PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες ή μικρές επιχειρήσεις. Οι μετοχές των εταιριών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγμάτευση και μετά από αυτήν είναι λιγότερες από αυτές των οργανωμένων αγορών. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν για επένδυση σε αυτές τις εταιρίες και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και εάν είναι δυνατό με τη συμβολή ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχουν εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής Εταιρία, ή PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.Ε. ή PERFORMANCE) είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενό του και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Ο Σύμβουλος Εισαγωγής, Alpha Bank, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι διενεργήθηκε κατ εντολή του νομικός έλεγχος από τη Δικηγορική Εταιρία «Ποταμίτης Ηλιάδου Βεκρής Παπαρρηγόπουλος» προκειμένου να δοθούν τα συμπεράσματα του νομικού ελέγχου που παρατίθενται στο κεφ. 1.2 «ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» καθώς και οικονομικός έλεγχος από την Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις 2006 και 2007 και η σχετική έκθεση ελέγχου παρατίθεται στην ενότητα 1.3 «ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ». Κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρία ή σε δηλώσεις εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιμελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Εγγράφου ή σε στοιχεία που προέρχονται από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και στα νομικά συμπεράσματα του Νομικού Ελεγκτή. Ο Σύμβουλος Εισαγωγής δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα υπογράφεται από τον Σύμβουλο Εισαγωγής και τα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας τα οποία είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει. 1.2 ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο νομικός έλεγχος της Εταιρίας καλύπτει τη χρονική περίοδο μέχρι και 3 Ιουλίου 2008 και διενεργήθηκε από τη δικηγορική εταιρία PI Partners, 11 ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση, τηλ (Α.Μ.Δ.Σ.Α , αρμόδιος κ. Ευστάθιος Ποταμίτης). Η δικηγορική εταιρία PI Partners και οι εταίροι της δηλώνουν ότι δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρία. Ο Νομικός Έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (εφεξής ΕΝ.Α.) κατ εντολή και για λογαριασμό του Συμβούλου Εισαγωγής. Με βάση τα ανωτέρω και τα στοιχεία (έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία) που έθεσε υπόψη η Εταιρία στην PI Partners, τα συμπεράσματα του νομικού ελέγχου είναι τα εξής: (1) Η νομική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική της λειτουργία. 3

4 (2) Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρίας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται. (3) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες. Επισημαίνεται ότι βάσει συμβατικής υποχρέωσης, οι κ.κ. Δημήτριος Παπαντωνίου, Αθηνά Παπαθανασίου, κ. Χρήστος Σκλαβούνης και το νομικό πρόσωπο «Duratech Corporation» δεσμεύονται να διατηρήσουν το σύνολο των μετοχών που κατέχουν για τον πρώτο χρόνο εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή άλλη χρηματιστηριακή αγορά και να μην διαθέσουν πάνω από 10% των μετοχών που κατέχει έκαστος εξ αυτών, κατ ανώτατο όριο, για το δεύτερο χρόνο από την ημερομηνία της εισαγωγής αυτής. (4) Δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ή/και την διαπραγμάτευση των τίτλων στην ΕΝ.Α. του ΧΑ. (5) Δεν προέκυψαν γεγονότα ή άλλα στοιχεία νομικής φύσης, τα οποία δύναται να επηρεάζουν ουσιωδώς δυσμενώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, (6) Δεν θεωρούμε ότι πιθανή αρνητική έκβαση των δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρεία θα επηρεάσει τις προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α του Χ.Α. (7) Κατά το νομικό σκέλος πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των τίτλων στην ΕΝ.Α του Χ.Α.. Τα συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου ο οποίος διενεργήθηκε από την PI Partners περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης της εν λόγω δικηγορικής Εταιρίας. 1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν στις και συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος πληροφοριακού δελτίου και σύμφωνα με το άρθρο 5 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και έχουν ελεγχθεί, κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβούλου, από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτήρη Α. Κωνσταντίνου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127). Σημειώνεται ότι η Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι συνεταίροι ή συνεργάτες της δεν συνδέονται και δε διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρία. Τα συμπεράσματα και οι βεβαιώσεις του έκτακτου Οικονομικού Λογιστικού Ελέγχου ο οποίος διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας και έχουν ως ακολούθως: Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων «Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από 4

5 ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δήλωση της Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές «Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα Οικονομικός Έλεγχος του Πληροφοριακού Σημειώματος εισαγωγής είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό της». 1.4 ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρία ελέγχεται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. Ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2006 και 2007 (οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Ε.Λ.Π.) διενεργήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Παπανικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). 5

6 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Για την Εισαγωγή της εταιρίας PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.Ε. στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών δεν διενεργήθηκε Ιδιωτική Τοποθέτηση ούτε Δημόσια Προσφορά μετοχών κατά το Ν.3401/2005 της Εταιρίας από το Σύμβουλο Εισαγωγής. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι όροι της Εισαγωγής και τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας ανά μετοχή: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Σύνολο Μετοχών Εταιρίας πριν την Εισαγωγή στην ΕΝ.Α. Μεταβίβαση Υφιστάμενων Μετοχών Σύνολο Μετοχών Εταιρίας κατά την Εισαγωγή στην ΕΝ.Α Ονομαστική αξία μετοχής 0,30 Α. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Λογιστική αξία μετοχής ,762 Κέρδη προ φόρων 2007 / μετοχή 0,190 Κέρδη μετά από φόρους 2007 / μετοχή 0,152 Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Λογιστική αξία μετοχής ,783 Κέρδη προ φόρων 2007 / μετοχή 0,263 Κέρδη μετά από φόρους 2007 / μετοχή 0,211 Μέρισμα Οι μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2008 Μονάδα Διαπραγμάτευσης 1 μετοχή Σύμβουλος της Εταιρίας για την εισαγωγή των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά έχει αναλάβει η Alpha Bank. Σημειώνεται ότι οι μετοχές που θα διαπραγματεύονται θα είναι αϋλες μετά ψήφου, κοινές ονομαστικές. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άϋλης κοινής μετοχής. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Λ. Αθηνών 110, , Αθήνα. Η υφιστάμενη διασπορά των μετοχών είναι επαρκής για την ένταξη της Εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά (ποσοστό 11,399% με 56 άτομα να κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 2% έκαστος). Για την επίτευξη της απαιτούμενης από το Κανονισμό της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. διασποράς όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό επενδυτών (50), o κ. Κλεάνθης Κρεμμύδας προχώρησε την σε μεταβίβαση μετοχών σε 26 Μη Ειδικούς Επενδυτές στην τιμή των 4,00. Η εν λόγω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς την οποιαδήποτε συμμετοχή του Συμβούλου Εισαγωγής, Αlpha Bank στην εν λόγω διαδικασία. 6

7 3 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2006 και 2007 οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. για τους σκοπούς του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 και 2007, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Ε.Λ.Π., έχουν ελεγχθεί από τον κ. Θεόδωρο Παπανικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) και, κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβούλου, από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής Εταιρίας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ενοποιημένα Οικονομικά μεγέθη (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη EBITDA (κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Καθαρή Θέση Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (580) (206) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (315) (597) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς τους παρόντος εγγράφου βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον έκτακτο ορκωτό ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. 7

8 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η επένδυση στις κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηματοοικονομική θέση της ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και στην τιμή πώλησης των κοινών ονομαστικών μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο Η Εταιρία έχει συνάψει συμφωνίες με σημαντικούς πελάτες και τυχόν δυσμενής εξέλιξη των συνεργασιών αυτών μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητά της Η Εταιρία έχει πλούσιο πελατολόγιο το οποίο από έτος σε έτος συμπληρώνεται με νέους πελάτες. Συνεπώς η Εταιρία δεν παρουσιάζει διαχρονικά εξάρτηση από κάποιον συγκεκριμένο πελάτη. Ωστόσο, το 2007 υπήρξαν δύο μεγάλοι πελάτες στους οποίους αντιστοιχεί σε έκαστο το 10% περίπου των εσόδων. Με τους μεγάλους πελάτες δεν υπάρχει πάντα σύμβαση έργου ή σύμβαση προμήθειας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, Πολλές παραγγελίες πελατών γίνονται βάσει αποδοχής της σχετικής προσφοράς της Εταιρίας και διαπραγμάτευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμβάσεις έργου ανανεώνονται ή επεκτείνονται, και συχνά οι μεγάλοι πελάτες επαναλαμβάνουν τις αγορές τους. Παρέχονται επίσης σε συγκεκριμένος πελάτες υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, σε ορισμένες περιπτώσεις επαναλαμβανόμενες επί σειρά ετών. Ενδεχόμενη δυσμενής εξέλιξη στη σχέση με τους μεγαλύτερους πελάτες της Εταιρίας και αδυναμία από την Εταιρία να τις αντικαταστήσει έγκαιρα με άλλες εξίσου σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, θα της στερήσουν σημαντική πηγή εσόδων, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της. Η Εταιρία δύναται να αντιμετωπίσει αστάθμητους παράγοντες ή/και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου για επέκταση στο εξωτερικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα μελλοντικά αποτελέσματα και τις προοπτικές διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές Η Εταιρία σκοπεύει να προβεί σε μια σειρά από επενδύσεις για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας υπάρχουν συγκεκριμένοι πελάτες-στόχοι, διαβλέπονται συγκεκριμένες ανάγκες τους για λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία και προβλέπονται συγκεκριμένες ενέργειες για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε νέες αγορές της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής (π.χ. Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία κλπ), η επιτυχής προώθηση συνδέεται άμεσα με το βαθμό γνώσης και διείσδυσης στις αγορές αυτές. Η απουσία καλής γνώσης των συνθηκών των αγορών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη μικρότερα από τα αναμενόμενα ή/και σε ζημίες σε περίπτωση αποτυχίας. Εάν εξαιτίας κάποιων παραγόντων οι οποίοι δεν είναι στον έλεγχο της, η Εταιρία δε μπορέσει να υλοποιήσει μέρος ή/και ολόκληρο το επιχειρηματικό της σχέδιο, μπορεί να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρίας στις εν λόγω αγορές του εξωτερικού. 8

9 Η Εταιρία χρειάζεται κεφάλαια για να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο και οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην απόκτηση αυτών των κεφαλαίων ή αδυναμία απόκτησής τους με συμφέροντες όρους, ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητά της Η Εταιρία χρειάζεται κεφάλαια για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου τα οποία μπορεί να αντλήσει μέσω νέου δανεισμού ή/και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ή/και μέσω δημιουργίας νέων πιστωτικών διευκολύνσεων ή/και αύξησης των υφιστάμενων. Εάν η επιπρόσθετη χρηματοδότηση δεν καταστεί εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί με ευνοϊκούς όρους ή αν η Εταιρία δεν κατορθώσει να αντλήσει τα κεφάλαια που αναμένει από μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρία θα πρέπει να προβεί σε σημαντικές αναπροσαρμογές στους στόχους της, ή/και στον τρόπο ή χρόνο εφαρμογής του επενδυτικού της σχεδίου, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τις προοπτικές ανάπτυξής της. Η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα οποία επενδύει ή πρόκειται να επενδύσει η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι επαρκής με αποτέλεσμα η Εταιρία να μην καταφέρει να επωφεληθεί ως ανέμενε από τις επενδύσεις Η Εταιρία σκοπεύει να υλοποιήσει ορισμένες επενδύσεις για να αυξήσει τα έσοδά της από πωλήσεις προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προκειμένου η Εταιρία να παραμείνει ανταγωνιστική, να πετύχει την στοχευμένη αύξηση και να παραμείνει κερδοφόρα, πρέπει να εκτιμήσει σωστά τη ζήτηση των πελατών για τα συγκεκριμένα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που σκοπεύει να παρέχει, να εισάγει την κατάλληλη χρονική στιγμή νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή/και να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά σε υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο η ζήτηση των πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες υποστηριζόμενα από τις επενδύσεις της Εταιρίας μπορεί να μην αυξηθεί στον βαθμό που προέβλεψε η Εταιρία ή ενδέχεται η Εταιρία να μην μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τα έξοδα των επενδύσεών της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία ενδέχεται να μην αποκομίσει τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τις επενδύσεις της και συνεπώς να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της. Η Εταιρία δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από την επίδραση των ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο που δραστηριοποιείται Η αγορά της πληροφορικής χαρακτηρίζεται από ταχύτατες μεταβολές οι οποίες πηγάζουν από την εξέλιξη στα τεχνολογικά πρότυπα των H/Y (hardware) και του λογισμικού, αλλαγές στις ανάγκες/απαιτήσεις των πελατών, την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών κ.α. Για να παραμείνει ανταγωνιστική η Εταιρία, είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη της τις τάσεις της αγοράς, να συνεχίσει να εξελίσσει, επεκτείνει και καθετοποιεί το μίγμα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, λύσεις και υπηρεσίες, στη δραστηριότητά της. Εάν δεν κατορθώσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας με τη δημιουργία νέων ή, την κατάλληλη τροποποίηση των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών της έγκαιρα και οικονομικά ή, αν αποτύχει να ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες των πελατών της, τότε είναι πιθανό να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της. Η Εταιρία δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από τη μη διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου τεχνογνωσίας Η ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την τεχνογνωσία που διαθέτει. Η διατήρηση και η δυνατότητα αύξησης του επιπέδου τεχνογνωσίας της είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ικανότητα της να προσελκύει και να διατηρεί έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας είναι η ικανότητά της να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα προϊόντα και λύσεις που ανταποκρίνονται 9

10 στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, ώστε να διατηρεί ή και να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της. Εάν η Εταιρία δεν κατορθώσει να διατηρήσει το επίπεδο της τεχνογνωσίας τότε δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της. Εξάρτηση από στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό Η Εταιρία διοικείται από ολιγομελή ομάδα έμπειρων στελεχών που τυγχάνουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμένοι εξ αυτών είναι και μέτοχοι. Η τυχόν απώλεια των υπηρεσιών κάποιων εξ αυτών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την περαιτέρω ανάπτυξή της και τη διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου. Επιπρόσθετα, προκειμένου η Εταιρία να συνεχίσει να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι απαραίτητη η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, με σχετική εμπειρία. Τυχόν αδυναμία να κρατήσει τα σημαντικά στελέχη της ή τυχόν δυσκολίες στην προσέλκυση νέων έμπειρων στελεχών μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. Διατήρηση του ρυθμού των επενδύσεων των Επιχειρήσεων-Πελατών Η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής πληροφορικής των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής δηλ. χώρες Βαλκανικής, Τουρκίας, Κύπρου κλπ. Παρόλο που από το σύνολο επενδύσεων για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής, αυτές που πλήττονται τελευταίες σε περιόδους ύφεσης όπως έδειξε η τελευταία ύφεση στις αρχές της δεκαετίας, είναι για τα «βασικά και απολύτως αναγκαία» που αποτελούν και κύριο αντικείμενο της Εταιρίας- όπως οι επενδύσεις για να επιτευχθεί δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους, για την αποθήκευση και ανάκτηση πληροφορίας, για την ασφάλεια της πληροφορίας, τυχόν μείωση στον ρυθμό επενδύσεων σε καίριες υποδομές πληροφορικής δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. Η Εταιρία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις υπηρεσίες που παρέχει στην αγορά που δραστηριοποιείται Ο ανταγωνισμός στην ελληνική και τη διεθνή αγορά είναι έντονος και θα συνεχίσει να εντείνεται ως συνέπεια μεταξύ άλλων, του εξελισσόμενου τοπίου που συνίσταται από την διαρκή εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δυνατότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών, στρατηγικές συμμαχίες και μεγαλύτερη διείσδυση των υπαρχουσών εταιριών της πληροφορικής στο χώρο που ήδη δραστηριοποιείται η Εταιρία (virtualization/green IT, αποθήκευση δεδομένων, επιχειρηματική συνέχεια και υπηρεσίες ανάκαμψης από καταστροφή). Αν η Εταιρία δεν ανταποκριθεί στις ανωτέρω ανταγωνιστικές πιέσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά, ενδεχομένως να μη μπορέσει να αυξήσει το μερίδιό της ή να αντιμετωπίσει μείωση του μεριδίου της. Οι εντεινόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις μπορεί να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από τη διακοπή συνεργασιών με στρατηγικούς συνεργάτες Η Εταιρία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει εμπορικές συνεργασίες με προμηθευτές υλικού, λογισμικού ή/και υπηρεσιών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο λυθούν κάποιες από τις σημαντικές εμπορικές συμβάσεις και η Εταιρία δεν κατορθώσει να τις αντικαταστήσει άμεσα και με παρόμοιους όρους μπορεί να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρίας. 10

11 Τα αποτελέσματα της Εταιρίας δύνανται να επηρεαστούν από τυχόν υποτίμηση ή ανατίμηση ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ Η ανάπτυξη της Εταιρίας στο εξωτερικό την οδηγεί σε πραγματοποίηση συναλλαγών με διαφορετικά νομίσματα. Συνεπώς, τυχόν υποτίμηση ή υπερτίμηση ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία της Εταιρίας και να προκαλέσει μείωση της κερδοφορίας της. Η νομική προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρίας μπορεί να μην είναι πάντοτε αποτελεσματική H Εταιρία παρόλο που δραστηριοποιείται σε έρευνα και ανάπτυξη δεν έχει κατοχυρώσει άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πέραν των σημάτων της. Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η πνευματική τους ιδιοκτησία έτσι ώστε να διατηρείται το τεχνολογικό προβάδισμα από την Εταιρία. Όμως ο τρόπος νομικής ή πραγματικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας προϊόντων λογισμικού, που είναι από τα βασικά στοιχεία της τεχνολογικής υπεροχής της Εταιρίας δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικός. Σε περίπτωση που στο μέλλον τυχόν πνευματική ιδιοκτησία που προκύψει από έρευνα και ανάπτυξη η Εταιρία δεν κατορθώσει να την προστατεύσει αποτελεσματικά, δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές Ρευστότητα Μετοχής Επειδή η Εναλλακτική Αγορά είναι μία νέα αγορά διαπραγμάτευσης μετοχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο αριθμός των εταιριών που διαπραγματεύονται είναι ακόμα μικρός. Επίσης τα υποχρεωτικά ποσοστά διασποράς των μετοχών είναι χαμηλά με αποτέλεσμα η Εναλλακτική Αγορά να έχει χαμηλότερη ρευστότητα και να παρουσιάζει εντονότερες διακυμάνσεις σε σχέση με την κύρια αγορά του Χ.Α. Οι επενδυτές θα πρέπει επομένως να έχουν υπόψη τους ότι σε κάποια χρονική στιγμή μπορεί να μην είναι σε θέση να αγοράσουν ή να πουλήσουν τον επιθυμητό αριθμό μετοχών και στην τιμή που θεωρούν ως εύλογη. Σημειώνεται, ότι η Εναλλακτική αγορά, θα είναι η μοναδική αγορά στην οποία θα είναι διαπραγματεύσιμες οι μετοχές της Εταιρίας. Διακύμανση τιμής μετοχής Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρίας. Μεταξύ άλλων, στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται: Οι γενικές οικονομικές συνθήκες Δημοσιεύματα στον τύπο Διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς Αυτές οι διακυμάνσεις στην αγορά ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρίας ανεξάρτητα από την πραγματική της απόδοση, και η τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την υποκείμενη καθαρή αξία των περιουσιακών της στοιχείων. 11

12 Τυχόν μελλοντικές εκδόσεις μετοχών μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν Η Εταιρία προτίθεται να εκδώσει πρόσθετες μετοχές σε μεταγενέστερη Δημόσια Προσφορά ή Ιδιωτική Τοποθέτηση ή και συνδυασμό των δύο προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Αν υπάρξει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ενδέχεται αυτές οι μετοχές να διατεθούν με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό συμμετοχής υφιστάμενων μετόχων ενδέχεται να μειωθεί. Επίσης, η τιμή διάθεσης των πρόσθετων μετοχών μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα, με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας και την απομείωση της αξίας των μετοχών των υφιστάμενων μετόχων. Πώληση Μετοχών από τους Βασικούς Μετόχους Σύμφωνα με τους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ. Α. και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β της Ενότητας 2, οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% δεν υπόκεινται σε περιορισμό μεταβίβασης μέρους ή συνόλου των μετοχών τους για ένα (1) έτος μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, παρά μόνο στις περιπτώσεις που α) η Εταιρία εντάσσεται στη διαπραγμάτευση με λιγότερες των δύο χρήσεων, ή β) εμφανίζει ζημίες για τις δύο προηγούμενες της υποβολής της αίτησης χρήσεις που δεν υπερβαίνουν το 50% της καθαρής θέσης. Δεδομένου ότι η Εταιρία δεν εμπίπτει σε κανένα από τα παραπάνω κριτήρια, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό μεταβίβασης μέρους ή συνόλου των μετόχων τους μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, με εξαίρεση των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση με την Attica Ventures A.E. (βλ. «κεφ 9 Μέτοχοι»). Κατά συνέπεια, εάν προβούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Περαιτέρω, δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για την επίδραση που θα έχει στην τιμή της μετοχής ενδεχόμενη διάθεση μεγάλου ποσοστού των μετοχών της Εταιρίας σε άλλο μέτοχο ή στρατηγικό επενδυτή. 12

13 5 ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρία PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (δ.τ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιήθηκε αρχικά ως Ετερόρρυθμη Εταιρία, μετασχηματίστηκε σε Ανώνυμη Εταιρία το 1997 (ΦΕΚ 8200/ ) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αττικής με αριθμό ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 και στα μητρώα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό μητρώου Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής με τομείς δραστηριότητος την αγορά Αποθήκευσης Δεδομένων και Εξασφάλισης Επιχειρηματικής Συνέχειας (Data Storage and Business Continuity), το virtualization για δημιουργία υπολογιστικών κέντρων νέας γενιάς, καθώς και στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά Λύσεων για Διακυβέρνηση & Διαχείριση Πόρων Πληροφορικής (IT Governance IT Asset Management) παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα υλικού ( hardware ) και λογισμικού ( software ). Η έδρα της Εταιρίας μεταφέρθηκε τον Απρίλιο του 2005 στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 338 στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αττικής Τ.Κ Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047 και η ηλεκτρονική διεύθυνση της είναι η Σύμφωνα με το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 25 ης Οκτωβρίου 2006, ο σκοπός της Εταιρίας ορίζεται ως ακολούθως: (1) Η ανάπτυξη, κατασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς οιουδήποτε είδους μηχανημάτων και εργαλείων, επιστημονικών ή και εργαστηριακών συσκευών, ηλεκτρονικών, ηλεκτροπτικών, οπτικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω ειδών. (2) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που κατασκευάζουν ή και εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη. (3) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικών με την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής και η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών επί παντός θέματος της αρμοδιότητας Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού μέλους ΤΕΕ. (4) Η ανάληψη και εκτέλεση έργων από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την ανάδειξη προμηθευτών ή χορηγών για τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στους εταιρικούς σκοπούς καθώς και την εκτέλεση τέτοιων έργων προμηθείας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί : (i) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρία ή να απορροφά ή να εξαγοράζει επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, (ii) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, (iii) Nα ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, εκθέσεις ή γραφεία οπουδήποτε και γενικά να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες που είναι χρήσιμες ή πρόσφορες για την επίτευξη και την ανάπτυξη των σκοπών της Εταιρίας. 13

14 5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της Εταιρίας μέχρι σήμερα συνοψίζονται στα κατωτέρω: Στην Εταιρία κατά τη μετατροπή της σε Α.Ε. το 1997, συμμετείχαν οι κ.κ. Δ. Παπαντωνίου (70%), Γ. Τσούκαλης (15%), Α. Τσαγκάρης (5%) και η κα Α. Παπαθανασίου (10%). Από το 1997 έως σήμερα η Εταιρία σταδιακά σύναψε σημαντικές συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας με μεγάλες εταιρίες πληροφορικής του εξωτερικού όπως η VERITAS Software, Quantum ATL Products, IBM, HP, Symantec, Microsoft, ORSYP κλπ. Το 1999 η Εταιρία έγινε Intel Premier Partner και ξεκίνησε επισήμως την παραγωγική της δραστηριότητα με τη σειρά ideon που περιελάμβανε προηγμένα συστήματα εξυπηρετητών και αυτονόμων συστημάτων αποθήκευσης. Το 2004 η Εταιρία ίδρυσε την κυπριακή θυγατρική PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Cyprus) Ltd με σκοπό την προώθηση λύσεων και υπηρεσιών της Εταιρίας στις αγορές του εξωτερικού. Στα πλαίσια της προσπάθειάς της επέκτασης εκτός της Ελλάδος, η Εταιρία εξασφάλισε συνεργασία με τους κυριότερους συνεργάτες της (π.χ. Symantec, VMware, IBM, HP, Quantum ORSYP) και για άλλες αγορές εκτός της Ελλάδος, όπως η Κύπρος και Βαλκανικές χώρες. Το 2005 στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας εισήλθε το Zaitech Fund, το ΑΚΕΣ της Τράπεζας Αττικής με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 0,88 εκατ. που βοήθησε την Εταιρία να εκτελέσει επιτυχώς το τριετές επιχειρηματικό πλάνο της για τα έτη 2005, 2006, To 2007 έγινε εξαγορά της εταιρίας ευρυζωνικών υπηρεσιών πληροφορικής ΒRΟΝΕΤ HELLAS ΑΕ. Αρχικά μεταβιβάστηκε στην Εταιρία το 75% της BRONET HELLAS A.E. και αποκτήθηκε δικαίωμα εξαγοράς για το υπόλοιπο 25%. Το δικαίωμα αυτό εξασκήθηκε εντός του 2007, ενώ η διαδικασία μεταβίβασης του υπολοίπου 25% ολοκληρώθηκε το Η BRONET HELLAS ΑΕ ιδρύθηκε το 2007 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ευρώ, με σκοπό την εκτέλεση επιχειρηματικού αναπτυξιακού σχεδίου ύψους ευρώ, που χρηματοδοτείται κατά 50% από την Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πρόγραμμα Ευρυζωνικότητας. Το συνολικό κοστος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της BRONET HELLAS A.E. ανήλθε σε Οι ανωτέρω μεταβιβάσεις έλαβαν χώρα σύμφωνα με το νόμο και με την τήρηση όλων των νομίμων διατυπώσεων. Οι ουσιώδεις όροι της εξαγοράς παρουσιάζονται στο κεφ.8 «Οργανωτική Διάρθρωση». Το μετοχικό κεφάλαιο της BRONET HELLAS A.E. προσφάτως αυξήθηκε σε Το 2006 η θυγατρική της Εταιρίας, PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Cyprus) Ltd ίδρυσε με τη βουλγαρική εταιρία SysConsulting AD την εταιρία PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD («εφεξής PT BG») με έδρα τη Σόφια, με ποσοστά συμμετοχής στην τελευταία 60% και 40% αντίστοιχα. Στη συνέχεια, το 2007, η PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Cyprus) Ltd εξαγόρασε το υπόλοιπο μειοψηφικό πακέτο (40%) της PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG από τη Βουλγαρική εταιρία SysConsulting AD ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση, να επιτύχει ευκολότερα οικονομία κλίμακος με τις λοιπές δραστηριότητες που σχεδιάζει στο εξωτερικό ώστε μελλοντικά να αυξήσει την κερδοφορία της σε ενοποιημένη βάση. Η από 30/06/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρίας κατά την περίοδο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 14

15 Προσωπικό Μισθωτοί Ημερομίσθιοι Σύνολο Πηγή: Μισθοδοτικές καταστάσεις της 31/12/2005,31/12/2006 και 31/12/

16 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 6.1 Γενικά Η Εταιρία διαθέτει λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής που προάγουν την επιχειρηματική συνέχεια, εξασφαλίζουν συνεχή διαθεσιμότητα και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και συμβάλλουν στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους που σχετίζεται με τη χρήση της πληροφορικής από επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους. Η Εταιρία αξιοποιεί τις στρατηγικές συνεργασίες που διαθέτει, την εμπειρία και φήμη της ώστε αφενός να διευρύνει το αντικείμενο δραστηριοποίησης στην υπάρχουσα πελατειακή της βάση με νέα προϊόντα και λύσεις, αφετέρου να αποκτήσει νέους πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος. 6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Εταιρία προσφέρει: Λύσεις πληροφορικής που αφορούν: Virtualization, Αποθήκευση & Ανάκτηση πληροφορίας, Enterprise Backup & Restore, λύσεις Ανάκαμψης από Καταστροφή & Επιχειρηματικής Συνέχειας (Disaster Recovery & Business Continuity), λύσεις Ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων, IT Management κ.α. Υπηρεσίες πληροφορικής και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών: συμβουλευτικές, υλοποίησης, διαχείρισης λειτουργιών και υποστήριξης Η Εταιρία συνήθως συμβάλλεται απευθείας με τελικούς πελάτες για την διαμόρφωση/σχεδιασμό, υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη των λύσεων που παρέχει. Επίσης η Εταιρία πωλεί και εμμέσως τα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες, δρώντας και ως προμηθευτής ή/και ως υπεργολάβος άλλων εταιριών παροχής ολοκληρωμένων λύσεων (System Integrators) ή μεταπωλητών προστιθέμενης αξίας «Value Added Reseller (VAR)» ή/και διεθνών κατασκευαστών (π.χ. Dell, IBM) που συμβάλλονται με τον τελικό πελάτη. Στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητάς της έχει συνάψει διάφορες συμβάσεις «Διανομέα Προστιθέμενης Αξίας»/ «Value Added Distributor (VAD)» ή «Μεταπωλητού Προστιθέμενης Αξίας»/«Value Added Reseller (VAR)» ή «1st Tier Business Partner» κλπ. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων εκ των ανωτέρω λύσεων και υπηρεσιών που η Εταιρία διαθέτει στην αγορά: Λύσεις Αποθήκευσης, Προστασίας και Ασφάλειας περιβάλλοντος Πληροφορικής Οι αρχικές δραστηριότητες της Εταιρίας εστιάστηκαν στην Ανάπτυξη, Σχεδιασμό & Υλοποίηση Αποθηκευτικών Συστημάτων και Δικτύων (Storage Area Network Development, Design & Implementation). Τέτοιες λύσεις ξεκίνησαν να υλοποιούνται στην Ελλάδα τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας. Τότε π.χ. η Εταιρία σχεδίασε και συνέβαλε στην υλοποίηση των κεντρικών υποδομών αποθηκευτικών δικτύων και διαδικασιών ανάκτησης δεδομένων στα Data Centers των εταιριών FORTHNET, ΗOL, OTENET κλπ. Η PERFORMANCE συμβάλλεται απευθείας με τελικούς πελάτες για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη των λύσεων που παρέχει στην αγορά. Επίσης η Εταιρία πωλεί και εμμέσως τα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες, δρώντας και ως προμηθευτής ή/και ως υπεργολάβος άλλων εταιριών παροχής ολοκληρωμένων λύσεων (System Integrators) ή μεταπωλητών προστιθέμενης αξίας «Value Added Reseller (VAR)» ή/και διεθνών κατασκευαστών (π.χ. Dell, IBM). Στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητάς της έχει συνάψει πλήθος συμβάσεων «Διανομέα Προστιθέμενης Αξίας»/ «Value Added Distributor (VAD)» ή «Μεταπωλητού Προστιθέμενης Αξίας»/«Value Added Reseller (VAR)» ή «1st Tier Business Partner» κλπ. 16

17 Οι λύσεις που προωθούνται από την PERFORMANCE στους τομείς ΙΤ Security, προστασία πληροφορίας (Enterprise Data Protection), διαδικασίες Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery) και σχεδιασμό συστημάτων και διατάξεων που εξασφαλίζουν Επιχειρηματική Συνέχεια (Business Continuity) αποτελούν παραδοσιακά την κύρια δραστηριότητά της. Για να διαμορφώσει μια συγκεκριμένη λύση που θα προωθηθεί, η Εταιρία καταρχάς διερευνά τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών και προσδιορίζει το μέγεθος της δυνητικής αγοράς που σχετίζεται με την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν δαπάνες ή/και επενδύσεις για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες (π.χ. δραστική μείωση λειτουργικού κόστους, διατάξεις Backup & Recovery για πολλαπλά κατανεμημένα συστήματα, Disaster Recovery για συγκεκριμένες εφαρμογές ή/και αρχεία κλπ). Αφού επιλέξει την κατάλληλη αγορά-στόχο (target market), μέσω ενός δομημένου προγράμματος Ανάπτυξης σχεδιάζει και διαμορφώνει τη βέλτιστη αρχιτεκτονική της λύσης πού καλύπτει τις ανάγκες και προορίζεται για να προωθηθεί στην αγορά-στόχο. Για παράδειγμα, μία από τις λύσεις που προωθεί η Εταιρία σε Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς αφορά την υλοποίηση διάταξης για ταχεία ανάκαμψη των συστημάτων που λειτουργούν την εφαρμογή καρτο-κινητής τηλεφωνίας. Ταχεία ανάκαμψη μπορεί να χρειαστεί λόγω παντός είδους αστοχίας, βλάβης ή/και καταστροφής που μπορεί να συμβεί στα διάφορα (γεωγραφικώς κατανεμημένα) συστήματα και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για να παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία καρτοκινητή τηλεφωνίας στους χρήστες. Μέχρι πρόσφατα οι λύσεις που χαρακτήριζαν τον τομέα business continuity αφορούσαν κυρίως τα συστήματα κεντρικής αποθήκευσης των εταιρικών δεδομένων (storage), τα συστήματα παραγωγής και ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας ( backup), τα συστήματα και τις τεχνολογίες υψηλής διαθεσιμότητας και καθρεπτισμού δεδομένων (clustering, replicationmirroring) και τα συστήματα επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και παροχής-παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια νέες τεχνολογίες έχουν προστεθεί στην επίτευξη του συνεχούς επιχειρείν όπως οι λύσεις virtualization και ΙΤ Service Management (ITSM). Λύσεις Virtualization Oι λύσεις virtualization που προσφέρει η Εταιρία (π.χ. εφαρμογές τεχνολογιών VMware) απευθύνονται στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το virtualization αφορά σε τεχνολογία που συγκεντρώνει και διαμοιράζει εφαρμογές και πόρους υπολογιστών και επιτρέπει στο λογισμικό να διαχωριστεί από το φυσικό υλικό πληροφορικής. Οι λύσεις virtualization εξασφαλίζουν μείωση του λειτουργικού κόστους κάθε υπολογιστικού περιβάλλοντος, καθιστώντας εφικτή τη δημιουργία πολλών «ιδεατών μηχανών» (Virtual Machines) που λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα όλους τους διαθέσιμους πόρους του φυσικού μηχανήματος (CPUs, μνήμη, δίκτυο κλπ). Το λογισμικό περιλαμβάνει server virtualization, storage virtualization, network virtualization και desktop virtualization. Για παράδειγμα, με το storage virtualization πολλοί, διαφορετικής τεχνολογίας σκληροί δίσκοι μπορούν να συνενωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως μια ενιαία συσκευή αποθήκευσης δεδομένων με προηγμένα χαρακτηριστικά. Η ανομοιογενής υποδομή πληροφορικής μιας επιχείρησης ενοποιείται και επιτυγχάνεται κεντρική διοίκηση. Άλλο παράδειγμα αποτελεί το desktop virtualization, η νέα ισχυρή τάση της αγοράς αυτής, με το οποίο οι οργανισμοί μεταβάλλουν τον τρόπο που διαχειρίζονται την υπάρχουσα υποδομή των desktops και αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς σταθμούς εργασίας με κεντροποιημένα ιδεατά μηχανήματα που παρέχουν υψηλότερη ασφάλεια και ευκολία διαχείρισης. Η λύση desktop virtualization παρέχει ευελιξία πρόσβασης των χρηστών στα μηχανήματά τους από διαφορετικές τοποθεσίες και συσκευές, αφού γίνεται μέσω του δικτύου. Η μείωση σε απαιτήσεις υλικού, χώρου και ενέργειας είναι οι πρώτοι λόγοι που οδηγούν μια επιχείρηση στην εφαρμογή λύσεων virtualization. Σημαντικά επιπλέον οφέλη είναι η δυνατότητα διατήρησης λειτουργικών συστημάτων σε παραγωγική λειτουργία για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι δυνατό σε φυσικές μηχανές, η ευκολότερη 17

18 διαχείριση μεγάλου αριθμού συστημάτων, η επίτευξη διατάξεων υψηλής διαθεσιμότητας με σχετικά μικρό κόστος, και μεγαλύτερη ασφάλεια. Μέχρι πρόσφατα, τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν διαθέσιμα μόνο μετά από ακριβές επενδύσεις ενώ τώρα γίνονται προσιτά με την εφαρμογή τεχνικών virtualization. Η Εταιρία είναι σωστά τοποθετημένη ώστε να προσφέρει στην αγορά λύσεις και υπηρεσίες για τη μετάβαση στα virtualized Data Centers της νέας γενιάς. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιεί ανάλυση επιχειρησιακών και τεχνικών απαιτήσεων, σχεδιασμό της βέλτιστης αρχιτεκτονικής, επιλογή του υλικού και του λογισμικού που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του οργανισμού με αξιοποίηση εάν είναι εφικτό των υπαρχόντων πόρων πληροφορικής, υλοποίηση της λύσης και υποστήριξη κατά την παραγωγική λειτουργία της. Λύσεις για IT Service Management (ITSM) Εν αντιθέσει με το virtualization που αγγίζει το σύνολο σχεδόν της οικονομίας, οι λύσεις ITSM που προσφέρει η Εταιρία (π.χ. με βάση το λογισμικό HP OpenView, ORSYP, CA, Symantec, BDNA, κλπ) αφορούν κατά κύριο λόγο τις μεγαλύτερες οικονομικές μονάδες - επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αυτοί οι οργανισμοί τυπικά διαθέτουν πόρους πληροφορικής (IT assets) που αποκτήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους για να εξυπηρετήσουν ποικίλες ανάγκες. Η πληθώρα ΙT assets, η πολυπλοκότητα και ανομοιογένεια τους, η πιθανή γεωγραφική διασπορά τους (π.χ. λόγω πολλών σημείων παρουσίας του οργανισμού, κινητικότητας των χρηστών-εργαζομένων κλπ), καθιστούν τη διαχείρισή τους δύσκολη και ακριβή. Η Εταιρεία προωθεί λύσεις που περιορίζουν σημαντικά ή εξαλείφουν τέτοιου είδους προβλήματα διαχείρισης και περιορίζουν το κόστος κτήσης και λειτουργίας της υποδομής. Μία λύση ITSM έχει εφαρμογή - για παράδειγμα - σε τράπεζες που διαθέτουν εκτεταμένο υπολογιστικό δίκτυο και αρκετούς χρήστες, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς με ανομοιογενή συστήματα πληροφορικής, οργανισμούς του δημόσιου τομέα κλπ. Προϊόντα Πληροφορικής Τα προϊόντα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) που πωλούνται από την Εταιρία στα πλαίσια των ανωτέρω λύσεων ή και ανεξάρτητα από αυτές είναι τα εξής: Υλικό Εξυπηρετητών και Μέσων Αποθήκευσης (Storage & Server Systems, Tape Library Systems, SAN infrastructure) Η Εταιρία προωθεί υλικά εξυπηρετητών και μέσων αποθήκευσης των κυρίων συνεργατών της (IBM, HP, Quantum) και επίσης κατασκευάζει και προωθεί ολοκληρωμένα συστήματα με το εμπορικό σήμα Ideon. Τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα υλικού (hardware) που διαθέτει είναι προηγμένης τεχνολογίας και περιλαμβάνουν πολυ-επεξεργαστικούς εξυπηρετητές (multiprocessing servers), αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων (host-independent storage systems) και υλικά υποδομής Τοπικών Αποθηκευτικών Δικτύων (Storage Area Network SAN ). Και οι δύο σειρές ολοκληρωμένων ιδιοπαραγομένων προϊόντων (Ideon servers & storage) είναι προηγμένες τεχνολογικώς. Ενσωματώνουν ή μπορεί να ενσωματώσουν εξειδικευμένο λογισμικό και να ικανοποιήσουν χρήστες με απαιτήσεις υψηλής χωρητικότητας, υψηλής διαθεσιμότητας, υψηλής ταχύτητας, παράλληλης επεξεργασίας, υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στα δεδομένα, κ.α. Τα ιδιοπαραγόμενα παραγόμενα συστήματα κατασκευάζονται κατά παραγγελία ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους παραγωγής (built to order). Ο παραπάνω τρόπος παραγωγής επιτρέπει στην Εταιρία την προσφορά εξυπηρετητών/ διακομιστών και συστημάτων αποθήκευσης που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη σε ανταγωνιστικές τιμές. 18

19 Λογισμικό Συστήματος (System Software) Γενικώς, οι δύο βασικές κατηγορίες Λογισμικού Συστήματος είναι το Λογισμικό Υποδομής Συστήματος και τα Εργαλεία Εφαρμογών. Το Λογισμικό Υποδομής Συστήματος διαιρείται σε τέσσερις βασικές υποκατηγορίες: Το Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλου του εύρους των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αποθηκευτικών πόρων μιας εταιρίας. Το middleware είναι σύστημα λογισμικού και υπηρεσιών που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να μοιράζονται ηλεκτρονικο-υπολογιστικούς πόρους δια μέσου ετερογενών τεχνολογιών. Το serverware παρέχει δυνατότητες συντονισμού πόρων μεταξύ κατανεμημένων servers ή κόμβων του δικτύου. Το system-level λογισμικό, που αποτελεί το θεμέλιο των προϊόντων λογισμικού συστήματος που όλα μαζί λειτουργούν τις hardware πλατφόρμες και τα δίκτυα επικοινωνιών πάνω στις οποίες χτίζονται όλες οι επιχειρησιακές εφαρμογές. Τα Εργαλεία Εφαρμογών περιλαμβάνουν εργαλεία πρόσβασης σε πληροφορίες και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων. Τα εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων είναι προϊόντα τα οποία υποστηρίζουν τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ποικιλίας συστημάτων λογισμικού και λύσεων. Τα προϊόντα Λογισμικού Συστήματος που διαθέτει η Εταιρία αποτελούν συνήθως το κυριότερο συστατικό μιάς λύσης που σχεδιάζεται και προσφέρεται στον τελικό πελάτηχρήστη. Στην κατηγορία Λογισμικού Συστήματος ανήκουν τα περισσότερα από τα προϊόντα λογισμικού που προωθούνται από την Εταιρία στην αγορά και περιλαμβάνουν το λογισμικό των εταιριών Symantec, VMware, IBM/Tivoli, HP OpenView, CA, Linux, Microsoft, RSA Security, Orsyp, BDNA, κ.α Υπηρεσίες Πληροφορικής Οι υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχονται σχετίζονται με το κύριο αντικείμενο της Εταιρίας. Συνήθως αποτελούν συστατικό μιας λύσης που προωθείται από την Εταιρία, ή παρέχονται για να υποστηρίξουν τη λύση μετά την πώληση. Άλλες φορές παρέχονται εντελώς ανεξάρτητα, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον τελικό πελάτη ή τον μεταπωλητή/συνεργάτη (π.χ. Dell). Οι υπηρεσίες ανήκουν και στις τέσσερις συνήθεις κατηγορίες, δηλαδή Συμβουλευτικές, Υλοποίησης, Διαχείρισης Λειτουργιών και Υποστήριξης (Consulting, Ιmplementation, Operations Management και Support Services). Ειδικότερα: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Εμπεριέχουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και σχεδιασμό ο οποίος αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους πελάτες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα πληροφορικής με επιχειρηματική ή τεχνολογική κατεύθυνση. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού συστήματος δημιουργίας, τήρησης και ανάκλησης αντιγράφων ασφαλείας (Backup System Design Consulting Services). Περιλαμβάνεται η αποτύπωση και ανάλυση των αναγκών του πελάτη σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες backup & restore, και ο σχεδιασμός του βέλτιστου συστήματος backup. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για αναπαραγωγή δεδομένων σε δεύτερη εγκατάσταση, απομακρυσμένη από την κύρια, με σκοπό την επίτευξη συνεχούς λειτουργίας της υποδομής του πελάτη σε περίπτωση μεγάλης αστοχίας ή/και καταστροφής της κύριας 19

20 εγκατάστασης (Data Replication & Disaster Recovery Planning Consulting & Implementation Services). Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συνένωσης των συστημάτων και των αποθηκευτικών πόρων για μείωση κόστους και βελτίωση της διαχείρισης τους (Storage & Server Consolidation Consulting & Implementation Services). Συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου και πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών (Network Security & User Authentication Consulting & Implementation Services). Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας δικτύου/διαδικτύου (Network/Internet Security Consulting Services). Με την υποστήριξη σύγχρονης τεχνολογίας και προγραμμάτων, η υπηρεσία αυτή αφορά το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας σε λειτουργίες e-business (ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) & e-government (ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους). Οι υπηρεσίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου και του intranet (ιδιωτικού διαδικτύου). Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται μελέτες σχετικά με Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Strategy), Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Πληροφοριών (IT Security Architecture), Ασφαλιστικές Δικλείδες (Information Security Assurance) και Εκπαίδευση και Ενημέρωση (Training & Awareness). Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρία συμβάλλεται κατά περίπτωση και με άλλες ανεξάρτητες υπηρεσίες Συμβούλων που διαθέτουν την ανάλογη εξειδίκευση. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα virtualization, δηλαδή ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού virtualized data centers νέας γενιάς. Επιπρόσθετα, η Εταιρία ξεκίνησε πρόσφατα νέες δραστηριότητες που στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής σε εταιρίες Τηλεφωνίας για αξιοποίηση της πληροφορίας ως μοχλό εταιρικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, μέσω αυτής της υπηρεσίας, μία εταιρία τηλεφωνίας, αναλύοντας τα πρωτογενή δεδομένα που δημιουργούνται σε καθημερινή βάση από τη χρήση του δικτύου της (τόσο από τους πελάτες της όσο και από τους πελάτες των ανταγωνιστών της), φθάνει σε συμπεράσματα για τη βέλτιστη τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθεί, τον σχεδιασμό δημιουργία νέων προϊόντων κλπ. αλλά και για βελτιώσεις ή/και ανασχεδιασμό της τεχνολογικής της υποδομής ώστε να ανταποκρίνεται στις πιθανές μελλοντικές της ανάγκες. Υπηρεσίες Υλοποίησης: Η κατηγορία αυτή περιέχει όλες τις ενέργειες που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία τεχνικών και επιχειρηματικών λύσεων πληροφορικής, ενδεικτικά δε με την προμήθεια, την παραμετροποίηση, την εγκατάσταση, την ανάπτυξη, τη μεταφορά, τον έλεγχο και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων. Οι υπηρεσίες υλοποίησης περιλαμβάνουν επίσης όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με ανάπτυξη εφαρμογών κατά παραγγελία και εργασίες παραμετροποίησης που γίνονται πάνω σε έτοιμα/ολοκληρωμένα πακέτα εφαρμογών. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται επίσης η εκπαίδευση προσωπικού του τελικού χρήστη. Οι υπηρεσίες υλοποίησης προσφέρονται για τις περισσότερες από τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία σε επίπεδο συμβουλευτικό. Υπηρεσίες Διαχείρισης Λειτουργιών: Παραδείγματα υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρία σε αυτούς τους τομείς είναι: Υπηρεσίες διαχείρισης λειτουργιών και ηλεκτρονικο-υπολογιστικών πόρων (Operations management outsourcing services). Η Εταιρία διαχειρίζεται για λογαριασμό του πελάτη συγκεκριμένους Η/Υ πόρους (συστήματα, μέσα αποθήκευσης, υποδομή δικτύων αποθήκευσης) παρέχοντας εγγυήσεις σχετικά με το επιθυμητό επίπεδο διαθεσιμότητας των εν λόγω H/Y πόρων. Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε πελάτες που είτε διαθέτουν μεγάλο όγκο δεδομένων είτε κρίσιμα συστήματα και εφαρμογές είτε μεγάλη γεωγραφική διασπορά των πόρων πληροφορικής, και οι ίδιοι δεν διαθέτουν αρκούντως εξειδικευμένο τεχνικό 20

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

unibrain Α.Ε. ONLINE)

unibrain Α.Ε. ONLINE) unibrain Α.Ε. (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση σε HELLAS ONLINE) ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (μετονομασθείσα μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33358/06/Β/95/5 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα