Νίκαια, Αρ.Πρωτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκαια, 12-2-2014 Αρ.Πρωτ. 10234"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γκίνη Ειρήνη Τηλ.: , 129 Fax: Νίκαια, Αρ.Πρωτ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ. Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, Προκηρύσσει διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Καθαριότητας (Οχημάτων) και την παράλληλη συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου, πενταετούς διάρκειας, και συνολικού προεκτιμώμενου προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. Η υπ αριθ. πρωτ / Οικονομοτεχνική Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αποτελείται από την Τεχνική Έκθεση, το Ενδεικτικό Τιμολόγιο Προσφοράς, τον Προϋπολογισμό και ποσότητες των ειδών, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών, καθώς και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Για την προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Καθαριότητας (οχημάτων) με παράλληλη συντήρηση των ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διάρκειας πέντε (5) ετών η θα δοθεί στο σύνολο της προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης: Τη συμφερότερη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93 ΦΕΚ 185/Β/ ) και ειδικότερα το άρθρο 20 παρ.1 β και τα οριζόμενα στις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1) Την υπ αρ /1993 (ΦΕΚ 185 Β/ ) απόφαση του Υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 2) Το Ν. 2286/1995 ΦΕΚ Α 19 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων. 3) Το Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Σελίδα 1 από 21

2 Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου ) Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13Α/ περί προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις 5) Το Ν.2539/1997 ΦΕΚ Α 244 περί συγκρότησης Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 6) Το Ν. 2240/1994 ΦΕΚ Α 153 περί τροποποίησης Νόμου 2218/94 καθώς και του Ν. 2307/1994 ΦΕΚ Α 113 περί τροποποίησης της Νομοθεσίας Ο.Τ.Α κατά το μέρος που αφορούν την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 7) Το Ν. 1665/1986 ΦΕΚ Α 261 περί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. 8) Το Ν. 2367/1995 ΦΕΚ Α 261 περί νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών και άλλες διατάξεις. 9) Το Ν.2469/1997 ΦΕΚ Α 38 περί προσδιορισμού και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 10) Το Ν.1959/1991 ΦΕΚ Α 123/ περί οδικών μεταφορών και επικοινωνιών & άλλες διατάξεις. 11) Το Ν. 3310/2005 ΦΕΚ Α 30 περί μέτρων για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 12) Το Ν ΦΕΚ Α περί τροποποίησης του Ν. 3310/ ) Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/ περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 14) Το Ν. 3483/ΦΕΚ 169 Α / περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων για την χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις. 15) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 16) Το Ν. 2362/95, περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 17) Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164Α/1988 και το Ν.2286/ΦΕΚ 19Α/ περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 18) Το Ν. 2741/99 άρθρο 8, παρ.6, περί καταχώρησης δημοσιεύσεων στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 19) Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68Α/ περί καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 20) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ 204 Α / περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων Αντικατάστασης του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 21) Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/ ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 22) Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 περί συμπληρωματικών και αναλογικών εφαρμοσμένων σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις. 23) Την υπ αρ. 2/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και την υπ αρ. πρωτ. 3000/28123/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 24) Την υπ αρ.54/ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Τούντα Σ. Κανέλλου ως προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής από έως και την 31/8/ ) Την υπ αρ. 5/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη για το οικονομικό έτος ) Τη με αρ. 269/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Σελίδα 2 από 21

3 27) Τη με αριθ. 333/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Επανέγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ. πρωτ /52624/ έγκριση της Γενικής Δ/νσης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 28) Τη με αρ. 8/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «έγκρισης 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους ) Την με αρ. 204/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης αναγκαιότητας για την διενέργεια της προμήθειας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας (οχημάτων), για τις ανάγκες του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διάρκειας 5 ετών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη οικονομικού έτους 2013 και των αντίστοιχων Κ.Α που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των επόμενων πέντε (5) ετών και η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο Διαύγεια και έλαβε ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΚΑ-Ι7Υ. 30) Την υπ αρ. 18/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης των επιτροπών για τη διενέργεια Δημοσίων Πρόχειρων διαγωνισμών και την ανάθεση και την αξιολόγηση προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11καθώς και για τις επιτροπές καλής εκτέλεσης (Π.Δ.28/80). 31) Την ανάγκη της «Προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Καθαριότητας (οχημάτων) με παράλληλη συντήρηση των ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διάρκειας πέντε (5) ετών, σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ / Οικονομοτεχνική Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσίων της Δ/νσης Οικονομικών. 32) Την Π1/2925/ απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου- Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών που αφορά την έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους ) Τη με ημερομηνία εγγραφής ΠΑΥ /1/2014 (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης) με αριθμό μητρώου δέσμευσης α/α 1, ύψους ποσού ,00 (συμπ/νου ΦΠΑ 23%), για την προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας (οχημάτων) με παράλληλη συντήρηση των ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια απορριμματοφόρων μέσω leasing», προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη, για τον οποίο έχει ήδη προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του. 34) Την υπ αρ. 9/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη περί: «Έγκρισης της αναγκαιότητας σχετικά με τις εν εξελίξει δημοπρασίες προμηθειών και εργασιών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νικαίας-Αγ.Ι.Ρέντη». 35) Τη με αρ.36/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού ,00 (Ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σχετικά με την προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Καθαριότητας (οχημάτων) με παράλληλη συντήρηση των ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διάρκειας πέντε (5)ετών, μερισμένα σε ποσό ,00 (διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%,σε βάρος του Κ.Α «προμήθεια απορριμματοφόρων μέσω leasing» του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι. Ρέντη, και σε ποσό ,00 στους αντίστοιχους κωδικούς που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του Δήμου των επομένων 5 (πέντε) ετών. Σελίδα 3 από 21

4 36) Το γεγονός ότι η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α «Προμήθεια απορριμματοφόρων μέσω leasing», προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη, για τον οποίο έχει ήδη προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του. 37) Την υπ αρ. πρωτ. 5535/ εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. 38) Την υπ αρ. 37/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των τεχνικών απαιτήσεων και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Καθαριότητας (οχημάτων) με παράλληλη συντήρηση των ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, διάρκειας πέντε (5) ετών, ύψους ποσού ,00 (Ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η χρηματοδοτική μίσθωση, η οποία σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ.1γ του ΠΔ 60/2007 και το άρθρο 1 του Ν.2286/9Τ θεωρείται προμήθεια κινητών πραγμάτων και η συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. 2.Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι πέντε (5) έτη, και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα ,00 με Φ.Π.Α 3.Η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται σε πέντε (5) έτη. Μετά δε την αποπληρωμή των δόσεων τα δημοπρατούμενα είδη περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου με αντίτιμο ένα (1) Ευρώ. 4.Τα δημοπρατούμενα είδη είναι τα εξής : Δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16m3. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσσας χωρητικότητας 18m3 με σύστημα πλύσης κάδων. Δύο (2) ανατρεπόμενα φορτηγά μικτού φορτίου 15 τόνων (tn). Συντήρηση των ανωτέρω ειδών για μία πενταετία. Άρθρο 2 ο : Προϋπολογισμός του Αντικειμένου του Διαγωνισμού 2.1 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση Μηχανολογικού εξοπλισμού Καθαριότητας (Οχημάτων) με παράλληλη Συντήρηση των ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη διάρκειας πέντε (5) ετών, ανέρχεται στο ποσό των ,00 (ενός εκατομμυρίου εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% για τα δημοπρατούμενα είδη και ποσό των ,00 (διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% για την συντήρηση των δημοπρατούμενων ειδών για μία 5ετία ήτοι συνολικό ποσό ,00 (ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. 2.2 Η αξία της προμήθειας θα καταβληθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις. 2.3 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει, τον κωδικό Κ.Α: «προμήθεια απορριμματοφόρων μέσω leasing» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2014 και τους αντίστοιχους κωδικούς που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του Δήμου των επόμενων 5 ετών. Άρθρο 3ο: Αναθέτουσα Αρχή-Αρμόδια Όργανα 3.1. Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη, αρ.10 Νίκαια Τηλέφωνο: (Τμήμα Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής) Σελίδα 4 από 21

5 Fax: Αρμόδιος Υπάλληλος: Γκίνη Ειρήνη 3.2. Αρμόδια Όργανα: α)επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημόσιων Διαγωνισμών (Διοικητικών, Οικονομικών, κ.λ.π.). Πρόεδρος: Ζαρώμας Αντώνιος Μέλη: Μπουτσικάρη Κρυστάλλω και Κοτούλα Βασιλικη. β)επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Πρόχειρων-Δημόσιων Διαγωνισμών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για την προμήθεια πάσης φύσεως οχημάτων, κάδων απορριμμάτων, σαρώθρων και λοιπού εξοπλισμού της δ/νσης καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Πρόεδρος: Μητρόπουλος Νικόλαος Μέλη: Γιαννουλάκη Χριστίνα, Κωνσταντινίδης Παύλος Υπηρεσία Κατακύρωσης Διαγωνισμού: Οικονομική Επιτροπή Οι επιτροπές διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών ορίστηκαν με την υπ αριθμόν 18/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Άρθρο 4 ο Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός (έλεγχος δικαιολογητικών, δημόσια αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα οδός Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (1 ος όροφος Παλαιού Δημαρχείου) από τις αρμόδιες επιτροπές, την 1 η , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ορίζεται την 8 η ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10, Τμήμα Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής, 3ος όροφος, Τ. Κ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Άρθρο 5 ο Συμβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: α. Η διακήρυξη β. Η Μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) γ. Τεχνική προσφορά προσφέροντος. δ. Οικονομική προσφορά προσφέροντος. ε. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός Άρθρο 6 ο Πληροφορίες Η Μελέτη και οι τεχνικές απαιτήσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών ενώ η διακήρυξη και η περίληψη αυτής, από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη Π. Τσαλδάρη 10 3 ος όροφος). Επίσης θα βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη (www.nikaia-rentis.gov.gr). Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού τη συμφερότερη προσφορά, στο σύνολο της ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α καθώς και του Π.Δ. 60/07 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σελίδα 5 από 21

6 Η μη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων επί των ανωτέρω αυτομάτως αποκλείει την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Άρθρο 7 ο Δημοσίευση Η περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο φύλλο της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), τεύχος διακηρύξεων, θα δημοσιευθεί άπαξ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα άρθρα 29 & 30 του Π.Δ 60/2007, σε δύο οικονομικές και σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/ ). Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προσδιορίζεται σε 46 ημέρες από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του Π.Δ 60/2007. Eπίσης, για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ.30 παρ.3 π.δ 60/07). Βάσει της εγκυκλίου 11/27754/ του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί αποδοχής της με αρ. 204/2010 γνωμοδότηση του Δ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. που αφορά σε δαπάνες δημοσίευσης διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Ο.Τ.Α Α βαθμ., οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής αν υπάρξει, βαραίνουν τον ανάδοχο. Θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών πριν την υπογραφή της σύμβασης. Άρθρο 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αρ /93 Υ.Α έχουν : 1) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 2) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 3) Κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. 4) Συνεταιρισμοί 5) Ενώσεις προμηθευτών (οικονομικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 6) Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή κοινοπραξία. Όλοι οι αποτελούντες την ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά). Άρθρο 9 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο Προσφοράς, ο οποίος δεν δύναται να αποσφραγιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 9.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 9.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της προκήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα 9.4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Σελίδα 6 από 21

7 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 27 της παρούσης, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (άρθρο 20 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.), σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). Για ευχερέστερη αναζήτηση όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, ενώ η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα κ.ο.κ.) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 9.5 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Όλα τα στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα και τα σημεία στην προσφορά, όπου αυτά αναφέρονται, θα πρέπει να μνημονεύονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 9.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 9.7 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 9.8 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους της όρους της διακήρυξης. 9.9 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη Επισημαίνεται ότι : - Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σελίδα 7 από 21

8 - Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Επιτρέπονται όμως μέχρι δύο προσφορές με αλλαγή πλαισίου ή υπερκατασκευής. Άρθρο 10 ο Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών Με την προσφορά η τιμή των ειδών δίδεται στο σύνολο των ομάδων (τμημάτων). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της διακήρυξης Ως τιμή θεωρείται το μηνιαίο σύνολο δόσεων της χρονικής περιόδου της χρηματοδοτικής μίσθωσης Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπονται τιμές σε συνάλλαγμα για την σύγκριση των προσφορών, μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την επίσημη τιμή της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 11 ο : Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών 11.1 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη αποσφράγισης των φακέλων των τεχνικών προσφορών, την 1 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014 και ώρα 10:00πμ Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά δίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή όταν τελεσιδικήσουν πιθανές ενστάσεις Ακολούθως αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγιστεί στην ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των οικονομικών προσφορών ορίζεται την 8 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014 και ώρα 10:00 π.μ Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή διενέργειας προβαίνει στη καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών συμμετοχής και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει Το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης των προσφορών αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ιδίως τα ελέγχει ως προς την πληρότητα, την κανονικότητα και την νομιμότητα, καθώς και τα κριτήρια χρηματοπιστωτικής οικονομικής και τεχνικής ικανότητας Έπειτα αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές εάν είναι σύμφωνες με τη διακήρυξη. Πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ανακοινώνεται παρουσία όλων των διαγωνιζομένων η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Επίσης ανακοινώνεται η βαθμολογία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α».. Η παραπάνω διαδικασία ανακοίνωσης μπορεί να Σελίδα 8 από 21

9 ανακοινωθεί και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) με την προϋπόθεση ότι αποστέλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια, με βάση πίνακα που έχει παραδώσει η αρμόδια υπηρεσία Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή και δεν περιλαμβάνεται στο πίνακα της υπηρεσίας δεν αποσφραγίζεται αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή εφ όσον τελεσιδικήσουν πιθανές ενστάσεις. Άρθρο 12 ο Αξιολόγηση προσφορών Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: 1. Κριτήρια τεχνικών προδιαγραφών, η τεχνική αξία, η αποδοτικότητα, η αισθητική και η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 2. Κριτήρια χρόνου παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και ανταλλακτικών. 3. Το κόστος αγοράς 4. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης αν απαιτούνται. 5. Η τεχνική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια μετά την πώληση. Και περιλαμβάνονται σε δυο ομάδες (Α, Β) Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας ως εξής : A ομάδα : Συντελεστής 70% Β ομάδα : Συντελεστής 30% Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία κάθε ομάδας όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα «Α». Κάθε κριτήριο της ομάδας βαθμολογείται με το βαθμό που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α εφόσον πληροί την απαίτηση της διακήρυξης με βαθμολογία 20% πάνω εφόσον υπερβαίνει την απαίτηση της διακήρυξης ή 20% κάτω από την αναφερόμενη στο Παράρτημα «Α» βαθμολογία εφόσον υπολείπεται της απαίτησης της διακήρυξης. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50, δυνάμενη να ανέλθει έως 60 και να κατέλθει έως 40 βαθμούς. Η αύξηση ή η μείωση μέχρι του ανώτατου ή του κατώτατου ορίου βαθμολογίας προκύπτει εφόσον αυξάνονται ή μειώνονται οι βαθμολογίες όλων των στοιχείων της ομάδας, δηλαδή όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης ή δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαθμολογηθεί μια προσφορά με βαθμολογία ομάδας έως 40 βαθμούς είναι να κριθεί αποδεκτή η προσφορά. Για να μην γίνει δεκτή μια προσφορά και να απορριφθεί πρέπει να υπολείπεται κατά 20 % από το ζητούμενο κριτήριο ομάδας. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας. Το άθροισμα των πολλαπλασιασθέντων με τον συντελεστή βαρύτητας βαθμολογιών των δύο ομάδων αποτελεί την συνολική βαθμολογία της προσφοράς. Κριτήριο που δεν επιδέχεται μείωση από το απαιτούμενο αποτελεί ουσιώδες κριτήριο και σημειώνεται στο Παράρτημα «Α» με την ένδειξη «αποκλεισμός». Συμφερότερη προσφορά αποδεικνύεται αυτή που παρουσιάζει μεγαλύτερο συντελεστή σταθμισμένων βαθμολογιών δια της τιμής της οικονομικής προσφοράς. Ως τιμή της οικονομικής προσφοράς νοείται το άθροισμα των μηνιαίων δόσεων της χρονικής περιόδου που προβλέπεται από την διακήρυξη να διαρκέσει η χρηματοδοτική μίσθωση πλέον του ποσού της προσφοράς που αφορά το κόστος συντήρησης, σύμφωνα με τον τύπο : Β (βαθμολογία) Β1+Β2+Β3+Β = (κόστος) Κόστος προσφοράς ειδών +κόστος συντήρησης Όπου Β1έως Β3 νοείται η βαθμολογία των ειδών του άρθρου 1 στοιχεία 1 έως 3 και Β12 =βαθμολογία των εργασιών Σελίδα 9 από 21

10 Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως : α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 2.Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 3.Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε όποια θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσσας χωρ. 16m 3 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές 10 προδιαγραφές του πλαισίου Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές 20 προδιαγραφές της υπερκατασκευής Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, 10 αποδοτικότητα, αισθητικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού). Kαταλληλότητα του προσφερόμενου 10 εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Θα ληφθεί υπόψη η «διαγωγή» του οχήματος και του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η εμπειρία, ο απαιτούμενος εξοπλισμός του διαγωνιζομένου, πιστοποίηση ISO κ.λ.π.) Βαθμολογία ομάδας Α 50 ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) Εγγύηση καλής λειτουργίας. 10 Αξιοπιστία προμηθευτή, εκπαίδευση 25 χειριστών, ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών SERVICE συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, Σελίδα 10 από 21

11 τρόπος αντιμετώπισης προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών) Πωλήσεις παρομοίων οχημάτων στην 10 Ελλάδα, Χρόνος και τόπος παράδοσης. 5 Βαθμολογία ομάδας Α 50 Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Σ.Β.=0,7Α +0,3Β όπου Α και Β οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, λιγότερο μέχρι 20% όταν δεν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη και εκτός των ορίων βαθμολόγησης, όταν στο συγκεκριμένο κριτήριο αποκλίνουν ουσιωδώς. Προσφορά που βαθμολογείται σε μία ομάδα με βαθμολογία μικρότερη του 40 απορρίπτεται. Επίσης, απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν τα υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία από τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 18κμ με σύστημα πλύσης κάδων ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές του 10 πλαισίου Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της 20 υπερκατασκευής Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, 10 αισθητικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού). Καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού για την 10 εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Θα ληφθεί υπόψη η «διαγωγή» του οχήματος και του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η εμπειρία, ο απαιτούμενος εξοπλισμός του διαγωνιζομένου, πιστοποίηση ISO κ.λ.π.) Βαθμολογία ομάδας Α 50 ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) Εγγύηση καλής λειτουργίας. 10 Αξιοπιστία προμηθευτή, εκπαίδευση χειριστών, 25 ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών SERVICE συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος αντιμετώπισης προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών) Πωλήσεις παρομοίων οχημάτων στην Ελλάδα, 10 Χρόνος και τόπος παράδοσης. 5 Βαθμολογία ομάδας Α 50 Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β α =0,7 Β1 +0,3 Β2 όπου Β1 και Β2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, λιγότερο μέχρι 20% όταν δεν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη και εκτός των ορίων βαθμολόγησης, όταν στο συγκεκριμένο κριτήριο αποκλίνουν ουσιωδώς. Προσφορά που βαθμολογείται σε μία ομάδα Σελίδα 11 από 21

12 με βαθμολογία μικρότερη του 40 απορρίπτεται. Επίσης, απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν τα υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία από τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 15 τόνων ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές του 10 πλαισίου Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές της 20 υπερκατασκευής Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, 10 αισθητικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού). Kαταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού για την 10 εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Θα ληφθεί υπόψη η «διαγωγή» του οχήματος και του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η εμπειρία, ο απαιτούμενος εξοπλισμός του διαγωνιζομένου, πιστοποίηση ISO κ.λ.π.) Βαθμολογία ομάδας Α 50 ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) Εγγύηση καλής λειτουργίας. 5 Αξιοπιστία προμηθευτή, εκπαίδευση χειριστών, 30 ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών SERVICE συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος αντιμετώπισης προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών) Πωλήσεις παρομοίων οχημάτων στην Ελλάδα, 10 Χρόνος και τόπος παράδοσης. 5 Βαθμολογία ομάδας Α 50 Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β α =0,7 Β1 +0,3 Β2 όπου Β1 και Β2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, λιγότερο μέχρι 20% όταν δεν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη και εκτός των ορίων βαθμολόγησης, όταν στο συγκεκριμένο κριτήριο αποκλίνουν ουσιωδώς. Προσφορά που βαθμολογείται σε μία ομάδα με βαθμολογία μικρότερη του 40 απορρίπτεται. Επίσης, απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν τα υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία από τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Άρθρο 13 ο Υπολογισμός ανοιγμένης τιμής Στον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής λαμβάνονται υπ όψη : α) Η οικονομική προσφορά (άθροισμα τριμηνιαίων δόσεων, 20δόσεις) β) Το κόστος συντήρησης Σελίδα 12 από 21

13 Άρθρο 14 ο Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, που αποφασίζει σχετικά, προτείνει : α) Κατακύρωση της προμήθειας. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για : α) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας. β) Μη υποβολή κανονικών προσφορών γ) Τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους ή απ ευθείας ανάθεση, τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. Άρθρο 15 ο : Ενστάσεις 1. Ενστάσεις προς της υπογραφής της σύμβασης (Διοικητές προσφυγές) α) Ενστάσεις κατά της διακήρυξης Υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή προσφορών. Η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε αυτόν Υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι και της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά η απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων Επιτροπών Αξιολόγησης. Για τις αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2690/99. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για την εξέταση των ενστάσεων υπόκεινται σε προσφυγή στο Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με ο άρθρο 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν3463/06)(Ενδικοφανής Προσφυγή). Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται κατά των ανωτέρων διοικητικών προσφυγών προσβάλλονται στο Ελεγκτή Νομιμότητας (Προσωρινά στο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι τον ορισμό των Ελεγκτών Νομιμότητας) σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν3852/2010 και ακολούθως στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν3463/06 (προσωρινά μέχρι τον διορισμό του Ελεγκτή Νομιμότητας). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, για την δικαστική επίλυση των διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά. Σελίδα 13 από 21

14 Άρθρο 16 ο Προέλευση προσφερόμενων υλικών Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών πλην των χωρών της Ε.Ε. Επίσης υποχρεούνται να δηλώσουν το εργοστάσιο που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά και τον τόπο εγκατάστασης του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Παράλληλα υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του κατασκευαστή του άρθρου 18 παρ.3 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. με ποινή αποκλεισμού αν οι ίδιοι δεν είναι μερικά ή ολικά κατασκευαστές. Η περίπτωση του άρθρου 18 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ, πρέπει να καλύπτει και την προμήθεια ανταλλακτικών αν προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος μερικά ή ολικά κατασκευαστής π.χ συμμετοχή Εταιρείας Χρηματοδοτικής μίσθωσης ή εμπόρου. Επίσης πρέπει να γίνει σχετική αναφορά στην τεχνική τους προσφορά για την περίπτωση του άρθρου 18 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ επί ποινή αποκλεισμού. Άρθρο 17ο Ανακοίνωση κατακύρωσης-δημοσίευση σύμβασης Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με ότι ορίζει το άρθρο 284 του Ν3463/06 και το άρθρο 5 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν2690/99. Άρθρο 18ο Υπογραφή σύμβασης 18.1 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κηρύσσεται έκπτωτος Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται, όταν τούτο προβλέπεται, από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης. Η σύμβαση δημοσιεύεται εντός 48 ημερών στην Επίσημη Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε και στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο29 του Π.Δ 60/07 και το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 19ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 10% της συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγύηση ισχύει για διάστημα 2 (δυο) μηνών μετά την οριστική, αν απαιτείται, παραλαβή, αλλιώς από την προσωρινή παραλαβή. Αν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας αυτή προσκομίζεται μετά τον χρόνο λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης και έχει ισχύ δύο (2) έτη ανέρχεται δε σε 2 (%) της αξίας της σύμβασης. Άρθρο 20ο Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την διακήρυξη και την σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 28 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. Σελίδα 14 από 21

15 Ειδικά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών υπογράφονται από την επιτροπή παραλαβής. Άρθρο 21 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται : α) Σε μηνιαίες δόσεις (60 δόσεις) εντός πέντε (5) ετών. Επί της καθαρής συμβατικής αξίας της προμήθειας, γίνονται οι κάτωθι παρακρατήσεις: 1. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% ή 8% ανάλογα με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. 2. Κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ. 3. Κράτηση 0,1% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/ ). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 1862 Β / Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης αγαθών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών. Η αποπληρωμή των χρηματοδοτικών δόσεων είναι δυνατόν να εξοφλείται απευθείας στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης έπειτα από έγγραφο του προμηθευτή προς τον Δήμο, αν αναδειχτεί μειοδότης προμηθευτής και όχι εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται ως προς την νομιμότητα τους από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Για την πληρωμή τηρείται το ΠΔ166/03 ΦΕΚ 138/ Άρθρο 22 ο Χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα ως άρθρα 27 και 33 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. Μετά από την οριζόμενη ημερομηνία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ειδικά για την συντήρηση ο χρόνος παράδοσης είναι άμεσος ενώ για την αποκατάσταση συνήθων βλαβών ορίζετε σε μία (1) ημέρα. Άρθρο 23 ο Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 24ο Συντήρηση των υλικών κατά την διάρκεια της ισχύος της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα υλικά σε καλή κατάσταση καθ όλη την διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης και σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που απορρέει από την σύμβαση. Με την εγγύηση καλής λειτουργίας ο προμηθευτής καλύπτει όλες τις βλάβες από αστοχία υλικού ή βλάβες υπαιτιότητας του και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από το άρθρο 24 της παρούσης, ενώ κάθε είδους βλάβη που θα προκύψει κατά την λειτουργία τους περιλαμβάνεται στη δημοπρατούμενη συντήρηση. Στην προσφορά του ο προσφέρων πρέπει να περιλάβει την ασφάλιση των αυτ/των μηχανημάτων χωρίς επιπλέον κόστος. Οι απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας των αυτ/των μηχανημάτων εκδίδονται από τον αναλαμβάνοντα την σύμβαση ο οποίος εκδίδει συμβατικές πινακίδες (ΙΧ) τις Σελίδα 15 από 21

16 οποίες αντικαθιστά ο Δήμος με τις πινακίδες που προβλέπονται από κείμενη νομοθεσία για τους ΟΤΑ όταν παραχωρηθεί η κυριότητα μετά την εξόφληση των χρηματοδοτικών δόσεων. Άρθρο 25 ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαιολογητικά συμμετοχής (Προσωπική κατάσταση του Υποψηφίου) 1. Κάθε Έλληνας προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει Οι αλλοδαποί με ότι προβλέπει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Β του ΠΔ60/07. Η έκδοση πρέπει να είναι τελευταίου εξαμήνου. 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και για αδίκημα που αφορά σε: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, Βιοτεχνικού, Βιομηχανικού ή Εμπορικού.παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). Για τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες, απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικ ςη αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. Σε περίπτωση που σε κάποια χώρα δεν εκδίδεται το ως άνω έγγραφο, μπορεί να αντικατασταθεί το ως άνω απόσπασμα από ένορκη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, και σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το νόμο στη χώρα τους η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο (2) του παρόντος δηλώνει/ουν: - Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. - Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ενωση ή Κοινοπραξία. - Ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του. 3. α) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής (δικαστικής ή διοικητικής) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή ότι δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από διατάξεις της χώρας προέλευσής τους. β)δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. Σελίδα 16 από 21

17 4. Δικαιολογητικά του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, όπως ισχύει : α. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00 ), χωρίς Φ.Π.Α., οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να είναι ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. Προς απόδειξη των ανωτέρω οι εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή απαραδέκτου, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 82/1996 (Α -66) Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.3414/2005 (Α -279) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις, ήτοι: (1) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. (2) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κατάσταση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από αντίγραφο του βιβλίου μετόχων (ΕΑ 867/2009 ΣΤΕ). (3) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με την προσφορά τους, σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (νόμιμου εκπροσώπου) και επιπλέον έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν όλα τα ανωτέρω έγγραφα επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου καθώς και επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική. β. Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ,00 ), η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.3414/2005. Προς τούτο, οι ανώνυμες εταιρείες υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπρόσωπού τους, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α -75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι εξωχώρια Σελίδα 17 από 21

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ & ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ & ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2012 Πληροφορίες : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ: 2810-368449 FAX: 2810-214481

Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2012 Πληροφορίες : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ: 2810-368449 FAX: 2810-214481 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. δ/νση : ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑ 66100 ΔΡΑΜΑ Τηλ : 2521350228-222 ΦΑΞ: 2521025997 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΨΑΘΑΚΗ Π. ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ: 28210-22308 ΑΡΙΘ. FAX : 28210-22329 Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872150 2015-06-25

15PROC002872150 2015-06-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2015 Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπακτος: 06/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 32/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 27946 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 91.934,94 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TMHMA 4 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο - Fax :

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:2/6/2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚ/ΝΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9917 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα