Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937"

Transcript

1 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ISOCON Α.Ε. την 5 η Ιουνίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου Κρίτων-Λεωνίδας Αναβλαβής Α Τ ΑΚ Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ Νικόλαος Χ. Ιωακείµ Αρ.Αδ ΟΕΕ Α τάξεως Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ Α Γ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ρ Ε Ν Τ Η Σ ΤΗΛ.: (FAX) e- m a I l : i s o c o o t e n e t. g r w w w. I s o c o n. g r 1

2 ISOCON A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ της 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΖΗΜΙΩΝ.. 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ.. 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟ Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΕΠΙ ΙΚΕΣ ή ΥΠΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 34 2

3 Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ Α Γ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ρ Ε Ν Τ Η Σ ΤΗΛ.: (FAX) e- m a I l : i s o c o o t e n e t. g r w w w : i s o c o n. g r ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» µε διακριτικο τίτλο «ISOCON AE για τη Χρήση 3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ISOCON Α.Ε.» Ο Πρόεδρος κ. Κρίτων-Λεωνίδας Αναβλαβής θέτει υπ όψιν του ιοικητικού Συµβουλίου την ακόλουθη Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγµένα της χρήσης, η οποία έχει ως ακολούθως: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ 31/12/ Κύριοι μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας µας, τον απολογισµό και τα αποτελέσµατα για την δέκατη έβδοµη εταιρική χρήση (από 1.1. έως ) προκειµένου να ενηµερωθείτε για την πορεία των εργασιών και το τελικώς επιτευχθέν οικονοµικό αποτέλεσµα. Η εταιρεία εφαρµόζει πλήρως και συντάσσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) από το Υποβάλλουµε επίσης, υπό την έγκριση σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε που περιλαµβάνουν την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών καθώς και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις όπως προβλέπεται από τον Νόµο. Την χρήση που έκλεισε η εταιρεία πέτυχε τα παρακάτω οικονοµικά αποτελέσµατα: Α. Κύκλος εργασιών. Τα ακαθάριστα έσοδα από την δραστηριότητα της εταιρείας στην κλεισµένη χρήση ανήλθαν σε ,84. Το µέγεθος αυτό παρουσιάζεται µειωµένο κατά ,12 ή σε ποσοστό 7,36% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Β. Μικτά κέρδη. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των ,12 ή σε ποσοστό 83,31 % του κύκλου εργασιών. Παρουσιάζεται δηλαδή µία διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, όπου το κόστος αντιπροσώπευε το 84,29 % του αντίστοιχου κύκλου εργασιών. Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και διαθέσεως ανέρχονται σε ,62 είναι δε το 18,30 % του κύκλου εργασιών. Το αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης χρήσης ήταν ,37 και σε ποσοστό 18,67 %. Οι ζηµιές εκµεταλλεύσεως ανήλθαν σε ,33 έναντι ζηµιών της προηγούµενης χρήσεως ,10, ήτοι βελτιώθηκε η θέση της εταιρείας έναντι των ζηµιών µε µείωση αυτών από την προηγούµενη χρήση κατά 59,30% περίπου. 4

5 Στην χρήση καταχωρήθηκε πρόβλεψη για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων ,62.Στην προηγούµενη χρήση δεν είχε υπάρξει ανάγκη πρόβλεψης. Γ. Καθαρά κέρδη (ζηµιές). Τα αποτελέσµατα του συµπεριλαµβανόµενων των καθαρών χρηµατοοικονοµικών εξόδων, ποσού 1.796,15 και φόρων ανέρχονται σε συνολική ζηµιά ,48 ενώ το αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών επιβαρύνσεων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχεται στο ποσό των ,33 (ζηµίες).. Καθαρή θέση Η Καθαρή θέση της Εταιρείας την 31η εκεµβρίου ανέρχεται σε 7.785,41. µε συνέπεια να συντρέχει λόγος εφαρµογής του άρθρου 48 του Ν 2190/20. Προς αντιµετώπιση του θέµατος το.σ. θα θέσει το θέµα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προτείνοντας µέτρα µε σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας Ε. Αριθµοδείκτες α. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ιάρθρωσης Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: 99,12% 83,67% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,84% -13,30% Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 108,61% 77,06% β. Αριθµοδείκτες Απόδοσης και αποδοτικότητας EBITDA / Κύκλος Εργασιών -1,40% -3,20% Μικτά αποτελέσµατα / Πωλήσεις 16,69% 15,70% ΣΤ. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε ιδιαίτερους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµπορικές απαιτήσεις, ταµιακά διαθέσιµα, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που αξιολογεί πληροφορίες που λαµβάνονται από την αγορά. α) Κίνδυνος αγοράς i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Η Εταιρεία δεν έχει κατά κανόνα συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα (για τη χρήση υπήρχαν αγορές USD) και έτσι δεν είναι εκτεθειµένη σε ιδιαίτερους κινδύνους από ξένο νόµισµα. ii) Κίνδυνος τιµών και Κίνδυνος ταµειακών ροών Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών καθώς µεταβάλλεται, λόγω του ανταγωνισµού η αξία των πωλούµενων ειδών. Η ιεύθυνση Πωλήσεων και η Οικονοµική ιεύθυνση της Εταιρείας διεκπεραιώνουν αυτούς του κινδύνους. β) Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία υπάρχει στα χρηµατικά διαθέσιµα, στις καταθέσεις τραπεζών και κυρίως σε πιστωτική έκθεση σε πελάτες. Ωστόσο για να περιορίζεται έχει θεσπίσει µεθόδους µε πιστωτικά όρια ανά πελάτη και αποτρέπεται κάθε συναλλαγή της µε 5

6 πελάτες εφόσον δεν έχουν ικανή πιστοληπτική ικανότητα. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµιακά υπόλοιπα, δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων µέσω ενός επαρκούς ύψους δεσµευµένων πιστωτικών διευκολύνσεων και δυνατότητα κλεισίµατος ανοικτών θέσεων αγοράς. Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη ιοίκηση της Εταιρείας. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υποχρεώσεων: Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα , ,03 Εµπορικές και λοιπές Απαιτήσεις , ,11 ιαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα , ,35 Σύνολο , ,49 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,78 Σύνολο , ,78 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της, είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να συνεχίσει τη δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους εταίρους της και να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. ε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία, λόγω των υποχρεώσεών της, κυρίως προς τη µητρική εταιρεία S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., και των µηδενικών δανειακών υποχρεώσεων. Οι µέτοχοι δεσµεύονται να διατηρούν το ποσοστό συµµετοχής των και να υποστηρίζουν τη ρευστότητα της εταιρείας. ΣΤ. Λοιπές πληροφορίες. εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που να έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από την λήξη της χρήσης µέχρι τον χρόνο υποβολής της παρούσης έκθεσης. Οι λογιστικές αρχές και πολιτικές που εφαρµόζονται από την Εταιρεία µας για την χρήση διατυπώνονται στην σηµ. 3 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Τέλος υποβάλουµε την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31ής εκεµβρίου µαζί µε Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος, Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Κατάσταση Ταµειακών Ροών καθώς και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις της χρήσης µαζί µε την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση τους και την απαλλαγή µας ως και των κ.κ. ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης ή άλλης, για την χρήση που έκλεισε. Αγ. Ι. Ρέντης Για το. Σ Ο Πρόεδρος Κρίτων-Λεωνίδας Αναβλαβής 6

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Eταιρεία ), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου, την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου και τη 7

8 χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο Θέµα Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου, είχαν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές µε ηµεροµηνία έκθεση ελέγχου την 6 η Ιουνίου επί των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 5 Ιουνίου, 2014 Ιωάννης Ψυχουντάκης Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 8

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σηµείωση Πωλήσεις , ,96 Κόστος Πωληθέντων 5 ( ,12 ) ( ,92 ) Μικτό Κέρδος , ,04 Έξοδα ωλήσεων 5 ( ,62 ) ( ,58 ) Έξοδα διοίκησης 5 ( ,00 ) ( ,79 ) Λοι ά έσοδα / (έξοδα) καθαρά ,57 (12.936,77 ) Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης (52.393,33 ) ( ,10 ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 7 (1.796,15) 3.320,58 Zηµιές ρο φόρων (54.189,48 ) ( ,52 ) Φόρος εισοδήµατος 8 ( ,62 ) ( ,00 ) Καθαρές ζηµιές εριόδου ( ,10 ) ( ,52 ) Λοι ά Συνολικά Εισοδήµατα - - Συνολικές Ζηµιές ( ,10) ( ,52) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 10

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση Μη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Ενσώµατα άγια , ,74 Λοι ές α αιτήσεις , ,13 Αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις 12 0, , , ,51 Κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Α οθέµατα , ,03 Πελάτες , ,11 ιαθέσιµα και Ταµιακά ισοδύναµα , , , ,49 Σύνολο εριουσιακών στοιχείων , ,00 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 ιαφορά Υ ερ το Αρτιο , ,00 Λοι ά α οθεµατικά , ,19 Ζηµιές εις νέον ( ,78) ( ,68) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.785,41 ( ,49) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Λοι ές Προβλέψεις , ,71 Προβλέψεις για αροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο α ό την υ ηρεσία Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις , , , ,71 Προµηθευτές , ,62 Λοι ές Υ οχρεώσεις , , , ,78 Σύνολο υ οχρεώσεων , ,49 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υ οχρεώσεων , ,00 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 11

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μετοχικό Κεφάλαιο Ύ ερ το Άρτιο Λοι ά Α οθεµατικά Κέρδη (ζηµιές) εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υ όλοι ο στις 1 Ιανουαρίου ,00 0, ,19 ( ,16) ( ,97) Λοι ά Συνολικά Εισοδήµατα 01/01-31/12/ Καθαρή ζηµιά 01/01-31/12/ ( ,52) ( ,52) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , , ,00 Υ όλοι ο στις 31 εκεµβριου , , ,19 ( ,68) ( ,49) Λοι ά Συνολικά Εισοδήµατα 01/01-31/12/ Καθαρή ζηµιά 01/01-31/12/ ( ,10) ( ,10) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , , ,00 Υ όλοι ο στις , , ,19 ( ,78) 7.785,41 Οι σηµειώσεις στις σελίδες ου ακολουθούν α οτελούν ανα όσ αστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 12

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ταµειακές ροές α ό λειτουργικές δραστηριότητες Kέρδη (Ζηµιές) ρό Φόρων (54.189,48) ( ,52) Προσαρµογές για: Προβλέψεις, Καθαρή Κίνηση ,62 0,00 Α οσβέσεις ενσώµατων αγίων στοιχείων 1.652, ,13 Έξοδα /(έσοδα) τόκων 1.796,15 (3.320,58) σύνολο (38.857,71) ( ,97) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) /µείωση α οθεµάτων (28.762,00) ,80 (Αύξηση) /µείωση α αιτήσεων (43.509,19) ,98 Μείωση υ οχρεώσεων ( ,71) ( ,22) Σύνολο ( ,90) ( ,44) (Καταβληθέντες)/-εισ ραχθέντες τόκοι (1.796,15) 3.320,58 Καθαρές ταµειακές ροές α ό λειτουργικές δραστηριότητες ( ,76) ( ,83) Ταµειακές ροές α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων αγίων 0,00 (1.197,32) Καθαρές ταµειακές ροές α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες 0,00 (1.197,32) Ταµιακές ροές α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 0,00 Καθαρές ταµειακές ροές α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ,00 0,00 Καθαρή µείωση στα διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα (48.616,76) ( ,15) ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στην αρχή της χρήσεως , ,50 ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα στο τέλος της εριόδου , ,35 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις α οτελούν ανα όσ αστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 13

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» ( ISOCON A.E.) είναι µία ελληνική ανώνυµη εταιρεία η ο οία δραστηριο οιείται στη διάθεση και εµ ορία βιοµηχανικών ορυκτών και µονοτικών δοµικών υλικών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Η έδρα της βρίσκεται στην οδό Αγ. Άννης αρ.23 Αγιος Ιωάννης Ρέντης και η διάρκειά της έχει οριστεί για 30 έτη. 1.2 ΜΕΤΟΧΟΙ Μέτοχοι της εταιρείας είναι : α. S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. µε οσοστό συµµετοχής 60% β. ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε µε οσοστό συµµετοχής 40% 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (α) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ό ως έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. εν υ άρχουν Πρότυ α ου να έχουν εφαρµοστεί ριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και της συνέχισης της δραστηριότητας. (β) (γ) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ α αιτεί ό ως η ιοίκηση ροβαίνει σε εκτιµήσεις και υ οθέσεις ου ε ηρεάζουν τα υ όλοι α των λογαριασµών ενεργητικού και αθητικού, την γνωστο οίηση ενδεχόµενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα ου αρουσιάζονται κατά τις υ ό εξέταση χρήσεις και εριόδους. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, αραδοχές και κρίσεις ε ανεξετάζονται εριοδικά ροκειµένου να αντα οκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τούς εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην ρογενέστερη εµ ειρία της ιοίκησης σε σχέση µε το ε ί εδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Τα ραγµατικά α οτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν α ό τις εκτιµήσεις αυτές. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι ο οίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των ο οίων θα µ ορούσε να ε ηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων, τους ε όµενους 12 µήνες αναφέρονται στην εκτίµηση των ύψους της α αιτούµενης ρόβλεψης για ε ισφαλείς ελάτες και για τα βραδέως κινούµενα α οθέµατα καθώς και στην ανάκτηση των αναβαλλόµενων φορολογικών α αιτήσεων. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης ου έληξε την εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 5 η Ιουνίου Ε ισηµαίνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις τελούν υ ό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας. 14

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ (δ) Λογιστικές Αρχές : Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση του έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α). Οι λογιστικές αρχές και ολιτικές ου χρησιµο οιήθηκαν για την ροετοιµασία και την αρουσίαση των οικονοµικών συνάδουν µε εκείνες ου είχαν υιοθετηθεί κατά την ροηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός α ό τα αρακάτω τρο ο οιηµένα ρότυ α τα ο οία η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου : ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τρο ο οίηση) Παρουσίαση των στοιχείων του Λοι ού Συνολικού Εισοδήµατος Η τρο ο οίηση αυτή αλλάζει την οµαδο οίηση των στοιχείων ου αρουσιάζονται στα Λοι ά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία ου µ ορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν ) στα Α οτελέσµατα Χρήσης σε κά οια χρονική στιγµή στο µέλλον (για αράδειγµα, καθαρό κέρδος α ό αντιστάθµιση καθαρής ε ένδυσης, συναλλαγµατικές διαφορές α ό τη µετατρο ή αλλοδα ών δραστηριοτήτων, καθαρή µεταβολή αντισταθµίσεων ταµειακών ροών και καθαρή ζηµία/κέρδος χρηµατοοικονοµικών εριουσιακών στοιχείων διαθέσιµων ρος ώληση) θα αρουσιάζονται χωριστά α ό άλλα στοιχεία τα ο οία δεν θα αναταξινοµηθούν οτέ (για αράδειγµα, αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές σε ρογράµµατα καθορισµένων αροχών και ανα ροσαρµογή οικο έδων και κτηρίων). Η τρο ο οίηση ε ηρεάζει µόνο την αρουσίαση και δεν έχει καµία ε ίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας ή στη δραστηριότητα. Η ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι το ρότυ ο δεν έχει ε ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεία. ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση) Το αναθεωρηµένο ΛΠ 19 εισάγει µια σειρά α ό τρο ο οιήσεις της λογιστικής των ρογραµµάτων καθορισµένων αροχών, συµ εριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών τα ο οία αναγνωρίζονται λέον στα Λοι ά Συνολικά Εισοδήµατα και εξαιρούνται µόνιµα α ό τα Α οτελέσµατα Χρήσης. Ε ίσης, οι αναµενόµενες α οδόσεις των ρογραµµάτων εριουσιακών στοιχείων δεν αναγνωρίζονται λέον στα Α οτελέσµατα Χρήσης, ενώ υ άρχει α αίτηση αναγνώρισης του τόκου ε ί της καθαρής υ οχρέωσης (ή εριουσιακού στοιχείου) καθορισµένης αροχής στα Α οτελέσµατα Χρήσης, ο ο οίος υ ολογίζεται χρησιµο οιώντας το ροεξοφλητικό ε ιτόκιο ου χρησιµο οιείται για την ε ιµέτρηση της υ οχρέωσης καθορισµένης αροχής. Τα µη κατοχυρωµένα κόστη ροϋ ηρεσίας αναγνωρίζονται λέον στα Α οτελέσµατα Χρήσης στη νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ της ηµεροµηνίας ραγµατο οίησης της τρο ο οίησης και της ηµεροµηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερµατισµού. Άλλες τρο ο οιήσεις εριλαµβάνουν νέες γνωστο οιήσεις, ό ως οσοτικές γνωστο οιήσεις ευαισθησίας. Η ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι το ρότυ ο δεν έχει ε ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεία. ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστο οιήσεις (τρο ο οίηση) Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υ οχρεώσεων Οι τρο ο οιήσεις αυτές α αιτούν α ό µια εταιρεία να γνωστο οιήσει ληροφορίες για τα δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς ( χ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων). Οι γνωστο οιήσεις αυτές αρέχουν στους χρήστες ληροφόρηση η ο οία είναι χρήσιµη για την αξιολόγηση της ε ίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. Οι νέες γνωστο οιήσεις α αιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ου έχουν αναγνωριστεί και έχουν υ οστεί συµψηφισµό 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ σύµφωνα µε το ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστο οιήσεις εφαρµόζονται ε ίσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα ου υ όκεινται σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισµούς συµψηφισµού» (master netting arrangement) ή αρόµοιους διακανονισµούς, ανεξάρτητα α ό το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ΛΠ 32. Η ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι το ρότυ ο δεν έχει ε ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεία. ΠΧΑ 13 Ε ιµέτρηση Εύλογης Αξίας Το ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο ηγών καθοδήγησης των ΠΧΑ για όλες τις ε ιµετρήσεις εύλογης αξίας. Το ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις α αιτήσεις αναφορικά µε το ότε η εταιρεία α αιτείται να χρησιµο οιήσει την εύλογη αξία αλλά αρέχει καθοδήγηση στο τρό ο ε ιµέτρησης της εύλογης αξίας στα ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία α αιτείται ή ε ιτρέ εται. Η εφαρµογή του ΠΧΑ 13 δεν ε ηρέασε σηµαντικά τις ε ιµετρήσεις εύλογης αξίας ου ραγµατο οιούνταν α ό την Εταιρεία. Το ΠΧΑ 13 α αιτεί ε ίσης συγκεκριµένες γνωστο οιήσεις εύλογης αξίας, µερικές α ό τις ο οίες αντικαθιστούν τις υφιστάµενες α αιτήσεις γνωστο οίησης άλλων ροτύ ων, συµ εριλαµβάνοντας το ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστο οιήσεις. Η ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι το ρότυ ο δεν έχει ε ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεία. ιερµηνεία 20 α άνες α οκάλυψης κατά την αραγωγική φάση του ορυχείου Η διερµηνεία αυτή εφαρµόζεται για τις δα άνες α οκάλυψης ου ραγµατο οιούνται κατά την διαδικασία εξόρυξης της ε ιφάνειας στη διάρκεια της αραγωγικής φάσης του ορυχείου ('δα άνες α οκάλυψης κατά την αραγωγή'). Η διερµηνεία αναφέρεται στη λογιστική α εικόνιση της ωφέλειας α ό τη δραστηριότητα α οκάλυψης. Η ιοίκηση έχει εκτιµήσει ότι το ρότυ ο δεν έχει ε ίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρεία. Το Σ ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ΠΧΑ , το ο οίο εριέχει τρο ο οιήσεις των ροτύ ων και των σχετικών βάσεων συµ εράσµατος. Το ρόγραµµα των ετήσιων αναβαθµίσεων αρέχει ένα µηχανισµό εφαρµογής α αραίτητων αλλά όχι ε ειγουσών τρο ο οιήσεων των ΠΧΑ: ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τη διαφορά µεταξύ εθελοντικών ρόσθετων συγκριτικών ληροφοριών και των συγκριτικών ληροφοριών ου α αιτούνται κατ ελάχιστο. Γενικά, η α αιτούµενη συγκριτική ερίοδος ου α αιτείται κατ ελάχιστο είναι η ροηγούµενη ερίοδος. ΛΠ 16 Ενσώµατα άγια: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο εξο λισµός συντήρησης ου ληροί τον ορισµό των ενσώµατων αγίων και εξο λισµού δεν είναι α όθεµα. ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι φόροι εισοδήµατος ου ροκύ τουν α ό διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων λογίζονται σύµφωνα µε το ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος. ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: Η αναβάθµιση αυτή συµµορφώνει τις α αιτήσεις γνωστο οιήσεων για τα συνολικά εριουσιακά στοιχεία ανά τοµέα ληροφόρησης µε τις συνολικές υ οχρεώσεις ανά τοµέα ληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή εξασφαλίζει ε ίσης τη συµµόρφωση των γνωστο οιήσεων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε τις ετήσιες. Τα αρακάτω ρότυ α έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµα εφαρµογή: - ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τρο ο οίηση) Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υ οχρεώσεων: Η τρο ο οίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές εριόδους ου 16

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Ε ιµέτρηση: Η τρο ο οίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Ε ενδυτικές Ε ιχειρήσεις (τρο ο οίηση σε ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 και ΛΠ 27). Η τρο ο οίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου ιερµηνεία 21:Εισφορές: Η τρο ο οίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές εριόδους ου ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου H Εταιρεία δεν έχει νωρίτερα υιοθετήσει κά οιο άλλο ρότυ ο, διερµηνεία ή τρο ο οίηση ου έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόµα εφαρµοσθεί. 3.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (α) Νόµισµα Μέτρησης και Αναφοράς και Μετατρο ή ξένων νοµισµάτων: Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέ ονται σε Ευρώ χρησιµο οιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι ο οίες ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Οι α αιτήσεις και υ οχρεώσεις σε ξένο νόµισµα ροσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. Τα κέρδη και οι ζηµίες ου ροκύ τουν α ό τις συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και α ό την α οτίµηση τέλους χρήσεως των νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα εριλαµβάνονται στην κατάσταση α οτελεσµάτων της χρήσεως, (β) Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Τα ενσώµατα άγια εριουσιακά στοιχεία (µηχανήµατα - µηχανολογικός εξο λισµός, µεταφορικά µέσα και έ ι λα - σκεύη) α οτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες α οσβέσεις και τις τυχόν ροβλέψεις α οµείωσης της αξίας τους. Οι ε ισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης εντός της ο οίας ραγµατο οιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες δα άνες κεφαλαιο οιούνται όταν ροσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή του αγίου, την αραγωγική του δυναµικότητα, ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Η αξία κτήσεώς και οι σωρευµένες α οσβέσεις ενός αγίου διαγράφονται α ό τους λογαριασµούς κατά την ώληση ή α όσυρσή του ή όταν δεν αναµένονται λέον άλλα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη α ό την συνέχιση της εκµετάλλευσης του. Κάθε κέρδος ή ζηµία ου ροκύ τει α ό την ώληση ή διαγράφη του αγίου εριλαµβάνεται στην κατάσταση α οτελεσµάτων της χρήσεως κατά την ο οία το εν λόγω άγιο α οµακρύνθηκε. Η εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά όσον ένα ενσώµατο άγιο εριουσιακό στοιχείο ή µία οµάδα ενσώµατων άγιων εριουσιακών στοιχείων έχει α οµειωθεί. Η ροκύ τουσες ζηµίες α οµείωσης αναγνωρίζονται στα α οτελέσµατα χρήσεως. Οι α οσβέσεις υ ολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι ο οίοι αντανακλούν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των εν λόγω αγίων, εριλαµβάνονται δε στην κατάσταση α οτελεσµάτων. 17

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ Οι οφέλιµες ζωές των ενσώµατων αγίων εριουσιακών στοιχείων είναι οι ακόλουθες: (γ) Κατηγορία Έτη Λοι ά µηχανήµατα και µηχανολογικός εξο λισµός 5-8 Λοι ά µεταφορικά µέσα 5-9 Έ ι λα και λοι ός εξο λισµός 3-5 Α οθέµατα: Τα α οθέµατα α οτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστο οιήσιµης αξίας. Το κόστος των α οθεµάτων εριλαµβάνει την αξία κτήσης ροσαυξηµένη µε κάθε είδους δα άνη η ο οία α αιτείται ροκειµένου να φτάσουν στην αρούσα κατάσταση και θέση τους, ροσδιορίζεται δε βάσει της µεθόδου του ετήσιου σταθµικού µέσου όρου. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή α αξιωµένα α οθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται α αραίτητο. (δ) (ε) Λογαριασµοί α αιτήσεων: Οι λογαριασµοί α αιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά α ό ροβλέψεις για τυχόν µη εισ ρακτέα υ όλοι α. Η Εταιρεία έχει θεσ ίσει κριτήρια για τη αροχή ίστωσης στους ελάτες, τα ο οία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του ελάτη µε αράλληλη εκτίµηση σχετικών οικονοµικών ληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά ραγµατο οιούνται µε τους ελάτες σε όρους αγοράς. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι καθυστερηµένες ή ε ισφαλείς α αιτήσεις εκτιµώνται για να ροσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή µη ρόβλεψης για ε ισφαλείς α αιτήσεις. Το υ όλοι ο της συγκεκριµένης ρόβλεψης για ε ισφαλείς α αιτήσεις ροσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού ώστε να αντανακλά τους ιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υ ολοί ων ελατών χρεώνεται στην υ άρχουσα ρόβλεψη για ε ισφαλείς α αιτήσεις. Α οτελεί ολιτική της Εταιρείας να µη διαγράφεται καµία α αίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσ ραξή της. Εύλογη Αξία: Τα οσά ου εµφανίζονται στις συνηµµένες Οικονοµικές Κατστάσεις για τα διαθέσιµα, τις α αιτήσεις και τις βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις, ροσεγγίζουν τις αντίστοιχες ραγµατικές τους αξίες λόγω της βραχυ ρόθεσµης λήξης τους. (στ) (ζ) Χρηµατικά διαθέσιµα: Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων εριλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο καθώς και τις τρα εζικές καταθέσεις. Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος υ ολογίζονται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική φορολογική νοµοθεσία. Η δα άνη για φόρο εισοδήµατος της χρήσης α οτελείται α ό τον φόρο εισοδήµατος ου ροκύ τει βάσει των α οτελεσµάτων της εταιρείας ό ως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους ρόσθετους φόρους εισοδήµατος ου ροκύ τουν α ό τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και α ό τους αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υ ολογίζονται βάσει της µεθόδου υ οχρέωσης και για κάθε ροσωρινή διαφορά η ο οία ροκύ τει α ό την διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου ενεργητικού και αθητικού και της αξίας τους, ό ως αυτή εµφανίζεται στις 18

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ οικονοµικές καταστάσεις. εν λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ενεργητικού εφόσον δεν είναι ιθανό το αναµενόµενο φορολογικό όφελος να ραγµατο οιηθεί στο εγγύς µέλλον. Για συναλλαγές ου αναγνωρίζονται α ευθείας στην καθαρή θέση, κάθε είδους φορολογική ε ίδραση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο υ ολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων ραγµατο οιείται χρησιµο οιώντας το νοµοθετηµένο ή ουσιαστικά νοµοθετηµένο φορολογικό συντελεστή βάσει του ο οίου αναµένεται να εκκαθαριστεί η κάθε φορολογική α αίτηση/υ οχρέωση. (η) Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι µισθώσεις ό ου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους ου α ορρέουν α ό την κυριότητα του εριουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι ληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα α οτελέσµατα συστηµατικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. (θ) ιανοµή µερισµάτων: Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υ οχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την ο οία η διανοµή εγκρίνεται α ό την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 3.2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους ο οίους υ άγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ε ιτόκιο, τιµές αγοράς), ιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τα αρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα: εµ ορικές α αιτήσεις, ταµιακά διαθέσιµα, ροµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις, δανεισµός. Η διαχείριση των κινδύνων διεκ εραιώνεται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ου αξιολογεί ληροφορίες ου λαµβάνονται α ό την αγορά. α) Κίνδυνος αγοράς i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος ροκύ τει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα. Η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και έτσι δεν είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους α ό ξένο νόµισµα. Τα εριουσιακά στοιχεία και οι υ οχρεώσεις της Εταιρείας έχουν αρχικά αναγνωριστεί σε το ικό νόµισµα, ου είναι το λειτουργικό της νόµισµα. ii) Κίνδυνος τιµών και Κίνδυνος ταµειακών ροών Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών καθώς µεταβάλλεται, λόγω του ανταγωνισµού η αξία των ωλούµενων ειδών. Η ιεύθυνση Πωλήσεων και η Οικονοµική ιεύθυνση της Εταιρείας διεκ εραιώνουν αυτούς του κινδύνους. β) Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία υ άρχει στα χρηµατικά διαθέσιµα, στις καταθέσεις τρα εζών, και κυρίως σε ιστωτική έκθεση σε ελάτες. Ωστόσο για να α οτρέ ονται έχει θεσ ίσει µεθόδους µε 19

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ιστωτικά όρια ανά ελάτη και α οτρέ εται κάθε συναλλαγή της µε ελάτες εφόσον δεν έχουν ικανή ιστολη τική ικανότητα. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνε άγεται ε αρκή ταµιακά υ όλοι α, δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων µέσω ενός ε αρκούς ύψους δεσµευµένων ιστωτικών διευκολύνσεων και δυνατότητα κλεισίµατος ανοικτών θέσεων αγοράς. Η ρευστότητα της Εταιρείας αρακολουθείται και υ οστηρίζεται α ό τη ιοίκηση της µητρικής εταιρείας. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων της, είναι η διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίσει τη δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους εταίρους της και να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση. ε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία, λόγω των υποχρεώσεών της, κυρίως προς τη µητρική εταιρεία. Η µητρική εταιρεία έχει δεσµευτεί επίσηµα να διατηρεί το ποσοστό συµµετοχής της και να υποστηρίζει τη ρευστότητα της εταιρείας καθώς και να παρέχει χρηµατοοικονοµική στήριξη στην Εταιρεία εώς 30/06/2015. Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την είναι κατώτερο από το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου της, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Προς τούτο, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στην προσεχή Γενική Συνέλευση θα προτείνει την λήψη των κατάλληλων µέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. 20

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Niels Kuijer του Henricus Lucianu. Raymond Franke του Rolf Marco Zancolo του Giampaolo

Niels Kuijer του Henricus Lucianu. Raymond Franke του Rolf Marco Zancolo του Giampaolo - Nespresso ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Τρίτη ιαχειριστική Χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα