ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/95354/0021 Οργάνωση και Στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 15, παρ. 2, του Συντάγματος 1975/1986/2001 (ΦΕΚ Α 85). 2. Του άρθρου 2, παρ. 5, του ν. 3051/2002, «Συνταγμα τικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δη μόσιο τομέα και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 220). 3. Του ν. 3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 30), όπως ισχύει. 4. Του ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 161). 5. Του ν. 2863/2000, «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό ρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 262), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Τις διατάξεις των ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159) και 2644/1998 «Για την παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 233) άρθρο 17, παρ. 3, του ν. 2644/1998 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7, παρ. 2, του ν. 3021/2002»(ΦΕΚ Α 143) και το άρθρο 9, παρ. 3α, του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68). 7. Του ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδι οτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α 222). 8. Του ν. 3603/2007 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσε ων» (ΦΕΚ Α 188). 9. Του π.δ/τος 213/1995, «Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας» (ΦΕΚ Α 112), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 1 και 8, του π.δ/τος 310/1996, «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.» (ΦΕΚ Α 214). 10. Του π.δ/τος 100/2000 «Εναρμόνιση της ελληνι κής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L202 της , σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι δι ατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L298 της σ. 23) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών )» (ΦΕΚ Α 98). 11. Toυ άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 12. Την υπ αριθμ. 24/1/ κοινή υπουργική απόφα ση «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχο μένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς» (ΦΕΚ Β 11). 13. Της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτη λεόρασης της «περί της εκδόσεως πιστοποι ητικών του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας». 14. Την από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, περί οργανώσεως και στελεχώσεως των υπηρεσιών αυτού. 15. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπουργού για την έκδοση της εν λόγω απόφασης. 16. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διάρθρωση και αρμοδιότητες Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Ε.Σ.Ρ. Η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Ρ., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εν γένει εργασιών του, οργανώνεται σε Τμήματα στα οποία κα τανέμεται με απόφαση της ολομέλειας το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό της αρχής. Στο Ε.Σ.Ρ. λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών, β) Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας, γ) Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων,

2 5954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστή ριξης. Άρθρο 2 Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών 1. Αντικείμενο του Τμήματος Νομιμότητας και Χορή γησης Αδειών είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών: i. για τη λήψη των αποφάσεων από το Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργί ας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τη λεοπτικών υπηρεσιών και την χορήγηση αδειών στους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ii. για τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των προ ϋποθέσεων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που κατέχουν άδεια παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτι κών υπηρεσιών. 2. Το Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί της Ραδιοφωνίας α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας ραδιο φωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης ανεξαρτήτως τε χνολογίας. β. Χορήγηση ή ανανέωση ή τροποποίηση όρων άδειας λειτουργίας. γ. Χορήγηση άδειας δικτύωσης. δ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους στοιχείο ή έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. ε. Χορήγηση έγκρισης περιεχομένου για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δι κτύων. Επί της Τηλεόρασης α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας τηλε οπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ανεξαρτήτως τε χνολογίας. β. Χορήγηση ή ανανέωση ή τροποποίηση όρων άδειας λειτουργίας. γ. Χορήγηση άδειας μετάδοσης προγράμματος (ρα διοφωνικού ή τηλεοπτικού) ελεύθερης λήψης μέσω δο ρυφόρου. δ. Χορήγηση άδειας δικτύωσης. ε. Χορήγηση έγκρισης περιεχομένου για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δι κτύων. στ. Έλεγχος τήρησης των κανόνων ανάθεσης παρα γωγής μέρους του προγράμματος. ζ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους στοιχείο ή έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επί των Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτι κών Υπηρεσιών α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας εταιρείας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών. β. Χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας σε εταιρεία παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. γ. Έγκριση συμβάσεων κατόχου άδειας με διαχειριστές προγράμματος. δ. Καταγραφή των δηλώσεων έναρξης συνεργασίας με διαχειριστή προγράμματος που είναι ήδη κάτοχος αδείας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ελεύ θερης λήψης. ε. Έλεγχος εφαρμογής των όρων που περιέχονται στις συμβάσεις μεταξύ κατόχου άδειας και διαχειριστή προγράμματος με προμηθευτή προγράμματος. στ. Έγκριση νέων διαχειριστών προγράμματος για τη σύναψη σύμβασης με την κάτοχο άδειας. ζ. Αναπροσαρμογή του οριζόμενου στην άδεια συνο λικού χρόνου του μεταδιδόμενου προγράμματος. η. Έλεγχος τήρησης των συμβάσεων και των εν γέ νει συμφωνιών που υπογράφονται μεταξύ της κατόχου άδειας και των αναφερόμενων στις παραγράφους 2 και 3 και 5, του άρθρου 9, του ν. 2644/1998 φορέων. θ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιό τητες του Τμήματος. Επί του Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών α. Η επεξεργασία της τεχνικής μελέτης του υποψηφίου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ως προς τα στοιχεία που αφορούν την κε ντρική εγκατάσταση του σταθμού και η αξιολόγηση της πληρότητας του εξοπλισμού. β. H παρακολούθηση της τήρησης των πιο πάνω τε χνικών προδιαγραφών και, σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών κανόνων εισήγηση προς το Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων. γ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή άλλων αρμόδιων φορέων με αντικείμενο τη σύνταξη των κανο νιστικών πράξεων για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνο τήτων και των τεχνικών προδιαγραφών και της τεχνικής μελέτης του υποψηφίου για χορήγηση άδειας. Επί των Μελετών και Νέων Τεχνολογιών α. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας ως προς τη μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ψηφιακή μετάδοση, μέσω δορυφόρου, καλωδίου ή επί γειων μέσων) και τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. β. Η παρακολούθηση των συνεπειών της τεχνολογικής εξέλιξης ως προς την δομή και λειτουργία των ραδι οτηλεοπτικών σταθμών λαμβανομένης υπόψη και της προοπτικής ανάπτυξης νέων μορφών παροχής ραδιο τηλεοπτικών υπηρεσιών (π.χ. μέσω Διαδικτύου). γ. Η σύνταξη σχετικών μελετών και προδιαγραφών. δ. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 3 Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας 1. Αντικείμενο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας είναι η τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10α του π.δ/τος 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2, του π.δ/ τος 310/1996, και την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 310/1996 και σε συνδυασμό με την λοιπή ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. 2. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας έχει τις κάτωθι αρ μοδιότητες: Επί των Ραδιοφωνικών επιχειρήσεων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5955 α. Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφονται οι ραδιοφωνικές εταιρείες (ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων περί ασυμβιβάστων, περιορισμών της ιδιοκτησίας, μη παραβίασης των κα νόνων περί ανταγωνισμού και μη κατάχρησης δεσπό ζουσας θέσης. γ. Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών ή εταιρικών μεριδί ων, ραδιοφωνικής επιχείρησης ελεύθερης λήψης. δ. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επί των Τηλεοπτικών Επιχειρήσεων α. Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων όπου εγγράφονται οι τηλεοπτικές εταιρείες (ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων περί ασυμβιβάστων, περιορισμών της ιδιοκτησίας, μη παραβίασης των κα νόνων περί ανταγωνισμού και μη κατάχρησης δεσπό ζουσας θέσης. γ. Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών τηλεοπτικής επι χείρησης ελεύθερης λήψης. δ. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επί του Ελέγχου Εκδοτικών Επιχειρήσεων α. Τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφο νται οι εταιρείες έκδοσης ημερησίων ή μη εφημερίδων, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκδίδουν (εκτυπώνουν ή διανέμουν). β. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επί του Μητρώου Φορέων και Επιχειρήσεων Δημο σκοπήσεων α. Τήρηση του Μητρώου Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων. β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για τη διαφάνεια επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων. Επί του Ελέγχου Λοιπών Επιχειρήσεων Ευρύτερου Ραδιοτηλεοπτικού Τομέα Τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφο νται οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχει ρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, δημοσκοπήσεων, οι διαχειρι στές προγράμματος που συμβάλλονται με τις εταιρείες παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις αναγραφόμενες στο άρθρο 2, παρ. 9, του ν. 2644/1998 υπηρεσίες και οι επι χειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου. Επί του Ελέγχου Διαφάνειας και έκδοσης απορριπτι κών πράξεων Έκδοση πιστοποιητικών περί συνδρομής ασυμβιβά στων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων. Άρθρο 4 Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων 1. Αντικείμενο του Τμήματος Ποιότητας Προγραμμά των είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων ρα διοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης του άρθρου 9, του π.δ/τος 100/ Επίσης ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση της αναγκαίας τεχνικής υποδομής για τη διαρκή παρακολούθηση και καταγραφή προγραμμάτων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών κάθε μορ φής τόσο σε σταθερή βάση (από τις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Ρ.) όσο και με κινητές μονάδες και η τήρηση αρχείου προγραμμάτων σε οποιοδήποτε υλικό εγγραφής. 2. Το Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί της Πολιτικής Πολυφωνίας και Ενημερωτικών Προ γραμμάτων α. Καταγραφή και παρακολούθηση ενημερωτικών προγραμμάτων και έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών ή Κωδίκων Δεο ντολογίας του Ε.Σ.Ρ. β. Σύνταξη εισήγησης προς την Ολομέλεια σχετικά με τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και Επικρατείας ως προς τον χρόνο που τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι υποχρεωμένα να δια θέτουν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τη μετάδοση των μηνυμάτων των κομμάτων και ο έλεγχος τηρήσεως της σχετικής Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως. γ. Καταγραφή του χρόνου που διαθέτουν στα κόμματα από εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών και έλεγχος της ουσιαστικής τήρησης των διατάξεων που αφορούν στους κανόνες πολυφωνίας κατά τη μετάδοση των ειδήσεων και των λοιπών ενημερωτικών εκπομπών ή εκτάκτων καλύψεων πολιτικού χαρακτήρα, στην κάλυψη δραστηριοτήτων της Βουλής και στη μετάδοση πεντά λεπτου δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. δ. Ειδικά για την ΕΡΤ, έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κάλυψη θεμάτων τοπικής αυτοδιοί κησης, κοινωνικών φορέων και οργανωμένων παραγω γικών τάξεων. ε. Διαπίστωση ακυρότητας συμβάσεων για την από κτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης εκδηλώ σεων μείζονος σημασίας. Επί των Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων α. Καταγραφή και παρακολούθηση ψυχαγωγικών προ γραμμάτων και έλεγχος τήρησης του άρθρου 15, παρ. 2, του Συντάγματος και των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του ΕΣΡ και της εν γένει νομοθεσίας που αφορούν στην υποχρεωτική μετάδοση ευρωπαϊκού προγράμματος και έργων σε πρωτότυπη ελληνική γλώσσα και όχι μετα γλωττισμένων, καθώς και προγραμμάτων ανεξάρτητων παραγωγών, στη μετάδοση εκπομπών για την ελληνική γλώσσα και ειδικών εκπομπών για τους κωφούς. Ο σχε τικός έλεγχος των εταιρειών παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών γίνεται σε εφαρμογή της υποχρεώσεως υποβολής αναλυτικών καταστάσεων με ταδοθέντος προγράμματος. β. Ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έλεγχος τήρησης του όρου αδείας που αφορά στη στόχευση του σταθμού μέσω περιοδικής γνωστοποίησης στο ΕΣΡ του εβδομαδιαίου προγράμματος.

4 5956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Δεοντο λογίας που λειτουργούν στο πλαίσιο των Συμβάσεων Αυτοδέσμευσης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Επί των Διαφημίσεων α. Περιοδικός έλεγχος τήρησης των κανόνων που διέ πουν το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και των χρονικών περιορισμών προβολής τους, των όρων προβολής των χορηγιών και των προγραμμάτων τηλε πώλησης καθώς και των όρων προβολής προϊόντων αλλά και της τήρησης των άλλων διατάξεων της Ευρω παϊκής Οδηγίας για τα Οπτικοακουστικά Μέσα. β. Χαρακτηρισμός των αποστελλόμενων εγγραφών ήχου ή εικόνας ως μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομέ νου. γ. Παρακολούθηση του έργου της αστικής εταιρείας ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων. Επί της Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων α. Εξέταση αιτημάτων επανόρθωσης που έχουν υπο βληθεί είτε από ιδιώτες είτε έχουν διαβιβαστεί από ραδιοτηλεοπτικό σταθμό μαζί με την απορριπτική από φασή του σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότη τας ακροατή ή τηλεθεατή. β. Καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με τη συγκρό τηση επιτροπών σε κάθε σταθμό με αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων επανόρθωσης. Επί της Προστασίας Παιδικής Ηλικίας Έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυό ντων Νόμων, Κανονισμών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του ΕΣΡ και της εν γένει νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία της παιδικής ηλικίας. Επί των Κοινωνικών Μηνυμάτων α. Χαρακτηρισμός μηνυμάτων ως κοινωνικών και έγκριση μετάδοσής τους. β. Τήρηση αρχείου. Επί του Μητρώου Πνευματικών Δικαιωμάτων α. Τήρηση του Μητρώου Πνευματικών Δικαιωμάτων. β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Άρθρο 5 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης 1. Αντικείμενο του τμήματος διοικητικής μέριμνας και τεχνικής υποστήριξης, είναι η εκτέλεση όλων των απα ραίτητων εργασιών για: i. την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., ii. την τεχνική υποστήριξη της άσκησης των αρμοδι οτήτων του Ε.Σ.Ρ., iii. την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογι σμού του Ε.Σ.Ρ., iν. την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού. 2. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υπο στήριξης έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί του Προσωπικού α. Η διεκπεραίωση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστα σης (Σύνταξη ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, προκηρύξεων και ανακοινώσεων πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό, απόσπαση ή μετάταξη κ.λ.π.) και η διεκπε ραίωση της σύνταξης των σχετικών εισηγήσεων που αφορούν σε θέματα του προσωπικού προς το Υπηρεσι ακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β. Η τήρηση του αρχείου προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ε.Σ.Ρ. και ο χειρισμός θεμάτων υπηρε σιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού (αδειών, αποσπάσεων, μετατάξεων, λύσης υπαλληλικής σχέσης, συνταξιοδότησης). γ. Παρακολούθηση τήρησης της πειθαρχικής διαδι κασίας. δ. Παρακολούθηση θεμάτων εκπαίδευσης και επιμόρ φωσης του προσωπικού. ε. Η έκδοση και θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων ασθενείας. Επί της Μισθοδοσίας, του Προϋπολογισμού και των Προμηθειών α. Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του τακτι κού προϋπολογισμού, καθώς και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. β. Η εντολή και εκκαθάριση αποδοχών και λοιπών απολαβών, αποζημιώσεων γενικώς του Προέδρου, των μελών του ΕΣΡ και του προσωπικού του Ε. Σ. Ρ.. γ. Η εντολή και διαχείρηση κάθε δαπάνης, καθώς και η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. δ. Η χορήγηση βεβαιώσεων οικονομικού περιεχομένου που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. ε. Η εκτίμηση και καταγραφή των πάσης φύσεως ανα γκών της υπηρεσίας σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας και λοιπά υλικά. στ. Η οργάνωση, παρακολούθηση και εκτέλεση των πάσης φύσεως διαγωνισμών για προμήθεια υλικού ή παροχή υπηρεσιών. ζ. Η διαχείριση του υλικού (παραλαβή, καταχώρηση, αποθήκευση, διανομή). Επί των Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοι νωνιών α. Η διασφάλιση της ευχερούς χρήσης υλικού και απρόσκοπτης πρόσβασης στις μηχανογραφικές εφαρ μογές του Ε.Σ.Ρ. των εξουσιοδοτημένων χρηστών με ταυτόχρονο αποκλεισμό της πρόσβασης και της χρήσης υλικού, μηχανογραφικών εφαρμογών και δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. β. Η ασφάλεια και ακεραιότητα των συστημάτων της πληροφορικής και των αντιστοίχων δεδομένων. γ. Η αξιολόγηση των αναγκών για την προμήθεια, την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση του λογισμικού που χρησιμοποιείται, μετά από αντίστοιχες εισηγήσεις των λοιπών Τμημάτων. δ. Η καλή λειτουργία, η πλήρης αξιοποίηση, εποπτεία ορθής χρήσης, συντήρηση και υποστήριξη του μηχα νογραφικού εξοπλισμού καθώς επίσης και η απόσυρση αυτού, μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. ε. Η εποπτεία της καλής λειτουργίας και αναβάθμισης του τοπικού δικτύου (Local Area Network) καθώς επί σης και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως, το τηλεφωνικό κέντρο και οι ευρυζωνικές (ADSL) γραμμές Internet. στ. Η ομαλή λειτουργία και η διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας Ε.Σ.Ρ. ζ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η συντήρηση, η τεκμη ρίωση μηχανογραφικών εφαρμογών για την εποπτεία, σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση και παραλαβή ολο κληρωμένων έργων πληροφορικής, μέσω προγραμμά των της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φορέων. η. Η σύνταξη τεχνικών μελετών και τεχνικών προδι αγραφών διαγωνισμών, που αφορούν την προμήθεια

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5957 Μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού και μηχανο γραφικών εφαρμογών. Επί της Διοικητικής Υποστήριξης Γραμματείας α. Η σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, η πρόσκληση των μελών και των συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις της Ολομελείας ή των Κλιμακίων του Ε.Σ.Ρ. καθώς και η προετοιμασία φακέλου περιέχοντος έγγραφα σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα. β. Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ολομελείας. γ. Η σύνταξη και δακτυλογράφηση των αποφάσεων της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. ή άλλων σχετικών κειμένων, η κοινοποίηση και η επίδοση αυτών προς τους ενδια φερομένους. δ. Η γραμματειακή υποστήριξη των Μελών, των Τμημά των, των Επιτροπών και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ε.Σ.Ρ. ε. Η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένης αλληλογραφίας (παραλαβή εγγράφου σε φυσική μορ φή, πρωτοκόλλησή του και δρομολόγησή του προς το γραφείο Προέδρου ή και Διευθυντή). στ. Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων στο φυσικό αρχείο της Υπηρεσίας. ζ. Η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου. η. Η μέριμνα για την ασφάλεια, την καθαριότητα και την ευταξία των γραφείων του Ε.Σ.Ρ. θ. Η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Ρ.. ι. Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας, που ανατίθεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα Μέλη στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Επί της Γραμματείας του Προέδρου α. Η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου, η σύ νταξη πάσης φύσεως εγγράφων και πράξεων αυτού, η κοινοποίηση και η επίδοση αυτών προς τους ενδιαφε ρομένους καθώς και η διεκπεραίωση της αλληλογρα φίας του. β. Η έκδοση γενικών εγκυκλίων ή ειδικών οδηγιών διοίκησης προσωπικού. γ. Η σύνταξη εκθέσεων για την αξιολόγηση για την αξιολόγηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τον Πρόεδρο και του διοικητικού προσωπικού από τον Διευθυντή. δ. Ο χαρακτηρισμός των εγγράφων και η χρέωσή τους από τον Πρόεδρο ή και τον Διευθυντή προς τους ειση γητές και γενικά προς τους υπαλλήλους του Ε.Σ.Ρ. ε. Η διεκπεραίωση των επαφών και η υποδοχή των επισκεπτών του Προέδρου. στ. Η λήψη μέτρων τήρησης εθιμοτυπικού και υπηρε σιακού πρωτοκόλλου. ζ. Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας που ανατίθεται από τον Πρόεδρο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Επί της Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. α. H ενημέρωση των εκπροσώπων των μέσων ενημέ ρωσης για τη δραστηριότητα του Ε. Σ. Ρ. β. Η ενημέρωση του Ε.Σ.Ρ. για δημοσιεύματα σε εφη μερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές που αφορούν το Ε.Σ.Ρ. ή γενικότερα ραδιοτη λεοπτικά θέματα και η διαμόρφωση σχετικού αρχείου. γ. Η μέριμνα των δημοσίων σχέσεων του Ε.Σ.Ρ. και της επικοινωνίας του με πολίτες, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, συλλογικούς φορείς των εποπτευόμενων εταιριών, καθώς και με υπηρεσίες και ανεξάρτητες ρυθ μιστικές αρχές του εσωτερικού και εξωτερικού, συμπε ριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διακρατικών οργανισμών και φορέων, όπως Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. δ. Η διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, σεμι ναρίων ή συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Ε.Σ.Ρ. για ανάλογες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε. Η μετάφραση κάθε είδους κειμένου. στ. Η επιμέλεια και η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Ρ. σε θέματα που το αφορούν, σε συνεργασία με το γραφείο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. ζ. Η έκδοση και διάδοση της ετήσιας έκθεσης πε πραγμένων, η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, η κάθε είδους επίσημων καταχωρήσεων στον τύπο ή στα ηλε κτρονικά και άλλα οπτικοακουστικά μέσα. η. Η λειτουργία βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, λοιπό έντυπο υλικό). Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Διευθυντή α. Ο συντονισμός των διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., η επίβλεψη της υπηρεσιακής κατάστασης και της διεκπεραίωσης των εργασιών των Τμημάτων. β. Η κατανομή της εργασίας στα Τμήματα του Ε.Σ.Ρ. σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων. γ. Η μέριμνα για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ. δ. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής από το προσωπικό των ρυθμίσεων που εκάστοτε ισχύουν και των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. ε. Η υποβολή στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. των εισηγήσεων αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού, οι οποίες συντάσσονται μετά από γνώμη των αρμοδίων προϊστα μένων Τμημάτων. στ. Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας συναφούς προς τις αρμοδιότητές του, ύστερα από εντολή της Ολομε λείας ή του Προέδρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Θέσεις Προσωπικού, κατανομή και προσόντα διορισμού Άρθρο 7 Θέσεις προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. είναι 81 και κα τανέμονται ως εξής: α. 1 θέση διευθυντή, β. 40 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέ μονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) 4 θέσεις Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού 10 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση (ΤΕ) 1 θέση Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού 2 θέσεις Κλάδου Τεχνικού Ήχου 2 θέσεις Κλάδου Πληροφορικής

6 5958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 19 θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 1 θέση Κλάδου Τηλεφωνητών 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1 θέση Κλάδου Κλητήρων γ. 40 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής: θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Οικονομολόγων 3. 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης 4. 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών 5. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεο πτικής Αγοράς 6. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στη Δια φημιστική Αγορά 7. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Επί δραση των Μ.Μ.Ε. στην Ανάπτυξη των Ανηλίκων 8. 2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ειδικευμένων στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας 9. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Στατιστικής θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκησης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Άρθρο 8 Κατανομή προσωπικού στα τμήματα Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού β. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμμα τέων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών β. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Οικονο μολόγων γ. Δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ειδικών στις Τηλεπικοινωνίες δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης. Β. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. β. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ ων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών β. Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Οικονομο λόγων γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιο τηλεοπτικής Αγοράς. Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Δέκα (10) θέσεις κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας Μ.Μ.Ε. β. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Τεχνικός Ήχου. γ. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ ων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Έξι (6) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Νομικών β. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Στατιστικής δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης ε. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στη Διαφημιστική Αγορά στ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην Ανάπτυξη των Ανηλίκων ζ. Δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ειδικευμένων στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνί ας. Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομι κού β. Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. γ. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφορικής δ. Δώδεκα (12) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων. ε. Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών. στ. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Κλητήρων 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκη σης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων β. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημοσίων και Δι εθνών Σχέσεων. Άρθρο 9 Προσόντα και επιλογή Διευθυντή 1. Στη θέση του Διευθυντή επιλέγεται και τοποθετείται είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των ν. 2863/2000 και 3528/2007, είτε ειδικός επιστήμων. 2. Ο υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) χρόνων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή ειδικού επιστήμονα. 3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν εκτός των μονίμων υπαλλήλων και ειδικών επιστημόνων του Ε.Σ.Ρ. και οι μόνιμοι υπάλληλοι και ειδικοί επιστήμονες των δημοσίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών γε νικώς. 4. Η επιλογή του Διευθυντή γίνεται μετά από δημό σια ανακοίνωση σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) της Θεσ/νίκης και στον δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Ρ. Με την δημόσια ανακοίνωση το Εθνικό Συμβούλιο Ρα διοτηλεόρασης καλεί τους ενδιαφερομένους να υπο βάλουν αίτηση σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τύπο. Σε αυτή προσδιορίζονται εκτός των προϋποθέσεων του ν. 3528/2007 λοιπές προϋποθέσεις και τα συνυ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5959 ποβαλλόμενα με την αίτηση στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για το σχηματισμό κρίσης του οργάνου επιλογής. 5. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά. Άρθρο 10 Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων 1. Στη θέση των προϊσταμένων τμημάτων επιλέγονται και τοποθετούνται είτε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι κα τηγορίας Π.Ε., είτε ειδικοί επιστήμονες. 2. Η θητεία των προϊσταμένων τμημάτων είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά. 3. Οι θέσεις των προϊσταμένων τμημάτων είναι τέσ σερις (4) και οι κλάδοι ή οι ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται ανά τμήμα καθορίζονται ως εξής: α. Στο Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. β. Στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας είτε μόνιμος δημόσι ος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. γ. Στο Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων είτε μόνι μος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Επικοινωνίας Μ.Μ.Ε., είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος και δ. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υπο στήριξης είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. Άρθρο 11 Λοιπά θέματα 1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή ή προϊσταμένου τμήματος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει τον αναπληρωτή του ή την αναπλήρωσή του από τον προϊστάμενο υπερκείμενης μονάδας. 2. Με ειδική εντολή του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. ο Διευ θυντής και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» έγγραφα, εντολές, πληρωμές και άλλες πράξεις. 3. Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατό να απα σχολούνται μέλη του προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. σε Τμήμα διαφορετικό από εκείνο, στο οποίο έχουν αρχικά τοπο θετηθεί, όταν τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες του Ε. Σ. Ρ. και να συμμετέχουν σε μαθήματα και επιμορφωτικά σεμινάρια στο εσωτερικό και εξωτερικό. Άρθρο 12 Προσόντα, τρόπος πρόσληψης και ασυμβίβαστα ειδικού επιστημονικού προσωπικού 1. Ως προσόντα πρόσληψης του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, του π.δ/τος 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 347/2003 με επιστημονική εξειδίκευση στα κατά περί πτωση αντικείμενα που προσιδιάζουν στην αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. 2. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του ν. 3051/2002, όπως ισχύει. 3. Οι ειδικοί επιστήμονες που κατέχουν την ιδιότητα του δικηγόρου τελούν σε αναστολή της ασκήσεως του επαγγέλματός τους για όλη τη διάρκεια της απασχό λησης αυτής χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Άρθρο 13 Προσόντα διορισμού και διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 1. Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις μονίμου προσω πικού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 347/2003 και όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, απαιτείται τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (μεταξύ των αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών και ισπανικών) και η γνώ ση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και συνεκτιμάται η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Κατά την προκήρυξη των θέσεων αυτών το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απαιτεί, ως πρό σθετο προσόν, την επαγγελματική πείρα στα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. πεδία ή/και την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου. 2. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του ν. 3051/2002, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

8 5960 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ MΥΚΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ MΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 16.06.2014 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 5248 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Τ.Κ.: 84600 Μύκονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα, 01/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13102 Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35015 Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο : 2234-350305 Fax : 22340-49872

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα