ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έγκριση Δ.Σ.: 475/

2 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Γενική Συνέλευση - Συνεταίροι Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως Παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών στους Συνεταίρους Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Διοικητικό Συμβούλιο Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Σύγκληση, απαρτία και πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Αρμοδιότητες Εκτελεστικών Μελών Αρμοδιότητες Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Αποδοχών (ΠΔΤΕ 2650/2012) Επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων (ν.4361 αρθρ.167) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αξιολόγηση αποδόσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αυτού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Επιτροπές Διοίκησης Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO) Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (I.T. Steering Committee) (ΠΔΤΕ 2577/2006) Ασφάλειας της Τράπεζας Παρακολούθησης του Πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας Διευρυμένη Χορηγήσεων Προμηθειών Χορηγιών και Προβολής Επιμέλειας Ακινήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης Κανονιστική Συμμόρφωση Διαχείριση Κινδύνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Τελικές Ρυθμίσεις

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ως Εταιρική ιακυβέρνηση νοείται ένα σύστημα αρχών και πρακτικών επί τη βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτήν. 2. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων (εφεξής η «Τράπεζα») υιοθετεί και εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους συνεταίρους της. Η αποτελεσματική Εταιρική ιακυβέρνηση δεν συνιστάται από καθορισμένο πρόγραμμα, αλλά από μία συνεχή προσπάθεια συμμορφώσεως στις εκάστοτε προταθείσες παραμέτρους, σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξημένες προσδοκίες της κοινωνίας. Η σωστή εταιρική δομή, το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και η εφαρμογή του έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη Εταιρική ιακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική αναγνώριση και φήμη. 3. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, έχει θεσπίσει Κώδικα εοντολογίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, με σκοπό την προώθηση των προτύπων που επιβάλλει η σύγχρονη διακυβέρνηση των εταιριών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κανόνων για τον Εσωτερικό Έλεγχο. 4. Το ιοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί τον παρόντα Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (εφεξής ο «Κώδικας»), ο οποίος ορίζει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση της Τράπεζας και αναθεωρείται από το ιοικητικό Συμβούλιο. 5. O Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ορίζει τα καθήκοντα και κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ του ιοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του και των άλλων Επιτροπών της Τράπεζας. 6. Ο Κώδικας, όπως εκάστοτε ισχύει, δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Από την ως άνω δημοσιοποίησή του ο Κώδικας και οι τυχόν τροποποιήσεις του ισχύουν και έχουν δεσμευτική ισχύ. Ο Κώδικας υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αναθεωρήσεως του Κώδικα, η Τράπεζα θα λαμβάνει υπ όψιν της τις εκάστοτε τροποποιήσεις της νομοθεσίας, τις συστάσεις των Αρμοδίων Αρχών, ως και τις επίσημες διαβουλεύσεις νόμων, κωδίκων ή και πρακτικών που αφορούν τη λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης και θα προβαίνει σε επικαιροποίηση και προσαρμογή του Κώδικα, όπου απαιτείται. 3

4 7. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή παρερμηνείας ως προς την εφαρμογή όρων του Κώδικα, οι οικείοι όροι θα ερμηνεύονται και θα διευκρινίζονται με αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. 8. Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετεί η Τράπεζα σύμφωνα με τον νόμο. Υιοθετείται δε από την Τράπεζα με βάση τα δικά της κριτήρια και τις κατ ιδίαν επιλογές της διακυβέρνησης και δεν συνιστά υπαγωγή σε τυποποιημένους όρους παρόμοιων κωδίκων που λειτουργούν στην αγορά. Υπό το πλαίσιο αυτό η Τράπεζα δεν ελέγχει και ούτε δημοσιοποιεί τυχόν αποκλίσεις των πρακτικών και της πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετεί, σε σχέση με άλλους τυποποιημένους κώδικες. 9. Ο Κώδικας συγκεντρώνει κρίσιμες για την εταιρική διακυβέρνηση ρυθμίσεις της νομοθεσίας και του Καταστατικού της Τράπεζας, χάριν πληρέστερης ενημερώσεως των συνεταίρων και προς διευκόλυνσή των για την άσκηση των εταιρικών δικαιωμάτων, έναντι της Τράπεζας. 10. Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμίσεις της νομοθεσίας και του Καταστατικού της Τράπεζας υπερισχύουν του Κώδικα. 11. Οι όροι εσωτερικής λειτουργίας της Τράπεζας που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης δύναται να εξειδικεύονται με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας της Τράπεζας που εγκρίνεται από το ιοικητικό της Συμβούλιο. ιευκρινίζεται ότι ο Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας συνιστά εσωτερικό έγγραφο της Τράπεζας, δεν υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και ως εκ τούτου δεν έχει δεσμευτική ισχύ έναντι τρίτων. 4

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Η Τράπεζα υιοθετεί το παρόν πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με γνώμονα την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος, την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της και την προαγωγή των συμφερόντων των Συνεταίρων της. Στο πλαίσιο αυτό η διακυβέρνηση που ασκεί υπάγεται στις ακόλουθες αρχές, όπως κατά περίπτωση ορίζονται και στον νόμο. 2. Η Τράπεζα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των Συνεταίρων της. 3. Η Τράπεζα διαθέτει διοικητικούς μηχανισμούς, κατά τους όρους του παρόντος, ώστε να ελέγχεται ότι τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου της και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητές του, καταβάλλουν κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο που να προάγει το εταιρικό συμφέρον και τηρούν το καθήκον της πίστης. Η επιμέλεια κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του Μέλους του ιοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση αναθέσεως αρμοδιοτήτων του, με βάση την ανατιθέμενη αρμοδιότητα και τα καθήκοντα που ανατίθενται. Η υποχρέωση εκ μέρους του Μέλους ή του προσώπου στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες εκπληρώνεται, εάν τούτο κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του νόμου. 4. Τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη, έναντι της Τράπεζας, να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει πολιτική και διαδικασίες με τις οποίες ελέγχει ότι τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητές του, δεν επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Τράπεζας και δεν ασκούν, κατ επάγγελμα ή μη, δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς αυτές της Τράπεζας. Επιπλέον, διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ανακύπτουν από συναλλαγές της Τράπεζας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη προκύπτουσα σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Τράπεζας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 6. Η Τράπεζα, δεδομένου ότι δεν είναι εισηγμένη σε Οργανωμένη Αγορά ελέγχει με βάση τις διαδικασίες την παρακολούθηση των τυχόν άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από τα κατά 5

6 περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα (ιδίως τα διευθυντικά στελέχη), εφόσον σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Εφόσον οι συνεταιριστικές μερίδες της εισαχθούν σε Οργανωμένη Αγορά, τότε θα ελέγχει και τα ακόλουθα: α) την παρακολούθηση των υπόχρεων προσώπων, ως ορίζονται κατά περίπτωση στον νόμο (Μελών διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων της, απασχολούμενων προσώπων, συνδεδεμένων προσώπων κ.λπ.), σε σχέση με τις προνομιακές πληροφορίες που κατέχουν και τις συναλλαγές τους επί μερίδων της Τράπεζας ή και άλλων συνδεδεμένων με αυτή χρηματοπιστωτικών μέσων, β) τη δημοσιοποίηση και γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταστάσεων με τα υπόχρεα ως άνω πρόσωπα και τις σχετικές συναλλαγές τους, αλλά και τις εν γένει συναλλαγές τους επί εισηγμένων αξιών, όπου τούτο ο νόμος επιβάλλει. 7. Η Τράπεζα μεριμνά για την εφαρμογή από τα αρμόδια Στελέχη της των επιταγών του νόμου ως προς την ενημέρωση των συνεταίρων και την πρόσβασή τους στις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη Γενική Συνέλευση. Λαμβάνει δε υπ όψιν της ότι, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, οι συνεταίροι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να εξετάζουν τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα μεριμνά ώστε να δημοσιοποιείται εγκαίρως, σύμφωνα με τον νόμο, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και οι συνεταίροι να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες για τα θέματα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση. 8. Προς ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των συνεταίρων της Τράπεζας στις Γενικές Συνελεύσεις και υπάρξεως ουσιαστικού ενδιαφέροντος ως προς τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της, η Τράπεζα αναπτύσσει διαδικασίες ενεργού επικοινωνίας με τους συνεταίρους της και διαμορφώνει συνθήκες ώστε η πολιτική και στρατηγική που υιοθετεί να στηρίζονται στην εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τους συνεταίρους, ιδίως με τους κατέχοντες σημαντικές συμμετοχές στο μετοχικό της κεφάλαιο. 9. Η Τράπεζα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέσο, κατά τα προβλεπόμενα υπό του νόμου, για τη διευκόλυνση της ασκήσεως των δικαιωμάτων των συνεταίρων της για συμμετοχή και ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις, με γνώμονα την ανάγκη για ομαλή και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων και την ασφαλή και την έγκυρη λήψη αποφάσεων από αυτές. Υπό το πρίσμα αυτό, μεριμνά για την πιστή τήρηση των τυπικών προθεσμιών και διαδικασιών που θέτει ο νόμος, ιδίως για τη σύγκληση και συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως, ενώ επίσης δημοσιοποιεί κατά νόμο τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με τις Γενικές Συνελεύσεις. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Γενική Συνέλευση - Συνεταίροι 1.1. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού. Η Γενική Συνέλευση, εφ' όσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε συνεταιριστική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των συνεταίρων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους συνεταίρους, ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη (συνεταίροι) του Συνεταιρισμού αυτοπροσώπως. 3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα νέα θέματα αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη. 4. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως: α) Η τροποποίηση του καταστατικού. β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού. γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού. δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή. ε) Ο καθορισμός των γενικών όρων της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του. στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και η διάθεση των κερδών. ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του ιοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις. η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. θ) Η ανάθεση, μετά από σχετική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, σε κατάλληλη εταιρία συμβούλων υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης, η οποία θα έχει κριθεί ως κατάλληλη και από την Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία θα επιλέγεται, για περίοδο όχι μεγαλύτερη της 5/ετίας, από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παρ.2 του άρθρου 14 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του παρόντος. Η εταιρία συμβούλων θα προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου διοίκησης και οι συμβουλές και οι προτάσεις της δεν θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τη διοίκηση του Συνεταιρισμού. 7

8 ι) Η έγκριση της συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία συγκροτείται με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986 και στο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Τράπεζας. ια) Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών τους μερίδων, υποχρεωτικής και προαιρετικών, λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού τους από τον συνεταιρισμό καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εξόφλησης των συνεταιριστικών τους μερίδων, η οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού (δηλαδή του.σ. και της Γ.Σ.) και θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4261/2014 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύουν και των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ιδίως του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού. ιβ) Η λήψη απόφασης για την έκδοση προνομιούχων προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου και για τον καθορισμό του προνομίου αυτών και ειδικότερα του πολλαπλασιαστή του μερίσματος, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται κάθε φορά το δικαίωμα αυτών προς απόληψη πολλαπλασίου μερίσματος σε σχέση με τις κοινές συνεταιριστικές μερίδες, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. γ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014 και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού. ιγ) Η εκλογή της τριμελούς Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4261/ Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του εδαφίου ε' της παραπάνω παραγράφου στο ιοικητικό Συμβούλιο Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του Συνεταιρισμού, ύστερα από πρόσκληση του ιοικητικού Συμβουλίου, μια φορά το έτος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. 2. Το ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των συνεταίρων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο. 3. Το ιοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού όταν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3), με αίτησή τους προς το ιοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση. 8

9 4. Αν το ιοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της άνω αίτησης των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος. 5. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη (συνεταίροι) του Συνεταιρισμού αυτοπροσώπως Παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών στους Συνεταίρους 1. Οι προσκλήσεις των τακτικών, καθώς και των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων αναγράφουν τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν, με σαφήνεια. 2. Οι προσκλήσεις γνωστοποιούνται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, π.χ. με Fax, με Telex, με τηλεγράφημα, με τηλέφωνο, με δημοσίευση στον τύπο, σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό της έδρας του Συνεταιρισμού ή με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συνεταιρισμού. Στο πλαίσιο αυτό η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον: i. το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, ii. τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, iii. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, iv. τους συνεταίρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 1.4. Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου, ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου, ή, αν δεν παρευρίσκεται κανένας, ένα Μέλος του συνεταιρισμού, που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο. 9

10 1.5. Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν, κατά την έναρξη της συνεδριάσεως, παρίστανται σε αυτή τα μισά τουλάχιστον μέλη του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ' όσον κατά την έναρξη της συνεδριάσεως παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων, στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των (7) επτά. 2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, στη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση προνομιούχων προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου και για τον καθορισμό του προνομίου αυτών και ειδικότερα του πολλαπλασιαστή του μερίσματος, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται κάθε φορά το δικαίωμα αυτών προς απόληψη πολλαπλασίου μερίσματος σε σχέση με τις κοινές συνεταιριστικές μερίδες, καθώς και η ανάθεση, μετά από σχετική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, σε κατάλληλη εταιρία συμβούλων υπηρεσιών συμβούλου διοίκησης, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το (1/3) ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση (δηλαδή η τρίτη κατά σειρά Γενική Συνέλευση ) για τα θέματα της παραγράφου αυτής, εφ' όσον ο Συνεταιρισμός έχει πάνω από χίλια μέλη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τετρακόσια μέλη. 3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα νέα θέματα αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη. 10

11 1.6. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνελεύσεων καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα. Μετά από αίτηση συνεταίρου, ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 2. Στο βιβλίο των πρακτικών της Γ.Σ. καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν στη Γ.Σ., στον οποίο αναφέρονται και οι διευθύνσεις αυτών. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γ.Σ. που πρόκειται να προσαχθούν σε ικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ή από τον πρόεδρο του.σ. ή από άλλο μέλος του.σ. ύστερα από απόφαση του.σ Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Διοικητικό Συμβούλιο Το ιοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Τράπεζα και σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους. ύναται να αναθέτει τη διαχείριση της Τράπεζας και εκχωρεί εξουσίες για τη διεξαγωγή εργασιών σε Επιτροπές του, σε λοιπές Επιτροπές της Τράπεζας, ιευθυντές και υπαλλήλους Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Ο συνεταιρισμός διοικείται από ιοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από (9) εννέα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου αυξάνεται πέραν των εννέα (9) οποτεδήποτε συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (9 επ. και 10 επ.) του άρθρου 19 του Καταστατικού της Τράπεζας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εν λόγω διατάξεις του Καταστατικού. 2. Αν στο συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη μέλη του συνεταιρισμού, το ένα από τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους εργαζόμενους αυτούς. Το μέλος αυτό χάνει τη θέση του στο ιοικητικό Συμβούλιο, όταν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισμό. 3. Στο ιοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4261/2014, να συμμετέχουν πάντοτε ως εκτελεστικά μέλη αυτού δύο τουλάχιστον πρόσωπα πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού ως πιστωτικού ιδρύματος, τα οποία θα έχουν κριθεί κατάλληλα από την Τράπεζα της Ελλάδος για να είναι πλήρους απασχόλησης εκτελεστικά μέλη του.σ., όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4261/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού (παράγραφος 10 επ.). 4. Η εκλογή των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται όπως στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Καταστατικού ορίζεται. 5. Η θητεία των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. 6. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 12

13 7. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία, ή χωρίς άδεια του ιοικητικού Συμβουλίου, απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις, για περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το ιοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το ιοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και καταχωρηθεί η απόφασή του στα πρακτικά του ιοικητικού Συμβουλίου. 8. Αν κάποιο μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, καλούν τον αναπληρωτή του (κατά σειρά εκλογής εκείνων που εξελέγησαν στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων (9 επ. και 10 επ) του άρθρου 19 του καταστατικού, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής τους, οπότε εφαρμόζονται αυτές ως ειδικότερες) και καταλαμβάνει τη θέση για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που πέθανε ή παραιτήθηκε ή κηρύχθηκε έκπτωτο. 9. Εάν στις εκλογές για την ανάδειξη του.σ. του Συνεταιρισμού δεν έχει εκλεγεί κανένα μέλος στο.σ., το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986 και στο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του Καταστατικού, και συγκεκριμένα του Προέδρου αυτής, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του.σ. με επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, τότε κατ εξαίρεση εκλέγεται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως ως μέλος ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ. ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του.σ Σε περίπτωση που το ως άνω κατ εξαίρεση και με αύξηση των μελών του.σ. εκλεγέν μέλος του.σ. αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του.σ., τότε, κατ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Καταστατικού, θα ακολουθείται η ίδια ως άνω αναφερόμενη στην παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου εξαιρετική διαδικασία, εκτός εάν στο μεταξύ κάποιο από τα εκλεγέντα στις εκλογές μέλη του.σ. πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, οπότε δεν θα επαναλαμβάνεται η εν λόγω εξαιρετική διαδικασία και θα παραμένουν εννέα τα μέλη του.σ Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του.σ. το μοναδικό μέλος του.σ. το οποίο πληροί τις άνω προϋποθέσεις, είχε εκλεγεί με την κανονική εκλογική διαδικασία και εφόσον αυτό αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του.σ., τότε, κατ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Καταστατικού, δεν θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, αλλά θα ακολουθείται η ως άνω αναφερόμενη στην παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου εξαιρετική διαδικασία, δηλαδή θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ. ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα θα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του.σ. 13

14 Σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, κριτήρια αξιολόγησης της ανεξαρτησίας των μελών του Σ, αποτελούν τα παρακάτω: Αποζημίωση: σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος λαμβάνει ή έχει λάβει από την Τράπεζα, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, Θητεία: σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος έχει υπηρετήσει στο Σ για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκλογής του, Άλλη σχέση: σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Τράπεζας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Τράπεζα ή θυγατρική της, Επαγγελματικές σχέσεις: σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Τράπεζα ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του Σ, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με την Τράπεζα ή με θυγατρική της. 10. Εάν στις εκλογές για την ανάδειξη του.σ. του Συνεταιρισμού δεν έχουν εκλεγεί ως μέλη του.σ. δύο τουλάχιστον πρόσωπα πλήρους απασχόλησης που όντως θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού ως πιστωτικού ιδρύματος και που θα έχουν κριθεί κατάλληλα από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 (άρθρο 13 κλπ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014 και τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, για να συμμετέχουν ως εκτελεστικά μέλη στο.σ, τότε κατ εξαίρεση εκλέγονται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως ως μέλη του.σ.: α) αν έχει εκλεγεί μόνο ένα τέτοιο μέλος, ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ., ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του.σ., και β) αν δεν έχει εκλεγεί κανένα τέτοιο μέλος, ο πρώτος και ο δεύτερος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ., ο οποίοι πληρούν τις άνω προϋποθέσεις και παράλληλα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά δύο μέλη ο αριθμός των μελών του.σ Σε περίπτωση που κάποιο από τα ως άνω κατ εξαίρεση και με αύξηση των μελών του.σ. εκλεγέντα μέλη του.σ. αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του.σ., τότε, κατ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Καταστατικού, θα ακολουθείται η 14

15 ίδια ως άνω αναφερόμενη στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου εξαιρετική διαδικασία, εκτός εάν στο μεταξύ κάποιο από τα εκλεγέντα στις εκλογές μέλη του.σ. πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, οπότε δεν θα επαναλαμβάνεται η εν λόγω εξαιρετική διαδικασία και θα παραμένουν εννέα τα μέλη του.σ., με την προϋπόθεση της σχετικής προηγούμενης έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του.σ. κάποιο μέλος του.σ. το οποίο πληροί τις άνω προϋποθέσεις, είχε εκλεγεί με την κανονική εκλογική διαδικασία και εφόσον αυτό αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει από μέλος του.σ., τότε, κατ εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Καταστατικού, δεν θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, αλλά θα ακολουθείται η ως άνω αναφερόμενη εξαιρετική διαδικασία, δηλαδή θα καλείται να το αντικαταστήσει ο πρώτος από τους επιλαχόντες υποψηφίους για το.σ. ο οποίος πληροί τις άνω προϋποθέσεις ως πλήρους απασχόλησης εκτελεστικού μέλους του.σ. και παράλληλα θα αυξάνεται αυτοδικαίως κατά ένα μέλος ο αριθμός των μελών του.σ. 11. Το αξίωμα του μέλους του.σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ' εξαίρεση στα μέλη του.σ. μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικά τα δύο πρόσωπα πλήρους απασχόλησης εκτελεστικά μέλη του.σ. που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού δύναται να λαμβάνουν μισθό από την άσκηση των καθηκόντων τους και όχι λόγω της ιδιότητάς του μέλους του.σ Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το ιοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση εκείνου του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνέρχεται και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της Γ.Σ. που εξέλεξε τα μέλη του συμβουλίου και μέσα σε ένα μήνα δηλώνεται στο Ειρηνοδικείο, για να καταχωρηθεί στο μητρώο των συνεταιρισμών της έδρας του Συνεταιρισμού. 2. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο. 3. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου. 15

16 2.3. Σύγκληση, απαρτία και πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το ιοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του συνεταιρισμού τακτικά μεν μία φορά το μήνα, κατά ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον πρόεδρο και εκτάκτως όταν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσει το (1/3) ένα τρίτο των μελών, δηλαδή όχι λιγότερα από 3 μέλη. 2. Το ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους του ιοικητικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο, δεν επιτρέπεται. 3. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. 4. Μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτόν, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού. 5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών του ιοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά συντάσσονται από το Γραμματέα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. 6. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σε αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σε αυτό, της γνώμης του, περιληπτικώς. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σε αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από μέλος που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και διοικεί τον Συνεταιρισμό και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνεταιρισμού και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα, θέματα στρατηγικής και πολιτικής της Τράπεζας, γενικού οικονομικού σχεδιασμού και να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια που αφορά τη διοίκηση του Συνεταιρισμού και τη διαχείριση της περιουσίας του και την εν γένει λειτουργία του Συνεταιρισμού, ως και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του, εκτός αυτών που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το ιοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα και κάθε άλλη εξουσία που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού 16

17 του Συνεταιρισμού, ή που παραχωρείται σ αυτό από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του Συνεταιρισμού. 2. Ειδικότερα το ιοικητικό Συμβούλιο: 2.1. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των συνεταίρων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και αποστέλλει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν Εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον ημοσίων, ημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του Συνεταιρισμού και προσδιορίζει κάθε δαπάνη Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, ή γραφείων, όπου κρίνει σκόπιμο Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές του Συνεταιρισμού και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό του Συνεταιρισμού ηλεκτρονικά ή άλλα μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε άλλα υλικά Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό του συνεταιρισμού ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών του Συνεταιρισμού (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών ή από άλλη αιτία Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει Εκδίδει, και οπισθογραφεί επιταγές Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό του Συνεταιρισμού παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. 17

18 2.16. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την επίτευξη του σκοπού του Συνεταιρισμού Αποφασίζει στα πλαίσια της υλοποίησης του σκοπού του, τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων μέσα στα πλαίσια του νόμου περί συνεταιρισμών Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του συνεταιρισμού και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του.σ., οπότε αρμόδια είναι η Γ.Σ.) ιορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού ενώπιον των ικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνεταιρισμού Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του σκοπού του Αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε διαγωνισμούς του ημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα του Συνεταιρισμού Κλείνει τα βιβλία του Συνεταιρισμού στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους συνεταίρους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων Με απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τριμελής επιτροπή ελέγχου, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και δύο μέλη που είναι μη εκτελεστικά. Η απόφαση αυτή του ιοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε η επιτροπή ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του ιοικητικού Συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το ιοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις δραστηριότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως του Συνεταιρισμού, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας του. 3. Το ιοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια οργανώσεως της εσωτερικής λειτουργίας του Συνεταιρισμού (εδαφ της παραγρ.2 του παρόντος), είναι επίσης αρμόδιο: Να ορίζει την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού. Να επιλέγει τα μέλη των επιτροπών και των διοικητικών οργάνων που θα επιλαμβάνονται των επί μέρους θεμάτων. Να εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού. 18

19 Να ρυθμίζει, με κανονισμό ή με εγκυκλίους διατάξεις κάθε άλλη διαδικασία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συνεταιρισμού. Να τροποποιεί, όταν υπάρχει ανάγκη, όσα προηγουμένως έχουν θεσμοθετηθεί, από το ίδιο. 4. Το ιοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει, ή να αναθέτει τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων της αρμοδιότητάς του σε ένα ή και περισσότερα μέλη του ή σε ιευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του Συνεταιρισμού, ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. 5. Οι παραιτήσεις των μελών του.σ., των ιευθυντών ή εντεταλμένων συμβούλων και των ιευθυντών του Συνεταιρισμού, υποβάλλονται στο ιοικητικό Συμβούλιο. 6. Τα μέλη του.σ. οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού Αρμοδιότητες Εκτελεστικών Μελών Οι αρμοδιότητες των Εκτελεστικών Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. εξασφαλίζουν τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση και ενημέρωση του ιοικητικού Συμβουλίου, 2. διαμορφώνουν σαφείς εταιρικούς στόχους προς το ιοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους, 3. εξασφαλίζουν την ορθότητα και αξιοπιστία των στοιχείων που εμφανίζονται προς έγκριση ή ενημέρωση στο ιοικητικό Συμβούλιο, 4. παρουσιάζουν τακτικά απολογισμούς τομέων της Τράπεζας με σκοπό τη διαμόρφωση ορθής εικόνας της οικονομικής καταστάσεως της Τράπεζας σε όλα τα Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, 5. εκπροσωπούν την Τράπεζα για τους τομείς ευθύνης τους και 6. κατοχυρώνουν την αποτελεσματική και συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, με στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων της Αρμοδιότητες Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Οι αρμοδιότητες των Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ιοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. μεριμνούν ώστε το ιοικητικό Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις αρχές της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, 19

20 2. παρακολουθούν την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, εκφέροντας σχετική γνώμη, 3. επιδιώκουν την ορθή επίτευξη των εταιρικών στόχων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του ιοικητικού Συμβουλίου, 4. συγκροτούν τις προβλεπόμενες από το κανονιστικό πλαίσιο Επιτροπές του ιοικητικού Συμβουλίου. 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Το ιοικητικό Συμβούλιο συστήνει Επιτροπές, διαρκούς ή και προσωρινού χαρακτήρα που συνεπικουρούν το έργο του. Οι Επιτροπές ασκούν κάθε αναγκαία αρμοδιότητα, όπως ορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολύνεται η λειτουργία του ιοικητικού Συμβουλίου και να υποστηρίζεται αυτό αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων. Οι Επιτροπές έχουν γνωμοδοτικής φύσεως αρμοδιότητες, συνιστάμενες ιδίως στην υποβολή εισηγήσεων και διατύπωση γνώμης προς το ιοικητικό Συμβούλιο, μπορούν όμως να ασκούν και αποφασιστικές εξουσίες εφόσον υφίσταται σχετική ανάθεση από το ιοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, τα Μέλη των Επιτροπών διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων ή το ιοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από Μη Εκτελεστικά Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου. ύναται να συνεπικουρούνται στο έργο τους από μη Μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου, με κατά περίπτωση ανάθεση ρητών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. Κύρια καθήκοντα των Επιτροπών είναι η εξέταση των θεμάτων ή σχεδίων αποφάσεων που τους ανατίθενται από το ιοικητικό Συμβούλιο, ως και η υποβολή στο ιοικητικό Συμβούλιο εκθέσεων, προτάσεων, γνωμών, πληροφοριών ή συστάσεων σε εκτέλεση των ανατιθέμενων κάθε φορά καθηκόντων τους. Οι Επιτροπές ασκούν σε κάθε περίπτωση τις ανατιθέμενες ως άνω αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους υπό την εποπτεία του ιοικητικού Συμβουλίου Επιτροπή Ελέγχου Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, βάσει του θεσμικού πλαισίου και, κατά περίπτωση, προσθέτων εσωτερικών διαδικασιών που η Τράπεζα υιοθετεί και εφαρμόζει. Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ του Καταστατικού συγκροτείται με απόφαση του.σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ Επιτροπή Αποδοχών (ΠΔΤΕ 2650/2012) Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, βάσει του θεσμικού πλαισίου και, κατά περίπτωση, προσθέτων εσωτερικών διαδικασιών που η Τράπεζα υιοθετεί και εφαρμόζει. 21

22 3.3. Επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων (ν.4361 αρθρ.167) Στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα συγκροτείται Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αποτελούμενη από τρία μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι μεγαλύτερη κατά ένα έτος από τη διάρκεια της θητείας των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου. Έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι η κατάρτιση καταλόγου των υποψηφίων εκτελεστικών μελών του ιοικητικού Συμβουλίου, που όντως θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού. Τα υποψήφια μέλη πρέπει να πληρούν τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται στο νόμο και στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού κατά την οποία πρόκειται να εκλεγούν ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω μελών του ιοικητικού Συμβουλίου, ο κατάλογος υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς προληπτική εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλότητας των υποψηφίων. Ο κατάλογος περιέχει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν. Αν κάποιο ή κάποια από τα υποψήφια πρόσωπα κριθούν ακατάλληλα από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο αριθμός των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι υπολείπεται του διπλασίου του αριθμού των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της αρνητικής αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, υποβάλλει συμπληρωματικό κατάλογο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να κριθούν κατάλληλοι τουλάχιστον διπλάσιοι υποψήφιοι από τον αριθμό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν. 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αξιολόγηση αποδόσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αυτού Το ιοικητικό Συμβούλιο, ανά τριετία, αναθέτει, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, σε εξωτερικούς συμβούλους, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ (Π ΤΕ 2577/2006) η οποία περιλαμβάνει και αξιολόγηση της οργανωτικής δομής της Τράπεζας (οργανόγραμμα- ιοίκηση-επιτροπές) και γίνονται παρατηρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση της και το γενικότερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Το.Σ φροντίζει για την υλοποίηση τυχόν προταθεισών διορθωτικών ενεργειών. 23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Επιτροπές Διοίκησης 5.1. Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO) Αρμοδιότητες: 1. η κάλυψη και ο έλεγχος των αναγκών του Ισολογισμού καθώς και η κατάλληλη πολιτική κατανομής των πηγών κεφαλαίου, ανάγκες σε ρευστότητα (περιλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ιδίων κεφαλαίων), πολιτική χρεωστικών λογαριασμών, κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητα, κατανομή κεφαλαίων μεταξύ καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση κάθε περιοχής όπου λειτουργεί το κατάστημα καθώς και την θέση του στην τοπική αγορά. 2. η μέτρηση και διαχείριση της ρευστότητας και η αποφυγή των κινδύνων από τα επιτόκια - θέτοντας στόχους για τα έσοδα, τους όγκους (ποσά) και τις εισροές εκροές κάθε προϊόντος, θέτοντας όρια όσον αφορά τους κινδύνους από τα επιτόκια και προσαρμόζοντας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες, την τιμολογιακή πολιτική και τους όρους πιστοδότησης. 3. η μελέτη και χρήση προγραμμάτων ισοσκέλισης ζημιών από υποχρεώσεις Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (I.T. Steering Committee) (ΠΔΤΕ 2577/2006) Αρμοδιότητες: Κύρια καθήκοντά της είναι η αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μέσο-μακροπρόθεσμων σχεδίων της Πληροφορικής στα πλαίσια της επιχειρησιακής στρατηγικής, η αξιολόγηση της Ανάλυσης και ιαχείρισης των Κινδύνων που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα, η αξιολόγηση και έγκριση μεγάλων προμηθειών υλικού και λογισμικού, η εποπτεία των μεγάλων έργων και του προϋπολογισμού της Πληροφορικής, ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η έγκριση και εποπτεία των συνεργασιών με τρίτους (πχ θέματα outsourcing) κ.α Ασφάλειας της Τράπεζας Αρμοδιότητες: Κύρια καθήκοντα της είναι: 1. Η καθιέρωση πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας της Τράπεζας στο σύνολό της. 24

25 2. Η συγκέντρωση, εξέταση και υιοθέτηση σημαντικών πρωτοβουλιών που αφορούν στη βελτίωση της ασφάλειας της Τράπεζας και η εισήγηση προς τη ιοίκηση προτάσεων για βελτίωση και αναθεώρηση της Πολιτικής Ασφάλειας, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε πραγματικές ανάγκες ή απαιτήσεις αρμοδίων κρατικών φορέων ή εποπτικών αρχών. 3. Η καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων που αφορούν στην ασφάλεια της Τράπεζας, η αξιολόγηση τους και η ιεράρχηση λήψης των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων εμφάνισής τους και μείωσης των συνεπειών τους. 4. Η σύνταξη κανονισμών ασφαλείας ή ειδικών οδηγιών για επιμέρους λειτουργικές ενότητες της Τράπεζας, στα πλαίσια της Πολιτικής Ασφάλειας της ιοίκησης και η γνωστοποίησή τους στο δίκτυο, για την εφαρμογή των προβλεπομένων μέτρων ασφάλειας. 5. Η παροχή κατευθύνσεων και υποστήριξης στα προγράμματα εφαρμογής των εκάστοτε προβλεπομένων μέτρων ασφάλειας. 6. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και ορθής χρήσης των καθιερωμένων πρακτικών ασφάλειας, με την επιβεβαίωση, σε περιοδική βάση, ότι τα μέτρα προστασίας και οι μέθοδοι ελέγχου τηρούνται σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδικασίες και συνεχίζουν να ικανοποιούν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις της Τράπεζας. 7. Η αποτελεσματική διαχείριση και λύση των προβλημάτων που παρουσιάζονται σχετικά με την ασφάλεια της Τράπεζας. 8. Η διοργάνωση και ο συντονισμός, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή και εκτάκτως, συναντήσεων στελεχών της Τράπεζας, που θα εκπροσωπούν όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, στις οποίες θα συζητούνται τα μέτρα ασφάλειας της Τράπεζας και θα λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις, όπου απαιτείται Παρακολούθησης του Πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας Αρμοδιότητες: Μελετά τις νέες απαιτήσεις όπως ορίζονται στα κανονιστικά κείμενα που αφορούν το Σύμφωνο της Βασιλείας και οργανώνει την ενσωμάτωσή τους στις εσωτερικές διαδικασίες και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Τράπεζας. 25

26 5.5. Διευρυμένη Χορηγήσεων Αρμοδιότητες: Εξετάζει αιτήματα πιστοδοτήσεων ποσού έως 15% των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας. Για τα αιτήματα που υπερβαίνουν το όριο του 5% των ιδίων κεφαλαίων χρειάζεται επικύρωση της έγκρισης από το.σ Προμηθειών Αρμοδιότητες: Η Επιτροπή Προμηθειών επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν προμήθειες προϊόντων, εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών τρίτων προς την Τράπεζα, πλην των ειδικά αναφερόμενων στον Κανονισμό Προμηθειών ή σε άλλους Κανονισμούς της Τράπεζας περιπτώσεων. Η Επιτροπή Προμηθειών εγκρίνει προμήθειες εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Τράπεζας, ενώ για την υπέρβαση των επιμέρους κονδυλίων απαιτείται έγκριση του.σ Χορηγιών και Προβολής Αρμοδιότητες: Η Επιτροπή Χορηγιών και Προβολής εξετάζει αιτήματα που δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ ανά αίτημα ή ευρώ για αίτημα που αφορά ετήσια διαφημιστική δαπάνη σε ένα μέσο. Η Επιτροπή συνυπολογίζει σε κάθε αξιολόγηση της, την συνεισφορά του αιτήματος στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης, τη γενικότερη στρατηγική επικοινωνίας της Τράπεζας αλλά και το κόστος ικανοποίησης κάθε αιτήματος, το οποίο επιβαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ιεύθυνσης ημοσίων Σχέσεων. Αιτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια της Επιτροπής Χορηγιών και Προβολής ή αιτήματα τα οποία θεωρούνται από την επιτροπή εξέχουσας σημασίας, προωθούνται, συνοδευόμενα από γνωμοδότηση της επιτροπής χορηγιών, προς εξέταση στο.σ. της Τράπεζας Επιμέλειας Ακινήτων Αρμοδιότητες: Υποβάλλει εισηγήσεις στο.σ. για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας. Πραγματοποιεί πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την πώληση ή για την εκμίσθωση ακινήτων που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της Τράπεζας μετά από πλειστηριασμούς ή υποβάλλει εισήγηση στο ιοικητικό Συμβούλιο για την απευθείας πώληση/εκμίσθωση ακινήτου, σε περίπτωση που η προσφορά κρίνεται ιδιαίτερα συμφέρουσα. 26

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ Στην ΤΗΝΟ οι: 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΦΩΚΙΩΝ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, το έτος 1952, κάτοικος ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3-5 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα