ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 1/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 1/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Προμηθειών Κοζάνη Πληροφορίες: Kωστάκη Κ. ΤΗΛ./FAX: / Ταχ. Δ/νση: K.Mαματσίου 1 Τ.Κ.: ΚΟΖΑΝΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 1/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων με κωδικό CPV για τα Νοσοκομεία «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ώρα 11:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Νοσοκομείο «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

2 Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ) Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ) Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ) Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ) Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/ ) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/ ) άρθρο 238, εδάφιο 2, περίπτωση β. 2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 2.1.Την αρ. ΔΥ7/οικ.2480 Υπουργική Απόφαση περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 2.2. την αριθμ.δυ6α/γ.π./οικ.36932/ (ΦΕΚ 545/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2%

3 κατά την εξόφληση τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας» 2.3. Την υπ αριθ. 6588/ κοινή απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υγείας «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», έτους 2011, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ, τις λοιπές πηγές και το ΕΣΠΑ (Φ.Ε.Κ. Β 1650/ ) Την υπ αριθμ. 6881/ Aπόφαση της Ε.Π.Υ. περί οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και Την υπ' αριθ. 822/ Aπόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Την υπ' αριθ. 31/ Aπόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης, του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους με κωδικό CPV: «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,88 για το Νοσοκομείο Κοζάνης και για το Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας ,18 από το ΠΠΥΥ έτους 2012, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» από το ΠΠΥΥ έτους 2012, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» (Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,06 ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια του είδους με κωδικό CPV «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων», για τις ανάγκες των Νοσοκομείων «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔOΣΑΚΕΙΟ» Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» και ,18 ευρώ, για το Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 1. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών και προσδιορισμός των ποσοτήτων γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 3. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1292). 4. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

4 5. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14: Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 8. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 ο του παραρτήματος Β' μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 9. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 10. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 11. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Κοζάνης Πτολεμαϊδας. 12. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ TOY NOΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Αναλώσιμο υδραυλικό υλικό Γ. Νοσοκομείο "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΑΠΌ ΤΟ ΠΠΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ-ΜΕΤΡΑ ΤΕΜ-ΜΕΤΡΑ ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΧΜΚΟΥ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΧΜΚΟΥ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ Β.Ε ΧΑΛΚΟΥ Φ Β.Ε ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΥΣTOΛΙKA ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΥΣTOΛΙKA ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΥΣTOΛΙKA ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ15 Χ1/2'' 15 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ18 Χ1/2'' 15 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ22 Χ3/4'' 3 3 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ28 Χ1'' 2 2 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ15 Χ1/2'' 10 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ18 Χ1/2'' 10 5 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ18 Χ1/2'' 5 5 XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ

6 XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ ΚΟΛΛΗΣΗ XAΛΚOΥ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΛΑΙ ΓΕΡΜΑΝ 1 2 ΚΟΛΛΗΣΗ XAΛΚOΥ ΣΚΛΗΡΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΣΗΜ. 0,5 1 ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 2 10 ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 2 2 ΒΟΡΑΚΑΣ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 2 2 ΤΑΠΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΠΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ ΘΗΛ Φ20Χ1/ ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΘΗΛ Φ20Χ1/ ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΡΣ Φ20Χ1/ ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΓΙΑ Φ20) 30 1 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ ΘΗΛ Φ20Χ1/ ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20) 50 1 ΒΑΝΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20) 10 1 ΜΟΥΦΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20) 30 1 Β.Ε Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25) 25 1 ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΘΗΛ Φ25Χ3/4 6 1 ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΡΣ Φ25Χ3/4 6 1 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΓΙΑ Φ25) 10 1 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ ΘΗΛ Φ25Χ3/4 6 1 ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ ΘΗΛ Φ25Χ3/4 6 1 ΒΑΝΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25) 4 1 ΜΟΥΦΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25) 10 1 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ32) 10 1 ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ ΘΗΛ Φ32Χ1 6 1 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΓΙΑ Φ32) 10 1

7 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ ΘΗΛ Φ32Χ1 6 1 ΜΟΥΦΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ32) 10 1 ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΘΗΛ Φ32/1 6 1 ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΡΣ Φ32/1 6 1 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΥΛ Φ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ Φ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΥΛ Φ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ Φ ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 16 Χ ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1/2'' ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 3/4'' ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 6 5 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' 2 2 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' 2 2 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 2'' 1 2 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1/2'' ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 3/4'' ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 3 3 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1 1/4'' 2 2 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1 1/2'' 2 2 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 2'' 1 1 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1/2'' ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 3/4'' ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 3 3 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' 2 2 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' 2 2 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 2'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΝΙΠΕΛ 1/2Χ3/ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 3/4'' Χ 1/2'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 1/2'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 3/4'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4''Χ 1/2'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4''Χ 3/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 1/2'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 3/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 1'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 1''1/4 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1/2'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 3/4'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1'' 1 1

8 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1''1/4'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1''1/1'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 3/4'' Χ 1/2'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 1/2'' 3 3 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 3/4'' 5 5 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 1/2'' Χ 3/8'' 5 5 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1/2'' ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 3/4'' ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1'' 4 4 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 1/4'' 1 1 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 1/2'' 1 1 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 2'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1/2'' ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 3/4'' 10 5 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 5 2 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 2'' 1 1 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1/2'' ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 3/4'' ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1'' 6 6 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1'' 1/4'' 6 6 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1'' 1/2'' 6 6 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 2'' 3 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1/2'' ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 3/4'' ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 10 5 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/4'' 6 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/2'' 5 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 2'' 1 1 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1/2'' 6 15 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 3/4'' 6 6 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 5 5 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4'' 3 3 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2'' 2 2 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 2'' 1 2 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1/2'' 6 6 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 3/4'' 6 6 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 5 5 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4'' 3 3 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2'' 2 2 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 2'' 1 1 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1/2'' 6 15 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 3/4'' 6 6 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 2 2

9 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4'' 2 2 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2'' 2 2 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 2'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 3/4''Χ1/2'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1''Χ1/2'' 3 3 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1''Χ3/4'' 3 3 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' Χ 1/2'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' Χ 3/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' Χ 1'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 1/2'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 3/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 1'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 1'' 1/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1/2'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 3/4'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1'' 1/4'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1'' 1/2'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1/2'' 4 4 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 3/4'' 4 4 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 2 2 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 2'' 1 1 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1/2'' 9 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 3/4'' 9 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1'' 6 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1''1/4'' 9 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1''1/2'' 6 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 2'' 3 5 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1/2'' ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 3/4'' 10 5 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1'' 5 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1'' 1/4'' 4 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1'' 1/2'' 4 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 2'' 1 1 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2'' ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4'' 10 5 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1'' 5 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1'' 1/4'' 2 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1'' 1/2'' 2 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 2'' 1 1 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1/2'' ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 3/4'' 10 5

10 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 10 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/4'' 5 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/2'' 5 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 2'' 1 1 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1/2'' 8 5 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4'' 8 3 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1'' 3 3 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1'' 1/4'' 3 2 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1'' 1/2'' 2 2 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2'' 1 1 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 1/2'' ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2'' 3 4 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/8'' Χ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 20 5 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1/2'' 3 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 3/4'' 3 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1'' 2 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1'' 1/4'' 1 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1'' 1/2'' 1 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 2'' 2 4 ΜΙΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΘΑ 1/2'' Β.Τ ΜΙΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΘΘ 1/2'' Β.Τ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 3/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΧΑΡΑΚΙ ΣΙΦΩΝΙΟΥ Φ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 1/2'' 6 1 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 3/8'' 6ατμ Φ63 ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ 4 10 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 3/8'' 10ατμ Φ63 ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ 4 10 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 3/8'' 4 20 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1/2'' ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 3/4'' ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1'' 5 3 ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1/2'' 3 3 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 3/4'' 2 2 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1'' 1 1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1'' 1/4'' 1 1 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1/2'' 5 5 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 3/4'' 4 4 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1'' 2 2

11 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1'' 1/4'' 1 1 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1'' 1/2'' 1 1 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 2'' 1 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2'' ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 3/4'' 2 2 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΣΙΟΣ 1/2'' 7 7 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΣΙΟΣ 3/4'' 2 2 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΙΚΡΟΣ 1/ ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' 3 3 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4'' 3 3 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' 2 2 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' 1/4'' 1 1 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' 1/2'' 1 1 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 2'' 1 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 10mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 15mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 20mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 25mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 30mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 35mm 5 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 40mm 2 2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 45mm 2 2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 50mm 2 2 ΡΟΔΑΚΙ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΚΟΚΟΦΤΗ 1 1 ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ 5 5 ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΝΙΚΕΛ 1'' 1/4'' ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ (LAMAPLAST) 5 5 ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ (LAMAPLAST) 5 5 ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΝΤΟΥΣ 1.50m Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.30 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.40 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.50 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.60 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.70 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.80 Β.Τ ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 1/2'' Χ 3/8'' ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 3/4'' Χ 1/2'' ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 1'' Χ 1/2'' 3 3 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 1'' Χ 3/4'' 3 3 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1/2'' 5 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 3/4'' 5 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1'' 2 2 ΤΕΦΛΟΝ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ CLEAN ΔΥΟ ΠΟΔΟΣ 3 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΖ 15 30

12 ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΙΚΡΟ 2 1 ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟ 1 1 ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΑΛΟ 1 1 ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 2 2 ΚΑΝΑΒΙ 5 5 ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 8mm 2 10 ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 6mm 1 10 ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 10mm 1 10 ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 12mm 2 10 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280 ml ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 750 ml ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3 3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 2 5 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΣ 2 5 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝlΟΥ ΚΙΤΡΙΝΗ 8 5 ΒΡΥΣΗ ΚΗΠΟΥ 10 5 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΑΥΡΟ 16 Χ 2.5mm ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΑΥΡΟ 18 Χ 2.5mm ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΑΥΡΟ 22 Χ 3mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ. 18 Χ 2.5 mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛ. 18 Χ 2.5 mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣΕΝ. 22 Χ 3 mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ. 16 Χ 2.5 mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛ. 16 Χ 2.5 mm ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 3 3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2'' Β.Τ 7 7 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2'' Β.Τ 7 7 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 3/4'' Β.Τ 5 5 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1'' Β.Τ 3 3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1'' 1/4'' Β.Τ 2 2 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1'' 1/2'' Β.Τ 1 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2'' Β.Τ 1 1 ΣΠΙΡΑΛΩΤΟ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1'' 1/4'' Χ Φ ΣΠΙΡΑΛΩΤΟ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1'' 1/2'' Χ Φ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ FIORE 5 10 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΥΠΟΥ FIORE 5 5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ FIORE ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ 7 10 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FIORE ΠΟΜΟΛΟ (ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ) ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 3 3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ Φ20Χ12'' 5 5 ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ 5 5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Η ΜΠΛΕ 1/2'' 30 50

13 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Η ΜΠΛΕ 3/4'' ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΣΟΛΝΤΡΕΪ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΣΟΛΝΤΡΕΪ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΟΛΝΤΡΕΪ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΟΛΝΤΡΕΪ Φ ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΝΤΡΕΪ 6 1 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ32Χ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ

14 ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ40Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ50Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ50Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ75Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ75Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ75Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ100Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ100Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ100Χ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΚΟΛΛΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 1/4 Kgr 2 2 ΚΟΛΛΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 1/2 Kgr 2 2 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm 5 5

15 ΜΟΝΟ Φ50 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ DAL ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ DAL ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ lamaplast paloma ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ SPEK 10 1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 20 1 ΦΛΟΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΤΜΟΥ 5 5 ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 15 2 ΒΡΥΣΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΦΥΤΕΥΤΗ ΔΙΠΛΗ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 3/4'' ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΛΕΥΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑΣ 50 Χ ΝΙΠΤΗΡΑΣ 35 Χ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ 3 3 ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 70 Χ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΩΝ 55mm Χ 32mm ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΥΦΩΝlΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΥΦΩΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Φ ΛΑΣΤΙΧΑ 1/2'' ΛΑΣΤΙΧΑ 3/4'' ΛΑΣΤΙΧΑ 1'' ΛΑΣΤΙΧΑ 1'' 1/4'' ΛΑΣΤΙΧΑ 1 1/2'' ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 1/2'' ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 3/8'' ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 750 ml ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ 25 μικρα 10 ΕΚ ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ 25 μικρα 17,5 ΕΚ ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ 25 μικρα 25 ΕΚ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 1/2'' (spirovent) 1 1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (9bar) 1 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ) Φ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ) Φ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ) Φ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΜΑΦΛΕΞ ΦΛΟΓΗΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 1 1

16 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΙΝΟΧ 115mm 10 0 FAN COIL 6000 KCAL/H 1 3 FAN COIL KCAL/H 1 3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 3 ΣΩΜΑ ΙΙΙ 905 8Φ 1 2 ΣΩΜΑ VI 505 8Φ 1 6 ΣΩΜΑ VI Φ 1 3 ΣΩΜΑ ΙΙΙ Φ 1 3 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 3/4" ΑΤΜΟΥ 1 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 3/4" ΝΕΡΟΥ 1 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1" ΑΤΜΟΥ 1 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1" ΝΕΡΟΥ 1 5 ΑΞΟΝΑΚΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟΥ WC ΕΝΤΑΖΙΕΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 58 x ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R2 0,75 m ΑΚΡΑ ΘΗΛΥΚΟ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ) 0 3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R2 2 m ΑΚΡΑ ΘΗΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ) 0 3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R2 2 m ΑΚΡΑ ΘΗΛΥΚΟ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ) 0 3 ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 3/4" ΑΚΤΙΝΑΣ 8 ΕΩΣ 15 m 0 5 ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1/2" ΑΚΤΙΝΑΣ 8 ΕΩΣ 15 m 0 5 ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 2 2 ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ 2 2 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ70ΜΜ 50 1 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10Χ70ΜΜ 20 1 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10Χ100ΜΜ 20 1 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10Χ180ΜΜ 10 1 ΣΥΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Β.Τ 5 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 0,75 60 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 1,00 60 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 2,00 60 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 2,50 45 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,00 60 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,00 45 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6,00 60 S 1 1 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 5 1 Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ εκτίμηση των αναγκών των Νοσοκομείων, με βάση την

17 κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1o Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 1. Οι Έλληνες πολίτες: α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α, - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, - είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, προσδιορίζοντάς το σαφώς, κατά τόπο και ειδική αρμοδιότητα, εφόσον υπάρχει (π.χ. Επιμελητήριο Πιερίας, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.) και - η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

18 Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται στο Νοσοκομείο από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αυτή αποδεικνύεται, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία (άρθρο 10 παρ. 3 Κ.Δ.Δ.) ή με αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης κ.ο.κ. Είναι ευνόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά πρέπει να περιέρχεται στο Νοσοκομείο έως τη λήξη της οριζόμενης με τη διακήρυξη προθεσμίας. β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. γ. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής. δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2. Οι αλλοδαποί: α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.β. β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. γ. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής. δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1.στ, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα.. 3. Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: α. Όλα τα ανωτέρω δικαιoλoγητικά των παραγράφων A.1 και Α.2, κατά περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι: i) Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

19 προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. ii) Ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου των Α.Ε., υπογράφονται δε μόνον από αυτούς. β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου. ii) Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. iv) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

20 4. Οι Συνεταιρισμοί: Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1, Α.2 και A.3. Διευκρινίζεται ότι α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, ενώ, β) ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, αφορούν το πρόσωπο του ιδίου. 5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 7. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. Β. Χωριστό σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικεία θέση των άρθρων 3 ου και 5 ου του παρόντος παραρτήματος καθώς και των παραρτημάτων Α και Γ. Γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικεία θέση των άρθρων 3 ου και 6 ου του παρόντος παραρτήματος. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

21 Τεχνική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1)Αντίγραφο Οικονομική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1)Αντίγραφο και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. Άρθρο 2o Προσφορά ενώσεων προμηθευτών Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Άρθρο 3o Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών 3.1. Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετάσχουν στov διαγωνισμό πρέπει vα υποβάλουν εμπροθέσμως την πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη 3.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν Οι προσφορές θα υπoβάλλovται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ Τα στοιχεία του απoστoλέα Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται:

22 Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται: α. i) Δήλωση ότι όλα τα μέρη του προσφερόμενου υλικού είναι καινούργια και αμεταχείριστα. ii) Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, καθώς και για το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού. β. Όσον αφορά τα προσφερόμενα είδη: i) Τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις του υλικού, η αυθεντικότητα των οποίων να μπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή. ii) Υπεύθυνη δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν, καθώς και για την αποδοχή, έναντι του προμηθευτή, από τον τυχόν τρίτο κατασκευαστή του υλικού, της υποχρέωσης για εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 5.2 και 5.3 του παρόντος παραρτήματος. iii) Πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, με τα οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των προϊόντων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα απαιτούνται στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος. γ. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO 9001 ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. Ως προς ό,τι αφορά τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης των προσφερόμενων ειδών, ο προμηθευτής θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς αυτές, εφόσον διαθέτει βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β 32/ ). δ. καθώς και ότι άλλο απαιτείται από τα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

23 α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007) Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη Γίνονται δεκτές προσφορές ανά είδος (να αναγράφεται η περιγραφή και ο Α/Α του είδους) Οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης δειγμάτων αν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. Άρθρο 4ο Χρόνος ισχύος προσφορών 4.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

24 Άρθρο 5o Προσφερόμενα είδη Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους 5.1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται vα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Πρoσφoρά στην oπoία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 5.2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 118/ Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/ », όπως τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΦΕΚ Β 2198/ ) Άρθρο 6o Πρoσφερόμεvη τιμή 6.1. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ ( ), ανά προσφερόμενο είδος, για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο, και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α.) Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος

25 ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά Πρoσφoρές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ αυτές σχέση του ευρώ προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: - Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. - Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή ανά είδος Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της πρoσφoράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αvτιτίμoυ για τα είδη που θα προμηθεύσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της πρoσφoράς του Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Άρθρο 7o Αξιολόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισμoύ 7.1. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωvισμoύ είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ανά είδος Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαπραγμάτευση με τον αναδειχθέντα μειοδότη ή να απορρίψει προσφορές εφόσον διαπιστωθεί ότι οι χαμηλότερες προσφερόμενες τιμές δεν είναι συμφέρουσες με βάση συγκριτικά στοιχεία (Παρατηρητήριο τιμών, τιμών νοσοκομείων, κλπ) κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 8o Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 8.1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Η κατακύρωση δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό α) για μεγαλύτερη ποσότητα, το 30% της προϋπολογισθείσας αξίας των προς προμήθεια ειδών και β) για μικρό-

26 τερη ποσότητα, το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ, ε, στ και ζ του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 9o Κατάρτιση της σύμβασης Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ αυτόν. Άρθρο 10o Χρόνος ισχύος της σύμβασης Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης μονομερώς με απόφαση του Δ.Σ. Των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Κοζάνης- Πτολεμαΐδας. Παράταση πέραν του χρόνου αυτού προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, με τις εξής όμως προϋποθέσεις : η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προκύπτει από τη σύμβαση κατ αναλογία. H δαπάνη για την προμήθεια του είδους θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου Κοζάνης. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την ΕΠΥ ή άλλη αρμόδια Αρχή, ΥΠΕ ή νοσοκομείο, η οποία θα αφορά και το Γ.Ν. Κοζάνης.

27 Άρθρο 11o Παράδοση - Παραλαβή Τα ζητούμενα υλικά πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/και τη σύμβαση, καθώς και τον κωδικό GMDN. Άρθρο 12o Πληρωμή Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών υγείας, παρακρατείται ποσοσστό 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε είδους παρακρατήσεων υπέρ τρίτων, υπέρ του ειδικού κωδικού «Κεφάλαιο Κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης»

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Προμηθειών Κοζάνη 2-07-2014 Πληροφορίες: Kωστάκη Κ. ΤΗΛ./FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ34690ΒΥ-5ΦΒ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΜΨ4690ΒΥ-ΔΝΨ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 11 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β43Ι4690ΒΥ-ΖΟΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 003/2013

Αριθμός Διακήρυξης 003/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιου τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Δημόσιου τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: Β4ΣΞ4690ΒΥ-1ΧΝ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά 14.11.2012

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001817737 2014-01-03

14PROC001817737 2014-01-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γιαννιτσά: 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 30/2013 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.12786 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 9 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Απόστολος Τοπολίγκας Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης)

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη: 26-06-2014 Οικονοµικό Τµήµα/Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/Γραφείο Προμηθειών 08.07.2013 Πληροφορίες: Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 9ΠΕ/2015

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 9ΠΕ/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320584,537

Διαβάστε περισσότερα

18/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ

18/5/2015 ΗΜΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320587,

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Απόστολος Τοπολίγκας Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320584,537

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr

Τηλ.:2313320584,537 Fax 2310252487 e-mail:elazaridou@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Λαζαρίδου Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320584,537

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002136848 2014-06-30

14PROC002136848 2014-06-30 : 81INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.30 14:26:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 14PROC002136848 2014-06-30

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 09-07-2010 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915590 2015-07-16

15PROC002915590 2015-07-16 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ : 1INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.:2313320568, Fax 2310252487 e-mail:pedy.dooy@3ype.gr

Τηλ.:2313320568, Fax 2310252487 e-mail:pedy.dooy@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΤΙ ΙΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΝΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ (ΜΚΕ ΝΙΣ) /ΝΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΡΓΝΩΣΗΣ ΚΙ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΦΕΙ ΠΡΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Παππάς Ζήσης ριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ.:2313320568, Fax 2310252487

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2009 Σελίδα 1 από 50 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών για τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947858 2015-07-31

15PROC002947858 2015-07-31 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χαρτιού και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 10098/2010. Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια. ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ προϋπολογισμού 45.000 με ΦΠΑ.

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 10098/2010. Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια. ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ προϋπολογισμού 45.000 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 21-07-2010 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 76/10

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 76/10 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2015 ΤΟΥ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2015 ΤΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.03 15:03:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ9Ρ4690ΒΣ-5ΨΔ ΕΛΛHΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΔΙΟΙΚΗΣΗ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα