ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 43489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 459/ (ΦΕΚ Β 1793/ 12 04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρ θρου 5Α του ν.2725/99 (ΦΕΚ 12/Α ) «Ερασιτεχνι κός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος) για τη μεταφορά φοιτητών. 2 Μεταφορά θέσης από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο στις Περιφ. Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού στο Νομό Κιλκίς Έγκριση νέου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μοριακής Βιολο γίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστη μίου Θράκης με τίτλο «Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική» Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ γανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ γανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυ πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.... Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ γανικές θέσεις στο Γραφείο του Ειδικού Γραμ ματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργεί ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2545/Β7/ (ΦΕΚ 15/τ.Β ) που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη μίου Θράκης με τίτλο «Χειρουργική Ήπατος Χο ληφόρων Παγκρέατος» Ανάκληση μέρους της με αριθμό 42158/ από φασης περί της διεξαγωγής εκλογών για την ανά δειξη αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλ λήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του Ν. 2993/2002 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 17/τ.Β / και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2202/ τ.β / Σύσταση θέσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης Μεταφορά θέσης του Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονί κης Μεταφορά θέσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη νών Κατάργηση θέσης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας Μεταφορά θέσης του Ειδικού Νοσοκομείου Νοση μάτων Θώρακος Νοτιοδυτικής Ελλάδας «Ο ΑΓΙ ΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΤΥ Δγ/Φ550/οικ:23117 (1) Τροποποίηση της αριθμ. 459/ (ΦΕΚ Β 1793/ 12 04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορι σμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 5Α του ν.2725/99 (ΦΕΚ 12/Α ) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματι κός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1558/85, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα τειών» παρ. 2ε, περ. iν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/Α/85). β) Του Π.Δ. 3/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/A/ ). γ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α), όπως ισχύει.

2 43490 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α/ ). ε) Του Π.Δ. 8/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/ ). στ) Την αριθμ. 705/Η/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιο τήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη (ΦΕΚ 2091/ Β / ). ζ) Την αριθμ. 459/ (ΦΕΚ Β 1793/ } κοινή υπουργική απόφαση (περί καθορισμού λεπτομε ρειών εφαρμογής του άρθρου 5Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρ θρο 9 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α 239) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ Α 302), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ΤΥ Δα/Φ550/27042/ (ΦΕΚ Β 838/21..05), 38204/ (ΦΕΚ Β 127/ ), 3840/ (ΦΕΚ Β 1773/ ) και 338/ (ΦΕΚ 137/Β / ). η) Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφα σης 459/ (ΦΕΚ Β 1793/ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφά σεις, ΤΥ Δα/Φ550/27042/ (ΦΕΚ Β 838/ , 38204/ (ΦΕΚ Β 127/ ), 3840/ (ΦΕΚ Β 1773/ ), 338/ (ΦΕΚ 137/ Β / ) έως Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 459/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1793/Β / ), όπως έχει τροποποιηθεί. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΦΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Αριθμ. Φ.33/12305/ΙΒ (2) Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος) για τη μεταφορά φοιτητών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2083/92, όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α), σε συνδυασμό με την παρ. 22α του άρθρου 80 και λδ του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 407/2012. β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98/Α). γ) Τις διατάξεις της αριθμ. Υ48 απόφασης τυο Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β). δ) Το ΠΔ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α). ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, κ.λπ.». στ) Το έγγραφο με αριθμ. 1334/ του Πανεπι στημίου Αιγαίου και το αριθμ. 12/ πρακτικό της Συνεδρίασης της Συγκλήτου. ζ) Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΚΑΕ 0828) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο αυτό. η) την αριθμ. 1450/ (ΑΔΑ:Β4ΘΓ49Β /Λ 44Ε) δέσμευση πίστωσης, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση λε ωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη μεταφορά φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος στην πόλη του Καρλοβάσου, οικ. έτους Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μίσθω ση ανέρχεται στο ποσό των (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) και καλύπτεται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2012 (3) *Μεταφορά θέσης από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο στις Περιφ. Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού στο Νομό Κιλκίς. Με την αριθμ /Η/ κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, μετατάσσεται η ΤΣΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπο λογιστών με Βαθμό Ε από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, σε θέση του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (Ειδ. Χειρ. Η/Υ) των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων στο Νομό Κιλκίς, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει η υπάλληλος και με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που επίσης κατέχει. Η κατανομή της θέσης που μεταφέρεται σε συγκεκρι μένη υπηρεσία εντός του Νομού και η τοποθέτηση της υπαλλήλου σε αυτήν, θα πραγματοποιηθεί με απόφαση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί δευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει για μία δεκαετία στη θέση στην οποία μετατάσσεται. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 20842/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1084/Γ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Αριθμ /B7 (4) Έγκριση νέου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μοριακής Βιολογί ας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Μεταφραστική έρευνα στη Μορι ακή Βιολογία και Γενετική». 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008, ΦΕΚ 148/τ.Α / «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009(ΦΕΚ 15/τ.Α / ) και του άρ θρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν.407/2012 (ΦΕΚ 159 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μοριακής Βι ολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία / ).. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 100/ ). 7. Το αριθμ. 510/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι ολόγηση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετι κής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 8. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Μετα φραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουρ γήσει από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταφραστική έρευ να στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική» («Translational Research in Molecular Biology and Genetics») σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 385/2008. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στην μεταφραστική έρευνα. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στις Βιοεπιστήμες και συγκεκριμένα στους τομείς αιχμής που αυτό καλύπτει. Επίσης προετοιμάζει τους φοιτητές για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ασκώντας την κριτική, αναλυτική και συνθετική τους ικανότητα καθώς και την ικανότητα συγγραφής επιστημονικών κειμένων. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώ ματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βι ολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Πανεπιστημίων ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συνα φούς γνωστικού αντικειμένου Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 3 εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαι τούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε ενενήντα. Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η υπο χρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα 12 υποχρεωτικά μαθήματα του Α και Β Εξαμήνου σπουδών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

4 43492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναλυτικά τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής: Υποχρεωτικά Μαθήματα ΜΜΒΓ 101: Γονιδιωματική (Genomics) ΜΜΒΓ 102: Πρωτεϊνωματική (Proteomics) ΜΜΒΓ103: Βιοπληροφορική (Bioinformatics) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ MMBΓ104: Bιοαπεικονιστικές μέθο δοι (Bioimaging) ΜΜΒΓ105: Ορθή εργαστηριακή πρα κτική και ασφάλεια στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Good Laboratory Practices and Laboratory Safety) ΜΜΒΓ10: Ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Complementary Skills) Πιστωτικές Μονάδες ECTS ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30 Υποχρεωτικά Μαθήματα Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΜΒΓ 201: Ταυτοποίηση μοριακών δεικτών (Biomarkers Discovery) ΜΜΒΓ 202: Aνάπτυξη φαρμάκων και στοχευμένες θεραπευτικές προ σεγγίσεις (Drug development and targeted therapeutics) ΜΜΒΓ203: Βιοηθική Kλινικές δοκι μές (Bioethics Clinical Trials) MMBΓ204: Μοριακή διαγνωστική (Molecular Diagnostics) ΜΜΒΓ205: Αρχές επιχειρηματικό τητας ΜΜΒΓ20: Παρουσίαση επιστημονι κής βιβλιογραφίας (Journal Club) 3 3 Πιστωτικές Μονάδες ECTS ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 3 Πιστωτικές Μονάδες ECTS Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ έτος ορίζεται κατ ανώτατο όριο στους 40. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημί 30 ου καθώς και άλλων Τμημάτων του ιδίου Ιδρύματος ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχολη θούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 του Ν. 385/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος θα έχουν πρόσβαση στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το ΤΜΒΓ. Τα μαθήματα θα γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του κτηρίου του ΤΜΒΓ που είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα οπτικοακουστι κά μέσα. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν χρησιμοποιούν την αίθουσα Η./Υ. και τα εργαστήρια του ΤΜΒΓ. Τέλος, το ΠΜΣ θα χρη σιμοποιήσει την οργανωμένη βιβλιοθήκη των Σχολών Υγείας του ΔΠΘ. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το 5% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργί ας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνι κού και διοικητικού προσωπικού Προϋπολογισμός (σε ευρώ) Μετακινήσεις εξωτερικών διδασκόντων Εργαστηριακά Αναλώσιμα Υλικοτεχνική υποδομή Λοιπά έξοδα Σύνολο Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και πιθανές χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Η (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 1. Τις διατάξεις: Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 22/τΑ) «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, ερ γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » όπως ισχύει. 2. Τις εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ.: Αριθμ. 2/78400/ «Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 22 τα)». 3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/τ.Β 05/02/2004). 4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολι κά ,00 αριθμ /Η 01/08/2012 (ΑΔΑ Β4Γ9 ΛΚΦΩ) και την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά ,00 αριθμ /Η 04/09/2012 (ΑΔΑ Β4Θ49 ΥΑΒ). 5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους συνολικά ,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγ γραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ ) του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των ατόμων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο γραφείο του Υπουργού κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία, αλλά και την κάλυψη αυξημένων αναγκών των Πολιτικών Γραφείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 17 υπαλλήλους της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο γραφείο του Υπουργού για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και για μέχρι 20 ώρες το μήνα για κάθε υπάλ ληλο, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες ανάγκες των Πολιτικών Γραφείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των ,00 συνολικά. Αριθμ /Η () Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 1. Τις διατάξεις: Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 22 τα) «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, ερ γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », όπως ισχύει. 2. Τις εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ.: Αριθμ. 2/78400/ «Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 22 τα)». 3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/τ.Β 05/02/2004). 4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολι κά ,00 αριθμ /Η 01/08/2012 (ΑΔΑ Β4Γ9 ΛΚΦΩ) και την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά ,00 αριθμ /Η 04/09/2012 (ΑΔΑ Β4Θ49 ΥΑΒ). 5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους συνολικά 3.500,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγ γραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ ) του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των ατόμων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο γραφείο του Υφυπουργού Παπα θεοδώρου κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λει τουργία, αλλά και την κάλυψη αυξημένων αναγκών των Πολιτικών Γραφείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 7 υπαλλήλους της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο γραφείο του Υφυπουργού για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και για μέχρι 20 ώρες το μήνα για κάθε υπάλ ληλο, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες ανάγκες των Πολιτικών Γραφείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 3.500,00 συνολικά.

6 43494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Η (7) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ γανικές θέσεις στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 1. Τις διατάξεις: Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 22 τα) «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, ερ γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » όπως ισχύει. 2. Τις εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ.: Αριθμ. 2/78400/ «Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 22 τα)». 3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215 τ.β 05/02/2004). 4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολι κά ,00 αριθμ /Η 01/08/2012 (ΑΔΑ Β4Γ9 ΛΚΦΩ) και την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά ,00 αριθμ /Η 04/09/2012 (ΑΔΑ Β4Θ49 ΥΑΒ). 5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους συνο λικά 4.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέ πεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ ) του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.. Το γεγονός, ότι η υπερωριακή απασχόληση των ατόμων, που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτε ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των Πολιτικών Γραφείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για υπαλλήλους της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο γραφείο του Ειδι κού Γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθ μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και για μέχρι 20 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες ανάγκες των Πολιτικών Γραφείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 4.000,00 συνολικά. Αριθμ /B7 (8) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2545/Β7/ (ΦΕΚ 15/τ.Β ) που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί ου Θράκης με τίτλο «Χειρουργική Ήπατος Χολη φόρων Παγκρέατος». 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο, (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του ν 3794/2009 (ΦΕΚ 15 Α ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευ τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α ) «Δι ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Τις διατάξεις της αριθμ. 1245/Β7/ (ΦΕΚ 471/ τ.β ) υπουργικής απόφασης «Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) για την προσαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».. Την αριθμ. 2545/Β7/ (ΦΕΚ 15/τ.Β ) υπουρ γική απόφαση: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Χειρουργική Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1808/τ.Β ) και αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 332/τ.Β ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 7/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 100/ ). 9. Το αριθμ. 112/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 2545/Β7/ (ΦΕΚ 15/τ.Β ) υπουργική απόφαση ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 7 «Αριθμός Εισακτέων» αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε σαράντα δύο (42) ανά έτος. 2. Το άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αριθμ οικ (9) Ανάκληση μέρους της με αριθμό 42158/ απόφα σης περί της διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 9 του Ν. 2993/2002 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 17/τ.Β / και δι ορθώθηκε στο ΦΕΚ 2202/τ.Β / Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του Ν. 2812/2000 τ.α /37 «Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2993/2002 τ.α / Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 τ.α /22 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 των Υ.Α. αριθμ / (ΦΕΚ 81/τ.Β / ) «Τρόπος εκλο γής των αιρετών εκπροσώπων των δικ. υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγ γελιών της χώρας» και αριθμ / (ΦΕΚ 788/Β / ) «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέ σεις εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων των υπαλλήλων των Τακτι κών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμβούλια», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ / (ΦΕΚ 1083/Β/ ) απόφασή μας. 4. Τη με αριθμό οικ/ (ΦΕΚ: 17/ τ.β / και και 2202/τ.Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί προκηρύξεως εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 9 του Ν. 2993/2002 των πολιτικών και ποινικών δικα στηρίων και εισαγγελιών της χώρας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επι κρατείας. 5. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η νομοθετική προσαρμογή στους νέους βαθμούς του άρθρου 4 (περ. β ) του Ν. 4024/2011 των διατάξεων του εδαφ. β της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2812/2000 «Κώ δικας Δικαστικών Υπαλλήλων», που αναφέρονται στους βαθμούς των αιρετών εκπροσώπων, ώστε να καταστεί εφικτή η εκλογή των νέων αιρετών.. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθμό 558/ (Β 842) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, κ.λπ...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε τις παρ. 1, 2 και 4 της με αριθμό οικ/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα που δη μοσιεύθηκε στο Φ ΕΚ: 17/τ.Β / και διορθώ θηκε στο ΦΕΚ 2202/τ.Β / , περί προκηρύξεως εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 9 του Ν. 2993/2002 των πολιτικών και ποι νικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση. Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. (10) Με την αριθμ. 548/59883/19/ απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 5 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α /1 2011), του άρθρου 8 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), του άρθρου 35 παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 22/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7 2010), μετατάσσεται η Νικο λέτα Διάφα του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Δ, από την ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών Μηχανικών Αυτοκινήτων στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού (της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας), σε συνι στώμενη με την ίδια απόφαση προσωρινή προσωποπαγή θέση ΔΕ Διοικητικού και με την ίδια σχέση εργασίας. (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας Δήμου Θεσσαλο νίκης για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δαπάνης: 2492/ ).

8 4349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης: 59920/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1082/Γ / Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης. Με την αριθμ. 180/31528/ απόφαση Δημάρχου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79, 217 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 ΦΕΚ 143/Α / ), του άρθρου 8 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ), των άρθρων 33 και 35 παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 22/Α / ), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδό τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθμ. / συνεδρίασής του, μετατάσσεται ο Μιχαήλ Πογωνίδης του Κυριάκου, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών στον κλάδο ΔΕ Οδηγών (της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης), με ταυτό χρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δαπάνης: 31787/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης: 5229/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1082/Γ / (11) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (12) *Μεταφορά θέσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με την υπ αριθμ. 433/ πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 12 του Ν. 3230/04 και των άρθρ. 70 και του Ν. 3528/07, μετατάσσεται η με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρό νου, υπάλληλος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κρομμυδάκη Έλενα του Χαριλάου, από την Κατηγορία ΤΕ, ειδικότητας Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, στην Κατηγορία ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει και με την ίδια σχέση εργασίας, επειδή απέ κτησε τα νόμιμα προσόντα. *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 103/Γ/ Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ (13) *Κατάργηση θέσης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας. Με την αριθμ. 2972/ πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 κεφ. Ζ παρ. 2 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/ τ.α ), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 291/2001 άρθρο 4 περ. Δ παρ. 5 (ΦΕΚ 114/ τ.α ) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 27/ τ.α ), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 147, 155 και 15 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 2/τ.Α / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απο χώρηση από τη Υπηρεσία του Σωτηρόπουλου Φιλίππου του Μιχαήλ, Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση του τμήμα τος Μηχανολογίας της Σχολής τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας, την 31η Αυγούστου 2012 επειδή την συμπλήρωσε το 7ο έτος της ηλικίας του. Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας καθηγητή που κα τείχε, καταργείται με την αποχώρηση του σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδ. β του Ν. 4009/2011. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1082/Γ /9/10/2012. Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (14) *Μεταφορά θέσης του Ειδικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Νοτιοδυτικής Ελλάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». Με την υπ αριθμ. 5η/1900/ απόφαση του Δι οικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γενικού Νο σοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και του Ειδικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Νοτιοδυτικής Ελλά δας «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 11/ γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Ν.Π.Δ.Δ Νομού Αχαΐας μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73, 74 του Ν. 3528/07 η μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου Δημακοπούλου Μπότα Γεωργία του Αποστόλου από την κατηγορία Υ.Ε. κλάδου Εργατών (Γενικών Καθηκόντων) με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 σε θέση κατηγορίας Δ.Ε κλάδου Τεχνικού ειδικότητας (κοπτριών ραπτριών) και με τον Ε Βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπουργείου Υγείας: 5747/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1083/Γ / Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1179 19 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3666 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί ας «AEGEAN NET UELS LTD ZE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 63 2 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της υπ αριθ. 46/20 απόφασης του Δημο τικού Συμβουλίου Κερατσινίου με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1338 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη υπηρετούντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπαλλήλου, ΠΕ κατηγορίας, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 24 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 857 15 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Αναπληρω τή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 747 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Η/Μ Έργων της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 12 18 Αυγούστου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2985 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης.... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 840 4 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 815 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αριθ. 201573/Π (Φ.Ε.Κ. Β /3375/2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια έκτακτου ελέγχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3338 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2224 15 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευ ταίο εδάφιο της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1437 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελ ληνικό Δημόσιο.... 1 Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1627 3 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «WARDI Α.Ε.»... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 412/08 04 2015 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 286/24 Απριλίου 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα