ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Εργαστηρίου είναι η στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό και η ύπαρξη της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής. Για να αποδώσει ένας εργαστηριακός εκπαιδευτικός στο διδακτικό του έργο, θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσωπικά χαρακτηριστικά, να είναι γνώστης του αντικειμένου που πρόκειται να διδάξει και να έχει τις αναγκαίες παιδαγωγικές γνώσεις, καθώς και γνώσεις ψυχολογίας, ώστε να γίνεται κάθε φορά η κατάλληλη επιλογή μεθόδων και μέσων ανάλογα με την φύση των σπουδαστών και το αντικείμενο της διδασκαλίας. Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα εργαστήριο προϋποθέτει την γνώση από την πλευρά των καθηγητών, όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων καθηγητών και σπουδαστών, καθώς και άλλων παραγόντων που υπεισέρχονται στην πραγματοποίηση της διδασκαλίας (π.χ. θέματα ασφάλειας εργασίας). Στη σύνταξη του παρακάτω κειμένου ελήφθει υπ όψιν ο Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΤΕΙ Πειραιά, και ιδιαιτέρως τα άρθρα 24, 25 και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2.1 Τα εργαστήρια παρέχουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με σκοπό την προώθηση της γνώσης και της εκπαίδευσης. Για να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, η Γ.Σ. του Τμήματος, στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, καταρτίζει τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου» (Κ.Λ.Ε.). Ο Κ.Λ.Ε. προσδιορίζει τις λειτουργίες του εργαστηρίου και καθορίζει γραπτώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σε αυτό του Υπεύθυνου Εργαστηρίου, του Ε.Π. του Ε.Τ.Π. και των σπουδαστών. Η Γ.Σ. είναι δυνατόν να αναθέσει την εκπόνηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου σε επιτροπή μελών Ε.Π. του Τμήματος, η οποία μπορεί να συνεργάζεται και με εξειδικευμένα μέλη Ε.Π. άλλου Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου. Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό των εργαστηρίων και οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που ορίζει ο Κανονισμός. 2.2 Οι χώροι του εργαστηρίου Οι χώροι του εργαστηρίου είναι καθαροί και τακτοποιημένοι και είναι σχεδιασμένοι ώστε να υπάρχει: α. Κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία. β. Μέριμνα για την αποφυγή σκόνης. γ. Επαρκείς πηγές ενέργειας και παροχών. δ. Προστασία από τις ενεργειακές διακυμάνσεις. ε. Παθητική και Ενεργητική πυροπροστασία.

2 στ. Ασφάλεια κατά πλημμύρας και άλλων φυσικών καταστροφών. 2.3 Ο εργαστηριακός εξοπλισμός Ο εργαστηριακός εξοπλισμός διακρίνεται σε αμιγώς εργαστηριακό εξοπλισμό και σε βοηθητικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Στον δεύτερο κατατάσσονται τα γραφεία, οι πάγκοι και τα έπιπλα, τα μέσα διδασκαλίας και τα πολυμέσα. α. Ολες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο για ασκήσεις και πειράματα είναι κατάλληλες για τον σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. β. Οι συσκευές είναι εγκατεστημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν, να καθαρισθούν και να επισκευασθούν. γ. Ο εξοπλισμός είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση. δ. Οι επικίνδυνες χημικές και ραδιενεργές ουσίες φυλάσσονται, χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται και απορρίπτονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Στη λειτουργία και Οργάνωση του Εργαστηρίου συμμετέχουν ο Υπεύθυνος Τομέα, ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου, οι Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Μαθημάτων, οι Καθηγητές Εργαστηρίων, το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και οι Αμοιβόμενοι Σπουδαστές Βοηθοί Εργαστηρίων. 3.1 Υπεύθυνος Τομέα Ο Υπεύθυνος Τομέα συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο που διεξάγει ο Τομέας, μέριμνα για τον εφοδιασμό των σπουδαστών με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βοηθήματα, προτείνει, με εισήγηση του Υπεύθυνου εργαστηρίου, τις προδιαγραφές και τις προμήθειες εργαστηριακού εξοπλισμού, φροντίζει για γραφική ύλη, για τις φροντιστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις μαθημάτων, εποπτεύει και καθοδηγεί το έργο των μελών του Ε.Τ.Π. που υπηρετεί στον Τομέα, ελέγχει την καθημερινή παρουσία τους και συντάσσει έκθεση με πρόταση για την μονιμοποίησή τους, συγκαλεί τη Γ.Σ., καταρτίζει την ημερησία διάταξη, προεδρεύει στις εργασίες της, εισηγείται τα διάφορα θέματα και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεών της. 3.2 Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου μέριμνα κυρίως, ώστε το εργαστηριακό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει επαρκώς το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών και τους προδιαγραμμένους ερευνητικούς στόχους του Τμήματος. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο του Τομέα και το εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου για τον καθορισμό του είδους, του περιεχομένου και του επιπέδου των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και για την επίλυση των σχετικών τεχνικών προβλημάτων που έχουν σχέση με το συνολικό έργο του εργαστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό: α. Εξασφαλίζει την πληρότητα του εργαστηρίου σε χώρους, υποδομές, εξοπλισμό, ασφάλεια, προσωπικό και εκπαίδευση προσωπικού.

3 β. Εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. γ. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου. δ. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και την ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων του εξοπλισμού του εργαστηρίου. ε. Εισηγείται στη Γ.Σ. του Τομέα για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υλικών. στ. Είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων του εργαστηρίου. 3.3 Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Μαθημάτων Οι Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Μαθημάτων: α. Επιβλέπουν, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. β. Λειτουργούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό και ελέγχουν την τήρηση του βιβλίου συντήρησης για κάθε συσκευή, στο οποίο καταγράφονται επισκευές, βλάβες, ρυθμίσεις, αναβαθμίσεις ή άλλες σχετικές ενέργειες. γ. Μεριμνούν, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου, ώστε να τηρούνται οι λειτουργικές διαδικασίες του εργαστηρίου. δ. Συντάσσουν κανόνες ασφαλούς λειτουργίας του εργαστηρίου 3.4 Καθηγητές Εργαστηρίων Οι καθηγητές που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα (Καθηγητές Εργαστηρίων) έχουν την ευθύνη της διδασκαλίας, της επίδειξης του τρόπου εργασίας, της επίβλεψης κατά την εκτέλεση της εργασίας και της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθητών. Στα εργαστήρια, όπου λειτουργούν μηχανήματα με κινούμενα μέρη, γίνεται χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμοποιούνται εύφλεκτες και τοξικές ουσίες, ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μεγάλος. Πρώτο καθήκον του καθηγητή είναι η ασφάλεια εργασίας. Στο πρώτο μάθημα της χρονιάς διανέμεται ο έγγραφος κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου, που αναφέρεται στην ενημέρωση των σπουδαστών για τους στόχους του μαθήματος, για τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου, για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, για την μέθοδο αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί, για τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους, για τους γενικούς κανόνες ασφαλούς εργασίας και αφιερώνεται χρόνος για την επεξήγησή του. Αλλά και κάθε εργαστηριακή μέρα ο καθηγητής πρέπει να ενημερώνει τους σπουδαστές για τον τρόπο ασφαλούς λειτουργίας και τους επιμέρους κινδύνους κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης, που προβλέπει το πρόγραμμα. Καθήκον του καθηγητή είναι η ορθή ενημέρωση των σπουδαστών για τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν στο εργαστήριο, τον τρόπο αντιμετώπισής τους, καθώς επίσης και μία σειρά ενεργειών έτσι ώστε: - Ολοι οι σπουδαστές να γνωρίζουν πού βρίσκεται το τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα ανάγκης (πυροσβεστική, πρώτες βοήθειες) θα είναι γραμμένα σε εμφανές σημείο δίπλα στην τηλεφωνική συσκευή. - Όλοι οι σπουδαστές να γνωρίζουν την χρήση των πυροσβεστήρων και την διαδικασία εκκένωσης του εργαστηρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Είναι απαραίτητο να γίνεται κατά καιρούς άσκηση ετοιμότητας.

4 - Οι σπουδαστές να διδαχτούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος και τα μέτρα ασφάλειας. - Οι σπουδαστές θα γνωρίζουν όλους τους διακόπτες παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και κυρίως την θέση του γενικού διακόπτη. - Ο καθηγητής δεν εγκαταλείπει ποτέ το εργαστήριο και επιβλέπει την εργασία των σπουδαστών. Διδάσκει στους σπουδαστές την ορθή χρήση των εργαλείων και συσκευών. Η ορθή χρήση είναι συγχρόνως και η ασφαλής χρήση. - Ο καθηγητής ελέγχει τα μηχανήματα, τις συσκευές, τα όργανα και τα εργαλεία του εργαστηρίου, για να βεβαιωθεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. - Ο καθηγητής φροντίζει ώστε σε κάθε μηχάνημα του εργαστηρίου να υπάρχει πίνακας που θα εξηγεί τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος. - Ο καθηγητής εξηγεί την σημασία των σημάτων που πρέπει να υπάρχουν στο εργαστήριο καθώς και τον κώδικα χρωμάτων. - Οι σπουδαστές θα χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα προστασίας π.χ. ποδιές, γάντια, γυαλιά κ.λ.π. - Οι σπουδαστές θα διατηρούν το εργαστήριο σε τάξη και καθαριότητα. Το τακτοποιημένο και καθαρό εργαστήριο είναι και ασφαλές εργαστήριο. Για να εξασφαλιστεί ορθολογική και οικονομική χρήση του εξοπλισμού καθήκον του καθηγητή είναι: - Να ενημερώσει τους σπουδαστές για την δαπάνη προμήθειας κάθε μηχανήματος, συσκευής, οργάνου ή εργαλείου που χρησιμοποιούν, ώστε να εκτιμήσουν την αξία τους και να τα διαφυλάσσουν. - Να βεβαιωθεί ότι οι σπουδαστές έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού πριν αρχίσουν την άσκηση. Ετσι περιορίζεται ο κίνδυνος ατυχήματος αλλά και φθοράς του εξοπλισμού. - Να ελέγχει στο τέλος της άσκησης τον εργαστηριακό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε και να εντοπίζει τις αιτίες τυχόν απωλειών ή ζημιών. 3.5 Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Κάθε μέλος του Ε.Τ.Π. εργάζεται σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωράριο που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, με βάση τα ειδικά του προσόντα και τον προσδιορισμό των καθηκόντων που του ανατέθηκαν. Εχει συνεχές ωράριο εργασίας, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Ο Υπεύθυνος του Τομέα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο κατά την εκτέλεση των εργασιών που έχουν ανατεθεί στα μέλη του Ε.Τ.Π. Τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου ασκεί επίσης ο Υπεύθυνος του Τομέα, ο οποίος ενημερώνει για κάθε απουσία τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Ειδικότερα το μέλος του Ε.Τ.Π.: α. Επικουρεί στην προετοιμασία (προετοιμάζει τα υλικά και τα διάφορα παρασκευάσματα που απαιτούνται) και την ανάπτυξη των μαθημάτων, των πειραμάτων, των φροντιστηρίων και των πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων και το σχετικό με αυτά έργο των μελών Ε.Π..

5 β. Αναλαμβάνει την διακίνηση του εργαστηριακού εξοπλισμού, ετοιμάζει παραγγελίες υλικών αν είναι αναγκαίο γ. Είναι υπεύθυνο για την καλή συντήρηση των χώρων και των υποδομών του εργαστηρίου. δ. Τηρεί τα βιβλία συντήρησης του εξοπλισμού, είναι υπεύθυνο και εποπτεύει την συντήρηση του εξοπλισμού, την μεταφορά συσκευών και τις μετακομίσεις εργαστηρίου. ε. Προγραμματίζει, χειρίζεται και συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα επιστημονικά όργανα. στ. Εξυπηρετεί τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του εργαστηρίου. ζ. Το Ε.Τ.Π. μπορεί να συμμετέχει στις επιτηρήσεις σε εξετάσεις μαθημάτων του οικείου Τμήματος, καθώς και σε κάθε είδους επιτροπές που συγκροτούνται στο πλαίσιο του Τμήματος. 3.6 Αμοιβόμενοι σπουδαστές βοηθοί εργαστηρίων Στα Εργαστήρια μπορεί να απασχολούνται αμοιβόμενοι σπουδαστές βοηθοί εργαστηρίων, με απασχόληση 10 ωρών/εβδομάδα. Ο σπουδαστής βοηθός εργαστηρίου επικουρεί την εκπαιδευτική διαδικασία, φροντίζει για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων, φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση των οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων και γενικά εκτελεί τις εργασίες που του αναθέτει το Ε.Π. και Ε.Τ.Π. 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η αναλογία διδασκομένων προς διδάσκοντες εξαρτάται από την φύση του εργαστηρίου, τον βαθμό επικινδυνότητας των εργασιών που εκτελούνται, τον βαθμό ωριμότητας των σπουδαστών και τον τρόπο οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μια λογική σχέση, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, είναι ένας Καθηγητής Εργαστηρίου για κάθε έξι σπουδαστές και ένας τεχνικός ή παρασκευαστής (Ε.Τ.Π.) για κάθε Εργαστήριο. Το εκπαιδευτικό προσωπικό επικουρείται και από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Ολοι οι σπουδαστές εκ περιτροπής μπορούν να αναλάβουν ορισμένα καθήκοντα και έτσι, εκτός από την βοήθεια που προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτούν γνώση και υπευθυνότητα. α. Υπεύθυνος ασφάλειας Ενημερώνεται από τον Καθηγητή Εργαστηρίου για τους κινδύνους που εγκυμονεί η λειτουργία του εργαστηρίου και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Φροντίζει ώστε οι ασκούμενοι να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφάλειας και επεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο. β. Υπεύθυνος καθαριότητας Φροντίζει για την τάξη και καθαριότητα στο χώρο του εργαστηρίου. Επιθεωρεί τους πάγκους εργασίας μετά το τέλος του μαθήματος και κάνει συστάσεις στους μαθητευόμενους, αν είναι αναγκαίο, έτσι ώστε ο χώρος εργασίας μετά το τέλος της άσκησης να παραδοθεί τακτοποιημένος και καθαρός.

6 Είναι φανερό ότι, ανάλογα με την φύση και τις ιδιαιτερότητες του εργαστηρίου, μπορεί να υπάρξουν και άλλες υπεύθυνες θέσεις για τους εκπαιδευόμενους. Κατά την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης στο εργαστήριο οι σπουδαστές μπορούν να εργάζονται α. Ατομικά β. Χωρισμένοι σε ομάδες γ. Ολοι οι σπουδαστές, ατομικά ή ομαδικά εργαζόμενοι, να εκτελούν ταυτόχρονα την ίδια άσκηση σε μια ορισμένη εργαστηριακή μέρα. δ. Όλοι οι σπουδαστές, ατομικά ή ομαδικά εργαζόμενοι, να εκτελούν τις ασκήσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα κυκλικά. Ετσι την ίδια εργαστηριακή μέρα εκτελούνται παράλληλα, διαφορετικές ασκήσεις. Οταν οι σπουδαστές εργάζονται ατομικά, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει για τον καθένα ο αναγκαίος εξοπλισμός και το εκπαιδευτικό προσωπικό επαρκεί για να καλύψει την ανάγκη επίβλεψης, αποκτούν καλύτερη γνώση και υπευθυνότητα, γιατί ο κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος μόνος του να κάνει όλους τους αναγκαίους χειρισμούς για την εκτέλεση της άσκησης. Οταν οι σπουδαστές εργάζονται σε ομάδες δύο ή περισσότερων ατόμων, υπάρχει ο κίνδυνος, κάποιοι από αυτούς να παραμείνουν απλοί θεατές της όλης διαδικασίας και έτσι να μην αποκομίσουν γνώσεις και εμπειρία. Οταν όμως η ομάδα εργάζεται με την συμμετοχή όλων (αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με την σωστή επίβλεψη από την πλευρά των Καθηγητών Εργαστηρίων), αναπτύσσεται πνεύμα συνεργασίας, πράγμα που είναι επιθυμητό. Η εργασία των σπουδαστών σε ομάδες, πολλές φορές επιβάλλεται από τις συνθήκες, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος ο κατάλληλος αριθμός διδακτικού προσωπικού ή η αναγκαία ποσότητα εργαστηριακού εξοπλισμού. Οταν όλοι οι σπουδαστές εκτελούν ταυτόχρονα την ίδια εργαστηριακή άσκηση, η απαίτηση σε διδακτικό προσωπικό είναι μικρότερη και η διαδικασία επίβλεψης ευκολότερη. Επίσης, μπορεί κατά την έναρξη του μαθήματος, να γίνει σύντομη ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων για την πραγματοποίηση της άσκησης, καθώς και επίδειξη της διαδικασίας εκτέλεσης της άσκησης. Η μέθοδος αυτή είναι η κατάλληλη, όταν το επίπεδο γνώσεων των σπουδαστών για το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι χαμηλό και είναι εύκολο να εφαρμοστεί, όταν η φύση του εργαστηρίου δεν απαιτεί δαπανηρό εξοπλισμό. Οταν οι ασκήσεις εκτελούνται κυκλικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη σε διδακτικό προσωπικό και η διαδικασία επίβλεψης είναι δυσκολότερη. Η μέθοδος αυτή συνήθως εφαρμόζεται, όταν η φύση του εργαστηρίου είναι τέτοια που απαιτεί πολλά και δαπανηρά μηχανήματα και συσκευές. Επίσης η εφαρμογή αυτής της μεθόδου προϋποθέτει, ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και υψηλό βαθμό προετοιμασίας, από την πλευρά των σπουδαστών. Οταν οι σπουδαστές εργάζονται σε ομάδες, σε κάθε ομάδα καλό είναι να τοποθετείται ως επόπτης εργασίας, ένας σπουδαστής μέλος της ομάδας. Ολοι οι σπουδαστές κάθε ομάδας θα αναλάβουν διαδοχικά την θέση του επόπτη μία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του εξαμήνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει ο καθηγητής του εργαστηρίου. Ετσι ενισχύεται το πνεύμα υπευθυνότητας και συνεργασίας και εξασφαλίζεται η πειθαρχημένη εργασία μέσα στην ομάδα. Οι βασικές αρμοδιότητες του επόπτη εργασίας είναι:

7 α. Παραλαμβάνει τα όργανα, τις συσκευές, τα εργαλεία και το υλικό που θα χρησιμοποιήσει η ομάδα του κατά την εργαστηριακή άσκηση που πρόκειται να εκτελεστεί. β. Αναφέρει στον καθηγητή εργαστηρίου κάθε περίπτωση κακής λειτουργίας οργάνων ή συσκευών και ανωμαλίες κατά την εκτέλεση της άσκησης. γ. Επιβλέπει στη συντήρηση και τον καθαρισμό των οργάνων και συσκευών που χρησιμοποίησε η ομάδα του και στον καθαρισμό και τακτοποίηση του πάγκου εργασίας. δ. Επιστρέφει τα υλικά που παρέλαβε και επισημαίνει ενδεχόμενες βλάβες οργάνων και συσκευών καθώς και τυχόν φθορές του εργαστηριακού υλικού. 5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Υπεύθυνος Εργαστηριακού Μαθημάτος, εκτός από τις οδηγίες σχετικά με την λειτουργία του εργαστηρίου και τα μέτρα ασφαλείας που θα δώσουν προφορικά στους σπουδαστές οι καθηγητές των εργαστηρίων, συντάσσει και κανόνες ασφαλούς λειτουργίας του εργαστηρίου που αναρτόνται στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου ή σε άλλο εμφανές σημείο, ώστε όλοι οι σπουδαστές να λάβουν γνώση. Είναι φανερό ότι οι κανόνες ασφαλούς λειτουργίας του εργαστηρίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την φύση και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εργαστηρίου. Ένα γενικό σχέδιο μπορεί να είναι το παρακάτω: - Να μπαίνεις στο εργαστήριο φρόνιμα, με τάξη και χωρίς καθυστέρηση. - Η ασφάλεια προηγείται οτιδήποτε άλλου. - Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών ή τροφίμων εντός του εργαστηριακού χώρου. - Να εργάζεσαι στην προκαθορισμένη θέση και να μην ενοχλείς τους συμφοιτητές σου. - Να χρησιμοποιείς πάντοτε το κατάλληλο όργανο για κάθε εργασία. Οι πρόχειρες λύσεις δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας και δεν εξασφαλίζουν έγκαιρη και σωστή εργασία. - Να διατηρείς τα μηχανήματα, τις συσκευές, τα όργανα και τα εργαλεία σε καλή κατάσταση, σαν να ήταν δικά σου. - Μη μιλάς ποτέ στον χειριστή οποιουδήποτε οργάνου ή μηχανήματος. - Μην ενεργείς ποτέ ριψοκίνδυνα. - Η ασφαλής εργασία προϋποθέτει καλό αερισμό και επαρκή φωτισμό. Αν εξαρτάται από εσένα, φρόντισε να τον εξασφαλίσεις. - Μην παίζεις με την ασφάλεια των άλλων. Μην κάνεις φάρσες και αστεία, είναι επικίνδυνο. - Μη σπαταλάς υλικά και χρόνο και τα δύο κοστίζουν πολύ. - Φρόντισε πάντα η δουλειά σου να είναι σωστή. - Αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι ζήτησε την βοήθεια των συμφοιτητών σου και του καθηγητή σου. - Αν για κάποιο πείραμα απαιτείται χρόνος που υπερβαίνει το εργαστηριακό δίωρο ή τρίωρο (πχ ξήρανση, ΒΟD 5 κλπ), να επικολλάς στη συσκευή σημείωμα με την ένδειξη «Πείραμα σε εξέλιξη», το όνομα του υπεύθυνου καθηγητή, την ημέρα και ώρα έναρξης του πειράματος και την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα ολοκλήρωσής του.

8 - Το μέρος που εργάζεσαι πρέπει, όταν τελειώσεις την εργασία σου να το αφήσεις καθαρό και σε τάξη. Το καθαρό και τακτοποιημένο εργαστήριο είναι ασφαλές εργαστήριο. - Πριν φύγεις από το εργαστήριο αξιολόγησε τον εαυτόν σου ως προς την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του εργαστηρίου. Για να εξασφαλιστεί η συνειδητή εφαρμογή των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας του εργαστηρίου, είναι σημαντικό η κάθε οδηγία να συνοδεύεται και από τις κατάλληλες επεξηγήσεις. Για παράδειγμα η οδηγία «Μη ρίχνεις νερά ή λάδια στο δάπεδο του εργαστηρίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο καθάρισέ τα αμέσως», πρέπει να συνοδεύεται και από την επεξήγηση: «Υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει κάποιος, να πέσει κάτω και να χτυπήσει ή να πέσει πάνω στον χειριστή κάποιου μηχανήματος και να προκαλέσει ατύχημα». 6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Οι Καθηγητές Εργαστηρίων είναι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στο εργαστήριο, όπως ο εργοδότης ή ο μηχανικός ασφάλειας σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα στο εργαστήριο, ο Καθηγητής Εργαστηρίου έχει νομικές ευθύνες στην περίπτωση που δεν εκτέλεσε σωστά τα καθήκοντά του. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις. Ο Καθηγητής Εργαστηρίου έχει νομική ευθύνη αν: - Δεν ενημέρωσε τους σπουδαστές για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν. - Δεν έχει διαθέσιμα τα μέσα προστασίας που χρειάζονται ανάλογα με την φύση του εργαστηρίου π.χ. πυροσβεστήρες, γάντια, γυαλιά, μάσκες κ.λ.π. Σε περίπτωση που τα μέσα προστασίας δεν υπάρχουν, ο καθηγητής θα πρέπει να κάνει σχετική αναφορά στην προϊσταμένη του αρχή. Αν υπάρχει η αναφορά αυτή, οι νομικές ευθύνες βαρύνουν την προϊσταμένη του αρχή. - Τα μέσα προστασίας υπάρχουν, αλλά ο καθηγητής δεν ενημέρωσε τους σπουδαστές, πότε και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούν. - Δεν επιβλέπει τους σπουδαστές κατά την εκτέλεση της άσκησης ή εγκαταλείπει το εργαστήριο. - Δεν τηρεί γραπτές αναφορές για ατυχήματα που έχουν συμβεί. - Δεν ελέγχει αν τα μηχανήματα λειτουργούν σωστά και έχουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, π.χ. γείωση. Γενικά ο Καθηγητής Εργαστηρίου είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στον εργαστηριακό χώρο, αν αποδειχθεί ότι το ατύχημα προήλθε από δική του παράλειψη ή λανθασμένη ενέργεια. Ο Υπεύθυνος του Τομέα Ε. Φουντουκίδης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή...4 Β. Διαδικασία πιστοποίησης ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός ασφαλείας - Υπόχρεες επιχειρήσεις, διαδικασίες, καθήκοντα

Τεχνικός ασφαλείας - Υπόχρεες επιχειρήσεις, διαδικασίες, καθήκοντα Τεχνικός ασφαλείας - Υπόχρεες επιχειρήσεις, διαδικασίες, καθήκοντα 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 1 / 6 αριθμού εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 1. Ο συντονιστής, που είναι η Διευθύντρια και σε περίπτωση απουσίας της η Υποδιευθύντρια κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ν. Παπασταματίου, Σχολ. Σύμβουλος κλπε04 npapastam@yahoo.gr Σχολικό εργαστήριο και εργαστηριακές δραστηριότητες Το σχολικό εργαστήριο φ.ε. συνήθως χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: 1. Να έχουν εξασφαλίσει ενυπόγραφη έγκριση εισόδου (Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απρίλιος 2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απρίλιος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ Απρίλιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ I) ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Είναι το

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το Σεμινάριο είναι ίδιο με Εργαστηριακό Μάθημα Οι παρουσίες καταγράφονται Προακτέος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Οργανωτική Δομή Τα Επιμορφωτικά Κέντρα υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και την ευθύνη λειτουργίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας» Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Μαρία Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ =====================

ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας» Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : Μαρία Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ===================== ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σ.Τ.ΕΦ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Συστημάτων Συντάκτης: Δ. Πυρομάλης Ιανουάριος Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών Γενικές οδηγίες Στο τμήμα μας λειτουργούν δύο εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών. Στεγάζονται στον 1 ο όροφο του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΑΙΟΣ 2003 2 Οργάνωση σπουδών, μορφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές εκδρομές. Άρθρο 1 Οργάνωση μαθημάτων Προγράμματα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5-9 -2006 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1 ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ

Αθήνα, 5-9 -2006 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1 ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Κανονισμού Λειτουργίας - Αντικείμενο - Νομικό πλαίσιο

2. Σκοπός του Κανονισμού Λειτουργίας - Αντικείμενο - Νομικό πλαίσιο 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας (Εγκρίθηκε από την Γ.Σ. του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας την

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κωδικός.210 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 5 1 ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή του τρόπου υλοποίησης της µάθησης στο Τµήµα και της καταγραφής του εκπαιδευτικού έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρµόζεται για όλα τα µαθήµατα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα