ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός"

Transcript

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδης ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ , fax ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τηλ , 27513, ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορμπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ ΒΗΜΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 30 Ιουνίου ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΤΟΣ 12ο Φύλλο 284 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝ ΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ; Αναµφισβήτητα τ ο Αλ εξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο είναι ένα σ τολίδι για τη ν πόλη του Λουτρακίου αλλά και για τ ον δήµο µας γ ενικότερα. εν έχ ει να ζηλ έψει τί ποτα από τ α ά λλα συν εδριακά κ έντρα της ίδιας χωρη τικότητας, β ρίσκεται µάλιστα και σε κοµβικό σηµείο γεωγραφικά κ αι σ την ε ίσοδο της πόλεως του Λουτρακίου. Είναι επιτακτική ανάγκη για πολλούς λ όγους ισ τορικούς κ αι π ο- λιτικούς αφού σε ο λόκληρη τη ν Πελοπόννησο δεν υπάρχει ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου να στηθεί ένας µεγαλοπρεπής ανδριάντας µπ ροστά σ το Αλ εξάνδρειο Συνεδριακό Κέ ντρο π ου θα ε ίναι σηµείο αναφο ράς για τ ον δήµο µας αφού β ρίσκεται σ την ε ίσοδο της π όλεως. εν νοε ίται Αλ εξάνδρειο Σ υνεδριακό κ έντρο χωρίς τον ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟ! Λεωφ. Αθηνών Λουτράκι κιν.: τηλ fax ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α.Ε. 7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών Τ.Κ , Λέχαιο Κορινθίας Έκθεση τηλ.: , Συνεργείο τηλ.: Fax: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πωλήσεις ιαµερισµάτων ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ Τηλ.: , 66277, Fax: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πωλούνται πολυτελή διαμερίσματα Ζητούνται οικόπεδα για αγορά - αντιπαροχή ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: , , ΚΙΝ.: , Άρθρα-απόψεις-παρεµβάσεις στο µας:

2 Σελ. 2 Ο ÓÐÕ ÑÏÓ ÃÉÁ ËÏ ØÏÓ ÃÑÁ ÖÅÉ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧωΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΚΑΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αγαπητοί υπεύθυν οι τ ου δήµου µας µην περιµένετε ο δήµαρχος της πόλης ν α έχ ει τ α µάτια τ ου κ αι τ α αυτιά του παντού, γι αυτό άλλωστε υπάρχουν κ αι ο ι α ρµόδιοι αν τιδή- µαρχοι µε τις α ρµόδιες υπηρεσίες. Πέρυσι σ την ο δό Αιγ αίου σ την κάθοδό της όπω ς β λέπετε κ αι σ την φωτογραφία έβα λε τη ν µπ ολντόζα να ανοίξουν αριστερά προς το ρέµα τα µπάζα για να παρκάρουν πλάγια περισσότερα αυτοκίνητα κ αι κ αλά έκανε, όµως πριν λίγους µήνες που µπήκε η κ αινούργια άσφ αλτος κ αι χαµήλωσε ο δ ρόµος τα αυτοκίνητα δεν µπορούν να παρκάρουν πλάγια διότι τ α κ ράσπεδα σ την α ριστερή πλευρά του δρόµου εµποδίζουν τα αυτοκίνητα, έτ σι λ οιπόν χ άνεται ο λίγος αυτ ός χώρ ος π άρκινγκ π ου έχει δηµιουργηθεί. Κύριε υπεύθυνε αντιδήµαρχε στείλτε ένα συνεργείο να διορθώσετε τα κράσπεδα για να Ε ΠΙ ΚΑΙ ΡΟ ΤΗ ΤΕΣ πιάσει τόπο και η επέµβαση που κάνατε για το παρκάρισµα περισσότερων αυτ οκινήτων. εν µπ ορεί λ οιπόν ο δήµα ρχος να είναι πανταχού παρών. ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Πριν λ ίγες µέ ρες έ γινε διά ρρηξη στο Πν ευµατικό Κέ ντρο τ ου δήµου Λουτρακίου Πε ραχώρας άνοιξαν µε ευκολία την εξωτερική γυάλινη πόρτα και σ την συν έχεια µε µε γάλη άν εση έσπασαν τη ν ε σωτερική π όρτα όπω ς βλέπετε σ την φ ωτογραφία. Η λ εία τους ή ταν έ να κ οµπιούτερ φο ρητό (λαπτοπ). Μή πως ο δήµος θα π ρέπει να φροντίσει για τη ν φύλαξη των δη- µοτικών κτη ρίων για να µη ν έχ ουµε αύριο τα χειρότερα; ΚΑΙ ΟΜωΣ 18 ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ εν θα κάνουµε εµείς την παρουσίαση των έ ργων π ου β ρίσκονται σε εξ έλιξη της δηµο τικής α ρχής, ο δήµαρχος Γιώργος Γκιώνης στο δη- µοτικό συµβούλιο µίλησε ότι ο σκοπός τ ου ε ίναι ν α π ροχωρήσουν τ α έργα π ου υπ οσχέθηκε σ τους συν - δηµότες. Κύρ ιε δήµα ρχε µι λήσατε για 18 έ ργα που βρίσκονται σε εξ έ- λιξη στο δήµο µας α λλά οι δηµότες δεν τα γ νωρίζουν και έχουν πλήρη άγνοια για ό λα αυτ ά, µήπω ς κύρ ιε δήµαρχε θα π ρέπει ο ι συν εργάτες σας κ αι ε σείς ν α µας ενηµε ρώσετε ποια είναι αυτά τα έργα; Μήπω ς κύριε δήµα ρχε θα π ρέπει ν α ο ργανώσετε κ αλύτερα τ ο γ ραφείο ενη- µέρωσης κ αι εξυπηρέτησης τ ου δηµότη; Εµείς είµαστε εδώ, εάν µας ενηµερώσετε π οια ε ίναι αυτ ά τ α έργα, και ποια είναι αυτά που έχετε προγραµµατίσει ν α τ α π αρουσιάσουµε σοβαρά και υπεύθυνα. Όπως άλλωστε σοβαρά και υπεύθυνα σας κάνουµε την καλόπιστη κριτική µας που κάποιοι βιάζονται και βγάζουν αυθαίρετα συµπεράσµατα. ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ εν ε ίναι εύκ ολο π ράγµα να π αρέχεις όλη την τεχνική υπ οστήριξη των τηλεπικοινωνιών σε µία τ όσο µε γάλη διο ργάνωση όπω ς ή ταν τ ο Ρά λυ Ακρόπολις. Ένα µπράβο στον ΟΤΕ και ειδικότερα στην Τεχνική Υπηρεσία Λουτρακίου για τη ν µε γάλη π ροσπάθεια που κατέβαλαν πρωί βράδυ για την άψογη τηλ επικοινωνιακή ε ξυπηρέτηση των αγώνων χωρίς ί χνος προβληµάτων. ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ ΠΟΙΟΣ θ Α ΤΑ ΜΑΖΕΨΕΙ 30 Ιουνίου 2009 Όπως β λέπετε σ τη φ ωτογραφία πριν λίγο πέ ρασε το α πορριµµατοφόρο του δήµου άδ ειασε τον κάδο κι έ φυγε. Κάτω υπ άρχουν σ κουπίδια που έπεσαν από τον κάδο. Αυτά δεν µαζεύονται; Αλήθεια θα πρέπει να έχουν και κάποιο άλλο για ν α τα µαζέψει; Κύριε αντιδήµαρχε καλή η δηµοκρατία, κ αλά τ α δ ώρα σ τους υπαλλήλους α λλά θα π ρέπει ο κ α- θένας να αναλάβει τις ευθύν ες του. Κύριε αν τιδήµαρχε κ αθαριότητας εσείς ε ίστε ο π ολιτικός π ροϊστά- µενος των ε ργαζοµένων κ αι ε άν η πόλη δ εν είναι καθαρή την ευθύνη την έχ ετε ε σείς, ά ρα θα π ρέπει κ αι εσείς ν α ζητ άτε ευθύν ες α πό τ ους προϊσταµένους κ αθαριότητας κ αι να ρίχνετε και καµιά καµπάνα όπως λέει ο λαός. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΦΙΛΙΑΝ ΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΣΚ Με µε γάλη µου χ αρά έµαθα ό τι ο Μάρκος Φι λιάνδρας (τ αβέρνα Μου - ριά),γνωστός κ αι αγα πητός σ το Λου - τράκι,είναι υπ οψήφιος µε τ ον συν - δυασµό τ ου Χρήσ του Κο ρδώση σ τις εκλογές που θα γίνουν σ την Κόρινθο. Όλοι οι ε νασχολούµενοι µε τ α αθ λητικά τ ου δήµου µας γ νωρίζουν τη ν πλούσια π αραγοντική δ ράση τ ου φί - λου Μάρκου σχεδόν σε όλες της οµάδες του Λουτρακίου. Ενδεικτικά αναφέ ρω τ α 17 χ ρόνια που υπη ρέτησε τ ον Α ΟΛ,την π ροεδρία τ ου-σε π ολύ δύ σκολες ε ποχές-στον Ολ υµπιακό κ αι τη ν δί χρονη προεδρία τ ου σ την ν εανική οµάδα των Ασ τεριών του αγωνισ τή τ ου π ο- δοσφαίρου Τάσου Σιττέ. Ευχή µου ε ίναι,πιστεύω κ αι ό λων των Λουτρακιωτών,να εκλεγεί ο Μάρκος Φιλιάνδρας σ την ΕΠΣΚ έτ σι ώστε να υπάρχει ένας δικός µας άν θρωπος στην διο ργωνώτρια α ρχή τ ου αθ λή- µατος.ούτε έ νας ψήφος α π τις οµά - δες του δήµου δεν θα πρέπει να φύγει απ το Λουτ ράκι.. Μά ρκο Φι λιάνδρα καλή επιτυχία... Χωµατουργικά Ενοικιάσεις κάδων Ηλίας & Γιώργος Αγγέλου Αγησιλάου και Υψηλάντου, Λουτράκι ΛΟΥΤΡΑΚΙ τηλ.: (27440) 28647, (27440) κιν ΤΑ ΚΕΡ Η ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΑΣ Η ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ ΠΡΟΠΟ & ΛΟΤΤΟ ΜΕ COMPUTER ΜΗΝΑΣ ΜΗΤΡΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Π. ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ 32 ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΤΗΛ , Λουτρακίου - Περαχώρας Τοπική εφημερίδα Ιδιοκτήτης: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 3 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ./FAX: Κωδικός: 4017 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ - MANΩΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων και Κοινοτήτων 60 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώνυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: Καταγράμμα τηλ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1

3 30 Ιουνίου 2009 Σελ. 3 Όταν συσταθήκαμε σαν σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων τον Νοέμβριο του 2008 γνωρίζαμε πως υπήρχε ήδη πρόβλημα δυσλειτουργίας στο Λύκειο Λουτρακίου. Ωστόσο δώσαμε χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους να επαναφέρουν το σχολείο σε ομαλή λειτουργία. Στο διάστημα αυτό παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις και προσπαθήσαμε να γίνουμε γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στο Λυκειάρχη και το σύλλογο των καθηγητών, αλλά δυστυχώς οι προσπάθειες μας απέβησαν άκαρπες. Επικοινωνήσαμε με όλους τους φορείς που έχουν σχέση με το Λύκειο (Γραφείο Δευτεροβάθμιας, Λυκειάρχη, σύλλογο καθηγητών, μαθητές, γονείς και Δήμο). Αλλά το χάσμα επικοινωνίας ανάμεσα στο Λυκειάρχη και τους καθηγητές δεν μπόρεσε να γεφυρωθεί. Θύματα αυτής της κατάστασης είναι τα παιδιά μας. Αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ασυνεννοησίας των μεγάλων και έτσι το σχολείο τη χρονιά που πέρασε έχασε εντελώς τη σύστασή του, την ουσία και το κύρος του. Κανένας έλεγχος δεν υπήρχε για κανέναν. Ούτε για μαθητές, ούτε για καθηγητές. Αίθουσες Ε ΠΙ ΚΑΙ ΡΟ ΤΗ ΤΕΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑθΕΟ ωρου ΝΑΤΑ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΜΑΣ Και σ του βο διού τ ο κ έρατο π ου λ έει και η π αροιµία α πό τ ο Βήµα Λουτ ρακίου Πε ραχώρας κ αι τ ους φ ωτορεπόρτερ τ ου δ εν µπ ορεί ν α ξ εφύγει κ ανείς. Στην φ ωτογραφία β λέπετε τ ο γιατ ρό ηµήτρη Βασ ιλείου π ρώην δηµο τικό σύµβουλο µε τ ον δηµο τικό σύµβουλ ο Λάµπρο Παπαθεοδώρου, να τρώνε µαζί στη λ ίµνη της Βουλ ιαγµένης και ν α συ - ζητούν σαν κ άτι να ετοιµάζουν. Λέτε ν α σκέπτονται ν α δηµιου ργήσουν κ άποια δηµοτική κίνηση; ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ ΕΥΓΕ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μπράβο στη δηµοτική αρχή του δήµου Λουτρακίου Πε ραχώρας π ου ε γκαινίασε στην οδό Υψηλάντου 28 το στέκι των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες. Είναι µία ε νέργεια π ου π ραγµατικά δείχνει τ ο κ οινωνικό π ρόσωπο κ αι τις ευαισθησίες των συµβ ούλων τ ου π ροσωπικού τ ου δήµου κ αι π ροσωπικά τ ου δηµάρχου κ. Γιώργου Γκιώνη. Είναι έ νας χώρος κ ατάλληλα διαµο ρ- φωµένος γι αυτούς τους συµπολίτες µας όπου µε τη ν ανάλογη συµπεριφορά των υπαλλήλων του δήµου θα ξεφεύγουν και θα βρίσκουν τη θαλπωρή που τόσο την έχουν ανάγκη. Σ τα ε γκαίνια π ου έ γιναν την εκτ ός α πό τη ν υπ εύθυνη δηµοτική σύµβ ουλο κ. Πα πακωνσταντίνου κ αι µε ρικών ά λλων δηµο τικών συµβούλων π αρέστη κ αι ο δήµα ρχος ο οποίος µε τη σύν τοµη α λλά πολύ µεστή οµιλία τ ου έ δωσε τη σ ηµασία τ ου ν έου αυτού κέντρου. Και πάλι µπράβο! Λύκειο Λουτρακίου: SOS ΝΤΟΥΕΤΟ (ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ-ΠΛΗΚΤΡΑ) Τραγουδούν και οι δύο ελληνικό ρεπερτόριο, ζητούν συνεργασία για το καλοκαίρι, σε ταβέρνα resauran ουζερί κ.λπ. Περιοχή Κορινθίας (Λουτράκι-Ωραία Ελένη-Κόρινθο κ.λπ.) Πληρ. κ. Θόδωρος, τηλ. 697/ διαλύθηκαν, θρανία καταστράφηκαν, τουαλέτες κάηκαν, κουρτίνες σκίστηκαν, ψησταριές στήθηκαν (Βλέπε Τσικνοπέμπτη), κροτίδες έσκαγαν για μέρες μετά το Πάσχα μέσα και έξω από τις αίθουσες σε διαλείμματα αλλά και σε ώρα μαθήματος. Πολλές ώρες μαθημάτων χάθηκαν μ' αυτά και μ' αυτά και κερασάκι στην τούρτα το «κηδειόχαρτο» που αναρτήθηκε σε αίθουσες διδασκαλίας με το οποίο μαθητές ανακοίνωναν την κηδεία των εν ζωή καθηγητριών τους. Δεν είναι η κατάντια του σχολείου. Δεν είναι τα παιδιά μας που χάνουν το μέλλον τους. Είναι που σα γονείς φοβόμαστε πλέον για την ίδια τους τη ζωή. Τι μηνύματα παίρνουν τα παιδιά μας μέσα σε ένα τέτοιο σχολείο; Τι ιδανικά χτίζουν; Τι στόχους να βάλουν για τη ζωή τους όταν τίποτα δεν τους καθοδηγεί; Το σχολείο αυτή τη στιγμή είναι «ακυβέρνητο καράβι. Ποτέ άλλοτε δεν έχει βρεθεί το Λύκειο Λουτρακίου σε τέτοια κατάσταση. Το διαβεβαιώνουμε αυτό εμείς οι γονείς που κάποτε περάσαμε από αυτά τα θρανία, το διαβεβαιώνουν επίσης οι. καθηγητές που χρόνια τώρα το στελεχώνουν και το στηρίζουν. Το σχολείο πάσχει από Διεύθυνση. Πού ήταν ο κος Λυκειάρχης όταν γίνονταν τα παραπάνω γεγονότα; Πώς προσπάθησε να επαναφέρει την τάξη στο σχολείο; Πότε απευθύνθηκε στους μαθητές μετά την πρωινή προσευχή για να καταδικάσει τις λάθος συμπεριφορές; Πότε έψαξε τους υπεύθυνους; Πότε έδωσε ποινές σ αυτούς που πρωτοστατούν στη διάλυση του σχολείου; Πότε έψαξε τους υπεύθυνους; Πότε κάλεσε ένα σχολικό συμβούλιο που επανειλημμένα ζητήσαμε εμείς σαν σύλλογος γονέων; ΠΟΤΕ!!! Δεν είμαστε δικαστές για να δικάσουμε το Λυκειάρχη. Είμαστε όμως σε απόγνωση και γνωρίζοντας ότι Λυκειάρχης και καθηγητές δεν επικοινωνούν, δεν συζητούν και δεν έχουν διάθεση να συνυπάρξουν, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Τρείς λύσεις υπάρχουν: Ή να αλλάξει ο Λυκειάρχης ή να αλλάξουν οι καθηγητές ή να αδειάσει το σχολείο από μαθητές. Εμείς πάντως θέλουμε σχολείο για τα παιδιά μας. Το δικαιούνται τα παιδιά μας, Κανένας δεν έχει δικαίωμα να τους το στερεί. Αναλάβετε τις ευθύνες σας όσοι έχετε οριστεί απ την Πολιτεία να δίνετε λύσεις σε τέτοια ζητήματα. Αφήστε στην άκρη τυχόν κομματικά και πολιτικά σας συμφέροντα και σεβαστείτε τη θέση που βρίσκεται ο καθένας σας. Τα παιδιά μας κινδυνεύουν. ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΟ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Ο πιο χαρισµατικός ηγέτης όλων των εποχών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ( ) ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Επιµέλεια: Κώστας Στάµου Ενώ ο Ελευθέριος Βενιζέλος μεγαλουργούσε, οι ρίζες ενός υποβόσκοντος διχασμού, ο οποίος ξετυλίχθηκε σε χωρισμό του ελληνισμού, έγιναν ορατές στην Αθήνα, με το παλάτι να είναι άντρο των Γερμανών, που βασάνιζαν έναν ολόκληρο λαό κρυμμένοι πίσω από την πανελλήνια προσωπικότητά του. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το συνέδριο του Παρισιού τον Αύγουστο του 1918, σκοπός του οποίου ήταν ο διακανονισμός των διαφορών και εκκρεμοτήτων μεταξύ των νικητών και ηττημένων του Α Παγκοσμίου πολέμου. Ο Βενιζέλος, στηριζόμενος στο «Αρχαία εθνικοτήτων», προσκομίζει αδιάσειστα στοιχεία σχετικά με την αναγνώριση του αλύτρωτου ελληνισμού της Τουρκίας, με στόχο να πείσει τους συμμάχους και θα τα καταφέρει. Θα υλοποιήσει το όνειρο του ελληνισμού και θα μετουσιώσει τις προσδοκίες τόσων χρόνων σε θρύλο, αφού μεταφράσει τη Μεγάλη Ιδέα στη δημιουργία της χώρας των 5 θαλασσών και των 2 ηπείρων. Τα ελληνικά σύνορα προωθούνται μέχρι την Κωνσταντινούπολη και τη Μαύρη Θάλασσα, μαζί με τα παράλια της Μ. Ασίας και τα Δωδεκάνησα και μαζί προωθείται και το γόητρό του σε εθνικό αναδημιουργό. Τότε θα εκτιμηθεί επάξια η επίδοση του Έλληνα πολιτικού στο διεθνή διπλωματικό στίβο. Το προικισμένο μυαλό του θα αφήσει άναυδους όλους τους ομοτράπεζούς του, αφού πρώτα τους ξεγελάσει να υπογράψουν χωρίς να κατανοούν τι σημασία είχε η υπογραφή τους. Θα φτάσει στο αποκορύφωμα, παραδίδοντας μαθήματα σε Ευρωπαίους διπλωμάτες. Ίσως το γεγονός αυτό ενόχλησε κάποιους, ώστε να πραγματοποιήσουν την πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, αφήνοντας πληγή όχι στο σώμα, αλλά στην καρδιά του, μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ Η απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου έγινε στο σιδηροδρομικό σταθμό «Λυών» του Παρισιού τον Αύγουστο του 1920 και προκάλεσε κατάπληξη και αποτροπιασμό σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να διεκδικούμε τα πρωτεία χώρας, που προσπαθεί να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό της την ώρα που επιστρέφει «έχοντας στις βαλίτσες του» μια συνθήκη που διπλασιάζει εδαφικά και πληθυσμιακά τη χώρα που κυβερνά. Ο Βενιζέλος έλαβε μέρος στη διατύπωση με τους ηττημένους των συνθηκών ειρήνης, και πραγματοποιεί κατά το μέγιστο δυνατό τις αξιώσεις της Ελλάδας δια της υπογραφής της μέσω της Βουλγαρίας συνθήκης του Νεϊγύ στις 27 Νοεμβρίου του 1919 και της μετά της Τουρκίας των Σεβρών στις 10 Αυγούστου του Η Βουλή των Ελλήνων κήρυξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο άξιον της Ελλάδας ευεργέτη και σωτήρα της πατρίδας. Πιστεύοντας ότι η υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών έχει δημιουργήσει θετικότατο κλίμα, ο Βενιζέλος προκηρύσσει εκλογές για τη 1 Νοεμβρίου Παραγνωρίζει όμως την κούραση που έχει καταβάλει τον ελληνικό λαό, ο οποίος από το 1912 σχεδόν βρίσκεται συνεχώς σε πόλεμο. Καμία οικογένεια δεν έχει μείνει αλώβητη από τις επιπτώσεις του πολέμου. Με σημαία την αποστράτευση και τη λήξη των επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία, η αντιπολίτευση κερδίζει τις εκλογές και πράττει τα αντίθετα. Παρά τα εντονότατα διαβήματα των συμμάχων της Αντάντ, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Ο Βενιζέλος εξόριστος στο εξωτερικό προφήτευσε το αναπόφευκτο καταστροφικό μέλλον. Η πατρίδα έχασε τον τιμονιέρη της. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΡΙΠΠΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑ ων ΧωΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΗΛ.: ΚΙΝ.: Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος

4 Σελ. 4 Γράφει ο ΙωΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σ τ Αθίκια Κο ρινθίας αγ ρόκτηµα 3 στρεµµάτων µε 20 ρίζες ελιές. Τηλ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚ ΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Σ ΤΟ Λ ΟΥΤΡΑΚΙ 34 Τ.Μ. ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣ ΤΗ ΘΕΑ Κ ΑΙ Ι ΙΩ - ΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ: ΚΑΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚ ΟΠΕ Ο 125 ΤΜ ΕΝΤ ΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΛ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιαµέρισµα δύο δωµατίων, ισόγειο στο συγκρότηµα ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ. Τηλ ΚΥΡΙΑ α ξιόλογη ζη τά γ νωριµία µε κύριο ετών, ψηλ ό, κ ατά π ροτίµηση σ τρατιωτικό. Παιδί δεκτό. Κινητό ΠωΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ΠΕΤ 50 τ.µ. στο Λουτράκι 15ετούς λ ειτουργίας λ όγω συν ταξιοδότησης. Τηλ , Ενοικιάζεται κατάστηµα 65 τ.µ. και 30 τ.µ. πατάρι στην οδό Πε ριάνδρου 7 σ το Λουτράκι, κ. ηµήτρης Γέρου. Τηλ ΠωΛΕΙΤΑΙ ο ικόπεδο 6 σ τρεµµάτων πε ριοχή Κέντρο Γερμανικής Γλώσσας Πήρατε το µήνυµα; Τόσος ντόρος, τόση φασαρία, τόσες σπατάλες, τόσες ομιλίες ανά τη χώρα, τόσος τηλεοπτικός χρόνος, προς τιμήν των ευρωεκλογών κι όλα πήγανε χαράμι. Παρ όλο που δειλά-δειλά έδωκαν και δημοψηφισματικό χαρακτήρα, εντούτοις και τα δύο μεγάλα κόμματα, συγκρινόμενα με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, είχαν μείον στο ταμείο, με περισσότερη ζημιά, φυσικά, να έχει το κυβερνόν κόμμα. Φαίνεται πως το εκλογικό σώμα δεν αντέχει άλλο τα ψεύδη, τις απραγματοποίητες υποσχέσεις, τις κοροϊδίες. Εκείνο, όμως, που ιδιαίτερα δεν μπορεί να ανεχθεί, είναι τα σκάνδαλα και δόξα στην πολιτική σ αμφότερες τις παρατάξεις τα σκάνδαλα περισσεύουν. Μετά τις ενοχές που τους καταλόγισε ο ελληνικός λαός, είτε ψηφίζοντας μικρότερα κόμματα είτε απέχοντας από την εκλογική διαδικασία, έβαλαν τα κεφάλια μέσα και λένε «πήραμε το μήνυμα». Αν μετρήσουμε πόσα μηνύματα έχει στείλει, χρόνια τώρα, ο ελληνικός λαός κι εκείνοι λένε πάντα το ίδιο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως κανένα μήνυμα δε λαμβάνουν. Κι εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ή ο ελληνικός λαός στέλνει τα μηνύματα σε λάθος διεύθυνση ή οι αποδέκτες τα αρχειοθετούν στο χρονοντούλαπο και το μόνο που τους απασχολεί είναι πώς με διάφορα τερτίπια και πολιτικά τρικ θα φέρουν τους ψηφοφόρους κοντά τους για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αγνοώντας το μήνυμα. Απ ό,τι όμως ακούμε, τούτη τη φορά το εκλογικό σώμα είναι αποφασισμένο να επιμείνει στη σημασία του μηνύματος, γι αυτό θα λέγαμε στους αποδέκτες πως αν δεν αλλάξουν τώρα αμέσως τακτική, θα μετανιώσουν. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού πιστεύει σ ένα κράτος δικαίου ευαίσθητο και στοργικό. Σ ένα κράτος που οι εκφραστές του θα έχουν την ανάλογη παιδεία και γνώση και πάνω απ όλα θα εμφορούνται από αισθήματα ανθρωπιάς. Θέλει προστασία από την εγκληματικότητα. Θέλει προστασία από τα σμήνη των λαθρομεταναστών που εισρέουν καθημερινά από ξηρά και θάλασσα. Θέλει προστασία από τα καρτέλ και τις συντεχνίες. Θέλει προστασία από την ακρίβεια. Αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει ο ελληνικός λαός, διότι αυτό, το αυτονόητο, δυστυχώς είναι διαρκώς υποσχόμενο από τους πολιτικούς μας ταγούς και αιωνίως ζητούμενο από τους πολίτες. ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ Λουτ ρακίου σ τη β ιοτεχνική Ζώνη. Τηλ , κ. Κώστας Ενοικιάζεται τριάρι 1ου κ αινούργιο, σε τετ ραπλοκατοικία στη περιοχή Σχολής Μηχανικού µε τζάκι, αυτόνοµη θέ ρµανση, θέ ση π άρκιν κ αι α ποθήκη, 400 µέτ ρα α πό τη θά λασσα, θέ α, ησυχ ία. Τηλ ΠωΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚ ΟΠΕ Ο 250 τ.µ. εντός σ χεδίου σ το Λουτ ράκι. Πληροφορίες τηλ έφωνο: , ΓΥΝΑΙΚΑ α λλοδαπή ανα λαµβάνει π αιδιά π ρος φύλαξη, κ αθαρίζει σ πίτια, τηλ , κιν ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚ ΟΠΕ Ο 2 σ τρεµµάτων σ την Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Αγιοι Θε όδωροι. Τηλ , , ΚΥΡΙΑ κ άτοικος Λουτ ρακίου ζη τά ε ργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωµένων, περιοχή Λουτρακίου. τηλ ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, αξιόλογη, ζητά εργασία ως νυχτερινή ή καθηµερινά εσωτερική ή Σαββατοκύριακα για φύλ αξη π αιδιών ή κυ ριών (ό χι κ ατάκοιτες) ή ως µαγ είρισσα (διεθνή µαγ ειρική) ή κ αµαριέρα, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Λουτράκι ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 300 τ.µ. (περίπου) και µε αύλιο χώρο 100 τ.µ. (περίπου) επί της οδού Χρ. Θώ δη, αρ. 34 (πρώην δηµοτικός παιδικός σταθµός). Τηλ. επικοινωνίας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Λουτράκι κατάστηµα 41 τ.µ. επί της οδού Κουν τουριώτη α ρ. 5, τηλ. ε πικοινωνίας από ώρα 8.00 π.µ. έως µ.µ. στο και από µ.µ. έως µ.µ. στο ΚΥΡΙΑ Ελλ ηνίδα κ άτοικος Λουτ ρακίου ζη τά ε ρ- γασία για φύλ αξη π αιδιών ή ηλ ικιωµένων. τηλ Ενοικιάζεται ταβέρνα στο Λουτράκι η γνωστή σε όλους ΤΟ ΛΙΧΝΑΡΙ πλήρως εξοπλισµένη και µε την καλύτερη θέα λόγω σύνταξης. Τηλ Πωλείται αγ ροτεµάχιο 2 σ τρεµµάτων µε ρί ζες ε λιές σ τα Ε ξαµίλια Κο ρινθίας, (κοντά στον Προαστιακό). Πληροφορίες κ. ρίτσας, κ αθηµερινές: , , Σ αββατοκύριακα ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι γωνιακή µο νοκατοικία 65 τ.µ. στον κεντρικό ισ τό της πόλης. Τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα στο Λουτράκι στην οδό Μπ ολέτη 6 28 τ.µ. ανακ αινισµένο. Τηλ ΚΥΡΙΟΣ ζητά γυναίκα για συγκ ατοίκηση ή συµβίω ση οικ ονοµικά αν εξάρτητος έως 55 ετών, κ. Μάν θος. Τηλ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χρονικώς σε µονοκατοικία οροφοδιαµέρισµα 98 τ.µ., 50 µ. α πό τη θάλασσα, γωνιακό, σ την οδό Αιγαίου 5. Τηλ και ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 140 τ.µ. τύπ ου Τα Γερµανικά είναι απλά... αρκεί να έχει κάποιος τον τρόπο Λειτουργούν Τµήµατα - Παιδικά - Εφηβικά - Ύλης Σχολείου - Ενηλίκων Π. ΓΕΡΟΥ, Ξενοφώντος 15 Λουτράκι, , ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ βίλα, δρυς πατώµατα, σκάλες δρυς, ταράτσα µονωµένη, πάρκινγκ 50 τ.µ., τιµή λογική. Τηλ , ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 110 τ.µ. τύπ ου βίλας, π εριβόλι 200 τ.µ. µε οπωροφό ρα δέντρα, 2 πάρκινγκ, κάγκελα γύρω γύρω, µέσα σ το πράσινο , ΠΩΛΕΙΤΑΙ ταξί Μερσεντές ή άδεια µε το αυτοκίνητο ή και ξεχωριστά. Τηλ ΠωΛΕΙΤΑΙ µηχανή Kawasaki KLE 500 (Μαύρο-Χρυσαφί) µοντέλο '06 µε χλµ. Πληροφορίες τηλ τα Áˆˇ Υποδοχή Πρωτοµαγιάς ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ KNAUF ΚΟΛΛΑ DUROSTICK-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Πωλούνται πολυτελείς μονοκατοικίες και διαμερίσματα Οι σκύλοι καλά περνάνε εμείς; 30 Ιουνίου 2009 ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 1-15 ΙΟΥΛΙΟΥ Πληµµύρισε τ ο Λουτ ράκι α πό λουλούδια. Αυτή η φ ράση ακουγόταν σε ό λη τη διαδ ροµή. Η οµάδα συν εργασίας τ ου Σώµα - τος Ελλ ηνικού Οδη γισµού για τρίτη συν εχή χ ρονιά υπ οδέχθηκε τ ο µή να της άνοι ξης κ αι των λουλουδιών. Με τη χ ορηγία τ ου Πνευµατικού Κέ ντρου τ ου ή- µου µας, µας π αραχωρήθηκε η Φιλαρµονική µε τις µαζορέτες, το αµαξάκι του κ. Τσεκούρα Αργύρη µε το αλογάκι του και χίλια µπουκέτα λουλουδιών, που ετοίµασαν τα αν θοπωλεία τ ου τ όπου µας. Έτσι κ άνοντας µια ωραία π αρέλαση, ξ εχύθηκαν σ την κ εντρική λεωφόρο µε τ α κ αλάθια γ εµάτα λουλούδια. Κυ ρίες της οµάδας συνεργασίας, οδη γοί κ αι π ουλιά µοίραζαν µπ ουκέτα σ τα διε ρχό- µενα αυτ οκίνητα α λλά κ αι σ τα καταστήµατα. Ήταν µια όµο ρφη νότα τη ν π αραµονή της Πρ ωτο- µαγιάς. Ευχαριστούµε π ολύ τ ο Πν ευµατικό Κέ ντρο κ αι ιδιαίτε ρα τ ον κ. Μιχ. ρίτσα, τον κ. Τσεκούρα, τη Φιλαρµονική, τις µαζορέτες αλλά και σ το Ασ τυνοµικό Τµήµα π ου µε τη β οήθεια τ ου π εριπολικού καταφέραµε να παρελάσουµε. Για το ΣΕΟ Η υπεύθυνη της οµάδας συνεργασίας Ελένη Κώνστα ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Μελ. Μερκούρη Λουτράκι τηλ.: (2744) , κιν

5 Με το χέρι στην πένα Κατάχρηση εξουσίας στην καθηµερινότητα 30 Ιουνίου 2009 Σελ. 5 Γράφει η ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΟΥΛΟΥ Αυτή τη φορά δεν ήξερα πραγµατικά µε τι να ασχοληθούν οι αράδες µου. Φαντάζει αστείο που στην αρχή όταν µου δόθηκε η δυνατότητα για το δηµόσιο λόγο νόµιζα πως τα θέµατα κάποτε θα στέρευαν, τα θέµατα όµως είναι τόσα πολλά και ανεξάντλητα που όρεξη να έχεις. Στην τωρινή µου επιλογή έχω σαν θέµα την κατάχρηση της εξουσίας στην οποιαδήποτε µορφή της. Αυτό είναι κάτι που το αντιµετωπίζουµε καθηµερινά και πολλές φορές δεν τα αντιλαµβανόµαστε. Κατάχρηση εξουσίας δεν µπορεί να γίνει σίγουρα από ένα µικροπωλητή στη λαϊκή αγορά γιατί εκεί την εξουσία την έχουµε εµείς, αφού είναι στη δική µας κρίση αν θα αγοράσουµε ή όχι από τον πάγκο του. Κατάχρηση εξουσίας όµως µπορεί να γίνει από έναν υπάλληλο σε κάποιο οργανισµό, δυσκολεύοντάς µας την εξυπηρέτηση, η ακόµη ξεπερνώντας µε ζήλο τα καθήκοντά του και όλα αυτά απλά γιατί δεν του άρεσε η έξυπνη ανταπάντηση που του δώσαµε στα κακώς κείµενα που µας έλεγε. Κατάχρηση εξουσίας µπορεί ακόµα να γίνει και από ένα εργαζόµενο που έχει µια υψηλή θέση, ένα διευθυντή π.χ. Ο οποίος αν και υπάλληλος ο ίδιος, νιώθει τη δύναµη που έχει στα χέρια του και τη διαχειρίζεται µε άδικο τρόπο. Ίσως σας φάνηκε περίεργο που αναφέρθηκα στη θέση του διευθυντή ως θέση υπάλληλου, αλλά για ξανασκεφτείτε το, αν δεν είναι στην κατοχή του διευθυντή µια επιχείρηση, τότε δεν είναι και ο ίδιος υπάλληλος των κάτοχων αυτής; Παρόλα αυτά εκείνος νιώθει δυνατός και προσφέρει και χαρτοµάντιλο στον εκάστοτε εργαζόµενο που νιώθει το φόβο της απόλυσης και ιδρώνει. Η κατάχρηση της εξουσίας (όσο και αν φοβίζει η λέξη) είναι κάτι που συµβαίνει καθηµερινά και επιφέρει πολλές συνέπειες. Κλείνοντας το κείµενό µου θα σας αναφέρω κάποιους από τους τρόπους που µπορούµε να αντικρούσουµε αυτό το φαινόµενο, που προέρχεται από ανθρώπους που είτε έχουνε έλλειψη επαγγελµατισµού, είτε κουβαλάνε προσωπικά βιώµατα, είτε απλά δεν κάνουνε καλά τη δουλειά τους. Πρώτον, εξηγούµε µε ηρεµία αυτό που πρέπει να εξηγήσουµε. εύτερον λειτουργούµε σκεφτόµενοι ότι ο απέναντί µας έχει καλή σκέψη και έλλειψη εµπάθειας. Έτσι µε αυτά τα βήµατα θα προσπαθήσουµε να βρούµε τη δικαίωσή µας, είτε αυτό άφορα τις εργασιακές µας σχέσεις, είτε αυτό άφορα τις σχέσεις µας στις καθηµερινές ανθρωπινές επαφές. Σας χαιρετώ. A Βραβείο για την Πέγκυ A' Βραβείο απέσπασε η Πέγκυ Παπαθεοδώρου, σπουδάστρια πιάνου του Ωδείου μας από την τάξη της κ. Τατιάνας Σαουλίδη, η οποία διαγωνίστηκε στην A' Κατηγορία Πιάνου στον 19 Πανελλήνιο Διαγωνισμό Οργάνων που διοργάνωσε η Χ.Ο.Ν. (Χορωδία & Ορχήστρα Νέων), την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Απριλίου fax: Ο φούρνος της Χαράς ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ...δεχόµαστε και παραγγελίες......ψήνονται φαγητά στο φούρνο... ΨΩΜΙ ΖΥΜΩΤΟ ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΠΑΞΙΜΑ ΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ κ.ά. Τηλ.: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 26, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ορθοπεδικά & ιατρικά είδη ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Σε φροντιστήριο µε 12ετή πείρα ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΟ ΤΗΛ / ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1

6 Σελ Ιουνίου 2009 Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ Ενδο-σκοπήσεις Χωρίς σπίτι δεν υπάρχει δουλειά. Χωρίς δουλειά δεν υπάρχει σπίτι. Χωρίς σπίτι και δουλειά δεν υπάρχει δηµοκρατία. εν ξέρω αν η Αριστερά είναι ευχαριστηµένη από τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών. Αν όχι ή αν νοµίζει πως πρέπει ν άλλαξει ρόλο (ίσως και ύφος), τότε πρέπει να µπει σε µακρά περίοδο ανα-δια-τάξεων Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ δεν είναι ενιαία αλλά δεν ταυτίζεται πλέον ούτε µε τον «νεκρό αριστερισµό» ούτε µε τον «απλοϊκό παλαιοαριστερισµό». Η Αριστερά δε φοβάται την κοινωνία της τεχνολογίας και της γνώσης αλλά έχει χρέος να αποτρέπει την εµπορευ- µατοποίηση των µη εµπορευµατικών τοµέων της ζωής, ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ αναστοχασµοί ως επαναδιάταξη της πολιτικής δραστηριότητας είναι αναγκαίοι. Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ως νέος «οραµατιστής γεωαρχιτέκτονας», πρέπει να αναζητεί νέο στίγµα «χωρίς στερεότυπα, προδιαγραµµένες ουτοπίες και εύκολες βεβαιότητες». Κι αυτό µπορεί να το πετύχει εάν στραφεί προς την κοινωνία της αλληλεγγύης, του ελέγχου της αγοράς και της επανενεργοποίησης της πολιτικής σκέψης και δράσης. Τα περιθώρια για τη δηµιουργία δικτύου κοινωνικής προστασίας των αδυνάτων είναι τόσο µεγάλα όσο η Αριστερά το διεκδικήσει (χωρίς φιλανθρωπίες ή επιλεκτικά προσανατολισµένες παροχές). ΘΑ ΗΤΑΝ κρίµα να χρησιµοποιήσει και η Αριστερά την «παγκοσµιοποίηση» ως άλλοθι η ως νοµοτέλεια. ΕΝ ΑΡΚΕΙ να αφορίζουµε τις αθλιότητες του καπιταλισµού ή να επαγγελλόµεθα την κατάργηση της αγοράς. Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ έχει ιστορικά ταυτισθεί µε την ανθρώπινη χειραφέτηση. Η ελευθερία (ως κατάσταση) και η ισότητα (ως σχέση) συνιστούν αναγκαίες προϋποθέσεις για αναγνώριση και χρήση δικαιωµάτων. Οι νέες συνθήκες (τεχνολογία, πληροφορική) διαµορφώνουν νέα δικαιώµατα, νέους µηχανισµούς άµυνας, νέα αντίληψη για τη δικαιοσύνη. εν αρκούν τα παλαιά σλόγκαν. ΟΥΤΕ η παγκοσµιο-φοβία, ούτε η απαλλαγή της οικονοµικής πο- Ούλριχ Μπεκ λιτικής από την πολιτική ευθύνη, ούτε η διαχείριση της αβεβαιότητας µε λιγότερη δηµοκρατία συνιστούν µοντέλο εξόδου από την κρίση. Εάν πιστεύουµε ότι τα κοινωνικά αδιέξοδα ποτέ δεν είναι οριστικά, αλλά και δεν ξεπερνιούνται µε µύθους, πρέπει να συγκρουστούµε µε την «πραγµατικότητα» (χωρίς όµως ν αποµονωνόµαστε πολιτικά). ΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ στην ύπαρξη χαµένων ανθρώπων ή χαµένων ψήφων. Ως την ώρα «χαµένες πολιτικές» πληρώνουµε. ΕΝ ΜΑΣ λείπουν θεσµοί, ιδρύ- µατα, νόµοι, προγράµµατα, ιδέες, εκστρατείες ενηµέρωσης. Η πολιτική ιδεολογία, η κοινωνική αλληλεγγύη και η ειλικρινής αριστερή συνοδοιπορία είναι ελλειµµατικές. ΕΝ ΕΙΝΑΙ οι απέχοντες υπεύθυνοι για την αποχή τους. Ο καπιταλισµός είναι ο δράστης και η Αριστερά ο «δια παραλείψεως» συνεργός. ΤΕΛΟΣ οι αθωότητες. Καιρός για αυτο-κριτική. Επίκαιρα Κείµενα ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. ˆˇ αίου η τιμή διεθνώ έ σε κάτω, όμω δώ τα αύσιμα, μιας ιάν νε τον άτ! ότε που ήˆαν ανάκριβ, ά- νω α ό ε ατ - σαˇ άνˆα, αι με το ζόρι ο αό ˆ ο έ ανε αγάνˆα, άει να πέσει η τιμή, σχεδόν σˆο ένα τέˆαˇ - ˆ, ΓΙΑΤΙ Ε ΦΤΗΝΑΙΝΟΥΝΕ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ; δώ δ ν πέφτει δυστυχώς ούτε σˆο ένα δέ ατ! Με πˇ όφαση τα αύσιμα, όλα τα χαν σα ˆάρει, ρέ ει να τα φτηνύν νε, α - ά αυτοί χαμπάρι! οι μας τσου- ˇ φλίζ νε, ρώτη η ΔΕΗ μας ψήνει, κι ενώ πέσαν ˆα καύσιμα, η ακρίβεια έχει μείνει! ˆ ά π ηγών ν τ αό, ˆον άν νε φτωχό- ˆ ˇ, ακρίβεια, είνα, αναδ ειά, κι όλα πˇ ˆ ο χει- ˇ ότερ! ίτˇ ο τη αμόλυβδη - ντεύει ευρώ να ιάσει, ηρώνει ο κα- ˆαναλωτής και ˆου ρχεˆαι να σ άσει! Να ε ιβά ν διατίμηση; α- νένας δ ν τ - μάει, έχ ν σˆˇ αγγί ει τ αό, κι α ό τη φούˇ α σ άει! Φ Αφοι ΦΑΝΗ οικοδομικες επιχειρησεις ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Αντισεισµική υπερπολυτελής κατασκευή Ελ. Βενιζέλου 46 Λουτράκι τηλ. (2744) ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αγοραπωλησίες ενοικιάσεις ακινήτων ˆ ου Πανελλαδικού Κτηματομε ιτικού Γραφείου E-REAL ESTATES ηµήτριος εδάκης - Ευαγγελία εδάκη τηλ , ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1

7 30 Ιουνίου 2009 Σελ. 7 Η Club Hoel Casino Louraki Χρυσός Χορηγός του 56ου Ράλλυ Ακρόπολις ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ Ένα από τα σπουδαιότερα των τελευταίων ετών ήταν το 56ο Ράλλυ Ακρόπολις, 7ος γύρος του WRC, που πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά στο Λουτράκι, με χρυσό χορηγό την Club Hoel Casino Louraki. Ο αγώνας, που διοργανώνεται από την ΕΛΠΑ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, ξεκίνησε την Πέμπτη 11 Ιουνίου από τον Ισθμό της Κορίνθου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, με τον τερματισμό των αγωνιστικών αυτοκινήτων στις εγκαταστάσεις του Club Hoel Casino Louraki. Κατά γενική ομολογία, ήταν ένας από τους πλέον συναρπαστικούς στην ιστορία της διοργάνωσης, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται όχι μόνο με όρους ταχύτητας, αλλά και στρατηγικής. Οι διαρκείς ανατροπές κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των χιλιάδων φίλων του αθλήματος, οι οποίοι βρέθηκαν στο Λουτράκι και παρακολούθησαν τις ειδικές διαδρομές, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Η ευχάριστη έκπληξη του αγώνα ήταν η επικράτηση ενός ελληνικού πληρώματος στην κατηγορία Παραγωγής (PWRC). Οι Λάμπρος Αθανασούλας και Νίκος Ζακχαίος, οι οποίοι μάλιστα ζουν στο Λουτράκι, αγωνίστηκαν απέναντι στους κορυφαίους συνδυασμούς της κατηγορίας και κατάφεραν με τη νίκη τους να φέρουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο αγωνιστικό προσκήνιο. Η διάκριση των δύο Ελλήνων ήταν η ιδανική κατάληξη για τη διοργάνωση, που επισφράγισε με τον καλύτερο τρόπο την ανάδειξη του Λουτρακίου στο νέο προορισμό του αναγεννημένου εφ όλης της ύλης Ράλλυ Ακρόπολις. Η φιλοξενία της διοργάνωσης, από φέτος και για τα επόμενα δύο χρόνια, μετατρέπει την περιοχή της Κορινθίας σε διεθνή πόλο έλξης για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος. Ο κ. Αντώνης Στεργιώτης, Διαχειριστής της Club Hoel Casino Louraki, δήλωσε σχετικά: «Η διεξαγωγή του 56ου Ράλλυ Ακρόπολις στο Λουτράκι μας έκανε διπλά υπερήφανους. Αφενός γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να ταυτίσουμε την πόλη μας με έναν θεσμό παγκοσμίου κύρους και εμβέλειας και αφετέρου γιατί συνοδεύτηκε από τη σπουδαία επιτυχία δύο συντοπιτών μας. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα την επιλογή της Club Hoel Casino Louraki να στηρίξει ως χορηγός, τόσο την υποψηφιότητα του Λουτρακίου, όσο και την ίδια τη διοργάνωση. Γι αυτό και θα συνεχίσουμε με συνέπεια, στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να ενισχύουμε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής». Μουσικές Βραδιές Πανσελήνου Στο φως του Φεγγαριού οι Αρχαιολογικοί Χώροι της Κορινθίας πλημμυρίζουν από νότες Κλασικής Μουσικής με Μέγα Χορηγό την Club Hoel Casino Louraki. Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009, στις 21:00, οι Αρχαιολογικοί χώροι της Κορινθίας ανοίγουν τις πύλες τους, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στις «Μουσικές Βραδιές Πανσελήνου».Υπό το φως της καλοκαιρινής πανσελήνου, κάτοικοι και επισκέπτες του Νομού Κορινθίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μαγικό ταξίδι στην κλασσική μουσική, με φόντο τα μοναδικά αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής.τρία φημισμένα αυστριακά συγκροτήματα, θα παρουσιάσουν ταυτόχρονα συναυλίες κλασσικής μουσικής στην Αρχαία Νεμέα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας και στην Αρχαία Κόρινθο Ναό Οκταβίας. Στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νεμέας, το συγκρότημα «Haydn Trio Eisensad» θα αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του μουσικού του προγράμματος στην επέτειο, που φέτος εορτάζει το Αυστριακό κράτος, των 200 ετών από τον θάνατο του επιφανή αυστριακού συνθέτη, Joseph Haydn.Το συγκρότημα «Chrisian Haimel & Ausrian Guiar Quare» με κλασικές κιθάρες θα ερμηνεύσει για τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Σικυώνας, έργα των A.Barrios Mangore, I.Albeniz, F.M.Torroba, A.Piazzola, G.Bize, P.Bellinai και F. Carulli.Τέλος, στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου στο Ναό Οκταβίας, το συγκρότημα «Trombone Aracion» θα παρουσιάσει έργα κλασικών δημιουργών όπως των W.A.Mozar, J.Haydn, C.Debussy αλλά και σύγχρονες δημιουργίες των P.Desmond, Beales, και G.Richards. Οι «Μουσικές Βραδιές Πανσελήνου» στους Αρχαιολογικούς χώρους της Κορινθίας τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και εντάσσονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Βραδιές Πανσελήνου», που πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, ενώ διοργανωτές είναι η ΛΖ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας και οι Δήμοι Κορινθίων, Νεμέας και Σικυωνίων.Μέγας Χορηγός των Μουσικών Βραδιών Πανσελήνου είναι και φέτος, όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια, η Club Hoel Casino Louraki. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με στόχο τη συμβολή της εταιρείας στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κορινθίας και την ποιοτική τουριστική προβολή του τόπου. Η σταθερή στήριξη του θεσμού των «Μουσικών Βραδιών Πανσελήνου» αποτελεί τεκμήριο της δέσμευσης της Club Hoel Casino Louraki στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στην επιλογή της να συμμετέχει με συνέπεια και συνέχεια στην ανάπτυξη της περιοχής.αντίστοιχες συναυλίες κλασσικής μουσικής, στους ίδιους χώρους, με τη χορηγία της Club Hoel Casino Louraki, θα πραγματοποιηθούν και στην Αυγουστιάτικη πανσέληνο, την Πέμπτη 6 Αυγούστου ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 38 ΤΗΛ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δέχεται καθημερινά 9:00-13:00 & 17:00-21:00 και Σαββάτο - Κυριακή ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Διον. Σολωμού 18 Λουτράκι Κορινθίας τηλ κιν Ιατρείο: Ελ. Βενιζέλου 36 ΛΟΥΤΡΑΚΙ υγεία diagnosics Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΩΝΑΣΕΙΟΥ Κ.Χ.Κ. Περιάνδρου 25 Κόρινθος Τηλ.: Fax: Κινητό Αχρείαστοι να ναι ΜΠΕΤΙΝΑ ΣΙΝΤΕΡ - ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ τ. Ιατρός Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" Ιατρείο: Ερμού 28-30, Κόρινθος Τηλ.: Κιν.: AHMAD KHALID ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Τ. ΙΑΤΡΟΣ ΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΓΟΛΟΓΙΑ ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟ PEELING Σύμβαση με Ταμεία: Δημόσιο - ΤΕΒΕ - ΤΑΞΥ - ΤΙΔΚΥ Δέχεται: Πρωί & Απόγευμα: Τετάρτη απόγευμα & Σάββατο κλειστά Τηλ. Οικίας: ΑΘΗΝΑ: Tηλέφωνα: Ιατρείου: Κινητό: Δέχεται 9-1 και ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ τ. Ιατρός Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πειραιά Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Κλινικής Παλ. Φαλήρου ΕΛΕΓΧΟΣ: ΙΛΙΓΓΟΥ, ΕΜΒΟΩΝ, ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Ιατρείο-Οικία: Σολωμού 7-9 Λουτράκι Τηλ. (27440) (Fax) Κινητό: , Aθήνα: ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Από Διασταύρωση Σχολής Μηχανικού προς Καζίνο ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑ- ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤωΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Αθ ΗΝωΝ, τ. Ιατρός Πανεπιστηµιακής Πνευµολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου ΣΩΤΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 55 ΛΟΥΤΡΑΚΙ Πλήρης λειτουργικός έλεγχος αναπνοής Ιατρείο Άσθµατος & Αλλεργίας Ιατρείο ιακοπής Καπνίσµατος ΕΧΕΤΑΙ καθηµερινά 9:00-1:30 απόγευµα Ε,ΤΡ, ΠΕ Τηλ , κιν.: Dr. ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Διδάκτωρ Ορθοπαιδικής Παν/μίου Ιωαννίνων Μετεκπαίδευση: Balgris Hospial Ζυρίχης ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ, ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ωράριο λειτουργίας: 9-12 π.μ., μ.μ. Ιατρείον: Αλκυονίδων 1, Λουτράκι Τηλ. Ιατρείου 27440/64655, κιν ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ε-MAIL ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ: - ΤΑΞΥ

8 Σελ Ιουνίου 2009 Λ-Π ΤΩΡΑ ONLINE ΣΤΟ hp://www.korinhia.ne/vima-lourakiou

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Ο Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ Το σχολείο ετοιμάζει τα παιδιά να ζήσουν ως ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες. Το σχολείο για να το πετύχει αυτό φροντίζει ώστε οι δάσκαλοι και οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η HM: 24/10/2016 21:39:07. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 18804 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντίστασης Λουτράκι, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 Τ.Θ.: 534, 715 00 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 763141 FAX: 2810 762701 www.ppkae.gr / e-mail: info@ppkae.gr Αγαπητοί φίλοι, Κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία: Λουκία Κολλάρου AΓΩNEΣ ΔPOMOY ΣTHN THNO

Φωτογραφία: Λουκία Κολλάρου AΓΩNEΣ ΔPOMOY ΣTHN THNO Φωτογραφία: Λουκία Κολλάρου AΓΩNEΣ ΔPOMOY ΣTHN THNO Στοιχεία Διοργάνωσης Φωτογραφία: Λουκία Κολλάρου Ονομασία: Tinos Running Experience Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Τόπος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Πηγή 1 η : 3 Απριλίου 2015, Εφημερίδα Τα Σχολικά Νέα, εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ήμος ωρίδoς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ήμος ωρίδoς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε Ο Ρ ΤΑ Σ ΜΟΥ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ε ΠΕ Τ Ε Ι ΟΥ 25ης Μαρτίου 1821 Μάρτιος 2012 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηεπέτειος της 25ης Μαρτίου, είναι µια ξεχωριστή µέρα για όλους τους Έλληνες. Είναι µέρα µνήµης και

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ) Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας βρέθηκε το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στη Μαρίνα Φλοίσβου. Αλλεργιολόγοι βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών 15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών Κατασκήνωση 15 ης Ομάδας Προσκόπων Αθηνών 7-16 Ιουλίου 2015 Λίμνη Ηραίου, Λουτράκι Αγαπητοί γονείς, Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ομάδα έχει ξεκινήσει τις ετοιμασίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ. Προτεραιότητα οι κοινωνικές ανάγκες και η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φ. 85 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ www.gnomipoliton.wordpress.com ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ Την 1η Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΩΔΩΝΑΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΩΔΩΝΑΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΕΝΩΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΩΔΩΝΑΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η 4 ου Νάιου δρόμου Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Η Ε.Κ.Α. Δωδώνη Ιωαννίνων και οι Σύλλογοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 4 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Ενηµέρωση Προβλήµατα λειτουργίας Ε.Ε. Ν.Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, συγνώµη για την καθυστέρηση αλλά πληρώναµε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Το Σάββατο 17/1/2009 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου µας στην Αθήνα και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Το Σάββατο 17/1/2009 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου µας στην Αθήνα και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 Το Σάββατο 17/1/2009 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου µας στην Αθήνα και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η συµµετοχή του κόσµου ήταν καλή

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του 5 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Προκήρυξη του 5 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ Προκήρυξη του 5 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ Ο Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και με την Περιφερειακή Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη. Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου

Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη. Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στο 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών Φίλες και φίλοι Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αιρετών Γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου Τμήματα : Α1 Α2 1 Τα Δικαιώματα Των Παιδιών Μαθητές : Νίκος Τσουκανάς Σπύρος Κούφαλης Αναστάσης Παπαχρήστος Σπύρος Φραγκούλης Τάσος Χούσος Εκπαιδευτικοί Δρεπανόπουλος Νίκος, Γυμναστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη»

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» Συνέντευξη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν ανοιχτά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, Μαρούσι ΤΗΛ FAX

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, Μαρούσι ΤΗΛ FAX 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβίδας ( ) Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου Τηλ. Fax : / Κοιν.

Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβίδας ( ) Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου Τηλ. Fax : / Κοιν. Ψαθόπυργος, 19/05/2011 ΑΠ :2 Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβίδας (6974360502) Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου 66-26504 Τηλ. Fax : 2 6 1 0 / 9 3 1. 5 4 1 www.psathopirgos.gr Προς: Κοιν. : Αξιότιμο Δήμαρχο Πατρέων. κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρής Γιώργος. Αλιάι Αουλόνα

Αλεξανδρής Γιώργος. Αλιάι Αουλόνα Γ1 "Πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε σε μια χώρα που μας παρέχει εκπαίδευση. Πρωταρχικός μας ρόλος είναι να σεβόμαστε τους καθηγητές και τους συμμαθητές μας και να απαιτούμε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» -

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - http://blogs.sch.gr/nikitpapa ΜΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ «Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» 1. κ. Κωσταντινίδου υπηρετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα σας, Καλοσωρίζω όλους και

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία

Μανίκας Γιώργος. Μανιάτη Ευαγγελία Γ3 «Ειδικότερα εμείς ως μαθητές, οι οποίοι δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να ελέγχουμε άμεσα με το δικαίωμα της ψήφου μας τη δημοκρατία της χώρας μας, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να υπάρχει δημοκρατικός

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με μεγάλη μας χαρά, σας παρουσιάζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει ο Δήμος μας με την επιμέλεια του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ και σε συνεργασία με Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

8ος Αγώνας Δρόμου Πανεπιστημίου Κρήτης

8ος Αγώνας Δρόμου Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8ος Αγώνας Δρόμου Πανεπιστημίου Κρήτης 15 Νοεμβρίου 2009 http://race.edu.uoc.gr Αγώνας Δρόμου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Δρ. Δημήτρη Κοντίδη. στην Τελετή Αποφοίτησης. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαιρετισμός Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δρ. Δημήτρη Κοντίδη στην Τελετή Αποφοίτησης Τετάρτη και Πέμπτη, 19-20 Ιουνίου 2013, Λεμεσός Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έντιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 37 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Πέµπτη, 29 εκεµβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 37 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Simerini 21/02/2010 ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΖΑ Πόσο φεµινίστριες είναι οι Κύπριες; Κάποτε µιλούσαµε για ισότητα µεταξύ των δύο φύλων. Τελικά, εν έτει 2010, το ωραίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδης ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410 29122 ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax 27440 65166 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τηλ. 27410 33324,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997. ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός

ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997. ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός ΤΑ ΝΕΑ, 25/09/1997 ΕΛΛΗΝΙ ΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Κάθε ηµέρα λύσεις Ανελέητος ανταγωνισµός Άρωµα γυναίκας Κυρίες της Αυτοδιοίκησης Της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ ΗΛΙΚΙΑ: «"ΤΑ ΝΕΑ" έχουν πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Σχεδίου Εργασίας Project

Σχεδιασμός Σχεδίου Εργασίας Project ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 7 ΗΣ ΠΕΡΙΦ. Δ.Ε. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία 14-10-2014 Σχεδιασμός Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed Ταξική Ενότητα Εργαζομένων Forthnet - Netmed ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ Πέμπτη 6/6 /2013, 11:00-19:00 Γραφεία ΟΓΕ, Πλ.Ατταλείας,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Λ. Συγγρού 80-88, ΤΚ:11741 Αθήνα e-mail: syllogos.patt@gmail.com. https:// syllogospatt.wordpress.com τηλ. προέδρου: 6932442294 τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Ήδη έχουν ειπωθεί αρκετά. Τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο λαός την γνωρίζουμε όλοι. Ξεθεμελιώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις για τις οποίες έχει χυθεί πολύ αίμα. Για μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί δημοσιογράφοι Α Δημοτικό Κολοσσίου

Μικροί δημοσιογράφοι Α Δημοτικό Κολοσσίου Μικροί δημοσιογράφοι Α Δημοτικό Κολοσσίου Οι μεγάλοι θυμούνται τα δικά τους σχολικά χρόνια Ο παππούς μου ονομάζεται Μιχάλης Νεοφύτου. Πήγαινε στο ίδιο δημοτικό με εμένα. Τότε όμως υπήρχαν μόνο δύο αίθουσες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγή. Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων 1 Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 26ης Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 26ης Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Ιουλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.:1049 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Νικολάου Πλαστήρα 19 Τήλ.: 2691068308 ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 15/03/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 4269 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντίστασης Λουτράκι, Τ.Κ. 20300 Τηλ: 2744360112-113

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα