Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ανώνυμος Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στο site του ΕΛΤΑ για Δημόσια Διαβούλευση η διακήρυξη και οι τεχνικές προδιαγραφές του 3813 ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά χρηματαποστολών, Καταστημάτων & Μονάδων Διανομής ΕΛΤΑ από ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.). Οι τυχόν παρατηρήσεις επί του κειμένου της διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών θα κατατίθενται στην Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ, Αιόλου ΑΘΗΝΑ (2 ος όροφος, γρ. 204), τηλ , fax , μέχρι και την Η υποβολή των εν λόγω παρατηρήσεων θα γίνεται ταυτόχρονα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση

2 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3813 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Ετήσια Προϋπολογισμένη Δαπάνη με ΦΠΑ ΕΥΡΩ Ταχυδρομική Διεύθυνση Διεύθυνση Γραφείων Τηλέφωνο Fax website ΑΘΗΝΑ Αιόλου

3 1. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ Α.Ε.) προκηρύσσουν τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο της μεταφοράς χρηματαποστολών, Καταστημάτων και Μονάδων Διανομής ΕΛΤΑ. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207) στις.. ημέρα.. και ώρα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια επιτροπή των ΕΛΤΑ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 3. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: Τις διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιών ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 1100/Β/ ) κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Τις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Τις διατάξεις του Π.Δ. 59 / 2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51 και την Οδηγία 2005/75 (ΦΕΚ 64 / Α / ) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1251/2011, της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων Τις διατάξεις του Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Έλέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05). Τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α) άρθρο 11 και του Ν.2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Α. Ε που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Περί Δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α). Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» Τις διατάξεις του Π.Δ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». Την ΚΥΑ με αριθμ /2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005». Τους Γενικούς και τους Ειδικούς όρους όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Την τεχνική περιγραφή του επισυνάπτεται. Το παράρτημα 1-6 ( καταστήματα και μονάδες διανομής του ΕΛΤΑ ανά περιφέρεια ). 3

4 4.- Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες ή συμπράξεις αυτών που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας και χρηματαποστολών και είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη τις Ε.Ε, στα κράτη - μέλη του Ε.Ο.Χ, καθώς επίσης και στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στις προαναφερόμενες χώρες. Η Κοινοπραξία ή η σύμπραξη υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος της υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Οι εν λόγω Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα Κοινοπραξία ή Σύμπραξη δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, καταθέτοντας πριν την υπογραφή της σύμβασης Συμβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως Κοινοπραξίας Ειδικός όρος αποκλεισμού. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του προσφέροντος, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 5.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 5.1. Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και αυτά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή απαιτήσεων: α. Οι Έλληνες πολίτες: 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα: 4

5 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήματα. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β. Οι Αλλοδαποί: 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 5

6 Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήματα. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, που απαιτείται για τους διαχειριστές όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. Επιπλέον επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της πρόσφατης έκδοσης με τυχόν τροποποίησή του. δ. Οι κοινοπραξίες παρεχόντων υπηρεσίες : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα 5.2 Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται :1) Η αδυναμία έκδοσης από τις αρμόδιες αρχές των ανωτέρω δικαιολογητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στην κατάσταση που θα πιστοποιούσε το εκδιδόμενο πιστοποιητικό. 5.3 Επίσης οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουερονται στν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην τενική περιγραφή απαιτήσεων. 5.4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντα: Που θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. Ότι δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από Δημόσια Φορέα, λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κλπ.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 5.5 Εφόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. 5.6 Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα επισυνάπτονται οι αντίστοιχες επικυρωμένες Ελληνικές μεταφράσεις 5.7 Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την προσφορά θα αναγράφονται αναλυτικά σε κατάσταση 6

7 6.- Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. 7.- Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στο Ελληνικό τύπο βαρύνουν τα ΕΛΤΑ, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8.- Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα Από τη Δ/νση Προμηθειών, τηλ Από την Υπηρεσίας Ασφάλειας, τηλ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης από τη Δ/νση Προμηθειών ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, 2 ος όροφος, γραφ.204, τηλ ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από , με την προσκόμιση σχετικής απόδειξης πληρωμής ποσού δέκα (10,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό θα καταβάλλεται στη διαχείριση του Κεντρικού Καταστήματος των ΕΛΤΑ ( Αιόλου 100 ). 10. Προϋπολογισμός ανώτερος του ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ. Η Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν 3310/2005 ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/ Έλεγχος από ΕΣΡ Δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) ελέγχει, κατά την διαδικασία του άρθρου 5 του Ν 3310/2005,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν 3414/2005 εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν επίσης με τα άρθρα 3 και 4 του Ν 3414/2005. Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Σε περίπτωση συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκαν, επέρχονται οι συνέπειες και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, αντίστοιχα, του Ν 3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 του Ν 3414/2005. Η σύναψη δημόσιας σύμβασης χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, απόφασης του ΕΣΡ ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν 3414/2005, είναι άκυρη. 12. Δικαιολογητικά για την τήρηση Μητρώου Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υπάγονται στα οριζόμενα στην υπ αριθμ / Κ.Υ.ΑΣ. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση του Μητρώου του Ν 3310/2005». Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν πριν την υπογραφή της σύμβασης στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί 7

8 καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 3414/ Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ) ευρώ οι ανώνυμες εταιρίες, είτε συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητος είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου : Εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Π.Δ.82/ (ΦΕΚ 66/Α/ ) για την ονομαστικοποίηση των μετοχών>> όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05,όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά θα απορρίπτεται 14. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή: Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Το αντικείμενο του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, συμπεριλαμβανόμενων των εμπορικών φυλλαδίων (Prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φύλλο. 8

9 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα ή γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λάβουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ : Ώστε ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ να περιέχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλα τα τεχνικά εκείνα στοιχεία που απαιτούνται με βάση τη διακήρυξη και την τεχνική περιγραφή απαιτήσεων. Τα οικονομικά στοιχεία θα περιέχονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου ή για μέρος του έργου (Περιφέρεια ή Νομός) που αναφέρονται στους Αναλυτικούς Πίνακες (Παραρτήματα 1-6) που επισυνάπτονται στην τεχνική περιγραφή απαιτήσεων Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής των ΕΛΤΑ την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή προμηθειών η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά αριθμείται και μονογράφεται από την παραπάνω Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα, που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση. Στη συνέχεια γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν την τεχνική προσφορά, των δικαιολογητικών και του σφραγισμένου φακέλου της οικονομικής προσφοράς. Κατά την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή μονογράφει την πρώτη και τελευταία σελίδα αυτής και στη συνέχεια γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων της. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο (βλάβη- διακοπή ρεύματος) δεν λειτουργεί η διατρητική μηχανή θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 21 του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 9

10 1.7.- Επισημαίνεται ότι : Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής εναλλακτικών προσφορών ή εναλλακτικών λύσεων οι προσφορές (κύριες και εναλλακτικές) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε εγγράφως. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους των ΕΛΤΑ. 2.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Η άσκηση προσφυγών ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3886/ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής η οποία ανάλογα με την προσφορά του κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.5 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ορίζεται ως εξής: 3.1 Για προσφορές για το σύνολο των Νομών εγγυητική επιστολή ποσού Για προσφορές του Ν. Αττικής εγγυητική επιστολή ποσού Για προσφορές για τους υπόλοιπους Νομούς, εγγυητική επιστολή ποσού για κάθε Νομό (δηλαδή για ένα Νομό 2.000, για δύο Νομούς κ.ο.κ) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα. 4.- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, η οποία ορίζεται ως εξής: 3.1 Για προσφορές για το σύνολο των Νομών εγγυητική επιστολή ποσού Για προσφορές του Ν. Αττικής εγγυητική επιστολή ποσού Για προσφορές για τους υπόλοιπους Νομούς, εγγυητική επιστολή ποσού για κάθε Νομό (δηλαδή για ένα Νομό 4.000, για δύο Νομούς κ.ο.κ) Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει επί ένα (1) έτος μετά τη λήξη ισχύος της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. 5.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα καταρτισθούν, ορίζεται για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής εκάστης σύμβασης. 10

11 Ο ΕΛΤΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που θα συνομολογηθούν για ένα (1) ακόμα έτος μετά τη λήξη τους, με μονομερή δήλωσή του προς τους παρέχοντες υπηρεσίες, με τους ίδιους όρους και τα ίδιες τιμές. Τα ΕΛΤΑ με μονομερή δήλωσή τους δύναται να λύσουν τη σύμβαση, σε χρόνο μικρότερο του έτους, λόγω εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων που έχουν προϋπολογισθεί για κάθε μία από αυτές. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει από τα ΕΛΤΑ οποιαδήποτε αποζημίωση. 6.- ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι τιμές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ με την συμπλήρωση των πινάκων (Παραρτήματα 1-6) που επισυνάπτονται στην τεχνική περιγραφή απαιτήσεων. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (φόροι, κρατήσεις, κλπ). Τα ΕΛΤΑ δεν επιβαρύνονται ούτε αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο υλοποιηθεί από αυτούς. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού η μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 7.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση, ξεχωριστά για κάθε Νομό, θα γίνει στον προσφέροντα με την χαμηλότερη τιμή,εκ των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση που υπάρξουν ισοδύναμες ή ισότιμες προσφορές, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, να ακυρώσει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή να μην κατακυρώσει τον παρόντα διαγωνισμό σε κανένα διαγωνιζόμενο, χωρίς εκ τούτου να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων. Ενδεικτικά η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ματαιώσει η επαναλάβει το διαγωνισμό για τους παρακάτω λόγους: Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. 8.- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ Η τιμολόγηση και πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνεται όπως αναφέρεται στην Τεχνική περιγραφή απαιτήσεων (ΜΕΡΟΣ Ι παρ.5). Κάθε τιμολόγιο θα περιέχει κατά τρόπο σαφή τα εξής στοιχεία: 11

12 Αριθμό, τυχόν σειρά και ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Αριθμό της Σύμβασης Επωνυμία και Διεύθυνση του ΕΛΤΑ Αριθμό του Φορολογικού Μητρώου του ΕΛΤΑ Επωνυμία και Δ/νση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αριθμό φορολογικού Μητρώου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ Χρονική περίοδο παροχής Υπηρεσιών Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή μέρους ή του συνολικού ποσού κάθε τιμολογίου που δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η πληρωμή θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΛΤΑ, Σταδίου 60, ΑΘΗΝΑ, αφού προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η καταβολή των οφειλών κάθε μήνα θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση και αποστολή των τιμολογίων. 9.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το σύνολο του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ ( ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΟΥ Για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ΕΛΤΑ και των εταιριών στις οποίες θα ανατεθεί έργο θα ορισθεί από κάθε πλευρά υπεύθυνος του έργου. Οι υπεύθυνοι του έργου θα καθορισθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την Σύμβαση που θα υπογραφεί ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ΕΛΤΑ 12.- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΛΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής εγγυάται να τηρεί εμπιστευτικά και απόρρητα όλα τα στοιχεία που του παρέχονται από τα ΕΛΤΑ, που αφορούν οποιοδήποτε τμήμα ή διαδικασία της επιχείρησης, καθώς και τα αποτελέσματα και επιμέρους στοιχεία του έργου που θα αναλάβει. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των ΕΛΤΑ να προβεί στα εξής: Να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το όλο έργο της παρούσης σύμβασης και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τέτοια διαχειρίζονται από τα εμπλεκόμενα μέρη. 12

13 14.- ΕΚΧΩΡΗΣΗ Δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, δεν δύνανται να εκχωρούνται, ενεχυριάζονται, μεταβιβάζονται από έκαστο των συμβαλλομένων μερών καθ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ετέρου των συμβαλλομένων. Για εκχώρηση χρηματικής απαίτησης σε Τραπεζικό Ίδρυμα δεν απαιτείται ή έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. 15. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 15.1 Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης μη εκτέλεσης μέρους ή όλων των υπηρεσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ΕΛΤΑ ποινική ρήτρα ποσοστού 10%, ( χωρίς ΦΠΑ), επί του μηνιαίου τιμήματος για κάθε ημέρα μη εκτέλεσης μέρους ή όλου του έργου και θα παρακρατείται από το μηνιαίο τίμημα Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον ΕΛΤΑ, λόγω αθέτησης από τον παρέχοντα υπηρεσίες οποιουδήποτε από τους συμβατικούς όρους που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις θα καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας, ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Σε περίπτωση αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης Χρηματαποστολών στα Κέντρα Χρηματεφοδιασμού του ΕΛΤΑ, δίνεται η δυνατότητα στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ύστερα όμως από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Κέντρου Χρηματεφοδιασμού, να τις φυλάξει στο δικό του θησαυροφυλάκιο, με ευθύνη του και αδαπάνως για τον ΕΛΤΑ και να τις παραδώσει την επομένη εργάσιμη μέρα το αργότερο μέχρι ώρα.. στον προορισμό τους, χωρίς την καταβολή ποινικής ρήτρας ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των προσώπων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των χρηματαποστολών που αναλαμβάνει αυτός να μεταφέρει ή και έναντι παντός δικαιούχου για οποιαδήποτε και οποιασδήποτε μορφής αποζημιώσεις λόγω βλάβης υγείας, σωματικής ακεραιότητας ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης, λόγω θανατώσεως των προσώπων που εκτελούν τη μεταφορά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ατύχημα κλπ ΑΘΕΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΕΛΤΑ οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον ΑΝΑΔΟΧΟ όταν δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αναφέροντάς του τεκμηριωμένα συγκεκριμένες περιπτώσεις και γνωρίζοντάς του ότι αν δεν συμμορφωθεί άμεσα θα καταγγείλει τη Σύμβαση. Γενικά η Σύμβαση καταγγέλλεται σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: α) Δεν παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση. β) Δεν συμμορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με την ειδοποίηση του ΕΛΤΑ, αν τον καλεί να παύσει την παραμέληση ή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών του, η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο στην προσήκουσα και εκπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών. γ) Αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει τις εντολές του ΕΛΤΑ. δ) Εκχωρεί την εκτέλεση της Σύμβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια του ΕΛΤΑ. ε) Εμφανίζει νομική ανικανότητα που εμποδίζει την εκτέλεση της Σύμβασης. στ) Δεν παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις ή ασφάλεια και δεν είναι σε θέση πλέον να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 13

14 18.- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προβάλλει θέμα αναπροσαρμογής ή αναθεωρήσεως των συμφωνηθέντων τιμών. Ο ΕΛΤΑ δύναται να διακόψει με δήλωσή του προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ (αζημίως για τον ΕΛΤΑ) τη Σύμβαση ολικώς ή μερικώς για σπουδαίο λόγο. Η Δήλωση γίνεται τριάντα (30) ημέρες προ της ημερομηνίας διακοπής ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Κανένα από τα μέρη δεν θεωρείται ότι δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν η εκπλήρωση των ανάλογων υποχρεώσεων κωλύεται από περιστάσεις ανωτέρας βίας οι οποίες προέκυψαν μετά την ημερομηνία που καθίσταται ενεργός η Σύμβαση. Ο όρος ανωτέρα βία κατά την έννοια του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνει τις θεομηνίες, τις απεργίες τα «λοκ άουτ» και κάθε άλλη εργασιακή διατάραξη, τις εγκληματικές ενέργειες, τους κηρυγμένους και ακήρυχτους πολέμους, τους αποκλεισμούς, τις εξεγέρσεις, τις ταραχές, τις επιδημίες, τις κατολισθήσεις, τους σεισμούς, τις θύελλες, τους κεραυνούς, τις πλημμύρες, τις καθιζήσεις, τις πολιτικές ταραχές, τις εκρήξεις και κάθε άλλο παρόμοιο απρόβλεπτο γεγονός το οποίο δεν εξαρτάται των μερών και δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί όση επιμέλεια και να κατέβαλαν τα μέρη. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υπόκειται σε κατάπτωση της εγγύησης της καλής εκτέλεσης σε υποχρέωση αποζημίωσης εκ της Συμβάσεως ή σε καταγγελία της Σύμβασης λόγω αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων, εάν και στο βαθμό που η καθυστέρηση της εκτέλεσης ή οποιαδήποτε άλλη αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλεται σε ανωτέρα βία. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Για την επίλυση κάθε διαφοράς και διαφωνίας από τη Σύμβαση που αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται απ αυτήν, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Όλα τα εξώδικα, τα δικαστικά και κάθε είδους έγγραφα στα οποία περιλαμβάνονται και τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα, καθώς και εκείνα που απαιτούν αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στα Δικαστήρια, θα κοινοποιούνται νόμιμα στις Διευθύνσεις των συμβαλλομένων που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση μη εύρεσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στην εν λόγω διεύθυνση και εφόσον δεν έχει γνωστοποιήσει στον ΕΛΤΑ τη νέα διεύθυνση, ορίζεται σαν αντίκλητός του ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών στον οποίο θα κοινοποιούνται νόμιμα όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά την παραλαβή της παρούσας να μεταβεί στο Γραμματέα Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας του εκπροσώπου του και να αναλάβει τη δήλωση αυτή. Είναι αυτονόητο ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 14

15 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Υπηρεσία Ασφάλειας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 15

16 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1.- ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.- ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16

17 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα αφορά ειδικότερα την ασφαλή παραλαβή, μεταφορά και παράδοση χρηματαποστολών σε Καταστήματα & Μονάδες Διανομής του ΕΛΤΑ που περιγράφονται στους συνημμένους Αναλυτικούς Πίνακες Προσφοράς ανά Περιφέρεια (Παραρτήματα 1-6), με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες Μονάδες Ταχυδρομικού Έργου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους της παρούσας και τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι ανάγκες κάλυψης χρηματαποστολών σε ημερήσια βάση για το δίκτυο του ΕΛΤΑ, δεν είναι σταθερές αλλά αυξομειώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες, εκάστου Καταστήματος ή Μονάδας Διανομής. Τα Καταστήματα & οι Μονάδες Διανομής του Δικτύου του ΕΛΤΑ στις συγκεκριμένες Περιφέρειες, θα φροντίζουν και θα μεριμνούν ώστε οι παραγγελίες μεταφοράς χρηματαποστολών να προαναγγέλλονται από την προηγούμενη ημέρα, τηλεφωνικώς και γραπτώς με φαξ ή . Η προσέλευση των οχημάτων στις αρμόδιες Τράπεζες ή στα Κέντρα Χρηματεφοδιασμού του ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τις πάγιες εντολές για τον εφοδιασμό των Υπηρεσιακών Λειτουργιών, θα λαμβάνει χώρα από ώρας.. έως το πρωί και οι παραδόσεις στα αντίστοιχα Καταστήματα και Μονάδες Διανομής θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις.. Η αποσυμφόρηση των Καταστημάτων & των Μονάδων Διανομής θα διενεργείται μεταξύ των ωρών έως με τηλεφωνική και έγγραφη ειδοποίηση μας το αργότερο έως δύο ώρες νωρίτερα ή από την προηγούμενη και θα παραδίδονται σε Τράπεζες ή Κέντρα Χρηματεφοδιασμού ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει Καταστήματα σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 20% από τον μέσο μηνιαίο εφοδιασμό ή και να αντικαταστεί με άλλα ανά μήνα, χωρίς η εταιρεία να δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση ή χρέωση για την μείωση ή την αντικατάστασή τους. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παράλληλα με τις τακτικές προγραμματισμένες Χρηματαποστολές, να καλύψει τον ΕΛΤΑ και στις έκτακτες αυθημερόν εντολές εφοδιασμού ή αποσυμφόρησης που τυχόν θα προκύπτουν και οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιώνονται, εντός τριών ωρών από την σχετική ειδοποίηση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικούς σάκους ή φακέλους ασφαλείας και σφραγίδες μίας χρήσεως, για τη σφράγιση αυτών, μετά την τοποθέτηση των διακινούμενων χρηματοδεμάτων. Η ασφαλής περισυλλογή και μεταφορά των σάκων των χρηματαποστολών, γίνεται με ένστολο προσωπικό και Θωρακισμένα Αυτοκίνητα του Ανάδοχου, όπως προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο. Ο ανάδοχος σε όλα τα θωρακισμένα οχήματα του, οφείλει να διαθέτει, το ειδικό κιτίο ασφαλούς μεταφοράς πεζοδρόμιου smoke box. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε καθημερινή βάση, τον κατάλληλο και επαρκή αριθμό Θωρακισμένων Αυτοκινήτων, ο οποίος και θα έχει προβλεφθεί στην Σύμβασή του με την Ασφαλιστική Εταιρεία. 17

18 Κάθε φόρτωση από σημείο εφοδιασμού προς σημείο παράδοσης, θεωρείται ως μία (1) Χρηματαποστολή. Η παραλαβή των υπό μεταφορά αξιών, θα πραγματοποιείται από έναν εκ των ειδικά και εγγράφως Προσδιορισμένων Υπαλλήλων του Ανάδοχου, με την φυσική κατοχή τους και με την υπογραφή από τον παραδίδοντα και τον παραλαβόντα του ειδικά αριθμημένου εντύπου Δελτίο Μεταφοράς Αξιών, οπότε αρχίζει και η ευθύνη του Ανάδοχου. Στο εν λόγω Δελτίο, θα αναγράφεται η ακριβής ώρα Παράδοσης Παραλαβής των Αξιών, ο αριθμός σφραγίδας του σάκου, καθώς και το ποσόν που κατά δήλωση περιέχεται σ αυτόν. Πριν την παραπάνω παραλαβή, οι αξίες προς μεταφορά, θα έχουν τοποθετηθεί με μέριμνα του υπαλλήλου του ΕΛΤΑ σε ειδικό σάκο, ο οποίος θα σφραγίζεται με ειδική αριθμημένη πλαστική σφραγίδα μιας χρήσεως. Για την μεταφορά των σάκων ή φακέλων θα χρησιμοποιείται απαραίτητα το ειδικό κιτίο Ασφαλείας smoke box, και οι μεταφερόμενες αξίες δεν θα πρέπει ποτέ να υπερβαίνουν τα εκάστοτε ασφαλιστικά όρια, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με την φυσική παράδοση όλων των σάκων, που είχαν παραληφθεί, στον προσδιορισμένο τόπο προορισμού και την υπογραφή στο ειδικό Δελτίο του Παραλήπτη υπαλλήλου, παύει η οποιαδήποτε ευθύνη του Αναδόχου. Πριν την παραλαβή των αξιών, ο Παραλήπτης υπάλληλος του ΕΛΤΑ θα ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του Υπαλλήλου του Αναδόχου (ο οποίος θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως την Αστυνομική και Υπηρεσιακή ειδική Ταυτότητα του), το απαραβίαστο των σφραγίδων, την ακεραιότητα των σάκων και την αντιστοιχία Δελτίων και σάκων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης στην σφραγίδα ή τον σάκο, καθώς επίσης διορθώσεων ή μουντζούρων στον αριθμό της σφραγίδας του Δελτίου μεταφοράς (vaucher), τότε γίνεται καταμέτρηση του περιεχομένου του από τον Παραλήπτη υπάλληλο και τον υπάλληλο του Αναδόχου, συντάσσεται δε και συνυπογράφεται Πρακτικό με το αποτέλεσμα της καταμέτρησης. Εάν διαπιστωθεί έλλειμμα σε σχέση με την αναφερόμενη αξία του αντίστοιχου «Δελτίου Αξιών», ειδοποιούνται οι υπεύθυνοι του Αναδόχου, και του ΕΛΤΑ, μετά δε την εξέταση και έλεγχο όλων των στοιχείων και διαδικασιών και την διαπίστωση μη ευθύνης των υπαλλήλων του ΕΛΤΑ την ευθύνη αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει ανά Περιφέρεια, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ λίστα όλου του προσωπικού πληρωμάτων χρηματαποστολών με φωτογραφίες και δείγμα υπογραφής των υπαλλήλων καθώς επίσης και των οχημάτων χρηματαποστολών με τα όρια μεταφοράς κάθε οχήματος καθώς και τις μεταβολές εξοπλισμού του. 2.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ ( ,00 ) περίπου, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, για ορισμένα Καταστήματα και Μονάδες Διανομής ΕΛΤΑ της επικράτειας των Παραρτημάτων 1-6, με δυνατότητα επέκτασης σε Καταστήματα και Μονάδες Διανομής των περιοχών τους και δικαίωμα του ΕΛΤΑ να παρατείνει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που θα συνομολογηθούν για ένα (1) ακόμα έτος μετά τη λήξη τους, με μονομερή δήλωσή του προς τους παρέχοντες υπηρεσίες, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές. 18

19 3.- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο του έργου ή για μέρος του έργου (Περιφέρεια ή Νομός) που αναφέρονται στους Αναλυτικούς Πίνακες Προσφοράς (Παραρτήματα 1-6). 4.- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1- ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Εκτός της κατάθεσης των δικαιολογητικών που προβλέπονται για όλους τους διαγωνισμούς, θα πρέπει να κατατεθούν απαραίτητα και τα εξής: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης από τους Νόμους 2518/1997 και 3707/2008 Άδειας Λειτουργίας της Εταιρείας Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Έγκρισης Στολής της από την Επιτροπή του Υ.Ε.Θ.Α. - Το απασχολούμενο προσωπικό να διαθέτει την προβλεπόμενη από το Νόμο άδεια εργασίας. - Η Εταιρεία θα τηρεί τις Προδιαγραφές και Κανόνες Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του ΕΛΤΑ, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος όχλησης και παρεμπόδισης άλλων λειτουργιών Συστατικές επιστολές. Η μη προσκόμισή τους δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού Κατάλογο Πελατών (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, απασχολούμενο Προσωπικό). Ο ΕΛΤΑ, επιφυλάσσεται εάν επιθυμεί να κάνει ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων του Καταλόγου, ως και κάθε άλλου στοιχείου σχετικά με την Εταιρεία και την Διαγωγή του Προσωπικού της στους πελάτες αυτούς. Ο Κατάλογος αυτός, θα περιέχει τις εν Ενεργεία Συμβάσεις κατά την ημερομηνία της Διακήρυξης Νομίμως επικυρωμένα, αποσπάσματα Οικονομικών Καταστάσεων για τα τρία (3) προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΦΕΚ και Ισοζύγιο τελευταίου Οικονομικού Έτους, στην περίπτωση που δεν δημοσιεύθηκε ο τελευταίος Ισολογισμός) και να έχει παράσχει για το παραπάνω χρονικό διάστημα των τριών ετών, υπηρεσίες ασφαλείας και χρηματαποστολών κύκλου εργασιών συνολικού ύψους τουλάχιστον Πρόταση της Εταιρείας για την οργάνωση του Έργου των Χρηματαποστολών - Τεχνική Περιγραφή ως εξής : Γενική Οργάνωση Εταιρείας (Οργανόγραμμα, Αρμοδιότητες κ.λ.π.) Ειδική Οργάνωση Έργου (Οργανόγραμμα του Έργου Θέσεις Υπευθύνων κ.λ.π.) Οδηγοί και συνοδηγοί (Τυπικά και ουσιαστικά Προσόντα, Καθήκοντα) Υπεύθυνος Έργου (κατά τη διάρκεια του έργου - έλεγχος υλοποίησης Έργου) Εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο Έργο (Περιγραφή) Περιγραφή Εκπαίδευσης Απασχολουμένων κλπ Βεβαιώσεις Το Προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Έργο, το οποίο και θα πρέπει: - Να είναι Έλληνες Πολίτες με άριστη κατάσταση υγείας - Να κατέχει Άδεια Εργασίας Προσωπικού ασφαλείας (Ν. 2518/97 και Ν. 3707/2008). 19

20 - Να έχει εκπληρώσει τις Στρατιωτικές του Υποχρεώσεις. - Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. - Να έχει εκπαιδευθεί και εξειδικευθεί στα Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY) με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Εταιρεία SECURITY Υποδομές και εγκατάσταση σύμφωνα με το Πλαίσιο της απόφαση του συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( ) που υιοθετήθηκε από Σ.Ν.Π.Τ.Ε Αναλυτικό Πίνακα του στόλου των ιδιόκτητων θωρακισμένων αυτοκινήτων που διαθέτουν στο Δίκτυο ανά Γεωγραφικό Διαμέρισμα σύμφωνα με τις ανάγκες του ΕΛΤΑ. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει : - Τον αριθμό κυκλοφορίας του Αυτοκινήτου - Τον Οίκο Κατασκευής του (Μοντέλο) - Το έτος της Πρώτης Κυκλοφορίας του - Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφαλείας - Τα Ασφαλιστικά Όρια Πιστοποιητικό ISO της σειράς 9001/2000. Η μη προσκόμισή του δε συνιστά λόγο αποκλεισμού Άδεια Εκμετάλλευσης Ειδικού Ραδιοδικτύου ή άλλων τεχνικών μέσων για την επικοινωνία των Θωρακισμένων αυτοκινήτων με το Επιχειρησιακό της Κέντρο Αναλυτική περιγραφή των Ασφαλιστικών Εταιρειών Αντασφαλιστών με αναλυτική περιγραφή των Ασφαλιστικών Ορίων και καλύψεων ανά Θωρακισμένο Όχημα σάκο smoke box κίνδυνο πεζοδρομίου κλπ. Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν και θα κατατεθούν στον Φάκελο της Τεχνικής Περιγραφής Νομίμως επικυρωμένα, αποσπάσματα Οικονομικών Καταστάσεων για τα τρία (3) προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΦΕΚ και Ισοζύγιο τελευταίου Οικονομικού Έτους, στην περίπτωση που δεν δημοσιεύθηκε ο τελευταίος Ισολογισμός) και να έχει παράσχει για το παραπάνω χρονικό διάστημα των τριών ετών, υπηρεσίες ασφαλείας και χρηματαποστολών κύκλου εργασιών συνολικού ύψους τουλάχιστον Βεβαιώσεις άλλων φορέων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Τραπεζών κλπ, παρόμοιας δυναμικότητας με τις ζητούμενες υπηρεσίες μεταφοράς χρηματαποστολών. Απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις την τελευταία τριετία. 5.- ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται οπωσδήποτε εκτός από τα τιμολόγια και αναλυτικοί πίνακες του έργου ανά Περιφερειακή Δ/νση (ημερομηνία, σημείο χρηματαποστολής, τίμημα κλπ) στην Έδρα έκαστης Περιφέρειας και μετά τον έλεγχό τους θα διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Ασφάλειας ΕΛΤΑ, με την σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου. Η Υπηρεσία Ασφάλειας ΕΛΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου θα προωθεί τα τιμολόγια στη Διεύθυνση Οικονομικών για την πληρωμή της αναδόχου εταιρείας. 6.- ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο παρέχων υπηρεσίες εγγυάται να τηρεί εμπιστευτικά και απόρρητα μετά την λήξη ή λύση της Σύμβασης όλα τα στοιχεία που του παρέχονται από τον ΕΛΤΑ. 20

21 7.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα καταρτισθούν, ορίζεται για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής εκάστης σύμβασης. Ο ΕΛΤΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που θα συνομολογηθούν για ένα (1) ακόμα έτος μετά τη λήξη τους, με μονομερή δήλωσή του προς τους παρέχοντες υπηρεσίες, με τους ίδιους όρους και τα ίδιες τιμές. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΛΤΑ ο οποίος εντέλλεται και πιστοποιεί το Έργο. Η ύπαρξη ή όχι τέτοιων οδηγιών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του, που προκύπτουν από την Σύμβαση και ιδιαίτερα από την ευθύνη για τυχόν ζημιά τη οποία ήθελε υποστεί ο ΕΛΤΑ ή τρίτος από την πλημμελή εκτέλεση του έργου που ανατίθεται δυνάμει της παρούσας σε αυτόν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα Ασφαλείας για το Προσωπικό του και τους Τρίτους, να τηρεί δε όλες τις υφιστάμενες Αστυνομικές Διατάξεις και να διαθέτει όλα τα αναγκαία για την καλή εκτέλεση του Έργου μέσα, εργαλεία και υλικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς ή ζημίας που θα προκληθεί από υπαιτιότητα αυτού ή του Προσωπικού του στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του ΕΛΤΑ ή τρίτων κατά την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο θα συμβεί είτε σε προσωπικό του ΕΛΤΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο καθώς είτε στον Ανάδοχο ή στο Προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από αυτόν, και θα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του Προσωπικού του αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, Αστικά και Ποινικά. Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά και να εκπαιδεύει το προσωπικό του στην εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια όλων των πληροφοριών Ασφαλείας και διαδικασιών του ΕΛΤΑ. Το Προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου δεν θα τελεί σε σχέση ή οποιαδήποτε εξάρτηση υπηρεσιακή από τον ΕΛΤΑ παρά μόνο από τον Ανάδοχο που θα τυγχάνει ο μοναδικός Εργοδότης του ως άνω Προσωπικού. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του σε Υπεργολάβους χωρίς την γραπτή έγκριση του ΕΛΤΑ. Ο ΕΛΤΑ θα ζητά όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που προβλέπονται στην παρούσα και για τον/τους Υπεργολάβο/ους, προκειμένου να προβαίνει σε σχετικό έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Για μεμονωμένες περιπτώσεις κάλυψης του Δικτύου με Υπεργολάβους, θα πρέπει οι Υπεργολάβοι να έχουν συμπεριληφθεί στο Κύριο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του. 21

22 2.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος ευθύνεται, για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζημιά των μεταφερόμενων αξιών και όλο το χρονικό διάστημα, από την στιγμή που παρέλαβε μέχρι την στιγμή που παρέδωσε τις υπό μεταφορά αξίες και μέχρι τα όρια ανά είδος μεταφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Η εταιρία θα φέρει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για αποζημίωση τυχόν απολεσθέντων αξιών από την στιγμή της παραλαβής έως και την στιγμή παράδοσης αυτών στο εκάστοτε σημείο παράδοσης. Ο ΕΛΤΑ επίσης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε Ποινική και Αστική Ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση του Έργου (διάρκεια Χρηματαποστολών), τόσο στο Προσωπικό του Αναδόχου όσο και σε Τρίτα Πρόσωπα και αντικείμενα Τρίτων. Κάθε τέτοιου είδους Ευθύνη, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνη του, κάθε ζημιά φθορά ή βλάβη η οποία θα προέλθει από τον ίδιο ή από το Προσωπικό, που θα απασχολεί κατά την εκτέλεση του Έργου. Προς τούτο, οφείλει να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης με όριο αποζημίωσης κατά γεγονός (Σωματικές Βλάβες/Υλικές Ζημίες) & ανώτατο όριο συμβολαίου όχι μικρότερο από το ποσό των ευρώ Στο ασφαλιστήριο θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής όροι: o Συνασφαλιζόμενος: ΕΛΤΑ o Κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης με όριο αποζημίωσης κατ άτομο / γεγονός / ανώτατο όριο συμβολαίου όχι μικρότερο από το ποσό των o Κάλυψη διασταυρούμενης ευθύνης. Για την κάλυψη της Ευθύνης ο Ανάδοχος διατηρεί Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε Αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία. Επικυρωμένο Αντίγραφο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με αναλυτική περιγραφή των Ορίων ανά όχημα / σάκο- smoke box και πεζοδρόμιο, θα προσκομισθεί στον ΕΛΤΑ με την Ανάθεση, προκειμένου να αποτελέσει παράρτημα της σχετικής Σύμβασης. Επίσης, για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί φύλαξη χρηματικών ποσών, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διατηρεί θησαυροφυλάκια που να τηρούν όλους τους προβλεπόμενους όρους ασφαλείας και να καλύπτονται από Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για χρηματικό ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ ( ) ανά εγκατάσταση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί το Ασφαλιστήριο αυτό σε ισχύ, καθ όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στις εταιρείες του Ομίλου το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά ο ΕΛΤΑ χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική Εταιρεία της προτίμησής του, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργούν με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του ως πληρεξούσιος. Το κείμενο του ασφαλιστηρίου θα τύχει της προέγκρισης του ΕΛΤΑ. Σημειώνεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου δεν υποκαθιστά την ευθύνη του από τη σύμβαση, που θα υπογραφεί. Ο ανάδοχος ευθύνεται πρωτογενώς για κάθε ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στον ΕΛΤΑ ή και σε τρίτους. 22

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 26/11/2014 Κεντρική Υπηρεσία ΑΠ: 144712 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213-21.16.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 26/11/2014 Κεντρική Υπηρεσία ΑΠ: 144712 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213-21.16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 26/11/2014 Κεντρική Υπηρεσία ΑΠ: 144712 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213-21.16.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙΦ846914Υ-ΩΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α. Αιγάλεω, 13/5/2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΑΒ - 6 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καβάλα, 16/07/2014 Τέρμα Αργυροκάστρου- Παιδόπολη Αρ.διακ.: 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001738626 2013-11-26

13PROC001738626 2013-11-26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ 13PROC001738626 2013-11-26 Μυτιλήνη, 20.11.2013 Αρ. Πρωτ. 7090 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 984 56,ΣΤ.ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ηλεκτρονική Έκδοση του εντύπου (χωρίς εκτυπωτική διαδικασία) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα