Αριθμός Απόφασης : 7/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (Εκουσία Δικαιοδοσία) ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Απόφασης : 7/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (Εκουσία Δικαιοδοσία) ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΙΑ Αριθμός Απόφασης : 7/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (Εκουσία Δικαιοδοσία) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Γιαννούλα Γεωργούλια Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Κριτσινέλια Πρωτοδίκη, Κωνσταντίνα Τσέκου Πρωτοδίκη Εισηγήτρια. υνήλθε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Μαΐου 2014 με την παρουσία και της Γραμματέως Κωνσταντίνας Βασιλοπούλου, για να προβεί στην ανακήρυξη των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών υμβουλών, υμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ του Νομού Μεσσηνίας στις εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 25 ης Μαΐου ΚΕΦΤΗΚΕ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ύμφωνα με το άρθρο 20 1 ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/ ), αυτό το Δικαστήριο είναι αρμόδιο για να ανακηρύξει κατά την παρούσα δημόσια συνεδρίαση που είναι η 15 η ημέρα πριν από τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 18 ης Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 25 ης Μαΐου 2014, τους συνδυασμούς των Δημάρχων, Δημοτικών υμβούλων, υμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, που δηλώθηκαν νόμιμα. ύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/ ) :1) Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. 2) Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες ( ) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες ( ) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, 1

2 σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν ( ) και άνω κατοίκους. ύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ): 1) Τα όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι : α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, β) Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. 2) Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι : α) Το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, β) Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, γ) Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους. 3) ε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. ε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες ( ) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. ε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη. 4) ε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. ε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες ( ) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη. Κατά το άρθρο 18 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3870/2010 :1) Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. 2) Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει : α) Τον υποψήφιο δήμαρχο, β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων κάθε εκλογικής περιφέρειας μέχρι εκατό τοις εκατό (100%) του αντίστοιχου αριθμού των εδρών (άρθρο 24 4 Ν. 4257/2014). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. τις μονοεδρικές Εκλογικές Περιφέρειες ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις, γ) Τους υποψηφίους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων της κάθε δημοτικής 2

3 κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν, ενώ ο συνδυασμός είναι νόμιμος ακόμα και όταν ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του συμβουλίου της (άρθρο 19 2β Ν. 3852/2010), δ) Τους υποψηφίους συμβούλους της τοπικής κοινότητας ή τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε τοπικής κοινότητας, ορίζεται από έναν μέχρι και τέσσερις. Η δήλωση του συνδυασμού είναι ωστόσο νόμιμη εάν περιλαμβάνονται σ αυτήν υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 τουλάχιστον των τοπικών κοινοτήτων που εκλέγουν τριμελή συμβούλια και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος. Ο αριθμός των υποψήφιων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας ορίζεται μέχρι δύο. 3α) Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. β) ο αριθμός συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση των αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 3852/2010. Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο 1/3, όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων. γ) την περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 19, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. 4) Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλους συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ως εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας δεν επιτρέπεται. 5) Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς. 3

4 την προκειμένη περίπτωση, αφού ληφθεί υπόψη ότι ο πραγματικός πληθυσμός του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ανέρχεται σε κατοίκους, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή του πληθυσμού, το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου αυτού θα συγκροτηθεί από 27 μέλη. Με βάση δε τον πληθυσμό των επιμέρους εκλογικών περιφερειών σε κάθε εκλογική περιφέρεια δημοτική ενότητα εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι ως εξής : Α) στην εκλογική περιφέρεια Αετού (πληθυσμός κάτοικοι ) εκλέγονται (2) δημοτικοί σύμβουλοι, Β) στην εκλογική περιφέρεια Αυλώνος (πληθυσμός κάτοικοι) εκλέγονται (2) δημοτικοί σύμβουλοι, Γ) στην εκλογική περιφέρεια Γαργαλιάνων (πληθυσμός κάτοικοι) εκλέγονται (8) δημοτικοί σύμβουλοι, Δ) στην εκλογική περιφέρεια Κυπαρισσίας (πληθυσμός κάτοικοι) εκλέγονται (7) δημοτικοί σύμβουλοι, Ε) στην εκλογική περιφέρεια Τριπύλης (πληθυσμός 385 κάτοικοι) εκλέγεται (1) δημοτικός σύμβουλος και Τ) στην εκλογική περιφέρεια Φιλιατρών (πληθυσμός κάτοικοι) εκλέγονται (7) δημοτικοί σύμβουλοι. ύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική περιφέρεια Γαργαλιάνων είναι (8) και μέγιστος (16), ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική περιφέρεια Φιλιατρών είναι (7) και ο μέγιστος (14), ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική περιφέρεια Κυπαρισσίας είναι (7) και ο μέγιστος (14), ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για καθεμιά από τις εκλογικές περιφέρειες Αετού και Αυλώνος είναι (2) και ο μέγιστος (4) και ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την εκλογική περιφέρεια Τριπύλης είναι (1) και ο μέγιστος (3). Αναλόγως του πληθυσμού τους, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων για κάθε δημοτική κοινότητα από τις δημοτικές κοινότητες Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών είναι (3) και ο μέγιστος (6). Τέλος, ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων κάθε τοπικής κοινότητας ανεξαρτήτως πληθυσμού είναι (1) και ο μέγιστος, για πληθυσμό έως 300 κατοίκους είναι (2) και για πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων είναι (4). ύμφωνα με το άρθρο 19 7 του ίδιου νόμου, επιδόθηκαν στην Πρόεδρο του Πρωτοδικείου αυτού μέχρι και την 24:00 ώρα της , κατ αλφαβητική σειρά, οι παρακάτω έγγραφες δηλώσεις υνδυασμών Υποψηφίων Δημοτικών υμβουλίων και Υποψηφίων- Εκπροσώπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ που έχει έδρα την πόλη της ΚΥΠΑΡΙΙΑ (αποτελείται από τους πρώην δήμους Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας Τριπύλης και Φιλιατρών). 4

5 Α) Δήλωση υνδυασμού <<Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ>> Β) Δήλωση υνδυασμού << ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΙΡΩΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ >> Γ ) Δήλωση υνδυασμού <<ΡΙΖΟΠΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ>> Δ) Δήλωση υνδυασμού << ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ>> Οι παραπάνω δηλώσεις έχουν υπογραφεί από όλους εκείνους, που αποτελούν κάθε συνδυασμό. Ακόμη σε καθένα από αυτούς επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 19 3 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) δηλαδή : α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι υποψήφιος. β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 Ν. 3852/2010 και ότι αποδέχεται την υποψηφιότητά του. γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ, από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος, του άρθρου 2 της παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό ευρώ (100 ) και πενήντα ευρώ (50 ). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή των ποσών αυτών. Αντίστοιχο αποδεικτικό Δ.Ο.Υ δεν απαιτείται για το αξίωμα του μέλους του συμβουλίου των δημοτικών κοινοτήτων του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου, του μέλους του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, καθώς και του τοπικού εκπροσώπου. ύμφωνα με τα παραπάνω οι ανωτέρω συνδυασμοί είναι έγκυροι και πρέπει να ανακηρυχθούν. ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΕΙ τους ακόλουθους συνδυασμούς υποψηφίων Δημάρχων και υμβούλων για τις δημοτικές εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 25 ης Μαΐου 2014 στο Δήμο Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, ήτοι : 1) υνδυασμοί και Υποψήφιοι Δήμαρχοι 5

6 Α ) Το υνδυασμό με το όνομα : <<Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ>> και έμβλημα που αποτελείται από την απεικόνιση του γεωγραφικού σχήματος του Δήμου Τριφυλίας σε κάθετη θέση, χρώματος πορτοκαλί, εντός τριών κύκλων, χρωμάτων γαλάζιου, πράσινου και κόκκινου. Δίπλα από την απεικόνιση αυτή είναι γραμμένο το όνομα του συνδυασμού ως εξής : «Η Τριφυλία αλλάζει» με μπλε χρώμα, υπογραμμισμένη με κόκκινη γραμμή. Κάτω από τη φράση αυτή είναι γραμμένο το όνομα του υποψηφίου Δημάρχου με τις εξής φράσεις: ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΕΥΤΑΘΙΟ με μαύρο χρώμα, όραμα, με μπλε χρώμα, εμπειρία, με πράσινο χρώμα, αποφασιστικότητα, με κόκκινο χ ρ ώ μ α, με υποψήφιο δήμαρχο τον Ευστάθιο Ανδρινόπουλο του Γεωργίου. Β) Το υνδυασμό με το όνομα : <<ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΙΡΩΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ>> και έμβλημα που αποτελείται από τη λέξη «ΛΑΪΚΗ και από κάτω την λέξη ΥΠΕΙΡΩΗ, στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά», με υποψήφιο δήμαρχο τον Κουκούμη αράντο του Χρήστου. Γ) Το υνδυασμό με το όνομα : <<ΡΙΖΟΠΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ>> και έμβλημα που αποτελείται από τη λέξη Ρ.Α.ΚΙ. με έντονα γράμματα και εικόνα η οποία θα απεικονίζει ανθρώπινη φιγούρα (η οποία προσομοιάζει με κορμό ελιάς) με απλωμένα χέρια στην ανάταση, τα οποία περιβάλλονται από φύλλα ελιάς, με υποψήφιο δήμαρχο τον Θεοδωρακόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη. Δ) Το υνδυασμό με το όνομα : <<ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ>> και έμβλημα που απεικονίζεται με καμπύλες γραμμές γαλάζιου χρώματος ένα τριφύλλι, με υποψήφιο δήμαρχο τον Κατσίβελα Παναγιώτη του Ανδρέα. 6

7 2) Υποψήφιοι Δημοτικοί ύμβουλοι Για το υνδυασμό Α) << Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ >> Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Ηλία (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY) ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY) ΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Κυριάκου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AΥΛΩΝΟ) ΛΙΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AΥΛΩΝΟ) ΝΑΟΠΟΥΛΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του Νικολάου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. AΥΛΩΝΟ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΑΡΓΥΡΗ - ΚΟΥΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΥ) του Ιωάννη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓ/ΝΩΝ) ΓΚΛΙΑΤΑ- ΚΑΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΓΟΥΡΔΟΥΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Φωκίωνος (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΚΑΜΠΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ιωάννη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΚΟΥΝΑΒΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ του Άγγελου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ (ΑΚΗ) του ωτηρίου (ΕΚΛ.ΠΕΡ.ΓΑΡ/ΝΩΝ) ΛΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Πέτρου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΛΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Θεοδώρου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΜΑΘΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ (ΑΚΗ) του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΠΟΛΙΤΗ ΩΤΗΡΙΟ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΚΙΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ελευθερίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Φωτίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΦΕΙΔΑ ΧΗΝΑΡΗ Ελένη του Δημοσθένη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΤΕΛΗ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου (ΕΚΛ.ΠΕΡ.ΚΥΠΑΡ/ΙΑ) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ηλία (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ταμάτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΔΙΠΛΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Νικολάου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΘΑΝΑΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ του Ευσταθίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΚΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΘΗ ΝΙΚΟΛΙΤΑ (ΝΙΚΗ) του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ.ΠΕΡ.ΚΥΠ.) ΚΟΥΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΜΠΑΚΟΥΡΟ ΩΤΗΡΙΟ του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) 7

8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Γρηγορίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ του Βασιλείου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΠΛΕΤΑ ΒΑΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΥ) του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Ευσταθίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΤΡΙΠΥΛΗ) ΤΑΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Πανάγου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΤΡΙΠΥΛΗ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) ΑΘΑΝΑΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΓΡΙΒΟΚΩΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Παναγιώτη (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΚΑΥΚΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του Άγγελου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΛΥΚΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αναστασίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) του Κωνσταντίνου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΑΚΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΟΥΡΕΤΗ ΠΑΡΑΚΕΥΑ του Χρήστου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΤΑΙΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Κυριάκου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ του Διονυσίου (ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας) ΑΒΔΙΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΤΗ) του Αντωνίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΒΕΛΙΑΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΚΑΜΠΥΛΗ- ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Νικολάου (εκλ.περ. Γαργ/νων) ΧΩΡΑΪΤΗ- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου (εκλ.περ. Γαργ/νων) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ του Ηλία (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ηλία (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ωτηρίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του Γεωργίου (εκλ.περ.κυπαρ/σίας) ΠΛΕΤΑ ΔΗΜΟ του Παναγιώτη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (εκλ. περ. Φιλιατρών) (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας) ΛΙΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΤΙΦΛΙΔΗ ΑΝΝΑ του Χαράλαμπου (εκλ. περ. Φιλιατρών) ΜΑΡΚΟΥΛΙΑ ΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου (εκλ. περ. Φιλιατρών) ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΥΡΟ) του Κωνσταντίνου (εκλ. περ. Φιλιατρών) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΙΟ του Γεωργίου (εκλ. περ. Φιλιατρών) ΠΑΠΑΧΡΙΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ του ωτηρίου (εκλ. περ. Φιλιατρών) 8

9 Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ή ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΕΥΦΡΟΥΝΗ του Ιωάννη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΑΠΟΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Νικολάου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΔΡΙΜΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Πέτρου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Αετού (εκλ. Περιφέρεια Αετού) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑ του Δημητρίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΚΩΤΙΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ του Αλεξίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΛΟΝΤΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Γεωργίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Αρμενιών (εκλ. Περιφέρεια Κυπαρισσίας) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΓΚΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Παναγιώτη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΨΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ηλία (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Αρτικίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΗΛΙΑ του Κωνσταντίνου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΤΟΜΑΖΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ελευθερίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Αυλώνος (εκλ. Περιφέρεια Αυλώνος) ΧΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αριστείδη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Βάλτας (εκλ. Περιφέρεια Γαργαλιάνων) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΗ του πυρίδωνα (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΚΟΝΤΟ ΦΩΤΙΟ του Παναγιώτη (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Βανάδας (εκλ. περιφέρεια Αυλώνος) ΛΙΒΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Διονυσίου (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Βρυσών (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Ιωάννη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αναστασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Γλυκορριζίου (εκλ. περιφέρεια Αετού) 9

10 ΜΠΑΛΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Ελαίας (εκλ. περιφέρεια Αυλώνος) ΤΙΟΤΙΟ ΖΩΗ του ωκράτη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική κοινότητα Εξοχικού (εκλ. περιφέρεια Φιλιατρών) ΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Βασιλείου (εκλ. περ. Φιλιατρών) Τοπική κοινότητα Καλογερεσίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Δημητρίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική κοινότητα Καλού Νερού (εκλ. περιφ. Αυλώνος) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΚΟΡΚΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Μιχαήλ (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) ΝΑΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΟΘΕΝΗ του Κωνσταντίνου (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Καρυών (εκλ. περιφ. Αυλώνος) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική κοινότητα Κεφαλόβρυσης (εκ. περιφ. Αετού) ΓΚΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Λυκούργου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΤΑΙΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου (εκλ. περιφέρεια Αετού) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Πέτρου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΕΡΙΚΛΗ του Αντωνίου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κωνσταντίνου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΠΑΝΟΥΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Λεύκης (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Ευθυμίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Λυκουδεσίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΓΚΑΦΑ ΤΑΥΡΟ του πυρίδωνα (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Γεωργίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Ευστρατίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) 10

11 ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΓΥΡΙΟ του Κωνσταντίνου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου (εκλ. περιφέρεια Αετού) ΒΑΡΔΑΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του τέφανου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) ΧΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παντελή (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Μουζακίου (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ του ωτηρίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΛΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Θεοδώρου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ του Γεωργίου (εκλ.περ.γαργ.) ΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΟΘΕΝΗ του Γεωργίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Μουριατάδας (εκλ. Περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ του Κωνσταντίνου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Ξηροκάμπου (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΦΙΤΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΩΤΗΡΙΟ του Κωνσταντίνου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΦΟΥΝΤΑ ΤΑΥΡΟ του Νικολάου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Πλατανίων (εκλ. περιφέρεια Αυλώνος) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Θεμιστοκλή (εκλ. Περιφερ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Πλάτης (εκλ. περιφέρεια Φιλιατρών) ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εκλ. περ. Φιλιατρών) Τοπική Κοινότητα Πολυθέας (εκλ. περιφέρεια Αετού) ΚΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΟΘΩΝ του Βασιλείου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα Πύργου (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Δημητρίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΖΟΜΠΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παύλου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΚΑΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) ΤΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Φίλιππα (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Ραπτόπουλου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΠΑΛΑ ΔΙΟΝΥΙΟ του Θεοδώρου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) 11

12 Τοπική Κοινότητα Ραχών (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΚΑΤΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΙΑ του Γεωργίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου (εκλ. περ. Κυπαρ/ίας) Τοπική Κοινότητα Ροδιάς (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γεωργίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική Κοινότητα ελλά (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική Κοινότητα ιτοχωρίου (εκλ. περιφέρεια Αετού) ΛΙΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Χρήστου (εκλ. Περιφέρεια Αετού) Τοπική Κοινότητα πηλιάς (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Αθανασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΚΟΚΚΙΖΑ ΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γρηγορίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΜΠΙΤΙΚΑ- ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Ιωάννη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΧΗΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Περικλή (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική κοινότητα τασιού (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) ΓΚΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Χρήστου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΗ ΛΥΚΟΥΡΓΟ του Δημητρίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Τριπύλας (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου (εκλ. περιφέρεια Τριπύλης) Τοπική Κοινότητα Φαρακλάδας (εκλ. περιφέρεια Κυπαρισσίας) (υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας) ΚΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΜΠΑΚΟΥΡΟ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΤΙΓΚΑΝΟ ΑΝΔΡΕΑ του Αναστασίου (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Αριστείδη (εκλ. περ. Κυπαρισσίας) Τοπική Κοινότητα Φλόκας (εκλ. περιφέρεια Γαργαλιάνων) ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου (εκλ.περ. Γαργαλιάνων) Για το υνδυασμό Β) <<ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΙΡΩΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ >> Εκλογική Περιφέρεια Αετού 1. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αετού) 12

13 2. ΓΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΑΤΑΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αετού) 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αετού) Εκλογική Περιφέρεια Αυλώνος 1. ΑΡΝΟΚΟΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) 2. ΓΚΟΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) 3. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΝΝΑΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) 4. ΚΑΤΙΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟ του ΚΩΝΤΑΝΤΊΝΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) Εκλογική Περιφέρεια Γαργαλιάνων 1. ΒΑΓΕΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 2. ΒΛΑΧΑΔΑΜΗ ΤΕΦΑΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 3. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 4. ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΆΝΝΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 5. ΚΑΤΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 6. ΚΑΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΜΙΧΑΉΛ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 7. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 8. ΙΝΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΘΕΟΔΏΡΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 9. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ του XΡΉΤΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) Εκλογική Περιφέρεια Κυπαρισσίας 1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΓΑΡΥΦΆΛΛΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 2. ΔΙΟΝΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 3. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΑΘΑΝΑΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 4. ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΡΆΝΤΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΝΤΟΥΒΙΤΑ) του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 7. ΨΙΛΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ του ΙΩΆΝΝΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Κυπαρισσίας) 13

14 Εκλογική Περιφέρεια Τριπύλης 1. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΆΝΝΗ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Τριπύλης) Εκλογική Περιφέρεια Φιλιατρών 1. ΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ του ΚΩΝΤΑΝΤΊΝΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 2. ΚΩΦΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 3. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΙΛΑΟ του ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 4. ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΝΑΤΑΊΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 5. ΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 6. ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΉΤΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 7. ΤΑΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 8. ΤΑΜΟΥΡΗ ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 9. ΤΑΤΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝΤΑΝΤΊΝΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΙΟΝΥΙΟΥ, Υποψ. Δημ. ύμβ. (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων 1. ΚΑΥΚΑ ΜΙΧΑΉΛ του ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 2. ΧΡΥΟΜΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 3. ΧΩΡΑΪΤΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ-ΑΓΑΘΗ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΩΤΗΡΊΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 2. ΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΛΑΜΠΡΟ του ΧΑΡΑΛΆΜΠΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) 3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΝΤΩΝΊΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Φιλιατρών) Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας (Εκλογ. Περ. Αετού) 1. ΓΚΟΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, Υποψ. Εκπρόσωπος (Εκλογ. Περ. Αετού) Τοπική Κοινότητα Αετού (Εκλογ. Περ. Αετού) 1. ΚΑΡΑΪΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΜΆΡΚΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αετού) 14

15 Τοπική Κοινότητα Βάλτας (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) 1. ΒΕΝΕΤΑΝΑΚΟ ΑΝΔΡΕΑ του ΙΩΆΝΝΗ, Υποψ. Εκπρόσωπος (Εκλογ. Περ. Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου (Εκλογ. Περ. Αετού) 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΉ του ΔΙΟΝΥΊΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αετού) 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ του ΝΙΚΟΛΆΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ. Αετού) Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 1. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Μουζακίου (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ του ΗΛΊΑ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΩΤΗΡΊΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 3. XΩΡΑΪΤΗ ΒΑΙΛΙΚΗ του ΠΥΡΊΔΩΝΟ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Πλατανίων (Εκλογ. Περ.Αυλώνος) 1. ΓΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υ π ο ψ. Εκπρόσωπος (Εκλογ. Περ.Αυλώνος) Τοπική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 1. ΚΑΤΡΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΤΑΝΤΊΝΟΥ, Υποψ. ύμβουλος (Εκλογ. Περ.Γαργαλιάνων) Τοπική Κοινότητα Ραχών (Εκλογ. Περ.Κυπαρισσίας) 1. ΒΕΛΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ, Υποψ. Εκπρόσωπος (Εκλογ. Περ.Κυπαρισσίας) 15

16 Για το υνδυασμό Γ) << ΡΙΖΟΠΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ >> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY 1.ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΔΑΜΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY 2.ΔΡΙΜΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY 3.ΚΛΑΒΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY 4.ΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) ΑΠΟΤΟΛΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. AETOY ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 1.ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2.ΝΑΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ -ΕΡΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 3. ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 1. ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΙΛΙΚΗ- ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 2.ΒΛΑΧΑΔΑΜΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 3.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΛΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 4.ΔΗΜΑΚΗ ΑΡΙΤΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 16

17 5.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 6. ΚΟΝΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 7. ΚΟΥΡΤΗ ΩΤΗΡΙΟ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 8. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑ ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 9. ΞΙΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 10. ΚΟΥΝΤΖΟ ΧΡΗΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 11. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΡΙΤΑ) ΑΝΘΙΜΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ 12.ΧΡΥΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡ/ΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2. ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΕΠΟΙΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ Υ 3. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 4. ΒΡΕΤΤΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 5. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 6. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 7. ΚΟΚΟΛΕΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 8.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΕΝΕΛΑΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 9.ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 10. ΜΑΡΑΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΤΟΛΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 11. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΦΙΑ (ΙΥ) ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 12.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 13.ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 14.ΑΡΔΕΛΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 17

18 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚ. ΠΕΡ. ΤΡΙΠΥΛΗ ΓΥΦΤΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ.ΤΡΙΠΥΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΤΑΚΗ) ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΑΜΠΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 4.ΚΕΝΤΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 5.ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΛΕΞΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 6.ΜΠΑΖΑΝΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΔΙΟΝΥΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 7.ΠΛΑΚΟΝΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 8.ΤΑΜΠΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 9.ΤΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 18

19 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 1.ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ Υ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2.ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 3. ΜΑΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 4. ΜΠΟΥΓΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 6. ΦΙΤΩΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ.ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 1. ΚΑΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ υζ.. ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2. ΜΠΑΡΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ ΘΕΜΙΤΟΚΛΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1.ΓΡΙΒΟΚΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2.ΚΑΤΟΥΛΗ ΑΓΑΘΟΚΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 19

20 3.ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΔΙΟΝΥΙΑ (ΝΑΝΥ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 4.ΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΗΜΑΚΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 5.ΤΑΙΝΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΟΠΙΚΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ 1.Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΗΤΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2.ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2.Τοπική Κοινότητα Αετού (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1. ΖΕΡΒΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 3.ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 3.Τοπική Κοινότητα Αρμενιών (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΤΕΚΜΗ ΑΝΝΑ ΟΜΕΡ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 4.Τοπική Κοινότητα Αυλώνος (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ ΦΩΤΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 20

21 2.ΤΡΟΥΠΑΚΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 5.Τοπική Κοινότητα Βάλτας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΑΝΑΤΑΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 6.Τοπική Κοινότητα Βανάδας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 7.Τοπική Κοινότητα Βρυσών (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΝΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ υζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 8.Τοπική Κοινότητα Γλυκορριζίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΑΔΑΜΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 2.ΚΑΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 9.Τοπική Κοινότητα Ελαίας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΛΑΒΟ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 21

22 10.Τοπική Κοινότητα Εξοχικού (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΙΤΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 11.Τοπική Κοινότητα Καλιτσαίνης (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΑΤΙΡΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 12.Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1. ΓΚΟΓΚΑ ΤΡΥΦΩΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2. ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 3. ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΕΛΠΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 4. ΜΠΟΥΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 13.Τοπική Κοινότητα Καμαρίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΡΟΥΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 14.Τοπική Κοινότητα Καρυών (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΚΑΖΑΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 15.Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσης (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 22

23 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 16.Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 2. ΚΟΛΟΚΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 3. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 4. ΤΑΓΚΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΕΤΟΥ 17.Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΟΥΛΕΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2. ΨΥΜΟΥΛΗ ΧΡΗΤΟ ΘΕΟΛΟΓΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 18.Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΜΑΚΑΝΤΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΤΑΘΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ 19.Τοπική Κοινότητα Μουζακίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 2.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 20. Τοπική Κοινότητα Μουριατάδας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) 23

24 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 21.Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2.ΧΡΙΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 22.Τοπική Κοινότητα Πλατανίων (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΡΟΥΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 23.Τοπική Κοινότητα Προδρόμου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΟΡΔΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 24.Τοπική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΑΠΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 25.Τοπική Κοινότητα Ραχών(ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΟΥΡΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 24

25 26.Τοπική Κοινότητα ιδηροκάστρου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1. ΛΙΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 2. ΙΑΠΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΑΥΛΩΝΟ 27.Τοπική Κοινότητα πηλιάς (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΚΑΠΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΜΙΤΟΚΛΗ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 28.Τοπική Κοινότητα Φαρακλάδας (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΓΕΡΜΑΝΟ ΑΓΗΙΛΑΟ ΧΡΗΤΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 2.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 3.ΚΑΡΥΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΚΥΠΑΡΙΙΑ 29.Τοπική Κοινότητα Χαλαζονίου (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ 1.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ 2.ΚΑΝΑΒΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΩΤΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ 30.Τοπική Κοινότητα Χριστιανουπόλεως (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡ/ΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.ΚΟΡΩΝΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ 25

26 2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ ΤΑΙΝΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ 3.ΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΙΑ ΦΩΤΙΟ ΕΚΛ. ΠΕΡ. ΦΙΛΙΑΤΓΡΩΝ Για το υνδυασμό Δ) << ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ >> ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΕΤΟΥ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Δημοσθένη (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Δήμου (Εκ.Περ. Αετού) 3.ΜΠΑΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του Θεοδώρου (Εκ.Περ. Αετού) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΟ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΤΙΝΑ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευσταθίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 3. ΤΑΚΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΑΔΡΑΚΤΑ ΑΝΑΤΑΙΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΑΔΡΑΚΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του Αναστασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3. ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 4. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Κυριάκου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 5. ΘΑΝΑΗ ΒΑΙΛΗ του Οδυσσέα (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 6. ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 7. ΚΑΜΠΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του πυρίδωνα (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 8. ΚΑΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 9. ΚΩΤΑΚΗ-ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 10. ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΔΡΕΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 11. ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΗΤΟ του Διονυσίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 12. ΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 13. ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 14. ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του Βασιλείου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 15. ΧΡΥΟΜΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΙΑ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1.ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΒΛΑΧΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Θεμιστοκλή (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 4. ΓΚΟΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 5.ΔΙΟΝΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ (ΝΕΛΛΗ) του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 26

27 6.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΖΑΧΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 7.ΚΩΝΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 8. ΛΙΒΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 9.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΑΝΟ) του Αριστομένη (Εκ.Περ.Κυπαρισ) 10. ΠΑΝΟΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 11. ΤΙΓΓΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ηλία (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 12. ΤΙΜΠΛΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 13.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΤΖΙΜΗ) του Αλέκου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 14. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Φωτίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2. ΤΑΛΑΜΑΝΔΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΒΑΓΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΓΡΙΒΟΚΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 3.ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΒΑΓΓΕΛΗ του Φίλιππα (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 4. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΜΙΑ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 5.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΕΥΤΑΘΙΟ του Χρήστου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 6.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ-ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Νικολάου (Εκ.Περ.Φιλιατρών) 7. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 8. ΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 9. ΑΡΜΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 10. ΟΥΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 11. ΤΑΜΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Ζαχαρία (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 12. ΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΙΑ (ΙΑ) του Ιωάννης (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 4. ΠΑΠΑΧΡΙΤΟΦΙΛΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 5. ΤΖΟΥΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Ανδρέα (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 6. ΤΕΚΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΙΑ (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά) 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) του Διονυσίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΑΝΔΡΟΥΤΗ ΦΩΤΙΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΩΤΗΡΙΟ του Διονυσίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 4.ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ του Αλεξάνδρου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 5.ΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΡΑΙΜΟ (ΜΑΚΗ) του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 6.ΤΖΑΒΕΛΛΑ-ΤΟΥΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (υποψήφιοι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας κατά αλφαβητική σειρά) 27

28 1. ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Αθανασίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΚΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 3. ΛΑΛΟΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ταύρου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Ανδρέα (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 5. ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 6. ΦΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΛΙΑΝΗ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΜΠΑΛΤΑ ΗΛΙΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΛΙΑ (εκλ.περ.αετού) 1. ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αναστασίου (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΤΖΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Αλεβίζου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΩΤΗΡΙΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΚΟΥΤΙΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Αριστοτέλη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 4. ΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χαράλαμπου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΙΚΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΒΕΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΗ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ του Δήμου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΑ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΑ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΛΙΑΚΟΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(ΑΝΤΖΕΛΑ) του Παντελή (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΝΑΔΑ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΦΙΛΝΤΙΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΦΙΛΝΤΙΗ ΑΘΑΝΑΙΟ του Ηλία (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΩΝ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 28

29 1. ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) 2.ΦΙΛΝΤΙΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΤΟΛΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΚΛΑΒΟ ΙΩΑΝΝΗ του Διονυσίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΧΙΚΟΥ (εκλ.περ.φιλιατρών) 1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα Δημητρίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΛΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του Ευαγγέλου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΙΤΑΙΝΗ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΚΟΛΟΚΟΠΗ ΩΤΗΡΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΕΙΟΥ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2. ΑΠΟΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ταύρου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ (εκλ.περ.αυλώνας) 1.ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του Φωτίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2.ΓΚΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Φωτίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 3.ΝΑΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ του Επαμεινώνδα (Εκ.Περ. Αυλώνος) 4.ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Περικλή (Εκ.Περ. Αετού) 2.ΤΖΑΡΑ ΩΤΗΡΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ ΑΒΡΑΑΜ του Αναστασίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΗ (εκλ.περ.αετού) 1. ΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αετού) 29

30 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αντωνίου (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΠΑΝΟΥΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ηλία (Εκ.Περ. Αετού) 3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αετού) 4. ΡΗΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ωτηρίου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΤΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΝΤΖΟΥΝΑΤΟΥ (εκλ.περ.τριπύλας) 1.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΑΘΑΝΑΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΥΔΕΙΟΥ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΤΑΘΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Φωτίου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΗ (εκλ.περ.φιλιατρών) 1. ΤΡΙΜΠΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γεωργίου ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΕΩ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΤΟ του Νικολάου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2.ΜΑΝΟΥΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Θεοδώρου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3.ΜΙΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 4. ΤΕΡΙΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Λάμπρου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΤΗΡΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ. Αετού) 2. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΧΡΗΤΟ του Αριστομένη (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ του Διονυσίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΤΑΙΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3.ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ελευθερίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 30

31 1.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ) του Δημητρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΥ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΜΙΧΑ-ΡΑΜΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥΛΑ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΚΑΝΑΒΟ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΚΑΝΝΑΒΟ ΩΚΡΑΤΗ του Περικλή (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ (εκλ.περ.αυλώνας) 1.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Επαμεινώνδα (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2.ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Χρήστου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΗ (εκλ.περ.φιλιατρών) 1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του πυρίδωνα (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΘΕΑ (εκλ.περ.αετού) 1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αετού) 2.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Αριστομένη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Φωτίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΒΑΙΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΑ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ωτηρίου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 31

32 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ (εκλ.περ.τριπύλης) 1. ΝΤΕΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου (Εκ.Περ.Τριπύλης) 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΔΗΡΟΚΑΤΡΟΥ (εκλ.περ.αυλώνος) 1. ΛΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΤΑΙΟ του Δημητρίου (Εκ.Περ. Αυλώνος) 2.ΧΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ. Αυλώνος) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΟΧΩΡΙΟΥ (εκλ.περ.αετού) 1.ΓΕΩΡΓΑ ΘΑΝΟ του Κυριάκου (Εκ.Περ. Αετού) 2.ΠΟΛΙΤΗ ΕΥΤΑΘΙΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Αετού) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΛΙΑ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΓΥΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευθυμίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΔΑΒΙΛΑ ΦΩΤΙΟ του Κωνσταντίνου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 4.ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ευσταθίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΙΟΥ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του Παναγιώτη (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΚΑΝΑΡΗ του πυρίδωνα (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑ (εκλ.περ.τριπύλης) 1.ΜΠΙΝΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου (Εκ.Περ.Τριπύλης) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΑΚΛΑΔΑ (εκλ.περ.κυπαρισσίας) 1. ΚΑΝΑΒΟ ΑΝΑΤΑΙΟ του Κυριάκου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 2. ΚΩΤΟΒΟΛΟ ΝΙΚΗΤΑ του Βασιλείου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) 3. ΜΠΙΤΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αθανασίου (Εκ.Περ.Κυπαρισσίας) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΟΚΑ (εκλ.περ.γαργαλιάνων) 1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αντωνίου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) 2.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Αγησιλάου (Εκ.Περ.Γαργαλιάνων) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΖΟΝΙΟΥ (εκλ.περ.φιλιατρών) 1. ΓΚΙΚΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου (Εκ.Περ. Φιλιατρών) 2. ΤΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΙΟ του Ιωάννη (Εκ.Περ. Φιλιατρών) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩ (εκλ.περ.φιλιατρών) 32

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 2209/2014 (2842/2014) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δωροθέα Νικάνδρου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ξυνόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς

Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ.7/28-04-20 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας. Αριθ. Απόφασης 105/20 Περίληψη: Έγκριση της μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 14 /2010. ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Εκούσια δικαιοδοσία)

Αριθμός 14 /2010. ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Εκούσια δικαιοδοσία) Αριθμός 14 /2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Εκούσια δικαιοδοσία) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Θεοφανώ Κουτσουμπέλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Βλάχου, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, Ουρανία Καραντζίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4 / 2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 4 / 2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ 4 / 2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Δανιήλ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελένη Σίψα, Πρωτοδίκη Εισηγήτρια, Χρυσούλα Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5929/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Αριθμός αποφάσεως 5929/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός αποφάσεως 5929/2010 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελένη Τσίτσιου Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνα Λέκκου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ψηφοφορίας Περιφερειακών Εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014. Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ψηφοφορίας Περιφερειακών Εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014. Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.Π. Μεσολογγίου, 09/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17181 ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα: Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Μετανάστευσης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

46/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

46/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 46/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρχαιρεσιών

Πρακτικό αρχαιρεσιών 1 Πρακτικό αρχαιρεσιών Για την ανάδειξη οργάνων (Διοικητικό υμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, υνέλευση Αντιπροσώπων) του ωματείου «Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων» (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) και ανάδειξη αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 653/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Νικόλαο Ζαγοριανό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Σκουλάξινου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός: 108 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός: 108 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός: 108 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο

ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ. Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Αριθμός: 66/2014 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ APEIOY ΠΑΓΟΥ Α1' ΠΟΛΙτtΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Κράνη, Αντώνιο Ζευγώλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 24-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281082902-82378 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ: Α 114 20060608) Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Δημητρίου ΔΡΑΜΑΣ 1 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Δημητρίου ΔΡΑΜΑΣ 1 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Δημητρίου ΔΡΑΜΑ 1 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΡΑΜΑ 1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ πρωην ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑ 1 ΠΟΠΩΒ ΡΑΦΙΚ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2218 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 90 19940613 Τέθηκε σε ισχύ: 13.06.1994 Ημ.Υπογραφής: 13.06.1994 Τίτλος Ιδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΕΚΝ ΟΣ ΚΛΑΔΟ Σ ΠΙΝΑΚΑ Σ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΡΙΤΕΚΝ ΟΣ ΚΛΑΔΟ Σ ΠΙΝΑΚΑ Σ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΗΤΕΡΑ Ο ΕΙΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ 1 ΒΑΙΛΕΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΠΕ70 0 Β 1 18,267 Α Ιωαννίνων 2 ΚΑΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΧΡΥΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΠΕ70 0 Β 2 9,667 Αχαία 3 ΑΛΕΞΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 47/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006

ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Καλαμάτας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος

ΔΕΗ / Περιοχή Καλαμάτας: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος 1 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΝ. ΒΡΥΣΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 24500 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Μεσσηνίας 4,76 27/10/2009 7/1/2010 15/4/2010 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΕΪΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 24500 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Μεσσηνίας 9,87 4/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μελπομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ.Κώδικας: 24100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 55 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

των πολιτών στη «ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

των πολιτών στη «ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» Παρέµβαση ΠΕ -ΚΜ για τις επεκτάσεις του µετρό µε νέες γραµµές Στη συνάντηση µε τους υπευθύνους του µετρό ο δήµαρχος Θέρµης κ. Παπαδόπουλος έθεσε το θέµα της επέκτασης του µετρό προς το αεροδρόµιο, προτείνοντας

Διαβάστε περισσότερα