Μ Ε Λ Ε Τ Η 1006/ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η 1006/ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1006/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ KAI ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ CPV (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, / /2015 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της προμηθείας Αναθέτουσα αρχή Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού Ισχύουσα νομοθεσία Προϋπολογισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1006/2015 Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός υδραυλικών δικτύων (σωλήνες, βανοειδή, εξαρτήματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά). ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύει ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εγγύηση συμμετοχής 1% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 569,10. Ημερομηνία - ώρα λήξης υποβολής προσφορών Δικαίωμα προαίρεσης / /2015, ώρα Δεν προβλέπεται. Πληροφορίες Τηλ.: Φαξ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σελίδα 1 από 2

4 Σελίδα 2 από 2

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις της αριθ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων και διευκρινιστικών διατάξεων. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 6. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις». 7. Την με αριθμό 1006/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ». 8. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ).. 9. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Την με αριθμό 531/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου, περί Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης (άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για το έτος Την με αριθμό./2015 Απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό 12. Την με αριθμό /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου (ΑΔΑ..), περί διάθεσης πίστωσης. 13. Την με αριθμό /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου (ΑΔΑ..), περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης. προκηρύσσει Σελίδα 1 από 10

6 πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια σωλήνων και υδραυλικών εξαρτημάτων (CPV ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ), με σκοπό την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Δήμου, με προϋπολογισμό ,00 με Φ.Π.Α. Ειδικότερα, η προμήθεια θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις καθώς και τα όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: / /2015, 10:00, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής προθεσμίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο Προμηθειών, τηλέφωνο , φαξ ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: i. Η διακήρυξη του διαγωνισμού. ii. Ο προϋπολογισμός της μελέτης. iii. H τεχνική έκθεση και προδιαγραφές. iv. Οι συγγραφές υποχρεώσεων. v. Το συμπληρωμένο από τον ανάδοχο έντυπο οικονομικής προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Επομένως, η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες στις τιμές της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε ,00 Ευρώ (56.910,56 Ευρώ είναι το καθαρό ποσό για την προμήθεια, ενώ σε ,43 Ευρώ ανέρχεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.). Θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου Παγγαίου βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2015 και συγκεκριμένα τους κατωτέρω κωδικούς εξόδων: 1 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Σιδηροχωρίου Κ.Α. 25/ ,00 2 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ν. Περάμου Κ.Α. 25/ ,00 3 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Οφρυνίου Κ.Α. 25/ ,00 4 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ορφανίου Κ.Α. 25/ ,00 5 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Νικήσιανης Κ.Α. 25/ ,00 Σελίδα 2 από 10

7 6 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Μουσθένης Κ.Α. 25/ ,00 7 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Κάρυανης Κ.Α. 25/ ,00 8 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ν. Ηρακλίτσας Κ.Α. 25/ ,00 9 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ελευθερών Κ.Α. 25/ ,00 10 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ελαιοχωρίου Κ.Α. 25/ ,00 11 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Δωματίων Κ.Α. 25/ ,00 12 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Γεωργιανής Κ.Α. 25/ ,00 13 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Γαληψού Κ.Α. 25/ ,00 14 Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Αμισιανών Κ.Α. 25/ ,00 Απόφαση ψήφισης πίστωσης είναι η. της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 6: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ , Ελευθερούπολη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: website: ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: i. Φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά. ii. Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. iii. Κοινοπραξίες προμηθευτών. που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών όπως τα υπό προμήθεια. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: Ι. Για τους Έλληνες πολίτες: 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. Εάν το είδος των εργασιών δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών, το γεγονός αυτό θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (τόσο οι εργοδότες όσο και τυχόν απασχολούμενο προσωπικό). 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: (α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης (β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. (γ) Ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των όρων της Σελίδα 3 από 10

8 διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. (δ) Τα προσφερόμενα είδη είναι σε πλήρη συμφωνία με τις προδιαγραφές τις μελέτης. ΙΙ. Για τους αλλοδαπούς: Τα ως άνω όπως για τους Έλληνες πολίτες. ΙΙΙ. Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων (Ι) και (ΙΙ) αντίστοιχα. Η υπεύθυνη δήλωση περί ποινικού μητρώου (Ι.3) αφορά στους νόμιμους εκπρόσωπους αυτών. IV. Για τους συνεταιρισμούς: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: (α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, (β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α., (γ) Ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, (δ) Τα προσφερόμενα είδη είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης (σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, τότε αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ώστε να αξιολογηθεί από την επιτροπή διαγωνισμού). V. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα (όλα εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). 2. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση Σελίδα 4 από 10

9 ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 3. Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση, εννοείται αυτή του Ν. 1599/1986, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. 4. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εκτός εάν ρητά αναφέρεται αλλιώς. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο, έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, προσκομίζουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 6. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά πρέπει να φέρει μαζί του τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό θα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης. Οι προμηθευτές στο υποβαλλόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναφέρουν, το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών της μελέτης. Οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. Επίσης: Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Το κόστος μεταφοράς, όπως επίσης και κάθε είδους κρατήσεις και άλλες δαπάνες για την παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται και απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 8), θα συμπεριλαμβάνονται και θα συνυπολογίζονται στην τιμή προσφοράς. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009). Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι όπως ορίζεται στο άρθρο 9. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι ενενήντα (90) ημέρες, προσμετρούμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελίδα 5 από 10

10 ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Για την υποβοήθηση των διαγωνιζομένων, στο Παράρτημα Β παρέχονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών. Τα υποδείγματα αυτά μπορεί να μην ακολουθούνται, εάν ο συμμετέχων προσκομίσει γραμμάτια εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, όπως είναι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 569,10 Ευρώ. Η εγγύηση αυτή θα απευθύνεται στο Δήμο Παγγαίου και θα ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 9). 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) Ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% (πέντε τοις εκατό) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον δυο (2) μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών. Η εγγύηση αυτή θα απευθύνεται στο φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση. Για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν περαιτέρω οι διατάξεις του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος πλέον θα αναφέρεται ως ο κυρίως φάκελος. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Η επωνυμία του συμμετέχοντος. Ο τίτλος της προμηθείας, ο αριθμός μελέτης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής. β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο Σελίδα 6 από 10

11 φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και αυτός τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: α. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά. Έτσι, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. Το παραπάνω όργανο μονογράφει κατά φύλλο, σφραγίζει και ελέγχει ως προς την εγκυρότητα και πληρότητα όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. β. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. 3. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά και την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης (συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές), επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραμένουν στο αρμόδιο όργανο. ΑΡΘΡΟ 13: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 1. Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη οικονομικά χαμηλότερη προσφορά ανά είδος, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: Η τιμή. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Σελίδα 7 από 10

12 2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά την προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 3. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 4. Σε κάθε περίπτωση, για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, μετά προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. 5. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εφόσον η προσφορά τους είναι σύμφωνη ως προς τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. ΑΡΘΡΟ 14: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 150 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού που είναι η Οικονομική Επιτροπή (Ελ. Συν. Τμήμα VI 2263/2011 και Ελ. Συν. Στ' Κλιμάκιο Πράξη 121/2011). Εφόσον εκδοθεί μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών κατακυρωτική απόφαση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ειδοποιείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, την τιμή, τον φορέα που προορίζεται το υλικό, τα στοιχεία της απόφασης της τελικής έγκρισης και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Σελίδα 8 από 10

13 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23, 34 και 35 του Κανονισμού 11389/1993. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμηθείας στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 16: ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια όργανα του δήμου, εντός τριών (3) ημερών, στις αποθήκες του Δήμου Παγγαίου. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις, διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 33 της Υ.Α /1993 (ΕΚΠΟΤΑ) για εκπρόθεσμη παράδοση. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Εφόσον, κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών προκύψει ακαταλληλότητα αυτών, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση τους. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του, σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου. ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά (όπως και οι παραδόσεις) με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών προϋπολογισμού μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η αναγκαία νόμιμη διοικητική διαδικασία και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος, εκτός εάν οι ποσότητες εξαντληθούν νωρίτερα. Εάν οι ποσότητες δεν εξαντληθούν εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, η διάρκεια αυτής μπορεί να παραταθεί χρονικά έως την παράδοση του συνόλου των ποσοτήτων. Καμία σύμβαση δεν δύναται να υπογραφεί πριν από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2015 και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο. ΑΡΘΡΟ 19: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Σελίδα 9 από 10

14 Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή. Ελευθερούπολη /.../2015 Ο Δήμαρχος Φίλιππος Αναστασιάδης Σελίδα 10 από 10

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από εντολή Δημάρχου και αφορά την εκτέλεση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (εξοπλισμός υδραυλικών δικτύων, όπως σωλήνες, βανοειδή, εξαρτήματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά απαραίτητα για την συντήρηση/επισκευή εγκαταστάσεων και αυτοματισμών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών αποθήκευσης ύδατος και λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων άρδευσης). Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε ,00 συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου του 2015: 1. 25/ Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Ορφανίου, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Κάριανης, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Αμισιανών, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Ελευθερών, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Οφρυνίου, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ Ν.Περάμου, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ Ν. Ηρακλείτσας, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Γαληψού, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Σιδηροχωρίου, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Μουσθένης, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Δωματίων, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Νικήσιανης, / Συντήρηση αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Γεωργιανής, Οι κωδικοί αφορούν στην εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. Οι σχετικές εγκρίσεις και ψηφίσεις πιστώσεων έγιναν με την../2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου. Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και τα τεχνικά στοιχεία των προς προμήθεια υλικών περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης των προς προμήθεια ειδών. Εξαιτίας της φύσης των τεχνικών αυτών έργων, οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να µην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες. Σελίδα 1 από 2

16 Στην προμήθεια έχουν εφαρμογή ο ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική απόφαση 11389/93), ο Ν. 2286/95, ο Ν. 4281/2014 και ο Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν. Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν εντολής από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου. Ελευθ/πολη, Ο Συντάξας Ευαγγέλου Νικόλαος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός/Ε Σελίδα 2 από 2

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο Προμήθειας Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ». ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις α. Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." (αρ. 23 παρ. 4, 5 & 6) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93, (κεφ. Γ παρ. 5) καθώς και 53/93,(παρ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. β. Ν. 2286/95, (αρ. 2 παρ. 12 εδάφ. γ), για "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". γ. Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/ ΤΕΥΧΟΣ Α). δ. Ν. 4281/2014, περί «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». ΑΡΘΡΟ 3ο Πληρωμές προμηθευτή Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των ειδών/ υλικών που θα παραδίδονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται σε τμηματική και σε επτά (07) ημερολογιακές ημέρες, από την τηλεφωνική παραγγελία. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι απαραίτητα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Από πλευράς Δήμου Παγγαίου κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των μετρήσεων της μελέτης δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισμοί στο σύνολο τους. Στην περίπτωση αυτή ένας προμηθευτής δεν δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη παρά μόνο την αξία των υλικών πού παραδόθηκαν μέχρι εκείνη την στιγμή. Στις τιμές προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις ή επί τόπου του έργου του Δήμου Παγγαίου των προς προμήθεια υλικών. Σελίδα 1 από 4

18 ΑΡΘΡΟ 4 0 Αναθεώρηση τιμών Διάρκεια Σύμβασης Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. H διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός εάν οι ποσότητες των ειδών της σύμβασης εξαντληθούν νωρίτερα. ΑΡΘΡΟ 5 0 Κρατήσεις Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή. θα συμπεριλαμβάνονται ΑΡΘΡΟ 6 0 Εγγυήσεις Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1% του προϋπολογισμού του Δήμου χωρίς με το ΦΠΑ, ήτοι 569,10. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς το 5% του συμβατικού ποσού χωρίς να συνυπολογισθεί ο ΦΠΑ, με ισχύ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της συμβάσεως της παρούσας, πλέον δύο (2) μήνες ή μέχρι την επιστροφή της (άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 7 0 Χρόνος εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως για κάθε είδος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα παραλαβής αυτού. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα του χρόνου εγγυήσεως και θα οφείλεται στη κακή ποιότητα ή την ελαττωματική κατασκευή των υλικών πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποιήσεώς του. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος μέσα στην προθεσμία αυτή, θα καταβάλλει στο Δήμο για ποινική ρήτρα ποσό ίσο με την αξία της τρέχουσας τιμής του ελαττωματικού υλικού στην ελεύθερη αγορά, η ποινική αυτή ρήτρα θα παρακρατηθεί από την εγγυητική επιστολή ή με παρακράτηση από το τελικό λογαριασμό του από το ταμείο του Δήμου. ΆΡΘΡΟ 8 Ο Προληπτικά μέτρα ασφαλείας Ευθύνες προμηθευτή Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδίδει τα είδη, παρουσία των δημοτικών υπαλλήλων που παραλαμβάνουν την ποσότητα αυτών. Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος παραμένει ο ανάδοχος μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά και μάλιστα για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παραβάσεως ή παραλήψεως εφαρμογής αυτών που αναγράφονται εδώ. Επομένως, ο ανάδοχος είναι Σελίδα 2 από 4

19 αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή προστίμων ή αποζημιώσεων καθώς και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνης, που θα προκύψει αν η παράβαση ή το ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 0 Μεταφορά Υλικών - Ποινικές ρήτρες Έκπτωση αναδόχου Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά προς τις αποθήκες του Δήμου Παγγαίου, στη Νέα Πέραμο, κόμβος Ελαιοχωρίου. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων πρέπει να έχουν καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς να προξενούν αιχμηρά σημεία, που θα τραυματίσουν τους σωλήνες. Για καλύτερη μεταφορά πρέπει να τοποθετούνται ξύλινες σανίδες στο δάπεδο και στις πλευρές του αυτοκινήτου. Οι σωλήνες δεν πρέπει να προεξέχουν ελεύθεροι από την καρότσα του φορτηγού και πρέπει να τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις με τις μούφες εναλλάξ. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια πρέπει να στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κάμψη και η παραμόρφωσή τους. Εάν η κάθε παράδοση δεν γίνει μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου οπότε καταπίπτει υπέρ του Δήμου Παγγαίου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ελευθ/πολη, Ελευθ/πολη, Ο Πρ/νος Δ/νσης Ο Συντάξας Μαρμίδης Στέργιος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός/Β Ευαγγέλου Νικόλαος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός/Ε Σελίδα 3 από 4

20 Σελίδα 4 από 4

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1006/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ α/α Περιγραφή υλικών μον. ποσότητα τιμή μον. σύνολο 1 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ63/6 atm m 56,00 2,50 140,00 2 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ75/6 atm m 56,00 3,00 168,00 3 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ90/6 atm m 56,00 4,00 224,00 4 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110/6 atm m 56,00 6,00 336,00 5 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ63/10 atm m 56,00 3,00 168,00 6 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ75/10 atm m 56,00 5,00 280,00 7 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ90/10 atm m 56,00 6,00 336,00 8 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110/10 atm m 56,00 9,00 504,00 9 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ125/10 atm m 56,00 12,50 700,00 10 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ125/16 atm m 56,00 17,00 952,00 11 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ160/16 atm m 28,00 28,00 784,00 12 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ200/12,5 atm m 28,00 45, ,00 13 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ63/PN10 τεμ. 14,00 16,00 224,00 14 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ90/PN10 τεμ. 14,00 18,00 252,00 15 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ110/PN10 τεμ. 14,00 20,00 280,00 16 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ125/PN10 τεμ. 14,00 32,00 448,00 17 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ160/PN10 τεμ. 14,00 41,00 574,00 18 ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2 τεμ. 14,00 105, ,00 19 ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2 1/2 τεμ. 0,00 161,50 0,00 20 ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3 τεμ. 0,00 223,00 0,00 21 ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 4 τεμ. 0,00 397,00 0,00 22 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. Φ125 HYDROSTOP τεμ. 0,00 682,00 0,00 23 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. Φ150 HYDROSTOP τεμ. 0,00 760,00 0,00 24 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 1/2'' τεμ. 70,00 6,60 462,00 25 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 3/4'' τεμ. 70,00 9,50 665,00 26 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 1'' τεμ. 70,00 12,70 889,00 27 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 1 1/4'' τεμ. 14,00 20,70 289,80 28 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 1 1/2'' τεμ. 42,00 32, ,00 29 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 2'' τεμ. 14,00 48,50 679,00 30 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 2 1/2'' τεμ. 0,00 100,00 0,00 31 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 3'' τεμ. 0,00 143,00 0,00 32 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 4'' τεμ. 0,00 241,00 0,00 33 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2'' ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΟΥ τεμ. 28,00 29,50 826,00 34 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2 1/2'' ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΟΥ τεμ. 14,00 57,50 805,00 35 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3" ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΟΥ τεμ. 14,00 82, ,80 36 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 4" ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΟΥ τεμ. 0,00 138,00 0,00 37 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN100/PN16 τεμ. 14,00 75, ,00 38 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN125/PN16 τεμ. 14,00 90, ,00 39 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN150/PN16 τεμ. 0,00 107,00 0,00 40 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN200/PN16 τεμ. 0,00 155,00 0,00 41 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN50 τεμ. 14,00 75, ,00 42 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN65 τεμ. 14,00 86, ,00 43 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN80 τεμ. 0,00 111,00 0,00 44 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN100 τεμ. 0,00 154,00 0,00 45 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN125 τεμ. 0,00 218,00 0,00 46 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN150 τεμ. 0,00 291,00 0,00 47 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN200 τεμ. 0,00 418,00 0,00 48 ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓ. Μ12x70 τεμ. 560,00 0,65 364,00 49 ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓ. Μ16x80 τεμ. 560,00 1,00 560,00 50 ΓΩΝΙΑ 1/2'' τεμ. 140,00 0,45 63,00 51 ΓΩΝΙΑ 3/4'' τεμ. 140,00 0,85 119,00 52 ΓΩΝΙΑ 1'' τεμ. 140,00 1,00 140,00 53 ΓΩΝΙΑ 1 1/4'' τεμ. 70,00 2,00 140,00 Προϋπολογισμός σελ. 1

22 54 ΓΩΝΙΑ 1 1/2'' τεμ. 140,00 3,50 490,00 55 ΓΩΝΙΑ 2'' τεμ. 140,00 4,00 560,00 56 ΓΩΝΙΑ 2 1/2'' τεμ. 70,00 13,00 910,00 57 ΓΩΝΙΑ 3'' τεμ. 14,00 17,00 238,00 58 ΓΩΝΙΑ 4'' τεμ. 14,00 30,00 420,00 59 ΓΩΝΙΑ 1/2'' ΜΕΒ τεμ. 14,00 0,60 8,40 60 ΓΩΝΙΑ 3/4'' ΜΕΒ τεμ. 14,00 0,80 11,20 61 ΓΩΝΙΑ 1'' ΜΕΒ τεμ. 14,00 1,30 18,20 62 ΓΩΝΙΑ 1 1/4'' ΜΕΒ τεμ. 14,00 2,50 35,00 63 ΓΩΝΙΑ 1 1/2'' ΜΕΒ τεμ. 14,00 3,00 42,00 64 ΓΩΝΙΑ 2'' ΜΕΒ τεμ. 14,00 4,50 63,00 65 ΓΩΝΙΑ 2 1/2'' ΜΕΒ τεμ. 0,00 13,00 0,00 66 ΓΩΝΙΑ 3'' ΜΕΒ τεμ. 0,00 17,00 0,00 67 ΓΩΝΙΑ 4'' ΜΕΒ τεμ. 0,00 29,00 0,00 68 ΜΟΥΦΑ 1/2'' τεμ. 70,00 0,50 35,00 69 ΜΟΥΦΑ 3/4'' τεμ. 70,00 0,65 45,50 70 ΜΟΥΦΑ 1'' τεμ. 70,00 0,80 56,00 71 ΜΟΥΦΑ 1 1/4'' τεμ. 14,00 1,40 19,60 72 ΜΟΥΦΑ 1 1/2'' τεμ. 28,00 2,00 56,00 73 ΜΟΥΦΑ 2'' τεμ. 28,00 3,00 84,00 74 ΜΟΥΦΑ 2 1/2'' τεμ. 70,00 9,50 665,00 75 ΜΟΥΦΑ 3'' τεμ. 14,00 12,00 168,00 76 ΜΟΥΦΑ 4'' τεμ. 14,00 27,00 378,00 77 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 1/2'' τεμ. 70,00 0,50 35,00 78 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 3/4'' τεμ. 70,00 0,60 42,00 79 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 1'' τεμ. 70,00 0,80 56,00 80 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 1 1/4'' τεμ. 14,00 1,40 19,60 81 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 1 1/2'' τεμ. 140,00 1,70 238,00 82 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 2'' τεμ. 70,00 3,00 210,00 83 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 2 1/2'' τεμ. 70,00 6,00 420,00 84 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 3'' τεμ. 14,00 7,50 105,00 85 ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓ. 4'' τεμ. 14,00 27,00 378,00 86 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 2''x1'' τεμ. 14,00 5,00 70,00 87 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 2 1/2''x2'' τεμ. 14,00 14,00 196,00 88 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3''x2" τεμ. 14,00 22,00 308,00 89 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 4"x3" τεμ. 0,00 35,00 0,00 90 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2''x1 τεμ. 14,00 3,00 42,00 91 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 1/2"x2" τεμ. 14,00 7,00 98,00 92 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3"x2" τεμ. 14,00 9,00 126,00 93 ΡΑΚΟΡ 1/2'' τεμ. 70,00 3,00 210,00 94 ΡΑΚΟΡ 3/4'' τεμ. 70,00 3,20 224,00 95 ΡΑΚΟΡ 1'' τεμ. 70,00 3,30 231,00 96 ΡΑΚΟΡ 1 1/4'' τεμ. 70,00 5,50 385,00 97 ΡΑΚΟΡ 1 1/2'' τεμ. 28,00 6,20 173,60 98 ΡΑΚΟΡ 2'' τεμ. 28,00 10,00 280,00 99 ΡΑΚΟΡ 2 1/2'' τεμ. 28,00 24,00 672, ΡΑΚΟΡ 3'' τεμ. 14,00 34,00 476, ΡΑΚΟΡ 4'' τεμ. 0,00 62,00 0, ΤΑΦ 1/2'' τεμ. 70,00 0,65 45, ΤΑΦ 3/4'' τεμ. 70,00 0,90 63, ΤΑΦ 1'' τεμ. 70,00 1,50 105, ΤΑΦ 1 1/4'' τεμ. 14,00 2,60 36, ΤΑΦ 1 1/2'' τεμ. 28,00 4,20 117, ΤΑΦ 2'' τεμ. 28,00 6,00 168, ΤΑΦ 2 1/2'' τεμ. 28,00 15,50 434, ΤΑΦ 3'' τεμ. 14,00 20,50 287, ΤΑΦ 4'' τεμ. 0,00 40,00 0, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ63 τεμ. 280,00 0,40 112, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ75 τεμ. 140,00 0,50 70, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ90 τεμ. 140,00 0,60 84, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ110 τεμ. 140,00 0,88 123, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ125 τεμ. 140,00 1,30 182,00 Προϋπολογισμός σελ. 2

23 116 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ140 τεμ. 140,00 1,10 154, ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ160 τεμ. 140,00 1,30 182, ΓΩΝΙΑ Φ75 PVC τεμ. 14,00 14,40 201, ΓΩΝΙΑ Φ90 PVC τεμ. 14,00 4,89 68, ΤΑΠΑ Φ63 PVC τεμ. 0,00 12,30 0, ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Φ63 PVC τεμ. 0,00 7,00 0, ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Φ90 PVC τεμ. 0,00 9,00 0, ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΑΝΣΟΝ Φ90x3" 10ΑΤΜ τεμ. 0,00 10,20 0, ΚΑΝΑΒΙ kg 14,00 2,50 35, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΖΙΜΠΩ ΠΕ/PVC ΡΝ16 Φ50 τεμ. 14,00 71,00 994, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΖΙΜΠΩ ΠΕ/PVC ΡΝ16 Φ63 τεμ. 14,00 82, , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΖΙΜΠΩ ΠΕ/PVC ΡΝ16 Φ75 τεμ. 14,00 123, , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΖΙΜΠΩ ΠΕ/PVC ΡΝ16 Φ90 τεμ. 14,00 144, , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΖΙΜΠΩ ΠΕ/PVC ΡΝ16 Φ110 τεμ. 14,00 160, , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΖΙΜΠΩ ΠΕ/PVC ΡΝ16 Φ125 τεμ. 0,00 238,00 0, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΖΙΜΠΩ ΠΕ/PVC ΡΝ16 Φ160 τεμ. 0,00 247,50 0, ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ (ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ) PE/PVC DN50 τεμ. 14,00 51,60 722, ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ (ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ) PE/PVC DN80 τεμ. 14,00 37,00 518, ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ (ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ) PE/PVC DN100 τεμ. 14,00 43,60 610, ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΣΟΝ (REPAIR CLAMPS) ΙΝΟΧ 4'' mm τεμ. 14,00 120, , ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΣΟΝ (REPAIR CLAMPS) ΙΝΟΧ 5'' mm τεμ. 14,00 136, , ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΣΟΝ (REPAIR CLAMPS) ΙΝΟΧ 6'' mm τεμ. 14,00 139, , ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΣΟΝ (REPAIR CLAMPS) ΙΝΟΧ 8'' mm τεμ. 14,00 171, , ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΣΟΝ (REPAIR CLAMPS) ΙΝΟΧ 10'' mm τεμ. 0,00 271,00 0, ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΣΟΝ (REPAIR CLAMPS) ΙΝΟΧ 12'' mm τεμ. 0,00 285,00 0, ΖΩΣΤΗΡΑΣ (ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ) Φ90x2" τεμ. 14,00 22,00 308, ΖΩΣΤΗΡΑΣ (ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ) Φ90x3/4'' τεμ. 14,00 22,00 308, ΛΑΙΜΟΣ Φ90 ΡΝ16 τεμ. 14,00 4,90 68, ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 ΡΝ16 τεμ. 14,00 6,05 84, ΤΑΦ Ε/F Φ90 ΡΕ100 16PN τεμ. 14,00 6,00 84, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ (ΚΛΕΦΤΗΣ) ΝΕΡΟΥ 1'' τεμ. 14,00 8,70 121, ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ63 τεμ. 14,00 3,00 42, ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΗ Φ90/Φ75 τεμ. 0,00 10,82 0, ΜΟΥΦΑ Φ125 (PVC - ΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΚΟΛΛΗΤΗ) τεμ. 0,00 5,45 0, ΜΟΥΦΑ Φ200 (PVC - ΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΚΟΛΛΗΤΗ) τεμ. 0,00 7,35 0, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ 16 Χ 16 τεμ. 14,00 2,50 35, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ 20 Χ 20 τεμ. 0,00 3,00 0, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ 25 Χ 25 τεμ. 0,00 5,00 0, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ 75 Χ 75 τεμ. 14,00 10,00 140, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ 90 Χ 90 τεμ. 0,00 20,00 0, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. Φ90 τεμ. 14,00 17,30 242, ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΗΣ Φ225/Φ140 τεμ. 0,00 82,50 0, ΤΑΠΑ 2'' ΑΡΣ.- ΘΗΛ. ΓΑΛΒ. τεμ. 14,00 6,20 86, ΤΑΠΑ 2 1/2'' ΑΡΣ.- ΘΗΛ. ΓΑΛΒ. τεμ. 0,00 6,90 0, ΤΑΠΑ 3'' ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. τεμ. 0,00 8,90 0, ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 2'' τεμ. 14,00 21,50 301, ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 2 1/2'' τεμ. 14,00 28,00 392, ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 3'' τεμ. 14,00 36,50 511, ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 4'' τεμ. 14,00 39,50 553, ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ 2'' τεμ. 70,00 1,10 77, ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ 2 1/2'' τεμ. 70,00 1,40 98, ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ 3'' τεμ. 70,00 1,70 119, ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ 4'' τεμ. 70,00 1,80 126, ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ 5'' τεμ. 70,00 2,20 154, ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ 6'' τεμ. 70,00 2,60 182, ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ 8'' τεμ. 70,00 3,70 259, ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ 10'' τεμ. 70,00 4,60 322, ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 2'' τεμ. 14,00 8,60 120, ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 2 1/2'' τεμ. 14,00 10,90 152, ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 3'' τεμ. 14,00 13,30 186, ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ 4'' τεμ. 0,00 14,80 0,00 Σύνολο ,57 Προϋπολογισμός σελ. 3

24 ΦΠΑ (23%) ,43 Γενικό Σύνολο ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ελευθερούπολη Συντάχθηκε Μαρμιδης Στέργιος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός/Β' Νικόλαος Ευαγγέλου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός/Ε' Προϋπολογισμός σελ. 4

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1006/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ, οδηγίες ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, BS κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα έρχονται με την κατάλληλη συσκευασία και τη δέουσα σήμανση, όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί: α/α Περιγραφή υλικών Προδιαγραφές 1 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ63/6 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ474 2 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ75/6 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ474 3 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ90/6 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ474 4 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110/6 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ474 5 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ63/10 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ474 6 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ75/10 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ474 7 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ90/10 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ474 8 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110/10 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ474 9 ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ125/10 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ125/16 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ160/16 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ200/12,5 atm ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ, KATA DIN8061/8062/19532, ΕΛΟΤ Ακραίο φλαντζωτό (μούφα) από ελατό χυτοσίδηρο, ΕΝ GJS , ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ63/PN10 IS02531/EN Ακραίο φλαντζωτό (μούφα) από ελατό χυτοσίδηρο, ΕΝ GJS , ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ90/PN10 IS02531/EN Ακραίο φλαντζωτό (μούφα) από ελατό χυτοσίδηρο, ΕΝ GJS , ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ110/PN10 IS02531/EN Ακραίο φλαντζωτό (μούφα) από ελατό χυτοσίδηρο, ΕΝ GJS , ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ125/PN10 IS02531/EN Ακραίο φλαντζωτό (μούφα) από ελατό χυτοσίδηρο, ΕΝ GJS , ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ PVC Φ160/PN10 IS02531/EN ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ, ΜΕ ΔΙΣΚΟ PTFE PN20, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2 CIM79, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 19 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ, ΜΕ ΔΙΣΚΟ PTFE PN20, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2 1/2 CIM79, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 20 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ, ΜΕ ΔΙΣΚΟ PTFE PN20, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3 CIM79, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 21 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ, ΜΕ ΔΙΣΚΟ PTFE PN20, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 4 CIM79, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 22 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. Φ125 HYDROSTOP ΤΥΠΟΥ "HYDROSTOP" ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ, GGG40.3 DIN1693, PN16 ΕΩΣ ΤΟ DN150, PN10 ΑΠΌ DN200 KAI ΠΑΝΩ 23 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. Φ150 HYDROSTOP ΤΥΠΟΥ "HYDROSTOP" ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ, GGG40.3 DIN1693, PN16 ΕΩΣ ΤΟ DN150, PN10 ΑΠΌ DN200 KAI ΠΑΝΩ 24 ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 1/2'' ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 ΚΑΙ ΣΗΜΑ CE 25 ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 3/4'' ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 ΚΑΙ ΣΗΜΑ CE Προϋπολογισμός σελ. 1

26 26 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 1'' ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 ΚΑΙ ΣΗΜΑ CE 27 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 1 1/4'' ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 ΚΑΙ ΣΗΜΑ CE 28 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 1 1/2'' ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 ΚΑΙ ΣΗΜΑ CE 29 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 2'' ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 ΚΑΙ ΣΗΜΑ CE 30 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 2 1/2'' ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 ΚΑΙ ΣΗΜΑ CE 31 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 3'' ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 ΚΑΙ ΣΗΜΑ CE 32 ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ (BALL VALVE) 4'' ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1 ΚΑΙ ΣΗΜΑ CE 33 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2'' ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1, PN16, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM51 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 34 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2 1/2'' ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1, PN16, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM51 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 35 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3" ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1, PN16, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM51 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 36 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 4" ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO228/1, PN16, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CIM51 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 37 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN100/PN16 ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ GG25 38 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN125/PN16 ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ GG25 39 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN150/PN16 ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ GG25 40 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN200/PN16 ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ GG25 41 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN50 DIN3352-F4, PN10, GG25, NON-RISING STEM 42 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN65 DIN3352-F4, PN10, GG25, NON-RISING STEM 43 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN80 DIN3352-F4, PN10, GG25, NON-RISING STEM 44 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN100 DIN3352-F4, PN10, GG25, NON-RISING STEM 45 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN125 DIN3352-F4, PN10, GG25, NON-RISING STEM 46 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN150 DIN3352-F4, PN10, GG25, NON-RISING STEM 47 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ ΡΝ10 DN200 DIN3352-F4, PN10, GG25, NON-RISING STEM 48 ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓ. Μ12x70 MAZI ME TO ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ 49 ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓ. Μ16x80 MAZI ME TO ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ 50 ΓΩΝΙΑ 1/2'' 51 ΓΩΝΙΑ 3/4'' 52 ΓΩΝΙΑ 1'' 53 ΓΩΝΙΑ 1 1/4'' 54 ΓΩΝΙΑ 1 1/2'' 55 ΓΩΝΙΑ 2'' 56 ΓΩΝΙΑ 2 1/2'' 57 ΓΩΝΙΑ 3'' 58 ΓΩΝΙΑ 4'' 59 ΓΩΝΙΑ 1/2'' ΜΕΒ 60 ΓΩΝΙΑ 3/4'' ΜΕΒ Προϋπολογισμός σελ. 2

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 37/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 142.525,89 (ΜΕ Φ.Π.Α.) Κ. Νευροκόπι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων),

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 442.328,88 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1048 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1048 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1048 / 2015 CPV 90511000-2 : Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων CPV 90918000-5 : Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002702134 2015-04-09

15PROC002702134 2015-04-09 Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αριθ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 12. 02.2015 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 1744 Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 2226 3 50021 FAX.: 2226 0 53540 e-mail.: dimistiaias@gmail.com ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 26/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7904 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047200

Διαβάστε περισσότερα