ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2014"

Transcript

1 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Α.Π ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης Τηλέφωνο: Φαξ: Προς: 1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β) Δ/νσεις Διοίκησης 2) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2014 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2014». Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προτάσεων με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 814/2000 από πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά δράσεις ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης) που θα υλοποιηθούν μεταξύ της 1ης Απριλίου 2014 έως και της 31 ης Μαρτίου Ως δράση ενημέρωσης νοείται κάθε αυτοτελής και συνεκτική ενημερωτική εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται με βάση ενιαίο προϋπολογισμό. Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σε μια τέτοια εκδήλωση μπορούν να κυμαίνονται από ένα απλό συνέδριο έως μια πλήρη ενημερωτική εκστρατεία που καλύπτει διάφορα είδη δραστηριοτήτων δημόσιας ενημέρωσης/επικοινωνίας. 1. Προτεραιότητες και στόχοι για τις δράσεις του 2014 Για τους πολίτες, προτεραιότητα θα δίνεται σε γενικά θέματα σχετικά με την ΚΓΠ, τα οποία θα επικεντρώνονται σε τρεις βασικές συνιστώσες της: την ασφάλεια των τροφίμων, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων μας και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μας. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση μεγάλης μερίδας της κοινωνίας σχετικά με τα βασικά θέματα της αναθεωρημένης ΚΑΠ. Για τους αγροτικούς φορείς, οι δράσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίως στην εφαρμογή των νέων μέτρων που εισήγαγε 1

2 η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, όπως η σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων, ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός των ενισχύσεων, η πολλαπλή συμμόρφωση, τα ειδικά μέτρα στήριξης για ορισμένους τύπους παραγωγής, η στήριξη για τους νέους γεωργούς και τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι μηχανισμοί στήριξης της αγοράς, οι οργανώσεις παραγωγών και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, η ανάπτυξη βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, η διαχείριση των κινδύνων, τα συστήματα ασφάλισης-εσόδων, η πρόσβαση σε συστήματα ποιότητας, όπως ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ (δράσεις που στοχεύουν τους παραγωγούς, ιδίως στα κράτη μέλη με χαμηλό ποσοστό καταχώρισης), η καινοτομία και η αναδιάρθρωση, ο εκσυγχρονισμός και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και άλλα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ή τα συστήματα παροχής γεωργικών συμβουλών. 2. Τύποι δράσεων ενημέρωσης Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, δύο είδη ολοκληρωμένων δράσεων δημόσιας επικοινωνίας είναι επιλέξιμα: Σε εθνικό επίπεδο (δράσεις με αντίκτυπο μόνο σε περιφερειακό επίπεδο δεν είναι επιλέξιμες). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο (σε διάφορα κράτη μέλη). Οι δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν αρκετές δραστηριότητες επικοινωνίας ή τα μέσα που αναφέρονται παρακάτω (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός): Παραγωγή και διανομή πολυμέσων ή οπτικοακουστικού υλικού. Παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού (δημοσιεύσεις, αφίσες, κτλ.). Δημιουργία διαδικτυακού μέσου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εκδηλώσεις που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες. Εκδηλώσεις του τύπου «αγρόκτημα στην πόλη» που βοηθούν να εξηγηθεί η σημασία της γεωργίας στον αστικό πληθυσμό. Εκδηλώσεις του τύπου «ημέρες γνωριμίας» με σκοπό να γίνει γνωστός στους πολίτες ο ρόλος της γεωργίας. Σταθερές ή κινητές εκθέσεις ή κέντρα πληροφόρησης. Εκτός των ανωτέρω, επιδοτούνται και δράσεις εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Μια δράση ενημέρωσης θεωρείται ότι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2208/2002, όταν πληροί τους ακόλουθους όρους: η δράση υλοποιείται σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της ΕΕ 2

3 η δράση ενημέρωσης προτείνεται από ένα καθιερωμένο δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή έχει ως στόχο τη δημιουργία και/ή την ανάπτυξη ενός τέτοιου ευρωπαϊκού δικτύου η δράση περιλαμβάνει σχέδιο διάδοσης που διασφαλίζει τη διάδοση των πληροφοριών τουλάχιστον στο 5 % του κοινού-στόχου της δράσης (ευρύ κοινό και/ή αγροτικούς παράγοντες) σε κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων δικαιούχων. 3. Ομάδες-στόχοι Το ευρύ κοινό (με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους των αστικών περιοχών) και οι κυριότεροι αγροτικοί φορείς. Ο αντίκτυπος της δράσης θα αξιολογηθεί ανάλογα με το είδος της δράσης και το είδος του κοινού στο οποίο απευθύνεται. 4. Προϋπολογισμός Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις δράσεις ενημέρωσης που θα υλοποιηθούν βάσει της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται μεταξύ των αιτήσεων που απέσπασαν την υψηλότερη βαθμολογία από την επιτροπή αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και πληρούν όλα τα κριτήρια επιλογής, αποκλεισμού και επιλεξιμότητας. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το συνολικό ποσό που μπορεί να χορηγηθεί, εάν η ποιότητα των προτάσεων δεν θεωρηθεί ικανοποιητική. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που ζητείται από την Επιτροπή πρέπει να ανέρχεται μεταξύ και ευρώ ανά συμφωνία επιχορήγησης που καλύπτει δράσεις ενημέρωσης Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης θα είναι το 50% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών. Για δράσεις ενημέρωσης εξαιρετικού ενδιαφέροντος (βλ. σημείο 2) και, εάν το ζητήσει ο αιτών στην αίτησή του, το ποσοστό της συνεισφοράς της Επιτροπής μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό έως και 75% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών. Κατά συνέπεια, μέρος των συνολικών επιλέξιμων δαπανών που εγγράφονται στον προσωρινό προϋπολογισμό πρέπει να χρηματοδοτείται από άλλες πηγές εκτός της κοινοτικής επιχορήγησης. 5. Κριτήρια αξιολόγησης Τα διάφορα μέσα επικοινωνίας και οι δραστηριότητες πρέπει να διασυνδέονται, να είναι σαφή ως προς τη θεωρητική τους προσέγγιση και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Θα πρέπει επίσης να έχουν σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να μετρηθεί με εξωτερικούς και εσωτερικούς αντικειμενικά επαληθεύσιμους δείκτες, οι οποίοι πρέπει να εκπονηθούν βάσει κριτηρίων SMART (ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί και χρονικά προσδιορισμένοι). Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 3

4 τη συνάφεια της δράσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της σε σχέση με τα θέματα και τις ομάδες-στόχους που αναφέρονται στο σημείο 2 της πρόσκλησης (10 μονάδες) την αποτελεσματικότητα, την ορθολογικότητα και τη συνεκτικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και της οργάνωσης (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, του προγράμματος και της πιθανής συμμετοχής ενός ευρωπαϊκού δικτύου) (20 μονάδες εκ των οποίων οι 5 για τη συμμετοχή του δικτύου) την καταλληλότητα και την ποιότητα των μέσων υλοποίησης και των πόρων που διατίθενται σε σχέση με τους στόχους που προβλέπονται (ιδίως από την άποψη της σχέσης κόστους- αποτελέσματος) (10 μονάδες) τη γεωγραφική κάλυψη της δράσης (ο αριθμός των περιφερειών στην περίπτωση των δράσεων εθνικής εμβέλειας ή ο αριθμός των χωρών στις περιπτώσεις των δράσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας) (15 μονάδες) την καινοτομία της δράσης και τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται (10 μονάδες) τον αντίκτυπο και τη διάδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (ομάδες-στόχοι, αριθμός των άμεσων και έμμεσων δικαιούχων, αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα) (15 μονάδες) τη δυνατότητα μεταβίβασης και τη βιωσιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένης της πιθανής συμμετοχής ενός ευρωπαϊκού δικτύου) (10 μονάδες) την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση που προτείνεται και τις δραστηριότητες παρακολούθησης που προβλέπονται στην πρόταση (10 μονάδες). Μόνο οι αιτήσεις που απέσπασαν συνολικά 60 τουλάχιστον μονάδες επί συνόλου 100 διαθέσιμων μονάδων κατά τη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης γίνονται δεκτές στην επόμενη φάση. Ωστόσο, το γεγονός ότι έλαβε 60 επί συνόλου 100 διαθέσιμων μονάδων δεν εγγυάται ότι η δράση ενημέρωσης θα λάβει επιχορήγηση. Η Επιτροπή μπορεί να αυξήσει την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία ανάλογα με τον αριθμό επιτυχών αιτήσεων και τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού. 6. Κριτήρια επιλογής Για να τεκμηριώσουν την τεχνική τους ικανότητα, οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και τα κατάλληλα προσόντα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης. Για τον σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: βιογραφικό σημείωμα ή περιγραφή του προφίλ των προσώπων που θα αναλάβουν τη διαχείριση και την υλοποίηση της δράσης εκθέσεις δραστηριοτήτων των οργανισμών κατάλογο προηγούμενων έργων και δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και συνδέονται με τον τομέα πολιτικής της πρόσκλησης 4

5 υποβολής προτάσεων ή με τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν Για να τεκμηριώσουν τη χρηματοοικονομική τους ικανότητα οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους καθ όλη την περίοδο υλοποίησης της επιδοτούμενης δράσης ή του οικονομικού έτους της επιδότησης, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότησή της. Η οικονομική ικανότητα των υποψηφίων θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση: μια υπεύθυνη δήλωση και ισολογισμό και λογαριασμό κερδών και ζημιών του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο οι λογαριασμοί έχουν κλείσει. Η επαλήθευση της οικονομικής ικανότητας δεν εφαρμόζεται στους δημόσιους φορείς. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω έγγραφα δεν θα πρέπει να υποβάλλονται, εφόσον ο αιτών είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου. 7. Κριτήρια επιλεξιμότητας α) Κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν τον αιτούντα: Ο αιτών (και οι συνδεδεμένες οντότητές του, εάν υπάρχουν) είναι νομικό πρόσωπο νόμιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος τουλάχιστον από διετίας κατά την υποβολή της πρότασης. Αυτό αναφέρεται ρητώς στην αίτηση και στα συμπληρωματικά έγγραφα. Παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών: μη κερδοσκοπική οργάνωση (ιδιωτική ή δημόσια), δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές), ευρωπαϊκές ενώσεις, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες (για παράδειγμα, εταιρείες επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης). β) Κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν τις δαπάνες: β1) Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που όντως έχουν πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο και πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της δράσης η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών θα αρχίσει όπως ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης. Εάν ο δικαιούχος μπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της δράσης πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, 5

6 οι δαπάνες μπορούν να εγκριθούν πριν δοθεί η επιχορήγηση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η περίοδος επιλεξιμότητας να αρχίσει πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης να εμφαίνονται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό της δράσης να είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της δράσης ενημέρωσης που αποτελεί το αντικείμενο της επιχορήγησης να είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, ιδίως δε να είναι καταχωρισμένες στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου και να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος και σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης του δικαιούχου να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής και κοινωνικής νομοθεσίας να είναι εύλογες, δικαιολογημένες και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομία και την αποδοτικότητα. β2) Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες (συγχρηματοδότηση 50 % ή 75 %) Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι οι δαπάνες οι οποίες, τηρουμένων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται παραπάνω, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ειδικές δαπάνες της δράσης, άμεσα συνδεόμενες με την υλοποίησή της και δυνάμενες να καταλογισθούν άμεσα σε αυτήν, ως: δαπάνες προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας με τον αιτούντα ή ισότιμης πράξης διορισμού και είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πραγματικοί μισθοί πλέον εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων νομοθετικά προβλεπόμενων δαπανών που περιλαμβάνονται στις αποδοχές, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τη συνήθη μισθολογική πολιτική του δικαιούχου. Οι δαπάνες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων, ανεξαρτήτως της φύσεως των συμβάσεων, εφόσον καταβάλλονται τακτικά, κάθε φορά που απαιτείται το ίδιο είδος εργασίας ή εμπειρογνωμοσύνης, ανεξαρτήτως της πηγής της χρησιμοποιούμενης χρηματοδότησης έξοδα ταξιδίου (για συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εναρκτήριων συναντήσεων κατά περίπτωση, συνέδρια κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με τις συνήθεις πρακτικές του δικαιούχου για τα ταξίδια οι δαπάνες που απορρέουν από άλλες συμβάσεις υλοποίησης που έχει συνάψει ο δικαιούχος για τις ανάγκες εκτέλεσης της δράσεις, αρκεί να τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στη συμφωνία επιχορήγησης δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από απαιτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της δράσης (διάδοση πληροφοριών, ειδική αξιολόγηση της δράσης, μεταφράσεις, αναπαραγωγή) 6

7 β3) Επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα) Ένα κατ αποκοπή ποσό της τάξης του 7 % των συνολικών άμεσων επιλέξιμων δαπανών της δράσης, είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο έμμεσων δαπανών, εκφράζοντας τις γενικές διοικητικές δαπάνες του δικαιούχου, οι οποίες είναι σχετικές με τη δράση. β4) Οι ακόλουθες δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιμες: οι συνεισφορές σε είδος, οι δαπάνες προμήθειας νέου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού, οι δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού, οι δαπάνες που δεν έχουν προβλεφθεί στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ο ΦΠΑ, εκτός εάν ο δικαιούχος αποδείξει ότι δεν δύναται να τον ανακτήσει βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Ωστόσο, ο ΦΠΑ που καταβάλλεται από φορείς δημοσίου δικαίου δεν είναι επιλέξιμος, η απόδοση κεφαλαίου, τα χρέη και οι δαπάνες εξυπηρέτησης χρεών, οι προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες ή χρέη, οι χρεωστικοί τόκοι, τα επισφαλή χρέη, οι δαπάνες μιας μεταβίβασης της Επιτροπής που χρεώνονται από την τράπεζα στον δικαιούχο, οι συναλλαγματικές απώλειες, οι δαπάνες που δηλώνονται από τον δικαιούχο και καλύπτονται από άλλη δράση ή πρόγραμμα εργασίας που λαμβάνει επιχορήγηση από την ΕΕ, οι υπέρμετρες ή άσκοπες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις της ΕΕ δεν μπορούν να έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραγωγή κέρδους στο πλαίσιο της δράσης του δικαιούχου. Ως κέρδος ορίζεται το πλεόνασμα των εσόδων σε σχέση με τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποίησε ο δικαιούχος, κατά την υποβολή της αίτησης για την καταβολή του υπολοίπου. Από την άποψη αυτή, όταν υπάρχει κέρδος, η Επιτροπή δικαιούται να ανακτήσει το ποσοστό του κέρδους που αντιστοιχεί στη συνεισφορά της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο για την υλοποίηση της δράσης. 8. Προθεσμία και υποβολή αιτήσεων Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2013 (η ταχυδρομική σφραγίδα στο φάκελο αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής) στην ακόλουθη διεύθυνση: 7

8 European Commission Unit AGRI. K.1. Call for proposals 2013/C 264/09 To the attention of Angela Filote L130 4/ Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται γραπτώς και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα έντυπα αίτησης και προϋπολογισμού που διατίθενται στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: measures/ Οι αιτήσεις πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων, οι αιτούντες παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στα αγγλικά ή γαλλικά ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να συμπεριλάβουν τουλάχιστον μια μετάφραση στα αγγλικά ή στα γαλλικά της λεπτομερούς περιγραφής της πρότασης. Το παραδεκτό των αιτήσεων θα αξιολογηθεί με βάση την έντυπη έκδοση, παρ όλα αυτά, και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, οι αιτούντες καλούνται επίσης να στείλουν ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (και ΟΧΙ στο ec.europa.eu). Η προθεσμία για την υποβολή του ηλεκτρονικού αντιγράφου είναι η 15η Νοεμβρίου 2013 στις 24:00, ώρα Βρυξελλών. 9. Περισσότερες πληροφορίες Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, αναλυτικές οδηγίες για τους υποψηφίους σχετικά με τα έντυπα υποβολής αιτήσεων αλλά και επιχορηγούμενες δράσεις προηγούμενων ετών διατίθενται στην εξής ιστοσελίδα του προγράμματος: Ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορούν να αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Η προθεσμία για την υποβολή των ερωτήσεων είναι η 8η Νοεμβρίου 2013 στις 24:00, ώρα Βρυξελλών. 8

9 Ερωτήσεις και απαντήσεις που ενδέχεται να ενδιαφέρουν και άλλους υποψηφίους θα δημοσιευθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.. H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων 2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Βύρωνος 29, Τ.Κ Αθήνα 3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ Άνω Λιόσια 4) ΠΕΔ της Χώρας 5) Κ.Ε.Δ.Ε. Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, Αθήνα 6) Ε.Ν.Π.Ε. Μεσογείων 15, Αθήνα 7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.), Μυλλέρου 73-77, ΑΘΗΝΑ 8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), Χαριλάου Τρικούπη 6-10 (1ος όρ.), Αθήνα 9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Βας.Σοφίας 2, Αθήνα (α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη (β) Επικεφαλή Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, κα Κ. Σόκολη 10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Λεωφ. Αμαλίας 8, Αθήνα (α) Προϊστάμενο και επικεφαλή του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο (β) Αναπληρωτή επικεφαλή του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κας Μ. Παπακωνσταντίνου) - Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 9

10 - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα - Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών -Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- Ενημερώσεις- Ανακοινώσεις) -Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α) Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς (β) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 10

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] EUROPEAN COMMISSION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A REPRESENTATION IN CYPRUS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] Η

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 33466

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 33466 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Ορισμοί... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ares(2014)2316563 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ιεύθυνση B. Πολυμερείς σχέσεις πολιτικής ποιότητας B.5. Προώθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκές Συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32981

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32981 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή του Προγράμματος... 4 2. Επιλέξιμοι Υποψήφιοι...

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μια Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μια Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Α.Π. 2897

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 Α.Π. 2897 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση αποποίησης ευθύνης Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή συνδρομής στους αιτούντες χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποστέλλεται μόνο Ηλεκτρονικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143 Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 ΠΡΟΣ: Δήμους και Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα