ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/95354/0021 Οργάνωση και Στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 15, παρ. 2, του Συντάγματος 1975/1986/2001 (ΦΕΚ Α 85). 2. Του άρθρου 2, παρ. 5, του ν. 3051/2002, «Συνταγμα τικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δη μόσιο τομέα και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 220). 3. Του ν. 3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 30), όπως ισχύει. 4. Του ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 161). 5. Του ν. 2863/2000, «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό ρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 262), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Τις διατάξεις των ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159) και 2644/1998 «Για την παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 233) άρθρο 17, παρ. 3, του ν. 2644/1998 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7, παρ. 2, του ν. 3021/2002»(ΦΕΚ Α 143) και το άρθρο 9, παρ. 3α, του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68). 7. Του ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδι οτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α 222). 8. Του ν. 3603/2007 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσε ων» (ΦΕΚ Α 188). 9. Του π.δ/τος 213/1995, «Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας» (ΦΕΚ Α 112), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 1 και 8, του π.δ/τος 310/1996, «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.» (ΦΕΚ Α 214). 10. Του π.δ/τος 100/2000 «Εναρμόνιση της ελληνι κής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L202 της , σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι δι ατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L298 της σ. 23) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών )» (ΦΕΚ Α 98). 11. Toυ άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 12. Την υπ αριθμ. 24/1/ κοινή υπουργική απόφα ση «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχο μένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς» (ΦΕΚ Β 11). 13. Της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτη λεόρασης της «περί της εκδόσεως πιστοποι ητικών του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας». 14. Την από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, περί οργανώσεως και στελεχώσεως των υπηρεσιών αυτού. 15. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπουργού για την έκδοση της εν λόγω απόφασης. 16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διάρθρωση και αρμοδιότητες Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Ε.Σ.Ρ. Η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Ρ., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εν γένει εργασιών του, οργανώνεται σε Τμήματα στα οποία κα τανέμεται με απόφαση της ολομέλειας το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό της αρχής. Στο Ε.Σ.Ρ. λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών, β) Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας, γ) Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων,

2 5954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστή ριξης. Άρθρο 2 Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών 1. Αντικείμενο του Τμήματος Νομιμότητας και Χορή γησης Αδειών είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών: i. για τη λήψη των αποφάσεων από το Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργί ας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τη λεοπτικών υπηρεσιών και την χορήγηση αδειών στους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ii. για τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των προ ϋποθέσεων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που κατέχουν άδεια παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτι κών υπηρεσιών. 2. Το Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί της Ραδιοφωνίας α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας ραδιο φωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης ανεξαρτήτως τε χνολογίας. β. Χορήγηση ή ανανέωση ή τροποποίηση όρων άδειας λειτουργίας. γ. Χορήγηση άδειας δικτύωσης. δ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους στοιχείο ή έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. ε. Χορήγηση έγκρισης περιεχομένου για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δι κτύων. Επί της Τηλεόρασης α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας τηλε οπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ανεξαρτήτως τε χνολογίας. β. Χορήγηση ή ανανέωση ή τροποποίηση όρων άδειας λειτουργίας. γ. Χορήγηση άδειας μετάδοσης προγράμματος (ρα διοφωνικού ή τηλεοπτικού) ελεύθερης λήψης μέσω δο ρυφόρου. δ. Χορήγηση άδειας δικτύωσης. ε. Χορήγηση έγκρισης περιεχομένου για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δι κτύων. στ. Έλεγχος τήρησης των κανόνων ανάθεσης παρα γωγής μέρους του προγράμματος. ζ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους στοιχείο ή έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επί των Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτι κών Υπηρεσιών α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας εταιρείας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών. β. Χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας σε εταιρεία παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. γ. Έγκριση συμβάσεων κατόχου άδειας με διαχειριστές προγράμματος. δ. Καταγραφή των δηλώσεων έναρξης συνεργασίας με διαχειριστή προγράμματος που είναι ήδη κάτοχος αδείας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ελεύ θερης λήψης. ε. Έλεγχος εφαρμογής των όρων που περιέχονται στις συμβάσεις μεταξύ κατόχου άδειας και διαχειριστή προγράμματος με προμηθευτή προγράμματος. στ. Έγκριση νέων διαχειριστών προγράμματος για τη σύναψη σύμβασης με την κάτοχο άδειας. ζ. Αναπροσαρμογή του οριζόμενου στην άδεια συνο λικού χρόνου του μεταδιδόμενου προγράμματος. η. Έλεγχος τήρησης των συμβάσεων και των εν γέ νει συμφωνιών που υπογράφονται μεταξύ της κατόχου άδειας και των αναφερόμενων στις παραγράφους 2 και 3 και 5, του άρθρου 9, του ν. 2644/1998 φορέων. θ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιό τητες του Τμήματος. Επί του Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών α. Η επεξεργασία της τεχνικής μελέτης του υποψηφίου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ως προς τα στοιχεία που αφορούν την κε ντρική εγκατάσταση του σταθμού και η αξιολόγηση της πληρότητας του εξοπλισμού. β. H παρακολούθηση της τήρησης των πιο πάνω τε χνικών προδιαγραφών και, σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών κανόνων εισήγηση προς το Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων. γ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή άλλων αρμόδιων φορέων με αντικείμενο τη σύνταξη των κανο νιστικών πράξεων για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνο τήτων και των τεχνικών προδιαγραφών και της τεχνικής μελέτης του υποψηφίου για χορήγηση άδειας. Επί των Μελετών και Νέων Τεχνολογιών α. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας ως προς τη μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ψηφιακή μετάδοση, μέσω δορυφόρου, καλωδίου ή επί γειων μέσων) και τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. β. Η παρακολούθηση των συνεπειών της τεχνολογικής εξέλιξης ως προς την δομή και λειτουργία των ραδι οτηλεοπτικών σταθμών λαμβανομένης υπόψη και της προοπτικής ανάπτυξης νέων μορφών παροχής ραδιο τηλεοπτικών υπηρεσιών (π.χ. μέσω Διαδικτύου). γ. Η σύνταξη σχετικών μελετών και προδιαγραφών. δ. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 3 Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας 1. Αντικείμενο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας είναι η τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10α του π.δ/τος 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2, του π.δ/ τος 310/1996, και την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 310/1996 και σε συνδυασμό με την λοιπή ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. 2. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας έχει τις κάτωθι αρ μοδιότητες: Επί των Ραδιοφωνικών επιχειρήσεων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5955 α. Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφονται οι ραδιοφωνικές εταιρείες (ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων περί ασυμβιβάστων, περιορισμών της ιδιοκτησίας, μη παραβίασης των κα νόνων περί ανταγωνισμού και μη κατάχρησης δεσπό ζουσας θέσης. γ. Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών ή εταιρικών μεριδί ων, ραδιοφωνικής επιχείρησης ελεύθερης λήψης. δ. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επί των Τηλεοπτικών Επιχειρήσεων α. Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων όπου εγγράφονται οι τηλεοπτικές εταιρείες (ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων περί ασυμβιβάστων, περιορισμών της ιδιοκτησίας, μη παραβίασης των κα νόνων περί ανταγωνισμού και μη κατάχρησης δεσπό ζουσας θέσης. γ. Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών τηλεοπτικής επι χείρησης ελεύθερης λήψης. δ. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επί του Ελέγχου Εκδοτικών Επιχειρήσεων α. Τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφο νται οι εταιρείες έκδοσης ημερησίων ή μη εφημερίδων, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκδίδουν (εκτυπώνουν ή διανέμουν). β. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επί του Μητρώου Φορέων και Επιχειρήσεων Δημο σκοπήσεων α. Τήρηση του Μητρώου Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων. β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για τη διαφάνεια επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων. Επί του Ελέγχου Λοιπών Επιχειρήσεων Ευρύτερου Ραδιοτηλεοπτικού Τομέα Τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφο νται οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχει ρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, δημοσκοπήσεων, οι διαχειρι στές προγράμματος που συμβάλλονται με τις εταιρείες παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις αναγραφόμενες στο άρθρο 2, παρ. 9, του ν. 2644/1998 υπηρεσίες και οι επι χειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου. Επί του Ελέγχου Διαφάνειας και έκδοσης απορριπτι κών πράξεων Έκδοση πιστοποιητικών περί συνδρομής ασυμβιβά στων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων. Άρθρο 4 Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων 1. Αντικείμενο του Τμήματος Ποιότητας Προγραμμά των είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων ρα διοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης του άρθρου 9, του π.δ/τος 100/ Επίσης ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση της αναγκαίας τεχνικής υποδομής για τη διαρκή παρακολούθηση και καταγραφή προγραμμάτων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών κάθε μορ φής τόσο σε σταθερή βάση (από τις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Ρ.) όσο και με κινητές μονάδες και η τήρηση αρχείου προγραμμάτων σε οποιοδήποτε υλικό εγγραφής. 2. Το Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί της Πολιτικής Πολυφωνίας και Ενημερωτικών Προ γραμμάτων α. Καταγραφή και παρακολούθηση ενημερωτικών προγραμμάτων και έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών ή Κωδίκων Δεο ντολογίας του Ε.Σ.Ρ. β. Σύνταξη εισήγησης προς την Ολομέλεια σχετικά με τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και Επικρατείας ως προς τον χρόνο που τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι υποχρεωμένα να δια θέτουν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τη μετάδοση των μηνυμάτων των κομμάτων και ο έλεγχος τηρήσεως της σχετικής Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως. γ. Καταγραφή του χρόνου που διαθέτουν στα κόμματα από εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών και έλεγχος της ουσιαστικής τήρησης των διατάξεων που αφορούν στους κανόνες πολυφωνίας κατά τη μετάδοση των ειδήσεων και των λοιπών ενημερωτικών εκπομπών ή εκτάκτων καλύψεων πολιτικού χαρακτήρα, στην κάλυψη δραστηριοτήτων της Βουλής και στη μετάδοση πεντά λεπτου δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. δ. Ειδικά για την ΕΡΤ, έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κάλυψη θεμάτων τοπικής αυτοδιοί κησης, κοινωνικών φορέων και οργανωμένων παραγω γικών τάξεων. ε. Διαπίστωση ακυρότητας συμβάσεων για την από κτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης εκδηλώ σεων μείζονος σημασίας. Επί των Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων α. Καταγραφή και παρακολούθηση ψυχαγωγικών προ γραμμάτων και έλεγχος τήρησης του άρθρου 15, παρ. 2, του Συντάγματος και των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του ΕΣΡ και της εν γένει νομοθεσίας που αφορούν στην υποχρεωτική μετάδοση ευρωπαϊκού προγράμματος και έργων σε πρωτότυπη ελληνική γλώσσα και όχι μετα γλωττισμένων, καθώς και προγραμμάτων ανεξάρτητων παραγωγών, στη μετάδοση εκπομπών για την ελληνική γλώσσα και ειδικών εκπομπών για τους κωφούς. Ο σχε τικός έλεγχος των εταιρειών παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών γίνεται σε εφαρμογή της υποχρεώσεως υποβολής αναλυτικών καταστάσεων με ταδοθέντος προγράμματος. β. Ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έλεγχος τήρησης του όρου αδείας που αφορά στη στόχευση του σταθμού μέσω περιοδικής γνωστοποίησης στο ΕΣΡ του εβδομαδιαίου προγράμματος.

4 5956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Δεοντο λογίας που λειτουργούν στο πλαίσιο των Συμβάσεων Αυτοδέσμευσης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Επί των Διαφημίσεων α. Περιοδικός έλεγχος τήρησης των κανόνων που διέ πουν το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και των χρονικών περιορισμών προβολής τους, των όρων προβολής των χορηγιών και των προγραμμάτων τηλε πώλησης καθώς και των όρων προβολής προϊόντων αλλά και της τήρησης των άλλων διατάξεων της Ευρω παϊκής Οδηγίας για τα Οπτικοακουστικά Μέσα. β. Χαρακτηρισμός των αποστελλόμενων εγγραφών ήχου ή εικόνας ως μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομέ νου. γ. Παρακολούθηση του έργου της αστικής εταιρείας ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων. Επί της Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων α. Εξέταση αιτημάτων επανόρθωσης που έχουν υπο βληθεί είτε από ιδιώτες είτε έχουν διαβιβαστεί από ραδιοτηλεοπτικό σταθμό μαζί με την απορριπτική από φασή του σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότη τας ακροατή ή τηλεθεατή. β. Καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με τη συγκρό τηση επιτροπών σε κάθε σταθμό με αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων επανόρθωσης. Επί της Προστασίας Παιδικής Ηλικίας Έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυό ντων Νόμων, Κανονισμών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του ΕΣΡ και της εν γένει νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία της παιδικής ηλικίας. Επί των Κοινωνικών Μηνυμάτων α. Χαρακτηρισμός μηνυμάτων ως κοινωνικών και έγκριση μετάδοσής τους. β. Τήρηση αρχείου. Επί του Μητρώου Πνευματικών Δικαιωμάτων α. Τήρηση του Μητρώου Πνευματικών Δικαιωμάτων. β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Άρθρο 5 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης 1. Αντικείμενο του τμήματος διοικητικής μέριμνας και τεχνικής υποστήριξης, είναι η εκτέλεση όλων των απα ραίτητων εργασιών για: i. την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., ii. την τεχνική υποστήριξη της άσκησης των αρμοδι οτήτων του Ε.Σ.Ρ., iii. την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογι σμού του Ε.Σ.Ρ., iν. την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού. 2. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υπο στήριξης έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί του Προσωπικού α. Η διεκπεραίωση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστα σης (Σύνταξη ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, προκηρύξεων και ανακοινώσεων πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό, απόσπαση ή μετάταξη κ.λ.π.) και η διεκπε ραίωση της σύνταξης των σχετικών εισηγήσεων που αφορούν σε θέματα του προσωπικού προς το Υπηρεσι ακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β. Η τήρηση του αρχείου προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ε.Σ.Ρ. και ο χειρισμός θεμάτων υπηρε σιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού (αδειών, αποσπάσεων, μετατάξεων, λύσης υπαλληλικής σχέσης, συνταξιοδότησης). γ. Παρακολούθηση τήρησης της πειθαρχικής διαδι κασίας. δ. Παρακολούθηση θεμάτων εκπαίδευσης και επιμόρ φωσης του προσωπικού. ε. Η έκδοση και θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων ασθενείας. Επί της Μισθοδοσίας, του Προϋπολογισμού και των Προμηθειών α. Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του τακτι κού προϋπολογισμού, καθώς και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. β. Η εντολή και εκκαθάριση αποδοχών και λοιπών απολαβών, αποζημιώσεων γενικώς του Προέδρου, των μελών του ΕΣΡ και του προσωπικού του Ε. Σ. Ρ.. γ. Η εντολή και διαχείρηση κάθε δαπάνης, καθώς και η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. δ. Η χορήγηση βεβαιώσεων οικονομικού περιεχομένου που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. ε. Η εκτίμηση και καταγραφή των πάσης φύσεως ανα γκών της υπηρεσίας σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας και λοιπά υλικά. στ. Η οργάνωση, παρακολούθηση και εκτέλεση των πάσης φύσεως διαγωνισμών για προμήθεια υλικού ή παροχή υπηρεσιών. ζ. Η διαχείριση του υλικού (παραλαβή, καταχώρηση, αποθήκευση, διανομή). Επί των Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοι νωνιών α. Η διασφάλιση της ευχερούς χρήσης υλικού και απρόσκοπτης πρόσβασης στις μηχανογραφικές εφαρ μογές του Ε.Σ.Ρ. των εξουσιοδοτημένων χρηστών με ταυτόχρονο αποκλεισμό της πρόσβασης και της χρήσης υλικού, μηχανογραφικών εφαρμογών και δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. β. Η ασφάλεια και ακεραιότητα των συστημάτων της πληροφορικής και των αντιστοίχων δεδομένων. γ. Η αξιολόγηση των αναγκών για την προμήθεια, την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση του λογισμικού που χρησιμοποιείται, μετά από αντίστοιχες εισηγήσεις των λοιπών Τμημάτων. δ. Η καλή λειτουργία, η πλήρης αξιοποίηση, εποπτεία ορθής χρήσης, συντήρηση και υποστήριξη του μηχα νογραφικού εξοπλισμού καθώς επίσης και η απόσυρση αυτού, μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. ε. Η εποπτεία της καλής λειτουργίας και αναβάθμισης του τοπικού δικτύου (Local Area Network) καθώς επί σης και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως, το τηλεφωνικό κέντρο και οι ευρυζωνικές (ADSL) γραμμές Internet. στ. Η ομαλή λειτουργία και η διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας Ε.Σ.Ρ. ζ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η συντήρηση, η τεκμη ρίωση μηχανογραφικών εφαρμογών για την εποπτεία, σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση και παραλαβή ολο κληρωμένων έργων πληροφορικής, μέσω προγραμμά των της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φορέων. η. Η σύνταξη τεχνικών μελετών και τεχνικών προδι αγραφών διαγωνισμών, που αφορούν την προμήθεια

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5957 Μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού και μηχανο γραφικών εφαρμογών. Επί της Διοικητικής Υποστήριξης Γραμματείας α. Η σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, η πρόσκληση των μελών και των συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις της Ολομελείας ή των Κλιμακίων του Ε.Σ.Ρ. καθώς και η προετοιμασία φακέλου περιέχοντος έγγραφα σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα. β. Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ολομελείας. γ. Η σύνταξη και δακτυλογράφηση των αποφάσεων της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. ή άλλων σχετικών κειμένων, η κοινοποίηση και η επίδοση αυτών προς τους ενδια φερομένους. δ. Η γραμματειακή υποστήριξη των Μελών, των Τμημά των, των Επιτροπών και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ε.Σ.Ρ. ε. Η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένης αλληλογραφίας (παραλαβή εγγράφου σε φυσική μορ φή, πρωτοκόλλησή του και δρομολόγησή του προς το γραφείο Προέδρου ή και Διευθυντή). στ. Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων στο φυσικό αρχείο της Υπηρεσίας. ζ. Η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου. η. Η μέριμνα για την ασφάλεια, την καθαριότητα και την ευταξία των γραφείων του Ε.Σ.Ρ. θ. Η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Ρ.. ι. Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας, που ανατίθεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα Μέλη στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Επί της Γραμματείας του Προέδρου α. Η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου, η σύ νταξη πάσης φύσεως εγγράφων και πράξεων αυτού, η κοινοποίηση και η επίδοση αυτών προς τους ενδιαφε ρομένους καθώς και η διεκπεραίωση της αλληλογρα φίας του. β. Η έκδοση γενικών εγκυκλίων ή ειδικών οδηγιών διοίκησης προσωπικού. γ. Η σύνταξη εκθέσεων για την αξιολόγηση για την αξιολόγηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τον Πρόεδρο και του διοικητικού προσωπικού από τον Διευθυντή. δ. Ο χαρακτηρισμός των εγγράφων και η χρέωσή τους από τον Πρόεδρο ή και τον Διευθυντή προς τους ειση γητές και γενικά προς τους υπαλλήλους του Ε.Σ.Ρ. ε. Η διεκπεραίωση των επαφών και η υποδοχή των επισκεπτών του Προέδρου. στ. Η λήψη μέτρων τήρησης εθιμοτυπικού και υπηρε σιακού πρωτοκόλλου. ζ. Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας που ανατίθεται από τον Πρόεδρο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Επί της Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. α. H ενημέρωση των εκπροσώπων των μέσων ενημέ ρωσης για τη δραστηριότητα του Ε. Σ. Ρ. β. Η ενημέρωση του Ε.Σ.Ρ. για δημοσιεύματα σε εφη μερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές που αφορούν το Ε.Σ.Ρ. ή γενικότερα ραδιοτη λεοπτικά θέματα και η διαμόρφωση σχετικού αρχείου. γ. Η μέριμνα των δημοσίων σχέσεων του Ε.Σ.Ρ. και της επικοινωνίας του με πολίτες, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, συλλογικούς φορείς των εποπτευόμενων εταιριών, καθώς και με υπηρεσίες και ανεξάρτητες ρυθ μιστικές αρχές του εσωτερικού και εξωτερικού, συμπε ριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διακρατικών οργανισμών και φορέων, όπως Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. δ. Η διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, σεμι ναρίων ή συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Ε.Σ.Ρ. για ανάλογες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε. Η μετάφραση κάθε είδους κειμένου. στ. Η επιμέλεια και η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Ρ. σε θέματα που το αφορούν, σε συνεργασία με το γραφείο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. ζ. Η έκδοση και διάδοση της ετήσιας έκθεσης πε πραγμένων, η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, η κάθε είδους επίσημων καταχωρήσεων στον τύπο ή στα ηλε κτρονικά και άλλα οπτικοακουστικά μέσα. η. Η λειτουργία βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, λοιπό έντυπο υλικό). Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Διευθυντή α. Ο συντονισμός των διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., η επίβλεψη της υπηρεσιακής κατάστασης και της διεκπεραίωσης των εργασιών των Τμημάτων. β. Η κατανομή της εργασίας στα Τμήματα του Ε.Σ.Ρ. σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων. γ. Η μέριμνα για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ. δ. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής από το προσωπικό των ρυθμίσεων που εκάστοτε ισχύουν και των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. ε. Η υποβολή στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. των εισηγήσεων αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού, οι οποίες συντάσσονται μετά από γνώμη των αρμοδίων προϊστα μένων Τμημάτων. στ. Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας συναφούς προς τις αρμοδιότητές του, ύστερα από εντολή της Ολομε λείας ή του Προέδρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Θέσεις Προσωπικού, κατανομή και προσόντα διορισμού Άρθρο 7 Θέσεις προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. είναι 81 και κα τανέμονται ως εξής: α. 1 θέση διευθυντή, β. 40 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέ μονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) 4 θέσεις Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού 10 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση (ΤΕ) 1 θέση Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού 2 θέσεις Κλάδου Τεχνικού Ήχου 2 θέσεις Κλάδου Πληροφορικής

6 5958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 19 θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 1 θέση Κλάδου Τηλεφωνητών 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1 θέση Κλάδου Κλητήρων γ. 40 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής: θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Οικονομολόγων 3. 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης 4. 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών 5. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεο πτικής Αγοράς 6. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στη Δια φημιστική Αγορά 7. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Επί δραση των Μ.Μ.Ε. στην Ανάπτυξη των Ανηλίκων 8. 2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ειδικευμένων στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας 9. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Στατιστικής θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκησης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Άρθρο 8 Κατανομή προσωπικού στα τμήματα Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού β. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμμα τέων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών β. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Οικονο μολόγων γ. Δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ειδικών στις Τηλεπικοινωνίες δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης. Β. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. β. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ ων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών β. Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Οικονομο λόγων γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιο τηλεοπτικής Αγοράς. Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Δέκα (10) θέσεις κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας Μ.Μ.Ε. β. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Τεχνικός Ήχου. γ. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ ων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Έξι (6) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών β. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Στατιστικής δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης ε. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στη Διαφημιστική Αγορά στ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην Ανάπτυξη των Ανηλίκων ζ. Δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ειδικευμένων στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνί ας. Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομι κού β. Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. γ. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφορικής δ. Δώδεκα (12) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων. ε. Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών. στ. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Κλητήρων 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκη σης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων β. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημοσίων και Δι εθνών Σχέσεων. Άρθρο 9 Προσόντα και επιλογή Διευθυντή 1. Στη θέση του Διευθυντή επιλέγεται και τοποθετείται είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των ν. 2863/2000 και 3528/2007, είτε ειδικός επιστήμων. 2. Ο υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) χρόνων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή ειδικού επιστήμονα. 3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν εκτός των μονίμων υπαλλήλων και ειδικών επιστημόνων του Ε.Σ.Ρ. και οι μόνιμοι υπάλληλοι και ειδικοί επιστήμονες των δημοσίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών γε νικώς. 4. Η επιλογή του Διευθυντή γίνεται μετά από δημό σια ανακοίνωση σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) της Θεσ/νίκης και στον δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Ρ. Με την δημόσια ανακοίνωση το Εθνικό Συμβούλιο Ρα διοτηλεόρασης καλεί τους ενδιαφερομένους να υπο βάλουν αίτηση σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τύπο. Σε αυτή προσδιορίζονται εκτός των προϋποθέσεων του ν. 3528/2007 λοιπές προϋποθέσεις και τα συνυ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5959 ποβαλλόμενα με την αίτηση στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για το σχηματισμό κρίσης του οργάνου επιλογής. 5. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά. Άρθρο 10 Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων 1. Στη θέση των προϊσταμένων τμημάτων επιλέγονται και τοποθετούνται είτε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι κα τηγορίας Π.Ε., είτε ειδικοί επιστήμονες. 2. Η θητεία των προϊσταμένων τμημάτων είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά. 3. Οι θέσεις των προϊσταμένων τμημάτων είναι τέσ σερις (4) και οι κλάδοι ή οι ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται ανά τμήμα καθορίζονται ως εξής: α. Στο Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. β. Στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας είτε μόνιμος δημόσι ος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. γ. Στο Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων είτε μόνι μος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Επικοινωνίας Μ.Μ.Ε., είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος και δ. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υπο στήριξης είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. Άρθρο 11 Λοιπά θέματα 1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή ή προϊσταμένου τμήματος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει τον αναπληρωτή του ή την αναπλήρωσή του από τον προϊστάμενο υπερκείμενης μονάδας. 2. Με ειδική εντολή του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. ο Διευ θυντής και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» έγγραφα, εντολές, πληρωμές και άλλες πράξεις. 3. Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατό να απα σχολούνται μέλη του προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. σε Τμήμα διαφορετικό από εκείνο, στο οποίο έχουν αρχικά τοπο θετηθεί, όταν τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες του Ε. Σ. Ρ. και να συμμετέχουν σε μαθήματα και επιμορφωτικά σεμινάρια στο εσωτερικό και εξωτερικό. Άρθρο 12 Προσόντα, τρόπος πρόσληψης και ασυμβίβαστα ειδικού επιστημονικού προσωπικού 1. Ως προσόντα πρόσληψης του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, του π.δ/τος 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 347/2003 με επιστημονική εξειδίκευση στα κατά περί πτωση αντικείμενα που προσιδιάζουν στην αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. 2. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του ν. 3051/2002, όπως ισχύει. 3. Οι ειδικοί επιστήμονες που κατέχουν την ιδιότητα του δικηγόρου τελούν σε αναστολή της ασκήσεως του επαγγέλματός τους για όλη τη διάρκεια της απασχό λησης αυτής χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Άρθρο 13 Προσόντα διορισμού και διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 1. Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις μονίμου προσω πικού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 347/2003 και όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, απαιτείται τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (μεταξύ των αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών και ισπανικών) και η γνώ ση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και συνεκτιμάται η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Κατά την προκήρυξη των θέσεων αυτών το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απαιτεί, ως πρό σθετο προσόν, την επαγγελματική πείρα στα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. πεδία ή/και την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου. 2. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του ν. 3051/2002, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

8 5960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 156 3 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχει ρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123 Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 224 5 Νοεμβρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3711 Ιδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 423 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 9 Μαρτίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2483 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2443 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 296113/2006 (Β 1414) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 44 29 Απριλίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4324 Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 11 Σεπτεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37411/1829/Ε103 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1724 27 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. oικ. 60292/2158 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2674 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 73833οικ./26.9.2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 169 26 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4173 Nέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 10 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 261611 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο γή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 «για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1898 17 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης ανάθε σης έργου με μίσθωση σε γιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2220 30 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δημοτικών σχολείων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 70 22 Απριλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3658 Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 262 23 Δεκεμβρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3730 Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοο λούχα ποτά και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 3 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 220 Δ/Φ/8.2.2008 Υπουργι κής Απόφασης (ΦΕΚ 203Β/8.2.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1699 14 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 134 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 600 8 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδι ωτικού Γραφείου Συμβούλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1900 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/23501/0022/2006 (Φ.Ε.Κ. 727/Β ) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα