ΜΕ ΦΑΞ & Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης Τηλέφωνο: Φαξ: Προς: 1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων β) Δ/νσεις Διοίκησης 2) Δήμους της Χώρας ΘΕΜΑ: Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, Γενικά Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ΕΕ συνίσταται στη μετατροπή των ευρωπαϊκών πόλεων σε έξυπνους και βιώσιμους τόπους διαβίωσης. Για το λόγο αυτό, με την ανακοίνωση «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας (ΕΣΚ)» 1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε το 2012 πρωτοβουλία για μία ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με στόχο την κοινή αξιοποίηση πόρων, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την ολοκλήρωση των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις πόλεις. Η Επιτροπή πρότεινε μία σύμπραξη που θα καθοδηγείται από τη βιομηχανία σε συνεργασία με τις πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες αφορά την επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις. Η δημιουργία ισότιμων συμπράξεων μεταξύ πόλεων και εταιρειών με συνδυασμένες δράσεις στους τομείς των ΤΠΕ, της ενέργειας και της κινητικότητας θα οδηγήσει σε έργα που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινή μας ζωή. Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα διευκολύνει, στις πόλεις, την είσοδο στην αγορά των καινοτόμων λύσεων αιχμής, οι οποίες βασίζονται σε ολοκληρωμένες ενεργειακές και μεταφορικές τεχνολογίες και υποστηρίζονται από τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Ένας μακροπρόθεσμος στόχος είναι να προταθούν και να διαδοθούν, στο πλαίσιο της σύμπραξης καινοτομίας «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες» ("Smart Cities and Communities" SCC), έως το 2020 τουλάχιστον 20 σημαντικές 1 Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας» C(2012) 4701 τελικό. 1

2 καινοτόμες λύσεις, οι οποίες να συνδυάζουν ενεργειακές και μεταφορικές τεχνολογίες και ΤΠΕ. Φέρνοντας σε επαφή τοπικές αρχές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους κοινοτήτων, η σύμπραξη προσφέρει ένα φόρουμ όπου οι διάφοροι συμμετέχοντες μπορούν να προτείνουν, να επεξεργαστούν και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και στη συνέχεια να τις κάνουν πράξη. Η ΕΣΚ για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στις βιώσιμες γειτονιές και στο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, καθώς και στις ολοκληρωμένες υποδομές και διαδικασίες στους τομείς ενέργειας, ΤΠΕ και μεταφορών. Οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά έχουν και πολλές παρόμοιες ανάγκες που μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα μέσω μιας κοινής προσέγγισης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπορεί η σύμπραξη να προσδώσει προστιθέμενη αξία. Στο πλαίσιο της σύμπραξης προβλέπονται επίσης δράσεις για ενίσχυση της θέσης του πολίτη και ενθάρρυνση της συμμετοχής του στα κοινά, καθώς και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών μοντέλων που θα συμβάλουν στην ευρεία διάδοση και ανάπτυξη λύσεων υπέρ των έξυπνων πόλεων. Τα «έργα-φάροι» (light house projects) αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο της σύμπραξης «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες» (ΕΠΚ) και περιλαμβάνουν στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων από τους τρεις τομείς, οι οποίες δραστηριοποιούνται με γνώμονα την καινοτομία πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα. Στο πλαίσιο των έργων πρέπει να συναφθούν ισχυρές σχέσεις με τους τοπικούς ηγέτες και τις δημοτικές αρχές, ώστε να επιτευχθεί η ισχυρή υποστήριξη που είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων. Τα έργα-φάροι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από διάφορες πηγές, ήτοι από ενωσιακή, εθνική και περιφερειακή χρηματοδότηση και από ιδιωτικές επενδύσεις. Για τις δραστηριότητες κάθε έργου καθορίζονται δείκτες, οι οποίοι σχετίζονται με τις ενωσιακές προτεραιότητες και τις κεντρικές προκλήσεις στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των ΤΠΕ, όπως είναι π.χ. οι περιβαλλοντικές επιδόσεις και η ενεργειακή απόδοση των πόλεων, το ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας, η κοινή χρήση υποδομών κ.λπ.. Ο βαθμός φιλοδοξίας των στόχων για τους μεμονωμένους δείκτες θα πρέπει να καθοριστεί από τις πόλεις σε συνεργασία με τις κοινοπραξίες βιομηχανικών κλάδων. Η σύμπραξη «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες» διοικείται από δύο αρχές, μία ομάδα υψηλού επιπέδου και μία πλατφόρμα των ενδιαφερομένων φορέων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης άρχισε να λειτουργεί την άνοιξη του Ο δικτυακός τόπος της πλατφόρμας των ενδιαφερομένων φορέων βρίσκεται στη διεύθυνση: Σε αυτό το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» θα διαθέσει τη διετία περίπου 200 εκατ. ευρώ προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος και να υπάρξουν περισσότερες λύσεις για τις έξυπνες πόλεις. Προβλέπονται επίσης δυνατότητες χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά κονδύλια. 2

3 2. Στόχοι του προγράμματος Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ), το πρόγραμμα θα συμβάλει κατά γενικό στόχο στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας που βασίζονται στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας πρόσθετη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της καινοτομίας, περιλαμβανομένου και του στόχου του 3% της ΑΕγχΠ για την έρευνα και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το Με τον τρόπο αυτόν θα στηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Ο γενικός στόχος του προγράμματος θα επιδιωχθεί μέσω τριών αλληλοενισχυόμενων προτεραιοτήτων που αφορούν τα εξής: Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων. Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, η εξάντληση ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα του προγράμματος θα υποστηριχθούν τα «έργα-φάροι» των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων στους τομείς της ενέργειας, των ΤΠΕ και των μεταφορών. 3. Δράσεις παρούσας πρόσκλησης Η πολιτική της ΕΕ και το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των ΤΠΕ υποστηρίζουν την ανάπτυξη των τομεακών λύσεων, δηλαδή λύσεων με περιορισμένο βαθμό ολοκλήρωσης. Ωστόσο, για την επιτυχή και ταχεία εφαρμογή τους σε πραγματικά περιβάλλοντα, όπως τα αστικά κέντρα, όπου πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες, η δοκιμή ολοκληρωμένων μέτρων θα ανοίξει το δρόμο για την ταχύτερη διείσδυση στην αγορά των νέων τεχνολογιών. Οι βασικές προκλήσεις για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες εστιάζονται στην αύξηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης των πόλεων, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι τοπικοί πόροι τόσο από την άποψη του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και από την πλευρά των μέτρων της ζήτησης. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης για τη βελτιστοποίηση στο επίπεδο των αστικών διαμερισμάτων, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βιωσιμότητα των αστικών μεταφορών και την αναγκαία δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις αστικές περιοχές - μέσα σε οικονομικά αποδεκτούς όρους - με παράλληλη 3

4 εξασφάλιση προϋποθέσεων μιας καλύτερης ζωής για τους πολίτες: χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας, ταχύτερες μεταφορές, δημιουργία θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια ένα υψηλότερο βαθμό προσαρμοστικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η ανάδειξη και ανάπτυξη ισόρροπων και ολοκληρωμένων λύσεων στις δράσεις για την ενέργεια, τις μεταφορές και τις ΤΠΕ μέσω συμπράξεων μεταξύ δήμων και βιομηχανιών. Αυτές οι δράσεις θα αποτελέσουν τα «έργα-φάροι» στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που ενσωματώνει τους τρεις τομείς, στοχεύοντας κυρίως στην επίδειξη μεγάλης κλίμακας λύσεων Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων στο αστικό περιβάλλον, όπου υφιστάμενες τεχνολογίες ενσωματώνονται με καινοτόμο τρόπο. Οι προτάσεις των δικαιούχων θα πρέπει να αφορούν τα εξής πεδία: Αστικά διαμερίσματα χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας: ενσωμάτωση και διαχείριση (α) της προσφερόμενης ενέργειας με αξιοποίηση τοπικών πόρων και της συμμετοχής των καταναλωτών, (β) της αποδοτικής ανακαίνισης υπαρχόντων κτισμάτων (με χρήση ανανεώσιμων υλικών), με ιδιαίτερη έμφαση σε κατοικίες, (γ) των χρήσεων ΤΠΕ για το σχεδιασμό και τη συνολική διαχείριση των συστημάτων ενέργειας/μεταφορών. Ολοκληρωμένες υποδομές μέσω της ενσωμάτωσης φυσικών υποδομών (οδικοί άξονες, βιομηχανικές περιοχές) για τη δημιουργία νέων τύπων υποδομών για εναλλακτικές χρήσεις. Αειφόρος αστική κινητικότητα μέσω της ενσωμάτωσης υποδομών ενέργειας και καυσίμου με μέσα μεταφοράς που κινούνται με εναλλακτικές φορείς ενέργειας για δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές. Εδώ θα πρέπει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις από τη διαχείριση της ενέργειας, και στην περίπτωση της ηλεκτροκίνησης, ο αντίκτυπος στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη του μεγάλου αριθμού των οχημάτων ή/και το εναλλακτικό καύσιμο. Εκτός των ανωτέρω πεδίων, οι προτάσεις θα πρέπει να διαθέτουν μια στρατηγική για την υποστήριξη της εμπορικής αξιοποίησής τους. Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση των αρχών, τη συμμετοχή των πολιτών, τη βελτιστοποίηση των ρυθμιστικών πλαισίων, τα μέτρα για ανοιχτά και συνεπή δεδομένα, τη δημοσιοποίηση και την αξιοποίηση του δυναμικού των παγκόσμιων αγορών. Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα «έργα-φάροι» θα πρέπει να εδράζονται σε εταιρικό σχήμα συνεργασίας μεταξύ βιομηχανιών, ακαδημαϊκών και πόλεων, να ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών και να διασφαλίζουν διάχυση των αποτελεσμάτων και χρηματοδότηση από διάφορες πηγές (ενωσιακή, εθνική, περιφερειακή χρηματοδότηση και ιδιωτικές επενδύσεις). Πιο συγκεκριμένα, κάθε έργο θα πρέπει: Να υλοποιηθεί μεταξύ 2-3 πόλεων ή κοινότητες («πόλεις-φάροι»). 4

5 Να εμπλέκει εκπροσώπους της βιομηχανίας, των δημοτικών αρχών, των καταναλωτικών οργανώσεων, της ερευνητικής κοινότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να περιλαμβάνει και 2-3 «πόλεις-μιμητές» (follower cities), οι οποίες θα συνεισφέρουν στη διαδικασία μέσω της αποτύπωσης και αντιγραφής των αποτελεσμάτων στο τέλος του έργου, διαθέτοντας πρόσβαση και προνομιακή επικοινωνία με τους βασικούς εταίρους. Αυτές οι πόλεις θα πρέπει να αποβλέπουν στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης ή στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. 60% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, 20-30% χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη). Να στηρίζεται σε δράσεις οι οποίες αποτελούν μέρος ενός φιλόδοξου αστικού σχεδίου. Για τις «πόλεις-φάρους» αυτά τα σχέδια πρέπει να είναι ολοκληρωμένα (π.χ. στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, του Πράσινου Ψηφιακού Χάρτη, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές τις πρωτοβουλίες). Το αστικό σχέδιο θα πρέπει να ενσωματώνει σχέδια κτιρίων, σχέδια ενεργειακών δικτύων, ΤΠΕ, μεταφορών/κινητικότητας. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν συνοδευτικά με την πρόταση ως υποστηρικτικά έγγραφα. Να διασφαλίσει τη χρηματοδότησή του από ιδιωτικούς πόρους αλλά και από κοινοτικές πηγές (π.χ. διαρθρωτικά ταμεία) και εθνικούς/περιφερειακούς πόρους. Να επιδείξει ελκυστικά επιχειρησιακά σχέδια που επιτρέπουν τη διάδοση, σε μεγάλη κλίμακα, δράσεων για την οικονομική ανάκαμψη σε πόλεις διαφορετικών μεγεθών, οικονομικών και κλιματολογικών συνθηκών με σκοπό την ενίσχυση του δυναμικού της απήχησης και της επιτυχούς μίμησης. Να εμπλέξει τους εκπροσώπους των βιομηχανιών και των πόλεων σε δράσεις επιτυχούς ανάδειξης είτε στο πλαίσιο της οικείας χωρικής τους επικράτειας είτε στις «πόλεις-μιμητές» των αναλειφθησών δράσεων. Να εδράζεται σε εταιρικά σχήματα, τα οποία διαθέτουν ξεκάθαρα προσδιορισμένη δομή με ρόλους και ευθύνες για όλες τις εμπλεκόμενες νομικές οντότητες. 4. Επιλεξιμότητα φορέων Κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που εδρεύει σε κάποιο από τα κράτημέλη της ΕΕ ή τα συνδεδεμένα κράτη αποτελεί επιλέξιμο φορέα για την εν λόγω πρόσκληση. Εν προκειμένω, στο πλαίσιο των συνεργατικών έργων απαιτείται η δημιουργία μιας σύμπραξης (με την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών μεταξύ των εταίρων) με τη συμμετοχή τουλάχιστον 3 ανεξάρτητων νομικών προσώπων που διαθέτουν την έδρα τους σε διαφορετικό επιλέξιμο κράτος του προγράμματος. 5

6 5. Κριτήρια επιλογής (α) Οικονομική ικανότητα σύμφωνα με τον Οικονομικό Κανονισμός και τους Κανόνες Συμμετοχής. Στο στάδιο της πρότασης, οι συντονιστές των έργων θα κληθούν να συμπληρώσουν μια αυτό-αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το σχετικό διαδικτυακό εργαλείο. (β) Λειτουργική ικανότητα: εμπειρία και ικανότητα συμμετεχόντων. 6. Κριτήρια απονομής Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογήσουν τις προτάσεις βάσει των κριτηρίων της «αριστείας», της «απήχησης» και της «ποιότητας και απόδοσης της υλοποίησης του έργου». Αριστεία: συνάφεια και σαφήνεια των στόχων διεπιστημονικότητα προσεγγίσεων καινοτόμο δυναμικό, έννοιες και στόχοι. Απήχηση: αναβάθμιση του καινοτόμου δυναμικού και ενσωμάτωση νέας γνώσης ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω καινοτομιών που ικανοποιούν τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις αποτελεσματικότητα μέτρων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, την επικοινωνία του έργου και τη διαχείριση ερευνητικών δεδομένων. Ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης: συνοχή και αποτελεσματικότητα σχεδίου εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης κατανομής ρόλων και πόρων συμπληρωματικότητα των συμμετεχόντων στο πλαίσιο του εταιρικού σχήματος και καταλληλότητα των διαχειριστικών δομών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και καινοτομίας. 7. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 90,32 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση αποτελεί ένα συνδυασμό αποζημίωσης επιλέξιμων δαπανών και χορήγησης κατ αποκοπή ποσών. Το ύψος της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται στο 70% της συνολικής δαπάνης (με εξαίρεση τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπου καλύπτεται 100% η σχετική δαπάνη). 8. Προθεσμία υποβολής προτάσεων Οι προτάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ταυτοποίησης των στοιχείων του δικαιούχου από τη σχετική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS) μέχρι την 7 η Μαΐου 2014 (17:00 τοπική ώρα Βρυξελλών). 9. Περισσότερες πληροφορίες Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε 6

7 να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα της πρόσκλησης (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202 0/calls/h2020-scc-2014.html#tab1), καθώς και από το εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, τηλ.: , Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.. H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Μεσογείων 14-18, Τ.Κ Αθήνα 2) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ Αθήνα 3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Βύρωνος 29, Τ.Κ Αθήνα 4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ Άνω Λιόσια 5) ΠΕΔ της Χώρας 6) Κ.Ε.Δ.Ε. Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, Αθήνα 7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.), Μυλλέρου 73-77, ΑΘΗΝΑ 8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), Χαριλάου Τρικούπη 6-10 (1ος όρ.), Αθήνα 9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Βας.Σοφίας 2, Αθήνα (α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη (β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, κα Κ. Σόκολη 10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Λεωφ. Αμαλίας 8, Αθήνα (α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο (β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κ. Σ. Πλυμάκη & κας Μ. Παπακωνσταντίνου) - Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 7

8 - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα - Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών -Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- Ενημερώσεις- Ανακοινώσεις) -Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 8

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μια Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μια Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποστέλλεται μόνο Ηλεκτρονικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143 Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 ΠΡΟΣ: Δήμους και Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 εν συντομία

HORIZON 2020 εν συντομία HORIZON 2020 εν συντομία Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα