Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ανώνυμος Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στο site του ΕΛΤΑ για Δημόσια Διαβούλευση η διακήρυξη και οι τεχνικές προδιαγραφές του 3813 ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά χρηματαποστολών, Καταστημάτων & Μονάδων Διανομής ΕΛΤΑ από ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.). Οι τυχόν παρατηρήσεις επί του κειμένου της διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών θα κατατίθενται στην Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ, Αιόλου ΑΘΗΝΑ (2 ος όροφος, γρ. 204), τηλ , fax , μέχρι και την Η υποβολή των εν λόγω παρατηρήσεων θα γίνεται ταυτόχρονα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση

2 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3813 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ετήσια Προϋπολογισμένη Δαπάνη με ΦΠΑ ΕΥΡΩ Ταχυδρομική Διεύθυνση Διεύθυνση Γραφείων Τηλέφωνο Fax website ΑΘΗΝΑ Αιόλου

3 1. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε.) προκηρύσσουν τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο της μεταφοράς χρηματαποστολών, Καταστημάτων και Μονάδων Διανομής ΕΛΤΑ. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207) στις.. ημέρα.. και ώρα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια επιτροπή των ΕΛΤΑ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 3. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: Τις διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιών ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 1100/Β/ ) κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Τις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Τις διατάξεις του Π.Δ. 59 / 2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51 και την Οδηγία 2005/75 (ΦΕΚ 64 / Α / ) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1251/2011, της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων Τις διατάξεις του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Έλέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05). Τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α) άρθρο 11 και του Ν.2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Α. Ε που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Περί Δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α). Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» Τις διατάξεις του Π.Δ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». Την ΚΥΑ με αριθμ /2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005». Τους Γενικούς και τους Ειδικούς όρους όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Την τεχνική περιγραφή του επισυνάπτεται. Το παράρτημα 1-6 ( καταστήματα και μονάδες διανομής του ΕΛΤΑ ανά περιφέρεια ). 3

4 4.- Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες ή συμπράξεις αυτών που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας και χρηματαποστολών και είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη τις Ε.Ε, στα κράτη - μέλη του Ε.Ο.Χ, καθώς επίσης και στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στις προαναφερόμενες χώρες. Η Κοινοπραξία ή η σύμπραξη υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος της υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Οι εν λόγω Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα Κοινοπραξία ή Σύμπραξη δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, καταθέτοντας πριν την υπογραφή της σύμβασης Συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως Κοινοπραξίας Ειδικός όρος αποκλεισμού. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του προσφέροντος, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 5.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 5.1. Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και αυτά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή απαιτήσεων: α. Οι Έλληνες πολίτες: 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα: 4

5 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήματα. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β. Οι Αλλοδαποί: 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 5

6 Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήματα. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, που απαιτείται για τους διαχειριστές όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. Επιπλέον επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της πρόσφατης έκδοσης με τυχόν τροποποίησή του. δ. Οι κοινοπραξίες παρεχόντων υπηρεσίες : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα 5.2 Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται :1) Η αδυναμία έκδοσης από τις αρμόδιες αρχές των ανωτέρω δικαιολογητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στην κατάσταση που θα πιστοποιούσε το εκδιδόμενο πιστοποιητικό. 5.3 Επίσης οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουερονται στν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην τενική περιγραφή απαιτήσεων. 5.4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντα: Που θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. Ότι δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από Δημόσια Φορέα, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κλπ.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 5.5 Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. 5.6 Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα επισυνάπτονται οι αντίστοιχες επικυρωμένες Ελληνικές μεταφράσεις 5.7 Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την προσφορά θα αναγράφονται αναλυτικά σε κατάσταση 6

7 6.- Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 7.- Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στο Ελληνικό τύπο βαρύνουν τα ΕΛΤΑ, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8.- Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα Από τη Δ/νση Προμηθειών, τηλ Από την Υπηρεσίας Ασφάλειας, τηλ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από τη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, 2 ος όροφος, γραφ.204, τηλ ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από , με την προσκόμιση σχετικής απόδειξης πληρωμής ποσού δέκα (10,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό θα καταβάλλεται στη διαχείριση του Κεντρικού Καταστήματος των ΕΛΤΑ ( Αιόλου 100 ). 10. Προϋπολογισμός ανώτερος του ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ. Η Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν 3310/2005 ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/ Έλεγχος από ΕΣΡ Δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) ελέγχει, κατά την διαδικασία του άρθρου 5 του Ν 3310/2005,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν 3414/2005 εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν επίσης με τα άρθρα 3 και 4 του Ν 3414/2005. Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Σε περίπτωση συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν, επέρχονται οι συνέπειες και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, αντίστοιχα, του Ν 3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 του Ν 3414/2005. Η σύναψη δημόσιας σύμβασης χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, απόφασης του ΕΣΡ ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν 3414/2005, είναι άκυρη. 12. Δικαιολογητικά για την τήρηση Μητρώου Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υπάγονται στα οριζόμενα στην υπ αριθμ / Κ.Υ.ΑΣ. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση του Μητρώου του Ν 3310/2005». Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν πριν την υπογραφή της σύμβασης στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί 7

8 καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 3414/ Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ οι ανώνυμες εταιρίες, είτε συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητος είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου : Εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Π.Δ.82/ (ΦΕΚ 66/Α/ ) για την ονομαστικοποίηση των μετοχών>> όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05,όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά θα απορρίπτεται 14. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή: Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Το αντικείμενο του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, συμπεριλαμβανόμενων των εμπορικών φυλλαδίων (Prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φύλλο. 8

9 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα ή γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λάβουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ : Ώστε ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ να περιέχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλα τα τεχνικά εκείνα στοιχεία που απαιτούνται με βάση τη διακήρυξη και την τεχνική περιγραφή απαιτήσεων. Τα οικονομικά στοιχεία θα περιέχονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου ή για μέρος του έργου (Περιφέρεια ή Νομός) που αναφέρονται στους Αναλυτικούς Πίνακες (Παραρτήματα 1-6) που επισυνάπτονται στην τεχνική περιγραφή απαιτήσεων Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής των ΕΛΤΑ την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή προμηθειών η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά αριθμείται και μονογράφεται από την παραπάνω Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα, που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση. Στη συνέχεια γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν την τεχνική προσφορά, των δικαιολογητικών και του σφραγισμένου φακέλου της οικονομικής προσφοράς. Κατά την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή μονογράφει την πρώτη και τελευταία σελίδα αυτής και στη συνέχεια γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων της. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο (βλάβη- διακοπή ρεύματος) δεν λειτουργεί η διατρητική μηχανή θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 21 του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 9

10 1.7.- Επισημαίνεται ότι : Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής εναλλακτικών προσφορών ή εναλλακτικών λύσεων οι προσφορές (κύριες και εναλλακτικές) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε εγγράφως. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους των ΕΛΤΑ. 2.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Η άσκηση προσφυγών ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3886/ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής η οποία ανάλογα με την προσφορά του κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.5 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ορίζεται ως εξής: 3.1 Για προσφορές για το σύνολο των Νομών εγγυητική επιστολή ποσού Για προσφορές του Ν. Αττικής εγγυητική επιστολή ποσού Για προσφορές για τους υπόλοιπους Νομούς, εγγυητική επιστολή ποσού για κάθε Νομό (δηλαδή για ένα Νομό 2.000, για δύο Νομούς κ.ο.κ) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα. 4.- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, η οποία ορίζεται ως εξής: 3.1 Για προσφορές για το σύνολο των Νομών εγγυητική επιστολή ποσού Για προσφορές του Ν. Αττικής εγγυητική επιστολή ποσού Για προσφορές για τους υπόλοιπους Νομούς, εγγυητική επιστολή ποσού για κάθε Νομό (δηλαδή για ένα Νομό 4.000, για δύο Νομούς κ.ο.κ) Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει επί ένα (1) έτος μετά τη λήξη ισχύος της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. 5.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα καταρτισθούν, ορίζεται για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής εκάστης σύμβασης. 10

11 Ο ΕΛΤΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που θα συνομολογηθούν για ένα (1) ακόμα έτος μετά τη λήξη τους, με μονομερή δήλωσή του προς τους παρέχοντες υπηρεσίες, με τους ίδιους όρους και τα ίδιες τιμές. Τα ΕΛΤΑ με μονομερή δήλωσή τους δύναται να λύσουν τη σύμβαση, σε χρόνο μικρότερο του έτους, λόγω εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων που έχουν προϋπολογισθεί για κάθε μία από αυτές. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει από τα ΕΛΤΑ οποιαδήποτε αποζημίωση. 6.- ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι τιμές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ με την συμπλήρωση των πινάκων (Παραρτήματα 1-6) που επισυνάπτονται στην τεχνική περιγραφή απαιτήσεων. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (φόροι, κρατήσεις, κλπ). Τα ΕΛΤΑ δεν επιβαρύνονται ούτε αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο υλοποιηθεί από αυτούς. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού η μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 7.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση, ξεχωριστά για κάθε Νομό, θα γίνει στον προσφέροντα με την χαμηλότερη τιμή,εκ των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση που υπάρξουν ισοδύναμες ή ισότιμες προσφορές, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, να ακυρώσει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή να μην κατακυρώσει τον παρόντα διαγωνισμό σε κανένα διαγωνιζόμενο, χωρίς εκ τούτου να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων. Ενδεικτικά η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ματαιώσει η επαναλάβει το διαγωνισμό για τους παρακάτω λόγους: Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. 8.- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ Η τιμολόγηση και πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται όπως αναφέρεται στην Τεχνική περιγραφή απαιτήσεων (ΜΕΡΟΣ Ι παρ.5). Κάθε τιμολόγιο θα περιέχει κατά τρόπο σαφή τα εξής στοιχεία: 11

12 Αριθμό, τυχόν σειρά και ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Αριθμό της Σύμβασης Επωνυμία και Διεύθυνση του ΕΛΤΑ Αριθμό του Φορολογικού Μητρώου του ΕΛΤΑ Επωνυμία και Δ/νση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αριθμό φορολογικού Μητρώου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ Χρονική περίοδο παροχής Υπηρεσιών Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή μέρους ή του συνολικού ποσού κάθε τιμολογίου που δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η πληρωμή θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΛΤΑ, Σταδίου 60, ΑΘΗΝΑ, αφού προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η καταβολή των οφειλών κάθε μήνα θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση και αποστολή των τιμολογίων. 9.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ ( ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΟΥ Για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ΕΛΤΑ και των εταιριών στις οποίες θα ανατεθεί έργο θα ορισθεί από κάθε πλευρά υπεύθυνος του έργου. Οι υπεύθυνοι του έργου θα καθορισθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την Σύμβαση που θα υπογραφεί ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ΕΛΤΑ 12.- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΛΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής εγγυάται να τηρεί εμπιστευτικά και απόρρητα όλα τα στοιχεία που του παρέχονται από τα ΕΛΤΑ, που αφορούν οποιοδήποτε τμήμα ή διαδικασία της επιχείρησης, καθώς και τα αποτελέσματα και επιμέρους στοιχεία του έργου που θα αναλάβει. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των ΕΛΤΑ να προβεί στα εξής: Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το όλο έργο της παρούσης σύμβασης και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τέτοια διαχειρίζονται από τα εμπλεκόμενα μέρη. 12

13 14.- ΕΚΧΩΡΗΣΗ Δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, δεν δύνανται να εκχωρούνται, ενεχυριάζονται, μεταβιβάζονται από έκαστο των συμβαλλομένων μερών καθ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ετέρου των συμβαλλομένων. Για εκχώρηση χρηματικής απαίτησης σε Τραπεζικό Ίδρυμα δεν απαιτείται ή έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. 15. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 15.1 Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης μη εκτέλεσης μέρους ή όλων των υπηρεσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ΕΛΤΑ ποινική ρήτρα ποσοστού 10%, ( χωρίς ΦΠΑ), επί του μηνιαίου τιμήματος για κάθε ημέρα μη εκτέλεσης μέρους ή όλου του έργου και θα παρακρατείται από το μηνιαίο τίμημα Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον ΕΛΤΑ, λόγω αθέτησης από τον παρέχοντα υπηρεσίες οποιουδήποτε από τους συμβατικούς όρους που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις θα καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας, ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Σε περίπτωση αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης Χρηματαποστολών στα Κέντρα Χρηματεφοδιασμού του ΕΛΤΑ, δίνεται η δυνατότητα στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ύστερα όμως από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Κέντρου Χρηματεφοδιασμού, να τις φυλάξει στο δικό του θησαυροφυλάκιο, με ευθύνη του και αδαπάνως για τον ΕΛΤΑ και να τις παραδώσει την επομένη εργάσιμη μέρα το αργότερο μέχρι ώρα.. στον προορισμό τους, χωρίς την καταβολή ποινικής ρήτρας ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των προσώπων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των χρηματαποστολών που αναλαμβάνει αυτός να μεταφέρει ή και έναντι παντός δικαιούχου για οποιαδήποτε και οποιασδήποτε μορφής αποζημιώσεις λόγω βλάβης υγείας, σωματικής ακεραιότητας ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης, λόγω θανατώσεως των προσώπων που εκτελούν τη μεταφορά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ατύχημα κλπ ΑΘΕΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΕΛΤΑ οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον ΑΝΑΔΟΧΟ όταν δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αναφέροντάς του τεκμηριωμένα συγκεκριμένες περιπτώσεις και γνωρίζοντάς του ότι αν δεν συμμορφωθεί άμεσα θα καταγγείλει τη Σύμβαση. Γενικά η Σύμβαση καταγγέλλεται σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: α) Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση. β) Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση του ΕΛΤΑ, αν τον καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών του, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο στην προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών. γ) Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές του ΕΛΤΑ. δ) Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια του ΕΛΤΑ. ε) Εμφανίζει νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της Σύμβασης. στ) Δεν παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ή ασφάλεια και δεν είναι σε θέση πλέον να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 13

14 18.- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προβάλλει θέμα αναπροσαρμογής ή αναθεωρήσεως των συμφωνηθέντων τιμών. Ο ΕΛΤΑ δύναται να διακόψει με δήλωσή του προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ (αζημίως για τον ΕΛΤΑ) τη Σύμβαση ολικώς ή μερικώς για σπουδαίο λόγο. Η Δήλωση γίνεται τριάντα (30) ημέρες προ της ημερομηνίας διακοπής ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα από τα μέρη δεν θεωρείται ότι δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν η εκπλήρωση των ανάλογων υποχρεώσεων κωλύεται από περιστάσεις ανωτέρας βίας οι οποίες προέκυψαν μετά την ημερομηνία που καθίσταται ενεργός η Σύμβαση. Ο όρος ανωτέρα βία κατά την έννοια του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνει τις θεομηνίες, τις απεργίες τα «λοκ άουτ» και κάθε άλλη εργασιακή διατάραξη, τις εγκληματικές ενέργειες, τους κηρυγμένους και ακήρυχτους πολέμους, τους αποκλεισμούς, τις εξεγέρσεις, τις ταραχές, τις επιδημίες, τις κατολισθήσεις, τους σεισμούς, τις θύελλες, τους κεραυνούς, τις πλημμύρες, τις καθιζήσεις, τις πολιτικές ταραχές, τις εκρήξεις και κάθε άλλο παρόμοιο απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δεν εξαρτάται των μερών και δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί όση επιμέλεια και να κατέβαλαν τα μέρη. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υπόκειται σε κατάπτωση της εγγύησης της καλής εκτέλεσης σε υποχρέωση αποζημίωσης εκ της Συμβάσεως ή σε καταγγελία της Σύμβασης λόγω αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων, εάν και στο βαθμό που η καθυστέρηση της εκτέλεσης ή οποιαδήποτε άλλη αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλεται σε ανωτέρα βία. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Για την επίλυση κάθε διαφοράς και διαφωνίας από τη Σύμβαση που αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται απ αυτήν, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Όλα τα εξώδικα, τα δικαστικά και κάθε είδους έγγραφα στα οποία περιλαμβάνονται και τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα, καθώς και εκείνα που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στα Δικαστήρια, θα κοινοποιούνται νόμιμα στις Διευθύνσεις των συμβαλλομένων που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση μη εύρεσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στην εν λόγω διεύθυνση και εφόσον δεν έχει γνωστοποιήσει στον ΕΛΤΑ τη νέα διεύθυνση, ορίζεται σαν αντίκλητός του ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών στον οποίο θα κοινοποιούνται νόμιμα όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά την παραλαβή της παρούσας να μεταβεί στο Γραμματέα Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας του εκπροσώπου του και να αναλάβει τη δήλωση αυτή. Είναι αυτονόητο ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 14

15 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Υπηρεσία Ασφάλειας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 15

16 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1.- ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.- ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16

17 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα αφορά ειδικότερα την ασφαλή παραλαβή, μεταφορά και παράδοση χρηματαποστολών σε Καταστήματα & Μονάδες Διανομής του ΕΛΤΑ που περιγράφονται στους συνημμένους Αναλυτικούς Πίνακες Προσφοράς ανά Περιφέρεια (Παραρτήματα 1-6), με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους της παρούσας και τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι ανάγκες κάλυψης χρηματαποστολών σε ημερήσια βάση για το δίκτυο του ΕΛΤΑ, δεν είναι σταθερές αλλά αυξομειώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες, εκάστου Καταστήματος ή Μονάδας Διανομής. Τα Καταστήματα & οι Μονάδες Διανομής του Δικτύου του ΕΛΤΑ στις συγκεκριμένες Περιφέρειες, θα φροντίζουν και θα μεριμνούν ώστε οι παραγγελίες μεταφοράς χρηματαποστολών να προαναγγέλλονται από την προηγούμενη ημέρα, τηλεφωνικώς και γραπτώς με φαξ ή . Η προσέλευση των οχημάτων στις αρμόδιες Τράπεζες ή στα Κέντρα Χρηματεφοδιασμού του ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τις πάγιες εντολές για τον εφοδιασμό των Υπηρεσιακών Λειτουργιών, θα λαμβάνει χώρα από ώρας.. έως το πρωί και οι παραδόσεις στα αντίστοιχα Καταστήματα και Μονάδες Διανομής θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις.. Η αποσυμφόρηση των Καταστημάτων & των Μονάδων Διανομής θα διενεργείται μεταξύ των ωρών έως με τηλεφωνική και έγγραφη ειδοποίηση μας το αργότερο έως δύο ώρες νωρίτερα ή από την προηγούμενη και θα παραδίδονται σε Τράπεζες ή Κέντρα Χρηματεφοδιασμού ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει Καταστήματα σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 20% από τον μέσο μηνιαίο εφοδιασμό ή και να αντικαταστεί με άλλα ανά μήνα, χωρίς η εταιρεία να δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση ή χρέωση για την μείωση ή την αντικατάστασή τους. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παράλληλα με τις τακτικές προγραμματισμένες Χρηματαποστολές, να καλύψει τον ΕΛΤΑ και στις έκτακτες αυθημερόν εντολές εφοδιασμού ή αποσυμφόρησης που τυχόν θα προκύπτουν και οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιώνονται, εντός τριών ωρών από την σχετική ειδοποίηση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικούς σάκους ή φακέλους ασφαλείας και σφραγίδες μίας χρήσεως, για τη σφράγιση αυτών, μετά την τοποθέτηση των διακινούμενων χρηματοδεμάτων. Η ασφαλής περισυλλογή και μεταφορά των σάκων των χρηματαποστολών, γίνεται με ένστολο προσωπικό και Θωρακισμένα Αυτοκίνητα του Ανάδοχου, όπως προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο. Ο ανάδοχος σε όλα τα θωρακισμένα οχήματα του, οφείλει να διαθέτει, το ειδικό κιτίο ασφαλούς μεταφοράς πεζοδρόμιου smoke box. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε καθημερινή βάση, τον κατάλληλο και επαρκή αριθμό Θωρακισμένων Αυτοκινήτων, ο οποίος και θα έχει προβλεφθεί στην Σύμβασή του με την Ασφαλιστική Εταιρεία. 17

18 Κάθε φόρτωση από σημείο εφοδιασμού προς σημείο παράδοσης, θεωρείται ως μία (1) Χρηματαποστολή. Η παραλαβή των υπό μεταφορά αξιών, θα πραγματοποιείται από έναν εκ των ειδικά και εγγράφως Προσδιορισμένων Υπαλλήλων του Ανάδοχου, με την φυσική κατοχή τους και με την υπογραφή από τον παραδίδοντα και τον παραλαβόντα του ειδικά αριθμημένου εντύπου Δελτίο Μεταφοράς Αξιών, οπότε αρχίζει και η ευθύνη του Ανάδοχου. Στο εν λόγω Δελτίο, θα αναγράφεται η ακριβής ώρα Παράδοσης Παραλαβής των Αξιών, ο αριθμός σφραγίδας του σάκου, καθώς και το ποσόν που κατά δήλωση περιέχεται σ αυτόν. Πριν την παραπάνω παραλαβή, οι αξίες προς μεταφορά, θα έχουν τοποθετηθεί με μέριμνα του υπαλλήλου του ΕΛΤΑ σε ειδικό σάκο, ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική αριθμημένη πλαστική σφραγίδα μιας χρήσεως. Για την μεταφορά των σάκων ή φακέλων θα χρησιμοποιείται απαραίτητα το ειδικό κιτίο Ασφαλείας smoke box, και οι μεταφερόμενες αξίες δεν θα πρέπει ποτέ να υπερβαίνουν τα εκάστοτε ασφαλιστικά όρια, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με την φυσική παράδοση όλων των σάκων, που είχαν παραληφθεί, στον προσδιορισμένο τόπο προορισμού και την υπογραφή στο ειδικό Δελτίο του Παραλήπτη υπαλλήλου, παύει η οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου. Πριν την παραλαβή των αξιών, ο Παραλήπτης υπάλληλος του ΕΛΤΑ θα ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του Υπαλλήλου του Αναδόχου (ο οποίος θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως την Αστυνομική και Υπηρεσιακή ειδική Ταυτότητα του), το απαραβίαστο των σφραγίδων, την ακεραιότητα των σάκων και την αντιστοιχία Δελτίων και σάκων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης στην σφραγίδα ή τον σάκο, καθώς επίσης διορθώσεων ή μουντζούρων στον αριθμό της σφραγίδας του Δελτίου μεταφοράς (vaucher), τότε γίνεται καταμέτρηση του περιεχομένου του από τον Παραλήπτη υπάλληλο και τον υπάλληλο του Αναδόχου, συντάσσεται δε και συνυπογράφεται Πρακτικό με το αποτέλεσμα της καταμέτρησης. Εάν διαπιστωθεί έλλειμμα σε σχέση με την αναφερόμενη αξία του αντίστοιχου «Δελτίου Αξιών», ειδοποιούνται οι υπεύθυνοι του Αναδόχου, και του ΕΛΤΑ, μετά δε την εξέταση και έλεγχο όλων των στοιχείων και διαδικασιών και την διαπίστωση μη ευθύνης των υπαλλήλων του ΕΛΤΑ την ευθύνη αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει ανά Περιφέρεια, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ λίστα όλου του προσωπικού πληρωμάτων χρηματαποστολών με φωτογραφίες και δείγμα υπογραφής των υπαλλήλων καθώς επίσης και των οχημάτων χρηματαποστολών με τα όρια μεταφοράς κάθε οχήματος καθώς και τις μεταβολές εξοπλισμού του. 2.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ ( ,00 ) περίπου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, για ορισμένα Καταστήματα και Μονάδες Διανομής ΕΛΤΑ της επικράτειας των Παραρτημάτων 1-6, με δυνατότητα επέκτασης σε Καταστήματα και Μονάδες Διανομής των περιοχών τους και δικαίωμα του ΕΛΤΑ να παρατείνει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που θα συνομολογηθούν για ένα (1) ακόμα έτος μετά τη λήξη τους, με μονομερή δήλωσή του προς τους παρέχοντες υπηρεσίες, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές. 18

19 3.- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο του έργου ή για μέρος του έργου (Περιφέρεια ή Νομός) που αναφέρονται στους Αναλυτικούς Πίνακες Προσφοράς (Παραρτήματα 1-6). 4.- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1- ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Εκτός της κατάθεσης των δικαιολογητικών που προβλέπονται για όλους τους διαγωνισμούς, θα πρέπει να κατατεθούν απαραίτητα και τα εξής: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης από τους Νόμους 2518/1997 και 3707/2008 Άδειας Λειτουργίας της Εταιρείας Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Έγκρισης Στολής της από την Επιτροπή του Υ.Ε.Θ.Α. - Το απασχολούμενο προσωπικό να διαθέτει την προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια εργασίας. - Η Εταιρεία θα τηρεί τις Προδιαγραφές και Κανόνες Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του ΕΛΤΑ, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος όχλησης και παρεμπόδισης άλλων λειτουργιών Συστατικές επιστολές. Η μη προσκόμισή τους δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού Κατάλογο Πελατών (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, απασχολούμενο Προσωπικό). Ο ΕΛΤΑ, επιφυλάσσεται εάν επιθυμεί να κάνει ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων του Καταλόγου, ως και κάθε άλλου στοιχείου σχετικά με την Εταιρεία και την Διαγωγή του Προσωπικού της στους πελάτες αυτούς. Ο Κατάλογος αυτός, θα περιέχει τις εν Ενεργεία Συμβάσεις κατά την ημερομηνία της Διακήρυξης Νομίμως επικυρωμένα, αποσπάσματα Οικονομικών Καταστάσεων για τα τρία (3) προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΦΕΚ και Ισοζύγιο τελευταίου Οικονομικού Έτους, στην περίπτωση που δεν δημοσιεύθηκε ο τελευταίος Ισολογισμός) και να έχει παράσχει για το παραπάνω χρονικό διάστημα των τριών ετών, υπηρεσίες ασφαλείας και χρηματαποστολών κύκλου εργασιών συνολικού ύψους τουλάχιστον Πρόταση της Εταιρείας για την οργάνωση του Έργου των Χρηματαποστολών - Τεχνική Περιγραφή ως εξής : Γενική Οργάνωση Εταιρείας (Οργανόγραμμα, Αρμοδιότητες κ.λ.π.) Ειδική Οργάνωση Έργου (Οργανόγραμμα του Έργου Θέσεις Υπευθύνων κ.λ.π.) Οδηγοί και συνοδηγοί (Τυπικά και ουσιαστικά Προσόντα, Καθήκοντα) Υπεύθυνος Έργου (κατά τη διάρκεια του έργου - έλεγχος υλοποίησης Έργου) Εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο Έργο (Περιγραφή) Περιγραφή Εκπαίδευσης Απασχολουμένων κλπ Βεβαιώσεις Το Προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Έργο, το οποίο και θα πρέπει: - Να είναι Έλληνες Πολίτες με άριστη κατάσταση υγείας - Να κατέχει Άδεια Εργασίας Προσωπικού ασφαλείας (Ν. 2518/97 και Ν. 3707/2008). 19

20 - Να έχει εκπληρώσει τις Στρατιωτικές του Υποχρεώσεις. - Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. - Να έχει εκπαιδευθεί και εξειδικευθεί στα Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY) με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Εταιρεία SECURITY Υποδομές και εγκατάσταση σύμφωνα με το Πλαίσιο της απόφαση του συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( ) που υιοθετήθηκε από Σ.Ν.Π.Τ.Ε Αναλυτικό Πίνακα του στόλου των ιδιόκτητων θωρακισμένων αυτοκινήτων που διαθέτουν στο Δίκτυο ανά Γεωγραφικό Διαμέρισμα σύμφωνα με τις ανάγκες του ΕΛΤΑ. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει : - Τον αριθμό κυκλοφορίας του Αυτοκινήτου - Τον Οίκο Κατασκευής του (Μοντέλο) - Το έτος της Πρώτης Κυκλοφορίας του - Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφαλείας - Τα Ασφαλιστικά Όρια Πιστοποιητικό ISO της σειράς 9001/2000. Η μη προσκόμισή του δε συνιστά λόγο αποκλεισμού Άδεια Εκμετάλλευσης Ειδικού Ραδιοδικτύου ή άλλων τεχνικών μέσων για την επικοινωνία των Θωρακισμένων αυτοκινήτων με το Επιχειρησιακό της Κέντρο Αναλυτική περιγραφή των Ασφαλιστικών Εταιρειών Αντασφαλιστών με αναλυτική περιγραφή των Ασφαλιστικών Ορίων και καλύψεων ανά Θωρακισμένο Όχημα σάκο smoke box κίνδυνο πεζοδρομίου κλπ. Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν και θα κατατεθούν στον Φάκελο της Τεχνικής Περιγραφής Νομίμως επικυρωμένα, αποσπάσματα Οικονομικών Καταστάσεων για τα τρία (3) προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΦΕΚ και Ισοζύγιο τελευταίου Οικονομικού Έτους, στην περίπτωση που δεν δημοσιεύθηκε ο τελευταίος Ισολογισμός) και να έχει παράσχει για το παραπάνω χρονικό διάστημα των τριών ετών, υπηρεσίες ασφαλείας και χρηματαποστολών κύκλου εργασιών συνολικού ύψους τουλάχιστον Βεβαιώσεις άλλων φορέων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τραπεζών κλπ, παρόμοιας δυναμικότητας με τις ζητούμενες υπηρεσίες μεταφοράς χρηματαποστολών. Απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις την τελευταία τριετία. 5.- ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται οπωσδήποτε εκτός από τα τιμολόγια και αναλυτικοί πίνακες του έργου ανά Περιφερειακή Δ/νση (ημερομηνία, σημείο χρηματαποστολής, τίμημα κλπ) στην Έδρα έκαστης Περιφέρειας και μετά τον έλεγχό τους θα διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Ασφάλειας ΕΛΤΑ, με την σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου. Η Υπηρεσία Ασφάλειας ΕΛΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου θα προωθεί τα τιμολόγια στη Διεύθυνση Οικονομικών για την πληρωμή της αναδόχου εταιρείας. 6.- ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο παρέχων υπηρεσίες εγγυάται να τηρεί εμπιστευτικά και απόρρητα μετά την λήξη ή λύση της Σύμβασης όλα τα στοιχεία που του παρέχονται από τον ΕΛΤΑ. 20

21 7.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα καταρτισθούν, ορίζεται για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής εκάστης σύμβασης. Ο ΕΛΤΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που θα συνομολογηθούν για ένα (1) ακόμα έτος μετά τη λήξη τους, με μονομερή δήλωσή του προς τους παρέχοντες υπηρεσίες, με τους ίδιους όρους και τα ίδιες τιμές. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΛΤΑ ο οποίος εντέλλεται και πιστοποιεί το Έργο. Η ύπαρξη ή όχι τέτοιων οδηγιών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του, που προκύπτουν από την Σύμβαση και ιδιαίτερα από την ευθύνη για τυχόν ζημιά τη οποία ήθελε υποστεί ο ΕΛΤΑ ή τρίτος από την πλημμελή εκτέλεση του έργου που ανατίθεται δυνάμει της παρούσας σε αυτόν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα Ασφαλείας για το Προσωπικό του και τους Τρίτους, να τηρεί δε όλες τις υφιστάμενες Αστυνομικές Διατάξεις και να διαθέτει όλα τα αναγκαία για την καλή εκτέλεση του Έργου μέσα, εργαλεία και υλικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς ή ζημίας που θα προκληθεί από υπαιτιότητα αυτού ή του Προσωπικού του στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του ΕΛΤΑ ή τρίτων κατά την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο θα συμβεί είτε σε προσωπικό του ΕΛΤΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο καθώς είτε στον Ανάδοχο ή στο Προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από αυτόν, και θα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του Προσωπικού του αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, Αστικά και Ποινικά. Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά και να εκπαιδεύει το προσωπικό του στην εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια όλων των πληροφοριών Ασφαλείας και διαδικασιών του ΕΛΤΑ. Το Προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή από τον ΕΛΤΑ παρά μόνο από τον Ανάδοχο που θα τυγχάνει ο μοναδικός Εργοδότης του ως άνω Προσωπικού. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του σε Υπεργολάβους χωρίς την γραπτή έγκριση του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ θα ζητά όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που προβλέπονται στην παρούσα και για τον/τους Υπεργολάβο/ους, προκειμένου να προβαίνει σε σχετικό έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Για μεμονωμένες περιπτώσεις κάλυψης του Δικτύου με Υπεργολάβους, θα πρέπει οι Υπεργολάβοι να έχουν συμπεριληφθεί στο Κύριο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του. 21

22 2.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος ευθύνεται, για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζημιά των μεταφερόμενων αξιών και όλο το χρονικό διάστημα, από την στιγμή που παρέλαβε μέχρι την στιγμή που παρέδωσε τις υπό μεταφορά αξίες και μέχρι τα όρια ανά είδος μεταφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Η εταιρία θα φέρει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για αποζημίωση τυχόν απολεσθέντων αξιών από την στιγμή της παραλαβής έως και την στιγμή παράδοσης αυτών στο εκάστοτε σημείο παράδοσης. Ο ΕΛΤΑ επίσης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε Ποινική και Αστική Ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση του Έργου (διάρκεια Χρηματαποστολών), τόσο στο Προσωπικό του Αναδόχου όσο και σε Τρίτα Πρόσωπα και αντικείμενα Τρίτων. Κάθε τέτοιου είδους Ευθύνη, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνη του, κάθε ζημιά φθορά ή βλάβη η οποία θα προέλθει από τον ίδιο ή από το Προσωπικό, που θα απασχολεί κατά την εκτέλεση του Έργου. Προς τούτο, οφείλει να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης με όριο αποζημίωσης κατά γεγονός (Σωματικές Βλάβες/Υλικές Ζημίες) & ανώτατο όριο συμβολαίου όχι μικρότερο από το ποσό των ευρώ Στο ασφαλιστήριο θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής όροι: o Συνασφαλιζόμενος: ΕΛΤΑ o Κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης με όριο αποζημίωσης κατ άτομο / γεγονός / ανώτατο όριο συμβολαίου όχι μικρότερο από το ποσό των o Κάλυψη διασταυρούμενης ευθύνης. Για την κάλυψη της Ευθύνης ο Ανάδοχος διατηρεί Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε Αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία. Επικυρωμένο Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με αναλυτική περιγραφή των Ορίων ανά όχημα / σάκο- smoke box και πεζοδρόμιο, θα προσκομισθεί στον ΕΛΤΑ με την Ανάθεση, προκειμένου να αποτελέσει παράρτημα της σχετικής Σύμβασης. Επίσης, για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί φύλαξη χρηματικών ποσών, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διατηρεί θησαυροφυλάκια που να τηρούν όλους τους προβλεπόμενους όρους ασφαλείας και να καλύπτονται από Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για χρηματικό ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ) ανά εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί το Ασφαλιστήριο αυτό σε ισχύ, καθ όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στις εταιρείες του Ομίλου το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά ο ΕΛΤΑ χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική Εταιρεία της προτίμησής του, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργούν με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του ως πληρεξούσιος. Το κείμενο του ασφαλιστηρίου θα τύχει της προέγκρισης του ΕΛΤΑ. Σημειώνεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου δεν υποκαθιστά την ευθύνη του από τη σύμβαση, που θα υπογραφεί. Ο ανάδοχος ευθύνεται πρωτογενώς για κάθε ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στον ΕΛΤΑ ή και σε τρίτους. 22

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 26/11/2014 Κεντρική Υπηρεσία ΑΠ: 144712 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213-21.16.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 26/11/2014 Κεντρική Υπηρεσία ΑΠ: 144712 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213-21.16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 26/11/2014 Κεντρική Υπηρεσία ΑΠ: 144712 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213-21.16.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης &

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη:

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Έχοντας υπόψη: Αθήνα, 26-02-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/3 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax: 210-6871794

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠ.. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα Τ.Κ 11527 Τηλ.:213-2143327,317 Fax:213-2143222 Ιστοσελίδα:www.ekab.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------------- ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών)

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 11/08/10 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΟΟ/ΠΥ/19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:21746/27.08.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΎΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TMHMA 4 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο - Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.819 τεµάχια ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ για ένα (1) έτος.

ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.819 τεµάχια ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ για ένα (1) έτος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΝΙΚΑΙΑ, 13-05-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23810 /ΝΣΗ :. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 184 54 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ : 213 2077407 8 FAX

Διαβάστε περισσότερα