ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έδεσσα Αρ. Πρωτ: 5839 Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Ταχ. Κώδικας: ΕΔΕΣΣΑ Πληροφορίες: Τουπαρλάκη Ελένη Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυπία (Fax): Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης (300385) «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουµένη» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 191/ (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού» 2. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών 3. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/ ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων & Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 4. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

2 περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19 ης Δεκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων) 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειµένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του, 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ/ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005, 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30 ης Νοεµβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 8. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» και της οδηγίας 92/13 ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25 ης Φεβρουαρίου Του Ν. 3886/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τη Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης Δεκεµβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010) 10. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 11. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 12. Την Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749/ «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/ και την ΥΠΑΣΥΔ ( 28020/ΕΥΘΥ 1212/ ΦΕΚ 1088/Β/2010) και ισχύει 13. Το Ν. 3614/ «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 14. Το Ν. 3804/ : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις 15. Την Υ.Α. Π1/2941/ Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β / 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. Αρ. Π1/3889/ Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 936/2010) 16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/05/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη- µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διορθωτικών ταµείων 17. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α / ) 18. Τον Ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν

3 επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις. 19. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων Συµβάσεων» 20. Την υπ.αρ /ψ.σ.6782-α2/ Απόφαση ένταξης πράξης «Εικονικό Μουσείο. Μέγας Αλέξανδρος από τις Αιγές στην Οικουµένη» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 21. Την υπ. Αρ /ΨΣ731-Β/ Διατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» για την δηµοπράτηση του Υποέργου 2 «Προµήθεια λογισµικούεφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» της πράξης (300385) «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ» Αποφασίζουµε 1. Την προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (άρθρο 2 παρ. 11 περ. (α), άρθρο 51, παρ. 1 περ. (α) Π.Δ. 60/2007 για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Προµήθεια λογισµικού, εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» της Πράξης (300385) «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ» κόστους τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (# ,32#) ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Τα δικαιώµατα προαίρεσης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (#40.000,00#) χωρίς ΦΠΑ Ο διαγωνισµός διενεργείται στα πλαίσια του έργου «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουµένη» το οποίο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση σύµφωνα µε την απόφαση /Ψ.Σ.6782-Α2/ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ µε κωδικό Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δηµόσιο. 2.Εγκρίνουµε όλους τους όρους του Διαγωνισµού, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόµενη αναλυτική Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι ηµεροµηνίες αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε., καθώς και οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης στην ΕτΚ και στον τύπο συµπληρώνονται στη συνηµµένη αναλυτική Διακήρυξη µετά την ολοκλήρωση της αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε. των δηµοσιεύσεων στην ΕτΚ και στον τύπο από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τα σχετικά αποδεικτικά αποστολής και δηµοσίευσης. 3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µετά την παρέλευση προθεσµίας τουλάχιστον 52 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. και συγκεκριµένα στην17/12/2013 και ώρα Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία) Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Περίληψη της Διακήρυξης να δηµοσιευθεί στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στον Ελληνικό Τύπο. Η παρούσα καθώς και οι συνηµµένες αναλυτική Διακήρυξη και περίληψη αυτής να αναρτηθούν αµέσως µετά την αποστολή στης προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. στην ιστοσελίδας και να αποσταλούν στην ΕΥΔ ΨΣ προς ενηµέρωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. H Προϊσταµένη της Εφορείας Αγγελική Κοτταρίδη Αρχαιολόγος

4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα. 2. Αναλυτική Διακήρυξη µε τα ακολουθά Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α - Τεχνικές προδιαγραφές Παράρτηµα Β - Τυποποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς Παράρτηµα Γ Αίτηση συµµετοχής 3. Σχέδιο σύµβασης ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν

5 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) Έδεσσα, Αρ. Πρωτ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Επωνυµία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , ΕΔΕΣΣΑ Τηλέφωνο: , Fax: , Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την Αναθέτουσα Αρχή «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποιηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Περιγραφή / Αντικείµενο της σύµβασης 1. Ανάπτυξη ερφαρµογών λογισµικού για το Portal 2. Παραγωγή ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων χώρων, µνηµείων αντικειµένων και δράσεων 3. Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων Ελλάδος 4. Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων µνηµείων εξωτερικού 5. Ψηφιακές φωτογραφήσεις- αεροφωτογραφήσεις 6. Παραγωγή µουσικού σήµατος και µουσικής επένδυσης Τόπος εκτέλεσης εργασιών Αρχαιολογικός χώρος Αιγών, Τ.Κ , ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέφωνο & Fax: Συνολική ποσότητα ή έκταση Ο προϋπολογισµός του έργου χωρίς το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των (τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (# ,32# ) (προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,32 - Φ.Π.Α.: ,67 (23%)). Τα δικαιώµατα προαίρεσης του έργου περιλαµβάνουν: Επιπλέον φυσικό αντικείµενο έργου µετά τη συµβασιοποίηση και σε βάθος έξι µηνών από τη σύναψή της για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων υπηρεσιών σύµφωνα µε την παρ. 4β του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και που ανέρχεται σε ποσό έως 10% του

6 προϋπολογισµένου τιµήµατος του έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι ,00. Διάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία εκτέλεσης Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι: δεκατέσσερις (14) µήνες Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 1. Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ ( ) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) του έργου, ήτοι (ολογράφως) Ευρώ (αριθµητικά ). Επιτρέπονται προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για µέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή / και αναφορά στις εφαρµοζόµενες συναφείς διατάξεις Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού. Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση - Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα - Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας Προϋποθέσεις συµµετοχής Δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει την συµφωνία περί Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκες συµφωνίες µε την Ε.Ε.. Δικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης, τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους µέλους που έχουν υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκη συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µίας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης, οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Είδος Διαδικασίας Διεθνής Ανοικτός διαγωνισµός Κριτήρια ανάθεσης Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά έγγραφα τρόπος απόκτησης Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου σε αριθµηµένα αντίγραφα από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στον Αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, Τ.Κ , ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέφωνο & Fax: Αρµόδια υπάλληλος κ.. Σπαθοπούλου Βασιλική Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο και στο

7 Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στον ιστότοπο καθώς και σε αυτόν της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ. Προθεσµία για την παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισµού Η καταληκτική προθεσµία για την παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισµού είναι µέχρι 13/12/2013 και ώρα 15:00 Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών 16/12/2013 και ώρα 15:00 Χρόνος και τόπος διενέργειας 17/12/2013 και ώρα 11:00 Τόπος: Αρχαιολογικός χώρος Αιγών, Τ.Κ , ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Γλώσσα (ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συµµετοχής: Ελληνικά Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για έξι (6) µήνες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Λοιπές πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στον Αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, Τ.Κ , ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέφωνο & Fax: , αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Σπαθοπούλου Βασιλική Όλες οι οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις ή / και απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί εγκαίρως, θα αποσταλούν σε όσους έχουν προµηθευτεί τα αριθµηµένα τεύχη διακήρυξης και θα δηµοσιευτούν επίσης, στο και Ηµεροµηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ 22/10/2013 Η Νόµιµος εκπρόσωπος Η Προϊσταµένη της ΙΖ Ε.Π.Κ.Α. Αγγελική Κοτταρίδη Αρχαιολόγος

8 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ,ΗΧΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προϋπολογισµός: ,32 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώµατα Προαίρεσης: ,00 ( χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 14 µήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 17/12/2013 Κωδικός ΟΠΣ:

9 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1. Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου... 7 Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 8 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση φορέα Υλοποίησης... 9 Α1.1.3 Άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 9 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 9 Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας. 13 Α1.2.2 Οργανωτική Δοµή και Στελέχωση της µονάδας του Φορέα που είναι αρµόδια για την υλοποίηση και τη λειτουργία της πράξης Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α1.2.5 Επίπεδο Ωριµότητας του παρόντος Έργου Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργίες και Τεχνικές προδιαγραφές των τµηµάτων του Έργου Α3.1. Βασικές παράµετροι σχεδιασµού Α3.2 Συνοπτική περιγραφή εκθεσιακού προγράµµατος Α3.3 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής συστήµατος Α3.3.1 Εφαρµογή - Πελάτης (Client Application) Α3.3.2 Εφαρµογή Διαχείρισης (Administration Application) Α3.3.3 Επίπεδο Υπηρεσιών (Services Layer) Α Βάση Δεδοµένων (Database) Α3.4 Χρηστικότητα περιβάλλοντος ιστότοπου Α3.5 Περιβάλλον ιστότοπου (Αισθητική ταυτότητα Χρηστικότητα - Τεχνική αρτιότητα) Σελίδα 2 από 88

10 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.6 Φωτογραφικές λήψεις (shots) - Λήψεις κινούµενης εικόνας (video) A3.7 Παραγωγή ψηφιακών videos / Documentaries A3.8 Παραγωγή τρισδιάστατων µοντέλων Α3.9 Ψηφιακά εκθέµατα αντικείµενα Α3.10 Εκπαιδευτικές δράσεις Α3.11 Ηχητική επένδυση εκθεµάτων Α3.12 Ειδικές προδιαγραφές έργου (Παραγωγή περιεχοµένου) Α3.13 Πίνακας παραδοτέων Α3.14 Διαλειτουργικότητα Α3.15 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.16 Ανοικτά δεδοµένα Α3.17 Απαιτήσεις ασφαλείας Α3.18 Απαιτήσεις ευχρηστίας συστήµατος Α3.19 Απαιτήσεις προσβασιµότητας Α3.20 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου Α3.21 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου Α4.Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλή Λειτουργίας» Α4.4 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1. Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2. Οργανωτικό σχήµα Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου Σελίδα 3 από 88

11 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου Σκοπός του έργου Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουµένη» που µέσω του διαδικτύου θα είναι προσιτό εν δυνάµει σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε εκατοµµύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσµο, είναι να καταστεί διεθνώς ο βασικός άξονας αναφοράς για την προσέγγιση του θέµατος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς, ενσωµατώνοντας σταδιακά όλο το δυνατό διαθέσιµο υλικό (αρχαιολογικά ευρήµατα, ιστορικές πηγές, τοπογραφικές έρευνες κ.λ.π.) και τα εκάστοτε νέα δεδοµένα από τον χώρο της επιστηµονικής έρευνας, αλλά και του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Το έργο θα υλοποιηθεί µε βάση τα ακόλουθα Υποέργα και Ενότητες Εργασιών (ΕΕ) : ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Επιλογή, επιστηµονική τεκµηρίωση, ποιοτικός έλεγχος-προσχεδιακός σχεδιασµός περιεχοµένου και υπηρεσιών ΕΕ1.1 Επιλογή, επιστηµονική τεκµηρίωση και ποιοτικός έλεγχος περιεχοµένου και υπηρεσιών ΕΕ1.2 Εικαστική σχεδίαση και γραφιστική επιµέλεια του εικονικού µουσείου ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις ΕΕ2. 1 Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού για το portal ΕΕ2.2 Παραγωγή ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων χώρων, µνηµείων αντικειµένων και δράσεων ΕΕ2.3 ΕΕ2.4 ΕΕ2.5 ΕΕ2.6 Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων Ελλάδας Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων εξωτερικού Ψηφιακές φωτογραφήσεις- αεροφωτογραφήσεις Παραγωγή µουσικού σήµατος και µουσικής επένδυσης ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφράσεις κειµένων και ληµµάτων ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Δράσεις δηµοσιότητας γνωστοποίησης Στο παραπάνω πλαίσιο, τα τµήµατα που εντάσσονται στο παρόν έργο και πρέπει να υλοποιηθούν από τον ανάδοχο είναι τα ακόλουθα : 1. Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού για το portal 2. Παραγωγή ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων χώρων, µνηµείων αντικειµένων και δράσεων 3. Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων Ελλάδας 4. Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων - µνηµείων εξωτερικού 5. Ψηφιακές φωτογραφήσεις- αεροφωτογραφήσεις 6. Παραγωγή µουσικού σήµατος και µουσικής επένδυσης Σελίδα 4 από 88

12 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Ο διαγωνισµός γίνεται ως σύνολο για όλα τα τµήµατα στα οποία χωρίζεται το αντικείµενο, οπότε η σύναψη της σύµβασης θα γίνει µε έναν Ανάδοχο για το σύνολο του έργου, το οποίο αποτελεί αισθητικά και λειτουργικά µια ενότητα µε αισθητικό ύφος και ήθος που ορίζεται από την εγκεκριµένη µουσειολογική µελέτη και χαρακτηρίζει το όλον, αλλά και όλα τα επιµέρους στοιχεία τα οποία πρέπει να εναρµονίζονται απολύτως, συγκροτώντας το ενιαίο παραδοτέο του διαγωνισµού που είναι το Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουµένη» Η παρακολούθηση και η διαχείριση της σύµβασης που αναµένεται να προκύψει από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση, προς όφελος της ποιότητας και του καλλιτεχνικού χαρακτήρα της Πράξης. Η ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, χάρη στο εξειδικευµένο και έµπειρο δυναµικό της και στους συνεργάτες της, που έχουν σχεδιάσει αναλυτικά και θα παρακολουθήσουν στενά την υλοποίηση κάθε φάσης του έργου. Η σηµασία της προτεινόµενης πράξης είναι µεγάλη, δεδοµένου ότι θα συµβάλει καθοριστικά στην προβολή του ελληνικού πολιτισµικού αποθέµατος που παράχθηκε την εποχή της µέγιστης ακµής του, όταν ο ελληνισµός διαµόρφωσε καθοριστικά την πορεία του κόσµου. Η προβολή των ελληνικών µουσείων και χώρων µέσα από το διαδίκτυο σε σύνδεση µε την τεράστια εµβέλεια του Μεγαλέξανδρου αποτελεί ίσως την πιο αποτελεσµατική, φθηνή και οπωσδήποτε την περισσότερο εκτεταµένη διαρκή διαφήµιση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, εφόσον επιτυγχάνει την άµεση πρόσβαση χωρίς διαµεσολάβηση τρίτων σε εκατοµµύρια χρήστες. Παράλληλα η παρουσία του εικονικού µουσείου που θα λειτουργεί σαν σηµείο αναφοράς για την µελέτη ολόκληρου του αχανούς ελληνιστικού κόσµου θα ενισχύσει µε γεωµετρική πρόοδο το ρόλο της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας στην διαµόρφωση των απόψεων και στην διακίνηση των ιδεών στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών. Με το άνοιγµα προς την Τουρκία, την Αίγυπτο και τις χώρες της Ασίας το εικονικό µουσείο µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της πολιτιστικής διπλωµατίας, προετοιµάζοντας διακρατικές δραστηριότητες όπως οι δρόµοι του πολιτισµού (ήδη συζητείται το πρόγραµµα των δρόµων του Μεγάλου Αλεξάνδρου) που αποτελούν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα το εικονικό µουσείο θα προσφέρει χρήσιµες υπηρεσίες τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε στοχευµένες κατηγορίες πολιτών, όπως: Σε φιλοµαθείς πολίτες που θα µπορούν να περιηγηθούν και να γνωρίσουν µέσα από το εικονικό µουσείο σηµαντικά µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, που βρίσκονται σε πολύ µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους σε µέρη απρόσιτα και συχνά επικίνδυνα. Σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, οι οποίοι θα µπορούν να αντλήσουν αναλυτικές πληροφορίες, εικόνες και χάρτες για τους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος άφησε τα ίχνη του. Σε µαθητές και νέους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα µέσω των καινοτόµων, ειδικά σχεδιασµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφόρησης να µάθουν, αλλά και να ψυχαγωγηθούν. Στο διδακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, που θα µπορεί να συµβουλεύεται και να αντλεί πληροφορίες από το portal, αλλά και να το χρησιµοποιούν ως βασική δικτυακή παραποµπή στη διδασκαλία. Σελίδα 5 από 88

13 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Στην διεθνή επιστηµονική ερευνητική κοινότητα, δεδοµένου ότι στο portal θα διατίθεται πλήθος υλικού τεκµηρίωσης, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα προβολής των νεότατων αποτελεσµάτων των ερευνητικών οµάδων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ελληνιστικής οικουµένης. Σε πολίτες, στους οποίους διασφαλίζεται πρόσβαση σε εξειδικευµένη / προσωποποιηµένη πληροφόρηση, καθώς και σε πρότυπα εντύπων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους µε το Μουσείο και το πολιτιστικό του απόθεµα. Σε επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των αρχαιολογικών χώρων και µουσείων που θα συσχετισθούν και θα προβληθούν από το εικονικό µουσείο στο διαδίκτυο µέσα από την κατά τόπους αναµενόµενη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Σε ΑΜΕΑ, αφού το portal θα ακολουθεί τους διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες προσβασιµότητας (WAI/WCAG). Το έργο θα θεωρηθεί επιτυχές όταν παραδοθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές απολύτως άρτιο λειτουργικά και αισθητικά ανταποκρινόµενο στο ακέραιο την εγκεκριµένη Μουσειολογική µελέτη. ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΨΣ ΟΕ ΔΑ ΕΠΠ ΕΕΕΕ ΣΑΕ ΤΠΕ ΙΖ ΕΠΚΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση Οµάδα Έργου Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Διαχειριστική Αρχή) Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας των Παραδοτέων της Πράξης Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης /Επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σελίδα 6 από 88

14 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ISO WS H/W S/W International Organization for Standardization Web Services Hardware Software Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1. Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Αντικείµενο του έργου Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος : από τις Αιγές στην Οικουµένη» που µέσω του διαδικτύου θα είναι προσιτό εν δυνάµει σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε εκατοµµύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσµο, είναι να καταστεί διεθνώς ο βασικός άξονας αναφοράς για την προσέγγιση του θέµατος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς, ενσωµατώνοντας σταδιακά όλο το δυνατό διαθέσιµο υλικό (αρχαιολογικά ευρήµατα, ιστορικές πηγές, τοπογραφικές έρευνες κ.λ.π.) και τα εκάστοτε νέα δεδοµένα από τον χώρο της επιστηµονικής έρευνας, αλλά και του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Το έργο θα υλοποιηθεί µε βάση τα ακόλουθα Υποέργα και Ενότητες Εργασιών (ΕΕ) : ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Επιλογή, επιστηµονική τεκµηρίωση, ποιοτικός έλεγχος-προσχεδιακός σχεδιασµός περιεχοµένου και υπηρεσιών ΕΕ1.1 Επιλογή, επιστηµονική τεκµηρίωση και ποιοτικός έλεγχος περιεχοµένου και υπηρεσιών. ΕΕ1.2 Εικαστική σχεδίαση και γραφιστική επιµέλεια του εικονικού µουσείου. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις. ΕΕ2. 1 Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού για το portal. ΕΕ2.2 Παραγωγή ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων χώρων, µνηµείων αντικειµένων και δράσεων. ΕΕ2.3 ΕΕ2.4 ΕΕ2.5 ΕΕ2.6 Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων Ελλάδας. Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων εξωτερικού. Ψηφιακές φωτογραφήσεις- αεροφωτογραφήσεις. Παραγωγή µουσικού σήµατος και µουσικής επένδυσης. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφράσεις κειµένων και ληµµάτων. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Δράσεις δηµοσιότητας γνωστοποίησης. Το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 εκτελείται µε ίδια µέσα της ΙΖ ΕΠΚΑ, όπως επίσης και τα ΥΠΟΕΡΓΑ 3 και 4 τα οποία δεν αποτελούν τµήµα της διακήρυξης αλλά αναφέρονται για λόγους συνολικής κατανόησης του έργου. Σελίδα 7 από 88

15 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Η ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Έδεσσα και αρµοδιότητα που εκτείνεται στους Νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας (Μέχρι το 2006 η αρµοδιότητα της εκτεινόταν και στους νοµούς Καστοριάς και Φλώρινας). Ιδρύθηκε το 1973 και κύριο έργο της είναι η προστασία, προβολή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στους ανωτέρω Νοµούς και ανάγονται από τους προϊστορικούς έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους. Στις κύριες δραστηριότητες της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων περιλαµβάνεται η επιστηµονική έρευνα, η διεξαγωγή σωστικών και συστηµατικών ανασκαφών, η διενέργεια αυτοψιών για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εποπτεία και η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, η λειτουργία των υπαρχόντων αρχαιολογικών µουσείων αλλά και η ίδρυση νέων, η συντήρηση και η φύλαξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων, η διοργάνωση εκθέσεων και επιστηµονικών ηµερίδων, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η δηµιουργία εποπτικού υλικού και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των επιστηµονικών ερευνών καθώς και η γενικότερη προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος του χώρου ευθύνης της. Η Εφορεία επιτελεί σύνθετο αρχαιολογικό έργο, επιστηµονικής και ταυτόχρονα διοικητικής φύσεως, που αποσκοπεί αφ' ενός στην καλύτερη γνώση, διάσωση και ανάδειξη της αρχαιολογικής µας κληρονοµιάς, ώστε αυτή να καταστεί πέραν των άλλων και µοχλός αειφόρου ανάπτυξης και αφ' ετέρου σε µία στενότερη και κατά το δυνατόν βιωµατικής σχέσης του πολίτη µ' αυτήν. Η εφορεία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα: 1.Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας 2. Τµήµα Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 3. Τµήµα Τεκµηρίωσης Καταγραφής Ταξινόµησης και Δηµοσίευσης Αρχαίων 4. Τµήµα Συντήρησης 5. Τµήµα Αρχαιολογικών Εκθέσεων και Έργων 6. Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, στα οποία υπηρετούν 9 αρχαιολόγοι (οργανικές θέσεις 16), 1 αρχιτέκτονας (οργανικές θέσεις 2), 1 µουσειοπαιδαγωγός, 1 ζωγράφος, 2 σχεδιαστές, 5 συντηρητές (οργανικές θέσεις 8) 45 φύλακες και εργατοτεχνίτες (οργανικές θέσεις 65). Το προσωπικό αυξάνεται µε εποχιακές προσλήψεις κατά το θέρος, αλλά και ανάλογα µε τα έργα που εκτελούνται, π.χ. στο έργο ανάπλασης ανάδειξης της βασιλικής νεκρόπολης και του ανακτόρου των Αιγών απασχολούνται κατά µέσο όρο 100 εξειδικευµένοι επιστήµονες και εργατοτεχνίτες, ενώ στο υποέργο 1. του εικονικού µουσείου (αυτεπιστασία) απασχολούνται τρεις αρχαιολόγοι εξειδικευµένοι στην έρευνα της ελληνιστικής εποχής, µια αρχαιολόγος-µουσειολόγος, µία αρχαιολόγος µε εξειδίκευση στις ψηφιακές εφαρµογές, µία αρχαιολόγος- µουσειοπαιδαγωγός και µία µηχανικός πληροφορικής. Η χωρική αρµοδιότητα της ΙΖ ΕΠΚΑ καταλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρισκόταν η καρδιά του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου µε τις δύο σηµαντικότερες µητροπόλεις των Μακεδόνων, τις Αιγές (σηµερινή Βεργίνα) την πρώτη πόλη του βασιλείου όπου βρίσκονται τα παλαιότερα ιερά, τα ανάκτορα και όλοι οι τάφοι των Μακεδόνων βασιλέων - ο χώρος είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο των µνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO- και την Πέλλα, την πόλη όπου γεννήθηκαν ο Φίλιππος Β και ο Μεγαλέξανδρος, η οποία έγινε η πρωτεύουσα του βασιλείου στα ελληνιστικά χρόνια. Εκτός από τους αχανείς αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών και της Πέλλας, στους οποίους βρίσκονται τα σηµαντικότερα και πιο γνωστά παγκοσµίως µνηµεία της Μακεδονίας και στους Σελίδα 8 από 88

16 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου οποίους είναι σε εξέλιξη µεγάλα έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης που συνεχίζονται και στο ΕΣΠΑ, η εφορεία είναι αρµόδια και για τα µνηµεία της Βέροιας, την αρχαία Μίεζα, όπου η περίφηµη σχολή του Αριστοτέλη, τους αρχαιολογικούς χώρους της Έδεσσας, του Αρχοντικού, της Αλώρου, της Λευκόπετρας κ.λ.π. αλλά και για τρία µουσεία, το αρχαιολογικό µουσείο της Βέροιας, το µουσείο της Πέλλας, ένα νέο, υποδειγµατικό µουσείο που κατασκευάστηκε ως έργο του Γ ΚΠΣ και µόλις άνοιξε τις πύλες του για το κοινό, και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών τµήµα του οποίου αποτελεί το περίφηµο µουσείο των βασιλικών Τάφων των Αιγών, µε τους θησαυρούς από τους τάφους του Φιλίππου Β, του πατέρα, και του Αλεξάνδρου Δ, του γιου του Μεγαλέξανδρου. To µουσείο των Αιγών που µε επισκέπτες ετησίως συγκαταλέγεται ανάµεσα στα 5 πρώτα σε επισκεψιµότητα της χώρας είναι το πιο δηµοφιλές µουσείο βορείως των Δελφών, αποτελώντας φύσει και θέσει (δίπλα στην Εγνατία, πολύ κοντά στον ΠΑΘΕ) το κέντρο της αρχαιολογικής περιήγησης στην Μακεδονία. Τα εκθέσιµα αντικείµενα του Μουσείου των Αιγών, ανάµεσα στα οποία συγκαταλέγονται µερικά από τα πιο διάσηµα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης (π.χ. ελεφαντοστέϊνα πορτραίτα του Φιλίππου Β και του Μεγάλου Αλεξάνδρου) τα εκτεθειµένα και τα αποθηκευµένα αντικείµενα του µουσείου της Πέλλας, τα αντικείµενα του µουσείου της Βέροιας και τα εκατοντάδες αντικείµενα που συνεχώς έρχονται στις φως από τις δεκάδες σωστικές, αλλά και τις τακτικές ανασκαφές που συνεχίζονται αδιάκοπα στους αρχαιολογικούς χώρους της Ηµαθίας και της Πέλλας, καθώς και τα δεκάδες µνηµεία (24 ναόσχηµοι µακεδονικοί τάφοι, οι σηµαντικότεροι του είδους, πολλοί µε εντυπωσιακές τοιχογραφίες, εκατοντάδες τετραγωνικά µέτρα ψηφιδωτών, 2 τεράστια ανακτορικά συγκροτήµατα, ιερά κ.λ.π.) αποτελούν το βασικό απόθεµα για την προσέγγιση του πολιτισµού και της ιστορίας του Μακεδονικού βασιλείου και βέβαια της βασιλικής οικογένειας και του φυσικού περιβάλλοντος του Μεγαλέξανδρου και κατά συνέπεια την βάση για την δηµιουργία του περιεχοµένου του προτεινόµενου εικονικού µουσείου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας αναφέρονται στην παράγραφο Β1.3 της παρούσας Διακήρυξης. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση φορέα Υλοποίησης Όπως ανωτέρω στο Α1.1.1 Α1.1.3 Άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν υπάρχουν άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Διοικητική οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής για το Έργο Για την διοίκηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Οµάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που θα ασχοληθεί µε το συντονισµό των εργασιών και των επιµέρους εµπλεκοµένων. Η ΟΔΕ αποτελείται από πέντε στελέχη, µόνιµο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία αποτελούν και το σηµείο επαφής µε τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια αιτήµατα του έργου. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (ΕΠΠΕ) που θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Σελίδα 9 από 88

17 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αρχής µε βασικό στόχο την προετοιµασία και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, της λήψης αποφάσεων στα καίρια ζητήµατα του Έργου και τον διοικητικό συντονισµό των επιµέρους εργασιών του. Στην ΕΠΠΕ θα οριστούν ως µέλη: Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου Υπεύθυνος Οικονοµικής Διαχείρισης Έργου Τέλος αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καθώς και η τµηµατική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η ΕΠΠΕ θα ενηµερώνεται κάθε τέλος του µήνα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και για ενδεχόµενα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν. Διοικητική οργάνωση του Αναδόχου για το Έργο Από την πλευρά του ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για το σχήµα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (οµάδα Έργου), µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου απασχόλησής τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Στην καταγραφή της οµάδας του Έργου θα πρέπει ρητώς να συµπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισµό των εργασιών και τη διευθέτηση ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του Έργου. Για κάθε µέλος της οµάδας του Έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο Έργο, το αντικείµενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης (πίνακας ανθρωποµηνών ανά φάση του Έργου) κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία συγκεκριµένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο από την οµάδα Έργου ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόµενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του Έργου, ζητά την άρση της µη συµµόρφωσης µε την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να προτείνει για την υλοποίηση του Έργου ένα σύστηµα επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα Αρχή που να προβλέπει συγκεκριµένη µεθοδολογία παράδοσης ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Το Έργο πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ελέγχου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αποτελεσµάτων του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη Μεθοδολογία, το Σχήµα Διοίκησης Έργου και γενικά όλες τις ενέργειες και τα µέτρα που θα λαµβάνει καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, προκειµένου να εξασφαλισθεί η άρτια και έγκαιρη υλοποίησή του. Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης των υπό ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο Έργο, λαµβάνοντας υπόψη το κύρος και την αναγνωρισµένη διεθνώς παρουσία της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης θα πρέπει να εκπονήσει και να παρουσιάσει ένα κατάλληλο για το φορέα και το παρόν Έργο σχήµα οργάνωσης Σελίδα 10 από 88

18 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου των παραδοτέων, ενώ δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε µία σωστή και έγκυρη Διαχείριση Έργου, συνοδευόµενη από τρόπο ελέγχου της ποιότητας των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει και να τεκµηριώσει τόσο τις ενέργειες, όσο και την ακολουθούµενη µεθοδολογία και (ενδεχοµένως) τυχόν εξοπλισµό ή και λογισµικό που θα χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση της παρούσας ενότητας. Παράλειψη της ως άνω τεκµηρίωσης οδηγεί σε απόρριψη της τεχνικής προσφοράς και αποκλεισµό του υποψηφίου αναδόχου από τη συνέχεια του διαγωνισµού. Παρακολούθηση χρονικών δεσµεύσεων του Αναδόχου Ο ανάδοχος του έργου συντάσσει παρακολουθεί και ενηµερώνει σε µηνιαία βάση αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών του έργου του µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρούσας. Η συµµόρφωση του αναδόχου επιβεβαιώνεται και παρακολουθείται από τον Υπεύθυνο της Πράξης. Ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει, στο τέλος κάθε εξαµήνου του έτους, Εκθέσεις Προόδου του έργου του. Οι Εκθέσεις Προόδου κοινοποιούνται στην ΕΠΠ. Για οποιεσδήποτε αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα εργασιών, παρατάσεις των τµηµατικών προθεσµιών ή και της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, ενηµερώνεται η Διαχειριστική Αρχή και όπου απαιτείται, λαµβάνεται και η σχετική προέγκρισή της. Πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου Οι φάσεις κάθε Τµήµατος του έργου ή οι χρονικές περίοδοι, όπου απαιτείται η πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου, καθορίζονται µε την παρούσα Διακήρυξη. Τα µέλη της Οµάδας Έργου παρακολουθούν άµεσα την εξέλιξη της υλοποίησης των εργασιών του Αναδόχου και παραλαµβάνουν τα ενδιάµεσα παραδοτέα του έργου. Στις καθορισµένες χρονικές περιόδους η ΕΠΠΕ προβαίνει σε έλεγχο πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου και των παραδοτέων. Οι προαναφερόµενοι αρµόδιοι βεβαιώνουν µε έγγραφο πιστοποίησης του πραγµατοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου του έργου την υλοποίηση µέρους ή του συνόλου του, µε βάση τα στοιχεία τεκµηρίωσης (ποιοτικές και ποσοτικές παραλαβές κ.α.) και ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης. Η υποβολή του εγγράφου αυτού στη Οικονοµική Διαχείριση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε πληρωµής. Με την ολοκλήρωση κάθε Τµήµατος του έργου ενηµερώνεται η ΕΠΠΕ η οποία προβαίνει στη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής του. Οι προαναφερόµενοι αρµόδιοι ενηµερώνουν επίσης µε εκθέσεις ελέγχου και εισηγήσεις διορθωτικών ενεργειών την Αναθέτουσα Αρχή τον αρµόδιο για την οικονοµική διαχείριση της ΙΖ ΕΠΚΑ και τη Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση µη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου ο Υπεύθυνος της Πράξης µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του Προϊσταµένου ώστε να προβεί σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο ή την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, µετά από έγκριση, εφόσον απαιτείται. Σελίδα 11 από 88

19 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Η χωρική αρµοδιότητα της ΙΖ ΕΠΚΑ καταλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρισκόταν η καρδιά του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου, µε τις δύο σηµαντικότερες µητροπόλεις των Μακεδόνων, τις Αιγές (σηµερινή Βεργίνα), την πρώτη πόλη του βασιλείου - ο χώρος είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο των µνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO- και την Πέλλα, την πόλη όπου γεννήθηκαν ο Φίλιππος Β και ο Μεγαλέξανδρος. Εκτός από τους αχανείς αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών, της Πέλλας και της Μίεζας, όπου η περίφηµη σχολή του Αριστοτέλη, στους οποίους βρίσκονται τα σηµαντικότερα και πιο γνωστά παγκοσµίως µνηµεία της Μακεδονίας και στους οποίους είναι σε εξέλιξη µεγάλα έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης η ΙΖ ΕΠΚΑ είναι αρµόδια και για τρία µουσεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, και το περίφηµο Πολυκεντρικό Mουσείο των Αιγών, µε τους θησαυρούς από τους τάφους του Φιλίππου Β, του πατέρα, και του Αλεξάνδρου Δ, του γιου του Μεγαλέξανδρου. Τα εκθέσιµα αντικείµενα του Μουσείου των Αιγών, ανάµεσα στα οποία συγκαταλέγονται µερικά από τα πιο διάσηµα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης (π.χ. ελεφαντοστέϊνα πορτραίτα του Φιλίππου Β και του Μεγάλου Αλεξάνδρου), τα εκτεθειµένα και τα αποθηκευµένα αντικείµενα του µουσείου της Πέλλας, τα αντικείµενα του µουσείου της Βέροιας και τα εκατοντάδες αντικείµενα που συνεχώς έρχονται στις φως από τις δεκάδες σωστικές, αλλά και τις τακτικές ανασκαφές που συνεχίζονται αδιάκοπα στους αρχαιολογικούς χώρους της Ηµαθίας και της Πέλλας, καθώς και τα δεκάδες µνηµεία (24 ναόσχηµοι µακεδονικοί τάφοι, οι σηµαντικότεροι του είδους, πολλοί µε εντυπωσιακές τοιχογραφίες, εκατοντάδες τετραγωνικά µέτρα ψηφιδωτών, 2 τεράστια ανακτορικά συγκροτήµατα, ιερά κ.λ.π.) αποτελούν το βασικό απόθεµα για την προσέγγιση του πολιτισµού και της ιστορίας του Μακεδονικού βασιλείου και βέβαια της βασιλικής οικογένειας και του φυσικού περιβάλλοντος του Μεγαλέξανδρου και κατά συνέπεια την βάση για την δηµιουργία του περιεχοµένου του προτεινόµενου εικονικού µουσείου. Η ΙΖ ΕΠΚΑ πραγµατοποιεί επίσης αρχαιολογικές έρευνες στο ελληνιστικό ιερό στη Φαϊλάκα του Κουβέιτ, έχει οργανώσει/συµµετάσχει σε µεγάλες αρχαιολογικές εκθέσεις µε θέµα τον Μεγαλέξανδρο στο Νέο Δελχί, την Ρώµη, το Αννόβερο, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Αργεντινή, την Μασσαλία, το Παρίσι και την Οξφόρδη και έχει αναλάβει τον συντονισµό της προσπάθειας για την δηµιουργία του διακρατικού πολιτιστικού δικτύου «Οι δρόµοι του Μεγαλέξανδρου». Το επιστηµονικό δυναµικό της είναι το πλέον εξειδικευµένο σε θέµατα σχετικά µε την Μακεδονία, τον Μεγαλέξανδρο και τον Ελληνιστικό κόσµο και τα στελέχη της έχουν κάνει σχετικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, έχουν οργανώσει/συµµετάσχει σε πολλά συναφή επιστηµονικά συνέδρια και ηµερίδες ή υπήρξαν επιστηµονικοί σύµβουλοι σε ελληνικά και ξένα (BBC, RAI, ZDF, History Channel κ.λ.π.) ντοκιµαντέρ µε σχετικά θέµατα. Με δεδοµένη την αδυναµία συγκέντρωσης του τεράστιου υλικού που σχετίζεται µε τον Μέγα Αλέξανδρο σε ένα πραγµατικό µουσείο, αδυναµία που αποτυπώνεται ακόµη και στις πιο µεγαλεπήβολες προσπάθειες δηµιουργίας µεγάλων διεθνών εκθέσεων, το εικονικό µουσείο φαίνεται να είναι ο πιο ταιριαστός χώρος για την παρουσίαση του πρώτου πολίτη της οικουµένης, του εισηγητή της έννοιας της παγκοσµιοποίησης. Έτσι, ανταποκρινόµενο σε ένα επιτακτικό αίτηµα που έχει εκφραστεί και από τα πιο έγκυρα ΜΜΕ, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και η ΙΖ ΕΠΚΑ, η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την έρευνα, την προστασία και την ανάδειξη των θησαυρών και των µνηµείων Σελίδα 12 από 88

20 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου της κοιτίδας του µακεδονικού βασιλείου, αποφάσισε, αξιοποιώντας το εντυπωσιακό µνηµειακό απόθεµα, αλλά και το έµπειρο επιστηµονικό δυναµικό της να προχωρήσει υπεύθυνα και καθοριστικά στην ουσιαστική διαχείριση της µνήµης και της κληρονοµιάς της πιο διάσηµης προσωπικότητας της Ελληνικής ιστορίας και χρησιµοποιώντας τις εφαρµογές της πληροφορικής να παρουσιάσει στην σύγχρονη Οικουµένη, στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, το εικονικό Μουσείο: " Μέγας Αλέξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουµένη". Με δεδοµένη την εξαιρετικά υψηλή αναγνωρισιµότητα του κεντρικού του ήρωα, είναι προφανές ότι το εικονικό µουσείο µε τον κατάλληλο σχεδιασµό µπορεί να λειτουργήσει, πέρα από όλα τα άλλα, και σαν µια εξαιρετικά αποτελεσµατική, και, οπωσδήποτε, ευρύτατα διεισδυτική πηγή προβολής και διαφήµισης του πολιτιστικού πλούτου της χώρας που ουσιαστικά µε µηδενικό (µετά την δηµιουργία του) κόστος θα προσεγγίζει σε βάθος χρόνου την, παγκοσµίως, ευρύτερη δυνατή οµάδα πληθυσµού, τα εκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας. Υπουργείο Παιδείας Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού. Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Έδεσσα και αρµοδιότητα που εκτείνεται στους Νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας (Μέχρι το 2006 η αρµοδιότητα της εκτεινόταν και στους νοµούς Καστοριάς και Φλώρινας). Ιδρύθηκε το 1973 και κύριο έργο της είναι η προστασία, προβολή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων στους ανωτέρω Νοµούς, που ανάγονται στους προϊστορικούς έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους. Στις κύριες δραστηριότητες της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων περιλαµβάνεται η επιστηµονική έρευνα, η διεξαγωγή σωστικών και συστηµατικών ανασκαφών, η διενέργεια αυτοψιών για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εποπτεία και η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, η λειτουργία των υπαρχόντων αρχαιολογικών µουσείων αλλά και η ίδρυση νέων, η συντήρηση και η φύλαξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων, η διοργάνωση εκθέσεων και επιστηµονικών ηµερίδων, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η δηµιουργία εποπτικού υλικού και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των επιστηµονικών ερευνών καθώς και η γενικότερη προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος του χώρου ευθύνης της. Η Εφορεία επιτελεί σύνθετο αρχαιολογικό έργο, επιστηµονικής και ταυτόχρονα διοικητικής φύσεως, που αποσκοπεί αφ' ενός στην καλύτερη γνώση, διάσωση και ανάδειξη της αρχαιολογικής µας κληρονοµιάς, ώστε αυτή να καταστεί πέραν των άλλων και µοχλός αειφόρου ανάπτυξης και αφ' ετέρου σε µία στενότερη και κατά το δυνατόν βιωµατικής σχέσης του πολίτη µ' αυτήν. Η χωρική αρµοδιότητα της ΙΖ ΕΠΚΑ καταλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρισκόταν η καρδιά του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου µε τις δύο σηµαντικότερες µητροπόλεις των Μακεδόνων, τις Αιγές (σηµερινή Βεργίνα) την πρώτη πόλη του βασιλείου όπου βρίσκονται τα παλαιότερα ιερά, τα ανάκτορα και όλοι οι τάφοι των Μακεδόνων βασιλέων - ο χώρος είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο των µνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής κληρονοµιάς της Σελίδα 13 από 88

21 Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου UNESCO- και την Πέλλα, την πόλη όπου γεννήθηκαν ο Φίλιππος Β και ο Μεγαλέξανδρος, η οποία έγινε η πρωτεύουσα του βασιλείου στα ελληνιστικά χρόνια. Εκτός από τους αχανείς αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών και της Πέλλας, στους οποίους βρίσκονται τα σηµαντικότερα και πιο γνωστά παγκοσµίως µνηµεία της Μακεδονίας και στους οποίους είναι σε εξέλιξη µεγάλα έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης που συνεχίζονται και στο ΕΣΠΑ, η εφορεία είναι αρµόδια και για τα µνηµεία της Βέροιας, την αρχαία Μίεζα, όπου η περίφηµη σχολή του Αριστοτέλη, τους αρχαιολογικούς χώρους της Έδεσσας, του Αρχοντικού, της Αλώρου, της Λευκόπετρας κ.λ.π. αλλά και για τρία µουσεία, το αρχαιολογικό µουσείο της Βέροιας, το µουσείο της Πέλλας, ένα νέο, υποδειγµατικό µουσείο που κατασκευάστηκε ως έργο του Γ ΚΠΣ και µόλις άνοιξε τις πύλες του για το κοινό, και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών τµήµα του οποίου αποτελεί το περίφηµο µουσείο των βασιλικών Τάφων των Αιγών, µε τους θησαυρούς από τους τάφους του Φιλίππου Β, του πατέρα, και του Αλεξάνδρου Δ, του γιου του Μεγαλέξανδρου. Α1.2.2 Οργανωτική Δοµή και Στελέχωση της µονάδας του Φορέα που είναι αρµόδια για την υλοποίηση και τη λειτουργία της πράξης. Η εφορεία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα: 1.Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας 2. Τµήµα Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 3. Τµήµα Τεκµηρίωσης Καταγραφής Ταξινόµησης και Δηµοσίευσης Αρχαίων 4. Τµήµα Συντήρησης 5. Τµήµα Αρχαιολογικών Εκθέσεων και Έργων 6. Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, στα οποία υπηρετούν 9 αρχαιολόγοι (οργανικές θέσεις 16), 1 αρχιτέκτονας (οργανικές θέσεις 2) 1 µουσειοπαιδαγωγός, 1 ζωγράφος, 2 σχεδιαστές, 5 συντηρητές (οργανικές θέσεις 8) 45 φύλακες και εργατοτεχνίτες (οργανικές θέσεις 65). Το προσωπικό αυξάνεται µε εποχιακές προσλήψεις κατά το θέρος, αλλά και ανάλογα µε τα έργα που εκτελούνται, π.χ. στο έργο «Ανάπλαση - ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Γ» απασχολούνται κατά µέσο όρο 100 εξειδικευµένοι επιστήµονες και εργατοτεχνίτες, ενώ στο υποέργο 1. του εικονικού µουσείου «Μέγας Αλεξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουµένη» (αυτεπιστασία) απασχολούνται τρεις αρχαιολόγοι εξειδικευµένοι στην έρευνα της ελληνιστικής εποχής, µια αρχαιολόγος-µουσειολόγος, µία αρχαιολόγος µε εξειδίκευση στις ψηφιακές εφαρµογές, µία αρχαιολόγος- µουσειοπαιδαγωγός και µία µηχανικός πληροφορικής. Οι διαδραστικές λειτουργίες (Forum συζητήσεων, ερωτήσεις κ.λ.π.), η συνεχής επικαιροποίηση του περιεχοµένου και οι λοιπές δραστηριότητες του «εικονικού» µουσείου θα στηρίζονται από την ΙΖ και µάλιστα από το προσωπικό του µουσείου των Αιγών, το οποίο όπως διατυπώνεται και στον υπότιτλο «Από τις Αιγές στην Οικουµένη» αποτελεί το σηµείο αναφοράς του εικονικού µουσείου στον φυσικό χώρο. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Η αξιοποίηση του υφιστάµενου ψηφιοποιηµένου περιεχοµένου για τα Μουσείο και τους Αρχαιολογικούς Χώρους των Αιγών, της Πέλλας, της Βέροιας, της Μίεζας κ.λ.π.. Η περαιτέρω ανάπτυξη, διάδοση και ανάδειξη της πολιτισµικής, αλλά και εκπαιδευτικής αξίας του πολιτιστικού αποθέµατος για τον Αλέξανδρο στην ψηφιακή εποχή και η Σελίδα 14 από 88

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο: «ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο: «ίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό Δίκτυο Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακό Περιεχόμενο» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ» Σελ.1 / 170 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρµογών, ιαδικτυακός κόµβος, Πολυµεσικά Εκθέµατα, ιαδραστικά Εκθέµατα, Πολυµεσικές Εφαρµογές για Εκπαιδευτικά Προγράµµατα» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307177 2014-09-25

14PROC002307177 2014-09-25 14PROC002307177 2014-09-25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Αριθ. Πρωτ. 275/05.02.2015 Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 30.000,00 Κωδικοί ΟΠΣ: 451735, 451736, 451737 CPV: Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης του υποέργου 2 «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα χ.δ/νση : Πανεπιστημίου 254 (Β' κτίριο Intracom) Ταχ.Κώδικας : 261 10 Πληροφορίες : Ν. Νταλαχάνης Τηλέφωνο : 2613-613.136

Διαβάστε περισσότερα