ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩΞΜ-4ΘΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩΞΜ-4ΘΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:"

Transcript

1 Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 2/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Α/ Επίθετο Όνομα Α/ Επίθετο Όνομα Α Α 1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ευαγγελινός Δημήτριος 2 Λιόντας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 3 Βορδός Χρήστος 17 Σταμούδης Ελευθέριος 4 Πλιάκος Αστέριος 18 Καπλάνης Θωμάς 5 Δημητριάδης Χρήστος 19 Παρθενιώτης Νικόλαος 6 Σαράντη Μαρία 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 8 Χλιούμης Ανδρέας 22 9 Λακρός Αλέξανδρος Σοφοτάσιος Χρήστος Βουλγαράκης Χρυσόστομος Κοντογιώργης Δημήτριος Παπανικολάου Ευτυχία Μπογδάνος Κων/νος ΑΠΟΝΤΕΣ : Α/Α Επίθετο Όνομα 1 Κυριάκου Ιφιγένεια 2 Πύρρος Ιωάννης 3 Αβέρης Αθανάσιος 4 Μπάτσιος Αστέριος 5 Γκλάβας Γεώργιος 6 Βαγιωνάς Αθανάσιος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Άννα Ρόκου, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας, η κ. Φωτεινή Μπόλματη, Πρόεδρος Τ.Κ. Ταξιάρχη και ο κ. Κωνσταντίνος Βαγιωνάς, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θωμάς Καπλάνης αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης των έκτακτων θεμάτων. Αριθμός θέματος: 6ο Αριθμός Απόφασης : 20 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2014

2 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 6ο θέμα, έδωσε τον λόγο έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε ότι : «Είναι τυπική απόφαση που λαμβάνεται κάθε έτος και αφορά στη συγκρότηση κάποιων επιτροπών. Όσον αφορά τις επιτροπές των Δημοτικών Συμβούλων είναι η επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 για παραλαβή εργασιών και μεταφορών, η επιτροπή των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/85 για παραλαβή έργων, η επιτροπή του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 για παραλαβή μεγάλων έργων, η επιτροπή του 15 Π.Δ. 179/87 για παραλαβή έργων μέχρι ποσού καθώς επίσης και δύο επιτροπές του Π.Δ. 270/81 όσον αφορά τα όργανα διενέργειας δημοπρασιών και την επιτροπή του άρθρου 7 που αφορά την εκτίμηση των κινητών. Προτείνουμε να αφήσουμε ίδια τα μέλη όλων των επιτροπών, καθώς λειτούργησαν καλά, και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσον αφορά τις άλλες επιτροπές που συμμετέχουν υπάλληλοι, στις , συνήλθε η αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β/ ) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση ή αξιολογούν ή παρακολουθούν ή παραλαμβάνουν προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα. Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψαν οι επιτροπές που όλοι οι συνάδελφοι έχετε στα χέρια σας, και αν σε κάποια επιτροπή έχετε πρόβλημα για περαιτέρω διευκρινήσεις ας το διευκρινίσουμε, διαφορετικά ζητώ την ομόφωνη ψήφιση του πρακτικού. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του α) Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, β) και την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, γ) τις διατάξεις του άρθρου 46 της αριθμ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) δ) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 ε) την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στ) το από πρακτικό της επιτροπής, που διενέργησε δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, ζ) Την αναγκαιότητα συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 2014., την υπ αριθ. 13/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει Ομόφωνα Α) Ορίζει δημοτικούς συμβούλους στις επιτροπές των Π.Δ. 28/1980, 609/1985 και 171/1987 όπως παρακάτω α) στην επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980, για την παραλαβή εργασιών και μεταφορών τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χλιούμη Ανδρέα, Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λακρό Αλέξανδρο, για όλο τον Δήμο Πολυγύρου. β) στην επιτροπή του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987, για την παραλαβή έργων, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χλιούμη Ανδρέα, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λακρό Αλέξανδρο, για όλο τον Δήμο Πολυγύρου. γ )Στην επιτροπή του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87 για την παραλαβή έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.

3 κ. Χλιούμη Ανδρέα, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λακρό Αλέξανδρο, Σταμούδη Ελευθέριο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λαφαζάνη Βασίλειο. Β) 1. Την σύσταση Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81( Όργανα διενέργειας δημοπρασιών) που αφορά στην εκποίηση, αγορά μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Πολυγύρου, αποτελούμενη από: τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, την Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαρία Σαράντη με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Στυλιανή Ζούνη και τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Κοντογιώργη με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Λακρό. 2. Την σύσταση Επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81(επιτροπή εκτίμησης των κινητών και ακινήτων) αποτελούμενη από: τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζαγγίλα Δημήτριο, την Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαρία Σαράντη με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Στυλιανή Ζούνη και τον Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό κ. Ιωάννη Κυπριώτη, υπάλληλο του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Πολυγύρου με αναπληρώτρια την κ. Αναστασία Πατσιούρα. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου Γ. Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & παροχής υπηρεσιών έτους 2014, τα μέλη της οποίας κληρώθηκαν, αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους: Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ α) Επιτροπή παραλαβής υλικών ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών υλικών Δ.Ε. Πολυγύρου. 1) Πεσλόγλου Πέτρος, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2) Μηλάς Αθανάσιος, κλάδου ΔΕ Δομικών Έργων 3) Σταθάκης Δημήτριος, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών 1) Λιάγκος Γρηγόρης, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2) Καλατζής Δημήτριος, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών 3) Ρίτος Ιωάννης, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών β) Επιτροπή παραλαβής καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών οχημάτων και αδρανών υλικών Δ.Ε. Πολυγύρου. 1) Καγιαμπασλίδου Γεωργία, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού 2) Καρατζιοβάλης Στυλιανός, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 3) Αμπαράς Στυλιανός, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

4 1) Ζούνης Αναστάσιος, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 2) Βορδός Νικόλαος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 3) Καρατζιοβάλη Παναγιώτα, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού γ) Επιτροπή παραλαβής λοιπών υλικών Δ.Ε. Πολυγύρου. 1) Παπατσικουράκης Χρήστος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 2) Πραβίτα Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 3) Ζαρίφη Κατερίνα, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών 1) Σεργιάκας Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Κηπουρών 2) Νοταρίδου Κατερίνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 3) Βορδού Δέσποινα, κλάδου ΤΕ Διεκ/σης Υποθ. Πολιτών δ) Επιτροπή παραλαβής όλων των υλικών Δ.Ε. Ανθεμούντα. 1) Τράκα Αναστασία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 2) Κουτζιαρής Ανδρέας, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 3) Παπούλιος Γεώργιος, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 1) Γούσιου Ελένη, κλάδου ΔΕ Διεκ/σης Υποθ. Πολιτών 2) Τσιαρτσιαφλή Αναστασία, κλάδου ΤΕ Διεκ/σης Υποθ. Πολιτών 3) Κουνάδος Αθανάσιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού ε) Επιτροπή παραλαβής όλων των υλικών Δ.Ε. Ζερβοχωρίων. 1) Χαϊδευτός Κωνσταντίνος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 2) Παπαγρηγορίου Αγγελική, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 3) Αυγέρος Αθανάσιος, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 1) Πρασσά Ξένη, κλάδου ΤΕ Διεκ/σης Υποθ. Πολιτών 2) Καράβατος Παύλος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 3) Παρούκα Μυρσίνη, κλάδου ΠΕ Διεκ/σης Υποθ. Πολιτών στ) Επιτροπή παραλαβής όλων των υλικών Δ.Ε. Ορμύλιας. 1) Κολυμπάνου Βασιλική, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 2) Ιωαννίδου Ευλαμπία, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ 3) Ζαβού Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 1) Αφουξενίδης Ιωάννης, κλάδου ΔΕ Διεκ/σης Υποθ. Πολιτών 2) Δρακάκης Κων/νος-Πέτρος, κλάδου ΔΕ Διεκ/σης Υποθ. Πολιτών 3) Βλιάλης Σταμάτιος, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου ζ) Επιτροπή παραλαβής για το Φορέα Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α) της 3ης διαχειριστικής ενότητας. 1) Σεργιάκας Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Κηπουρών 2) Νοταρίδου Κατερίνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 3) Βορδού Δέσποινα, κλάδου ΤΕ Διεκ/σης Υποθ. Πολιτών 1) Παπατσικουράκης Χρήστος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 2) Πραβίτα Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού

5 3) Ζαρίφη Κατερίνα, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α) Επιτροπή παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου. 1) Χλιούμης Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος 2) Σταμπουλής Γεώργιος-Χρυσοβαλάντης, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 3) Κυριαφίνης Αθανάσιος, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου 2) Στεργιούδης Ελευθέριος, ειδικότητας ΥΕ Εργατών 3) Καραζαφείρης Αστέριος, κλάδου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών β) Επιτροπή παραλαβής λοιπών υπηρεσιών. 1) Χλιούμης Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος 2) Καραμούζη Παναγιώτα, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού 3) Παπασαραφιανός Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2) Χαδιάς Ιωάννης, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών 3) Ασανιώτης Χρήστος, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών γ) Επιτροπή παραλαβής για το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α) της 3ης διαχειριστικής ενότητας. 1) Χλιούμης Ανδρέας., Δημοτικός Σύμβουλος 2) Χαδιάς Ιωάννης, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών 3) Ασανιώτης Χρήστος, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 2) Καραμούζη Παναγιώτα, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού 3) Παπασαραφιανός Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Β. Ορίζει το χρονικό διάστημα λειτουργίας της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών από έως Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 20/2014 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η Υπογραφή Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Πολύγυρος Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός θέματος: 8 ο. Διορθώσεις της αρχικής μελέτης πριν την ολοκλήρωση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ριζών» Αριθμός Απόφασης : 132

Αριθμός θέματος: 8 ο. Διορθώσεις της αρχικής μελέτης πριν την ολοκλήρωση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ριζών» Αριθμός Απόφασης : 132 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιμία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΘΕΜΑ Ορισμός Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΚΑ-ΧΥΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΚΑ-ΧΥΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 17/2013 από 27/8/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 44/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 40/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2614/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 40/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2614/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 40/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2614/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα