ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έγκριση Δ.Σ.: 475/

2 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Γενική Συνέλευση - Συνεταίροι Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως Παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών στους Συνεταίρους Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Διοικητικό Συμβούλιο Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Σύγκληση, απαρτία και πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Αρμοδιότητες Εκτελεστικών Μελών Αρμοδιότητες Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Αποδοχών (ΠΔΤΕ 2650/2012) Επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων (ν.4361 αρθρ.167) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αξιολόγηση αποδόσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αυτού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Επιτροπές Διοίκησης Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO) Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (I.T. Steering Committee) (ΠΔΤΕ 2577/2006) Ασφάλειας της Τράπεζας Παρακολούθησης του Πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας Διευρυμένη Χορηγήσεων Προμηθειών Χορηγιών και Προβολής Επιμέλειας Ακινήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης Κανονιστική Συμμόρφωση Διαχείριση Κινδύνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Τελικές Ρυθμίσεις

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ως Εταιρική ιακυβέρνηση νοείται ένα σύστημα αρχών και πρακτικών επί τη βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτήν. 2. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων (εφεξής η «Τράπεζα») υιοθετεί και εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους συνεταίρους της. Η αποτελεσματική Εταιρική ιακυβέρνηση δεν συνιστάται από καθορισμένο πρόγραμμα, αλλά από μία συνεχή προσπάθεια συμμορφώσεως στις εκάστοτε προταθείσες παραμέτρους, σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξημένες προσδοκίες της κοινωνίας. Η σωστή εταιρική δομή, το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και η εφαρμογή του έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη Εταιρική ιακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική αναγνώριση και φήμη. 3. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, έχει θεσπίσει Κώδικα εοντολογίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, με σκοπό την προώθηση των προτύπων που επιβάλλει η σύγχρονη διακυβέρνηση των εταιριών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κανόνων για τον Εσωτερικό Έλεγχο. 4. Το ιοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί τον παρόντα Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (εφεξής ο «Κώδικας»), ο οποίος ορίζει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση της Τράπεζας και αναθεωρείται από το ιοικητικό Συμβούλιο. 5. O Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ορίζει τα καθήκοντα και κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ του ιοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του και των άλλων Επιτροπών της Τράπεζας. 6. Ο Κώδικας, όπως εκάστοτε ισχύει, δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Από την ως άνω δημοσιοποίησή του ο Κώδικας και οι τυχόν τροποποιήσεις του ισχύουν και έχουν δεσμευτική ισχύ. Ο Κώδικας υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αναθεωρήσεως του Κώδικα, η Τράπεζα θα λαμβάνει υπ όψιν της τις εκάστοτε τροποποιήσεις της νομοθεσίας, τις συστάσεις των Αρμοδίων Αρχών, ως και τις επίσημες διαβουλεύσεις νόμων, κωδίκων ή και πρακτικών που αφορούν τη λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης και θα προβαίνει σε επικαιροποίηση και προσαρμογή του Κώδικα, όπου απαιτείται. 3

4 7. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή παρερμηνείας ως προς την εφαρμογή όρων του Κώδικα, οι οικείοι όροι θα ερμηνεύονται και θα διευκρινίζονται με αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. 8. Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετεί η Τράπεζα σύμφωνα με τον νόμο. Υιοθετείται δε από την Τράπεζα με βάση τα δικά της κριτήρια και τις κατ ιδίαν επιλογές της διακυβέρνησης και δεν συνιστά υπαγωγή σε τυποποιημένους όρους παρόμοιων κωδίκων που λειτουργούν στην αγορά. Υπό το πλαίσιο αυτό η Τράπεζα δεν ελέγχει και ούτε δημοσιοποιεί τυχόν αποκλίσεις των πρακτικών και της πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετεί, σε σχέση με άλλους τυποποιημένους κώδικες. 9. Ο Κώδικας συγκεντρώνει κρίσιμες για την εταιρική διακυβέρνηση ρυθμίσεις της νομοθεσίας και του Καταστατικού της Τράπεζας, χάριν πληρέστερης ενημερώσεως των συνεταίρων και προς διευκόλυνσή των για την άσκηση των εταιρικών δικαιωμάτων, έναντι της Τράπεζας. 10. Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμίσεις της νομοθεσίας και του Καταστατικού της Τράπεζας υπερισχύουν του Κώδικα. 11. Οι όροι εσωτερικής λειτουργίας της Τράπεζας που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης δύναται να εξειδικεύονται με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας της Τράπεζας που εγκρίνεται από το ιοικητικό της Συμβούλιο. ιευκρινίζεται ότι ο Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας συνιστά εσωτερικό έγγραφο της Τράπεζας, δεν υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και ως εκ τούτου δεν έχει δεσμευτική ισχύ έναντι τρίτων. 4

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Η Τράπεζα υιοθετεί το παρόν πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με γνώμονα την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος, την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της και την προαγωγή των συμφερόντων των Συνεταίρων της. Στο πλαίσιο αυτό η διακυβέρνηση που ασκεί υπάγεται στις ακόλουθες αρχές, όπως κατά περίπτωση ορίζονται και στον νόμο. 2. Η Τράπεζα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των Συνεταίρων της. 3. Η Τράπεζα διαθέτει διοικητικούς μηχανισμούς, κατά τους όρους του παρόντος, ώστε να ελέγχεται ότι τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου της και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητές του, καταβάλλουν κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο που να προάγει το εταιρικό συμφέρον και τηρούν το καθήκον της πίστης. Η επιμέλεια κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του Μέλους του ιοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση αναθέσεως αρμοδιοτήτων του, με βάση την ανατιθέμενη αρμοδιότητα και τα καθήκοντα που ανατίθενται. Η υποχρέωση εκ μέρους του Μέλους ή του προσώπου στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες εκπληρώνεται, εάν τούτο κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του νόμου. 4. Τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη, έναντι της Τράπεζας, να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει πολιτική και διαδικασίες με τις οποίες ελέγχει ότι τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητές του, δεν επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Τράπεζας και δεν ασκούν, κατ επάγγελμα ή μη, δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς αυτές της Τράπεζας. Επιπλέον, διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ανακύπτουν από συναλλαγές της Τράπεζας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη προκύπτουσα σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Τράπεζας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 6. Η Τράπεζα, δεδομένου ότι δεν είναι εισηγμένη σε Οργανωμένη Αγορά ελέγχει με βάση τις διαδικασίες την παρακολούθηση των τυχόν άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από τα κατά 5

6 περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα (ιδίως τα διευθυντικά στελέχη), εφόσον σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Εφόσον οι συνεταιριστικές μερίδες της εισαχθούν σε Οργανωμένη Αγορά, τότε θα ελέγχει και τα ακόλουθα: α) την παρακολούθηση των υπόχρεων προσώπων, ως ορίζονται κατά περίπτωση στον νόμο (Μελών διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων της, απασχολούμενων προσώπων, συνδεδεμένων προσώπων κ.λπ.), σε σχέση με τις προνομιακές πληροφορίες που κατέχουν και τις συναλλαγές τους επί μερίδων της Τράπεζας ή και άλλων συνδεδεμένων με αυτή χρηματοπιστωτικών μέσων, β) τη δημοσιοποίηση και γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταστάσεων με τα υπόχρεα ως άνω πρόσωπα και τις σχετικές συναλλαγές τους, αλλά και τις εν γένει συναλλαγές τους επί εισηγμένων αξιών, όπου τούτο ο νόμος επιβάλλει. 7. Η Τράπεζα μεριμνά για την εφαρμογή από τα αρμόδια Στελέχη της των επιταγών του νόμου ως προς την ενημέρωση των συνεταίρων και την πρόσβασή τους στις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη Γενική Συνέλευση. Λαμβάνει δε υπ όψιν της ότι, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, οι συνεταίροι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να εξετάζουν τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα μεριμνά ώστε να δημοσιοποιείται εγκαίρως, σύμφωνα με τον νόμο, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και οι συνεταίροι να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες για τα θέματα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση. 8. Προς ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των συνεταίρων της Τράπεζας στις Γενικές Συνελεύσεις και υπάρξεως ουσιαστικού ενδιαφέροντος ως προς τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της, η Τράπεζα αναπτύσσει διαδικασίες ενεργού επικοινωνίας με τους συνεταίρους της και διαμορφώνει συνθήκες ώστε η πολιτική και στρατηγική που υιοθετεί να στηρίζονται στην εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τους συνεταίρους, ιδίως με τους κατέχοντες σημαντικές συμμετοχές στο μετοχικό της κεφάλαιο. 9. Η Τράπεζα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέσο, κατά τα προβλεπόμενα υπό του νόμου, για τη διευκόλυνση της ασκήσεως των δικαιωμάτων των συνεταίρων της για συμμετοχή και ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις, με γνώμονα την ανάγκη για ομαλή και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων και την ασφαλή και την έγκυρη λήψη αποφάσεων από αυτές. Υπό το πρίσμα αυτό, μεριμνά για την πιστή τήρηση των τυπικών προθεσμιών και διαδικασιών που θέτει ο νόμος, ιδίως για τη σύγκληση και συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ επίσης δημοσιοποιεί κατά νόμο τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με τις Γενικές Συνελεύσεις. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Γενική Συνέλευση - Συνεταίροι 1.1. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού. Η Γενική Συνέλευση, εφ' όσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε συνεταιριστική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των συνεταίρων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους συνεταίρους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη (συνεταίροι) του Συνεταιρισμού αυτοπροσώπως. 3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα νέα θέματα αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη. 4. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως: α) Η τροποποίηση του καταστατικού. β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού. γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού. δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή. ε) Ο καθορισμός των γενικών όρων της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του. στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και η διάθεση των κερδών. ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του ιοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις. η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. θ) Η ανάθεση, μετά από σχετική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, σε κατάλληλη εταιρία συμβούλων υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης, η οποία θα έχει κριθεί ως κατάλληλη και από την Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία θα επιλέγεται, για περίοδο όχι μεγαλύτερη της 5/ετίας, από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παρ.2 του άρθρου 14 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του παρόντος. Η εταιρία συμβούλων θα προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου διοίκησης και οι συμβουλές και οι προτάσεις της δεν θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τη διοίκηση του Συνεταιρισμού. 7

8 ι) Η έγκριση της συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία συγκροτείται με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986 και στο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Τράπεζας. ια) Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών τους μερίδων, υποχρεωτικής και προαιρετικών, λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού τους από τον συνεταιρισμό καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εξόφλησης των συνεταιριστικών τους μερίδων, η οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του.σ. και της Γ.Σ.) και θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού. ιβ) Η λήψη απόφασης για την έκδοση προνομιούχων προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου και για τον καθορισμό του προνομίου αυτών και ειδικότερα του πολλαπλασιαστή του μερίσματος, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται κάθε φορά το δικαίωμα αυτών προς απόληψη πολλαπλασίου μερίσματος σε σχέση με τις κοινές συνεταιριστικές μερίδες, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. γ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014 και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού. ιγ) Η εκλογή της τριμελούς Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4261/ Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του εδαφίου ε' της παραπάνω παραγράφου στο ιοικητικό Συμβούλιο Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του Συνεταιρισμού, ύστερα από πρόσκληση του ιοικητικού Συμβουλίου, μια φορά το έτος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. 2. Το ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των συνεταίρων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο. 3. Το ιοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού όταν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3), με αίτησή τους προς το ιοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση. 8

9 4. Αν το ιοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της άνω αίτησης των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος. 5. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη (συνεταίροι) του Συνεταιρισμού αυτοπροσώπως Παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών στους Συνεταίρους 1. Οι προσκλήσεις των τακτικών, καθώς και των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων αναγράφουν τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, με σαφήνεια. 2. Οι προσκλήσεις γνωστοποιούνται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, π.χ. με Fax, με Telex, με τηλεγράφημα, με τηλέφωνο, με δημοσίευση στον τύπο, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό της έδρας του Συνεταιρισμού ή με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συνεταιρισμού. Στο πλαίσιο αυτό η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον: i. το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, ii. τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, iii. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, iv. τους συνεταίρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 1.4. Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου, ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου, ή, αν δεν παρευρίσκεται κανένας, ένα Μέλος του συνεταιρισμού, που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο. 9

10 1.5. Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν, κατά την έναρξη της συνεδριάσεως, παρίστανται σε αυτή τα μισά τουλάχιστον μέλη του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον κατά την έναρξη της συνεδριάσεως παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων, στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των (7) επτά. 2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, στη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση προνομιούχων προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου και για τον καθορισμό του προνομίου αυτών και ειδικότερα του πολλαπλασιαστή του μερίσματος, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται κάθε φορά το δικαίωμα αυτών προς απόληψη πολλαπλασίου μερίσματος σε σχέση με τις κοινές συνεταιριστικές μερίδες, καθώς και η ανάθεση, μετά από σχετική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, σε κατάλληλη εταιρία συμβούλων υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το (1/3) ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση (δηλαδή η τρίτη κατά σειρά Γενική Συνέλευση ) για τα θέματα της παραγράφου αυτής, εφ' όσον ο Συνεταιρισμός έχει πάνω από χίλια μέλη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τετρακόσια μέλη. 3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα νέα θέματα αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη. 10

11 1.6. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα. Μετά από αίτηση συνεταίρου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 2. Στο βιβλίο των πρακτικών της Γ.Σ. καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν στη Γ.Σ., στον οποίο αναφέρονται και οι διευθύνσεις αυτών. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γ.Σ. που πρόκειται να προσαχθούν σε ικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ή από τον πρόεδρο του.σ. ή από άλλο μέλος του.σ. ύστερα από απόφαση του.σ Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Διοικητικό Συμβούλιο Το ιοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Τράπεζα και σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους. ύναται να αναθέτει τη διαχείριση της Τράπεζας και εκχωρεί εξουσίες για τη διεξαγωγή εργασιών σε Επιτροπές του, σε λοιπές Επιτροπές της Τράπεζας, ιευθυντές και υπαλλήλους Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Ο συνεταιρισμός διοικείται από ιοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από (9) εννέα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου αυξάνεται πέραν των εννέα (9) οποτεδήποτε συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (9 επ. και 10 επ.) του άρθρου 19 του Καταστατικού της Τράπεζας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εν λόγω διατάξεις του Καταστατικού. 2. Αν στο συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη μέλη του συνεταιρισμού, το ένα από τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους εργαζόμενους αυτούς. Το μέλος αυτό χάνει τη θέση του στο ιοικητικό Συμβούλιο, όταν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισμό. 3. Στο ιοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4261/2014, να συμμετέχουν πάντοτε ως εκτελεστικά μέλη αυτού δύο τουλάχιστον πρόσωπα πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού ως πιστωτικού ιδρύματος, τα οποία θα έχουν κριθεί κατάλληλα από την Τράπεζα της Ελλάδος για να είναι πλήρους απασχόλησης εκτελεστικά μέλη του.σ., όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4261/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού (παράγραφος 10 επ.). 4. Η εκλογή των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται όπως στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Καταστατικού ορίζεται. 5. Η θητεία των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. 6. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 12

13 7. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία, ή χωρίς άδεια του ιοικητικού Συμβουλίου, απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις, για περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το ιοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το ιοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του ιοικητικού Συμβουλίου. 8. Αν κάποιο μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, καλούν τον αναπληρωτή του (κατά σειρά εκλογής εκείνων που εξελέγησαν στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων (9 επ. και 10 επ) του άρθρου 19 του καταστατικού, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής τους, οπότε εφαρμόζονται αυτές ως ειδικότερες) και καταλαμβάνει τη θέση για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που πέθανε ή παραιτήθηκε ή κηρύχθηκε έκπτωτο. 9. Εάν στις εκλογές για την ανάδειξη του.σ. του Συνεταιρισμού δεν έχει εκλεγεί κανένα μέλος στο.σ., το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986 και στο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του Καταστατικού, και συγκεκριμένα του Προέδρου αυτής, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του.σ. με επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, τότε κατ εξαίρεση εκλέγεται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως ως μέλος ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ. ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του.σ Σε περίπτωση που το ως άνω κατ εξαίρεση και με αύξηση των μελών του.σ. εκλεγέν μέλος του.σ. αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του.σ., τότε, κατ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Καταστατικού, θα ακολουθείται η ίδια ως άνω αναφερόμενη στην παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου εξαιρετική διαδικασία, εκτός εάν στο μεταξύ κάποιο από τα εκλεγέντα στις εκλογές μέλη του.σ. πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, οπότε δεν θα επαναλαμβάνεται η εν λόγω εξαιρετική διαδικασία και θα παραμένουν εννέα τα μέλη του.σ Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του.σ. το μοναδικό μέλος του.σ. το οποίο πληροί τις άνω προϋποθέσεις, είχε εκλεγεί με την κανονική εκλογική διαδικασία και εφόσον αυτό αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του.σ., τότε, κατ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Καταστατικού, δεν θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, αλλά θα ακολουθείται η ως άνω αναφερόμενη στην παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου εξαιρετική διαδικασία, δηλαδή θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ. ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα θα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του.σ. 13

14 Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, κριτήρια αξιολόγησης της ανεξαρτησίας των μελών του Σ, αποτελούν τα παρακάτω: Αποζημίωση: σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος λαμβάνει ή έχει λάβει από την Τράπεζα, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, Θητεία: σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος έχει υπηρετήσει στο Σ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του, Άλλη σχέση: σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Τράπεζας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Τράπεζα ή θυγατρική της, Επαγγελματικές σχέσεις: σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Τράπεζα ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του Σ, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την Τράπεζα ή με θυγατρική της. 10. Εάν στις εκλογές για την ανάδειξη του.σ. του Συνεταιρισμού δεν έχουν εκλεγεί ως μέλη του.σ. δύο τουλάχιστον πρόσωπα πλήρους απασχόλησης που όντως θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού ως πιστωτικού ιδρύματος και που θα έχουν κριθεί κατάλληλα από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 (άρθρο 13 κλπ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014 και τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, για να συμμετέχουν ως εκτελεστικά μέλη στο.σ, τότε κατ εξαίρεση εκλέγονται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως ως μέλη του.σ.: α) αν έχει εκλεγεί μόνο ένα τέτοιο μέλος, ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ., ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του.σ., και β) αν δεν έχει εκλεγεί κανένα τέτοιο μέλος, ο πρώτος και ο δεύτερος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ., ο οποίοι πληρούν τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά δύο μέλη ο αριθμός των μελών του.σ Σε περίπτωση που κάποιο από τα ως άνω κατ εξαίρεση και με αύξηση των μελών του.σ. εκλεγέντα μέλη του.σ. αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του.σ., τότε, κατ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Καταστατικού, θα ακολουθείται η 14

15 ίδια ως άνω αναφερόμενη στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου εξαιρετική διαδικασία, εκτός εάν στο μεταξύ κάποιο από τα εκλεγέντα στις εκλογές μέλη του.σ. πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, οπότε δεν θα επαναλαμβάνεται η εν λόγω εξαιρετική διαδικασία και θα παραμένουν εννέα τα μέλη του.σ., με την προϋπόθεση της σχετικής προηγούμενης έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του.σ. κάποιο μέλος του.σ. το οποίο πληροί τις άνω προϋποθέσεις, είχε εκλεγεί με την κανονική εκλογική διαδικασία και εφόσον αυτό αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του.σ., τότε, κατ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Καταστατικού, δεν θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, αλλά θα ακολουθείται η ως άνω αναφερόμενη εξαιρετική διαδικασία, δηλαδή θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ. ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις ως πλήρους απασχόλησης εκτελεστικού μέλους του.σ. και παράλληλα θα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του.σ. 11. Το αξίωμα του μέλους του.σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ' εξαίρεση στα μέλη του.σ. μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικά τα δύο πρόσωπα πλήρους απασχόλησης εκτελεστικά μέλη του.σ. που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού δύναται να λαμβάνουν μισθό από την άσκηση των καθηκόντων τους και όχι λόγω της ιδιότητάς του μέλους του.σ Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το ιοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση εκείνου του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνέρχεται και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της Γ.Σ. που εξέλεξε τα μέλη του συμβουλίου και μέσα σε ένα μήνα δηλώνεται στο Ειρηνοδικείο, για να καταχωρηθεί στο μητρώο των συνεταιρισμών της έδρας του Συνεταιρισμού. 2. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο. 3. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου. 15

16 2.3. Σύγκληση, απαρτία και πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το ιοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του συνεταιρισμού τακτικά μεν μία φορά το μήνα, κατά ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον πρόεδρο και εκτάκτως όταν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσει το (1/3) ένα τρίτο των μελών, δηλαδή όχι λιγότερα από 3 μέλη. 2. Το ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους του ιοικητικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο, δεν επιτρέπεται. 3. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. 4. Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτόν, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού. 5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών του ιοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά συντάσσονται από το Γραμματέα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. 6. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σε αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σε αυτό, της γνώμης του, περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από μέλος που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και διοικεί τον Συνεταιρισμό και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνεταιρισμού και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα, θέματα στρατηγικής και πολιτικής της Τράπεζας, γενικού οικονομικού σχεδιασμού και να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια που αφορά τη διοίκηση του Συνεταιρισμού και τη διαχείριση της περιουσίας του και την εν γένει λειτουργία του Συνεταιρισμού, ως και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του, εκτός αυτών που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το ιοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα και κάθε άλλη εξουσία που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού 16

17 του Συνεταιρισμού, ή που παραχωρείται σ αυτό από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του Συνεταιρισμού. 2. Ειδικότερα το ιοικητικό Συμβούλιο: 2.1. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των συνεταίρων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και αποστέλλει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν Εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον ημοσίων, ημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του Συνεταιρισμού και προσδιορίζει κάθε δαπάνη Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, ή γραφείων, όπου κρίνει σκόπιμο Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές του Συνεταιρισμού και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό του Συνεταιρισμού ηλεκτρονικά ή άλλα μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό του συνεταιρισμού ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών του Συνεταιρισμού (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών ή από άλλη αιτία Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει Εκδίδει, και οπισθογραφεί επιταγές Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό του Συνεταιρισμού παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. 17

18 2.16. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την επίτευξη του σκοπού του Συνεταιρισμού Αποφασίζει στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού του, τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων μέσα στα πλαίσια του νόμου περί συνεταιρισμών Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του συνεταιρισμού και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του.σ., οπότε αρμόδια είναι η Γ.Σ.) ιορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού ενώπιον των ικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνεταιρισμού Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του σκοπού του Αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε διαγωνισμούς του ημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα του Συνεταιρισμού Κλείνει τα βιβλία του Συνεταιρισμού στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους συνεταίρους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων Με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τριμελής επιτροπή ελέγχου, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και δύο μέλη που είναι μη εκτελεστικά. Η απόφαση αυτή του ιοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε η επιτροπή ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του ιοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το ιοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις δραστηριότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως του Συνεταιρισμού, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας του. 3. Το ιοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια οργανώσεως της εσωτερικής λειτουργίας του Συνεταιρισμού (εδαφ της παραγρ.2 του παρόντος), είναι επίσης αρμόδιο: Να ορίζει την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού. Να επιλέγει τα μέλη των επιτροπών και των διοικητικών οργάνων που θα επιλαμβάνονται των επί μέρους θεμάτων. Να εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού. 18

19 Να ρυθμίζει, με κανονισμό ή με εγκυκλίους διατάξεις κάθε άλλη διαδικασία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συνεταιρισμού. Να τροποποιεί, όταν υπάρχει ανάγκη, όσα προηγουμένως έχουν θεσμοθετηθεί, από το ίδιο. 4. Το ιοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει, ή να αναθέτει τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς του σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε ιευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του Συνεταιρισμού, ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. 5. Οι παραιτήσεις των μελών του.σ., των ιευθυντών ή εντεταλμένων συμβούλων και των ιευθυντών του Συνεταιρισμού, υποβάλλονται στο ιοικητικό Συμβούλιο. 6. Τα μέλη του.σ. οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού Αρμοδιότητες Εκτελεστικών Μελών Οι αρμοδιότητες των Εκτελεστικών Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. εξασφαλίζουν τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση και ενημέρωση του ιοικητικού Συμβουλίου, 2. διαμορφώνουν σαφείς εταιρικούς στόχους προς το ιοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους, 3. εξασφαλίζουν την ορθότητα και αξιοπιστία των στοιχείων που εμφανίζονται προς έγκριση ή ενημέρωση στο ιοικητικό Συμβούλιο, 4. παρουσιάζουν τακτικά απολογισμούς τομέων της Τράπεζας με σκοπό τη διαμόρφωση ορθής εικόνας της οικονομικής καταστάσεως της Τράπεζας σε όλα τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, 5. εκπροσωπούν την Τράπεζα για τους τομείς ευθύνης τους και 6. κατοχυρώνουν την αποτελεσματική και συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, με στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων της Αρμοδιότητες Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Οι αρμοδιότητες των Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. μεριμνούν ώστε το ιοικητικό Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις αρχές της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, 19

20 2. παρακολουθούν την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, εκφέροντας σχετική γνώμη, 3. επιδιώκουν την ορθή επίτευξη των εταιρικών στόχων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του ιοικητικού Συμβουλίου, 4. συγκροτούν τις προβλεπόμενες από το κανονιστικό πλαίσιο Επιτροπές του ιοικητικού Συμβουλίου. 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Το ιοικητικό Συμβούλιο συστήνει Επιτροπές, διαρκούς ή και προσωρινού χαρακτήρα που συνεπικουρούν το έργο του. Οι Επιτροπές ασκούν κάθε αναγκαία αρμοδιότητα, όπως ορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολύνεται η λειτουργία του ιοικητικού Συμβουλίου και να υποστηρίζεται αυτό αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων. Οι Επιτροπές έχουν γνωμοδοτικής φύσεως αρμοδιότητες, συνιστάμενες ιδίως στην υποβολή εισηγήσεων και διατύπωση γνώμης προς το ιοικητικό Συμβούλιο, μπορούν όμως να ασκούν και αποφασιστικές εξουσίες εφόσον υφίσταται σχετική ανάθεση από το ιοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, τα Μέλη των Επιτροπών διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων ή το ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από Μη Εκτελεστικά Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου. ύναται να συνεπικουρούνται στο έργο τους από μη Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, με κατά περίπτωση ανάθεση ρητών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. Κύρια καθήκοντα των Επιτροπών είναι η εξέταση των θεμάτων ή σχεδίων αποφάσεων που τους ανατίθενται από το ιοικητικό Συμβούλιο, ως και η υποβολή στο ιοικητικό Συμβούλιο εκθέσεων, προτάσεων, γνωμών, πληροφοριών ή συστάσεων σε εκτέλεση των ανατιθέμενων κάθε φορά καθηκόντων τους. Οι Επιτροπές ασκούν σε κάθε περίπτωση τις ανατιθέμενες ως άνω αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους υπό την εποπτεία του ιοικητικού Συμβουλίου Επιτροπή Ελέγχου Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, βάσει του θεσμικού πλαισίου και, κατά περίπτωση, προσθέτων εσωτερικών διαδικασιών που η Τράπεζα υιοθετεί και εφαρμόζει. Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ του Καταστατικού συγκροτείται με απόφαση του.σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ Επιτροπή Αποδοχών (ΠΔΤΕ 2650/2012) Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, βάσει του θεσμικού πλαισίου και, κατά περίπτωση, προσθέτων εσωτερικών διαδικασιών που η Τράπεζα υιοθετεί και εφαρμόζει. 21

22 3.3. Επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων (ν.4361 αρθρ.167) Στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα συγκροτείται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αποτελούμενη από τρία μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι μεγαλύτερη κατά ένα έτος από τη διάρκεια της θητείας των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου. Έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι η κατάρτιση καταλόγου των υποψηφίων εκτελεστικών μελών του ιοικητικού Συμβουλίου, που όντως θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού. Τα υποψήφια μέλη πρέπει να πληρούν τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο νόμο και στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού κατά την οποία πρόκειται να εκλεγούν ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω μελών του ιοικητικού Συμβουλίου, ο κατάλογος υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλότητας των υποψηφίων. Ο κατάλογος περιέχει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν. Αν κάποιο ή κάποια από τα υποψήφια πρόσωπα κριθούν ακατάλληλα από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο αριθμός των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι υπολείπεται του διπλασίου του αριθμού των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της αρνητικής αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, υποβάλλει συμπληρωματικό κατάλογο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να κριθούν κατάλληλοι τουλάχιστον διπλάσιοι υποψήφιοι από τον αριθμό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν. 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αξιολόγηση αποδόσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αυτού Το ιοικητικό Συμβούλιο, ανά τριετία, αναθέτει, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, σε εξωτερικούς συμβούλους, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ (Π ΤΕ 2577/2006) η οποία περιλαμβάνει και αξιολόγηση της οργανωτικής δομής της Τράπεζας (οργανόγραμμα- ιοίκηση-επιτροπές) και γίνονται παρατηρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση της και το γενικότερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Το.Σ φροντίζει για την υλοποίηση τυχόν προταθεισών διορθωτικών ενεργειών. 23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Επιτροπές Διοίκησης 5.1. Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO) Αρμοδιότητες: 1. η κάλυψη και ο έλεγχος των αναγκών του Ισολογισμού καθώς και η κατάλληλη πολιτική κατανομής των πηγών κεφαλαίου, ανάγκες σε ρευστότητα (περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ιδίων κεφαλαίων), πολιτική χρεωστικών λογαριασμών, κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητα, κατανομή κεφαλαίων μεταξύ καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση κάθε περιοχής όπου λειτουργεί το κατάστημα καθώς και την θέση του στην τοπική αγορά. 2. η μέτρηση και διαχείριση της ρευστότητας και η αποφυγή των κινδύνων από τα επιτόκια - θέτοντας στόχους για τα έσοδα, τους όγκους (ποσά) και τις εισροές εκροές κάθε προϊόντος, θέτοντας όρια όσον αφορά τους κινδύνους από τα επιτόκια και προσαρμόζοντας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες, την τιμολογιακή πολιτική και τους όρους πιστοδότησης. 3. η μελέτη και χρήση προγραμμάτων ισοσκέλισης ζημιών από υποχρεώσεις Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (I.T. Steering Committee) (ΠΔΤΕ 2577/2006) Αρμοδιότητες: Κύρια καθήκοντά της είναι η αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μέσο-μακροπρόθεσμων σχεδίων της Πληροφορικής στα πλαίσια της επιχειρησιακής στρατηγικής, η αξιολόγηση της Ανάλυσης και ιαχείρισης των Κινδύνων που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα, η αξιολόγηση και έγκριση μεγάλων προμηθειών υλικού και λογισμικού, η εποπτεία των μεγάλων έργων και του προϋπολογισμού της Πληροφορικής, ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η έγκριση και εποπτεία των συνεργασιών με τρίτους (πχ θέματα outsourcing) κ.α Ασφάλειας της Τράπεζας Αρμοδιότητες: Κύρια καθήκοντα της είναι: 1. Η καθιέρωση πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας της Τράπεζας στο σύνολό της. 24

25 2. Η συγκέντρωση, εξέταση και υιοθέτηση σημαντικών πρωτοβουλιών που αφορούν στη βελτίωση της ασφάλειας της Τράπεζας και η εισήγηση προς τη ιοίκηση προτάσεων για βελτίωση και αναθεώρηση της Πολιτικής Ασφάλειας, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε πραγματικές ανάγκες ή απαιτήσεις αρμοδίων κρατικών φορέων ή εποπτικών αρχών. 3. Η καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων που αφορούν στην ασφάλεια της Τράπεζας, η αξιολόγηση τους και η ιεράρχηση λήψης των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων εμφάνισής τους και μείωσης των συνεπειών τους. 4. Η σύνταξη κανονισμών ασφαλείας ή ειδικών οδηγιών για επιμέρους λειτουργικές ενότητες της Τράπεζας, στα πλαίσια της Πολιτικής Ασφάλειας της ιοίκησης και η γνωστοποίησή τους στο δίκτυο, για την εφαρμογή των προβλεπομένων μέτρων ασφάλειας. 5. Η παροχή κατευθύνσεων και υποστήριξης στα προγράμματα εφαρμογής των εκάστοτε προβλεπομένων μέτρων ασφάλειας. 6. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και ορθής χρήσης των καθιερωμένων πρακτικών ασφάλειας, με την επιβεβαίωση, σε περιοδική βάση, ότι τα μέτρα προστασίας και οι μέθοδοι ελέγχου τηρούνται σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδικασίες και συνεχίζουν να ικανοποιούν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις της Τράπεζας. 7. Η αποτελεσματική διαχείριση και λύση των προβλημάτων που παρουσιάζονται σχετικά με την ασφάλεια της Τράπεζας. 8. Η διοργάνωση και ο συντονισμός, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή και εκτάκτως, συναντήσεων στελεχών της Τράπεζας, που θα εκπροσωπούν όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, στις οποίες θα συζητούνται τα μέτρα ασφάλειας της Τράπεζας και θα λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις, όπου απαιτείται Παρακολούθησης του Πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας Αρμοδιότητες: Μελετά τις νέες απαιτήσεις όπως ορίζονται στα κανονιστικά κείμενα που αφορούν το Σύμφωνο της Βασιλείας και οργανώνει την ενσωμάτωσή τους στις εσωτερικές διαδικασίες και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Τράπεζας. 25

26 5.5. Διευρυμένη Χορηγήσεων Αρμοδιότητες: Εξετάζει αιτήματα πιστοδοτήσεων ποσού έως 15% των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας. Για τα αιτήματα που υπερβαίνουν το όριο του 5% των ιδίων κεφαλαίων χρειάζεται επικύρωση της έγκρισης από το.σ Προμηθειών Αρμοδιότητες: Η Επιτροπή Προμηθειών επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν προμήθειες προϊόντων, εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών τρίτων προς την Τράπεζα, πλην των ειδικά αναφερόμενων στον Κανονισμό Προμηθειών ή σε άλλους Κανονισμούς της Τράπεζας περιπτώσεων. Η Επιτροπή Προμηθειών εγκρίνει προμήθειες εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Τράπεζας, ενώ για την υπέρβαση των επιμέρους κονδυλίων απαιτείται έγκριση του.σ Χορηγιών και Προβολής Αρμοδιότητες: Η Επιτροπή Χορηγιών και Προβολής εξετάζει αιτήματα που δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ ανά αίτημα ή ευρώ για αίτημα που αφορά ετήσια διαφημιστική δαπάνη σε ένα μέσο. Η Επιτροπή συνυπολογίζει σε κάθε αξιολόγηση της, την συνεισφορά του αιτήματος στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης, τη γενικότερη στρατηγική επικοινωνίας της Τράπεζας αλλά και το κόστος ικανοποίησης κάθε αιτήματος, το οποίο επιβαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ιεύθυνσης ημοσίων Σχέσεων. Αιτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια της Επιτροπής Χορηγιών και Προβολής ή αιτήματα τα οποία θεωρούνται από την επιτροπή εξέχουσας σημασίας, προωθούνται, συνοδευόμενα από γνωμοδότηση της επιτροπής χορηγιών, προς εξέταση στο.σ. της Τράπεζας Επιμέλειας Ακινήτων Αρμοδιότητες: Υποβάλλει εισηγήσεις στο.σ. για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας. Πραγματοποιεί πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την πώληση ή για την εκμίσθωση ακινήτων που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της Τράπεζας μετά από πλειστηριασμούς ή υποβάλλει εισήγηση στο ιοικητικό Συμβούλιο για την απευθείας πώληση/εκμίσθωση ακινήτου, σε περίπτωση που η προσφορά κρίνεται ιδιαίτερα συμφέρουσα. 26

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣυνΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ με την Επωνυμία «Ενεργειακός και Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Σίφνου Συν.Π.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 094052402, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 295801000 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014) (Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» --------------------------------------------------- Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Ετήσια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13322/06/Β/86/78

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13322/06/Β/86/78 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13322/06/Β/86/78 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3556/2007 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Τ.Κ.14234, Ν. Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1667/86 «Αστικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις», που εγκρίθηκε από τις Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις (Κωδικοποιημένος με τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι 5.4.13) ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης.

1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης. Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της Εταιρίας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Το καταστατικό του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Προσοτσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011)

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑ ΑΣΤΑΤΙΚ ΚΟ ΑΓΡΟΤΙKΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟYY ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισμού Μινωική Γη (Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα