Αριθμός Απόφασης : 7/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (Εκουσία Δικαιοδοσία) ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Απόφασης : 7/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (Εκουσία Δικαιοδοσία) ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΙΑ Αριθμός Απόφασης : 7/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (Εκουσία Δικαιοδοσία) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Γιαννούλα Γεωργούλια Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Κριτσινέλια Πρωτοδίκη, Κωνσταντίνα Τσέκου Πρωτοδίκη Εισηγήτρια. υνήλθε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Μαΐου 2014 με την παρουσία και της Γραμματέως Κωνσταντίνας Βασιλοπούλου, για να προβεί στην ανακήρυξη των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών υμβουλών, υμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ του Νομού Μεσσηνίας στις εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 25 ης Μαΐου ΚΕΦΤΗΚΕ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ύμφωνα με το άρθρο 20 1 ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/ ), αυτό το Δικαστήριο είναι αρμόδιο για να ανακηρύξει κατά την παρούσα δημόσια συνεδρίαση που είναι η 15 η ημέρα πριν από τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 18 ης Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 25 ης Μαΐου 2014, τους συνδυασμούς των Δημάρχων, Δημοτικών υμβούλων, υμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, που δηλώθηκαν νόμιμα. ύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/ ) :1) Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. 2) Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες ( ) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες ( ) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, 1

2 σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν ( ) και άνω κατοίκους. ύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ): 1) Τα όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι : α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, β) Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. 2) Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι : α) Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, β) Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, γ) Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους. 3) ε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. ε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες ( ) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. ε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη. 4) ε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. ε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες ( ) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη. Κατά το άρθρο 18 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3870/2010 :1) Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. 2) Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει : α) Τον υποψήφιο δήμαρχο, β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων κάθε εκλογικής περιφέρειας μέχρι εκατό τοις εκατό (100%) του αντίστοιχου αριθμού των εδρών (άρθρο 24 4 Ν. 4257/2014). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. τις μονοεδρικές Εκλογικές Περιφέρειες ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις, γ) Τους υποψηφίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων της κάθε δημοτικής 2

3 κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν, ενώ ο συνδυασμός είναι νόμιμος ακόμα και όταν ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του συμβουλίου της (άρθρο 19 2β Ν. 3852/2010), δ) Τους υποψηφίους συμβούλους της τοπικής κοινότητας ή τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε τοπικής κοινότητας, ορίζεται από έναν μέχρι και τέσσερις. Η δήλωση του συνδυασμού είναι ωστόσο νόμιμη εάν περιλαμβάνονται σ αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 τουλάχιστον των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριμελή συμβούλια και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος. Ο αριθμός των υποψήφιων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας ορίζεται μέχρι δύο. 3α) Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. β) ο αριθμός συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση των αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 3852/2010. Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο 1/3, όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων. γ) την περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 19, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. 4) Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλους συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ως εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας δεν επιτρέπεται. 5) Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς. 3

4 την προκειμένη περίπτωση, αφού ληφθεί υπόψη ότι ο πραγματικός πληθυσμός του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ανέρχεται σε κατοίκους, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή του πληθυσμού, το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου αυτού θα συγκροτηθεί από 27 μέλη. Με βάση δε τον πληθυσμό των επιμέρους εκλογικών περιφερειών σε κάθε εκλογική περιφέρεια δημοτική ενότητα εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι ως εξής : Α) στην εκλογική περιφέρεια Αετού (πληθυσμός κάτοικοι ) εκλέγονται (2) δημοτικοί σύμβουλοι, Β) στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος (πληθυσμός κάτοικοι) εκλέγονται (2) δημοτικοί σύμβουλοι, Γ) στην εκλογική περιφέρεια Γαργαλιάνων (πληθυσμός κάτοικοι) εκλέγονται (8) δημοτικοί σύμβουλοι, Δ) στην εκλογική περιφέρεια Κυπαρισσίας (πληθυσμός κάτοικοι) εκλέγονται (7) δημοτικοί σύμβουλοι, Ε) στην εκλογική περιφέρεια Τριπύλης (πληθυσμός 385 κάτοικοι) εκλέγεται (1) δημοτικός σύμβουλος και Τ) στην εκλογική περιφέρεια Φιλιατρών (πληθυσμός κάτοικοι) εκλέγονται (7) δημοτικοί σύμβουλοι. ύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική περιφέρεια Γαργαλιάνων είναι (8) και μέγιστος (16), ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική περιφέρεια Φιλιατρών είναι (7) και ο μέγιστος (14), ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική περιφέρεια Κυπαρισσίας είναι (7) και ο μέγιστος (14), ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για καθεμιά από τις εκλογικές περιφέρειες Αετού και Αυλώνος είναι (2) και ο μέγιστος (4) και ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική περιφέρεια Τριπύλης είναι (1) και ο μέγιστος (3). Αναλόγως του πληθυσμού τους, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων για κάθε δημοτική κοινότητα από τις δημοτικές κοινότητες Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών είναι (3) και ο μέγιστος (6). Τέλος, ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων κάθε τοπικής κοινότητας ανεξαρτήτως πληθυσμού είναι (1) και ο μέγιστος, για πληθυσμό έως 300 κατοίκους είναι (2) και για πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων είναι (4). ύμφωνα με το άρθρο 19 7 του ίδιου νόμου, επιδόθηκαν στην Πρόεδρο του Πρωτοδικείου αυτού μέχρι και την 24:00 ώρα της , κατ αλφαβητική σειρά, οι παρακάτω έγγραφες δηλώσεις υνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών υμβουλίων και Υποψηφίων- Εκπροσώπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ που έχει έδρα την πόλη της ΚΥΠΑΡΙΙΑ (αποτελείται από τους πρώην δήμους Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας Τριπύλης και Φιλιατρών). 4

5 Α) Δήλωση υνδυασμού <<Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ>> Β) Δήλωση υνδυασμού << ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΙΡΩΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ >> Γ ) Δήλωση υνδυασμού <<ΡΙΖΟΠΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ>> Δ) Δήλωση υνδυασμού << ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ>> Οι παραπάνω δηλώσεις έχουν υπογραφεί από όλους εκείνους, που αποτελούν κάθε συνδυασμό. Ακόμη σε καθένα από αυτούς επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 19 3 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) δηλαδή : α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι υποψήφιος. β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 Ν. 3852/2010 και ότι αποδέχεται την υποψηφιότητά του. γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ, από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος, του άρθρου 2 της παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό ευρώ (100 ) και πενήντα ευρώ (50 ). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή των ποσών αυτών. Αντίστοιχο αποδεικτικό Δ.Ο.Υ δεν απαιτείται για το αξίωμα του μέλους του συμβουλίου των δημοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου, του μέλους του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, καθώς και του τοπικού εκπροσώπου. ύμφωνα με τα παραπάνω οι ανωτέρω συνδυασμοί είναι έγκυροι και πρέπει να ανακηρυχθούν. ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΕΙ τους ακόλουθους συνδυασμούς υποψηφίων Δημάρχων και υμβούλων για τις δημοτικές εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 25 ης Μαΐου 2014 στο Δήμο Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, ήτοι : 1) υνδυασμοί και Υποψήφιοι Δήμαρχοι 5

6 Α ) Το υνδυασμό με το όνομα : <<Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ>> και έμβλημα που αποτελείται από την απεικόνιση του γεωγραφικού σχήματος του Δήμου Τριφυλίας σε κάθετη θέση, χρώματος πορτοκαλί, εντός τριών κύκλων, χρωμάτων γαλάζιου, πράσινου και κόκκινου. Δίπλα από την απεικόνιση αυτή είναι γραμμένο το όνομα του συνδυασμού ως εξής : «Η Τριφυλία αλλάζει» με μπλε χρώμα, υπογραμμισμένη με κόκκινη γραμμή. Κάτω από τη φράση αυτή είναι γραμμένο το όνομα του υποψηφίου Δημάρχου με τις εξής φράσεις: ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΕΥΤΑΘΙΟ με μαύρο χρώμα, όραμα, με μπλε χρώμα, εμπειρία, με πράσινο χρώμα, αποφασιστικότητα, με κόκκινο χ ρ ώ μ α, με υποψήφιο δήμαρχο τον Ευστάθιο Ανδρινόπουλο του Γεωργίου. Β) Το υνδυασμό με το όνομα : <<ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΙΡΩΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ>> και έμβλημα που αποτελείται από τη λέξη «ΛΑΪΚΗ και από κάτω την λέξη ΥΠΕΙΡΩΗ, στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά», με υποψήφιο δήμαρχο τον Κουκούμη αράντο του Χρήστου. Γ) Το υνδυασμό με το όνομα : <<ΡΙΖΟΠΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ>> και έμβλημα που αποτελείται από τη λέξη Ρ.Α.ΚΙ. με έντονα γράμματα και εικόνα η οποία θα απεικονίζει ανθρώπινη φιγούρα (η οποία προσομοιάζει με κορμό ελιάς) με απλωμένα χέρια στην ανάταση, τα οποία περιβάλλονται από φύλλα ελιάς, με υποψήφιο δήμαρχο τον Θεοδωρακόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη. Δ) Το υνδυασμό με το όνομα : <<ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ>> και έμβλημα που απεικονίζεται με καμπύλες γραμμές γαλάζιου χρώματος ένα τριφύλλι, με υποψήφιο δήμαρχο τον Κατσίβελα Παναγιώτη του Ανδρέα. 6

7 2) Υποψήφιοι Δημοτικοί ύμβουλοι Για το υνδυασμό Α) << Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ >> Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Ηλία (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY) ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY) ΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Κυριάκου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AΥΛΩΝΟ) ΛΙΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AΥΛΩΝΟ) ΝΑΟΠΟΥΛΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του Νικολάου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AΥΛΩΝΟ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΑΡΓΥΡΗ - ΚΟΥΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΥ) του Ιωάννη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓ/ΝΩΝ) ΓΚΛΙΑΤΑ- ΚΑΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Φωκίωνος (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΚΑΜΠΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ιωάννη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΚΟΥΝΑΒΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Άγγελου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ (ΑΚΗ) του ωτηρίου (ΕΚΛ.ΠΕΡ.ΓΑΡ/ΝΩΝ) ΛΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Πέτρου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΛΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Θεοδώρου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΜΑΘΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ (ΑΚΗ) του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΠΟΛΙΤΗ ΩΤΗΡΙΟ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΚΙΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ελευθερίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Φωτίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΦΕΙΔΑ ΧΗΝΑΡΗ Ελένη του Δημοσθένη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΤΕΛΗ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου (ΕΚΛ.ΠΕΡ.ΚΥΠΑΡ/ΙΑ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ηλία (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ταμάτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΔΙΠΛΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Νικολάου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΘΑΝΑΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ του Ευσταθίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΘΗ ΝΙΚΟΛΙΤΑ (ΝΙΚΗ) του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ.ΠΕΡ.ΚΥΠ.) ΚΟΥΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΜΠΑΚΟΥΡΟ ΩΤΗΡΙΟ του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) 7

8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γρηγορίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΠΛΕΤΑ ΒΑΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΥ) του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Ευσταθίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΤΡΙΠΥΛΗ) ΤΑΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Πανάγου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΤΡΙΠΥΛΗ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΑΘΑΝΑΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΓΡΙΒΟΚΩΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΚΑΥΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του Άγγελου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΛΥΚΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αναστασίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΑΚΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΟΥΡΕΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΑ του Χρήστου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΤΑΙΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Κυριάκου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ του Διονυσίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας) ΑΒΔΙΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΤΗ) του Αντωνίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΒΕΛΙΑΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΚΑΜΠΥΛΗ- ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Νικολάου (εκλ.περ. Γαργ/νων) ΧΩΡΑΪΤΗ- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου (εκλ.περ. Γαργ/νων) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ του Ηλία (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ηλία (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ωτηρίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του Γεωργίου (εκλ.περ.κυπαρ/σίας) ΠΛΕΤΑ ΔΗΜΟ του Παναγιώτη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (εκλ. περ. Φιλιατρών) (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας) ΛΙΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΤΙΦΛΙΔΗ ΑΝΝΑ του Χαράλαμπου (εκλ. περ. Φιλιατρών) ΜΑΡΚΟΥΛΙΑ ΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου (εκλ. περ. Φιλιατρών) ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΥΡΟ) του Κωνσταντίνου (εκλ. περ. Φιλιατρών) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΙΟ του Γεωργίου (εκλ. περ. Φιλιατρών) ΠΑΠΑΧΡΙΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ του ωτηρίου (εκλ. περ. Φιλιατρών) 8

9 Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ή ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΕΥΦΡΟΥΝΗ του Ιωάννη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΑΠΟΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Νικολάου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΔΡΙΜΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Πέτρου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Αετού (εκλ. Περιφέρεια Αετού) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑ του Δημητρίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΚΩΤΙΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ του Αλεξίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΛΟΝΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Γεωργίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Αρμενιών (εκλ. Περιφέρεια Κυπαρισσίας) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΓΚΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Παναγιώτη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΨΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ηλία (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Αρτικίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΗΛΙΑ του Κωνσταντίνου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΤΟΜΑΖΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ελευθερίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Αυλώνος (εκλ. Περιφέρεια Αυλώνος) ΧΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αριστείδη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Βάλτας (εκλ. Περιφέρεια Γαργαλιάνων) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΗ του πυρίδωνα (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΚΟΝΤΟ ΦΩΤΙΟ του Παναγιώτη (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Βανάδας (εκλ. περιφέρεια Αυλώνος) ΛΙΒΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Διονυσίου (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Βρυσών (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Ιωάννη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αναστασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Γλυκορριζίου (εκλ. περιφέρεια Αετού) 9

10 ΜΠΑΛΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Ελαίας (εκλ. περιφέρεια Αυλώνος) ΤΙΟΤΙΟ ΖΩΗ του ωκράτη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική κοινότητα Εξοχικού (εκλ. περιφέρεια Φιλιατρών) ΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Βασιλείου (εκλ. περ. Φιλιατρών) Τοπική κοινότητα Καλογερεσίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Δημητρίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική κοινότητα Καλού Νερού (εκλ. περιφ. Αυλώνος) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΚΟΡΚΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Μιχαήλ (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) ΝΑΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΟΘΕΝΗ του Κωνσταντίνου (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Καρυών (εκλ. περιφ. Αυλώνος) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική κοινότητα Κεφαλόβρυσης (εκ. περιφ. Αετού) ΓΚΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Λυκούργου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΤΑΙΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου (εκλ. περιφέρεια Αετού) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Πέτρου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΕΡΙΚΛΗ του Αντωνίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κωνσταντίνου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΠΑΝΟΥΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Λεύκης (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Ευθυμίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Λυκουδεσίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΓΚΑΦΑ ΤΑΥΡΟ του πυρίδωνα (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Γεωργίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Ευστρατίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) 10

11 ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΓΥΡΙΟ του Κωνσταντίνου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου (εκλ. περιφέρεια Αετού) ΒΑΡΔΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του τέφανου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΧΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παντελή (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Μουζακίου (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ του ωτηρίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΛΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Θεοδώρου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ του Γεωργίου (εκλ.περ.γαργ.) ΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΟΘΕΝΗ του Γεωργίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Μουριατάδας (εκλ. Περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ του Κωνσταντίνου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Ξηροκάμπου (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΦΙΤΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΩΤΗΡΙΟ του Κωνσταντίνου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΦΟΥΝΤΑ ΤΑΥΡΟ του Νικολάου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Πλατανίων (εκλ. περιφέρεια Αυλώνος) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Θεμιστοκλή (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Πλάτης (εκλ. περιφέρεια Φιλιατρών) ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εκλ. περ. Φιλιατρών) Τοπική Κοινότητα Πολυθέας (εκλ. περιφέρεια Αετού) ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΟΘΩΝ του Βασιλείου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Πύργου (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Δημητρίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΖΟΜΠΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παύλου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΚΑΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΤΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Φίλιππα (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Ραπτόπουλου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΠΑΛΑ ΔΙΟΝΥΙΟ του Θεοδώρου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) 11

12 Τοπική Κοινότητα Ραχών (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΚΑΤΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΙΑ του Γεωργίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου (εκλ. περ. Κυπαρ/ίας) Τοπική Κοινότητα Ροδιάς (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γεωργίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική Κοινότητα ελλά (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική Κοινότητα ιτοχωρίου (εκλ. περιφέρεια Αετού) ΛΙΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Χρήστου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα πηλιάς (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Αθανασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΚΟΚΚΙΖΑ ΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γρηγορίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΜΠΙΤΙΚΑ- ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Ιωάννη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΧΗΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Περικλή (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική κοινότητα τασιού (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΓΚΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Χρήστου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΗ ΛΥΚΟΥΡΓΟ του Δημητρίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Τριπύλας (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική Κοινότητα Φαρακλάδας (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΚΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΜΠΑΚΟΥΡΟ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΤΙΓΚΑΝΟ ΑΝΔΡΕΑ του Αναστασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Αριστείδη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Φλόκας (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Για το υνδυασμό Β) <<ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΙΡΩΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ >> Εκλογική Περιφέρεια Αετού 1. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αετού) 12

13 2. ΓΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΑΤΑΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αετού) 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αετού) Εκλογική Περιφέρεια Αυλώνος 1. ΑΡΝΟΚΟΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) 2. ΓΚΟΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) 3. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΝΝΑΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) 4. ΚΑΤΙΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟ του ΚΩΝΤΑΝΤΊΝΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) Εκλογική Περιφέρεια Γαργαλιάνων 1. ΒΑΓΕΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 2. ΒΛΑΧΑΔΑΜΗ ΤΕΦΑΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 3. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 4. ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΆΝΝΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 5. ΚΑΤΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 6. ΚΑΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΜΙΧΑΉΛ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 7. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 8. ΙΝΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΘΕΟΔΏΡΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 9. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ του XΡΉΤΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) Εκλογική Περιφέρεια Κυπαρισσίας 1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΓΑΡΥΦΆΛΛΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 2. ΔΙΟΝΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 3. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΑΘΑΝΑΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 4. ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΆΝΤΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΝΤΟΥΒΙΤΑ) του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 7. ΨΙΛΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ του ΙΩΆΝΝΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 13

14 Εκλογική Περιφέρεια Τριπύλης 1. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΆΝΝΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Τριπύλης) Εκλογική Περιφέρεια Φιλιατρών 1. ΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ του ΚΩΝΤΑΝΤΊΝΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 2. ΚΩΦΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 3. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΙΛΑΟ του ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 4. ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΝΑΤΑΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 5. ΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 6. ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΉΤΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 7. ΤΑΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 8. ΤΑΜΟΥΡΗ ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 9. ΤΑΤΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΤΑΝΤΊΝΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΙΟΝΥΙΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων 1. ΚΑΥΚΑ ΜΙΧΑΉΛ του ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 2. ΧΡΥΟΜΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 3. ΧΩΡΑΪΤΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ-ΑΓΑΘΗ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΩΤΗΡΊΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 2. ΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΛΑΜΠΡΟ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΝΤΩΝΊΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας (Εκλογ. Περ. Αετού) 1. ΓΚΟΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, Υποψ. Εκπρόσωπος (Εκλογ. Περ. Αετού) Τοπική Κοινότητα Αετού (Εκλογ. Περ. Αετού) 1. ΚΑΡΑΪΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΜΆΡΚΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αετού) 14

15 Τοπική Κοινότητα Βάλτας (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 1. ΒΕΝΕΤΑΝΑΚΟ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΆΝΝΗ, Υποψ. Εκπρόσωπος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου (Εκλογ. Περ. Αετού) 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΉ του ΔΙΟΝΥΊΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αετού) 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αετού) Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 1. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Μουζακίου (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΗΛΊΑ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΩΤΗΡΊΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 3. XΩΡΑΪΤΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του ΠΥΡΊΔΩΝΟ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Πλατανίων (Εκλογ. Περ.Αυλώνος) 1. ΓΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υ π ο ψ. Εκπρόσωπος (Εκλογ. Περ.Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 1. ΚΑΤΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΤΑΝΤΊΝΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Ραχών (Εκλογ. Περ.Κυπαρισσίας) 1. ΒΕΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υποψ. Εκπρόσωπος (Εκλογ. Περ.Κυπαρισσίας) 15

16 Για το υνδυασμό Γ) << ΡΙΖΟΠΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ >> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY 1.ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΔΑΜΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY 2.ΔΡΙΜΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY 3.ΚΛΑΒΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY 4.ΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΑΠΟΤΟΛΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 1.ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2.ΝΑΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ -ΕΡΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 3. ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 1. ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ- ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 2.ΒΛΑΧΑΔΑΜΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 3.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΛΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 4.ΔΗΜΑΚΗ ΑΡΙΤΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 16

17 5.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 6. ΚΟΝΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 7. ΚΟΥΡΤΗ ΩΤΗΡΙΟ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 8. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑ ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 9. ΞΙΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 10. ΚΟΥΝΤΖΟ ΧΡΗΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 11. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΡΙΤΑ) ΑΝΘΙΜΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 12.ΧΡΥΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2. ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΕΠΟΙΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ Υ 3. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 4. ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 5. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 6. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 7. ΚΟΚΟΛΕΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 8.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΕΝΕΛΑΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 9.ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 10. ΜΑΡΑΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 11. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΦΙΑ (ΙΥ) ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 12.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 13.ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 14.ΑΡΔΕΛΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 17

18 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚ. ΠΕΡ. ΤΡΙΠΥΛΗ ΓΥΦΤΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ.ΤΡΙΠΥΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΑΚΗ) ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΑΜΠΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 4.ΚΕΝΤΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 5.ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΛΕΞΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 6.ΜΠΑΖΑΝΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΔΙΟΝΥΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 7.ΠΛΑΚΟΝΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 8.ΤΑΜΠΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 9.ΤΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 18

19 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 1.ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2.ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 3. ΜΑΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 4. ΜΠΟΥΓΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 6. ΦΙΤΩΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 1. ΚΑΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ υζ.. ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2. ΜΠΑΡΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ ΘΕΜΙΤΟΚΛΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1.ΓΡΙΒΟΚΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2.ΚΑΤΟΥΛΗ ΑΓΑΘΟΚΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 19

20 3.ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΔΙΟΝΥΙΑ (ΝΑΝΥ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 4.ΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΗΜΑΚΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 5.ΤΑΙΝΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΟΠΙΚΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ 1.Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΗΤΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2.ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2.Τοπική Κοινότητα Αετού (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1. ΖΕΡΒΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 3.ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 3.Τοπική Κοινότητα Αρμενιών (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΤΕΚΜΗ ΑΝΝΑ ΟΜΕΡ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 4.Τοπική Κοινότητα Αυλώνος (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ ΦΩΤΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 20

21 2.ΤΡΟΥΠΑΚΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 5.Τοπική Κοινότητα Βάλτας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΑΝΑΤΑΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 6.Τοπική Κοινότητα Βανάδας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 7.Τοπική Κοινότητα Βρυσών (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΝΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ υζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 8.Τοπική Κοινότητα Γλυκορριζίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΔΑΜΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 2.ΚΑΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 9.Τοπική Κοινότητα Ελαίας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΛΑΒΟ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 21

22 10.Τοπική Κοινότητα Εξοχικού (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΙΤΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 11.Τοπική Κοινότητα Καλιτσαίνης (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΑΤΙΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 12.Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1. ΓΚΟΓΚΑ ΤΡΥΦΩΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2. ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 3. ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΕΛΠΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 4. ΜΠΟΥΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 13.Τοπική Κοινότητα Καμαρίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΡΟΥΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 14.Τοπική Κοινότητα Καρυών (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΚΑΖΑΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 15.Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσης (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 22

23 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 16.Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 2. ΚΟΛΟΚΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 3. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 4. ΤΑΓΚΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 17.Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΟΥΛΕΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2. ΨΥΜΟΥΛΗ ΧΡΗΤΟ ΘΕΟΛΟΓΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 18.Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΜΑΚΑΝΤΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΤΑΘΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ 19.Τοπική Κοινότητα Μουζακίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 20. Τοπική Κοινότητα Μουριατάδας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) 23

24 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 21.Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2.ΧΡΙΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 22.Τοπική Κοινότητα Πλατανίων (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΡΟΥΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 23.Τοπική Κοινότητα Προδρόμου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΟΡΔΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 24.Τοπική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΑΠΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 25.Τοπική Κοινότητα Ραχών(ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΟΥΡΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 24

25 26.Τοπική Κοινότητα ιδηροκάστρου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1. ΛΙΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2. ΙΑΠΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 27.Τοπική Κοινότητα πηλιάς (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΚΑΠΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΜΙΤΟΚΛΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 28.Τοπική Κοινότητα Φαρακλάδας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΓΕΡΜΑΝΟ ΑΓΗΙΛΑΟ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 3.ΚΑΡΥΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 29.Τοπική Κοινότητα Χαλαζονίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ 2.ΚΑΝΑΒΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΩΤΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ 30.Τοπική Κοινότητα Χριστιανουπόλεως (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.ΚΟΡΩΝΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ 25

26 2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΑΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ 3.ΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑ ΦΩΤΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ Για το υνδυασμό Δ) << ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ >> ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Δημοσθένη (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Δήμου (Εκ.Περ. Αετού) 3.ΜΠΑΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του Θεοδώρου (Εκ.Περ. Αετού) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΤΙΝΑ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευσταθίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 3. ΤΑΚΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΑΔΡΑΚΤΑ ΑΝΑΤΑΙΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΑΔΡΑΚΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του Αναστασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3. ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Κυριάκου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 5. ΘΑΝΑΗ ΒΑΙΛΗ του Οδυσσέα (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 6. ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 7. ΚΑΜΠΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του πυρίδωνα (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 8. ΚΑΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 9. ΚΩΤΑΚΗ-ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 10. ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΔΡΕΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 11. ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΗΤΟ του Διονυσίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 12. ΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 13. ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 14. ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του Βασιλείου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 15. ΧΡΥΟΜΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΙΑ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1.ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΒΛΑΧΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Θεμιστοκλή (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 4. ΓΚΟΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 5.ΔΙΟΝΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ (ΝΕΛΛΗ) του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 26

27 6.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΖΑΧΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 7.ΚΩΝΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 8. ΛΙΒΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 9.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΑΝΟ) του Αριστομένη (Εκ.Περ.Κυπαρισ) 10. ΠΑΝΟΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 11. ΤΙΓΓΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ηλία (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 12. ΤΙΜΠΛΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 13.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΤΖΙΜΗ) του Αλέκου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 14. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Φωτίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2. ΤΑΛΑΜΑΝΔΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΒΑΓΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΓΡΙΒΟΚΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 3.ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΒΑΓΓΕΛΗ του Φίλιππα (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 4. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΜΙΑ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 5.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΕΥΤΑΘΙΟ του Χρήστου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 6.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ-ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Νικολάου (Εκ.Περ.Φιλιατρών) 7. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 8. ΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 9. ΑΡΜΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 10. ΟΥΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 11. ΤΑΜΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Ζαχαρία (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 12. ΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΙΑ (ΙΑ) του Ιωάννης (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 4. ΠΑΠΑΧΡΙΤΟΦΙΛΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 5. ΤΖΟΥΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Ανδρέα (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 6. ΤΕΚΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) του Διονυσίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΑΝΔΡΟΥΤΗ ΦΩΤΙΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΩΤΗΡΙΟ του Διονυσίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 4.ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ του Αλεξάνδρου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 5.ΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΡΑΙΜΟ (ΜΑΚΗ) του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 6.ΤΖΑΒΕΛΛΑ-ΤΟΥΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά) 27

28 1. ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΚΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 3. ΛΑΛΟΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ταύρου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Ανδρέα (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 5. ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 6. ΦΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΛΙΑΝΗ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΜΠΑΛΤΑ ΗΛΙΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΛΙΑ (εκλ.περ.αετού) 1. ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αναστασίου (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΤΖΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Αλεβίζου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΚΟΥΤΙΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Αριστοτέλη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 4. ΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χαράλαμπου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΙΚΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΒΕΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΗ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ του Δήμου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΑ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΑ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΛΙΑΚΟΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(ΑΝΤΖΕΛΑ) του Παντελή (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΝΑΔΑ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΦΙΛΝΤΙΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΦΙΛΝΤΙΗ ΑΘΑΝΑΙΟ του Ηλία (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΩΝ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 28

29 1. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) 2.ΦΙΛΝΤΙΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΤΟΛΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΚΛΑΒΟ ΙΩΑΝΝΗ του Διονυσίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΧΙΚΟΥ (εκλ.περ.φιλιατρών) 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΛΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του Ευαγγέλου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΙΤΑΙΝΗ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΚΟΛΟΚΟΠΗ ΩΤΗΡΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΕΙΟΥ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2. ΑΠΟΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ταύρου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ (εκλ.περ.αυλώνας) 1.ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του Φωτίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2.ΓΚΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Φωτίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 3.ΝΑΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ του Επαμεινώνδα (Εκ.Περ. Αυλώνος) 4.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Περικλή (Εκ.Περ. Αετού) 2.ΤΖΑΡΑ ΩΤΗΡΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ΑΒΡΑΑΜ του Αναστασίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΗ (εκλ.περ.αετού) 1. ΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αετού) 29

30 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αντωνίου (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΠΑΝΟΥΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ηλία (Εκ.Περ. Αετού) 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αετού) 4. ΡΗΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ωτηρίου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΤΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΝΤΖΟΥΝΑΤΟΥ (εκλ.περ.τριπύλας) 1.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΑΘΑΝΑΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΥΔΕΙΟΥ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Φωτίου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΗ (εκλ.περ.φιλιατρών) 1. ΤΡΙΜΠΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γεωργίου ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΕΩ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ του Νικολάου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2.ΜΑΝΟΥΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Θεοδώρου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3.ΜΙΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 4. ΤΕΡΙΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Λάμπρου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΤΗΡΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΧΡΗΤΟ του Αριστομένη (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ του Διονυσίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΤΑΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3.ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ελευθερίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 30

31 1.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΥ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΜΙΧΑ-ΡΑΜΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥΛΑ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΚΑΝΑΒΟ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΚΑΝΝΑΒΟ ΩΚΡΑΤΗ του Περικλή (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (εκλ.περ.αυλώνας) 1.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Επαμεινώνδα (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2.ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Χρήστου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΗ (εκλ.περ.φιλιατρών) 1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του πυρίδωνα (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΘΕΑ (εκλ.περ.αετού) 1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αετού) 2.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Αριστομένη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Φωτίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΑ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 31

32 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΝΤΕΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΔΗΡΟΚΑΤΡΟΥ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΛΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2.ΧΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΟΧΩΡΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1.ΓΕΩΡΓΑ ΘΑΝΟ του Κυριάκου (Εκ.Περ. Αετού) 2.ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΤΑΘΙΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΛΙΑ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΓΥΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευθυμίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΔΑΒΙΛΑ ΦΩΤΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 4.ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ευσταθίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΙΟΥ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΚΑΝΑΡΗ του πυρίδωνα (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑ (εκλ.περ.τριπύλης) 1.ΜΠΙΝΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΑΚΛΑΔΑ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΚΑΝΑΒΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Κυριάκου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΚΩΤΟΒΟΛΟ ΝΙΚΗΤΑ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΜΠΙΤΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΚΑ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αγησιλάου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ (εκλ.περ.φιλιατρών) 1. ΓΚΙΚΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΤΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΙΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩ (εκλ.περ.φιλιατρών) 32

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 15/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha)

ΕΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΧΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/7/2014 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/7/2014 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ Πρόγραμμα εκδηλώσεων του καλοκαιριού στην Τριφυλία ΤΕΤΑΡΤΗ 16/7/2014 ΩΡΑ 21:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ) ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ) ΩΡΑ 21:00 ΦΙΛΙΑΤΡΑ (ΑΙΘΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ για το ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Ο 13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ### ΧΡΗΤΟ ΠΕΤ ΑΕ061069 ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1133 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1334.75 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1614 ΗΛΙ Τ458551 ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργαλαστή 27 /12/2013 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 24724 ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΤΗΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙ(3) ΘΕΕΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- 6 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- 6 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ - 6 ΘΕΕΙ ΜΕ ΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ 1 ΩΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΝΑΙ 7,397 ΌΧΙ 2 ΤΑΘΗ ΒΑΪΤΑ ΝΑΙ 7,2 ΌΧΙ 3 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΙ 7,094 ΌΧΙ 4 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΙ 7,047 ΌΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014-15 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014-15 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 2014-15 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΙΤΛΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΕ ΑΗΜΟΠΟΥΛΟ Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ψυχικά ασθενών και φιλοξενούσες οικογένειες ΠΝΑΚΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 30/11/2012 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41161/11.09.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για ορθή απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 29 του μηνός Ιανουαρίου 2011. Αριθ. απόφασης 21-2/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 27213-61418 27210-93333 & 27210-93861 antiperiferiarxis@na-messinias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME 1 74 ΓΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MEDITTERANEAN SWIMMING PROJECTM1 00:38'48"484 2 77 ΤΣΟΚΑΙ ΣΕΡΙΛΙΟ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:38'49"641 3 78 ΚΑΡΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:40'26"578 4 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000. Σελίδα 1 Από 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000. Σελίδα 1 Από 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 2/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.17/09-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγεγραμένοι Ψήφισαν Άκύρα Λευκά Σύν. Ακύρ. Λευκά Έγκυρα 28.920 14.844 358 125 483 14.361 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 761

Εγγεγραμένοι Ψήφισαν Άκύρα Λευκά Σύν. Ακύρ. Λευκά Έγκυρα 28.920 14.844 358 125 483 14.361 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 761 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 761 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΟΥ 29 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 35 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΜΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης IOYNIOY 2015. ΤΑΚΤΙΚΗ 3 η ΑΝΑΒΟΛΗ 1 ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΑΚΤΙΚΗ 1 η ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΘΕΜΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης IOYNIOY 2015. ΤΑΚΤΙΚΗ 3 η ΑΝΑΒΟΛΗ 1 ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΑΚΤΙΚΗ 1 η ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης IOYNIOY 2015 1 ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1α ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΩΤΙΤΗ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΑΚΩΤΙΤΗ 2 3 ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΩΤΙΤΗ 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Για την επιλογή 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ διά ζώσης ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ του Κωνσταντίνου ος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δάνης Παναγιώτης 2103401010 2106980529 secoff@sdoe.gr Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πιτιακούδης Δημήτριος 2103401033

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16-10-2014

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16..214 Αρ. Πρωτ. : 245 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16--214 Στην Αθήνα, σήμερα, 16 Οκτωβρίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 2-1/2014

Διαβάστε περισσότερα