Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου"

Transcript

1 Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές καταστάσεις, ενπιημένες και μη, κατά τα Διεθνή Πότυπα ΧηματΟικνμικής Πληφόησης - Δ.Π.Χ.Π.) (Πσά εκφασμένα σε Ευώ) Τα παακάτω στιχεία και πληφίες πυ πκύπτυν από τις ικνμικές καταστάσεις, απσκπύν σε μία γενική ενημέωση για την ικνμική κατάσταση και απτελέσματα της Συνεταιιστικής Τάπεζας Σεών ΣΥΝ.Π.Ε. Συνιστύμε στν αναγνώστη, πιν πβεί σε πιυδήπτε είδυς επενδυτική επιλγή ή άλλη συναλλαγή με την τάπεζα, να ανατέξει στη διεύθυνση διαδικτύυ της τάπεζας όπυ ανατώνται ι ικνμικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση της κωτύ ελέγκτιας-λγίστιας. Στιχεία της Συνεταιιστικής Τάπεζας Σεών ΣΥΝ.Π.Ε. Σύνθεση Διικητικύ Συμβυλίυ Έδα : Σέες, δός Βασ.Βασιλείυ & Ν.Πλαστήα τ.κ Πόεδς : Παπαδύδη Ε. Μαία Αιθμός Γ.Ε.ΜΗ. : Ά Αντιπόεδς : Βές Ν. Δήμς Αμόδια εππτκή αχή : Τάπεζα της Ελλάδς Β' Αντιπόεδς : Βελιγατλής Αντ. Θωμάς Ημεμηνία έγκισης από τ Δ.Σ. των ετήσιων ικνμικών καταστάσεων (από τις πίες αντλήθηκαν τα στιχεία και ι πληφίες) : 18 Μαϊυ 2015 Γεν.Γαμματέας : Χατζηδημητίυ Ν. Αλέξανδς Οκωτί Ελεγκτές-Λγιστές : Αλεξάνδα Κ. Μπύτα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) Ταμίας : Στάγκς Αιμ. Δημήτις Ελεγκτική Εταιία : ΣΟΛ α.ε. - Crowe Horwath International Μέλη : Γκότσης Ε. Στέγις, Ζααφίδης Εμμ. Ιάκωβς, Καπετάνις Ν. Χήστς, Μπεντές Δ. Ιωάννης Διεύθυνση διαδικτύυ τάπεζας : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης Δεκεμβίυ 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ της χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως 31η Δεκεμβίυ 2014 Σημ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τόκι και εξμιύμενα έσδα , ,04 Ταμεί & Διαθέσιμα σε Κεντ. Τάπεζες , , ,29 Τόκι και εξμιύμενα έξδα , ,65 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδυμάτων , , ,72 Καθαό έσδ από τόκυς α , ,39 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών , , ,91 Αξιόγαφα επενδυτικύ χατφυλακίυ Έσδα από αμιβές και πμήθειες , ,30 - Διαθέσιμα πς πώληση , , ,01 Πμήθειες- έξδα , ,20 Ιδιχησιμπιύμενα ενσώματα πάγια , , ,57 Καθαό έσδ από αμιβές και πμήθειες β , ,90 Λιπά άυλα πάγια , , ,73 Αναβαλλόμενες Φλ. Απαιτήσεις , , ,90 Έσδα από μείσματα 0,00 0,00 Λιπά Στιχεία Ενεγητικύ , , ,84 Απτελέσματα χηματοικνμικών Πάξεων 0,00 0,00 Σύνλ Ενεγητικύ , , ,97 Λιπά έσδα , ,91 γ , ,91 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνλ εσόδων δ=α+β+γ , ,40 Υπχεώσεις πς πελάτες (συμπειλαμβανμένυ μλγιών εκδόσεων μας ) , , ,91 Υπχεώσεις για τέχντα φό εισδήματς και λιπύς φόυς , , ,46 Αμιβές και έξδα πσωπικύ , ,83 Υπχεώσεις καθισμένων παχών στυς εγαζόμενυς , , ,00 Γενικά διικητικά έξδα , ,33 Λιπές υπχεώσεις , , ,76 Απσβέσεις , ,21 Πβλέψεις , , ,31 Λιπά έξδα ,73 0,00 Σύνλ Υπχεώσεων , , ,44 Σύνλ εξόδων ε , ,37 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαια και απθεματικά πυ αναλγύν στυς Μετόχυς της Τάπεζας Ζημίες απμειωσεως και πβλέψεις για την κάλυψη τυ πιστωτικύ κινδύνυ , ,24 Μετχικό Κεφάλαι , , ,00 Ανητική υπεαξία εξαγάς 0,00 0,00 Διαφά από έκδση μετχών υπέ τ άτι , , ,27 Απμείωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση χηματ/κών πειυσ. Στιχείων 0, ,71 Απθεματικά , , ,02 Αναλγία κεδ/ων/ ζημιών από Συγγενείς εταιίες και ΚΞ 0,00 0,00 Απτελέσματα εις νέ , , ,76 στ , ,95 Σύνλ Καθαής Θέσεως , , ,53 Κέδς (ζημία) π φόυ εισδήματς ζ=δ+ε+στ , ,92 Σύνλ Καθαής Θέσης και Υπχεώσεων , , ,97 Φός Εισδήματς , ,09 Καθαό κέδς (ζημία) από συνεχιζόμενες δαστηιότητες η , ,83 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθδς Καθαά κέδη/ζημίες μετά από φόυς εισδ. Από Διακπείσες δαστηιότητες 0,00 0,00 Πείδς από έως Καθαό κέδς (ζημία) μετά από φό εισδήματς , ,83 Πσά εκφασμένα σε Ευώ Σημ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ Καθαά κέδη(ζημίες) πυ αναλγύν σε : Μετόχυς της Τάπεζας Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες λειτυγικές δαστηιότητες -από συνεχιζόμενες δαστηιότητες , ,83 Κέδη / (ζημίες) π φόυ εισδήματς (συνεχιζόμενες δαστηιότητες) , ,92 α -από διακπείσες δαστηιότητες 0,00 0,00 Κέδη π φόων (διακπείσες δαστηιότητες) 0,00 0,00 Πσαμγές κεδών/ζημιών π φόων για : Καθαά κέδη (ζημίες) ανά μετχή : Απσβέσεις / απμειώσεις ενσωματων παγίων , ,21 Βασικά και πσαμσμένα ( ανά μετχή) 0,3927-5,47 Απσβέσεις / απμειώσεις άυλων παγίων Βασικά και πσαμσμένα από συνεχιζόμενες δαστηιότητες ( ανά μετχή) 0,3927-5,47 Απμειώσεις δανείων, , ,24 Βασικά και πσαμσμένα από διακπείσες δαστηιότητες ( ανά μετχή) 0,0000 0,00 Διαγαφές δανείων ,45 0,00 Πβλέψεις και απζημιώσεις πσωπικύ 0, ,00 Καθαά κέδη (ζημίες) μετά από φό εισδ/τς, πυ αναγν/καν στην Κατ/ση Απτ/των η , ,83 (Κέδη) / ζημίες από επενδυτικές δαστηιότητες 0,00 0,00 Απμειώσεις αξίας συμμετχών (διαθέσιμα για πώληση) 0, ,71 Λιπά Απτελέσματα πυ καταχωήθηκαν απευθείας στην Καθαή Θέση , ,24 β Καθαή (αύξηση) / μείωση στιχείων Ενεγητικύ πυ σχετίζνται με συνεχιζόμενες λειτυγικές δαστηιότητες Πσά πυ αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτελεσμάτων Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών , ,73 Σύνλ λιπών συνλικών εσόδων π φόυ 0,00 0,00 Λιπών στιχείων Ενεγητικύ , ,89 Φός Εισδήματς 0,00 0, , ,62 γ Σύνλ λιπών συνλικών εσόδων μετά από φό 0,00 0,00 Καθαή αύξηση / (μείωση) στιχείων Υπχεώσεων πυ σχετίζνται με συνεχιζόμενες λειτυγικές δαστηιότητες : Υπχεώσεων πς πελάτες (από καταθέσεις τυς κλπ) , ,97 Πσά πυ Αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτ/των από διακ/σες δαστηιότητες 0,00 0,00 Λιπών Υπχεώσεων , ,36 θ 0,00 0, , ,39 γ Πσά πυ ΔΕΝ αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτελεσμάτων Καθαές ταμιακές ές από συνεχ/νες λειτ/κές δαστ/τες πιν από φόυς , ,77 δ = β+γ+δ Μεταβλή αναλγιστικών κεδών/ζημιών υπχεώσεων καθισμένων παχών 0, ,00 Πληωθέντες Φόι εισδήματς 0,00-848,62 Φός εισδήματς 0, ,02 Καθαές Ταμιακές Ρές από συνεχιζόμενες λειτυγικές δαστηιότητες , ,39 ε ι 0, ,98 Καθαές Ταμιακές Ρές από Διακπείσες λειτυγικές δαστηιότητες 0,00 0,00 στ Σύνλ Απτ/των, μετά τ φό εισ/τς, πυ καταχ/θηκαν απευθείας στη Καθ. Θέση κ = θ+ι 0, ,98 Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δαστηιότητες ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ η+κ , ,81 Επενδύσεις σε θυγατικές και συγγενείς εταιίες Επενδύσεις σε λιπές επιχειήσεις (Διαθέσιμα για πώληση) 0, ,00 Συνλικό Απτελέσμα χήσεως πυ αναλγεί σε : Αγά ενσωμάτων παγίων , ,26 Μετόχυς Τάπεζας Αγά άυλων πειυσιακών στιχείων , ,63 -από συνεχιζόμενες δαστηιότητες , ,81 Καθαές Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δαστηιότητες , ,89 ζ -από διακπείσες δαστηιότητες 0,00 0,00 Καθαές Ταμιακές ές από Διακπτόμενες επενδυτικές δαστηιότητες 0,00 0,00 η Καθαά Κέδη (ζημίες) ανά μετχή : Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες χηματδτικές δαστηιότητες Βασικά και πσαμσμένα ( ανά μείδα) 0,3927-5,46 Πληωθέντα μείσματα , ,45 Βασικά και πσαμσμένα από συνεχιζόμενες δαστηιότητες ( ανά μείδα) 0,3927-5,46 ( Αππληωμή ) / είσπαξη μλγιακών δανείων Βασικά και πσαμσμένα από διακπείσες δαστηιότητες ( ανά μείδα) 0,0000 0,0000 ( Αγές ) / πωλήσεις υβιδικών τίτλων Αύξηση μετχικύ κεφαλαίυ , ,80 ( Μείωση ) μετχικύ κεφαλαίυ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Έξδα αύξησης κεφαλαίυ 0, ,60 Καθαές Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες χηματδτικές δαστηιότητες , ,75 θ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επίδαση συναλλαγματικών διαφών στ ταμεί και στα ταμιακά διαθέσιμα 0,00 0, Καθαή Θέση ενάξεως χήσης (01.01.) , ,53 Καθαή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ών από συνεχιζόμενες δαστηιότηττες , ,53 ι Συνλικά απτελέσματα χήσεως μετά τ φό εισδήματς , ,85 Καθαή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ών από Διακπείσες δαστηιότηττες 0,00 0,00 Αύξηση/μείωση συνεταιιστικύ κεφαλαίυ , ,80 Ταμιακά διαθέσιμα στην αχή της πειόδυ , ,01 Έξδα αύξησης κεφαλαίυ -56, ,04 Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της πειόδυ , ,48 Καθαή Θέση τέλυς χήσης (31.12.) , ,44 Πόσθετα Στιχεία και Πληφίες α) Η έκθεση της Οκωτύ Ελέγκτιας-λγίστιας πειέχει εξαιέσεις (βλέπε στις "Σημειώσεις-Notes"). β) Στη κλειόμενη χήση 2014 υιθετήθηκαν για πώτη φά, μετά από έγκιση της Γ.Σ., τα Διεθνή Πότυπα Χηματικνμικές Πληφόησης. Εξ αυτύ τυ λόγυ ι δημσιευμένες ικ.καταστάσεις της πηγύμενης χήσης αναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις πβλέψεις των ΔΠΧΑ. Δεν υπήξαν μεταβλές στις λγιστικές πλιτικές, εκτιμήσεις, διθώσεις λγιστικών λαθών, αναταξινμήσεις κνδυλίων μεταξύ της επαναδιατυπωμένης χήσης 2013 και της γ) Δεν υπήξε στη χήση εταιικό γεγνός όπως : ίδυση, εξαγά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιίας ή κλάδυ, απόσχιση κλάδυ, αναδιάθωση ή διακπή εκμετάλλευσης. δ) Δεν άλλαξε η χνική πείδς της ικνμικής χήσης τυ συνεταιισμύ. ε) Οι ικνμικές καταστάσεις τυ συνεταιισμύ δεν συμπειλαμβάννται στις ενπιημένες ικ.καταστάσεις άλλυ γανισμύ. στ) Οι ανέλεγκτες φλγικά χήσεις είναι ι ζ) i. Δεν υπάχυν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφές, απφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών γάνων πυ έχυν ή ενδέχεται να έχυν σημαντική επίπτωση στην ικνμική κατάσταση τυ συνεταιισμύ. ii. Τα πσά των πβλέψεων πυ έχυν λγιστικπιηθεί είναι τα εξής : Πβλέψεις απζημ. Πσωπικύ ,00, απμείωσης χηγημένων δανείων ,28, Απμείωσης ακινήτων ,00, μελλντικών φόων , λιπές πβλέψεις ,30. Σέες, 18 Μαίυ 2015 Η Πόεδς τυ Δ.Σ. Ο Α Αντιπόεδς τυ Δ.Σ. Ο Ταμίας τυ Δ.Σ. Ο πϊστάμενς Λγιστηίυ Παπαδύδη Μαία Βές Δήμς Στάγκς Δημήτις Αθανασίυ Δημήτις Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. Ξ Α.Αδ.Λγ Α Τάξης 36331

2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση Πσά εκφασμένα σε ευώ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλφύντα πειυσιακά στιχεία Ταμεί & Διαθέσιμα σε Κεντ. Τάπεζες , , ,29 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδυμάτων , , ,72 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών , , ,91 Αξιόγαφα επενδυτικύ χατφυλακίυ - Διαθέσιμα πς πώληση , , ,01 Ιδιχησιμπιύμενα ενσώματα πάγια , , ,57 Λιπά άυλα πάγια , , ,73 Αναβαλλόμενες Φλ. Απαιτήσεις , , ,90 Λιπά Στιχεία Ενεγητικύ , , ,84 Στιχεία Ενεγητικύ πς πώληση 0,00 0,00 0,00 Σύνλ Ενεγητικύ , , ,97 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπχεώσεις πς πελάτες (συμπειλαμβανμένυ μλγιών εκδόσεων μας ) , , ,91 Υπχεώσεις για τέχντα φό εισδήματς και λιπύς φόυς , , ,46 Υπχεώσεις καθισμένων παχών στυς εγαζόμενυς , , ,00 Λιπές υπχεώσεις , , ,76 Πβλέψεις , , ,31 Σύνλ Υπχεώσεων , , ,44 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαια και απθεματικά πυ αναλγύν στυς Μετόχυς της Τάπεζας Μετχικό Κεφάλαι , , ,00 Διαφά από έκδση μετχών υπέ τ άτι , , ,27 Απθεματικά , , ,02 Απτελέσματα εις νέ , , , , , ,53 Δικαιώματα τίτων 0,00 0,00 0,00 Σύνλ Καθαής Θέσεως , , ,53 Σύνλ Καθαής Θέσης και Υπχεώσεων , , ,97

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως 31η Δεκεμβίυ 2014 Πσά εκφασμένα σε ευώ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Τόκι και εξμιύμενα έσδα , ,04 Τόκι και εξμιύμενα έξδα , ,65 Καθαό έσδ από τόκυς , ,39 α Έσδα από αμιβές και πμήθειες , ,30 Πμήθειες- έξδα , ,20 Καθαό έσδ από αμιβές και πμήθειες , ,90 β Έσδα από μείσματα 0,00 0,00 Απτελέσματα χηματοικνμικών Πάξεων 0,00 0,00 Λιπά έσδα , , , ,91 γ Σύνλ εσόδων , ,40 δ=α+β+γ Αμιβές και έξδα πσωπικύ , ,83 Γενικά διικητικά έξδα , ,33 Απσβέσεις , ,21 Λιπά έξδα ,73 0,00 Σύνλ εξόδων , ,37 ε Ζημίες απμειωσεως και πβλέψεις για την κάλυψη τυ πιστωτικύ κινδύνυ , ,24 Ανητική υπεαξία εξαγάς 0,00 0,00 Απμείωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση χηματ/κών πειυσ. Στιχείων 0, ,71 Αναλγία κεδ/ων/ ζημιών από Συγγενείς εταιίες και ΚΞ 0,00 0, , ,95 στ Κέδς (ζημία) π φόυ εισδήματς , ,92 ζ=δ+ε+στ Φός Εισδήματς , ,09 Καθαό κέδς (ζημία) από συνεχιζόμενες δαστηιότητες , ,83 Καθαά κέδη/ζημίες μετά από φόυς εισδ. Από Διακπείσες δαστηιότητες - Καθαό κέδς (ζημία) μετά από φό εισδήματς , ,83 Καθαά κέδη(ζημίες) πυ αναλγύν σε : Μετόχυς της Τάπεζας -από συνεχιζόμενες δαστηιότητες , ,83 -από διακπείσες δαστηιότητες - - Σε τίτυς -από συνεχιζόμενες δαστηιότητες - - -από διακπείσες δαστηιότητες - - Καθαά κέδη (ζημίες) ανά μετχή : Βασικά και πσαμσμένα ( ανά μετχή) 0,3927-5,4675 Βασικά και πσαμσμένα από συνεχιζόμενες δαστηιότητες ( ανά μετχή) 0,3927-5,4675 Βασικά και πσαμσμένα από διακπείσες δαστηιότητες ( ανά μετχή) - - Καθαά κέδη (ζημίες) μετά από φό εισδήματς, πυ αναγνωίσθηκαν στην Κατάσταση Απτελεσμάτων , ,83 α Λιπά Απτελέσματα πυ καταχωήθηκαν απευθείας στην Καθαή Θέση Πσά πυ αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτελεσμάτων Μεταβλή τυ απθεματικύ των διαθεσίμων πς πώληση αξιγάφων - - Μεταβλή τυ απθεματικύ αντισταθμίσεως ταμειακών ών - - Συναλλαγματικές διαφές μετατπής ικ. Καταστάσεων και αντισταθμίσεως θυγατ. Εξωτεικύ - - Μεταβλές αναλγίας λιπών συνδεδεμένων συγγενών εταιιών και Κ/Ξ - - Σύνλ λιπών συνλικών εσόδων π φόυ - - Φός Εισδήματς - - Σύνλ λιπών συνλικών εσόδων μετά από φό - - β Πσά πυ Αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτελεσμάτων από διακπείσες δαστηιότητες Πσά πυ ΔΕΝ αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτελεσμάτων Μεταβλή αναλγιστικών κεδών/ζημιών υπχεώσεων καθισμένων παχών ,00 Φός εισδήματς , ,98 Σύνλ Απτελεσμάτων, μετά τ φό εισδήματς, πυ καταχωήθηκαν απευθείας στη Καθαή Θέση 0, ,98 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ,85 α+β Συνλικό Απτελέσμα χήσεως πυ αναλγεί σε : Μετόχυς Τάπεζας -από συνεχιζόμενες δαστηιότητες , ,85 -από διακπείσες δαστηιότητες - - Σε τίτυς -από συνεχιζόμενες δαστηιότητες - - -από διακπείσες δαστηιότητες - -

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεση μέθδς Πείδς από έως Πσά εκφασμένα σε Ευώ ΜΗΤΡΙΚΗ Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες λειτυγικές δαστηιότητες Κέδη / (ζημίες) π φόυ εισδήματς (συνεχιζόμενες δαστηιότητες) , ,92 α Κέδη π φόων (διακπείσες δαστηιότητες) Πσαμγές κεδών/ζημιών π φόων για : Απσβέσεις / απμειώσεις ενσωματων παγίων , ,21 Απσβέσεις / απμειώσεις άυλων παγίων Απμειώσεις δανείων, , ,24 Διαγαφές δανείων , ,00 Απμείωση αξίας συμμετχών (Διαθέσιμα για πώληση) , , ,24 β Καθαή (αύξηση) / μείωση στιχείων Ενεγητικύ πυ σχετίζνται με συνεχιζόμενες λειτυγικές δαστηιότητες Αξιγάφων εμπικύ χατφυλακίυ και απαιτήσεων από παάγωγα χηματικνμικά μέσα - - Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών , ,73 Λιπών στιχείων Ενεγητικύ , , , ,62 γ Καθαή αύξηση / (μείωση) στιχείων Υπχεώσεων πυ σχετίζνται με συνεχιζόμενες λειτυγικές δαστηιότητες : Υπχεώσεων πς πελάτες (από καταθέσεις τυς κλπ) , ,97 Λιπών Υπχεώσεων , , , ,39 γ Καθαές ταμιακές ές από συνεχιζόμενες λειτυγικές δαστηιότητες πιν από , ,77 δ = β+γ+δ Πληωθέντες Φόι εισδήματς ,62 Καθαές Ταμιακές Ρές από συνεχιζόμενες λειτυγικές δαστηιότητες , ,39 ε Καθαές Ταμιακές Ρές από Διακπείσες λειτυγικές δαστηιότητες - - στ Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δαστηιότητες Επενδύσεις σε λιπές επιχειήσεις (Διαθέσιμα για πώληση) ,00 Αγά ενσωμάτων παγίων , ,26 Αγά άυλων πειυσιακών στιχείων , ,63 Καθαές Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δαστηιότητες , ,89 ζ Καθαές Ταμιακές ές από Διακπτόμενες επενδυτικές δαστηιότητες - - η Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες χηματδτικές δαστηιότητες Πληωθέντα μείσματα , ,45 Αύξηση μετχικύ κεφαλαίυ , ,80 Έξδα αύξησης κεφαλαίυ ,60 Καθαές Ταμιακές ές από συνεχιζόμενες χηματδτικές δαστηιότητες , ,75 θ Επίδαση συναλλαγματικών διαφών στ ταμεί και στα ταμιακά διαθέσιμα - - Καθαή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ών από συνεχιζόμενες δαστηιότηττες , ,53 ι Καθαή αύξηση / (μείωση) ταμιακών ών από Διακπείσες δαστηιότηττες - - Ταμιακά διαθέσιμα στην αχή της πειόδυ , ,01 Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της πειόδυ , ,48

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της χήσης από έως η ΤΡΑΠΕΖΑ Πσά εκφασμένα σε Ευώ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Μετχικό κεφάλαι Υπέ τ άτι Τακτικό απθεματικό Απθε- ματικά εύλγης αξίας Απθε- ματικό Κατά- στατικύ Ειδικό απθεματικό Δικαι- ώματα εγγαφής νέων μελών Λιπά Έξδα Αύξησης Κεφαλαίυ Απτελέσματα εις νέν Σύνλ Π η γ ύ μ ε ν η π ε ί δ ς Υπόλιπα , , , , , , ,03 21, , , ,53 Μεταβλές λγιστικών μεθόδων και διθώσεις λαθών Διθωμένα υπόλιπα , , , , , , ,03 21, , , ,53 - Συγκεντωτικά συνλικά έσδα μετά από φόυς πειόδυ , ,85 - Μείσματα πληωθέντα Αύξηση συνεταιιστικύ κεφαλαίυ , , ,80 - Μείωση συνεταιιστικύ κεφαλαίυ , ,00 - 'Εξδα αύξησης συνεταιιστικύ κεφαλαίυ , ,06 - Λιπές κινήσεις 99, , ,02 Υπόλιπα , , , , , , ,03 120, , , ,44 Τ έ χ υ σ α π ε ί δ ς Υπόλιπα , , , , , , ,03 120, , , ,44 Μεταβλές λγιστικών μεθόδων και διθώσεις λαθών Διθωμένα υπόλιπα , , , , , , ,03 120, , , ,44 - Συγκεντωτικά συνλικά έσδα μετά από φόυς πειόδυ , ,03 - Μείσματα πληωθέντα Αύξηση συνεταιιστικύ κεφαλαίυ , , , ,20 - 'Εξδα αύξησης συνεταιιστικύ κεφαλαίυ Μείωση συνεταιιστικύ κεφαλαίυ Λιπές κινήσεις -56, ,51 Υπόλιπα , , , , , , ,03 63, , , ,16

6 Έκθεση Ελέγχυ Ανεξάτητυ Οκωτύ Ελεγκτή Λγιστή Πς τυς Συνεταίυς της Συνεταιιστικής Τάπεζας Σεών ΣΥΝ.Π.Ε. Έκθεση επί των Οικνμικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες ικνμικές καταστάσεις της Συνεταιιστικής Τάπεζας Σεών ΣΥΝ.Π.Ε., πυ απτελύνται από την κατάσταση ικνμικής θέσης της 31ης Δεκεμβίυ 2014, τις καταστάσεις συνλικύ εισδήματς, μεταβλών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ών της χήσεως πυ έληξε την ημεμηνία αυτή, καθώς και πείληψη σημαντικών λγιστικών αχών και μεθόδων και λιπές επεξηγηματικές πληφίες. Ευθύνη της Διίκησης για τις Οικνμικές Καταστάσεις Η διίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάτιση και εύλγη παυσίαση αυτών των ικνμικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πότυπα Χηματικνμικής Αναφάς, όπως αυτά έχυν υιθετηθεί από την Ευωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτεικές δικλείδες, πυ η διίκηση καθίζει ως απααίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάτιση ικνμικών καταστάσεων απαλλαγμένων από υσιώδη ανακίβεια, πυ φείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθς. Ευθύνη τυ Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφάσυμε γνώμη επί αυτών των ικνμικών καταστάσεων με βάση τν έλεγχό μας. Διενεγήσαμε τν έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πότυπα Ελέγχυ. Τα πότυπα αυτά απαιτύν να συμμφωνόμαστε με κανόνες δεντλγίας, καθώς και να σχεδιάζυμε και διενεγύμε τν έλεγχ με σκπό την απόκτηση εύλγης διασφάλισης για τ εάν ι ικνμικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από υσιώδη ανακίβεια. Ο έλεγχς πειλαμβάνει τη διενέγεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηίων, σχετικά με τα πσά και τις γνωστπιήσεις στις ικνμικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζνται στην κίση τυ ελεγκτή πειλαμβανμένης της εκτίμησης των κινδύνων υσιώδυς ανακίβειας των ικνμικών καταστάσεων, πυ φείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθς. Κατά τη διενέγεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνυ, ελεγκτής εξετάζει τις εσωτεικές δικλείδες πυ σχετίζνται με την κατάτιση και εύλγη παυσίαση των ικνμικών καταστάσεων της εταιείας, με σκπό τ σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις πειστάσεις, αλλά όχι με σκπό την έκφαση γνώμης επί της απτελεσματικότητας των εσωτεικών δικλείδων της εταιείας. Ο έλεγχς πειλαμβάνει επίσης την αξιλόγηση της καταλληλότητας των λγιστικών αχών και μεθόδων πυ χησιμπιήθηκαν και τυ εύλγυ των εκτιμήσεων πυ έγιναν από τη διίκηση, καθώς και αξιλόγηση της συνλικής παυσίασης των ικνμικών καταστάσεων. Πιστεύυμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήια πυ έχυμε συγκεντώσει είναι επακή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τν έλεγχό μας πέκυψαν τα εξής: 1) Στ κνδύλι της Κατάστασης Συνλικύ Απτελέσματς «Τόκι και εξμιύμενα έσδα» πειλαμβάνεται πσό 1,28 εκ. τ πί αφά έσδα από τόκυς τόσ της κλειόμενης όσ και πηγυμένων χήσεων, χηγηθέντων δανείων πυ βίσκνταν σε καθυστέηση και για τα πία η τάπεζα πχώησε σε ύθμιση των όων των συμβάσεων τυς. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει υπλγισμός από την τάπεζα τυ πσύ των εσόδων πυ αφύν την κλειόμενη χήση καθώς και τυ πσύ των εσόδων πυ αφύν τις πηγύμενες χήσεις. 2) Οι φλγικές υπχεώσεις της τάπεζας δεν έχυν εξεταστεί από τις φλγικές αχές για τις χήσεις από 2010 έως και Ως εκ τύτυ τα φλγικά απτελέσματα των χήσεων αυτών δεν έχυν καταστεί ιστικά. Η τάπεζα έχει πβεί σε εκτίμηση των πόσθετων φόων και των πσαυξήσεων πυ πιθανόν να καταλγιστύν σε μελλντικό φλγικό έλεγχ και έχει σχηματίσει σχετική πόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υπχέωση πσύ 191,5 χιλ.. Από

7 τν έλεγχό μας, δεν έχυμε απκτήσει εύλγη διασφάλιση σχετικά με την επάκεια της πόβλεψης αυτής. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις τυ υπ αιθ. 1 θέματς και τις πιθανές επιπτώσεις τυ υπ αιθ. 2 θέματς πυ μνημνεύνται στην παάγαφ Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, ι συνημμένες ικνμικές καταστάσεις παυσιάζυν εύλγα, από κάθε υσιώδη άπψη, την ικνμική θέση της Συνεταιιστικής Τάπεζας Σεών ΣΥΝ.Π.Ε. κατά την 31 Δεκεμβίυ 2014 και τη χηματικνμική της επίδση και τις ταμειακές της ές για τη χήση πυ έληξε την ημεμηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πότυπα Χηματικνμικής Αναφάς, όπως αυτά έχυν υιθετηθεί από την Ευωπαϊκή Ένωση. Αναφά επί Άλλων Νμικών και Καννιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστίχηση τυ πειεχμένυ της Έκθεσης Διαχείισης τυ Διικητικύ Συμβυλίυ με τις συνημμένες ικνμικές καταστάσεις, στα πλαίσια των ιζόμενων από τα άθα 43α και 37 τυ Κ.Ν. 2190/1920. Θεσσαλνίκη, 20 Μαΐυ 2015 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΤΑ ΑΜ ΣΟΕΛ Συνεγαζόμενι Οκωτί Λγιστές α.ε..ε μέλς της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγη 3, Αθήνα Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ συνταγμένες σύμφωνα με τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (περίοδος 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2014) ΜΑΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ A.E

ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ A.E Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55167/12/Β/03/20 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 46154122000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ

EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ AΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E.

STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 (Δημοσιευόμενα βάσει του K N2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟ Α.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 42693/66/Β/99/004

«ΒΙΟ Α.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 42693/66/Β/99/004 ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 42693/66/Β/99/004 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2013 31/12/2013. τον έλεγχο της χρήσεως 2014.

Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2013 31/12/2013. τον έλεγχο της χρήσεως 2014. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Της 30ης Ιουνίου 2014 Στο Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (4 ο ΕΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 (Δημοσιευόμενα βάσει του K N2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

DIGIBOOKS4ALL ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

DIGIBOOKS4ALL ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ DIGIBOOKS4ALL ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α ) Η Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2013 εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα