Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση αποφάσεως.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση αποφάσεως."

Transcript

1 Πανεπιστημίου & Αμερικής 5, Τ.κ , Αθήνα Τηλ.: Fax: www. esr. gr Ηλ.ταχ.: otenet. gr Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση αποφάσεως. Θέμα: «Οργάνωση και Στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 15, παρ. 2, του Συντάγματος 1975/1986/2001 (ΦΕΚ Α 85). 2. Του Ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 161). 3. Του N. 3310/2005, «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 30), όπως ισχύει. 4. Του άρθρου 2, παρ. 5, του Ν. 3051/2002, «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 220). 5. Του N. 2863/2000, «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 262), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Τις διατάξεις των Νόµων 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159) και 2644/1998 «Για την παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 233) άρθρο 17, παρ. 3, του Ν. 2644/1998 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7, παρ. 2, του Ν. 3021/2002»(ΦΕΚ Α 143). 7. Του Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α 222). 8. Του Ν. 3603/2007 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων» (ΦΕΚ Α 188). 9. Του Π.Δ/τος 213/1995, «Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Γραμματείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας» (ΦΕΚ Α 112), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 1 και 8, του Π.Δ/τος 310/1996, «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.» (ΦΕΚ Α 214). 10. Του Π.Δ/τος 100/2000 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 1

2 Συμβουλίου της 30 ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L202 της , σελ. 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L298 της σ. 23) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών )» (ΦΕΚ Α 98). 11. Την ΚΥΑ 24/1/ «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς» (ΦΕΚ Β 11). 12. Της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης της «περί της εκδόσεως πιστοποιητικών του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας». 13. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Διάρθρωση και αρμοδιότητες Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Ε.Σ.Ρ. Η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Ρ., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εν γένει εργασιών του, οργανώνεται σε Τμήματα στα οποία κατανέμεται με απόφαση της ολομέλειας το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό της αρχής. Στο Ε.Σ.Ρ. λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών, β) Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας γ) Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης Άρθρο 2: Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών 1. Αντικείμενο του Τμήματος Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών: i. για τη λήψη των αποφάσεων από το Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και την χορήγηση αδειών στους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ii. για τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που κατέχουν άδεια παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 2. Το Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί της Ραδιοφωνίας 2

3 α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας (άρθρο 10, παρ. 1, του Ν. 3592/2007) ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης ανεξαρτήτως τεχνολογίας. β. Χορήγηση ή ανανέωση ή τροποποίηση όρων άδειας λειτουργίας (άρθρα 8, 11 παρ. 15 και 12 του Ν. 3592/2007). γ. Χορήγηση άδειας δικτύωσης (άρθρο 11, παρ. 11, του Ν. 3592/2007 και 7, παρ. 1, του Ν. 3021/2002). δ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους στοιχείο ή έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. ε. Χορήγηση έγκρισης περιεχομένου για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων (άρθρο 15, παρ. 5, του Ν. 3592/2007). Επί της Τηλεόρασης α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας (άρθρο 10, του Ν. 3592/2007) τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ανεξαρτήτως τεχνολογίας. β. Χορήγηση ή ανανέωση ή τροποποίηση όρων άδειας λειτουργίας (άρθρα 8, 11 παρ. 15 και 12 του Ν. 3592/2007). γ. Χορήγηση άδειας μετάδοσης προγράμματος (ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού) ελεύθερης λήψης μέσω δορυφόρου (άρθρο 22, παρ. 8, του Ν. 3166/2003). δ. Χορήγηση άδειας δικτύωσης (άρθρο 11, παρ. 11, του Ν. 3562/2007). ε. Χορήγηση έγκρισης περιεχομένου για την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων (άρθρο 15, παρ. 5, του Ν. 3592/2007). στ. Έλεγχος τήρησης των κανόνων ανάθεσης παραγωγής μέρους του προγράμματος (άρθρο 1, παρ. 12, του Ν. 2328/1995 και Ν. 3592/2007). ζ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους στοιχείο ή έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επί των Συνδρομητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Υπηρεσιών α. Έκδοση προκηρύξεων αδειών λειτουργίας εταιρείας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών (άρθρο 4, παρ. 6, του Ν. 2863/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19, παρ. 1, του Ν. 3051/2002). β. Χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας σε εταιρεία παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 6 και 7, του Ν. 2644/1998 σε συνδυασμό με το άρθρο 11, παρ. 2, περίπτωση β, του Ν. 2863/2000). γ. Έγκριση συμβάσεων κατόχου άδειας με διαχειριστές προγράμματος (άρθρο 4, παρ. 1 και 2, του Ν. 2644/1998). δ. Καταγραφή των δηλώσεων έναρξης συνεργασίας με διαχειριστή προγράμματος που είναι ήδη κάτοχος αδείας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης (άρθρο 4, παρ. 3, του Ν. 2644/1998). ε. Έλεγχος εφαρμογής των όρων που περιέχονται στις συμβάσεις μεταξύ κατόχου άδειας και διαχειριστή προγράμματος με προμηθευτή προγράμματος (άρθρο 4, παρ. 4, του Ν. 2644/1998). 3

4 στ. Έγκριση νέων διαχειριστών προγράμματος για τη σύναψη σύμβασης με την κάτοχο άδειας (άρθρο 9, παρ. 2, του Ν. 2644/1998). ζ. Αναπροσαρμογή του οριζόμενου στην άδεια συνολικού χρόνου του μεταδιδόμενου προγράμματος (άρθρο 7, παρ. 3, εδ. α, του Ν. 2644/1998). η. Έλεγχος τήρησης των συμβάσεων και των εν γένει συμφωνιών που υπογράφονται μεταξύ της κατόχου άδειας και των αναφερόμενων στις παραγράφους 2 και 3 και 5, του άρθρου 9, του Ν. 2644/1998 φορέων (άρθρο 9, παρ. 4 και 5, του ίδιου νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 11, παρ. 2, περ. β, του Ν. 2863/2000). θ. Τήρηση αρχείου, όπου καταχωρούνται οι άδειες και κάθε είδους έγγραφο που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επί του Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών α. Η επεξεργασία της τεχνικής μελέτης του υποψηφίου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ως προς τα στοιχεία που αφορούν την κεντρική εγκατάσταση του σταθμού και η αξιολόγηση της πληρότητας του εξοπλισμού (άρθρο 2, παρ. 6, του Ν. 2328/1995). β. H παρακολούθηση της τήρησης των πιο πάνω τεχνικών προδιαγραφών και, σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών κανόνων εισήγηση προς το Ε. Σ. Ρ. για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων. γ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας με εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή άλλων αρμόδιων φορέων με αντικείμενο τη σύνταξη των κανονιστικών πράξεων για τη διαμόρφωση του Χάρτη Συχνοτήτων και των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 1, παρ. 7, του Ν. 2328/1995 για τις τηλεοράσεις ελεύθερης λήψης και άρθρο 6, παρ. 4, του ίδιου νόμου για τα ραδιόφωνα ελεύθερης λήψης) και της τεχνικής μελέτης του υποψηφίου για χορήγηση άδειας (άρθρο 2, παρ. 5, του Ν. 2328/1995). Επί των Μελετών και Νέων Τεχνολογιών α. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας ως προς τη μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος (ψηφιακή μετάδοση, μέσω δορυφόρου, καλωδίου ή επίγειων μέσων) και τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. β. Η παρακολούθηση των συνεπειών της τεχνολογικής εξέλιξης ως προς την δομή και λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών λαμβανομένης υπόψη και της προοπτικής ανάπτυξης νέων μορφών παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών (π.χ. μέσω Διαδικτύου). γ. Η σύνταξη σχετικών μελετών και προδιαγραφών. δ. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. 4

5 Άρθρο 3: Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας 1. Αντικείμενο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας είναι η τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10α του Π.Δ/τος 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2, του Π.Δ/τος 310/1996, και την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 310/1996 και σε συνδυασμό με την λοιπή ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. 2. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί των Ραδιοφωνικών επιχειρήσεων α. Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφονται οι ραδιοφωνικές εταιρείες (ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων περί ασυμβιβάστων, περιορισμών της ιδιοκτησίας, μη παραβίασης των κανόνων περί ανταγωνισμού και μη κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (Ν. 2328/1995, Ν. 2644/1998, Ν. 3310/2005, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τον Ν. 3592/2007). γ. Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, ραδιοφωνικής επιχείρησης ελεύθερης λήψης (άρθρο 1, παρ. 13, και 6, παρ. 11, του Ν. 2328/1995). δ. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 10 α, περ. ζ, του Π.Δ/τος 213/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, του Π.Δ/τος 310/1996 και άρθρο 8, του Π.Δ/τος 310/1996. Επί των Τηλεοπτικών Επιχειρήσεων α. Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων όπου εγγράφονται οι τηλεοπτικές εταιρείες (ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων περί ασυμβιβάστων, περιορισμών της ιδιοκτησίας, μη παραβίασης των κανόνων περί ανταγωνισμού και μη κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (Ν. 2328/1995, Ν. 2644/1998, Ν. 3310/2005, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τον Ν. 3592/2007). γ. Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών τηλεοπτικής επιχείρησης ελεύθερης λήψης (άρθρο 1, παρ. 13, και 6, παρ. 11, του Ν. 2328/1995). δ. Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 10 α, περ. ζ, του Π.Δ/τος 213/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, του Π.Δ/τος 310/1996 και γενικότερα, άρθρο 8, του Π.Δ/τος 310/1996. Επί του Ελέγχου Εκδοτικών Επιχειρήσεων α. Τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφονται οι εταιρείες έκδοσης ημερησίων ή μη εφημερίδων (άρθρο 2 έως 7, του Π.Δ/τος 310/1996) καθώς και οι 5

6 επιχειρήσεις που εκδίδουν (εκτυπώνουν ή διανέμουν) (άρθρο 24, παρ. 2, του Ν. 3166/2003). β. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν και για κάθε άλλο ζήτημα για το οποίο προβλέπεται δημοσιότητα από τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 10 α, περ. ζ, του Π.Δ/τος 213/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, του Π.Δ/τος 310/1996 και, γενικότερα, άρθρο 8, του Π.Δ/τος 310/1996). Επί του Μητρώου Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων α. Τήρηση (άρθρο 2, παρ. 6 και άρθρο 5, παρ. 1 και 2 και 6 του Ν. 3603/2007). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για τη διαφάνεια επιχειρήσεων δημοσκοπήσεων (άρθρο 6, παρ. 1, του Ν. 3603/2007). Επί του Ελέγχου Λοιπών Επιχειρήσεων Ευρύτερου Ραδιοτηλεοπτικού Τομέα Τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, όπου εγγράφονται οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, δημοσκοπήσεων, οι διαχειριστές προγράμματος που συμβάλλονται με τις εταιρείες παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις αναγραφόμενες στο άρθρο 2, παρ. 9, του Ν. 2644/1998 υπηρεσίες (άρθρο 8, του Ν. 2644/1998) και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου (άρθρο 7, παρ. 5, του Ν 3021/2002). Επί του Ελέγχου Διαφάνειας και έκδοσης απορριπτικών πράξεων Έκδοση πιστοποιητικών περί συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων (άρθρο 5, παρ. 2, του Ν 3310/2005 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σε συνδυασμό με την απόφαση του ΕΣΡ της ). Άρθρο 4: Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων 1. Αντικείμενο του Τμήματος Ποιότητας Προγραμμάτων είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης του άρθρου 9, του Π.Δ/τος 100/ Επίσης ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση της αναγκαίας τεχνικής υποδομής για τη διαρκή παρακολούθηση και καταγραφή προγραμμάτων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών κάθε μορφής τόσο σε σταθερή βάση (από τις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Ρ.) όσο και με κινητές μονάδες και η τήρηση αρχείου προγραμμάτων σε οποιοδήποτε υλικό εγγραφής. 2. Το Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί της Πολιτικής Πολυφωνίας και Ενημερωτικών Προγραμμάτων 6

7 α. Καταγραφή και παρακολούθηση ενημερωτικών προγραμμάτων και έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του Ε.Σ.Ρ. β. Σύνταξη εισήγησης προς την Ολομέλεια σχετικά με τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Επικρατείας ως προς τον χρόνο που τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τη μετάδοση των μηνυμάτων των κομμάτων και ο έλεγχος τηρήσεως της σχετικής Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως (άρθρο 10, παρ.1 α, του Ν. 3023/2002). γ. Καταγραφή του χρόνου που διαθέτουν στα κόμματα από εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών και έλεγχος της ουσιαστικής τήρησης των διατάξεων που αφορούν στους κανόνες πολυφωνίας κατά τη μετάδοση των ειδήσεων και των λοιπών ενημερωτικών εκπομπών ή εκτάκτων καλύψεων πολιτικού χαρακτήρα (άρθρο 3, παρ. 22, του Ν. 2328/1995), στην κάλυψη δραστηριοτήτων της Βουλής (άρθρο 15, παρ. 2, υποπαρ. 2, του Συντάγματος και, ειδικά για την ΕΡΤ, άρθρο 3, παρ. 4, του Ν. 1730/1987) και στη μετάδοση πεντάλεπτου δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς (άρθρο 3, παρ. 20, του Ν. 2328/1995). δ. Ειδικά για την ΕΡΤ, έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κάλυψη θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων και οργανωμένων παραγωγικών τάξεων (άρθρο 3, παρ. 6, του Ν. 1730/1987). ε. Διαπίστωση ακυρότητας συμβάσεων για την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης εκδηλώσεων μείζονος σημασίας (άρθρο 11, παρ. 3 και 4, του Ν. 2644/1998). Επί των Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων α. Καταγραφή και παρακολούθηση ψυχαγωγικών προγραμμάτων και έλεγχος τήρησης του άρθρου 15, παρ. 2, του Συντάγματος και των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του ΕΣΡ και της εν γένει νομοθεσίας που αφορούν στην υποχρεωτική μετάδοση ευρωπαϊκού προγράμματος (άρθρο 10, του Π.Δ./τος 100/2000, για τους σταθμούς ελεύθερης λήψης, άρθρο 10, παρ. 4, για τους συνδρομητικούς) και έργων σε πρωτότυπη ελληνική γλώσσα και όχι μεταγλωττισμένων (άρθρο 3, παρ. 18, του Ν. 2328/1995 και άρθρο 10, παρ. 3, του Ν. 2644/1998 αντίστοιχα) καθώς και προγραμμάτων ανεξάρτητων παραγωγών (άρθρο 10, παρ. 7, του Π.Δ/τος 100/2000 και άρθρο 10, παρ. 5, του Ν. 2644/1998 αντίστοιχα), στη μετάδοση εκπομπών για την ελληνική γλώσσα (άρθρο 3, παρ. 19, του Ν. 2328/1995) και ειδικών εκπομπών για τους κωφούς (άρθρο 3, παρ. 20, του Ν. 2328/1995). Ο σχετικός έλεγχος των εταιρειών παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών γίνεται σε εφαρμογή της υποχρεώσεως υποβολής αναλυτικών καταστάσεων μεταδοθέντος προγράμματος (άρθρο 10, παρ. 7, του Ν. 2644/1998). β. Ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έλεγχος τήρησης του όρου αδείας που αφορά στη στόχευση του σταθμού μέσω περιοδικής γνωστοποίησης στο ΕΣΡ του εβδομαδιαίου προγράμματος. γ. Παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Δεοντολογίας που λειτουργούν στο πλαίσιο των Συμβάσεων Αυτοδέσμευσης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών (άρθρο 8, του Ν. 2863/2000). 7

8 Επί των Διαφημίσεων α. Περιοδικός έλεγχος τήρησης των κανόνων που διέπουν το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων (άρθρο 5, παρ. 1 και 4 έως 10, του Π.Δ/τος 100/2000 και Κώδικας Δεοντολογίας Ραδιοτηλεοπτικών Διαφημίσεων) και των χρονικών περιορισμών προβολής τους (άρθρο 5, παρ. 2 και 3, του Π.Δ/τος 100/2000), των όρων προβολής των χορηγιών (άρθρο 6, του Π.Δ/τος 100/2000) και των προγραμμάτων τηλε-πώλησης (άρθρο 7, του Π.Δ/τος 100/2000) καθώς και των όρων προβολής προϊόντων αλλά και της τήρησης των άλλων διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Οπτικοακουστικά Μέσα. β. Χαρακτηρισμός των αποστελλόμενων εγγραφών ήχου ή εικόνας ως μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου (άρθρο 3, παρ. 21, του Ν. 2328/95). γ. Παρακολούθηση του έργου της αστικής εταιρείας ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων (άρθρο 9, παρ. 2, του Ν. 2863/2000). Επί της Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων α. Εξέταση αιτημάτων επανόρθωσης που έχουν υποβληθεί είτε από ιδιώτες είτε έχουν διαβιβαστεί από ραδιοτηλεοπτικό σταθμό μαζί με την απορριπτική απόφασή του σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας ακροατή ή τηλεθεατή (άρθρο 9, του Π.Δ/τος 100/2000). β. Καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών σε κάθε σταθμό με αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων επανόρθωσης (άρθρο 9, παρ. 6, του Ν. 2863/2000). Επί της Προστασίας Παιδικής Ηλικίας Έλεγχος τήρησης των διατάξεων των εκάστοτε ισχυόντων Νόμων, Κανονισμών ή Κωδίκων Δεοντολογίας του ΕΣΡ και της εν γένει νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία της παιδικής ηλικίας (άρθρο 8, του Π.Δ/τος 100/2000). Επί των Κοινωνικών Μηνυμάτων α. Χαρακτηρισμός μηνυμάτων ως κοινωνικών και έγκριση μετάδοσής τους (ΚΥΑ 24/1/ των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και Μ.Μ.Ε.) β. Τήρηση αρχείου. Επί του Μητρώου Πνευματικών Δικαιωμάτων α. Τήρηση (άρθρο 11 και 8, του Ν. 3592/2007). β. Έλεγχος τήρησης των κανόνων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (άρθρο 1, παρ. 24, του Ν. 2328/1995 για τους σταθμούς ελεύθερης λήψης και άρθρο 4, παρ. 4, του Ν. 2644/1998 για τους συνδρομητικούς). Άρθρο 5: Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης 1. Αντικείμενο του τμήματος διοικητικής μέριμνας και τεχνικής υποστήριξης, είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για: 8

9 i. την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., ii. την τεχνική υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ., iii. την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ., iν. την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού. 2. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: Επί του Προσωπικού α. Η διεκπεραίωση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης (Σύνταξη ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, προκηρύξεων και ανακοινώσεων πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό, απόσπαση ή μετάταξη κ.λ.π.) και η διεκπεραίωση της σύνταξης των σχετικών εισηγήσεων που αφορούν σε θέματα του προσωπικού προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β. Η τήρηση του αρχείου προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ε.Σ.Ρ. και ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού (αδειών, αποσπάσεων, μετατάξεων, λύσης υπαλληλικής σχέσης, συνταξιοδότησης). γ. Παρακολούθηση τήρησης της πειθαρχικής διαδικασίας. δ. Παρακολούθηση θεμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού. ε. Η έκδοση και θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων ασθενείας. Επί της Μισθοδοσίας, του Προϋπολογισμού και των Προμηθειών α. Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. β. Η εντολή και εκκαθάριση αποδοχών και λοιπών απολαβών, αποζημιώσεων γενικώς του Προέδρου, των μελών του ΕΣΡ και του προσωπικού του Ε. Σ. Ρ.. γ. Η εντολή και διαχείρηση κάθε δαπάνης, καθώς και η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. δ. Η χορήγηση βεβαιώσεων οικονομικού περιεχομένου που προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. ε. Η εκτίμηση και καταγραφή των πάσης φύσεως αναγκών της υπηρεσίας σε έπιπλα, μηχανικό εξοπλισμό, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας και λοιπά υλικά. στ. Η οργάνωση, παρακολούθηση και εκτέλεση των πάσης φύσεως διαγωνισμών για προμήθεια υλικού ή παροχή υπηρεσιών. ζ. Η διαχείριση του υλικού (παραλαβή, καταχώρηση, αποθήκευση, διανομή). Επί των Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών α. Η διασφάλιση της ευχερούς χρήσης υλικού και απρόσκοπτης πρόσβασης στις μηχανογραφικές εφαρμογές του Ε.Σ.Ρ. των εξουσιοδοτημένων χρηστών με ταυτόχρονο αποκλεισμό της πρόσβασης και της χρήσης υλικού, μηχανογραφικών εφαρμογών και δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. β. Η ασφάλεια και ακεραιότητα των συστημάτων της πληροφορικής και των αντιστοίχων δεδομένων. 9

10 γ. Η αξιολόγηση των αναγκών για την προμήθεια, την αντικατάσταση ή την αναβάθμιση του λογισμικού που χρησιμοποιείται, μετά από αντίστοιχες εισηγήσεις των λοιπών Τμημάτων. δ. Η καλή λειτουργία, η πλήρης αξιοποίηση, εποπτεία ορθής χρήσης, συντήρηση και υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού καθώς επίσης και η απόσυρση αυτού, μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. ε. Η εποπτεία της καλής λειτουργίας και αναβάθμισης του τοπικού δικτύου (Local Area Network) καθώς επίσης και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως, το τηλεφωνικό κέντρο και οι ευρυζωνικές (ADSL) γραμμές Internet. στ. Η ομαλή λειτουργία και η διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας Ε.Σ.Ρ.. ζ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η συντήρηση, η τεκμηρίωση μηχανογραφικών εφαρμογών για την εποπτεία, σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση και παραλαβή ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής, μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φορέων. η. Η σύνταξη τεχνικών μελετών και τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών, που αφορούν την προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού και μηχανογραφικών εφαρμογών. Επί της Διοικητικής Υποστήριξης-Γραμματείας α. Η σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, η πρόσκληση των μελών και των συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις της Ολομελείας ή των Κλιμακίων του Ε.Σ.Ρ. καθώς και η προετοιμασία φακέλου περιέχοντος έγγραφα σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα. β. Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ολομελείας. γ. Η σύνταξη και δακτυλογράφηση των αποφάσεων της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. ή άλλων σχετικών κειμένων, η κοινοποίηση και η επίδοση αυτών προς τους ενδιαφερομένους. δ. Η γραμματειακή υποστήριξη των Μελών, των Τμημάτων, των Επιτροπών και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ε.Σ.Ρ. ε. Η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένης αλληλογραφίας (παραλαβή εγγράφου σε φυσική μορφή, πρωτοκόλλησή του και δρομολόγησή του προς το γραφείο Προέδρου ή και Διευθυντή). στ. Η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων στο φυσικό αρχείο της Υπηρεσίας. ζ. Η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου. η. Η μέριμνα για την ασφάλεια, την καθαριότητα και την ευταξία των γραφείων του Ε.Σ.Ρ. θ. Η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Ρ.. ι. Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας, που ανατίθεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα Μέλη στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. 10

11 Επί της Γραμματείας του Προέδρου α. Η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου, η σύνταξη πάσης φύσεως εγγράφων και πράξεων αυτού, η κοινοποίηση και η επίδοση αυτών προς τους ενδιαφερομένους καθώς και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του. β. Η έκδοση γενικών εγκυκλίων ή ειδικών οδηγιών διοίκησης προσωπικού. γ. Η σύνταξη εκθέσεων για την αξιολόγηση για την αξιολόγηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τον Πρόεδρο και του διοικητικού προσωπικού από τον Διευθυντή. δ. Ο χαρακτηρισμός των εγγράφων και η χρέωσή τους από τον Πρόεδρο ή και τον Διευθυντή προς τους εισηγητές και γενικά προς τους υπαλλήλους του Ε.Σ.Ρ. ε. Η διεκπεραίωση των επαφών και η υποδοχή των επισκεπτών του Προέδρου. στ. Η λήψη μέτρων τήρησης εθιμοτυπικού και υπηρεσιακού πρωτοκόλλου. ζ. Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας που ανατίθεται από τον Πρόεδρο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Επί της Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. α. H ενημέρωση των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη δραστηριότητα του Ε. Σ. Ρ.. β. Η ενημέρωση του Ε.Σ.Ρ. για δημοσιεύματα σε εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές που αφορούν το Ε.Σ.Ρ. ή γενικότερα ραδιοτηλεοπτικά θέματα και η διαμόρφωση σχετικού αρχείου. γ. Η μέριμνα των δημοσίων σχέσεων του Ε.Σ.Ρ. και της επικοινωνίας του με πολίτες, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, συλλογικούς φορείς των εποπτευόμενων εταιριών, καθώς και με υπηρεσίες και ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές του εσωτερικού και εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διακρατικών οργανισμών και φορέων, όπως Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. δ. Η διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων ή συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Ε.Σ.Ρ. για ανάλογες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε. Η μετάφραση κάθε είδους κειμένου. στ. Η επιμέλεια και η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Ε.Σ.Ρ. σε θέματα που το αφορούν, σε συνεργασία με το γραφείο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. ζ. Η έκδοση και διάδοση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, η κάθε είδους επίσημων καταχωρήσεων στον τύπο ή στα ηλεκτρονικά και άλλα οπτικοακουστικά μέσα. η. Η λειτουργία βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, λοιπό έντυπο υλικό). Άρθρο 6 11

12 Αρμοδιότητες Διευθυντή α. Ο συντονισμός των διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., η επίβλεψη της υπηρεσιακής κατάστασης και της διεκπεραίωσης των εργασιών των Τμημάτων. β. Η κατανομή της εργασίας στα Τμήματα του Ε.Σ.Ρ. σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων. γ. Η μέριμνα για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ. δ. Η παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής από το προσωπικό των ρυθμίσεων που εκάστοτε ισχύουν και των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. ε. Η υποβολή στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. των εισηγήσεων αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού, οι οποίες συντάσσονται μετά από γνώμη των αρμοδίων προϊσταμένων Τμημάτων. στ. Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας συναφούς προς τις αρμοδιότητές του, ύστερα από εντολή της Ολομελείας ή του Προέδρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Θέσεις Προσωπικού, κατανομή και προσόντα διορισμού Άρθρο 7 Θέσεις προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. είναι 81 και κατανέμονται ως εξής: α. 1 θέση διευθυντή, β. 40 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) 4 θέσεις Κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού 10 θέσεις Κλάδου Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευση (ΤΕ) 1 θέση Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού 2 θέσεις Κλάδου Τεχνικού Ήχου 2 θέσεις Κλάδου Πληροφορικής 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 19 θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 1 θέση Κλάδου Τηλεφωνητών 4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 12

13 1 θέση Κλάδου Κλητήρων γ. 40 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής: θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Νομικών θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Οικονομολόγων 3. 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης 4. 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών 5. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς 6. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στη Διαφημιστική Αγορά 7. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην Ανάπτυξη των Ανηλίκων 8. 2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ειδικευμένων στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας 9. 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Στατιστικής θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκησης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Άρθρο 8 Κατανομή προσωπικού στα τμήματα Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού β. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Νομικών β. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Οικονομολόγων γ. Δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ειδικών στις Τηλεπικοινωνίες δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης. Β. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού. β. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Νομικών β. Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Οικονομολόγων γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ερευνητή Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς. Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 13

14 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Δέκα (10) θέσεις κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας-Μ.Μ.Ε. β. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Τεχνικός Ήχου. γ. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Έξι (6) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων-Νομικών β. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Στατιστικής δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης ε. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στη Διαφημιστική Αγορά στ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ειδικευμένου στην Επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην Ανάπτυξη των Ανηλίκων ζ. Δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Ειδικευμένων στην Πολιτική και Κοινωνική Ανάλυση της Επικοινωνίας. Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Διοικητικό Προσωπικό α. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού β. Μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. γ. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφορικής δ. Δώδεκα (12) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. ε. Μία (1) θέση κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών. στ. Μία (1) θέση κλάδου ΥΕ Κλητήρων 2. Επιστημονικό Προσωπικό α. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκησης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων β. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Πληροφορικής ή/και Ανάπτυξης Συστημάτων Μηχανοργάνωσης γ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ειδικού στις Τηλεπικοινωνίες δ. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Άρθρο 9 Προσόντα και επιλογή Διευθυντή 1. Στη θέση του Διευθυντή επιλέγεται και τοποθετείται είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των Ν. 2863/2000 και 3528/2007, είτε ειδικός επιστήμων. 2. Ο υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) χρόνων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή ειδικού επιστήμονα. 3. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν εκτός των μονίμων υπαλλήλων και ειδικών επιστημόνων του Ε.Σ.Ρ. και οι μόνιμοι υπάλληλοι και ειδικοί επιστήμονες των δημοσίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών γενικώς. 14

15 4. Η επιλογή του Διευθυντή γίνεται μετά από δημόσια ανακοίνωση σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) της Θεσ/νίκης και στον δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Ρ. Με την δημόσια ανακοίνωση το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τύπο. Σε αυτή προσδιορίζονται εκτός των προϋποθέσεων του Ν. 3528/2007 λοιπές προϋποθέσεις και τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για το σχηματισμό κρίσης του οργάνου επιλογής. 5. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά. Άρθρο 10 Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων 1. Στη θέση των προϊσταμένων τμημάτων επιλέγονται και τοποθετούνται είτε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε., είτε ειδικοί επιστήμονες. 2. Η θητεία των προϊσταμένων τμημάτων είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά. 3. Οι θέσεις των προϊσταμένων τμημάτων είναι τέσσερις (4) και οι κλάδοι ή οι ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται ανά τμήμα καθορίζονται ως εξής: α. Στο Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. β. Στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. γ. Στο Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Επικοινωνίας-Μ.Μ.Ε., είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος και δ. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης είτε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, είτε ειδικός επιστήμονας που προέρχεται από οποιαδήποτε ειδικότητα των ειδικών επιστημόνων του τμήματος. Άρθρο 11 Λοιπά θέματα 1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή ή προϊσταμένου τμήματος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει τον αναπληρωτή του ή την αναπλήρωσή του από τον προϊστάμενο υπερκείμενης μονάδας. 2. Με ειδική εντολή του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. ο Διευθυντής και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» έγγραφα, εντολές, πληρωμές και άλλες πράξεις. 15

16 3. Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατό να απασχολούνται μέλη του προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. σε Τμήμα διαφορετικό από εκείνο, στο οποίο έχουν αρχικά τοποθετηθεί, όταν τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες του Ε. Σ. Ρ. και να συμμετέχουν σε μαθήματα και επιμορφωτικά σεμινάρια στο εσωτερικό και εξωτερικό. Άρθρο 12 Προσόντα, τρόπος πρόσληψης και ασυμβίβαστα ειδικού επιστημονικού προσωπικού 1. Ως προσόντα πρόσληψης του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, του Π.Δ/τος 50/2000, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 347/2003 με επιστημονική εξειδίκευση στα κατά περίπτωση αντικείμενα που προσιδιάζουν στην αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ.. 2. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του Ν. 3051/2002, όπως ισχύει. 3. Οι ειδικοί επιστήμονες που κατέχουν την ιδιότητα του δικηγόρου τελούν σε αναστολή της ασκήσεως του επαγγέλματός τους για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης αυτής χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Άρθρο 13 Προσόντα διορισμού και διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού 1. Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις μονίμου προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 347/2003 και όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, απαιτείται τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (μεταξύ των αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών και ισπανικών) και η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και συνεκτιμάται η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Κατά την προκήρυξη των θέσεων αυτών το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απαιτεί, ως πρόσθετο προσόν, την επαγγελματική πείρα στα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. πεδία ή/και την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου. 2. Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του Ν. 3051/2002, όπως ισχύει. Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης 16

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4/29.05.2012 Σήμερα ημέρα Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 207 (ΦΕΚ Α 164-15/7/1998) Οργάνωση της Γραµµατείας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕ ΡOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Σε αντικατάσταση απόφασης 1/2011)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Σε αντικατάσταση απόφασης 1/2011) Πανεπιστημίου & Αμερικής 5, Τ.κ. 105 64,, Αθήνα Τηλ.: 213 1502300 Fax: 210 3319881 http:// www.esr.gr Ηλ.ταχ.: ncrtv@otenet.gr Αθήνα, 12 Απριλίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 490 18 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/95354/0021 Οργάνωση και Στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6230 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΝΟΜΟΣ: 2328/1995 ΦΕΚ: Α 159/03.08.1995 ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη:

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 1/09.09.2010 Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 12:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νέα Φιλ/λφεια Νέα Χαλ/να 18-9-2017 ΔΗΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 1268/18-9-2017 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ταχ. Δ/ση: Αγ. Αναργύρων 11 Ταχ. Κωδ. :14343 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλ. 2102526255

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ.Κώδ. : ΑΘΗΝΑ Τηλ. : , , Fax :

Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ.Κώδ. : ΑΘΗΝΑ Τηλ. : , , Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8.3.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 2510/26732 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΕΠΟΠΤ.ΦΟΡΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/21.3.2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 1978/24.3.2017 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης Ταχ. Δ/νση: c/o Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ-τομέας Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 1373 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβάλλεται ως κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση -Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ.

Υποβάλλεται ως κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση -Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017 Α.Π. Προς [Τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς].... Υποβάλλεται ως κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκο Βούτση -Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας μικροβιολογίας Μονάδα: Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή Κωδικός: (ECDC/AD/2017/OCS-SEM)

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας μικροβιολογίας Μονάδα: Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή Κωδικός: (ECDC/AD/2017/OCS-SEM) Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας μικροβιολογίας Μονάδα: Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή Κωδικός: (ECDC/AD/2017/OCS-SEM) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 07.07.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 6614 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ειδικός Λογαριασμός Γραφείο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) Ταχ. Δ/νση: Λ. Θηβών 196-198 Τ.Κ.: 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πληροφορίες: Β. Ξαρχουλάκου Τηλ.: 2132141216 Αθήνα, 18-10-2017 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 3814

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 3814 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 02-08-2017 Αρ. πρωτ.: 3814 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (Α.ΔΙ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2863 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 262 20001129 Τέθηκε σε ισχύ: 29.11.2000 Ημ.Υπογραφής: 27.11.2000 Τίτλος Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 3071 Αθήνα, 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 343 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 229 19981006 Τέθηκε σε ισχύ: 06.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 29.09.1998 Τίτλος Διάρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-DHOU

Πλήρωση κενής θέσης: Αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-DHOU Πλήρωση κενής θέσης: Αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-DHOU Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΤΕΙΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΤΕΙΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ελαβε γνώση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 5470 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, 10 Ιουνίου 2016 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4 Σύνθεση της ΑΔΑΕ... 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ... 11

Πρόλογος... 4 Σύνθεση της ΑΔΑΕ... 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 4 Σύνθεση της ΑΔΑΕ.... 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάρθρωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΑΔΑΕ... 12 Κεφάλαιο 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΑΕ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ (Ν. 4009/2011, άρθρο 9) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 1 (Ν. 4009/2011, άρθρο 9, παρ. 3-6) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ( ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ( ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-07-2017 Α. Π.:819/16 ΑΠΟΦΑΣΗ «Σχετικά με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ στην υλοποίηση της δράσης: «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/06.10.1994 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ α) Ο "Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας", που ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ (Ν. 4009/2011, άρθρο 9) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 1 (Ν. 4009/2011, άρθρο 9, παρ. 3-6) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/20-10-2016 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρθρο 1 Ανάρτηση νόµων και πράξεων στο ιαδίκτυο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Τηλ.: Φαξ.:

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Τηλ.: Φαξ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 19.6.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μήλος 13-5-2011 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

(Α (16) ), /2014 (Α

(Α (16) ), /2014 (Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3094/2003 (Α 10), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4228/2014 (Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1-2 ΜΗΧΑΝΟΡΓΆΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ, ΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΜΗΤΡΏΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΣΎΝΤΑΞΗ ΠΡΆΞΕΩΝ & ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ, ΟΡΚΟΜΩΣΊΑΣ & ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ

Πληροφορίες: Βόλος, Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: ) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: ) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Πληροφορίες: Βόλος, 05-04-2016 Κων. Καφετζόπουλος (Τηλ: 2421074586) Αφρ. Καλαντζοπούλου (Τηλ: 2421074404) Αρ. Πρωτ.: 5225/16/ΓΠ Προς 1.Όπως ο πίνακας Αποδεκτών 2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16 ης Μαρτίου 2010 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 2 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Υ Μ

Διαβάστε περισσότερα