Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. # ,00 # ( συμπεριλαμβανομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. # 25.000,00 # ( συμπεριλαμβανομένων"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2014 Αριθ. Πρωτ. : 1671 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως Σέρρες Πληροφορίες: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» Προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως όλων των νόμιμων κρατήσεων ) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. # ,00 # ( συμπεριλαμβανομένων ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών έχοντας υπ όψιν : 1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Το ΠΔ 60/2007 (Α 64) , για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 3. Το Ν.2522/97 (ΦΕΚ178/ ) Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 4. Το Ν. 3021(ΦΕΚ 143/τ.Α/ «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 5. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με το ΠΔ 28/80, καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 6. Την αριθ /739/ (ΦΕΚ Β αρ. φύλλου 1291/ ) απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 1του Ν. 2362/95 για σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι : Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως # ,00 # (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα δέκα (10)μηνών και με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών. Ισχύς προσφοράς : 3 μήνες Τόπος διενέργειας : Γραφεία Κ.Ε.Δ.Η.Σ Χρόνος διενέργειας : 20/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα : π.μ. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: ΕΩΣ είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Προθεσμία υποβολής προσφορών : Το αργότερο μέχρι 20/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Κριτήριο αξιολόγησης :η χαμηλότερη τιμή. Εναρξη του έργου : μετά την υπογραφή της σύμβασης. 1.Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες: - ΤΟΠΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί : - Πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου της Κ.Ε.Δ.Η.Σ - Δήμο Σερρών. Επίσης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών (www.serres.gr) Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών. 2

3 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την υλοποίηση του ως άνω έργου είναι απαραίτητη η ανάθεση καθηκόντων σε αρχιμουσικό, που ευθύνη θα έχει για τα εξής: Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ: Ο αρχιμουσικός θα είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία της υπάρχουσας Μπάντας παρέλασης του Δήμου, ώστε αυτή να συμμετάσχει σε όλες τις προκαθορισμένες παρελάσεις, περιφορές και λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου Σερρών. Το ρεπερτόριο της μπάντας παρέλασης θα είναι το τυπικό που ισχύει σε κάθε μπάντα ανά την Ελλάδα. Η στελέχωση και ο αριθμός των μουσικών μελών της, όπως και η επιλογή των συμμετεχόντων, θα τελούν υπό την ευθύνη του αρχιμουσικού, ο οποίος θα διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών της μπάντας ανάλογα με τις περιστάσεις. Όπου καταστεί αναγκαίο, ο αρχιμουσικός οφείλει να αναλάβει και την σωστή ενορχήστρωση εμβατηρίων, ύμνων κλπ. ούτως ώστε να μπορεί η μπάντα παρέλασης να ανταποκριθεί στο στόχο της. Η Φιλαρμονική Μπάντα για τα συμμετέχοντα μέλη έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Η Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Σερρών είναι μία ενιαία κεντρική μπάντα, η οποία και περικλείει τις πρώην καποδιστριακές φιλαρμονικές, όπου αυτές υπήρχαν. Ως εκ τούτου όλες οι εκδηλώσεις της γίνονται με προτεραιότητα την πόλη των Σερρών. Για τα υπόλοιπα τοπικά διαμερίσματα η παρουσία της μπάντας γίνεται αφού πρώτα ενημερωθεί εγγράφως η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και σε ανάλογο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως όλα τα μέλη της Φιλαρμονικής. Σε σπάνιες περιπτώσεις που θα ζητηθεί και παράλληλη υπηρεσία (π.χ. περιφορά εικόνας σε δύο (2) μέρη ταυτόχρονα την ίδια ώρα) οφείλει η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. να αποφασίσει σε συνεννόηση με τον Αρχιμουσικό α) για το αν θα γίνει μόνο μια υπηρεσία και σε ποιο από τα δύο μέρη ή β) αν θα γίνουν και οι δύο υπηρεσίες ταυτόχρονα, εφόσον βέβαια υπάρχει ο επαρκής αριθμός μελών στην Φιλαρμονική. Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αγορά και την συντήρηση των μουσικών οργάνων της φιλαρμονικής μπάντας, τις στολές (χειμερινές & θερινές) καθώς επίσης και για τα όργανα-στολές που ανήκουν στους πρώην καποδιστριακούς δήμους. Έκαστο μέλος της Φιλαρμονικής το οποίο χρησιμοποιεί ή χρεωθεί, κατόπιν σχετικού εγγράφου, όργανο της Φιλαρμονικής, οφείλει να φροντίζει για την σωστή λειτουργία του και να διατηρεί το όργανο όπως και τα παρελκόμενα του σε άριστη κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τις στολές της Φιλαρμονικής. Σε περίπτωση απώλειας του οργάνου ή της στολής και κάποιου παρελκόμενου του/της, ο Αρχιμουσικός οφείλει να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. περί αυτού, ώστε η επιχείρηση να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις. Εάν το μέλος της Φιλαρμονικής χρησιμοποιεί δικό του μουσικό όργανο, τότε η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν είναι υπεύθυνη για την συντήρησή του ή για τις όποιες πιθανές 3

4 βλάβες εμφανιστούν, παρά μόνο ο κάτοχός του. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ: Ο αρχιμουσικός θα λειτουργήσει την υπάρχουσα επαγγελματική μπάντα, η οποία θα κινείται στα πρότυπα των συναυλιακών φιλαρμονικών και η οποία θα έχει ως σκοπό την διενέργεια ποιοτικών μουσικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως και με ποικίλο περιεχόμενο. Το ρεπερτόριο της θα είναι πολύπλευρο και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μουσικές εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, αφιερώματα σε μεγάλους έλληνες συνθέτες, σύμπραξη με γνωστούς τραγουδιστές και εκτελεστές. Τα παραπάνω θα γίνονται με την αμέριστη συμπαράσταση και οργάνωση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., η οποία οφείλει να μεριμνά για την ομαλή οργάνωση των εκάστοτε μουσικών παραστάσεων, όπως ενοικίαση αίθουσας, ηχητικός εξοπλισμός, φώτα, μεταφορά καρεκλών, φωτογράφος & βιντεοσκόπηση, διαφημιστική προώθηση. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ Για την ικανή και αδιάκοπη στελέχωση της μπάντας με νέα μέλη, θα συνεχίσει να λειτουργεί χώρος διδασκαλίας μουσικών οργάνων της μπάντας με την ονομασία «Μουσικό Φυτώριο» και σε χώρους που θα παραχωρήσει η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερρών. Στο μουσικό φυτώριο τα παιδιά του Δήμου Σερρών θα μπορούν να γνωρίζουν από κοντά τα όργανα της μπάντας, αλλά και να μαθαίνουν όποιο όργανο της μπάντας είναι απαραίτητο. Η συμμετοχή για τους μαθητές θα γίνεται εντελώς δωρεάν. Η οικονομική επιβάρυνση για την αγορά νέων μουσικών οργάνων, η συντήρηση των μουσικών οργάνων καθώς και η αγορά των αναλώσιμων της μπάντας θα καλύπτεται από την ΚΕ.ΔΗ.Σ.Έκαστος μαθητής, ο οποίος θα χρεωθεί μουσικό όργανο από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. αφού συμπληρώσει το αντίστοιχο χρεωστικό έντυπο, είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του και να διατηρεί το όργανο και τα παρελκόμενά του σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση απώλειας του οργάνου ή της στολής και κάποιου παρελκόμενου του/της, ο Αρχιμουσικός οφείλει να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. περί αυτού, ώστε η επιχείρηση να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις. Εάν ο μαθητής του Μουσικού Φυτωρίου της Φιλαρμονικής χρησιμοποιεί δικό του μουσικό όργανο, τότε η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν είναι υπεύθυνη για την συντήρησή του ή για τις όποιες πιθανές βλάβες εμφανιστούν, παρά μόνο ο κάτοχός του. Ο αρχιμουσικός οφείλει να έχει την καλλιτεχνική εποπτεία του μουσικού φυτωρίου, το οποίο σημαίνει, πως μεταξύ άλλων, θα ορίζει τον αριθμό των απαιτούμενων καθηγητών μουσικής, την ποιότητα διδασκαλίας και τον αριθμό των νεο-εγγραφόμενων μελών. Το κόστος των καθηγητών μουσικής αναλαμβάνει ο Αρχιμουσικός. Β) ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Ο Αρχιμουσικός θα είναι υπεύθυνος για την συνέχιση και την ομαλή λειτουργία των τμημάτων της παιδικής Χορωδίας, η οποία θα είναι μικτή δηλαδή θα συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια, ηλικίας ετών (Ε Δημοτικού Γ Λυκείου). Η χορωδία θα απευθύνεται σε παιδιά και νέους του Δήμου 4

5 Σερρών. Η συμμετοχή για τα μέλη της χορωδίας θα γίνεται εντελώς δωρεάν. Το ρεπερτόριο της χορωδίας θα καλύπτει γνωστές μελωδίες του παγκόσμιου κινηματογράφου μέχρι και τραγούδια σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν σε αρχική φάση μουσικά αφιερώματα σε γνωστούς Έλληνες συνθέτες και παράλληλα θα επιδιωχθεί, η συμμετοχή της χορωδίας σε θεατρικές παραστάσεις, η σύμπραξη με γνωστούς καλλιτέχνες. Οι ενορχηστρώσεις των κομματιών της χορωδίας θα γίνονται είτε από τον διευθυντή της χορωδίας, είτε από κάποιον εξωτερικό συνεργάτη. Ο Δήμος δεσμεύεται να παραχωρήσει αίθουσα για τις πρόβες και τα μαθήματα της χορωδίας. Για την ομαλή λειτουργία των πρόβων απαιτείται, τις περισσότερες φορές, η ύπαρξη πιανίστα. Τα έξοδα των ενορχηστρώσεων όπως και του πιανίστα θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο διευθυντή χορωδίας και όχι την ΚΕ.ΔΗ.Σ. Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Ο Αρχιμουσικός οφείλει να τηρεί και να παραδώσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του Μητρώου των συμμετεχόντων τόσο στην Φιλαρμονική Μπάντα και στην Χορωδία όσο και στο Μουσικό Φυτώριο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πλήρης φάκελος καταγραφής των μουσικών οργάνων και των στολών της φιλαρμονικής και της χορωδίας. Ο Αρχιμουσικός οφείλει να ενημερώνει άμεσα το εν λόγω Μητρώο κάθε φορά που ένας μαθητής προστίθεται ή αποχωρεί. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις αυτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. Υποψήφιος φορέας, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω ή εμπίπτει σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, που απαριθμούνται στους όρους 5 έως 10, δεν δύναται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου (πρ. διάταγμα υπ αριθ /18, αρθρ. 43) 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κύριος φάκελος, περιέχει τρεις(3) επί μέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 5

6 Τρόπος υποβολής προσφορών Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», 1. Έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 2. Δίπλωμα Διεύθυνσης Συμφωνικής Ορχήστρας: α) σχολών Διεύθυνσης Συμφωνικής Ορχήστρας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. β) ή τίτλων σπουδών της αλλοδαπής (master of arts) στην κατεύθυνση Διεύθυνση Συμφωνικής Ορχήστρας και αναγνωρισμένων ως προς την ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) 3. Δίπλωμα Σύνθεσης: α) σχολών Σύνθεσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. β) ή τίτλων σπουδών της αλλοδαπής (master of arts) στην κατεύθυνση Σύνθεσης και αναγνωρισμένων ως προς την ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) 4. Δίπλωμα Πιάνου, Πτυχίο Ωδικής, Αρμονίας, Αντίστιξης και Φυγής από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή άλλο Ωδείο αναγνωρισμένο από το κράτος. 5. Πτυχίο Ενοργάνωσης. 6. Δεκαετή ωδειακή διδακτική προϋπηρεσία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού. 7. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Α)Υ.Δ του Ν.1599/1986 i. Δεν εμπίπτω σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού για την ανάληψη του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στην πρόσκληση και ότι δεσμεύομαι να προσκομίσω τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τούτο προ της υπογραφής της σύμβασης στην περίπτωση που μου κατακυρωθεί το έργο. ii. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. iii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβα γνώση. iv. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου. v. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. vi. Δεν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. vii. Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική μου διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. viii. Δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). 6

7 ix. Να μην έχω απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του ν.3584/2007). Β) Υ.Δ του Ν.1599/1986 i. Δεν έχω συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/_ΕΥ του Συμβουλίου. ii. δεν έχω δωροδοκηθεί όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. iii. Δεν έχω κατηγορηθεί για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την οικονομική προστασία των συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. iv. Τα έσοδα μου είναι νόμιμα και όχι από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. v. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vi. Δεν έχει εκκινήσει εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vii. Δεν έχω Καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. viii. Δεν έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. ix. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είμαι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής. x. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής Β. «Φάκελος Τεχνικής προσφοράς» Στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου με αντικείμενο εργασίας και γενικές επισημάνσεις για την υλοποίηση του έργου. Γ. «Φάκελος Οικονομικής προσφοράς» Στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, εκπρόθεσμες ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης Γενικές επισημάνσεις Στον γενικό σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας δηλαδή «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.Δ.ΗΣ». 3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και ) Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 7

8 Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κ. λ. π.. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την απόφαση που τον κατατάσσει πρώτο και τα οποία προαπαιτούνται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι τα εξής: Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή τουλάχιστον δεν ισχύει κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα κύριας ασφάλισης) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κύριας κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εγγύηση καλής εκτέλεσης α) Κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, ο κάθε Ανάδοχος Φορέας οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου., και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση παράβασης οριζόμενη από την παρούσα σύμβαση, β) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιλαμβάνονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 8

9 3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 4. Τον αριθμό της εγγύησης 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η Εγγύηση 7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης 8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Ρήτρα καθυστέρησης Εάν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, που ορίζεται ανωτέρω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. Σ αυτή την περίπτωση το Δ.Σ της ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. 3.2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ανάδοχοι ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα, αυτές γνωστοποιούνται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους στις 20/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Κατά την πορεία εξέλιξης του διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση από την επιτροπή, κάθε επιμέρους σταδίου επιλογής, οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να πληροφορηθούν για τα στοιχεία άλλων προσφορών, που αφορούν στα ήδη διεκπεραιωθέντα στάδια. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του διαγωνιζόμενου, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απόρρητου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των συμμετασχόντων γίνεται σε τρία στάδια: α' στάδιο: Αρχικά, αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών καθώς και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ". Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των εγγυητικών συμμετοχής καθώς και όλων των εγγράφων & δικαιολογητικών των συμμετασχόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ιδιαίτερα των δικαιολογητικών όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω μονογράφοντας δε και σφραγίζοντας αυτά ανά φύλλο. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν έγιναν αποδεκτές δεν προχωρούν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους κατόχους τους ή στους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, κατά την διάρκεια της διαδικασίας αφού 9

10 προηγουμένως συνταχθεί σχετικό πρακτικό όπου και θα συνυπογράφει ο προσφέρων ή ο εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται κανείς εκ των δύο οι φάκελοι επιστρέφονται στους προσφέροντες μετά το πέρας της διαδικασίας αποσφράγισης. β' στάδιο: Εν συνεχεία και κατά την ίδια ημερομηνία και ώρα ακολουθεί το στάδιο αποσφράγισης των φακέλων με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία αυτών, ανά φύλλο. Σημειώνεται ότι στο δεύτερο στάδιο αποσφράγισης προχωρούν και λαμβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, μόνο εκείνοι (εκ των συμμετασχόντων αναδόχων) των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο. γ' στάδιο: Οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Οικονομικής αποσφράγισης τυγχάνουν μόνο οι αρχικά τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές, ενώ αντιθέτως επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως μη αποδεκτές. Εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού τότε η επιτροπή θα προβεί άμεσα στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποφασίσει και θα κοινοποιήσει σε όλους τους συμμετέχοντες την σχετική ημέρα και ώρα. Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 2. Κατά της συμμετοχής αναδόχου σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ και εκδίδεται σχετική απόφαση, μετά από την γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής αναδόχου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται από τον ανάδοχο που την ασκεί. Ο ανάδοχος κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση. 3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την Κ.Ε.Δ.Η.Σ. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το Δ. Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών που πιο πάνω αναφέρονται δεν γίνονται δεκτές. 10

11 Τρόπος πληρωμής Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, σε τέσσερις (4) δόσεις κατά την εκτέλεση του έργου, με βάση τις χρηματοροές της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.H.Σ Ραμπότας Ευθύμιος 11

12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Παρελάσεις η Οκτωβρίου (Σέρρες Σκούταρι) η Μαρτίου (Σέρρες Σκούταρι) η Ιουνίου (Σέρρες) Περιφορές εικόνων Διάφορα Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 1. 26/10 Πεπονιά 2. 08/11 Σύναξη Παμμεγίστων Ταξιαρχών 3. 18/04 Μεγάλη Παρασκευή (Σέρρες) 4. 22/04 Άνω Καμήλα / Κάτω Μητρούσι Βαμβακούσσα 6. Μάιος Αδελφικό (Αγ. Αθανασίου) 7. Μάιος Αναγέννηση (Γενοκτονία Ποντίων) 8. 20/05 Αγία Ελένη 9. Μάιος Κουμαριά (Αναλήψεως) /07 Βαμβακιά /07 Κωνσταντινάτο /08 Προβατάς /08 Σκούταρι /08 Κουβούκλιο 15. Έκτακτες εκδηλώσεις (5) 24/12 Κάλαντα Χριστουγέννων στον Δήμαρχο, στον Μητροπολίτη Σερρών & στην πόλη των Σερρών 31/12 Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Δήμαρχο, στον Μητροπολίτη Σερρών & στην πόλη των Σερρών 24/06 Συμμετοχή στο πανηγύρι Σκουτάρεως για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Ανοιξιάτικη εκδήλωση Εκδηλώσεις Χορωδίας Εκτακτες εκδηλώσεις Χορωδίας 12

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 48.780,49 (χωρίς ΦΠΑ) και 60.000,00 (με ΦΠΑ 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α.Π. Π. Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Η χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 48.780,49 (χωρίς ΦΠΑ) και 60.000,00 (με ΦΠΑ 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Α.Π. Π. Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Η χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Δ.Α: ΒΛ4Η7Λ9-021 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Θεσσαλονίκη 22 /8/2014 Αρ. Πρωτ.: 28629 Γραφείο: Διοικητικό-Οικονομικό Πληροφ.: Φωτεινή Αθανασίου Τηλέφ.: 2319991122 E-mail: athanasiou@elog.gr Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001612482 2013-09-10

13PROC001612482 2013-09-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 203 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 328966(054) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002493284 2014-12-19

14PROC002493284 2014-12-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 19/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης : 10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276821 2014-09-08

14PROC002276821 2014-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28.8.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5270 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 04/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ. οικ41348/3551 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ **********************************************

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Αναστόπουλος Δήμος Τηλ.: 27550 22021 (εσωτ: 3), Fax: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 6ΘΣΤ46Ψ8ΒΞ-ΒΜ3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.570,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. στο

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα