ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2894 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι"

Transcript

1 Ν. 54(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 54(1) του 1994 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αποδείξεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού «δήλωση» με τον πιο κάτω ορισμό: «'δήλωση' περιλαμβάνει κάθε έκθεση γεγονότος που γίνεται προφορικά, γραπτώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε έγγραφο ή οπουδήποτε αλλού» (β) με την αντικατάσταση του ορισμού «έγγραφο» με τον πιο κάτω ορισμό: «'έγγραφο' περιλαμβάνει κάθε δημοσίευση και κάθε άλλη ύλη η οποία είναι γραμμένη, διατυπωμένη ή περιγράφεται σε οποιαδήποτε ουσία, χρησιμοποιώντας γράμματα, σχήματα ή σημεία ή χρησιμοποιώντας περισσότερα του ενός από τα πιο πάνω μέσα με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ή να δύναται να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή της ύλης αυτής. Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του ορισμού περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: (α) Χάρτη, σχέδιο, σχεδιάγραμμα ή διάγραμμα, Συνοπτικός τίτλος. Κεφ του του Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. (717).

2 Ν. 54(Ι)/ (β) φωτογραφία, (γ) δίσκο, ταινία μαγνητοφώνου, ηχητική ταινία ή άλλο μέσο στο οποίο ήχοι ή άλλα στοιχεία που δεν είναι οπτικές παραστάσεις είναι αποτυπωμένα με τρόπο ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν από αυτά με τη χρήση ή χωρίς τη χρήση άλλης συσκευής, (δ) ταινία, αρνητικά, βιντεοταινία, ηλεκτρονικός δίσκος αποτύπωσης οπτικών παραστάσεων μιας γραφής ή άλλο μέσο στο οποίο είναι αποτυπωμένες μια ή περισσότερες οπτικές παραστάσεις, ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό με τη χρήση ή χωρίς τη χρήση άλλης συσκευή ς»" (γ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των πιο κάτω ορισμών: ; «'διαδικασία' ή 'νομική διαδικασία' σημαίνει ποινική ή πολιτική διαδικασία ή ανάκριση ή έρευνα στην οποία δύναται να προσαχθεί μαρτυρία και περιλαμβάνει διαιτησία ή παραπομπή είτε σύμφωνα με το νόμο είτε όχι* 'ταινία'περιλαμβάνει και μικροταινία» (δ) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου μέρους του άρθρου 2 σε εδάφιο (1) και την προσθήκη αμέσως μετά του πιο κάτω νέου εδαφίου: «(2) Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο το οποίο πάσχει από αναπηρία της έκφρασης ή της ακοής και το οποίο καλείται ως μάρτυρας σε νομική διαδικασία και ακολούθως δίδει τη μαρτυρία του εγγράφως ή με τη γλώσσα των κωφαλάλων, η μαρτυρία αυτή λογίζεται ότι δίδεται προφορικά.». Προσθήκη 3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 5 των νέων άρθρων. πιο κατω νέων άρθρων: «Απόδειξη 5Α. (1) Δήλωση η οποία περιέχεται σε έγγραφο το οποίο δηλώσεων που παράγεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, τηρουμένων Διαδικαπαράγονται ' ν, >Λ -\, n, οπό ήλεκτρο στικων Κανονισμών που ήθελαν εκδοθεί, γίνεται δέκτη σε οποιανικούς υπο δήποτε διαδικασία ως απόδειξη γεγονότος που αναφέρεται σε αυτή λογιστές. και γ 1α το οπο { 0 γεγονός θα γινόταν δεκτή απευθείας προφορική μαρτυρία, αν οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (2) όροι είχαν ικανοποιηθεί. (2) Οι όροι οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) είναι οι ακόλουθοι: (α) Ότι το έγγραφο το οποίο περιέχει τη δήλωση παράχθηκε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά τη διάρκεια χρο νικής περιόδου κατά την οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής εχρησιμοποιείτο συστηματικά, για να συγκεντρώνει / ή να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες, οι οποίες διεξάγονταν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου από πρόσωπο φυσικό ή νομικό, είτε για απόκτηση κέρδους είτε όχι (β) ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ετροφοδοτείτο συστηματικά, κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων, με πληροφορίες της ίδιας φύσης όπως εκείνες που περιέχονται στη δήλωση, ή της ίδιας φύσης όπως εκείνες από ^ τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση y

3 719 Ν. 54(Ι)/94 (γ) ότι καθόλο το ουσιώδες μέρος της εν λόγω περιόδου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής λειτουργούσε κανονικά ή, αν όχι, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δε λειτουργούσε κανονικά ή που έπαυσε να λειτουργεί, κατά τη διάρκεια του μέρους εκείνου της εν λόγω περιόδου, δεν ήταν τέτοιες ώστε να επηρεάσουν την παραγωγή του εγγράφου ή την ακρίβεια του περιεχομένου του και (δ) ότι οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στη δήλωση είναι ταυτόσημες με πληροφορίες ή προέρχονται από τις πληροφορίες με τις οποίες τροφοδοτήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εν λόγω δράστη ριοτήτων. (3) Οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, διεξαγόταν συστηματικά,από ηλεκτρονικούς υπολογιστές το έργο της συγκέντρωσης ή επεξεργασίας πληροφοριών που σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες λάμβαναν χώραν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) πιο πάνω, είτε (α) Με συνδυασμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου είτε (β) με διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που λειτουργούσαν διαδοχικά κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου* είτε (γ) με διαφορετικούς συνδυασμούς ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούσαν διαδοχικά κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου* είτε j (δ) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη διαδοχική λειτουργία, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, με οποιαδήποτε j σειρά, ενός ή περισσότερων ηλεκτρονικών υπολογιστών,,' όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπ'ό εκείνο, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, λογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι αποτελούν ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, και αναφορές στο άρθρο αυτό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα ερμηνεύονται ανάλογα. (4) Οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε διαδικασία δήλωση ως απόδειξη δυνάμει του παρόντος άρθρου, τότε πιστοποιητικό το οποίο (α) Διαπιστώνει την ταυτότητα του εγγράφου, το οποίο περιέχει τη δήλωση και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο παράχθηκε* (β) περιλαμβάνει λεπτομέρειες του τρόπου που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του εν λόγω εγγράφου, οι οποίες δυνατόν να είναι χρήσιμες, για να αποδειχθεί ότι το έγγραφο παράχθηκε από ηλεκτρονικό υπολογιστή (γ) πραγματεύεται οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) πιο πάνω, και το οποίο φέρεται να είναι υπογραμμένο από πρόσωπο το οποίο κατέχει υπεύθυνη θέση που σχετίζεται με τη λειτουργία του μέσου ή με τη διεύθυνση των σχετικών δραστηριοτήτων,

4 Ν. 54(Ι)/ θα αποτελεί απόδειξη κάθε θέματος που αναφέρεται στο πιστοποιητικό και για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου θα αρκεί ότι η δήλωση για ένα θέμα έγινε καλύτερα απ' ό,τι πιστεύει και γνωρίζει το πρόσωπο που προβαίνει σ' αυτή. (5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου (α) Θα θεωρείται ότι οι πληροφορίες έχουν τροφοδοτηθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, αν τροφοδοτήθηκαν σ' αυτόν με οποιοδήποτε κατάλληλο τρόπο, ανεξάρτητα αν τροφοδοτήθηκαν απευθείας ή με οποιαδήποτε κατάλληλη συσκευή με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (β) οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής δραστηριοτήτων προσώπου φυσικού ή νομικού, παρέχονται πληροφορίες με σκοπό αυτές να αποθηκευτούν ή να τύχουν επεξεργασίας από ηλεκτρονικό υπολογιστή για τους σκοπούς των εν λόγω δραστηριοτήτων, οι πληροφορίες αυτές, αν τροφοδοτούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με το δέοντα τρόπο, τότε θα εκλαμβάνεται ότι έχουν τροφοδοτηθεί στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια των εν λόγω δραστηριοτήτων (γ) θα εκλαμβάνεται ότι έγγραφο έχει παραχθεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε αυτό παράχθηκε απευθείας από τον υπολογιστή είτε με τη χρήση οποιασδήποτε κατάλληλης συσκευής με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. (6) Στο άρθρο αυτό, και με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) πιο πάνω, 'ηλεκτρονικός υπολογιστής' σημαίνει συσκευή η οποία είναι ειδικά κατασκευασμένη για τη συγκέντρωση ή επεξεργασία πληροφοριών και αναφορά σε πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πληροφορίες, θα αποτελεί αναφορά στο ότι αυτές προέρχονται από τις πληροφορίες αυτές με υπολογισμό, σύγκριση ή με άλλη μέθοδο. (7) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει, σχετικά με πιστοποιητικό το οποίο προσάγεται ως απόδειξη δυνάμει του εδαφίου (4) πιο πάνω, σε εσκεμμένη δήλωση που είναι ουσιώδης στην εν λόγω διαδικασία και η οποία είναι εν γνώσει του ψευδής ή από ό,τι πιστεύει δεν είναι αληθής, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση για περίοδο η οποία δε θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια, ή με πρόστιμο χίλιες λίρες, ή και με τις δύο ποινές. Εκτίμηση 5Β. Για να εκτιμηθεί η βαρύτητα η οποία θα πρέπει να αποδοθεί βαρύτητας σε δήλωση που γίνεται δεκτή ως.μαρτυρία δυνάμει του άρθρου 5Α, δηλώσεων σε Λ, Λ n»»»λ Ι»» ηλεκτρονικούς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις απο τις οποίες υπολογιστές δύναται να συναχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα ως προς την ακρίσυσκευέ 5 β εια ^ άλλως της δήλωσης, και ειδικότερα (α) Το θέμα κατά πόσο το πρόσωπο, που έδωσε τις πληροφορίες βάσει των οποίων ή τροφοδοτήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που περιέχει ή αναπαράγει τη δήλωση, ενήργησε ταυτόχρονα με την επέλευση ή ύπαρξη των γεγονότων τα οποία θίγονται στις εν λόγω πληροφορίες (β) το θέμα κατά πόσο το εν λόγω πρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο σχετίζεται με την τροφοδότηση ή χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή οποιασδήποτε

5 721 Ν. 54(Ι)/94 άλλης συσκευής που περιέχει ή αναπαράγει τη δήλωση, είχε οποιοδήποτε κίνητρο να αποκρύψει ή να παραποιήσει τα γεγονότα. Ενισχυτική 5Γ. Για τους σκοπούς οποιουδήποτε νομοθετήματος ή κανόνος μαρτυρία. δικαίου ή πρακτικής δυνάμει των οποίων είναι αναγκαία η ενίσχυση μαρτυρίας, ή δυνάμει των οποίων ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο μη ενισχυμένη μαρτυρία θα αξιολογείται και θα χρησιμοποιείται, δήλωση η οποία είναι αποδεκτή ως απόδειξη δυνάμει του άρθρου 5Α δε δύναται να ενισχύσει τη μαρτυρία του προσώπου, το οποίο αρχικά έδωσε τις πληροφορίες, βάσει των οποίων συντάχθηκε το υπόμνημα το οποίο περιέχει τη δήλωση. Διαδικαστικοί 5Δ. (1) Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικα Κανονισμοί. στικοι3ς Κανονισμούς σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθείται και για τους όρους που τυχόν θα πρέπει να τηρούνται, προτού παρουσιαστεί δήλωση ως απόδειξη σε διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 5Α. (2) Η ευχέρεια η οποία παρέχεται στο Δικαστήριο από Διαδικαστικούς Κανονισμούς, εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται να είναι γενική ή να ασκείται ειδικά μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται στους εν λόγω Κανονισμούς. (3) Οι προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο τη γενική εξουσία του Ανώτατου Δικαστηρίου να εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει του Άρθρου 163 του 14 του 1960 Συντάγματος, του άρθρου 69 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960, π- τ υ ΐ9Μ του ^Ρ^Ρ ου 17 του πε Ρί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες 8 του 1969 Διατάξεις) Νόμου του 1964, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ο οποίος 40 του 1970 παρέχει εξουσίες στο Ανώτατο Δικαστήριο να εκδίδει Διαδικαστι 5 j Jggg κούς Κανονισμούς περαιτέρω οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, 35 του 1982 ο οποίος περιορίζει τα θέματα για τα οποία δύνανται να εκδοθούν 29 του 1983 Διαδικαστικοί Κανονισμοί, δεν επηρεάζει την έκδοση Διαδικαστι 16 του 1984 κων Κανονισμών οι οποίοι εκδίδονται αναφορικά με τέτοιο θέμα. 51 του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του Αξιοπιστία 5Ε. (1) Σε. περίπτωση συγκεκριμένης πληροφορίας η οποία προσώπων δόθηκε από πρόσωπο το οποίο δεν καλείται ως μάρτυρας, και η ρίες των φ0 οποία περιλήφθηκε σε δήλωση που προσάγεται ως απόδειξη δυνάμει οποίων του παρόντος Νόμου, τότε σε Ρ δηλώσεις ( α ) Οποιαδήποτε μαρτυρία, η οποία θα γινόταν αποδεκτή αναδεκτές φορικά με την αξιοπιστία του ή την αναξιοπιστία του ως δυνάμει του μάρτυρα, αν το εν λόγω πρόσωπο εκαλείτο ως μάρτυρας, θα Νόμου. γίνεται αποδεκτή για το σκοπό αυτό στην πιο πάνω διαδικασία, και

6 Ν. 54(Ι)/ Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων άρθρων. (β) μαρτυρία τείνουσα να αποδείξει ότι το εν λόγω πρόσωπο πριν ή μετά που έδωσε την πληροφορία (προφορικά ή εγγράφως ή με άλλο τρόπο), έδωσε άλλη πληροφορία ή προέβη σε δήλωση η οποία είναι ασυμβίβαστη με τη συγκεκριμένη πληροφορία, γίνεται αποδεκτή με σκοπό να αποδειχθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο υπέπεσε σε αντίφαση. (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν καθιστούν δυνατή την προσαγωγή μαρτυρίας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το οποίο δε δύναται να προσαχθεί μαρτυρία, στις περιπτώσεις όπου το εν λόγω πρόσωπο αν εκαλείτο ως μάρτυρας αντεξεταζόμενος αρνιόταν το εν "/. λόγω θέμα.». 4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 20 των πιο κάτω νέων άρθρων: «Αντίτυπα μικροφωτογράφησης και μικροαπεικόνισης. Τραπεζικά βιβλία. 21. Το περιεχόμενο εγγράφου (είτε αυτό εξακολουθεί να υφίσταται είτε όχι) δύναται να αποδειχθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία με την προσαγωγή μεγέθυνσης αντιτύπου του εν λόγω εγγράφου ή ουσιώδους μέρους τούτου, το οποίο έχει αναπαραχθεί από απεικόνιση του με τη μέθοδο της μικροφωτογράφησης ή μικροαπεικόνισης ή μεταφοράς σε ηλεκτρονικό δίσκο αποτύπωσης οπτικών παραστάσεων μιας γραφής βεβαιούμενης της γνησιότηταςjtw με οποιοδήποτε τρόπο το Δικαστήριο ήθελε εγκρίνει. 22. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αντίγραφο καταχώρισης σε τραπεζικά βιβλία γίνεται δεκτό σε όλες τις νομικές διαδικασίες ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη τέτοιας καταχώρισης και των θεμάτων, δοσοληψιών και λογαριασμών που είναι καταχωρισμένα σ'αυτό. (2) Αντίγραφο καταχώρισης σε τραπεζικό βιβλίο δε γίνεται δεκτό ως απόδειξη δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός αν αποδειχθεί ότι κατά το χρόνο της καταχώρισης το βιβλίο ήταν ένα από τα συνήθη βιβλία της τράπεζας και η καταχώριση έγινε κατά τη συνήθη και κανονική διεξαγωγή των εργασιών και ότι το βιβλίο βρίσκεται υπό τη φύλαξη και τον έλεγχο της τράπεζας. Μαρτυρία για το πιο πάνω δύναται να δοθεί από διευθυντή ή υπάλληλο της τράπεζας είτε προφορικά είτε με ένορκη δήλωση. (3) Αντίγραφο της καταχώρισης σε τραπεζικό βιβλίο δε γίνεται δεκτό ως απόδειξη δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός αν αποδειχθεί περαιτέρω ότι το αντίγραφο έχει συγκριθεί με την αρχική καταχώριση και διαπιστώθηκε ότι είναι ορθό. Μαρτυρία για το πιο πάνω δύναται να δοθεί είτε προφορικά είτε με ένορκη δήλωση, από πρόσωπο το οποίο έλεγξε το αντίγραφο με την.αρχική καταχώριση. (4) Τραπεζίτης ή τραπεζικός υπάλληλος δεν είναι υπόχρεος να παρουσιάσει οποιοδήποτε τραπεζικό βιβλίο, το περιεχόμενο του οποίου δύναται να αποδειχθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, ή να εμφανισθεί ως μάρτυρας, για να αποδείξει τα θέματα, τις συναλλαγές και τους λογαριασμούς που είναι καταχωρισμένοι σ* αυτό, παρά μόνο με δικαστικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ειδικά για το σκοπό αυτό.

7 723 Ν. 54(Ι)/94 (5) Κατόπιν αίτησης διαδίκου, δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο να επιτρέπεται σε διάδικο να επιθεωρήσει και να λάβει αντίγραφα καταχωρίσεων σε τραπεζικό βιβλίο για σκοπούς της διαδικασίας. Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να εκδοθεί με κλήτευση ή μη της τράπεζας ή άλλου διαδίκου και επιδίδεται στην τράπεζα τρεις ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με το διάταγμα, εκτός αν το δικαστήριο ήθελε διαφορετικά διατάξει. Κεφ Οι τραπεζικές αργίες, οι οποίες ορίζονται στον περί Τραπεζικών ^^ΙΡΛΙ Αργιών Νόμο, και το άρθρο 65 του περί Κεντρικής Τραπέζης της 48 του 1963 Κύπρου Νόμου, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του χρόνου ίο του 1979 δυνάμει του παρόντος εδαφίου. 35 του ί Λ _,,,. (6) Στο παρόν άρθρο 'τράπεζα' ή 'τραπεζίτης' σημαίνει τράπεζα η οποία έχει άδεια Κεφ να διεξάγει τραπεζική εργασία δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών (Προσωρινοί Περιορισμοί) Νόμου. 'τραπεζικά βιβλία', οπουδήποτε απαντάται, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, περιλαμβάνει καθολικά, ημερολόγια, ταμεία, λογιστικά βιβλία και άλλα αρχεία χρησιμοποιούμενα κατά τη συνήθη εργασία τράπεζας, είτε αυτά είναι σε γραπτή μορφή είτε φυλάσσονται σε μικροταινίες, μαγνητοταινίες ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή μηχανικού ή ηλεκτρονικού μηχανισμού ανάκτησης πληροφοριών.».

E.E. Παρ. 1(1) 462 Ν. 92(Ι)/96 Αρ. 3097, 8.11.96

E.E. Παρ. 1(1) 462 Ν. 92(Ι)/96 Αρ. 3097, 8.11.96 E.E. Παρ. 1(1) 462 Ν. 92(Ι)/96 Αρ. 3097, 8.11.96 Μετά τη, σύμφωνα με το Αρθρο 140 τον Συντάγματος, Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 4/96, ο περί Προστασίας του Απόρρητου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 59(l)/2009 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4209 Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009 445 Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. του παρόντος Νόμου ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1988 ΚΑΙ 199Ο ΜΕΡΟΣ Ι. - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4341, 27/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4341, 27/6/2012 Αρ. 4341, 27.6.2012 81(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της»

c ' > c > ι 76 του 1977 δαπη, κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης της» E.E. Παρ. 1(1) 775 Ν. 74(Ι)/95 Αρ. 2988, 7.7.95 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ν. 91(Ι)/2014 91(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό.

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό. 1099 Ν. 51(Ι)/98 Ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμος του 1998, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 31 και 86(1) της Συνθήκης περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα