ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή επειγουσών εργασιών στο Ταφικό Μνημείο Εφεσίων στο Κοιμητήριο της Καλαμάτας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή επειγουσών εργασιών στο Ταφικό Μνημείο Εφεσίων στο Κοιμητήριο της Καλαμάτας»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 11/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρ.:ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ01/Β-β/03/5143 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαιζώνος Πάτρα Πληροφορίες : Α. Χρονοπούλου Χρ. Κολώνας Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή επειγουσών εργασιών στο Ταφικό Μνημείο Εφεσίων στο Κοιμητήριο της Καλαμάτας» ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2) Του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού». 3) Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ 2891/Β/2014) Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ και τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ. 4) Το Π.Δ. 118/ (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/ (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5) Του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/91) Τρόπος εκτέλεσης αρχ/κών έργων. 6) Του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992) Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων. 7) Του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 8) Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 9) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 247/Α/ , ΦΕΚ 1291/Α/ και το ΦΕΚ 141/Α/ όπου δημοσιεύθηκε ο Ν. 3871/2010 "Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη"). 10) Του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ), όπως ισχύει αναλογικά. 11) Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/ ) «Περί Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο

2 που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 12) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και τις τροποποιήσεις του ανωτέρω Π.Δ. (ΦΕΚ 14/Α/2012) Ν. 4038/2012 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 14) Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/ ), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 15) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» άρθρο ) Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α/ ). 17) Της απόφασης αριθμ. πρωτ /739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση χρηματικών προσόντων άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 κλπ». 18) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 19) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) "Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες". 20) Της ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/Β/2011) "Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή της κατ' εντολή του κύριου διατάκτη". 21) Της ΠΟΛ124/ (ΦΕΚ 1066/Β/2011) του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νση Φορολογίας Βεβαίωση οφειλής για χρέη στο Δημόσιο. 22) Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 23) Της Π1/2380/ ΚΥΑ για την ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών (ΦΕΚ 3400/Α/ ). 24) Την με αρ. πρωτ.: 1652/ (ΑΔΑ: ΒΙΗΓΓ-Π7Η) Απόφαση συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών παραλαβής υλικών και εργασιών για το έτος ) Το με αρ. πρωτ.: 3161/ έγγραφο πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 14REQ ) Την αρ.πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΤΔΕΟΕΝΠ/184207/20919/19743/2355/ Απόφαση χρηματοδότησης για την υλοποίηση των εργασιών στο Νεκροταφείο Καλαμάτας. 27) Την Αρ.Πρωτ./ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ06-β/4707/ (ΑΔΑ:7ΑΡΥΓ-ΑΔΑ) Απόφαση έγκρισης επειγουσών εργασιών στο Ταφικό Μνημείο των Εφεσίων στο κοιμητήριο της Καλαμάτας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1) Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής δαπάνης κατά ανώτερο όριο ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τη διεξαγωγή επειγουσών εργασιών στο Ταφικό Μνημείο των Εφεσίων στο κοιμητήριο της Καλαμάτας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ι). Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο έργο με κωδικό

3 1997ΣΕ «Έργα συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» για το έτος Στην επισυναπτόμενη φόρμα προσφοράς θα σημειώνεται ξεχωριστή τιμή με την και χωρίς την κατασκευή του εσωτερικού νάρθηκα. Η αρχική σύμβαση θα προβλέπει την κατασκευή του νάρθηκα και εφόσον αυτός δεν κατασκευαστεί θα αφαιρεθεί από την πληρωμή το κόστος του εσωτερικού νάρθηκα. 2) Η Παρούσα προκήρυξη βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη μέσω του υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙ το αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο της ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ επί της οδού Μαιζώνος 17 στην Πάτρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η και ώρα 13:30 Η ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται σε 35 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Δικαίωμα στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν εκτελέσει αντίστοιχα έργα σε μαρμαροτεχνικές εργασίες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης από Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Εφόσον επιβάλλεται η κατασκευή του νάρθηκα αυτή θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο μεταλλικών κατασκευών με ευθύνη του αναδόχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορούν να δοθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας (Μαιζώνος 17, Πάτρα), ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα εργάσιμες μέρες και ώρες ( ). Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Άννα Κωτσοβίλη Αρχιτέκτων Μηχανικός

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Πάτρα Ταχ.Δ/νση: Μαιζώνος Πάτρα Πληροφορίες : Χ. Κολώνας Τηλέφωνο : Fax : Εmail ΘΕΜΑ: Τεχνική Έκθεση για την αποκατάσταση του οικογενειακού τάφου του Οίκου Εφεσίων στο Νεκροταφείο Καλαμάτας, Π.Ε.Μεσσηνίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για το ταφικό μνημείο του Οίκου Εφεσίων που βρίσκεται στο κοιμητήριο του Δήμου Καλαμάτας και χαρακτηρίστηκε με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2346/37597/ (ΦΕΚ 741/Β/1995) ως έργο τέχνης. Στο χώρο του κοιμητηρίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα μαρμάρινα μέλη των επιπέδων 1-7 (επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα με την σήμανση των επιπέδων). Τα υπόλοιπα μέλη έχουν μεταφερθεί επισκευαστεί και συντηρηθεί σε μαρμαρογλυφείο της πόλης της Καλαμάτας όπου και βρίσκονται. Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες οι οποίες έχουν εγκριθεί με την με Αρ.Πρωτ./ΥΠΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ06-β/4707/ (ΑΔΑ:7ΑΡΥΓ-ΑΔΑ) Απόφαση έγκρισης επειγουσών εργασιών στο Ταφικό Μνημείο των Εφεσίων στο κοιμητήριο της Καλαμάτας και οι οποίες χωρίζονται σε: Α) Προετοιμασία-επισκευή των μαρμάρινων μελών επιπέδων 1-7 για επανατοποθέτηση Β) Προετοιμασία των υποδομών για να τοποθετηθούν τα επισκευασμένα μαρμάρινα μέλη και επανατοποθέτηση των επιπέδων 1-16 Α) Προετοιμασία- επισκευή μαρμάρινων μελών για την επανατοποθέτηση Επίπεδα 1-6 Αποδόμηση των επιπέδων 1 έως 6 και καθαρισμός των μαρμάρων. Αφαίρεση οξειδωμένων μετάλλων. Τα μάρμαρα θα πρέπει να αποκτήσουν το χρωματισμό που έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα εργασίες στα επίπεδα Επίπεδο 7: Γείσο. Αποσυναρμολόγηση, αφαίρεση όλων των μεταλλικών πιόσχημων συνδέσμων και αντικατάστασή αυτών με ανοξείδωτους.

6 Β) Προετοιμασία των υποδομών για να τοποθετηθούν τα επισκευασμένα μάρμαρα και επανατοποθέτηση τους. Υπόγειος Χώρος. Θα γίνει καθαρισμός όλων των ρηγματώσεων που εντοπίζονται στα υπόγεια τόξα, βαθύ αρμολόγημά τους και επίχρισή τους. Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών ο χώρος θα είναι υποστυλωμένος με κατάλληλο πέτσωμα στους θόλους. Η υποστύλωση θα αφαιρεθεί εφόσον κριθεί ασφαλές μετά το πέρας των εργασιών. Επίπεδο 1 Εκσκαφή για διαμόρφωση πλάκας διαστάσεων 2.6x2.6x0.20m. Στη συνέχεια χύτευση σκυροδέματος μετά από όπλιση σύμφωνα με τα σχέδια. Χύτευση ελαφρά οπλισμένου με γαλβανισμένο οπλισμό σκυροδέματος αδιαβροχοποίησης-καθαριότητας για την υποδομή τοποθέτησης της μαρμάρινης επικάλυψης επιπέδου 2. Επίπεδο 2 Όπλιση του επιπέδου και χύτευση μπετόν. Αναδόμηση των μαρμάρινων μελών πάνω στη διαμορφωμένη πλάκα και τα μαρμάρινα μέλη του επιπέδου 1 μετά το πέρας των εργασιών στα ανώτερα επίπεδα. Επίπεδο 3 Όπλιση του επιπέδου και χύτευση οπλισμένου σκυροδέματος Οι διαστάσεις του σκυροδέματος θα διαμορφωθούν αφού διαπιστωθεί το βάθος των μαρμάρινων μελών. Αναδόμηση των μαρμάρινων μελών πάνω στη διαμορφωμένη πλάκα και τα μαρμάρινα μέλη του επιπέδου 2. Επίπεδο 4 Όπλιση του επιπέδου και χύτευση μπετόν. Αναδόμηση των μαρμάρινων μελών πάνω στη διαμορφωμένη πλάκα και τα μαρμάρινα μέλη του επιπέδου 3. Επίπεδο 5 Όπλιση του επιπέδου και χύτευση μπετόν. Αναδόμηση των μαρμάρινων μελών πάνω στη διαμορφωμένη πλάκα και τα μαρμάρινα μέλη του επιπέδου 4. Επίπεδο 6 Όπλιση του επιπέδου και χύτευση μπετόν. Οι μαρμάρινοι ορθοστάτες θα στερεωθούν στη συνέχεια πάνω στον σχηματισμένο όγκο. Μεταξύ όλων των μαρμάρινων μελών και του τσιμέντου θα τοποθετηθούν μολύβδινα παρεμβλήματα. Τοποθέτηση μεταλλικών πιόσχημων συνδέσμων στο άνω μέρος όπως ήταν η αρχική κατασκευή. Επίπεδο 7 Συνέχιση της σκυροδέτησης και τοποθέτηση του γείσου όπως στο επίπεδο 6. Γενικά όλα τα μαρμάρινα μέλη θα στηριχθούν με το οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω κατάλληλων στηριγμάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσή τους από τα επίπεδα 7-1 εφόσον αφαιρεθεί το υπερκείμενο επίπεδο. Μεταξύ των επιπέδων και του τσιμέντου θα παρεμβάλλονται μολύβδινα ελάσματα. Τα στηρίγματα θα είναι ανοξείδωτα. Θα επαναληφθεί ο αρχικός τρόπος ένωσης των μαρμάρινων μελών μεταξύ τους με πιόσχημους συνδέσμους και γόμφους. Ως συνδετικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί αργιάνι λευκού τσιμέντου. Επίπεδα 8-13 Ενοποίηση των επιπέδων αυτών μέσω 6 ντίζων Μ12. Οι ντίζες θα είναι μονοκόμματες και θα διαπερνούν όλα τα επίπεδα. Μεταξύ των επιπέδων θα τοποθετηθεί συγκολλητικό υλικό λευκό τσιμέντο Δανίας. Το επίπεδο 8 θα εδράζεται πάνω στο 7 και θα είναι αγκυρωμένο έναντι ανατροπής στο οπλισμένο σκυρόδεμα. Για το σκοπό αυτό θα διανοιχτούν οπές στο επίπεδο 8 και στην άνω επιφάνεια θα τοποθετηθούν λαπάτσες 100x4mm και κατάλληλου μήκους όπως φαίνεται στα επισυναπτόμενα σκαριφήματα. Της λαπάτσας και του μαρμάρου θα παρεμβάλλεται φύλλο μολύβδου 3mm. Οι οπές που θα διανοιχτούν θα συνεχιστούν εντός του τσιμεντένιου υποβάθρου σε απόσταση 5 εκατοστών από τους εξωτερικούς συνδετήρες και σε βάθος 50 εκατοστά. Τα αγκύρια που θα τοποθετηθούν θα είναι 4Φ18 και 2Φ22 χημικά όπως στο σκαρίφημα Η έγχυση χημικού θα γίνει μόνο εντός του

7 τσιμέντου και όχι εντός του μαρμάρου του επιπέδου 8 η οπή του οποίο θα παραμείνει ελεύθερη. Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά της διατρήσεις να μην βλαφθούν οι οπλισμοί του τσιμεντένιου υποβάθρου καθώς και ο κυκλικός δίσκος αγκύρωσης της Μ12 των επιπέδων Τοποθέτηση Ντίζας Μ12 Για την τοποθέτηση της Ντίζας Μ12 θα πρέπει να διατρηθούν διαμπερώς τα μαρμάρινα μέλη των επιπέδων 8 έως και 13. Στο κατώτερο σημείο (επίπεδο 8) και στο ανώτερο (επίπεδο 13) θα προεξέχει ο μηχανισμός αγκύρωσης της ντίζας (λαπάτσα 4mm) και περικόχλιο σύσφιγξης με παρέμβλημα μολύβι πάχους 3mm) σε ύψος 3cm ο οποίος θα εγκιβωτιστεί στην υποκείμενη 7 και υπερκείμενη στρώση 14 αντίστοιχα και σύμφωνα με τα σχέδια. Οι ντίζες θα αγκυρωθούν στην βάση του επιπέδου 8 μέσω κυκλικής ανοξείδωτης λαπάτσας πλάτους 10 εκατοστών και πάχους 5mm. Στο επίπεδο 13 θα τοποθετηθούν μόνο μικρές λαπάτσες διαστάσεων 10x10 εκατοστών και πάχους 5mm. Θα τοποθετηθούν φύλλα μολύβδου ανάμεσα στις λαπάτσες και τα μάρμαρα. Η διάτρηση θα έχει διάμετρο 14mm. Μεταξύ οπής και ντίζας θα παρεμβάλλεται λευκό τσιμέντο (αριάνι) όμως μεταξύ όλων των αρμών των επιπέδων 8-13, θα πρέπει να ενσωματωθεί μολύβι σε βάθος 2cm εκατέρωθεν του αρμού. Δύναται να παρεμβάλλεται μολύβι και σε όλο το ύψος της διάτρησης εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατόν όχι όμως στους κίονες που είναι σπασμένοι και θα πρέπει να παρεμβάλλεται ως συνδετικό υλικό λευκό τσιμέντο. Τα επίπεδα αυτά θα αγκυρωθούν στο υποκείμενο όγκο σκυροδέματος μέσω διάτρησης του επιπέδου 8 και τοποθέτησης εντός του τσιμέντου χημικών αγκυρίων και στην πάνω στρώση του Επιπέδου 8 λαπατσών με μολύβδινα παρεμβλήματα. Δεδομένου ότι 3 από τους 6 κίονες του επιπέδου 11 είναι σπασμένοι θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 10 μέρες αφού αυτοί συγκολληθούν, πριν ενωθούν με τα υποκείμενα και υπερκείμενα επίπεδα. Επίπεδο 14, 14 α (οδοντωτή ταινία) Το επίπεδο 14 θα τοποθετηθεί πάνω στο επίπεδο 13 ως εξής: Θα τοποθετηθούν ελάσματα μολύβδου μεταξύ των επιπέδων και των επιπέδων 14 και 14 α πάχους 3mm και ενδιάμεσα στα μολύβδινα ελάσματα, φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα. Επίπεδο 15 Το επίπεδο 15 θα τοποθετηθεί πάνω στο 14 ως εξής: Θα τοποθετηθούν ελάσματα μολύβδου μεταξύ των επιπέδων πάχους 3mm και ενδιάμεσα στα μολύβδινα ελάσματα, φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα. Επίπεδο 16 Θα τοποθετηθεί πάνω στο επίπεδο 15 με μολύβδινα παρεμβλήματα χωρίς συγκολλητικό υλικό. Εσωτερικό αστέρι Θα τοποθετηθεί στη θέση του ελεύθερα εδραζόμενο πάνω σε φύλλα μολύβδου. Μαρμάρινο Αγγελάκι Θα τοποθετηθεί και στερεωθεί με ανοξείδωτη ντίζα Μ8 AISI316 στην βάση του και το επίπεδο 8. Η τοποθέτηση θα γίνει στην κατάλληλη χρονική φάση ανασύστασης του υπολοίπου μνημείου. Δοκιμή Αντοχής Εντός κατάλληλου χώρου θα γίνει δοκιμή αντοχής των ανωτέρω αφού προηγηθεί αναδόμηση του μνημείου από το επίπεδο 8 και άνω και προσωρινή αγκύρωσή του σε σταθερή βάση παρουσία και υπό της οδηγίες της επίβλεψης. Δεδομένου ότι η αναμενόμενη σεισμική δύναμη που θα ασκηθεί στους μαρμάρινους κίονες είναι της τάξης των 10kN (~1tn) οριζόντιου φορτίου προερχόμενη από σεισμική καταπόνηση στο μισό του ύψους μεταξύ των επιπέδων 13-16, θα πρέπει να ασκηθεί οριζόντια δύναμη 10kN (~1tn) στο επίπεδο 13 έτσι ώστε να δοκιμαστεί η αντοχή του υποβάθρου. Η δύναμη αυτή θα είναι οριζόντια και θα εφαρμοστεί σταδιακά με χαμηλή ταχύτητα. Εφόσον κατά τη δοκιμή στο επίπεδο 13 δεν προκληθούν βλάβες στα μαρμάρινα μέλη η δοκιμή θεωρείται περαιωμένη. Εφόσον διαφαίνεται απαρχή βλαβών πριν την

8 οριακή δύναμη των 10kN θα σταματήσει η δοκιμή και θα σημειωθεί η δύναμη απαρχής βλαβών. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σταδιακά η δύναμη αυτή στο υπερκείμενο επίπεδο 14. Εάν ολισθήσει το υπερκείμενο επίπεδο με δύναμη 20% μικρότερη της οριακής ή και με μικρότερη δύναμη η δοκιμή θα θεωρείται περαιωμένη. Πριν την δοκιμή θα έχουν αναρτηθεί με χαλαρούς ιμάντες τα επίπεδα 13 και άνω από κατάλληλο ικρίωμα ή γερανογέφυρα για να μην καταπέσουν σε περίπτωση αστοχιών. Εφόσον κατά τη δοκιμή δεν παρατηρηθούν θραύσεις θα γίνει η τοποθέτηση του μνημείου στη θέση του αφού όμως πρώτα τοποθετηθούν ειδικά παρεμβλήματα μεταξύ των επιπέδων προκειμένου να αποφευχθεί ολίσθηση των επιπέδων 14 και άνω και πτώση τους. Ο οριστικός σχεδιασμός τους θα προκύψει σε συνεργασία με την Υπηρεσία εφόσον προκύψει ανάγκη τοποθέτησής τους. Δύναται να αυξομειώνεται ο αριθμός φύλλων μολύβδου και οι διάστασης του ενδιάμεσου των επιπέδων και ανοξείδωτου φύλλου. Σε περίπτωση που δεν προκύψει ολίσθηση με το οριακό φορτίο θα τοποθετηθεί και εσωτερικός νάρθηκας ως ακολούθως. Εσωτερικός Νάρθηκας Εσωτερικά μεταξύ των σταθμών 9-13 θα τοποθετηθεί μεταλλικός νάρθηκας αποτελούμενος από 6 ανοξείδωτες κοιλοδοκούς διαστάσεων 80x40x4mm με απόληξη στο επίπεδο 14 όπου και θα διαμορφωθεί στεφάνη εσωτερικά του δακτυλίου του επιπέδου αυτού η οποία θα στερεωθεί επαρκώς στο μαρμάρινο δακτύλιο. Το ύψος των κοιλοδοκών είναι περίπου 2.25m. Οι κοιλοδοκοί θα συγκολληθούν στην έδραση τους σε κυκλική στεφάνη πλάτους όσο η απόσταση των βάσεων των κιόνων με τον κύλινδρο έδρασης του αγάλματος. Οι συγκολλήσεις θα ενισχυθούν πλευρικά (ομόκεντρα με τον κύκλο) με την τοποθέτηση τριγωνικών λάμων διαστάσεων 200x100x4mm. Η στεφάνη έδρασης θα πακτωθεί απευθείας στο τσιμεντένιο υπόβαθρο (επίπεδο 7 και κάτω) μέσω χημικών αγκυρίων δηλαδή δεν θα είναι αγκυρωμένες στο επίπεδο 8. Όλη η κατασκευή θα βαφεί σε λευκό χρώμα. Σχέδια του νάρθηκα θα οριστικοποιηθούν μετά τη δοκιμή. Τα υλικά θα είναι AISI 304 πλην οσων ενσωματωθούν στο μάρμαρο που θα είναι AISI 316. Υλικά-Ποιότητα Σκυρόδεμα αντοχής 25MPa αποτελούμενο από λευκό τσιμέντο και όχι μαύρο και μετακαολίνη σε ποσοστό 90 τσιμέντο 10 μετακαολίνη κατά βάρος. Χάλυβας S500s για τον οπλισμό του σκυροδέματος. Επικάλυψη 4cm και αδιαβροχοποίηση του σκυροδέματος με κατάλληλο εμποτιστικό πριν τοποθετηθούν τα μάρμαρα. Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 για τους νέους συνδέσμους και ντίζες. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τοποθέτηση ανοξείδωτων υλικών πριν κατατεθούν επισήμως στην Υπηρεσία τα πιστοποιητικά τους. Για το σκυρόδεμα θα ληφθούν 3 δοκίμια ανά σκυροδέτηση και θα κατατεθούν στην Υπηρεσία τα αποτελέσματα των αντοχών από πιστοποιημένο εργαστήριο. Ο οπλισμός του σκυροδέματος θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Φωτογραφική τεκμηρίωση. Πριν και μετά από κάθε εργασία θα λαμβάνονται φωτογραφίες. Τυχόν παράληψη λήψης φωτογραφικών τεκμηρίων σε κάποια φάση δύναται να προκαλέσει την έκπτωση του εργολάβου. Ο Συντάξας Μηχανικός Χρήστος Κολώνας Πολιτικός Μηχανικός Θεωρήθηκε H Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Άννα Κωτσοβίλη Αρχιτέκτων Μηχανικός

9 Φωτορεαλιστικό τελικής κατάστασης και ονοματολογία επιπέδων.

10 Τα παρακάτω σχέδια δύναται να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή είναι όμως ενδεικτικά και θα πρέπει να προηγηθούν επιτόπου μετρήσεις.

11

12 Οι συνδετήρες θα είναι κλειστοί. Η οριστική θέση των πρόσθετων και η μορφή του κώνου θα προκύψει σε συνεργασία με την επίβλεψη. Ο κώνος μπορεί να προκύψει βαθμιδωτός. Η αγκύρωση των Φ18 εντός της πλάκας των 20cm θα γίνει σε συνεργασία με την υπηρεσία.

13 Διάταξη οπλισμών και αγκυρώσεων επιπέδων Τα μήκη των λαπατσών στην άνω επιφάνεια του επιπέδου 8 θα προκύψει από επιτόπου μετρήσεις. Η κυκλική στεφάνη της κάτω επιφάνειας δύναται να είναι πολυγωνική με λάμες αντίστοιχου πάχους και πλάτους και θα τοποθετηθούν συμμετρικά σε μορφή εξαγώνου όμως δεν θα υπάρχει ραφή συγκόλλησης που να συμπίπτει με την απόληξη του άξονα Μ12.

14

15

16

17

18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του/Της.. ΠΡΟΣ Την επιτροπή Διεξαγωγής Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη για τη διεξαγωγή επειγουσών εργασιών στο Ταφικό Μνημείο Εφεσίων στο Κοιμητήριο της Καλαμάτας Αφού έλαβα γνώση της από Προκήρυξης, της Τεχνικής Περιγραφής-Έκθεσης της Υπηρεσίας, αποδεχόμενος όλους τους όρους που αναφέρονται σε αυτές και έχοντας υπόψη τις επιτόπου συνθήκες του έργου, το γεγονός ότι όλα τα έξοδα μεταφοράς που θα προκύψουν βαρύνουν εμένα όπως και το κόστος υλικών και προσωπικού και ότι οι ακριβείς ποσότητες των υλικών θα προκύψουν από επιτόπου μετρήσεις υπ ευθύνη μου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση των αναφερομένων εργασιών ως ακολούθως: Επείγουσες εργασίες στο Ταφικό Μνημείο Εφεσίων στο Κοιμητήριο της Καλαμάτας Με την τοποθέτηση νάρθηκα Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ Χωρίς την τοποθέτηση νάρθηκα. Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ Η παρούσα ισχύει για 30 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες Ο προσφέρων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 16/6/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρ.:ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ01/Β-β/03/2764 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ώρα 09.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Καβάλα, 19 Ιουνίου 2015 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες. Σέρρες, 9-5-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1056 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ/κή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 29/4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 963 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/104176/61563/5069 Ηµ/νία: 22/04/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/104176/61563/5069 Ηµ/νία: 22/04/2015 ΑΔΑ: ΩΞ4Ξ465ΦΘ3-31Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.22 10:25:02 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/104176/61563/5069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Ε. Μαρούλη Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 4.8.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 5533 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Ε. Μαρούλη Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 00160/24-01-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 00160/24-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. : 2 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.27 18:26:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Ε5465ΦΘ3-ΩΗΚ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/49643/27506/1553

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/239168/140594/6954 Ηµ/νία: 02/09/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/239168/140594/6954 Ηµ/νία: 02/09/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.02 21:40:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 9Φ0Β465ΦΘ3-ΥΙ7 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/239168/140594/6954

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Άγιος Νικόλαος, 07-07-2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 02155 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802 Ηµ/νία: 17/12/2014 ΑΔΑ: ΩΙΨ7Γ-ΦΨΙ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 18:12:45 EET Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/329651/188575/3794/802

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι Β Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Κ Λ Α Σ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Χ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988509, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001804917 2013-12-23 Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013

13PROC001804917 2013-12-23 Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Κοινοποίηση: Ως πίνακας διανομής

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Κοινοποίηση: Ως πίνακας διανομής Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 12 Ταχ. Κώδικας:106 71 Πληροφορίες:Α. Θέμος, Γ. Παρασκευόπουλος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/196853/116447/9873 Ηµ/νία: 15/07/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/196853/116447/9873 Ηµ/νία: 15/07/2015 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΑΔΑ: 769Σ465ΦΘ3-ΓΕΜ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 12:51:19 EEST Reason: Location: Athens Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Χανιά, 21.01.2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα