Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/ Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:9/-0-0 Απόσπασµα από το 3/0 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Απόφαση 3/0 Θέµα: Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων και δέσµευση των αντίστοιχων εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου Πάρου, κατά το µέρος που αφορούν στις δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν εντός του οικονοµικού έτους 0. Στην Πάρο την 0 η Φεβρουαρίου 0 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην Παροικία συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν της µε αρ.πρωτ.:8/-0-0 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, σύµφωνα µε το άρθρο του ν. 38/00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόµενα σε αυτή, θέµατα ηµερησίας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα έξι µέλη: Παρόντες Απόντες Κωβαίος Μάρκος Πρόεδρος Βλαχογιάννης Χρήστος Μέλος Χριστόφορος Χρήστος Μέλος Πετρόπουλος Ιωάννης Μέλος Ρούσσος Βατίστας Μέλος Γκόκας Αλέξιος Μέλος Λεοντής Μικές Μέλος ιαπιστωµένης νόµιµης απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την εισήγηση του 3 ου θέµατος ηµερησίας διάταξης, ανέφερε τα έξης: «Σε εφαρµογή των διατάξεων:. του Π.. 3/00 σε συνδυασµό µε εκείνες της Εγκυκλίου 30/9/-0 των: α)υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και β) Υπουργείου Οικονοµικών, κατά τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή ως «διατάκτης» κατά την έννοια της παρ. του άρθρου 0 του ν. 3/99, δεσµεύει τις πιστώσεις εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο,. της παρ. δ του άρθρου του ν. 38/00 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» κατά τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την ψήφιση διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ηµοτικό Συµβούλιο 3. του άρθρου παρ.3 του ν.3/99 (Α ), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο του ν.38/00, τροποποιήθηκε µε την παρ. του άρθρου του ν.038/0 και ξανά µε την παρ. του άρθρου πέµπτου του ν.089/0 και την παρ.3 του άρθρου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ /8--0 Α) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν./ (ΦΕΚ 93/-0-0 Α) και τροποποιήθηκε ως εξής:

2 «Ειδικά για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµοδίου οργάνου τους, µε την οποία αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη», και λαµβάνοντας υπόψη:. τις συνταχθείσες από την Οικονοµική Υπηρεσία, υπογραφείσες αρµοδίως και επισυναπτόµενες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. το ότι υπάρχουν εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό εξόδων Οικονοµικού Έτους 0 του ήµου οι απαιτούµενες για τις δεσµεύσεις πιστώσεις, τις οποίες θα βαρύνουν οι υπό εκτέλεση δαπάνες 3. την αναγκαιότητα να προβεί ο ήµος στην εκτέλεση των δαπανών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Προτείνω την έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων και τη δέσµευση των αντίστοιχων εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου Πάρου κατά το µέρος που αφορούν στις δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν εντός του οικονοµικού έτους 0. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 30 -Φεβ- Σύµβαση ήµου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοι. Εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ. 9/3 µε την ΑΟΕ 0/03- εισήγηση αρ. Οικονοµικής Υπηρεσίας ,00 3 -Φεβ- Αποδοχή πρόεσθετης παροχή άρθρου ν30// βάσει της 80/ απόφασης του εφετείου Πειραιά,εγκρίΘηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ.8/3 µε την ΑΟΕ 3/3-εισήγηση αρ. Οικονοµικής Υπηρεσίας , Φεβ- Μίσθωµα αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ. 3/0 µε την ΑΟΕ /0- εισήγηση αρ. Οικονοµικής Υπηρεσίας , Φεβ- Μίσθωµα χώρου στο αεροδρόµιο για υγειονοµικό αεροπ εγκρλιθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ.98/3 µε την 8/3 ΑΟΕ(Αρ. Πίνακας µισθωµάτων 0 ) ,80 3 -Φεβ- Μίσθωµα ακινήτου -γήπεδο µπάσκετ λευκών,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ.3/03 µε την 9/03 ΑΟΕ(Αρ. Πίνακας µισθωµάτων 0) ,9 3 -Φεβ- Μίσθωµα γήπεδο ποδοσφαίορου λευκών,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ. 3/03 µε την ΑΟΕ 9/03(Αρ. Πίνακας µισθωµάτων 0) , Φεβ- 3 -Φεβ- Μίσθωµα ο Νηπιαγωγείο Παροικιάς, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/03 µε την ΑΟΕ /03 (Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) Μίσθωµα 3ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Παροικιας, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/03 µε την ΑΟΕ 8/ , , Φεβ- Μίσθωµα ο Νηπιαγωγείο Παροικιάς, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 38/3 µε την ΑΟΕ /03(Αρ.3 Πίνκας Μισθωµάτων 0) , Φεβ- Μίσθωµα ο ηµοτικό Παροικιάς, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 39/03 ΜΕ ΤΗΝ αοε 8/3(Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 0 -Φεβ- Μίσθωµα Γυµνασιου Πάρου,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 39/03 ΜΕ ΤΗΝ αοε 8/3(Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,8

3 Φεβ- -Φεβ- 3 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- 8 -Φεβ- 9 -Φεβ- 0 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- 3 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- 8 -Φεβ- 9 -Φεβ- 0 -Φεβ- -Φεβ- Μίσθωµα Νηπιαγωγείου Παροικιάς-Κακαγιάς,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας /03 µε την ΑΟΕ /3(Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) Μίσθωµα Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς-ΠΕΤΡΟΥ,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 33/03 ΜΕ ΤΗΝ αοε /3(Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) , ,0 Μίσθωµα ώροφης οικοδοµής 0 τµ-περιφεριακός ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 0/0 µε την ΑΟΕ /0 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,0 Μίσθωµα ακινήτου πολλαπλών χρήσεων 8,30 τµ Παροικιά,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 0/0 µε την ΑΟΕ 9/(Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα ακινήτου 000 τµ,στη θέση Αγιος βλάσσης Αρχιλόχου,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας /0 µε την ΑΟΕ / (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) , Μίσθωµα αποθήκης 0 τµ Αγ.Ανάργυροι Παροικιάς,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 9/3 µε την ΑΟΕ /3(Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) 3..0,9 Μίσθωµα αποθήκης,30 τµ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΗΓΑ Ι ΠΑΡΟΙΚΙΑ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/3 µε την ΑΟΕ 9/3(Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) 3..00,00 Μίσθωµα κλειστού χώρου 0 τµ µε 3000 τµ περιοχή ΕΛΗΤΑΣ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 08/ µε την ΑΟΕ 3/ (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,8 Μίσθωµα 30 τµ Ναουσας-χώρος Στάθµευσης,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 8/ µε την ΑΟΕ 00/ (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα 330 τµ Νάουσας χώρος στάθµευσης,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας/ µε την ΑΟΕ/ (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα οικοπέδου 033 τµ κάτω χωριό -Κώστος-Πάργκινγ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 30/3 µε την ΑΟΕ /3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) 0-3.,00 µίσθωµα οικοπέδου 000 τµ Αλυκή,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 30/3 µε την ΑΟΕ/3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα οικοπέδου 33, περιφειακός παροικιάς,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 30/3 µε την ΑΟΕ8/3(Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,0 Μίσθωµα οικοπέδου 90 τµ Λιαροκοπι Παροικιάς,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 308/3 µε την ΑΟΕ/3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) , Μίσθωµα οικοπ. τµ Βηθλεέµ Λευκών, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας38/3 µε την ΑΟΕ 9/3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,9 µίσθωµα ΣΥΝΕΤ/ΣΜΟΣ 00 τµ Ναουσα,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 30/3 µε την ΑΟΕ /3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 µίσθωµα οικοπ 00 τµ ΚΩΣΤΟΣ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/3 µε την ΑΟΕ /3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) 0-3.,00 Μίσθωµα οικπ 00 τµ θέση ΡΥΟΣ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/3 µε την ΑΟΕ /3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,3 Μίσθωµα οικπ 999 τµ Παναγιά λευκών,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετία 9//3 µε την ΑΟΕ/3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα εδαφικών εκτάσεων γαιών οικοπέδου 8,0 τµ ΚΑΣΤΡΟΒΟΥΝΙ -ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΡ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ,00 Μίσθωµα εδαφικών εκτάσεων γαιών οικοπέδου 830 τµ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ,88 3

4 33 -Φεβ- Μίσθωµα εδαφικών εκτάσεων γαιών οικοπέδου 900 τµ θέση Παλιόµανδρα ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΑΡ. ΠΙΝΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , Φεβ- -Φεβ- Μίσθωµα ακινήτου για χώρο στάθµευση στον περιφ Παροικίας (Αγ. Βαρβάρα)(µε την 8/3 αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 38/3)ΑΡ. ΠΙΝΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ,00 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιώ παρκινγκ Μάρπησσας 380τµ (µε την /3αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 3/3 ΠΑΥ)ΑΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ,00 3 -Φεβ- Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών παρκινγκ Μάρπησσας 00τµ (µε την /3αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 38/3 ΠΑΥ πολυετίας)αρ. πίνακας µισθωµάτων , Φεβ- -Φεβ- 8 -Φεβ- 9 -Φεβ- Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών παρκινγκ ρυός 000τµ (µε την /3 αποφοε εγκρίθηκε η 39/3 ΠΑΥ πολυετίας)αρ. πίνακας µισθωµάτων , Μίσθωµα οικοπέδου στη θέση Πλάτανος Παροικίας για στάθµευση οχηµάτων 30τµ (µε την /3 αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 9/3 ΠΑΥ πολυετίας)(αρ. πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα ακινήτου για χωρο στάθµευσης στη Χρυσή Ακτή 00τµ (αρ. πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα εδαφικών εκτάσεων γαιών οικοπέδου 000,0 ΑΛΥΚΗ-ΠΑΡΚΙΝΓΚ, Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων ,00 0 -Φεβ- Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών παρκινγκ Ξηροπόταµος Νάουσας τµ (µετην /3 αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 33/3 )ΠΑΥ πολυετίας Αρ. πίνακας Μισθωµάτων ,00 3 -Φεβ- -Φεβ- Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών παρκινγκ Λογαρά 8,τµ (µε την /3 αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 3/3 ΠΑΥ πολυετίας) Αρ. πίνακας Μισθωµάτων ,8 Μίσθωµα πυροσβεστικού κλιµακίου κτίριο ισόγειο 0 τµ, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 9/3 µε τηναοε /03(Αρ. 8 Πίνακας µισθωµάτων 0) ,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 8 -Φεβ- Αιθουσα πολαπλ χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στ. (εισήγηση αρ.) 9 -Φεβ- Μελέτη ου Γυµνασίου Παροικίας (εισήγηση αρ.3) , ,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 9 -Φεβ- Αµοιβή εργολάβου για τη λειτουργία ηµοτικών κοιµητηρίων εισήγησ αρ ,00 3 -Φεβ- -Φεβ- 3 Α-80 0-Ιαν- Επισκευή-συντήρηση µεταφορικών µέσων, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,00,εγκρίθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛ./ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,0,εγκρίθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛ./ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,30

5 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό εγκρίθηκε η ΠΑΥ 3/ ΜΕ ΤΗΝ / ΑΟΕεισήγηση αρ. 0 Εργασίες επισκευής και συντήρησης µεταφορικών µέσω,εγκριθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , ,00 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό,εγκρίθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 33/ µε την ΑΟΕ /0 εισήγηση αρ , Φεβ- 9 -Φεβ- 9 Α-8 0-Ιαν Φεβ- Επισκευή και συντήρησης οχηµάτων καθα/τας,εγκρίθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 3/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,00,ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ. 0,ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , ,03 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 9/ ΜΕ ΤΗΝ ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,00 8 -Φεβ- 8 -Φεβ- Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑ / ΜΕ ΤΗΝ ΑΟΕ / ,00 Συντήρηση & επισκευή µηχανηµάτων έργων, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ / ΜΕ ΤΗΝ ΑΟΕ / εισήγηση αρ , Φεβ- εγκ ριθηκε η ΠΑΥ 8/ µε τηναοε / εισήγηση αρ ,98 Α-8 0-Ιαν- 8 -Φεβ- 8 -Φεβ- εγκ ριθηκε η ΠΑΥ 8/ µε τηναοε / εισήγηση αρ. 0 83,0 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ,εγκρίθηκε η ΠΑΥ30/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ,ε εγκρίθηκε Η ΠΑΥ πολυετίας 3/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , Φεβ- 8 -Φεβ- 88 -Φεβ- Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό, εγκρίθηκε η ΠΑΥ 3/ ΜΕ ΤΗΝ ΑΟΕ / εισήγηση αρ. 0 Αποκοµιδή απορ/των και καθαριότητα οικισµών ήµου,εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετίας 3/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ. 0 Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τµήµα Λευκών, εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετιας 33/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , , , Φεβ- Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & µεταφορά,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 00/ ΑΟΕ εισήγηση αρ ,0 90 -Φεβ- 9 -Φεβ- Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήµατος,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολετίας 0/ µε τηναοε 8/ εισήγηση αρ ,00 Εργασίες συντήρησης και κλαδονοµής δηµοτικών πάρκω,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολετίας / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡ. Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΩ ΙΚΟΥ ΚΑΕ

6 0 -Φεβ- Προµήθεια σκυροδέµατος για επούλωση λακουβών εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ.3/0 µε την ΑΟΕ / ,0 -Φεβ- Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για επισκευή- εγκρίθηκεηπαυ ΑΡ./0 ΠΟΛΥΕΤΊΑς µε την αρ. / ,00 -Φεβ- Αντικατάσταση ντουϊ-λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτ εγκρίθηκε η ΠΑΥ αρ./0 µε την αρ.αοε / , Φεβ- Προµήθεια γάλακτος προσωπικού εγκρίθηκε η πολυετία µε αρ./0 µε την ΑΟΕ / ,00 -Φεβ- Προµήθεια γάλακτος προσωπικου,εγκρίθηκε η πολυετία αρ./0 µε την ΑΟΕ / ,00 -Φεβ- Προµήθεια γάλακτος προσωπικου εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετίας αρ.8/0 µε την ΑΟΕ / ,00 -Φεβ- Προµήθεια γάλακτος προσωπικού,εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετίας αρ.9 /0 µε την ΑΟΕ / ,00 -Φεβ- Αµοιβή ιατρού εργασίας εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετίες /03 µε την ΑΟΕ / ,00 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν όλων των στοιχείων που διεξοδικά αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Οικονοµική Επιτροπή Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη το άρθρο του ν.38/00 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», τις ανωτέρω αναφερόµενες - στην εισήγηση - διατάξεις, τις συνταχθείσες από την Οικονοµική Υπηρεσία, υπογραφείσες αρµοδίως και επισυναπτόµενες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και µετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει οµόφωνα Την έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων και τη δέσµευση των αντίστοιχων εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου Πάρου κατά το µέρος που αφορούν στις δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν εντός του οικονοµικού έτους 0. Συγκεκριµένα: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 30 -Φεβ- Σύµβαση ήµου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοι. Εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ. 9/3 µε την ΑΟΕ 0/03- εισήγηση αρ. Οικονοµικής Υπηρεσίας ,00 3 -Φεβ- Αποδοχή πρόεσθετης παροχή άρθρου ν30// βάσει της 80/ απόφασης του εφετείου Πειραιά,εγκρίΘηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ.8/3 µε την ΑΟΕ 3/3-εισήγηση αρ. Οικονοµικής Υπηρεσίας , Φεβ- Μίσθωµα αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ. 3/0 µε την ΑΟΕ /0- εισήγηση αρ. Οικονοµικής Υπηρεσίας , Φεβ- Μίσθωµα χώρου στο αεροδρόµιο για υγειονοµικό αεροπ εγκρλιθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ.98/3 µε την 8/3 ΑΟΕ(Αρ. Πίνακας µισθωµάτων 0 ) ,80 3 -Φεβ- Μίσθωµα ακινήτου -γήπεδο µπάσκετ λευκών,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ.3/03 µε την 9/03 ΑΟΕ(Αρ. Πίνακας µισθωµάτων 0) ,9

7 Φεβ- 3 -Φεβ- 3 -Φεβ- 38 -Φεβ- 39 -Φεβ- 0 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- 3 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- 8 -Φεβ- 9 -Φεβ- 0 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- 3 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- Μίσθωµα γήπεδο ποδοσφαίορου λευκών,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ. 3/03 µε την ΑΟΕ 9/03(Αρ. Πίνακας µισθωµάτων 0) Μίσθωµα ο Νηπιαγωγείο Παροικιάς, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/03 µε την ΑΟΕ /03 (Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) Μίσθωµα 3ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Παροικιας, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/03 µε την ΑΟΕ 8/3 Μίσθωµα ο Νηπιαγωγείο Παροικιάς, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 38/3 µε την ΑΟΕ /03(Αρ.3 Πίνκας Μισθωµάτων 0) Μίσθωµα ο ηµοτικό Παροικιάς, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 39/03 ΜΕ ΤΗΝ αοε 8/3(Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) Μίσθωµα Γυµνασιου Πάρου,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 39/03 ΜΕ ΤΗΝ αοε 8/3(Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) Μίσθωµα Νηπιαγωγείου Παροικιάς-Κακαγιάς,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας /03 µε την ΑΟΕ /3(Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) Μίσθωµα Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς-ΠΕΤΡΟΥ,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 33/03 ΜΕ ΤΗΝ αοε /3(Αρ.3 Πίνακας Μισθωµάτων 0) , , , , , , , ,0 Μίσθωµα ώροφης οικοδοµής 0 τµ-περιφεριακός ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 0/0 µε την ΑΟΕ /0 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,0 Μίσθωµα ακινήτου πολλαπλών χρήσεων 8,30 τµ Παροικιά,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 0/0 µε την ΑΟΕ 9/(Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα ακινήτου 000 τµ,στη θέση Αγιος βλάσσης Αρχιλόχου,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας /0 µε την ΑΟΕ / (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) , Μίσθωµα αποθήκης 0 τµ Αγ.Ανάργυροι Παροικιάς,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 9/3 µε την ΑΟΕ /3(Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) 3..0,9 Μίσθωµα αποθήκης,30 τµ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΗΓΑ Ι ΠΑΡΟΙΚΙΑ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/3 µε την ΑΟΕ 9/3(Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) 3..00,00 Μίσθωµα κλειστού χώρου 0 τµ µε 3000 τµ περιοχή ΕΛΗΤΑΣ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 08/ µε την ΑΟΕ 3/ (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,8 Μίσθωµα 30 τµ Ναουσας-χώρος Στάθµευσης,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 8/ µε την ΑΟΕ 00/ (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα 330 τµ Νάουσας χώρος στάθµευσης,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας/ µε την ΑΟΕ/ (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα οικοπέδου 033 τµ κάτω χωριό -Κώστος-Πάργκινγ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 30/3 µε την ΑΟΕ /3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) 0-3.,00 µίσθωµα οικοπέδου 000 τµ Αλυκή,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 30/3 µε την ΑΟΕ/3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα οικοπέδου 33, περιφειακός παροικιάς,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 30/3 µε την ΑΟΕ8/3(Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,0 Μίσθωµα οικοπέδου 90 τµ Λιαροκοπι Παροικιάς,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 308/3 µε την ΑΟΕ/3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) , Μίσθωµα οικοπ. τµ Βηθλεέµ Λευκών, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας38/3 µε την ΑΟΕ 9/3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,9 µίσθωµα ΣΥΝΕΤ/ΣΜΟΣ 00 τµ Ναουσα,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 30/3 µε την ΑΟΕ /3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00

8 Φεβ- 8 -Φεβ- 9 -Φεβ- 0 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- µίσθωµα οικοπ 00 τµ ΚΩΣΤΟΣ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/3 µε την ΑΟΕ /3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) 0-3.,00 Μίσθωµα οικπ 00 τµ θέση ΡΥΟΣ,,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 3/3 µε την ΑΟΕ /3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,3 Μίσθωµα οικπ 999 τµ Παναγιά λευκών,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετία 9//3 µε την ΑΟΕ/3 (Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα εδαφικών εκτάσεων γαιών οικοπέδου 8,0 τµ ΚΑΣΤΡΟΒΟΥΝΙ -ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΡ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ,00 Μίσθωµα εδαφικών εκτάσεων γαιών οικοπέδου 830 τµ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΑΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ,88 Μίσθωµα εδαφικών εκτάσεων γαιών οικοπέδου 900 τµ θέση Παλιόµανδρα ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΑΡ. ΠΙΝΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , Φεβ- -Φεβ- Μίσθωµα ακινήτου για χώρο στάθµευση στον περιφ Παροικίας (Αγ. Βαρβάρα)(µε την 8/3 αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 38/3)ΑΡ. ΠΙΝΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ,00 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιώ παρκινγκ Μάρπησσας 380τµ (µε την /3αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 3/3 ΠΑΥ)ΑΡ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ,00 3 -Φεβ- Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών παρκινγκ Μάρπησσας 00τµ (µε την /3αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 38/3 ΠΑΥ πολυετίας)αρ. πίνακας µισθωµάτων , Φεβ- -Φεβ- 8 -Φεβ- 9 -Φεβ- Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών παρκινγκ ρυός 000τµ (µε την /3 αποφοε εγκρίθηκε η 39/3 ΠΑΥ πολυετίας)αρ. πίνακας µισθωµάτων , Μίσθωµα οικοπέδου στη θέση Πλάτανος Παροικίας για στάθµευση οχηµάτων 30τµ (µε την /3 αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 9/3 ΠΑΥ πολυετίας)(αρ. πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα ακινήτου για χωρο στάθµευσης στη Χρυσή Ακτή 00τµ (αρ. πίνακας Μισθωµάτων 0) ,00 Μίσθωµα εδαφικών εκτάσεων γαιών οικοπέδου 000,0 ΑΛΥΚΗ-ΠΑΡΚΙΝΓΚ, Αρ. Πίνακας Μισθωµάτων ,00 0 -Φεβ- Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών παρκινγκ Ξηροπόταµος Νάουσας τµ (µετην /3 αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 33/3 )ΠΑΥ πολυετίας Αρ. πίνακας Μισθωµάτων ,00 3 -Φεβ- -Φεβ- Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών παρκινγκ Λογαρά 8,τµ (µε την /3 αποφ ΟΕ εγκρίθηκε η 3/3 ΠΑΥ πολυετίας) Αρ. πίνακας Μισθωµάτων ,8 Μίσθωµα πυροσβεστικού κλιµακίου κτίριο ισόγειο 0 τµ, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 9/3 µε τηναοε /03(Αρ. 8 Πίνακας µισθωµάτων 0) ,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 8 -Φεβ- Αιθουσα πολαπλ χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στ. (εισήγηση αρ.) 9 -Φεβ- Μελέτη ου Γυµνασίου Παροικίας (εισήγηση αρ.3) , ,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8

9 Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 9 -Φεβ- Αµοιβή εργολάβου για τη λειτουργία ηµοτικών κοιµητηρίων εισήγησ αρ ,00 3 -Φεβ- -Φεβ- 3 Α-80 0-Ιαν- Επισκευή-συντήρηση µεταφορικών µέσων, εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,00,εγκρίθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛ./ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,0,εγκρίθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛ./ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,30 -Φεβ- -Φεβ- -Φεβ- Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό εγκρίθηκε η ΠΑΥ 3/ ΜΕ ΤΗΝ / ΑΟΕεισήγηση αρ. 0 Εργασίες επισκευής και συντήρησης µεταφορικών µέσω,εγκριθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , ,00 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό,εγκρίθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 33/ µε την ΑΟΕ /0 εισήγηση αρ , Φεβ- 9 -Φεβ- 9 Α-8 0-Ιαν Φεβ- Επισκευή και συντήρησης οχηµάτων καθα/τας,εγκρίθηκε η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 3/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,00,ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ. 0,ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , ,03 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ 9/ ΜΕ ΤΗΝ ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,00 8 -Φεβ- 8 -Φεβ- Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑ / ΜΕ ΤΗΝ ΑΟΕ / ,00 Συντήρηση & επισκευή µηχανηµάτων έργων, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΥ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ / ΜΕ ΤΗΝ ΑΟΕ / εισήγηση αρ , Φεβ- εγκρίθηκε η ΠΑΥ 8/ µε τηναοε / εισήγηση αρ ,98 Α-8 0-Ιαν- 8 -Φεβ- 8 -Φεβ- εγκρίθηκε η ΠΑΥ 8/ µε τηναοε / εισήγηση αρ. 0 83,0 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ,εγκρίθηκε η ΠΑΥ30/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ,ε εγκρίθηκε Η ΠΑΥ πολυετίας 3/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , Φεβ- 8 -Φεβ- 88 -Φεβ- Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό, εγκρίθηκε η ΠΑΥ 3/ ΜΕ ΤΗΝ ΑΟΕ / εισήγηση αρ. 0 Αποκοµιδή απορ/των και καθαριότητα οικισµών ήµου,εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετίας 3/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ. 0 Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τµήµα Λευκών, εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετιας 33/ µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , , ,00 9

10 0 89 -Φεβ- Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & µεταφορά,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας 00/ ΑΟΕ εισήγηση αρ ,0 90 -Φεβ- 9 -Φεβ- Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήµατος,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολετίας 0/ µε τηναοε 8/ εισήγηση αρ ,00 Εργασίες συντήρησης και κλαδονοµής δηµοτικών πάρκω,εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολετίας / µε την ΑΟΕ / εισήγηση αρ , /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡ. Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΩ ΙΚΟΥ ΚΑΕ 0 -Φεβ- Προµήθεια σκυροδέµατος για επούλωση λακουβών εγκρίθηκε η ΠΑΥ Πολυετίας αρ.3/0 µε την ΑΟΕ / ,0 -Φεβ- Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για επισκευή- εγκρίθηκεηπαυ ΑΡ./0 ΠΟΛΥΕΤΊΑς µε την αρ. / ,00 -Φεβ- Αντικατάσταση ντουϊ-λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτ εγκρίθηκε η ΠΑΥ αρ./0 µε την αρ.αοε / , Φεβ- Προµήθεια γάλακτος προσωπικού εγκρίθηκε η πολυετία µε αρ./0 µε την ΑΟΕ / ,00 -Φεβ- Προµήθεια γάλακτος προσωπικου,εγκρίθηκε η πολυετία αρ./0 µε την ΑΟΕ / ,00 -Φεβ- Προµήθεια γάλακτος προσωπικου εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετίας αρ.8/0 µε την ΑΟΕ / ,00 -Φεβ- Προµήθεια γάλακτος προσωπικού,εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετίας αρ.9 /0 µε την ΑΟΕ / ,00 -Φεβ- Αµοιβή ιατρού εργασίας εγκρίθηκε η ΠΑΥ πολυετίες /03 µε την ΑΟΕ / ,00 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/0. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του -Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών. Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Κωβαίος Μάρκος Τα µέλη Χριστόφορος Χρήστος Πετρόπουλος Ιωάννης Γκόκας Αλέξιος Ρούσσος Βατίστας Λεοντής Μικές ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Μάρκος Ι. Κωβαίος 0

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 3895/08-04- ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 6/ Πρακτικό ΗΜΟΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2015 Συνεδρίασης της Oικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λευκάδας Αριθ. Απόφ: 200/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2015 Συνεδρίασης της Oικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λευκάδας Αριθ. Απόφ: 200/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2015 Συνεδρίασης της Oικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λευκάδας Αριθ. Απόφ: 200/2015 Στην Λευκάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου, σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 19300 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 68/2012 Από το Πρακτικό της 12ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου

Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύµνου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω διαπίστωσης λαθών από τη ιεύθυνση Οικονοµικού στη διατύπωση των συνόλων, κατά την καταχώρηση των οικονοµικών στοιχείων στο λογιστικό πρόγραµµα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα