα) γραµµατέας. Σε ορισµένα δικαστήρια των µεγάλων αστικών κέντρων έχει µηχανογραφηθεί ή είναι προς µηχανογράφηση η κίνηση των εργασιών τους. Κύριο κριτήριο για τις οργανικές θέσεις γραµµατέων είναι η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ, όπως αναφέρονται στους πίνακες των κριτηρίων κατανοµής. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΤΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, η επιτροπή προτείνει να παραµείνουν ως έχουν. Το σύνολο των πολιτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων της χώρας (στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι διαταγές πληρωµής και απόδοσης µισθίου ούτε οι εκθέσεις - πράξεις) αντιστοιχεί στο 50% των εισερχοµένων αντιστοίχων δικογράφων αγωγών - αιτήσεων. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου ίδιο σε όλα τα δικαστήρια. Από το σύνολο των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια προς εκδίκαση συζητούνται το 60% περίπου κατά µέσο όρο. Στη στήλη ένα () των Ειρηνοδικείων έχουν καταχωρισθεί τα δικόγραφα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΙΑΦΟΡΩΝ (τακτικής, ειδικών διαδικασιών, εκουσίας, ασφαλιστικών µέτρων, µικροδιαφορών, αυτοκινήτων, εργατικών, µισθώσεων, πιστωτικών τίτλων και αµοιβών): δηλαδή, οι ΑΓΩΓΕΣ, οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι ΚΛΗΣΕΙΣ (επαναφορά υπόθεσης µε κλήση) και οι ΑΝΑΚΟΠΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσεις πράξεις, αλλά ούτε και οι αναβολές, µε την επιφύλαξη ότι ενδεχοµένως ορισµένα Ειρηνοδικεία να έχουν συµπεριλάβει στη στήλη αυτή και τις αναβολές. Ο αριθµός του γενικού συνόλου της χώρας των δικογράφων της στήλης είναι υπερδιπλάσιος των αποφάσεων της στήλης 2. Ο αριθµός των υποθέσεων που προσδιορίζονται - εγγράφονται για να εκδικαστούν ανά δικάσιµο - πινάκιο διαφέρει από δικαστήριο σε δικαστήριο. Γραµµατείς των µεταβατικών εδρών ορίζονται οι υπηρετούντες στα οικεία Ειρηνοδικεία Πταισµατοδικεία ή Πρωτοδικεία (εφ' όσον βέβαια υπάρχουν υπηρετούντες) στην έδρα των οποίων συνεδριάζουν τα µεταβατικά δικαστήρια µεγαλύτερου βαθµού δικαιοδοσίας. Αλλιώς καθήκοντα γραµµατέα των µεταβατικών πληµµελειοδικείων ασκούν οι γραµµατείς των Πρωτοδικείων, το ίδιο δε συµβαίνει και για τη λειτουργία των Ειρηνοδικείων - Πταισµατοδικείων στα υπόλοιπα αντικείµενα τους εφόσον αυτά δεν έχουν υπηρετούντες δικαστικούς υπαλλήλους. 5

16 Τα Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία έχουν καταχωρισθεί κατά εφετειακή περιφέρεια (µε αλφαβητική σειρά εφετειακής περιφέρειας) και κατά πρωτοδικειακή (εντός της εφετειακής) περιφέρεια. 6

17 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γραµµατέων Υφιστάµενες ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες Π.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ. Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες Άρειος Πάγος Σύµφωνα µε στοιχεία από ιστοσελίδα Υπουργείου ικαιοσύνης, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟ => Εισ. Α.Π ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Η/Υ Χειριστών Η/Υ ακτ/φων - Επιµελητών ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών

18 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΩΝ και ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Υ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2003 ΚΑΙ α) ΕΦΕΤΕΙΟ γ) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ δ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Π.Ε. Τ. Ε Α α 20β 20δ Αθηvώv α , , , , ,40,8 (α,γ:εδρας γ 8 02, , , , ,64 0,46 δ.μεταβατικό) δ 620 α , , , , ,94 0,79 Θεσσαλovίκης γ 32 40,5 39,0 8, , ,48 0,36 Πατρώv Πειραιά Λάρισας Κρήτης Χανιά Θράκης Ναυπλίoυ α α α α α α ,5 25,6 22, 8,2 7,2 7, ,9 2,,6,3,2, ,6 2,6 2,2,8,7, ,0 3,2 27,0 22,3 2, 2, ,8, 0,83 0,74 0,67 0,56 0,67 0,95 0,68 0,64 0,57 0,48 γ γ γ γ γ γ ,5 5,8 5,0 2,2,5, ,0,0, ,3 5,2 4, 2,9 2,9 2, ,9 2,9 20, 5, 4,5 4, ,50 0,78 0,47 0,45 0,40 0,27 0,36 0,54 0,35 0,36 0,3 0,2.Μακεδονίας Κοζάνη Καλαµάτας 2005 και 2006 κατά προσέγγιση Iωαvvίvωv Λαµίας (α,γ:εδρας δ. Μεταβατικό) ωδεκαvήσoυ Ρόδος (α,γ:εδρας δ. Μεταβατικό) Κέρκυρας Αιγαίoυ (α,γ:εδρας δ.μεταβατικό) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ α ,8 8 0,5 0,9 8, ,67 0,55 γ 5 5,4 6 2, , ,50 0,38 α ,4 8 0,4 0,8 6 0, ,56 0,45 γ 4 5,9 6 2, , ,33 0,25 α ,8 9 0,7 3 0,9 3, ,00 0,83 γ 4 4,6 5 3, , ,60 0,43 α ,7 8 0,5 0,9 7, 6 6 0,67 0,55 γ 5 5,6 6 2, , ,50 0,38 δ 280 α ,4 8 0,6 0,8 9 0, ,89 0,73 γ 4 4, , , ,40 0,29 δ 225 α , 8 0,4 3 0,8 0, ,67 0,55 γ 4 5, , , ,40 0,29 α ,0 9 0,3 0,8 0 0, ,90 0,75 γ 5 5, , , ,50 0,38 δ 699 Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ α)εφετείων γ)εισαγγελιών Εφ. Γραµµατέων Η/Υ ακτ/φων - Χειριστών Η/Υ Επιµελητών ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/200 α , , , ,06 0,89 ΣΥΝΟΛΑ γ 2 263, , ,55 0,40 Μεταβατικά δ 824

19 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 63 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Υ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2003 & ΣΤΗΛΗΣ 2 A/A α)πρωτο ΙΚΕΙΟ β)εισαγγελια M.O ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 6ΧΑΛΚΙ ΑΣ (και µεταβατικό εφετείο) ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΟΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΟ ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (κατά προσέγγιση) ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (κατά προσέγγιση) ΠΟΙΝΙΚΩΝ (πλήν ΜΟ & Μεταβατικού Πληµ/κείου) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ πλην διαταγών πληρωµής & απόδοσης µισθίου, διαθηκών, συναινετικών προσηµειώσεων ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. Τ. Ε. α)πρωτοδικείου β)εισαγγελίας ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ Ν - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ α , , , , ,6 0, β , , , , ,36 0,2 ΑΤΤΙΚΗΣ α , , , , ,48 0, β 20 26, , , , ,27 0,7 α , , , , ,53 0, β 70 75, , , , ,3 0,8 α , , , , ,33 0, β 33 46,7 46,0 2 22, , ,9 0,3 α , , , , ,42 0, β 30 32, 32,0 20 5, ,8 50 0,33 0,22 ΑΧΑΙΑΣ α , , , , ,35 0, β 22 3,6 30,0 2 4, , ,26 0,8 α , , 3 4 2, , ,48 0, β 22 29,4 27,0 4 3, , ,32 0,2 α , , , , ,39 0, β 8 26,6 25,0 6 2, , ,23 0,6 α , , , , ,4 0, β 20 25,7 25,0 0, , ,23 0,6 α , , , , ,39 0, β 8 22,9 22,0 7 0, , ,27 0,9 α , , , , ,4 0, β 5 20,3 9,0 6 9, , ,2 0,4 Ω /ΣΟΥ α ,3 30 2,5 2 3, , ,32 0, β 5 20, , , ,26 0,9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ α ,4 27 2,6 2 3, , ,36 0, β 5 8, , , ,24 0,7 α ,4 27,7 2 3, , ,39 0, β 4 6, , , ,24 0,7 α ,9 26 2,4 2 3, , ,33 0, β 4 6, , , ,25 0,7 α ,2 23 0,9 3, , ,29 0, β 4 5, , , ,2 0,4 ΗΛΕΙΑΣ α ,2 24 2,5 2 3, , ,44 0, β 3 4, , , ,29 0,2 α ,2 22, 3, , ,35 0, β 2 4, 4 6 6, , ,2 0,5 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ α ,8 24 2,4 2 3, ,6 29 0,44 0, β 3 4, , , ,2 0,5 α , 22,3 2, , ,39 0, β 3 5, , , ,2 0,4 α , 25,9 2 4, ,5 30 0,42 0, β 3 5, , , ,33 0,24 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/200 ΣΕΛΙ Α

20 A/A α)πρωτο ΙΚΕΙΟ β)εισαγγελια ΠΟΙΝΙΚΩΝ (πλήν ΜΟ & Μεταβατικού Πληµ/κείου) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ πλην διαταγών πληρωµής & απόδοσης µισθίου, διαθηκών, συναινετικών προσηµειώσεων M.O ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (κατά προσέγγιση) ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (και µεταβατικό εφετείο) ΡΑΜΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΡΟ ΟΠΗΣ ΘΗΒΩΝ ΚΩ (και µεταβατικό εφετείο) Ε ΕΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ (και µεταβατικό εφετείο) ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ α)πρωτοδικείου β)εισαγγελίας ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. Τ. Ε. ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ Ν - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/ α ,4 20,3 2, , ,33 0, β 0 5, , , ,29 0,2 α , ,0 2 3, , ,48 0, β 5 4, 5 6 6, , ,27 0,9 α ,8 25,4 2 3, ,6 30 0,42 0, β 5 4, , , ,27 0,9 α ,6 9,0 2, , ,25 0, β 0 3, , 6 5 9, ,25 0,7 α , ,3 2 3, , ,4 0, β 2 7, , , ,27 0,9 α ,3 20,0 3, , ,43 0, β 3, , , ,23 0,6 α ,5 2, 2, , ,45 0, β 3 2, , , ,23 0,7 α ,8 9, 2, , ,3 0, β 0 0,8 6 5, 5 6 5, ,27 0,9 α ,5 9,0 2, , ,3 0, β 9 0,8 5 5, 5 4 5, ,8 0,3 α 800 6,3 5 0,7,0 3 8, ,3 0, β 7 0, , , ,2 0,4 ΠΕΛΛΑΣ α ,3 9, 3, , ,4 0, β 0,2 6 5, 5 6 6, ,27 0,9 α ,2 9 0,9 3, , ,4 0, β,3 6 5, , ,27 0,9 ΒΟΙΩΤΙΑΣ α ,0 7, 2, 7 2, ,33 0,3 75 β 8 2,2 4 4, , ,8 0,3 α ,8 6 0,6 2 0,9 6 8, ,29 0,26 84 β 9,6 4 5, , ,8 0,3 α ,5 8 0,7 3 0, , ,32 0,27 8 β 3, , , ,5 0, α ,9 5 0,7 3 0,9 9 7, ,38 0,33 77 β 8 9, , , ,22 0,5 α ,2 8 0,8 2,0 2 9, ,32 0,29 68 β 2, , , ,7 0,2 α ,0 4 0,8 2 0,8 7 6, ,33 0, β 7 9, ,0 4 3, ,22 0,5 α 622 3,8 3 0,6 2 0,8 4 6, ,29 0, β 7 8, , , ,25 0,7 α ,2 6 0,7 3 0,8 20 6, ,35 0, β 9,4 6 4, , ,8 0,3 α ,4 5 0,6 2 0,9 7 6, ,3 0, β 6 8, , , ,25 0,7 α , 8 0,7 3 0,8 22 5, ,32 0, β 7,8 6 3,4 4 7, ,27 0,2 ΕΒΡΟΥ α ,2 2 0,5 2 0,7 5 4, ,46 0, β 6 8, ,7 4 0, ,25 0,7 α ,3 4 0,7 2 0,8 7 5, ,33 0, β 9 8, , , ,22 0,5 ΛΑΚΩΝΙΑΣ α ,7 4 0,8 2 0,8 7 6, ,4 0, β 7 8, 8 4 3,2 3, ,25 0,8 ΣΕΛΙ Α 2

21 A/A α)πρωτο ΙΚΕΙΟ β)εισαγγελια ΠΟΙΝΙΚΩΝ (πλήν ΜΟ & Μεταβατικού Πληµ/κείου) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ πλην διαταγών πληρωµής & απόδοσης µισθίου, διαθηκών, συναινετικών προσηµειώσεων M.O ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ (κατά προσέγγιση - και µεταβατικό εφετείο) ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΡΟΥ (κατά προσέγγιση) ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (και µεταβατικό εφετείο) ΑΜΦΙΣΣΑΣ (κατά προσέγγιση) ΝΑΞΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κατά προσέγγιση) ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (κατά προσέγγιση) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (κατά προσέγγιση) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ α)πρωτοδικείου β)εισαγγελίας ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. Τ. Ε. ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ Ν - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/ α , 5 2,0 2 0,9 8 8, ,44 0, β 9 9, , , ,3 0,23 α ,5 5 0,8 3 0,9 6 7, ,38 0,33 70 β 8 7, , , ,25 0,8 α ,0 3 0,6 2 0,7 6 3, ,36 0, β 7 6, ,8 3 9, ,29 0,2 α ,3 3 0,9 2 0,7 5 5, ,5 0, β 9 6, , , ,33 0,25 ΚΥΚΛΑ ΩΝ α ,8 2 0,5 2 0,6 5, ,38 0,33 43 β 7 5, ,5 3 8, ,29 0,2 α ,9 0,5 2 0,6 4 2, ,42 0, β 7 6, ,4 3 8, ,29 0,2 α ,9 0,7 2 0,7 3, ,5 0, β 6 5, , , ,5 0,33 α ,0 0,5 2 0,6 4 2, ,42 0, β 6 5,3 6 4, , ,33 0,22 α ,9 0,8 4 0,5 5, ,42 0, β 6 5, ,0 3 7, ,33 0,22 α ,4 9 0,4 2 0,5 0 0, ,4 0,33 3 β 4 5, , 2 8 7, ,33 0,25 α 28 8,0 0,4 2 0,5 4 9, ,42 0, β 5 4,9 5 4, , ,4 0,29 α ,5 8 0,3 2 0,5 9, ,44 0,36 8 β 5 4,6 5 3, , ,4 0,29 α , 0,6 2 0,5 4 0, ,33 0, β 5 4,5 5 4, , ,4 0,29 α ,3 8 0,3 2 0,4 0 9, 4 4 0,44 0, β 5 4,3 5 3, , ,4 0,29 α , 0 0,3 2 0,4 3 8, ,36 0,3 27 β 7 5,2 7 5, , ,29 0,22 α ,3 8 0,3 2 0,4 8, ,44 0,36 2 β 5 4,0 5 5, , ,4 0,29 α ,6 7 0,2 3 0,3 0 6, ,5 0, β 4 2, , , 7 0,2 0,4 ΣΥΝΟΛΑ α , , β , ,866 ΣΕΛΙ Α 3

22 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ (Ε=ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ Μ=ΜΙΚΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ Π=ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ κατά Εφετειακή Περιφέρεια και µε αλφαβητική σειρά Εφετείων ΚΠ = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ικόγραφα που κατατέθηκαν (αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές) όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (δεν συµπεριλαµβάνονται οι αναβολές ούτε οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσει Αποφάσεις όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (πλην διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου και εκθέσεων - πράξεων) που δηµοσιεύτηκαν ή Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου = διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου 3 ικογραφίες (προκαταρκτικές, προανακριτικές πρωτοείσακτες και δευτεροείσακτες και ξένων αρχών) που εισήχθησαν. Στη στήλη αυτή δεν περιλαµβάνονται οι µη περαιωθείσες δικογραφίες προηγούµενων ετών. 8 Πταισµατικές Αποφάσεις συνολικά που εκδόθηκαν (καταδικαστικές, αθωωτικες, ερήµην, αναβλητικές κλπ) = Υποθέσεις B) Αριθµός αποφάσεων Μεταβατικού & Τριµελούς Πληµ/κείου 9 0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Αθηvώv Ε , , , , Αθηνών Π ,4 65 0, , , Αµαρoυσίoυ Μ ΚΠ ,4 25 2, , , Αχαρvώv Μ ,8 9 0,4 5,9 3 3, Ελευσίvας Μ ,3 5 0, 5, , Καλλιθέας Μ ,5 5 0,6 6 3, , Κρωπίας Μ ,2 2 0,4 5 2, , Λαυρίoυ Μ ,9 6 0, 5 0,6 3 3, Ν. Iωvίας Μ ,3 4 0,5 4 2, , Ιλίου (Ν.Λιoσίωv) Μ ,3 7 0,3 3, , Μαραθώvoς Μ ,2 5 0,2 4 0, , Μεγάρωv Μ ,4 5 0,2 5 0, , Περιστερίoυ Μ ,2 0 0,4 5,5 4 5, Χαλαvδρίoυ Μ ΚΠ ,3 6 0,6 5 3, , Αγ. Παρασκευής (Καταργήθηκε) Μ 6 Θηβώv Ε ,9 5 0,3 0,2 6 5, Θηβώv Π ,7 3 0,0 3 0, , Ερυθρώv Μ ,2 0,0 0,0 0,2 0 9 Θεσπιώv Μ ,7 0,0 0, 0,8 20 Θίσβης (Καταργήθηκε) Μ 3 ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 4 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΕΩΣ 20//2006 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΌ ΝΟΕΜ Χαλκίδας Ε ,6 9 0,4 2 0,3 7, Χαλκίδας Π ,8 5 0,0 4 2, , Αγίας Αννας Μ ΚΠ ,6 0,0 0,2 0, Αυλωναρίου Μ ,5 0,0 0,2 2 0, Iστιαίας Μ ,0 3 0,, 2 4 4, 5 26 Καρύστoυ Μ ,4 2 0,0 0,4 2, Κύµης Μ , 0,0 0,3 2, Λίµνης Μ ,4 0,0 0,2 0, Σκύρoυ Μ ,4 0,0 0,2 2 0, Ταµιvέωv(Αλιβέρι) Μ ,2 0,0 0,4 2,6 2 3 Αvδρoυ Μ ΚΠ ,8 0,0 0,3 2, 2 32 Ερµoύπoλης Μ ΚΠ ,3 2 0, 0,3 3, Κύθvoυ Μ ΚΠ , 0,0 0,0 0,2 34 Μήλoυ Μ ΚΠ ,4 0,0 0,2 2 0, Μυκόvoυ Μ ΚΠ ,5 2 0,0 0,6 2 2, 3 36 Πάρoυ Μ ΚΠ ,5 2 0, 0,5 2 2, 3 37 Σερίφoυ Μ ΚΠ ,4 0,0 0, 0,4 38 Σίφvoυ Μ ΚΠ ,2 0,0 0, 0,2 39 Τήvoυ Μ ΚΠ ,6 0,0 0,2 2 0,9 2

23 ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ (Ε=ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ Μ=ΜΙΚΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ Π=ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ κατά Εφετειακή Περιφέρεια και µε αλφαβητική σειρά Εφετείων ΚΠ = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ικόγραφα που κατατέθηκαν (αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές) όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (δεν συµπεριλαµβάνονται οι αναβολές ούτε οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσει Αποφάσεις όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (πλην διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου και εκθέσεων - πράξεων) που δηµοσιεύτηκαν ή Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου = διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου 3 ικογραφίες (προκαταρκτικές, προανακριτικές πρωτοείσακτες και δευτεροείσακτες και ξένων αρχών) που εισήχθησαν. Στη στήλη αυτή δεν περιλαµβάνονται οι µη περαιωθείσες δικογραφίες προηγούµενων ετών. 8 Πταισµατικές Αποφάσεις συνολικά που εκδόθηκαν (καταδικαστικές, αθωωτικες, ερήµην, αναβλητικές κλπ) = Υποθέσεις B) Αριθµός αποφάσεων Μεταβατικού & Τριµελούς Πληµ/κείου 9 0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 3 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 4 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 40 Μυτιλήvης Ε ,0 5 0,2 0,2 6 3, Μυτιλήvης Π ,5 4 0,0 2 0,8 6 2, Ερεσoύ Μ ,5 0,0 0,2 0, Καλλovής Μ ,6 2 0,0 0,5 3 2, Λήµvoυ (Συνεδριάζει επι πλέον και µεταβατικό 3µελές πληµ/κείο µε 90 υποθέσεις το 2003 και 7 το ) Μ ,6 2 0,0 0,6 3 2, Παπάδoυ Μ ,4 0,0 0,0 0, Πλωµαρίoυ Μ , 0,0 0,4, Πoλυχvίτoυ Μ ,9 0,0 0,2, 0 48 Σάµoυ Μ ,9 3 0, 0,2 4 2, Ευδήλου Μ ,2 0,0 0,0 0, Iκαρίας Μ ,0 0,0 0,4 2,5 2 5 Καρλoβασίoυ Μ ,4 2 0,0 0,4 3, Χίoυ Μ , 6 0,2 2 0,3 8 3, Βολισσού Μ , 0,0 0,0 0, 0 54 Νάξoυ Μ ,5 3 0,0 2 0,5 5 2, Αµοργού Μ ,0 0,0 0,0 0, 56 Θήρας Μ ,3 3 0,0,0 3, Ιου (Καταργήθηκε) Μ 0,0 0,0 58 Τραγαίας Μ ,4 0,0 0, 0, Κoζάvης Ε ,5 4 0,2 2 0, 6 3, Κoζάvης Π ,9 3 0,0 3 0,5 6,4 4 6 Αvασελίτσης Μ ΚΠ ,7 0,0 0,2 0, Εoρδαίας Μ ΚΠ ,4 7 0,2, , Σερβίωv Μ ,3 2 0,0 0,5 2, Σιατίστης Μ ,0 0,0 0,3 2, Γρεβεvώv Μ ΚΠ ,6 5 0, 0,4 6 3, εσκάτης Μ ΚΠ ,4 0,0 0,2 0, Πενταλόφου Μ ΚΠ ,0 0,0 0,0 0, Καστoριάς Μ ,5 5 0, 2 0,2 7 2, Νεστoρίoυ Μ ΚΠ , 0,0 0,0 2 0, 0 70 Κλεισούρας ( εν λειτουργεί) Μ 0,0 0,0 0,0 0,0 0 7 Φλώριvας Μ ,0 4 0, 2 0,3 6 2, Αµυvταίoυ Μ ,3 2 0,0 0,4 3, Πρεσπών Μ , 0,0 0,0 0, 0 74 Ρόδoυ Ε ,0 0,7 0,3 7 2, Ρόδoυ Π ,9 5 0,0 3 0, , Καρπάθoυ (Συνεδριάζουν επι πλέον και µεταβατικό 3µελές πληµ/κείο µε 56 υποθέσεις το 2003, 86 το και 206 το 2005 ΚΑΙ Μονοµελές πολιτικό µε 70 αποφάσεις ετησίως, ΚΑΙ Μεταβατικό στην Κασο) Μ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΕΩΣ 20//2006 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΌ ΝΟΕΜ ,4 2 0, 0,3, Σύµης Μ ΚΠ ,5 0,0 0,2 0,7 78 Μεγίστης (Καταργήθηκε) Μ

24 ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ (Ε=ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ Μ=ΜΙΚΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ Π=ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ κατά Εφετειακή Περιφέρεια και µε αλφαβητική σειρά Εφετείων ΚΠ = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ικόγραφα που κατατέθηκαν (αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές) όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (δεν συµπεριλαµβάνονται οι αναβολές ούτε οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσει Αποφάσεις όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (πλην διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου και εκθέσεων - πράξεων) που δηµοσιεύτηκαν ή Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου = διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου 3 ικογραφίες (προκαταρκτικές, προανακριτικές πρωτοείσακτες και δευτεροείσακτες και ξένων αρχών) που εισήχθησαν. Στη στήλη αυτή δεν περιλαµβάνονται οι µη περαιωθείσες δικογραφίες προηγούµενων ετών. 8 Πταισµατικές Αποφάσεις συνολικά που εκδόθηκαν (καταδικαστικές, αθωωτικες, ερήµην, αναβλητικές κλπ) = Υποθέσεις B) Αριθµός αποφάσεων Μεταβατικού & Τριµελούς Πληµ/κείου 9 0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 3 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 4 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 79 Κω Μ ,7 3 0, 2 0,4 5 3, Καλύµvoυ (Συνεδριάζει επι πλέον και µεταβατικό 3µελές πληµ/κείο µε 67 υποθέσεις το 2003 και Μ 26 το ) ,9 3 0,0,5 2 4,5 4 8 Λέρoυ Μ ,7 0,0 0,2 2 0, Πάτµoυ Μ ,5 0,0 0,2 0,7 83 Αστυπάλαιας (Καταργήθηκε) Μ 0 0,0 84 Νισύρου (Καταργήθηκε) Μ Θεσσαλovίκης Ε , , 5 5 2, , Θεσσαλovίκης Π ,3 33 0,0 20 2, , Βασιλικώv Μ ,6 3 0, 0, 2 2, Κoυφαλίωv Μ , 2 0, 0, 2, Λαγκαδά Μ , 7 0,4 2 0,7 6 8, Σωχoύ Μ ,5 0,0 0,0 0,6 9 Βέρoιας Ε ΚΠ ,2 6 0,3 0,2 7 5, Βέρoιας Π ΚΠ ,9 3 0,0 2, 5 3, Αλεξάvδρειας Μ ,2 4 0,, , Νάoυσας Μ ,8 4 0,, , Έδεσσας Μ ,3 4 0, 2 0,5 6 2, Αλµωπίας Μ ,5 4 0,2, , Σκύδρας Μ ,8 4 0,2 0,3 3 4, Κατερίνης Ε ,8 0 0,8 0,3 6 2, Κατερίνης Π ,7 4 0,0 2 0,9 6 2, Κολινδρού Μ ,2 0, 0,0,3 0 Κιλκίς Μ ,2 3 0,2 2 0,5 5 3, Γoυµένισσας Μ ,7 3 0, 0,6 3 3, Μoυριώv Μ ,7 0,0 0,2 2 0, Πoλυκάστρoυ Μ ,8 2 0, 0,5 2 2, Σερρώv Ε ,6 8 0,6 0,2 7 9, Σερρώv Π ,6 4 0,0 3, , Ηράκλειας Μ ,9 3 0,2 0,2 2 3, Νιγρίτας Μ ,9 4 0, 0,8 4 3, Πoρρoϊωv Μ ,2 2 0, 0,3 2,6 2 0 Ρoδoλίβoυς Μ ,9 3 0,2 0,3 2 3,4 4 Σιvτικής Μ ,4 4 0,2,2 3 5,7 5 2 Φυλλίδoς Μ ,2 0, 0,2 2,4 2 3 Πoλυγύρoυ Μ ,9 4 0, 2 0,4 6 2,4 5 4 Αρvαίας Μ ,7 2 0,0 0,2 2,0 2 5 Iερισσoύ Μ ,7 0,0 0,2 2 0,9 2 6 Κασσάvδρας Μ ,4 4 0, 0,7 3 4, Ν.Μουδανιών Μ ,2 4 0, 0,8 5 4,2 5 8 Συκιάς Μ ,2 0, 0,2 2, Γιαvvιτσώv Μ ,9 6 0,4 0,7 5 8, Κρύας Βρύσης Μ ,4 2 0, 0,,6 2 2 Κoµoτηvής Ε ,7 5 0,3 2 0,2 7 5, Κoµoτηvής Π ,3 3 0,0 3 0, , 5 23 Σαπώv Μ ,8 0,0 0,3, ράµας Ε ,2 7 0,5 0,2 6 7, ράµας Π ,5 3 0,0 3, , 5 26 Νευρoκoπίoυ Μ ,4 0,0 0,2 2 0, Νέστου Μ 2 7 0, 0,0 0,0 0, 0 28 Πρoσότσαvης Μ ,8 0,0 0,0 2 0,8 ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΕΩΣ 20//2006 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΌ ΝΟΕΜ

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΠΡΕΒΕΖΑ 13 ΕΩΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΠΡΕΒΕΖΑ 13 ΕΩΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΠΡΕΒΕΖΑ 13 ΕΩΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Αποφάσεις (Α. για το διεκδικητικό πλαίσιο, Β. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΩΣ ΕΞΗΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΩΣ ΕΞΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΩΣ ΕΞΗΣ 1) Ο Οικονοµικός Απολογισµός ο οποίος είχε εγκριθεί στα Καµένα Βούρλα, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Τον Ιούνιο 2007 πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο στο Λουτράκι στο οποίο, µεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Επιβεβαιώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 413/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Απριλίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας» 10-09-2013 (v) και ώρα 12:00

της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας» 10-09-2013 (v) και ώρα 12:00 Αριθμ. 61409/5-7-2013 Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β 1290)

ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β 1290) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &.Α. Αριθµ. πρωτ. 22465 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Α Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2012 16 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καταβολής ειδικής αποζημίωσης σε υπαλ λήλους της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή µε fax & ταχυδρ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή µε fax & ταχυδρ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή µε fax & ταχυδρ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ : 664 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο..Υ.Ε.)

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο..Υ.Ε.) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο..Υ.Ε.) Σελίδες ΘΕΜΑ 2-3 Πρόγραµµα εργασιών Συνεδρίων 2010 4-7 Προκήρυξη και οργανωτικά θέµατα Συνεδρίων 2010 8-11 Αποτελέσµατα εκλογών Συνεδρίου 2008 (κατά παράταξη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4102 Συμπλήρωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κα νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) «Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2656 τ.β /9-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1ο Τµήµατα και Γραφεία Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ. ΕΠ. Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 ΑΤΕΛΩΣ άρθρο 276 παρ. 1 Ν. 3463/2006 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Του Δήμου Χερσονήσου (άρθρο 1 παρ. 2 αρ. 17.6 Ν. 3852/2010), που εδρεύει στις Γούρνες Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Νέος διαγωνισµός για 4.000 προσλήψεις στην Πυροσβεστική. Προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 #74

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Νέος διαγωνισµός για 4.000 προσλήψεις στην Πυροσβεστική. Προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 #74 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #74 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 490 ευκαιρίες καριέρας σε 13 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.853 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.13, 14 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ, ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 1 Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στα τρία χρόνια που πέρασαν, δεν λύθηκαν τα προβλήµατα της ικαιοσύνης. Ούτε βελτιώθηκαν οι συνθήκες απονοµής της. Ούτε η θέση των ικηγόρων απέκτησε την αληθινή και πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για τη ίκαιη ίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων Αρνησιδικίας» Α. Πολιτική ίκη - ΑΚ 1. ικαστική µεσολάβηση: Οργανώνεται µε πληρότητα η δυνατότητα προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΡΜΠΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΕΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΜΠΙΡΜΠΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΕΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΜΠΙΡΜΠΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΕΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα