(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 71/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΣΧΕΔΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 71/06-03-08 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΣΧΕΔΙΟ"

Transcript

1 (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 71/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.. Ανάθεσης δολωματικών ψεκασμών από εδάφους ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους Χανιά σήμερα την.. του μηνός του έτους 2008 ημέρα στο Κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων Πλατεία Ελευθερίας 1 Χανιά. Οι υπογεγραμμένοι : 1. έχοντας υπόψη την αριθ.. απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων, που εγκρίνει το αποτελέσματα του από 30 Απριλίου 2008 διενεργηθέντος ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς έτους 2008 στο Νομό Χανίων, ως και την αριθ... Πράξη του Ζ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εγκρίνει την υπογραφή της παρούσας σύμβασης , ως νόμιμος εκπρόσωπος.κάτοχος του αριθ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικος..συνομολογούν και αποδέχονται τα κάτωθι: Άρθρον 1 ον 1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του αναθέτει στον δεύτερο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωματικών ψεκασμών, με ψεκαστικά συνεργεία εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήματα, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 71/ διακήρυξης για τέσσερις (4 ψεκασμούς. Ο αριθμός των ψεκασμών μπορεί να μεταβληθεί όταν επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τις κλιματολογικές συνθήκες και το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτήσουν. 2. Η αμοιβή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο και ο αριθμός των ψεκαζομένων ελαιοδένδρων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα ορίζεται ως κατωτέρω:

2 ΔΗΜΟΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ..... ΣΥΝΟΛΟ 3. Ο ΦΠΑ ποσοστού 9% βαρύνει την Υπηρεσία. 4. Κατά την εξόφληση των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών θα γίνονται οι εξής κρατήσεις. α) Μ.Τ.Π.Υ. ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας του Τ.Π. Υπηρεσιών β) Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ. γ) Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου δ) Φόρος εισοδήματος Ν. 2198/94 άρθρο 24 ποσοστό 8% Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος η Υπηρεσία θα χορηγήσει στον εργολάβο σχετική βεβαίωση. 5. Η δαπάνη εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων / Προστασία Ελαιοπαραγωγής Οικονομικού Έτους 2008, που θα μεταφέρονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Άρθρον 2 ον 1. ΕΙΔΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1.1 Δολωματικός Ψεκασμός από εδάφους Κατά τον ψεκασμό εξακοντίζονται υπό μορφή χονδρών σταγόνων διαμέτρου 1000μ και άνω στο εσωτερικό της κόμης του ψεκαζόμενου ελαιοδένδρου, 300 περίπου κυβικά εκατοστά (cm 3 ) ψεκαστικού υγρού για δένδρα μέσης ανάπτυξης και ανάλογη ποσότητα για δένδρα μεγαλύτερης ή μικρότερης ανάπτυξης. Κατά τον ψεκασμό θα ψεκάζεται κάθε δεύτερο ελαιόδενδρο στους ελαιώνες με μεγάλη πυκνότητα, δύο στα τρία ελαιόδενδρα στους ελαιώνες με μέτρια πυκνότητα και σε όλα τα ελαιόδενδρα όταν είναι διάσπαρτα ή πολύ αραιά. 1.2 Ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα ακροφύσια (μπεκ) και γενικά να προβαίνει στην κατάλληλη ρύθμιση και χρήση των ψεκαστήρων και ψεκαστικών μηχανημάτων με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η κανονική

3 τεχνική εφαρμογή των ψεκασμών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.1 του άρθρου αυτού. 1.3 Παρασκευή ψεκαστικού υγρού Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό, από ένα κατάλληλο εντομοκτόνο φάρμακο και ελκυστική ουσία εντόμων. Οι δοσολογίες των υλικών αυτών στο ψεκαστικό υγρό θα ορίζονται από αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων/Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κατά την Παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το νερό και μετά κατά σειρά, με συνεχή ανάδευση, το εντομοκτόνο και η ελκυστική ουσία. Ο εργάτης που θα παρασκευάζει το ψεκαστικό υγρό θα φοράει γάντια, ρούχα με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και δεν θα εισπνέει πάνω από το βυτίο Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται κάθε φορά θα είναι τόση που να μην περισσεύει για την επόμενη μέρα και θα καθορίζεται από τον εργολάβο ο οποίος έχει την ευθύνη της αμέσου και καλής διασποράς του. Η αξία του ψεκαστικού υγρού που δεν θα χρησιμοποιείται αμέσως θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου Το δοχείο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού θα αποτελείται από οξυάντοχο υλικό Το νερό που θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού δεν θα περιέχει άλατα Χλωριούχου Νατρίου, Καλίου ή Μαγνησίου, θα είναι διαυγές, άοσμο και απαλλαγμένο από στερεά υλικά Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού θα διατηρείται καθαρός με μέριμνα του εργολάβου. Ρύπανση του χώρου αυτού με εντομοκτόνα, ψεκαστικό υγρό, υλικά συσκευασίας δακοκτόνων κλπ. απαγορεύεται Καιρικές συνθήκες εφαρμογής των ψεκασμών Ο ψεκασμός θα αρχίζει το πρωί λίγο πριν την ανατολή του ήλιου. Οι ψεκασμοί θα σταματούν όταν η θερμοκρασία του αέρα ξεπερνά τους 28ºC. Διευκρινίζεται ότι θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τις παραπάνω παρατηρούνται συνήθως στην ελαιοκομική ζώνη του Νομού μας τον Ιούνιο και Ιούλιο συνήθως μετά τις 08:30 μέχρι 15:00 και τον Σεπτέμβριο μετά τις 12:00 μέχρι 14:30. Συνεπώς στο χρονικό αυτό διάστημα κατά κανόνα δεν θα γίνονται ψεκασμοί εκτός εάν οι καιρικές συνθήκες διαμορφώνουν χαμηλότερες θερμοκρασίες.

4 Οι ψεκασμοί θα σταματούν επίσης όταν η σχετική υγρασία θα είναι μικρότερη από 25% όταν βρέχει ή πρόκειται να βρέξει και όταν φυσάει πολύ δυνατός άνεμος. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 2.1. Απαγορεύεται ο ψεκασμός ελαιώνων που δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα ή και ελαιώνων που δεν είναι προγραμματισμένοι να ψεκασθούν τη συγκεκριμένη ημέρα. Επίσης απαγορεύεται ψεκασμός άλλων καλλιεργειών και η απόρριψη του ψεκαστικού υγρού ή των κενών υλικών συσκευασίας. Τα κενά δοχεία πλένονται και φυλάσσονται επιμελώς και μετά το πέρας των εργασιών ο εργολάβος υποχρεούται να τα επιστρέψει στην Υπηρεσία. Ο εργολάβος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει από το ψεκαστικό υγρό στις πιο πάνω περιπτώσεις. Ευθύνεται επίσης και για κάθε εργατικό ατύχημα και πρέπει να λαμβάνονται από τους εργάτες τα αναγκαία μέτρα προστασίας τους κατά την Παρασκευή και την εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού (1.3.2 καθώς και όσα του συνιστά ο επόπτης δακοκτονίας). Γενικά, προς αποφυγή ατυχημάτων, πρέπει να εφαρμόζονται στο ακέραιο όλες οι οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων. Πρώτοι οι εργολάβοι και ειδικά οι υπεύθυνοι αρχιεργάτες πρέπει να είναι απόλυτα ενήμεροι, διαβάζοντας προσεκτικά τις οδηγίες, ώστε να επιβλέπουν τα συνεργεία ψεκασμών για τη σωστή τήρηση τους. 2.2 Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων θα προγραμματίζει κάθε μέρα στον εργολάβο για ψεκασμό, έκταση ανάλογη προς την ψεκαστική ικανότητά του. 2.3 Παρέχεται προθεσμία 24 ωρών, χωρίς επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ψεκαστικού μηχανήματος ή ασθένειας του προσωπικού του συνεργείου, αποδεικνυόμενης με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εργολάβου η οποία θα επισυνάπτεται στα δικ/κά πληρωμής, με την προϋπόθεση ότι ο ψεκασμός θα περατωθεί εντός της προσθεσμίας που ορίζεται. 2.4 Στην περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται όπως ορίζεται στις παρ. 1.1 και 1.2 του άρθρου αυτού τότε ο εργολάβος όχι μόνο δεν αμείβεται αλλά του καταλογίζεται η αξία του χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού υγρού καθώς και του ψεκαστικού υγρού που έμεινε αχρησιμοποίητο αμέσως μετά την παρασκευή του. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Χανίων, κατά την κρίση της ανάλογα με τις δακικές, ελαιοκομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής υποχρεώνει τον εργολάβο να επαναλάβει τον ψεκασμό στην έκταση που εφαρμόστηκε ο κακός ψεκασμός. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος θα αμειφθεί μόνο για την εκτέλεση του επαναληπτικού ψεκασμού. Επιπλέον ο χρόνος που χάθηκε μέχρι την

5 εφαρμογή του σωστού ψεκασμού λογίζεται σαν καθυστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 2.5 Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται ψεκασμοί με πρωτοβουλία του εργολάβου με καιρικές συνθήκες άλλες από εκείνες που ορίζονται στην παρ. 1.4 του άρθρου, τότε όχι μόνο δεν αμείβεται για την ψεκασθείσα έκταση αλλά καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου και η αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 2.6 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται ένας η περισσότεροι όροι της παρ. 1.3 του άρθρου αυτού (παρασκευή ψεκαστικού υγρού), εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση επιβάλλεται στον εργολάβο από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων ειδική χρηματική ποινή ίση με την αξία του τυχόν καταστραφέντος υγρού. 2.7 Οι αναγκαίες καθημερινά ποσότητες ελκυστικής ουσίας και εντομοκτόνου φαρμάκου παραδίδονται από την Υπηρεσία στους εργολάβους από τις αποθήκες της Υπηρεσίας (Β Πάροδος Ηρακλείου Κουμπές Χανιά). Ο εργολάβος με ευθύνη του και με δαπάνες του φροντίζει για την παραλαβή και την μεταφορά των υλικών αυτών στους ελαιώνες που θα ψεκασθούν. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται παρουσία του επιβλέποντος γεωπόνου. Τα υλικά συσκευασίας των φαρμάκων επιστρέφονται στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν. 2.8 Ο εργολάβος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες καλής εφαρμογής και εξυπηρέτησης των ψεκασμών, δηλαδή εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού για ψεκασμούς, παρασκευή του ψεκαστικού υγρού κλπ. 2.9 Υπεύθυνοι γεωπόνοι της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων ή οι ιδιώτες γεωπόνοι Τομεάρχες Δακοκτονίας παραβρίσκονται στον τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και στην περιοχή εφαρμογής ψεκασμού. Οι γεωπόνοι παρακολουθούν και ελέγχουν την καλή παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, την ικανότητα εφαρμογής των ψεκασμών, τα ψεκαζόμενα κάθε ημέρα ελαιόδενδρα και τις ποσότητες των εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ειδικό ημερήσιο δελτίο εργασίας το οποίο υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας της περιοχής και τον εργολάβο που έκανε τον ψεκασμό Ο εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα προς τις υποδείξεις των αρμοδίων γεωπόνων της Υπηρεσίας, πάνω σε θέματα ρύθμισης των ψεκαστικών μηχανημάτων, παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, εφαρμογής των ψεκασμών,

6 ψεκαζόμενης κάθε μέρα περιοχής και σε θέματα ασφάλειας από την τοξικότητα των χρησιμοποιημένων φαρμάκων τόσο των εργατών που τα χρησιμοποιούν όσο και των κατοίκων της γύρω περιοχής και του περιβάλλοντος. Εφ όσον κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και την εφαρμογή των ψεκασμών ακολουθούνται οι παρούσες προδιαγραφές και οι οδηγίες του εκπροσώπου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Χανίων, ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών και τις παρενέργειες που προκύπτουν από αυτούς. 3. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία, στο προσωπικό που χρησιμοποιεί στους ψεκασμούς και προς τρίτα πρόσωπα καθώς επίσης και στα μέσα ψεκασμού (ψεκαστικά μηχανήματα, αυτοκίνητα κλπ) καθώς και στις περιπτώσεις που μνημονεύονται στις επί μέρους παραγράφους του παρόντος άρθρου. Για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων και ζημιών ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα. 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο εργολάβος υποχρεούται τουλάχιστον μία (1) ημέρα ενωρίτερα να ενημερώνει τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος ή του οικισμού με έγγραφη ανακοίνωση που θα αναρτά στους συνήθης χώρους ανακοινώσεων και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο την έναρξη κάθε διαβροχής στην τοποθεσία και την διάρκεια της. 5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Ο εργολάβος υποχρεούται το προσωπικό που θα απασχολήσει να φαίνεται στη συνταχθείσα κατάσταση προσωπικού σύμφωνα προς τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. Ο εργολάβος υποχρεούται να συγκροτήσει για κάθε ψεκαζόμενη περιοχή τα δηλωθέντα στην προσφορά του συνεργεία. 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 6.1 Προθεσμία εκτέλεσης εργασίας Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας διαρκεί πέντε (5) μήνες από 15/6 15/11/08. Ο χρόνος έναρξης κάθε διαβροχής ορίζεται εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της σχετικής εντολής και ο χρόνος περάτωσης της διαβροχής εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη. 6.2 Κυρώσεις σε περίπτωση υπερημερίας

7 6.2.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης ή περάτωσης συγκεκριμένου ψεκασμού πέρα των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου ή ύπαρξης ενδιαμέσων κενών αδικαιολόγητων ημερών καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 2.4 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται στον εργολάβο ποινή ανερχόμενη σε Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης Σε περίπτωση συνέχισης της ανωτέρω καθυστέρησης άνω των τριών (3) ημερών ψεκασμού, η Υπηρεσία δύναται κατόπιν αποφάσεως του Νομάρχη, να επιβάλλει στον εργολάβο στο σύνολο ή μεμονωμένα τις κατωτέρω κυρώσεις για το συγκεκριμένο ψεκασμό ή δι όλη την σύμβαση, εφόσον συντρέχει τοιαύτη περίπτωση ήτοι.: α) Έκπτωση από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα από αυτή. β) Κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά ποσοστό ανάλογο προς το μέρος της σύμβασης που δεν έχει εκτελεσθεί. γ) Την σε βάρος του έκπτωτου εργολάβου διενέργεια διαγωνισμού ή δι απευθείας ανάθεση της εργασίας σε άλλον εργολάβο και τον καταλογισμό της τυχόν διαφοράς μεταξύ της συμβατικής τιμής και της τιμής που έγινε η εργασία από άλλο εργολάβο. δ) καταλογισμό σε βάρος της ζημίας που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από τη μη εκτέλεση της σύμβασης. ε) Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισμό του έκπτωτου από τους διαγωνισμούς. 6.3 Διαπίστωση καλής εκτέλεσης εργασίας. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασμών γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπό του και θεωρείται από τον Δ/ντή Δακοκτονίας.Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ημερήσιων δελτίων εργασίας τα οποία θα συντάσσονται από τον εργολάβο και ένα τομεάρχη και θα εγκρίνονται από τον Επόπτη Δακοκτονίας. Τα προστατευόμενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη Δ/νση Γεωργίας βάσει των δικών της στοιχείων. Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον εργολάβο μέρους ή του συνόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής πράξης. Άρθρον 3 ον 1. Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου, ως προς την ψεκασθείσα έκταση ή άλλου θέματος, παραπέμπεται στη Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων, η απόφαση

8 της οποίας είναι οριστική και τελεσίδικη και δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο μέσο. 2. Απαγορεύεται με ποινή έκπτωτης η εκχώρηση από τον εργολάβο μέρους ή του συνόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής προς τούτο πράξης. 3. Ο εργολάβος έχει προσκομίσει στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων την αριθ Εγγυητική επιστολή εκδόσεως. ποσού.. Ευρώ διάρκειας μέχρι λήξης των εργασιών προγράμματος δακοκτονίας φετινής περιόδου ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της διακήρυξης του διαγωνισμού βαρύνουν την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο Δήμος ή το Δημοτικό διαμέρισμα εξαιρεθεί από το πρόγραμμα Δακοκτονίας λόγω χαμηλής καρποφορίας των ελαιοδένδρων του, ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρνηθεί την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας σε ορισμένες περιοχές ή για άλλους λόγους, η παρούσα σύμβαση κατά το μέρος αυτό δεν ισχύει. Επίσης η παρούσα σύμβαση δεν ισχύει για τα ελαιόδενδρα που οι παραγωγοί εφαρμόζουν το πρόγραμμα της βιολογικής καλλιέργειας και που οφείλουν οι ίδιοι ν αντιμετωπίζουν αποκλειστικά τον δάκο. Τα συνεργεία απαγορεύεται αυστηρώς να ψεκάζουν τα βιολογικά ελαιοκτήματα. Επί πλέον πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα κατά τον ψεκασμό των γειτονικών ελαιοδένδρων. Εδώ υπάρχουν και αστικές και ποινικές ευθύνες εις βάρος του εργολάβου. Ειδικά έντυπα με αναλυτικά τα καθήκοντα των αρχιεργατών και των συνεργείων ψεκασμού, όπως αυτά απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, παρέχονται από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στους αρχιεργάτες. Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τη διαπίστωσή των συντάσσεται η παρούσα σε δύο όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται ως κατωτέρω, έλαβε δε ο καθένας των συμβαλλομένων από ένα πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σαµάρα 13 Τ.Κ. : 49100 Πληροφ. : Ε.Ρούτση Τηλ. : 26613-62257 Fax : 26610-33632

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002593967 2015-02-24

15PROC002593967 2015-02-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 27 / 04 /2011 Αριθ. Πρωτ.: 5487. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Καταπολέμηση κουνουπιών για το Δήμο Ιλίου» Α.Μ. : Π24 /2013 Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2011 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αναφέρεται στα Δημόσια Έργα και πώς συντάσσονται οι προσφορές από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για ανάθεση έργου σε αυτές. Γίνεται αναφορά στον τρόπο κατασκευής των δημοσίων έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Διακ: 5/2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΠΟΛΙΤΗ. Α.Δ.Α. : Β44ΕΟΡΕ1-614 Τηλ: 210 5217312, 210 5217304 - fax: 210 5217315

Αριθμ. Διακ: 5/2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΠΟΛΙΤΗ. Α.Δ.Α. : Β44ΕΟΡΕ1-614 Τηλ: 210 5217312, 210 5217304 - fax: 210 5217315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: 116.000,00.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 27/7/2014 Αρ. Πρωτ.:5234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 27/7/2014 Αρ. Πρωτ.:5234 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΤΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ ΠΙ. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ46907Κ-9Ι2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. Μελέτης 46/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου

Συνοπτικά Στοιχεία του Έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 165 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 165/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την επισκευή του θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας, του Τμήματος Φυτοπαθολογίας, του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, που θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΤΙΟΚΑΜΠΗΣ ΚΑ: 35.6262.0005 ΠΡΟΫΠ.:73.000 ΕΤΟΣ: 2014 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα