ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α) µε την τήρηση των βιβλίων πρωτοκόλλου διοικητικής και εµπιστευτικής αλληλογραφίας του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου, του Τριµελούς Συµβουλίου και του Προϊσταµένου της ιευθύνσεως Γραµµατείας του Πρωτοδικείου, µε την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου, του Τριµελούς Συµβουλίου και του Προϊσταµένου της ιευθύνσεως Γραµµατείας β) µε την έκδοση της υπηρεσίας των ικαστών, την τήρηση του Μητρώου ικαστών και Υπαλλήλων, την τήρηση των ατοµικών φακέλων των υπαλλήλων, την τήρηση του βιβλίου αδειών δικαστών και υπαλλήλων, τα βιβλία αδειών συµβολαιογράφων και του βιβλίου εκθέσεων Γραµµατέα γ) µε την τήρηση των σχετικών βιβλίων πειθαρχικών των υπαλλήλων, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και δικ. επιµελητών, δ) µε την τήρηση των βιβλίων πράξεων του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου, αποφάσεων του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου, αποφάσεων του δικαστηρίου σε συµβούλιο και Ολοµελειών και την καθαρογραφή των σχετικών αποφάσεων ε) µε την τήρηση των σχετικών εκθέσεων επιθεωρήσεως, την τήρηση του βιβλίου διαιτησιών και µε τη διαβίβαση των διαφόρων πινάκων εργασιών και εκκρεµοτήτων ικαστών στ) µε τη σύνταξη των πρακτικών ορκωµοσίας των υπαλλήλων, δικηγόρων, συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών ζ) µε τη σύνταξη των εκθέσεων εµφανίσεως δικαστικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων 1

2 και συµβολαιογράφων, η) µε την πρακτική άσκηση των εκπαιδευοµένων της Εθνικής σχολής ικαστών, θ) µε το διορισµό δικαστών ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των σωµατείων και µε τον ορισµό τους ως Προέδρων σε Επιτροπές Συµβούλια, ι) καθώς και µε τη διαφύλαξη των σχετικών αρχείων των ανωτέρω. 2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Με αρµοδιότητες: 1) την κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραµµατισµού, βελτίωσης, αναπρογραµµατισµού, τεκµηρίωσης, υλοποίησης, υποστήριξης και αναβάθµισης των εφαρµογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας, 2) τη µέριµνα για την καλή λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισµού Πληροφορικής και την ασφάλεια του όλου συστήµατος, 3) την παροχή υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευµένους τοµείς της Πληροφορικής [ βάσεις δεδοµένων, επικοινωνίες, υλικό (Hardware), λογισµικό (Software), κ.λ.π. ], 4) την απλούστευση των διαδικασιών σε συνδυασµό µε τη µηχανοργάνωση µηχανογράφηση αυτών, 5) την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα της µηχανοργάνωσης, έρευνα της αγοράς και τήρηση στοιχείων για τις τεχνικές προδιαγραφές και δυνατότητες των σχετικών µηχανηµάτων και εισήγηση για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού Πληροφορικής, 6)τη µέριµνα για την κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στη χρήση και λειτουργία του εξοπλισµού Πληροφορικής (µηχανηµάτων και εφαρµογών), 7) την έκδοση στατιστικών στοιχείων, επί των τηρουµένων στους υπολογιστές στοιχείων, 8) Ηλεκτρονική ιαχείριση αιτήσεων, δικογράφων, αποφάσεων, κλπ µε τη συνεργασία των εµπλεκοµένων Τµηµάτων και 9) Σχεδιασµός - όµηση ύλης - ιοικητική Υποστήριξη, µεταφορά δεδοµένων, κλπ Ιστοσελίδας 2

3 Πρωτοδικείου.10) εισαγωγή και διαγραφές δικασίµων, 11) διάφορες διορθώσεις και συµπληρώσεις στοιχείων που ζητούν τα εµπλεκόµενα Τµήµατα 12 )την έκδοση πινάκων µε αριθµό υποθέσεων για κάθε δικάσιµο και διαδικασία για τις έδρες και τον προσδιορισµό από τους Προέδρους και τη σύνταξη µηνιαίων πινάκων εργασιών των ικαστών και τετραµηνιαίων πινάκων εκκρεµότητας ικαστών και 13) την επιχειρησιακή και τεχνική ευθύνη λειτουργίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το Πρωτοδικείο. 3. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: Σ' αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)µε κάθε γενική εργασία που έχει σχέση µε τη λογιστική υπηρεσία του Πρωτοδικείου, όπως είναι η σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων των δικαστών και υπαλλήλων, η είσπραξη και πληρωµή των αποδοχών, τα αιτήµατα και η σύνταξη προϋπολογισµών δαπανών και η εκτέλεση διαφόρων πιστώσεων, εκκαθάριση οδοιπορικών εξόδων δικαστών και υπαλλήλων, β) µε την είσπραξη αµοιβών αρχαιρεσιών σωµατείων, γ) µε τη διαχείριση, προµήθεια και διανοµή διαφόρων ειδών και υλικών, µε τη διαχείριση των εκτυπώσεων των εντύπων και βιβλίων των τµηµάτων, µε τη βιβλιοδεσία του διατηρητέου, δ)µε την τήρηση του βιβλίου βιβλιοθήκης, του βιβλίου παγίων και του βιβλίου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής και ε) µε τις διαδικασίες εκποίησης και καταστροφής άχρηστων ειδών. 4. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε την κατάθεση των δικογράφων όλων των πολιτικών διαδικασιών, αγωγών, ανακοπών, κλήσεων, εφέσεων, αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων, την καταχώριση των διαδίκων στον υπολογιστή, την ετοιµασία των πινακίων και τη χορήγηση αντιγράφων. Επίσης ασχολούνται µε την κατάρτιση του πίνακα πραγµατογνωµόνων 3

4 πολιτικών δικαστηρίων. Τέλος στο τµήµα αυτό γίνεται η κατάθεση των πρακτικών του άρθρου 214 Α ΚΠολ (εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς). 5. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ε ΡΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ: Στο τµήµα αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται ως Γραµµατείς Εδρών µε τη σύνταξη και καθαρογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων. Η αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών γίνεται από ιδιωτική εταιρία. Επίσης, στο τµήµα αυτό υπάγεται η τήρηση του βιβλίου πραγµατογνωµόνων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µ' αντικείµενο την όρκιση, παράταση, κατάθεση έκθεσης, καθώς και παραίτηση. Υπάγεται επίσης η προκατάθεση των προτάσεων εντός 20 ηµερών, η χρέωση των δικογραφιών προς τους προέδρους, καθώς και η υποχρέωση στους ικαστές, ο έλεγχος και η επικύρωση των µηνιαίων πινάκων εργασιών των ικαστών, καθώς και των τετραµηνιαίων πινάκων εκκρεµότητας ικαστών. Με την κατάργηση του Τµήµατος ιεξαγωγών, το αντικείµενο αυτού υπάγεται πλέον στο παραπάνω Τµήµα µε αρµοδιότητα τη διεξαγωγή αποδείξεων εκτός ακροατηρίου και τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως, καθώς και η διεκπεραίωση των διεξαγωγών µε δικαστική συνδροµή. 6. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ε ΡΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται ως Γραµµατείς σ όλα τα τµήµατα πολιτικής διαδικασίας, πλην των υποθέσεων ασφαλιστικών µέτρων, και µε τη σύνταξη και καθαρογραφή πρακτικών συνεδριάσεως. Επίσης υπάγεται στο τµήµα αυτό η τήρηση του βιβλίου πραγµατογνωµόνων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µ αντικείµενο, την όρκιση παράταση κατάθεσης έκθεσης πραγµατογνώµονα καθώς και την παραίτηση και 4

5 προκατάθεση των προτάσεων, ο έλεγχος και η επικύρωση των µηνιαίων πινάκων εργασιών των ικαστών, καθώς και των τετραµηνιαίων πινάκων εκκρεµότητας ικαστών. 7. ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝ ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Με αρµοδιότητα τη δηµοσίευση των πολιτικών αποφάσεων, την πληροφόρηση και τα ένδικα µέσα κατά των πολιτικών αποφάσεων καθώς και η έρευνα των πιστοποιητικών από το 1989 και µετά. Επίσης, το βιβλίο καταθέσεων αγωγών τηρείται στο τµήµα αυτό. 8. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Με αρµοδιότητες: Α)Ασφαλιστικά: 1.τήρηση αρχείου αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων. 2.τήρηση δικασίµων (µε τα πρωτότυπα των αιτήσεων), 3.παραλαβή σηµειωµάτων και διεκπεραίωση των δικασίµων που συζητήθηκαν. 4.διεκπεραίωση καθηµερινά των δικασίµων των προσηµειώσεων (συναινετικών) και χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων τους, 5. τήρηση βιβλίων αντικλήτων, εξοµολογήσεων πλοιάρχων 6. διεκπεραίωση διαδικασίας χορήγησης δωρεάν νοµικής βοήθειας (αποφάσεις κλπ) 7. έλεγχος και επικύρωση των µηνιαίων πινάκων εργασιών των ικαστών, καθώς και των τετραµηνιαίων πινάκων εκκρεµότητας ικαστών. Β) ιαταγές πληρωµής: 1. παραλαβή αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωµής και µε κάθε συναφή προς την έκδοση αυτών εργασία (χορήγηση αντιγράφων, παραλαβή εκθέσεων επιδόσεων, τήρηση αρχείου αυτών). 9. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Με αρµοδιότητα την καθαρογραφή των αποφάσεων του Πολυµελούς και Μονοµελούς Πρωτοδικείου επί υποθέσεων κάθε διαδικασίας, των 5

6 αποφάσεων ειδικών διαδικασιών και ασφαλιστικών µέτρων και µε την επιµέλεια για τη θεώρηση αυτών, ως και µε την καθαρογραφή των Βουλευµάτων µόνο όταν, κατά την κρίση του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου που διευθύνει το Πρωτοδικείο, επιβάλλεται αυτό εκ του αριθµού των ακαθαρόγραφων βουλευµάτων. 10. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ : Με αρµοδιότητα τη διαφύλαξη των εκδιδοµένων πολιτικών αποφάσεων και πρακτικών, διασκέψεων και δηµοσιεύσεων όλων των πολιτικών διαδικασιών, των προτάσεων σηµειωµάτων και λοιπών σχετικών, τη φύλαξη των εκθέσεων διεξαγωγής αποδείξεως εξετάσεως µαρτύρων, των εκθέσεων πραγµατογνωµόνων, σχεδιαγραµµάτων, µαταιωθεισών πρωτοτύπων αγωγών, πρωτοτύπων πινακίων όλων των διαδικασιών, κληρονοµητηρίων, ενδίκων µέσων, ειδικών πρακτικών, αποφάσεων διαιτησιών κλπ. Έκδοση των απογράφων που αφορούν πολιτικές αποφάσεις παλαιών και νέων. Επικύρωση αντιγράφων όλων των αντικειµένων που βρίσκονται στο αρχείο. Βιβλιοδεσία όλων των ανωτέρω κι αρχειοθέτηση τους. Κάθε έτος ο Προϊστάµενος του Αρχείου φροντίζει για την καταστροφή αρχειακού υλικού παλαιοτέρων ετών. 11. ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ. Με αρµοδιότητα κάθε εργασία που ανάγεται στη Γραµµατεία του Εισηγητού πτωχεύσεων, τη φύλαξη των σχετικών εγγράφων και την έκδοση πιστοποιητικών. 12. ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ. Στην αρµοδιότητα του υπάγονται α)η τήρηση αρχείου των εκλογών, η χορήγηση πιστοποιητικών, η προετοιµασία και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αποτελεσµάτων Βουλευτικών, Νοµαρχιακών και ηµοτικών Εκλογών και η φύλαξη 6

7 των πρωτοτύπων εκλογικών καταλόγων των εκλογέων των ήµων και Κοινοτήτων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και β) η δηµοσίευση των εταιρικών συµβάσεων και συµβολαίων, η τήρηση των βιβλίων των εταιριών, η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών, η χορήγηση αντιγράφων και η φύλαξη του αρχείου. 13. ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ - ΙΑΘΗΚΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: Με αρµοδιότητα τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου για τη δηµοσίευση διαθηκών, την τήρηση των οικείων πρακτικών, τη φύλαξη των διαθηκών που αποστέλλονται από άλλα Πρωτοδικεία, τη σύνταξη εκθέσεων αποδοχής κληρονοµιάς και αποποιήσεως κληρονοµιάς, την τήρηση των βιβλίων σωµατείων και ενεχύρων, την έκδοση αντιγράφων, των στο τµήµα αυτό φυλασσοµένων εγγράφων και την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών προς τις ανωτέρω αρµοδιότητες του τµήµατος. Η τήρηση βιβλίου εγγράφων όπου τίθεται η σφραγίδα της Σύµβασης της Χάγης, έκδοση πιστοποιητικών βάσει των κανονισµών της Ε.Ε. για την αναγνώριση αποφάσεων. Η έκδοση πιστοποιητικών αναγκαστικής διαχείρισης και η έρευνα πιστοποιητικών, µέχρι και το έτος Το βιβλίο προγαµιαίων συµβολαίων. Επίσης µε την τήρηση του βιβλίου συντάξεων ξενοδοχειακής πίστης του ν 181/49 και του βιβλίου συµβάσεων ενεχύρου του ν 1198/ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ- Μ.Ο.. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ. Με αρµοδιότητα τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου και του Μικτού Ορκωτού ικαστηρίου, την κατάρτιση της υπηρεσίας Γραµµατέων έδρας, την τήρηση και καθαρογραφή των οικείων πρακτικών και αποφάσεων. Και το Γραφείο ιεκπεραίωσης µε αρµοδιότητα την έκδοση φωτοαντιγράφων, την επικύρωση των πρακτικών ποινικών 7

8 αποφάσεων, τη διαβίβαση στα αρµόδια τµήµατα των Εισαγγελιών, την καταχώρηση των αποφάσεων των παραπάνω ποινικών δικαστηρίων στα οικεία βιβλία, τη σύνταξη των στατιστικών πινάκων, την παραλαβή των αποφάσεων, των σχετικών δικογραφιών και της τακτοποίησης τους µέχρις αποστολής στο γενικό αρχείο ποινικών αποφάσεων και κάθε συναφή εργασία. 15. ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ. Με αρµοδιότητα τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου - Αγορανοµικού ικαστηρίου και ικαστηρίων Ανηλίκων (Μονοµελούς και Τριµελούς), την κατάρτιση της υπηρεσίας Γραµµατέων έδρας, την τήρηση και καθαρογραφή των οικείων πρακτικών και αποφάσεων. Και το Γραφείο ιεκπεραίωσης µε αρµοδιότητα την έκδοση φωτοαντιγράφων, την επικύρωση των πρακτικών ποινικών αποφάσεων, τη διαβίβαση στα αρµόδια τµήµατα των Εισαγγελιών, την καταχώρηση των αποφάσεων των παραπάνω ποινικών δικαστηρίων στα οικεία βιβλία, τη σύνταξη των στατιστικών πινάκων, την παραλαβή των αποφάσεων, των σχετικών δικογραφιών και την τακτοποίηση τους µέχρις αποστολής στο γενικό αρχείο ποινικών αποφάσεων και κάθε συναφή εργασία. 16. ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Με αρµοδιότητα α) τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις του συµβουλίου Πληµµελειοδικών, την καθαρογραφή των βουλευµάτων και την επιµέλεια για την θεώρηση και υπογραφή αυτών, την µετά ταύτα υποβολή των δικογραφιών, µε αντίγραφα των βουλευµάτων προς τον Εισαγγελέα, την σύνταξη εκθέσεων ενδίκων µέσων κατά βουλευµάτων και την υποβολή 8

9 αντιγράφων αυτών στον Εισαγγελέα και σε κάθε εργασία αναγόµενη στην γραµµατεία του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών και β) τη σύνταξη και τήρηση του καταλόγου πραγµατογνωµόνων. Τα καθήκοντα των Γραµµατέων των τακτικών και ειδικών ανακριτικών γραφείων είναι : η τήρηση των βιβλίων των ανακριτικών γραφείων, η χορήγηση αντιγράφων, η συµµετοχή και δακτυλογράφηση των καταθέσεων των µαρτύρων, των απολογιών των κατηγορουµένων κ.λ.π., η σύνταξη των κλήσεων και η µέριµνα της επίδοσης τους προς τους µηνυτές και κατηγορουµένους. 17. ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ & ΕΝ ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Με αρµοδιότητα α) την εκκαθάριση των απολήψιµων των ποινικών αποφάσεων, την βεβαίωση των στα αρµόδια ηµόσια Ταµεία και την καταχώρηση των, στα οικεία βιβλία, την εκκαθάριση και βεβαίωση των κατά τον Κωδ. Πολιτικής ικονοµίας επιβαλλοµένων χρηµατικών ποινών, τελών και λοιπών εξόδων, την τήρηση αρχείου ποινικών υποθέσεων εκδικασθεισών απόντος του κατηγορουµένου, την σύνταξη των ενδίκων µέσων κατ αποφάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων και την αποστολή αρµοδίως των σχετικών εκθέσεων και σε κάθε άλλη εργασία της γραµµατείας σχετική µε τα ανωτέρω αντικείµενα, β) Στο τµήµα τούτο θα τοποθετούνται τρεις (3) διαχειριστές (ταµίες), θέσεις που ειδικά προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 1810/88. Κύρια απασχόληση των διαχειριστών (ταµιών) είναι η διαχείριση χρηµάτων από την εκκαθάριση των απολήψιµων των διαφόρων ποινικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας τους στο παραπάνω τµήµα. Με πράξη του Τριµελούς Συµβουλίου του Πρωτοδικείου θα ορίζονται οι αρµόδιοι στο τµήµα τούτο διαχειριστές (ταµίες). 9

10 18. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΛΤΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. Με αρµοδιότητα, τις βεβαιώσεις τελεσιδικίας, τη σύνταξη των δελτίων Ποινικού Μητρώου των καταδικασθέντων, καταχώρηση αυτών στα οικεία βιβλία και αποστολή αρµοδίως σχετικών δελτίων, τη σύνταξη των σχετικών βιβλίων στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλη συναφή εργασία. 19. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Με αρµοδιότητα την τήρηση των ευρετηρίων των αποφάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων παρελθόντων ετών, τη διαφύλαξη των εκδιδοµένων αποφάσεων και πρακτικών των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων, τα σχετικά των ποινικών δικογραφιών µε τις καταθέσεις των µαρτύρων, τις καταθέσεις των πραγµατογνωµόνων, των σχεδιαγραµµάτων κλπ., των σχετικών βιβλίων ευρετηρίων, τη χορήγηση αντιγράφων, τη διαφύλαξη των κάθε είδους πειστηρίων, του οικείου βιβλίου και τις σχετικές µε αυτά ενέργειες, την παραλαβή κατάθεση και απόδοση των εγγυοδοσιών, καθώς και κάθε συναφή εργασία». 10

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12.

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1ο Τµήµατα και Γραφεία Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4102 Συμπλήρωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κα νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 13 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19749 Κανονισμός Eσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Α Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας

12. 12.2.1 Γραφείο Κυκλοφορίας 12.2.2 Γραφείο Στάθµευσης 12.2.3Γραφείο Έκδοσης Αδειών στάθµευσης- εισόδων στους πεζόδροµους και διακοπής Κυκλοφορίας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13-8-2008 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 23/13-8 - 2008 Αριθ.Απόφασης: 499/2008 Στη Ρόδο σήµερα 13-8 - 2008 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 2 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) συστάθηκε με το Ν.Δ. 87/1973. Έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε) Ν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε) Ν. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Ε) Ν.2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διοικητική οργάνωση υπηρεσιών Άρθρο 1 Οργάνωση Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακηρυξης: 12302/5-11-2012 Προϋπολογισμός: Εξήντα Μία Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Δυο Ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Α, Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακές Υπηρεσίες

Τμήμα Α, Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακές Υπηρεσίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, Διάρθρωση Αρμοδιότητες...1 Τμήμα Α, Κεντρική Υπηρεσία Περιφερειακές Υπηρεσίες...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...1 Άρθρο 1, Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 1 Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στα τρία χρόνια που πέρασαν, δεν λύθηκαν τα προβλήµατα της ικαιοσύνης. Ούτε βελτιώθηκαν οι συνθήκες απονοµής της. Ούτε η θέση των ικηγόρων απέκτησε την αληθινή και πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ) είναι η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα