ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/95354/0021 Οργάνωση και Στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 15, παρ. 2, του Συντάγματος 1975/1986/2001 (ΦΕΚ Α 85). 2. Του άρθρου 2, παρ. 5, του ν. 3051/2002, «Συνταγμα τικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δη μόσιο τομέα και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 220). 3. Του ν. 3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 30), όπως ισχύει. 4. Του ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 161). 5. Του ν. 2863/2000, «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό ρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 262), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Τις διατάξεις των ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159) και 2644/1998 «Για την παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 233) άρθρο 17, παρ. 3, του ν. 2644/1998 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7, παρ. 2, του ν. 3021/2002»(ΦΕΚ Α 143) και το άρθρο 9, παρ. 3α, του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68). 7. Του ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδι οτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α 222). 8. Του ν. 3603/2007 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσε ων» (ΦΕΚ Α 188). 9. Του π.δ/τος 213/1995, «Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας» (ΦΕΚ Α 112), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 1 και 8, του π.δ/τος 310/1996, «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.» (ΦΕΚ Α 214). 10. Του π.δ/τος 100/2000 «Εναρμόνιση της ελληνι κής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L202 της , σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι δι ατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L298 της σ. 23) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών )» (ΦΕΚ Α 98). 11. Toυ άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 12. Την υπ αριθμ. 24/1/ κοινή υπουργική απόφα ση «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχο μένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς» (ΦΕΚ Β 11). 13. Της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτη λεόρασης της «περί της εκδόσεως πιστοποι ητικών του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας». 14. Την από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, περί οργανώσεως και στελεχώσεως των υπηρεσιών αυτού. 15. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπουργού για την έκδοση της εν λόγω απόφασης. 16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διάρθρωση και αρμοδιότητες Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Ε.Σ.Ρ. Η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Ρ., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εν γένει εργασιών του, οργανώνεται σε Τμήματα στα οποία κα τανέμεται με απόφαση της ολομέλειας το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό της αρχής. Στο Ε.Σ.Ρ. λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών, β) Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας, γ) Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων,

2 5954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστή ριξης. Άρθρο 2 Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών 1. Αντικείμενο του Τμήματος Νομιμότητας και Χορή γησης Αδειών είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών: i. για τη λήψη των αποφάσεων από το Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργί ας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τη λεοπτικών υπηρεσιών και την χορήγηση αδειών στους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ii. για τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των προ ϋποθέσεων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που κατέχουν άδεια παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτι κών υπηρεσιών. 2. Το Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί της Ραδιοφωνίας α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας ραδιο φωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης ανεξαρτήτως τε χνολογίας. β. Χορήγηση ή ανανέωση ή τροποποίηση όρων άδειας λειτουργίας. γ. Χορήγηση άδειας δικτύωσης. δ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους στοιχείο ή έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. ε. Χορήγηση έγκρισης περιεχομένου για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δι κτύων. Επί της Τηλεόρασης α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας τηλε οπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ανεξαρτήτως τε χνολογίας. β. Χορήγηση ή ανανέωση ή τροποποίηση όρων άδειας λειτουργίας. γ. Χορήγηση άδειας μετάδοσης προγράμματος (ρα διοφωνικού ή τηλεοπτικού) ελεύθερης λήψης μέσω δο ρυφόρου. δ. Χορήγηση άδειας δικτύωσης. ε. Χορήγηση έγκρισης περιεχομένου για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δι κτύων. στ. Έλεγχος τήρησης των κανόνων ανάθεσης παρα γωγής μέρους του προγράμματος. ζ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους στοιχείο ή έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επί των Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτι κών Υπηρεσιών α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας εταιρείας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών. β. Χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας σε εταιρεία παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. γ. Έγκριση συμβάσεων κατόχου άδειας με διαχειριστές προγράμματος. δ. Καταγραφή των δηλώσεων έναρξης συνεργασίας με διαχειριστή προγράμματος που είναι ήδη κάτοχος αδείας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ελεύ θερης λήψης. ε. Έλεγχος εφαρμογής των όρων που περιέχονται στις συμβάσεις μεταξύ κατόχου άδειας και διαχειριστή προγράμματος με προμηθευτή προγράμματος. στ. Έγκριση νέων διαχειριστών προγράμματος για τη σύναψη σύμβασης με την κάτοχο άδειας. ζ. Αναπροσαρμογή του οριζόμενου στην άδεια συνο λικού χρόνου του μεταδιδόμενου προγράμματος. η. Έλεγχος τήρησης των συμβάσεων και των εν γέ νει συμφωνιών που υπογράφονται μεταξύ της κατόχου άδειας και των αναφερόμενων στις παραγράφους 2 και 3 και 5, του άρθρου 9, του ν. 2644/1998 φορέων. θ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιό τητες του Τμήματος. Επί του Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών α. Η επεξεργασία της τεχνικής μελέτης του υποψηφίου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ως προς τα στοιχεία που αφορούν την κε ντρική εγκατάσταση του σταθμού και η αξιολόγηση της πληρότητας του εξοπλισμού. β. H παρακολούθηση της τήρησης των πιο πάνω τε χνικών προδιαγραφών και, σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών κανόνων εισήγηση προς το Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων. γ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή άλλων αρμόδιων φορέων με αντικείμενο τη σύνταξη των κανο νιστικών πράξεων για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνο τήτων και των τεχνικών προδιαγραφών και της τεχνικής μελέτης του υποψηφίου για χορήγηση άδειας. Επί των Μελετών και Νέων Τεχνολογιών α. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας ως προς τη μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ψηφιακή μετάδοση, μέσω δορυφόρου, καλωδίου ή επί γειων μέσων) και τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. β. Η παρακολούθηση των συνεπειών της τεχνολογικής εξέλιξης ως προς την δομή και λειτουργία των ραδι οτηλεοπτικών σταθμών λαμβανομένης υπόψη και της προοπτικής ανάπτυξης νέων μορφών παροχής ραδιο τηλεοπτικών υπηρεσιών (π.χ. μέσω Διαδικτύου). γ. Η σύνταξη σχετικών μελετών και προδιαγραφών. δ. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 3 Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας 1. Αντικείμενο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας είναι η τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10α του π.δ/τος 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2, του π.δ/ τος 310/1996, και την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 310/1996 και σε συνδυασμό με την λοιπή ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. 2. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας έχει τις κάτωθι αρ μοδιότητες: Επί των Ραδιοφωνικών επιχειρήσεων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5955 α. Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφονται οι ραδιοφωνικές εταιρείες (ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων περί ασυμβιβάστων, περιορισμών της ιδιοκτησίας, μη παραβίασης των κα νόνων περί ανταγωνισμού και μη κατάχρησης δεσπό ζουσας θέσης. γ. Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών ή εταιρικών μεριδί ων, ραδιοφωνικής επιχείρησης ελεύθερης λήψης. δ. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επί των Τηλεοπτικών Επιχειρήσεων α. Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων όπου εγγράφονται οι τηλεοπτικές εταιρείες (ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων περί ασυμβιβάστων, περιορισμών της ιδιοκτησίας, μη παραβίασης των κα νόνων περί ανταγωνισμού και μη κατάχρησης δεσπό ζουσας θέσης. γ. Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών τηλεοπτικής επι χείρησης ελεύθερης λήψης. δ. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επί του Ελέγχου Εκδοτικών Επιχειρήσεων α. Τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφο νται οι εταιρείες έκδοσης ημερησίων ή μη εφημερίδων, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκδίδουν (εκτυπώνουν ή διανέμουν). β. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επί του Μητρώου Φορέων και Επιχειρήσεων Δημο σκοπήσεων α. Τήρηση του Μητρώου Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων. β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για τη διαφάνεια επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων. Επί του Ελέγχου Λοιπών Επιχειρήσεων Ευρύτερου Ραδιοτηλεοπτικού Τομέα Τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφο νται οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχει ρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, δημοσκοπήσεων, οι διαχειρι στές προγράμματος που συμβάλλονται με τις εταιρείες παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις αναγραφόμενες στο άρθρο 2, παρ. 9, του ν. 2644/1998 υπηρεσίες και οι επι χειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου. Επί του Ελέγχου Διαφάνειας και έκδοσης απορριπτι κών πράξεων Έκδοση πιστοποιητικών περί συνδρομής ασυμβιβά στων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων. Άρθρο 4 Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων 1. Αντικείμενο του Τμήματος Ποιότητας Προγραμμά των είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων ρα διοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης του άρθρου 9, του π.δ/τος 100/ Επίσης ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση της αναγκαίας τεχνικής υποδομής για τη διαρκή παρακολούθηση και καταγραφή προγραμμάτων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών κάθε μορ φής τόσο σε σταθερή βάση (από τις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Ρ.) όσο και με κινητές μονάδες και η τήρηση αρχείου προγραμμάτων σε οποιοδήποτε υλικό εγγραφής. 2. Το Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί της Πολιτικής Πολυφωνίας και Ενημερωτικών Προ γραμμάτων α. Καταγραφή και παρακολούθηση ενημερωτικών προγραμμάτων και έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών ή Κωδίκων Δεο ντολογίας του Ε.Σ.Ρ. β. Σύνταξη εισήγησης προς την Ολομέλεια σχετικά με τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και Επικρατείας ως προς τον χρόνο που τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι υποχρεωμένα να δια θέτουν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τη μετάδοση των μηνυμάτων των κομμάτων και ο έλεγχος τηρήσεως της σχετικής Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως. γ. Καταγραφή του χρόνου που διαθέτουν στα κόμματα από εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών και έλεγχος της ουσιαστικής τήρησης των διατάξεων που αφορούν στους κανόνες πολυφωνίας κατά τη μετάδοση των ειδήσεων και των λοιπών ενημερωτικών εκπομπών ή εκτάκτων καλύψεων πολιτικού χαρακτήρα, στην κάλυψη δραστηριοτήτων της Βουλής και στη μετάδοση πεντά λεπτου δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. δ. Ειδικά για την ΕΡΤ, έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κάλυψη θεμάτων τοπικής αυτοδιοί κησης, κοινωνικών φορέων και οργανωμένων παραγω γικών τάξεων. ε. Διαπίστωση ακυρότητας συμβάσεων για την από κτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης εκδηλώ σεων μείζονος σημασίας. Επί των Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων α. Καταγραφή και παρακολούθηση ψυχαγωγικών προ γραμμάτων και έλεγχος τήρησης του άρθρου 15, παρ. 2, του Συντάγματος και των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του ΕΣΡ και της εν γένει νομοθεσίας που αφορούν στην υποχρεωτική μετάδοση ευρωπαϊκού προγράμματος και έργων σε πρωτότυπη ελληνική γλώσσα και όχι μετα γλωττισμένων, καθώς και προγραμμάτων ανεξάρτητων παραγωγών, στη μετάδοση εκπομπών για την ελληνική γλώσσα και ειδικών εκπομπών για τους κωφούς. Ο σχε τικός έλεγχος των εταιρειών παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών γίνεται σε εφαρμογή της υποχρεώσεως υποβολής αναλυτικών καταστάσεων με ταδοθέντος προγράμματος. β. Ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έλεγχος τήρησης του όρου αδείας που αφορά στη στόχευση του σταθμού μέσω περιοδικής γνωστοποίησης στο ΕΣΡ του εβδομαδιαίου προγράμματος.

4 5956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Δεοντο λογίας που λειτουργούν στο πλαίσιο των Συμβάσεων Αυτοδέσμευσης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Επί των Διαφημίσεων α. Περιοδικός έλεγχος τήρησης των κανόνων που διέ πουν το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και των χρονικών περιορισμών προβολής τους, των όρων προβολής των χορηγιών και των προγραμμάτων τηλε πώλησης καθώς και των όρων προβολής προϊόντων αλλά και της τήρησης των άλλων διατάξεων της Ευρω παϊκής Οδηγίας για τα Οπτικοακουστικά Μέσα. β. Χαρακτηρισμός των αποστελλόμενων εγγραφών ήχου ή εικόνας ως μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομέ νου. γ. Παρακολούθηση του έργου της αστικής εταιρείας ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων. Επί της Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων α. Εξέταση αιτημάτων επανόρθωσης που έχουν υπο βληθεί είτε από ιδιώτες είτε έχουν διαβιβαστεί από ραδιοτηλεοπτικό σταθμό μαζί με την απορριπτική από φασή του σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότη τας ακροατή ή τηλεθεατή. β. Καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με τη συγκρό τηση επιτροπών σε κάθε σταθμό με αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων επανόρθωσης. Επί της Προστασίας Παιδικής Ηλικίας Έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυό ντων Νόμων, Κανονισμών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του ΕΣΡ και της εν γένει νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία της παιδικής ηλικίας. Επί των Κοινωνικών Μηνυμάτων α. Χαρακτηρισμός μηνυμάτων ως κοινωνικών και έγκριση μετάδοσής τους. β. Τήρηση αρχείου. Επί του Μητρώου Πνευματικών Δικαιωμάτων α. Τήρηση του Μητρώου Πνευματικών Δικαιωμάτων. β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Άρθρο 5 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης 1. Αντικείμενο του τμήματος διοικητικής μέριμνας και τεχνικής υποστήριξης, είναι η εκτέλεση όλων των απα ραίτητων εργασιών για: i. την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., ii. την τεχνική υποστήριξη της άσκησης των αρμοδι οτήτων του Ε.Σ.Ρ., iii. την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογι σμού του Ε.Σ.Ρ., iν. την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού. 2. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υπο στήριξης έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί του Προσωπικού α. Η διεκπεραίωση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστα σης (Σύνταξη ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, προκηρύξεων και ανακοινώσεων πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό, απόσπαση ή μετάταξη κ.λ.π.) και η διεκπε ραίωση της σύνταξης των σχετικών εισηγήσεων που αφορούν σε θέματα του προσωπικού προς το Υπηρεσι ακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β. Η τήρηση του αρχείου προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ε.Σ.Ρ. και ο χειρισμός θεμάτων υπηρε σιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού (αδειών, αποσπάσεων, μετατάξεων, λύσης υπαλληλικής σχέσης, συνταξιοδότησης). γ. Παρακολούθηση τήρησης της πειθαρχικής διαδι κασίας. δ. Παρακολούθηση θεμάτων εκπαίδευσης και επιμόρ φωσης του προσωπικού. ε. Η έκδοση και θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων ασθενείας. Επί της Μισθοδοσίας, του Προϋπολογισμού και των Προμηθειών α. Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του τακτι κού προϋπολογισμού, καθώς και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. β. Η εντολή και εκκαθάριση αποδοχών και λοιπών απολαβών, αποζημιώσεων γενικώς του Προέδρου, των μελών του ΕΣΡ και του προσωπικού του Ε. Σ. Ρ.. γ. Η εντολή και διαχείρηση κάθε δαπάνης, καθώς και η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. δ. Η χορήγηση βεβαιώσεων οικονομικού περιεχομένου που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. ε. Η εκτίμηση και καταγραφή των πάσης φύσεως ανα γκών της υπηρεσίας σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας και λοιπά υλικά. στ. Η οργάνωση, παρακολούθηση και εκτέλεση των πάσης φύσεως διαγωνισμών για προμήθεια υλικού ή παροχή υπηρεσιών. ζ. Η διαχείριση του υλικού (παραλαβή, καταχώρηση, αποθήκευση, διανομή). Επί των Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοι νωνιών α. Η διασφάλιση της ευχερούς χρήσης υλικού και απρόσκοπτης πρόσβασης στις μηχανογραφικές εφαρ μογές του Ε.Σ.Ρ. των εξουσιοδοτημένων χρηστών με ταυτόχρονο αποκλεισμό της πρόσβασης και της χρήσης υλικού, μηχανογραφικών εφαρμογών και δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. β. Η ασφάλεια και ακεραιότητα των συστημάτων της πληροφορικής και των αντιστοίχων δεδομένων. γ. Η αξιολόγηση των αναγκών για την προμήθεια, την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση του λογισμικού που χρησιμοποιείται, μετά από αντίστοιχες εισηγήσεις των λοιπών Τμημάτων. δ. Η καλή λειτουργία, η πλήρης αξιοποίηση, εποπτεία ορθής χρήσης, συντήρηση και υποστήριξη του μηχα νογραφικού εξοπλισμού καθώς επίσης και η απόσυρση αυτού, μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. ε. Η εποπτεία της καλής λειτουργίας και αναβάθμισης του τοπικού δικτύου (Local Area Network) καθώς επί σης και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως, το τηλεφωνικό κέντρο και οι ευρυζωνικές (ADSL) γραμμές Internet. στ. Η ομαλή λειτουργία και η διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας Ε.Σ.Ρ. ζ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η συντήρηση, η τεκμη ρίωση μηχανογραφικών εφαρμογών για την εποπτεία, σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση και παραλαβή ολο κληρωμένων έργων πληροφορικής, μέσω προγραμμά των της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φορέων. η. Η σύνταξη τεχνικών μελετών και τεχνικών προδι αγραφών διαγωνισμών, που αφορούν την προμήθεια

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5957 Μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού και μηχανο γραφικών εφαρμογών. Επί της Διοικητικής Υποστήριξης Γραμματείας α. Η σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, η πρόσκληση των μελών και των συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις της Ολομελείας ή των Κλιμακίων του Ε.Σ.Ρ. καθώς και η προετοιμασία φακέλου περιέχοντος έγγραφα σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα. β. Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ολομελείας. γ. Η σύνταξη και δακτυλογράφηση των αποφάσεων της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. ή άλλων σχετικών κειμένων, η κοινοποίηση και η επίδοση αυτών προς τους ενδια φερομένους. δ. Η γραμματειακή υποστήριξη των Μελών, των Τμημά των, των Επιτροπών και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ε.Σ.Ρ. ε. Η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένης αλληλογραφίας (παραλαβή εγγράφου σε φυσική μορ φή, πρωτοκόλλησή του και δρομολόγησή του προς το γραφείο Προέδρου ή και Διευθυντή). στ. Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων στο φυσικό αρχείο της Υπηρεσίας. ζ. Η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου. η. Η μέριμνα για την ασφάλεια, την καθαριότητα και την ευταξία των γραφείων του Ε.Σ.Ρ. θ. Η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Ρ.. ι. Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας, που ανατίθεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα Μέλη στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Επί της Γραμματείας του Προέδρου α. Η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου, η σύ νταξη πάσης φύσεως εγγράφων και πράξεων αυτού, η κοινοποίηση και η επίδοση αυτών προς τους ενδιαφε ρομένους καθώς και η διεκπεραίωση της αλληλογρα φίας του. β. Η έκδοση γενικών εγκυκλίων ή ειδικών οδηγιών διοίκησης προσωπικού. γ. Η σύνταξη εκθέσεων για την αξιολόγηση για την αξιολόγηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τον Πρόεδρο και του διοικητικού προσωπικού από τον Διευθυντή. δ. Ο χαρακτηρισμός των εγγράφων και η χρέωσή τους από τον Πρόεδρο ή και τον Διευθυντή προς τους ειση γητές και γενικά προς τους υπαλλήλους του Ε.Σ.Ρ. ε. Η διεκπεραίωση των επαφών και η υποδοχή των επισκεπτών του Προέδρου. στ. Η λήψη μέτρων τήρησης εθιμοτυπικού και υπηρε σιακού πρωτοκόλλου. ζ. Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας που ανατίθεται από τον Πρόεδρο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Επί της Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. α. H ενημέρωση των εκπροσώπων των μέσων ενημέ ρωσης για τη δραστηριότητα του Ε. Σ. Ρ. β. Η ενημέρωση του Ε.Σ.Ρ. για δημοσιεύματα σε εφη μερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές που αφορούν το Ε.Σ.Ρ. ή γενικότερα ραδιοτη λεοπτικά θέματα και η διαμόρφωση σχετικού αρχείου. γ. Η μέριμνα των δημοσίων σχέσεων του Ε.Σ.Ρ. και της επικοινωνίας του με πολίτες, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, συλλογικούς φορείς των εποπτευόμενων εταιριών, καθώς και με υπηρεσίες και ανεξάρτητες ρυθ μιστικές αρχές του εσωτερικού και εξωτερικού, συμπε ριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διακρατικών οργανισμών και φορέων, όπως Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. δ. Η διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, σεμι ναρίων ή συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Ε.Σ.Ρ. για ανάλογες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε. Η μετάφραση κάθε είδους κειμένου. στ. Η επιμέλεια και η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Ρ. σε θέματα που το αφορούν, σε συνεργασία με το γραφείο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. ζ. Η έκδοση και διάδοση της ετήσιας έκθεσης πε πραγμένων, η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, η κάθε είδους επίσημων καταχωρήσεων στον τύπο ή στα ηλε κτρονικά και άλλα οπτικοακουστικά μέσα. η. Η λειτουργία βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, λοιπό έντυπο υλικό). Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Διευθυντή α. Ο συντονισμός των διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., η επίβλεψη της υπηρεσιακής κατάστασης και της διεκπεραίωσης των εργασιών των Τμημάτων. β. Η κατανομή της εργασίας στα Τμήματα του Ε.Σ.Ρ. σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων. γ. Η μέριμνα για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ. δ. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής από το προσωπικό των ρυθμίσεων που εκάστοτε ισχύουν και των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. ε. Η υποβολή στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. των εισηγήσεων αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού, οι οποίες συντάσσονται μετά από γνώμη των αρμοδίων προϊστα μένων Τμημάτων. στ. Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας συναφούς προς τις αρμοδιότητές του, ύστερα από εντολή της Ολομε λείας ή του Προέδρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Θέσεις Προσωπικού, κατανομή και προσόντα διορισμού Άρθρο 7 Θέσεις προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. είναι 81 και κα τανέμονται ως εξής: α. 1 θέση διευθυντή, β. 40 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέ μονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) 4 θέσεις Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού 10 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση (ΤΕ) 1 θέση Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού 2 θέσεις Κλάδου Τεχνικού Ήχου 2 θέσεις Κλάδου Πληροφορικής

6 5958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 19 θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 1 θέση Κλάδου Τηλεφωνητών 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1 θέση Κλάδου Κλητήρων γ. 40 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής: θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Οικονομολόγων 3. 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης 4. 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών 5. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεο πτικής Αγοράς 6. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στη Δια φημιστική Αγορά 7. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Επί δραση των Μ.Μ.Ε. στην Ανάπτυξη των Ανηλίκων 8. 2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ειδικευμένων στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας 9. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Στατιστικής θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκησης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Άρθρο 8 Κατανομή προσωπικού στα τμήματα Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού β. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμμα τέων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών β. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Οικονο μολόγων γ. Δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ειδικών στις Τηλεπικοινωνίες δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης. Β. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. β. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ ων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών β. Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Οικονομο λόγων γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιο τηλεοπτικής Αγοράς. Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Δέκα (10) θέσεις κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας Μ.Μ.Ε. β. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Τεχνικός Ήχου. γ. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ ων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Έξι (6) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών β. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Στατιστικής δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης ε. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στη Διαφημιστική Αγορά στ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην Ανάπτυξη των Ανηλίκων ζ. Δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ειδικευμένων στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνί ας. Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομι κού β. Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. γ. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφορικής δ. Δώδεκα (12) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων. ε. Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών. στ. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Κλητήρων 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκη σης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων β. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημοσίων και Δι εθνών Σχέσεων. Άρθρο 9 Προσόντα και επιλογή Διευθυντή 1. Στη θέση του Διευθυντή επιλέγεται και τοποθετείται είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των ν. 2863/2000 και 3528/2007, είτε ειδικός επιστήμων. 2. Ο υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) χρόνων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή ειδικού επιστήμονα. 3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν εκτός των μονίμων υπαλλήλων και ειδικών επιστημόνων του Ε.Σ.Ρ. και οι μόνιμοι υπάλληλοι και ειδικοί επιστήμονες των δημοσίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών γε νικώς. 4. Η επιλογή του Διευθυντή γίνεται μετά από δημό σια ανακοίνωση σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) της Θεσ/νίκης και στον δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Ρ. Με την δημόσια ανακοίνωση το Εθνικό Συμβούλιο Ρα διοτηλεόρασης καλεί τους ενδιαφερομένους να υπο βάλουν αίτηση σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τύπο. Σε αυτή προσδιορίζονται εκτός των προϋποθέσεων του ν. 3528/2007 λοιπές προϋποθέσεις και τα συνυ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5959 ποβαλλόμενα με την αίτηση στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για το σχηματισμό κρίσης του οργάνου επιλογής. 5. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά. Άρθρο 10 Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων 1. Στη θέση των προϊσταμένων τμημάτων επιλέγονται και τοποθετούνται είτε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι κα τηγορίας Π.Ε., είτε ειδικοί επιστήμονες. 2. Η θητεία των προϊσταμένων τμημάτων είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά. 3. Οι θέσεις των προϊσταμένων τμημάτων είναι τέσ σερις (4) και οι κλάδοι ή οι ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται ανά τμήμα καθορίζονται ως εξής: α. Στο Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. β. Στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας είτε μόνιμος δημόσι ος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. γ. Στο Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων είτε μόνι μος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Επικοινωνίας Μ.Μ.Ε., είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος και δ. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υπο στήριξης είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. Άρθρο 11 Λοιπά θέματα 1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή ή προϊσταμένου τμήματος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει τον αναπληρωτή του ή την αναπλήρωσή του από τον προϊστάμενο υπερκείμενης μονάδας. 2. Με ειδική εντολή του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. ο Διευ θυντής και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» έγγραφα, εντολές, πληρωμές και άλλες πράξεις. 3. Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατό να απα σχολούνται μέλη του προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. σε Τμήμα διαφορετικό από εκείνο, στο οποίο έχουν αρχικά τοπο θετηθεί, όταν τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες του Ε. Σ. Ρ. και να συμμετέχουν σε μαθήματα και επιμορφωτικά σεμινάρια στο εσωτερικό και εξωτερικό. Άρθρο 12 Προσόντα, τρόπος πρόσληψης και ασυμβίβαστα ειδικού επιστημονικού προσωπικού 1. Ως προσόντα πρόσληψης του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, του π.δ/τος 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 347/2003 με επιστημονική εξειδίκευση στα κατά περί πτωση αντικείμενα που προσιδιάζουν στην αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. 2. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του ν. 3051/2002, όπως ισχύει. 3. Οι ειδικοί επιστήμονες που κατέχουν την ιδιότητα του δικηγόρου τελούν σε αναστολή της ασκήσεως του επαγγέλματός τους για όλη τη διάρκεια της απασχό λησης αυτής χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Άρθρο 13 Προσόντα διορισμού και διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 1. Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις μονίμου προσω πικού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 347/2003 και όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, απαιτείται τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (μεταξύ των αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών και ισπανικών) και η γνώ ση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και συνεκτιμάται η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Κατά την προκήρυξη των θέσεων αυτών το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απαιτεί, ως πρό σθετο προσόν, την επαγγελματική πείρα στα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. πεδία ή/και την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου. 2. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του ν. 3051/2002, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

8 5960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση αποφάσεως.

Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση αποφάσεως. Πανεπιστημίου & Αμερικής 5, Τ.κ. 105 64, Αθήνα Τηλ.: 210 3354500 Fax: 210 3319881 http:// www. esr. gr Ηλ.ταχ.: ncrtv @ otenet. gr Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα