ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα, διάρκειας ενός (1) έτους στο Περιφερεια κό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοι χεία: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ον. πατρός ΒΑΣΙ ΛΗΣ, γεν στην Αλβανία κ.λπ Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε εννέα (9) Μ.Υ. του ΥΠΕ ΘΑ/ΓΕΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου (80 bar) ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ στην περιοχή του Δήμου Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας... 5 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β 707/ ) Υπουργικής Απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91» Εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ ρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο χρεωτικής εργασίας νυχτερινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής για νυχτοφύλακες της Κεντρι κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Δ τρίμηνο του Ορισμός της 26ης Οκτωβρίου, Επετείου της απελευ θέρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτο μα, διάρκειας ενός (1) έτους στο Περιφερειακό Τα μείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 206, Α ), όπως ισχύει.. β) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 «Ανα μόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234, Α ). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98, Α ) δ) την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/ τευχ. Β / ). 2. Την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/44/8574/ από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/τ.Α /2006). 4. Τις υπ αριθμ. 3296, 3298/ και 9487/ απαντήσεις του ΑΣΕΠ, ότι πρόκειται για γνήσιες συμ βάσεις μίσθωσης έργου, χωρίς να υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. 5. Τις υπ αριθμ. 3295, 3297/ απαντήσεις του ΑΣΕΠ για έκδοση απόφασης ως προς τις αιτούμενες ειδικότητες ΠΕ Οικονομολόγου και ΠΕ Μηχανικών σύμ φωνα με τις διατάξεις του αρ. 14 παρ. 1 περ. α του ν. 3812/ Την αριθμ 383/ ( ΦΕΚ 29/Β/ , διόρθω ση ΦΕΚ60/Β/ ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 7. Τα αριθ. 97, 100, 102, 103/ και 1851, 1852/ έγγραφα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσ σαλίας. 8. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000,00) Ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του εκάστοτε εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό γι αυτήν την αιτία, απο φασίζουμε: 1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του Αστι

2 26434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κού Κώδικα, σε ένα (1) άτομο ΠΕ Οικονομολόγο, ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανικών ή Οικονομίας και Διοίκησης, ένα (1) άτομο ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος Βιολογικής Γεωργίας και δύο (2) άτομα ΔΕ Πληροφορικής με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας. 2. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως εξής: Ένα (1) άτομο ΠΕ Οικονομολόγος με αντικείμενο έργου την υλοποίηση του αναπτυξιακού ευρωπαϊκού προγράμ ματος NOVAGRIMED Καινοτομία στη γεωργία για τις χώρες της Μεσογείου. Ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανικών ή Οικονομίας και Διοίκη σης με αντικείμενο έργου την υλοποίηση του αναπτυξι ακού ευρωπαϊκού προγράμματος FREEMED Τα ποτά μια και οι παραποτάμιες περιοχές ως χώρος αειφόρου ανάπτυξης για τις χώρες της Μεσογείου. Ένα (1) άτομο ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος Βιολογικής Γεωργίας με αντικείμενο έργου την υλοποίηση του ανα πτυξιακού ευρωπαϊκού προγράμματος FLORMED Η ανάπτυξη στον κλάδο της ανθοκομίας στη Μεσόγειο. Ένα (1) άτομο ΔΕ Πληροφορικής με αντικείμενο έργου την υλοποίηση του αναπτυξιακού ευρωπαϊκού προγράμ ματος AGRISLES Ανάπτυξη Γεωργίας και Κτηνοτροφί ας μέσω της καινοτομίας σε νησιά της Μεσογείου. Ένα (1) άτομο ΔΕ Πληροφορικής με αντικείμενο έργου την υλοποίηση του αναπτυξιακού ευρωπαϊκού προγράμ ματος IMMODI Ψηφιακή σύγκλιση οεινών απομακρυ σμένων περιοχών. 3. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δώδεκα (12) μήνες. 4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Περιφερει ακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας. 5. Το προσωπικό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι αφενός επιφορτισμένο με το κύριο αντικείμενό του που είναι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Προ σωπικού ( ΦΕΚ 140/Β/ ), η διαχείριση σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά, νομαρχιακά, τοπικά και ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέ ρειας, αφετέρου δεν είναι εξειδικευμένο με τις απαραίτητες γνώσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων, οπότε κρίνεται απαραίτητο να ανατεθεί σε άτομα που θα έχουν τα ειδικά προσόντα και την απαραίτητη εμπειρία και θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου. Κατόπιν των ανωτέρω, η εξειδικευμένη παροχή υπη ρεσιών η οποία προκύπτει από τη φύση του έργου και μόνο, καθώς και η ορισμένη χρονική διάρκεια της σύμ βασης αντί προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής αλλά και η έλλειψη καθορισμένου ωραρίου απασχόλησης, καθορίζουν το είδος της σχέσης που είναι η γνήσια σύμβαση έργου η οποία δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες, αλλά συνιστά έκτακτη ανάγκη χωρίς να υποκρύπτει σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. 6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000,00) Ευρώ (συμπεριλαμ βανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (2) Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν στην Αλβανία κ.λπ. 1. Με την Φ /38905/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 2. Με την Φ /103328/09/ απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά φη ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΔΗ δε ΚΟΥΛΧΙΣ ΜΑΡΙΚΡΟΥΖ ον. συζ. ΙΒΟ ΜΑΤΕΟ το γένος ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΔΗ ΚΑΝΕΛΑΣ, γεν στη Βολιβία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ νειας. 3. Με την Φ /30963/ απόφαση της Υφυ ΠΛΑΧΑ ΑΝΙΛΑ ον. συζ. ΝΤΟΡΙΑΝ, γεν στην Αλβα νία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 4. Με την Φ /40578/ απόφαση της Υφυ ΣΙΝΙΑΡΗ ΑΝΝΑ ον. συζ. ΓΙΩΡΓΗ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 5. Με την Φ /40636/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΛΑΖΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ον. πατρός ΣΙΜΟΣ, γεν στην 6. Με την Φ /38415/ απόφαση της Υφυ ΧΑΚΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ον. αποβ. συζ. ΝΑΣΟΥΦ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ νειας. 7. Με την Φ /20005/ απόφαση της Υφυ ΛΕΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα γένειας. 8. Με την Φ /33383/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛ ον. πατρός ΧΑΡΙΛΑ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα γένειας. 9. Με την Φ /30020/ απόφαση της Υφυ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: α) ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα γένειας. 10. Με την Φ /21157/ απόφαση της Υφυ Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: α) ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΒΑΣΙΛΩ ον. συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα γένειας. 11. Με την Φ /17677/ απόφαση της Υφυ ΜΙΛΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. συζ. ΛΑΜΠΗ, γεν στην Αλβα νία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 12. Με την Φ /16641/ απόφαση της Υφυ ΛΕΣΚΑ ΝΑΤΑΣΣΑ ον. πατρός ΠΡΟΚΟΠΗ, γεν στην 13. Με την Φ /37313/ απόφαση της Υφυ Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: α) ΓΚΟΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΝΕΤΣΟ, γεν στην Αλβανία και β) ΓΚΟΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ον. συζ. ΣΠΥΡΟΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 14. Με την Φ /34874/ απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολι τογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: α) ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ον. πατρός ΚΩΤΣΗΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΤΖΑΦΕΡΗ ΛΙΝΤΙΤΑ ον. συζ. ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν στην 15. Με την Φ /38853/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν στην 16. Με την Φ /27748/ απόφαση της Υφυ Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: α) ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΝΙΚΟΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ ον. συζ. ΣΠΥΡΟΣ, γεν στην Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ Αριθμ. Φ.473/62/ (3) Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε εννέα (9) Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ). β. Την πρόταση της Μονάδας Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι. γ. Την από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. δ. Την αριθμ. Υ156/ Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2520/ΤΒ ) «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη», αποφασίζουμε: 2. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους παρακάτω μονίμους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΤΕΝΞ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Ναρκαλιευτών, διότι συμμετείχαν στην εκκαθάριση των ναρκοπεδίων που εμπίπτουν στη σύμβαση της ΟΤΤΑΒΑ, για τον ιδιαίτερο ζήλο, τον υψη λό επαγγελματισμό, που επέδειξαν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους και την ανεκτίμητη συνεισφορά τους στην υλοποίηση της Σύμβασης της ΟΤΤΑΒΑ, από το Μάρτιο 2004 έως τον Ιούλιο 2009: α. Αγγελίδη Αθανάσιο του Γεράσιμου (AM: 13249) β. Ακρίβο Θεοδόσιο του Ευθυμίου (ΑΜ: 21565) γ. Αναγνωσταρά Παναγιώτη του Αντωνίου (ΑΜ: 21630) δ. Κεραμιδά Οδυσσέα του Ευαγγέλου (ΑΜ:8716) ε. Κυριακόπουλο Χαράλαμπο του Αντωνίου (ΑΜ: 21568) στ. Λυτρίβη Παναγιώτη του Εμμανουήλ (ΑΜ:22112) ζ. Παπαλεξανδρή Χρήστο του Φωτίου (AM: 15082) η. Πάσογλου Χαράλαμπο του Κυριάκου (AM: 15081) θ. Τσέτσο Παντελεήμωνα του Ελευθερίου (ΑΜ:21569) Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2010 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ F Αριθμ. Κ (4) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α 185). 3. Τις διατάξεις του Ν.2081/92 (Α 154) όπως τροπο ποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο μοθεσίας (Α 297). 4. Το Π.Δ 89/ «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4 26436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις ( Α 297) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το αριθμ. έγγραφο 263/ του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης που καταγράφει αναλυτικά τις υπηρεσιακές ανάγκες που καθιστούν επιτακτική την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων. 7. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικά Οργανι σμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης έως , για τρεις (3) υπαλλήλους, έως 40 ώρες μηνιαίως κατ ανώτατο όριο ανά υπάλληλο, στο Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Οι ώρες υπηρεσιακής απασχόλησης των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρε ωτικού ωραρίου εργασίας, για την πραγματοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και διαφόρων εκδηλώσεων, τις απογευματινές ώρες καθώς και τη συμμετοχή των υπαλ λήλων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής του, οι οποίες γίνονται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας. Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ως άνω Επιμελητηρίου και ειδικότερα ύψους ,00 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 0261). Κυβερνήσεως και θα ισχύει ένα μήνα πριν από την δη μοσίευση της. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ F Αριθμ. Δ3/Α/5340 (5) Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου (80 bar) ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ στην περιοχή του Δήμου Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο γίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Το π.δ. 189/2009 περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/ ). 5. Το π.δ. 24/2010 περί ανακαθορισμού των αρμοδι οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/ ). 6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/ «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/ Β/ ). 7. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/ ) «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με τα οποία μεταβιβάσθηκε από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. με απόσπαση ο κλάδος του Εθνικού Συστήμα τος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε». 8. Το π.δ. 33/2007 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυ σικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού της (ΦΕΚ 31/Α/ ) καθώς και το 6667/07/ έγγραφο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών του Κε ντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, για την Ανακοί νωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με βάση τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 της Απόφα σης Σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την ως άνω επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ» Α.Ε. 9. Το ΦΕΚ 2322/Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε./ στο οποίο δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήμα τος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» και το ΦΕΚ 3060/Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ/ στο οποίο δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοι χείων της ως άνω εταιρείας. 10. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα νικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/ ), καθώς και τις (α) κοινή υπουργική απόφαση Φ.15/οικ.7814/614/ «Καθορισμός παραβόλων» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυ ξης και (β) απόφαση Φ.15/οικ.7815/615/ του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005 καθώς και για την τροποποίηση αυτών» (ΦΕΚ 542/Β/ ), όπως η τελευταία συμπληρώθηκε και ισχύει. 11. Το β.δ. 15/ «Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύ σεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκατα στάσεως» (ΦΕΚ 208/Α/ ). 12. Το β.δ. 16/ «Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α/ ), το οποίο τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ / «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από Β. ιατάγµατος περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογρα φής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί ας αυτών» (ΦΕΚ 346/Α/ ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο λόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» (ΦΕΚ 412/Α/ ). 14. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α/ ). 15. Το άρθρο «έκτο» του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΦΕΚ 152/Α/ ), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατά ξεων του ν. 1428/1984 Εκμετάλλευση λατομείων αδρα νών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 15/Α/ ), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουρ γία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομη χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λει τουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. 16. Την / αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 5340/ ), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την / (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 17329/ ) όμοια της, με την οποία υπεβλήθησαν αναθεωρημένα Σχέδια / Τεχνική Περιγραφή και Παρά βολα υπέρ δημοσίου καθώς και την / (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 19070/ ), με την οποία υπεβλήθη σαν επικαιροποιημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις, τις οποίες υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης του εν θέματι έργου. 17. Την Δ3/Α/5816/ απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατα σκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από Μέγαρα Αττικής προς Κόρινθο καθώς και των σταθμών βαλβιδοστασίων και ξεπροπαγίδων αυτού (ΦΕΚ 1138/Β/ ). 18. Την / κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: Αγωγός μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς Κόρινθο και των εγκαταστάσεων του.» των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεκαετούς ισχύος. 19. Το οικ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) με θέμα «Κατασκευή και Λειτουργία Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού (Μ/Σ) Φυσικού Αερίου Αγίων Θεοδώρων στο χώρο του Βαλ βιδοστασίου του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) προς Κόρινθο» σύμφωνα με το οποίο ισχύουν οι όροι της ΚΥΑ της ανωτέρω παραγράφου. 20. Την από αναθεωρημένη Τεχνική Περι γραφή του έργου, τα σχεδιαγράμματα που υπεβλήθη σαν με την ανωτέρω και με την από όμοια της καθώς και ο προϋπολογισμός που αναφέρονται στο έργο του θέματος. 21. Το από συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της Φ.15/οικ.7815/615/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 542/Β/ ). 22. Τις από υπεύθυνες δηλώσεις του Δ/ντή Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων και του Προϊσταμέ νου του Τμήματος Αδειών της Δ/νσης Απολλοτριώσεων και Αδειοδοτήσεων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. περί του ελέγχου και υπογραφής των Τοπογραφικών Σχεδίων του έργου του θέματος. 23. Τις από υπεύθυνες δηλώσεις του Δ/ντή Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων και του Συντονιστή Δ/ντη Μελετών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. περί του ελέγχου και υπογραφής του Βασικού Σχεδιασμού του έργου του θέματος. 24. Την από υπεύθυνη δήλωση του Δ/ντή Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων του ΔΕΣΦΑ περί της ανάθεσης της επίβλεψης της κατασκευής του εν θέματι έργου στην εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 25. Την από υπεύθυνη δήλωση του Διευθύ νοντος Συμβούλου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. περί ανάληψης και εν συνεχεία της ανάθεσης της επίβλεψης κατασκευ ής του εν θέματι έργου στον αρμόδιο μηχανικό. 26. Την από υπεύθυνη δήλωση του αρ μοδίου μηχανικού περί της ανάληψης της επίβλεψης κατασκευής του έργου του θέματος. 27. Τα διπλότυπα είσπραξης με αριθμούς ΣΤ / και ΣΤ / της ΔΟΥ Χολαργού, ύψους 250,00 και 75,00 αντίστοιχα. 28. Την απόδειξη είσπραξης με αριθμό / της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, ύψους 4, Την από έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών. 30. Την από εισήγηση της Δ/νσης Εγκατα στάσεων Πετρελαιοειδών. 31. Την απόφαση με αριθμό οικ.52167/ (ΦΕΚ 2514/ ) του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 32. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τη χορήγηση στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών για την κατασκευή του Μετρη τικού/ρυθμιστικού Σταθμό Φυσικού Αερίου (80 bar) Αγ. Θεοδώρων στην περιοχή του Δήμου Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχε διαγράμματα, τη τεχνική έκθεση, τον προϋπολογισμό και τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του υπό στοιχείου 16 του προοιμίου της παρούσας, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που αναφέ ρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς: 1. Η κατασκευή του θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υποβληθείσα από αναθεωρημένη Τεχνική Περιγραφή. 2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προ στασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της ευρύτερης περιοχής. 3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς. 4. Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορι σμοί που έχουν εγκριθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφα

6 26438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ση καθώς και του εγγράφου της ΕΥΠΕ που αναφέρονται στις παρ. 18 και 19 αντίστοιχα του προοιμίου της πα ρούσας και που η εφαρμογή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου. Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους και να προσκο μίζεται αντίγραφο στη Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρε λαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωσή της. 6. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των β.δ. 16/ και β.δ / υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προ βλεπόμενα προσόντα. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ F Αριθμ. Α11/οικ /4810 (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β 707/ ) Υπουργικής Απόφασης «Χορήγηση αδει ών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91». ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ Α 123), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 υπουργική από φαση «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91» (ΦΕΚ Β 707), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 282), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την ανάγκη ρύθμισης των προϋποθέσεων χορήγη σης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) σε εταιρίες ταχυμεταφορών ( courier ) για την εναρμόνιση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων με το κοινοτικό δίκαιο για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελ τίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 5. Την Απόφαση Πρωθυπουργού 2876/ «Αλλα γή Τίτλου Υπουργείων» και τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221). 6. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η παράγραφος 6 του κεφαλαίου Γ της υπ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης αντικαθίστα ται ως εξής: «6. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντι κείμενο εργασιών την παραλαβή, συγκέντρωση, συ σκευασία και ταξινόμηση μικροδεμάτων, εγγράφων και άλλων αντικειμένων επειγούσης διαβίβασης ( courier ) χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων κοινού φόρτου, μικτού βάρους μικρότερου των χιλιογράμμων. Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ) από την οποία προκύπτει το ανωτέρω αντικείμενο εργασιών. (β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή βεβαίωση της ΕΕΤΤ από την οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση είναι μέλος του ταχυ δρομικού δικτύου επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ. Στην τελευταία περίπτωση, η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί έως δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. (γ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που είναι μέλος ταχυδρομικού δικτύου ότι, σε περίπτωση παύσης της ιδιότητας του μέλους ταχυ δρομικού δικτύου, η άδεια και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος θα κατατεθούν στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός μηνός. Οι άδειες κυκλοφορίας των επιχειρήσεων που είναι εγ γεγραμμένες στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ έχουν διάρκεια ισχύος ίση με την αναγραφόμε νη στη βεβαίωση εγγραφής της ΕΕΤΤ και ανανεώνονται με την υποβολή νεώτερης βεβαίωσης εγγραφής. Οι άδειες κυκλοφορίας που χορηγούνται σε επιχειρή σεις που είναι μέλη ταχυδρομικού δικτύου έχουν διάρ κεια ισχύος έξι μηνών και ανανεώνονται με την υποβολή νεώτερης βεβαίωσης της ΕΕΤΤ από την οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να είναι μέλος ταχυδρο μικού δικτύου. Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφεται η ακριβής ημε ρομηνία λήξης ισχύος και η παρατήρηση ότι επιτρέπεται με το όχημα η παραλαβή, συγκέντρωση και συσκευασία μικροδεμάτων, εγγράφων και άλλων αντικειμένων επει γούσης διαβίβασης. Η διενέργεια μεταφορών με τα ΦΙΧ αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας επιτρέπεται εφ όσον στα μικροδέματα, έγγραφα και άλλα αντικείμενα επείγουσας διαβίβασης προσαρτάται το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση μέλους ταχυδρομικού δικτύου, το ΣΥ ΔΕΤΑ θα πρέπει να φέρει τα στοιχεία της επιχείρησης στο ταχυδρομικό δίκτυο της οποίας ανήκει η επιχείρη ση που πραγματοποιεί τη μεταφορά. Αντίγραφο της βεβαίωσης της ΕΕΤΤ από την οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση είναι μέλος του συγκεκριμένου ταχυδρομι κού δικτύου θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος κατά τη διενέργεια μεταφορών». Άρθρο 2 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Πα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ραγγέλλεται η δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της 2. Από την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπουργική απόφαση υπ αριθμ. Α1/44351/3608/2005 (ΦΕΚ Β 1491). Παπάγου, 18 Οκτωβρίου 2010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Αριθμ (7) Εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας νυχτερινή εργασία πέραν της υποχρεωτι κής για νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων για το Δ τρίμηνο του 2010». ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) των άρθρων 6 και 20 του του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ) και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Την ανάγκη καταβολής αποζημίωσης νυχτερινών και εξαιρέσιμων ωρών στους εφτά (7) νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι εκτελούν υπηρεσία κατά τις νυχτερινές ώρες ερ γασίμων ημερών και τις νυχτερινές και ημερήσιες ώρες των Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας τους και πέραν της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των ερ γασίμων ημερών καθώς και για ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 3220,00 Ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 512 του Ειδικού Φορέα και ότι στον Κ.Α.Ε. 512 υπάρχει εγγεγραμ μένη ετήσια πίστωση ,00 Ευρώ Ευρώ αντίστοιχα στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας καθώς και για πέραν της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών και για νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για τον καθένα από τους εφτά (7) νυχτοφύλακες της Κεντρικής Υπη ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το χρονικό διάστημα από μέχρι κατά μήνα, ως εξής. Δέκα έξι (16) ώρες συνολικά ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και δέκα έξι (16) ώρες συνολικά πέραν της υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, καθώς και για ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Από την ανωτέρο παράγραφο της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 3.220,00 Ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 512 του Ειδικού Φορέα όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους ,00 Ευρώ. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών καθώς και της νυχτερινής και ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τη συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας ορίζεται ο εκά στοτε Προϊστάμενος της Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ ενός μήνα από τη δημοσίευσή της σε αυτή. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ F Αριθμ. 16/Γ/ΟΙΚ/8338 (8) Ορισμός της 26ης Οκτωβρίου, Επετείου της απελευθέ ρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης ως ημέρας υπο χρεωτικής αργίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 30/1996 με το οποίο κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» οι ισχύου σες διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΦΕΚ 21/Α / ). 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας...» (ΦΕΚ 205 τ.α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 748/66 «Περί κω δικοποιήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας». 4. Τις διατάξεις των Β.Δ. 711/1970 και 193/1972 με τις οποίες μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα στους Νομάρ χες να ορίζουν μέχρι πέντε εορτές το έτος ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας εφόσον πρόκειται για τοπικές αργίες. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων». 6. Το γεγονός ότι η 26η Οκτωβρίου τυγχάνει επέτειος της απελευθέρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης (Β.Δ. 157/1969).

8 26440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν δημιουργείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α) Ορίζουμε την 26η Οκτωβρίου 2010, Επέτειο της απελευθέρωσης της πόλεως Θεσσαλονίκης ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για τους μισθωτούς όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές και οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήμα τος Θεσσαλονίκης (τέως Δήμου Θεσσαλονίκης) ήτοι τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Εύοσμου, Καλαμαριάς, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας, Μενεμένης, Ελευθερίου Κορδελιού, Αγίου Παύλου, Νέας Ευκαρπίας, Πυλαίας, Πανοράματος και Πεύκων. Β) Εξαιρούνται οι μισθωτοί των επιχειρήσεων, εκμε ταλεύσεων και εργασιών, που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9 του Β.Δ. 748/1966 (Α 179). Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων»

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015».

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2447 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της ΥΑ με 36318/ΕΥΣ5868/17.07.2009 του Υπουργού Οικονομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. Β 18/12-1-2015 Αθήνα 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. :894/13

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. Β 18/12-1-2015 Αθήνα 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. :894/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α').

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α'). Αριθµ. Κ2-317/20.1.2014 Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και χρόνου µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχοµένου των ειδικών και νοµαρχιακών µητρώων ανωνύµων εταιρειών, του κεντρικού µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα