ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΙΚΗΣ. ~: 11 ll' ο:... '~ Βαθμός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΙΚΗΣ. ~: 11 ll' ο:... '~ Βαθμός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ Τ1Α t:~iwikh Δ/ΝΣΗ ΠΙΘΜΙΑΣ & ΔιθΜIAl ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΙΚΗΣ /Ψ. Πρωτ.:...ι.3. Υ )]1.ι:: ::;;; ~: 11 ll' ο:... '~ Βαθμός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΑ- Μαρούσι, Αρ. πρωτ.βαθμός Προτ ΙΔ4 Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέοu 37 Τ.κ. - Πόλη: Μαρούσι lστοσελίδα: Πληροφορίες Νικοπούλοu Ε. Τηλέφωνο: Φαξ: πρo~εριφερειαkές Δ!νσεις Α'Ιθμιας κ' ΒΊθμιας ΕκπΙσης Θέμα: Διαβίβαση Εγγράφου Σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. Υ1Ι Γ.Π / έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την προστασία της υγείας του μαθητικού πληθυσμού από τη χρήση σκευασμάτων ναφθαλίνης και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες της επικράτειας. Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ε. ΜΠΟΜΠΟΛΑ Συνημμένα: Εσωτερική 8 σελίδες Διανομή: - Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων,Τμήματα Α' κ' Β' - Γραφείο Υπουργού

2 rfγ) ~Β' '~., ~ ". ι'..:,ι...:.ι-ι,f ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΜΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΙ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Τσαλίκογλοu Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 50 Ταχ. Κώδ.: Τηλέφωνο: 21Ο FAX: Αθήνα, Α.Π. Υ1/Γ.Π ρος: Υποuργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκωμάτων -Γρ. Υηουργού Πεν.ΔΙνση Διοίκησης Α/βάθμιας & Β/βάθμιc Γ"'Έκπαίδωσης Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδωσης Ανδρέα Παπανδρέοu 37 Μαροόσι - ΤΚ Κοιν.: κ. Ν. Παπαδόποuλο Δρ. Καρδιοχειροuργικής Κισσέος 5 Τ.Κ Χορτιάτης Θεσσαλονίκη ΑΠΘ Με σονημμένα τα σχττ, 2,3 και 4 σελ. έξι (6) ΘΕΜΑ: «Προστασία της ογείας τοι> μαθητικο6 πληθοσμο6 από τη χρήση σκεοασμάτων ναφθαλίνης» Σχετ.: 1. Η υη ' αριθ. πρωτ. 107/29/9/10 επιστολή του κ. Ν. Ποηοδόηουλου Δρ. Καρδιοχειροuργικής ΑΠΘ προς το Γρ. Υφυηουργού Υγείας & Κοιν. Αλ/ηλεγγόης. 2. Το uπ' αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π / έγγραφο της Υπηρεσίας μας. 3. Η υιτ' αριθ / Απόφαση του Υηουρνού Αγροτικής Ανάπτuξης και Τροφίμων. 4. Η uπ' αρ. 2008/681 /EC Απόφαση της Εuρωπα"ίκής Επιτροπής. ;Σε απάντγρr{τηςtπιστολής του Κ. Ν. Παησδόηουλου Δρ. Κσρδιοχειρουργ.κήτ; ΑΠΘ (σχετ. 1) αναφορικά με την προστασία της uγείας από τις επιβλαβείς ' -0..,,'::' επι11τtj:)&ειςτων προ"(όυτων ναφθαλίνης, τιου χρησιμοποιούνται για την προφόλαξη των ρούχων από το σκώρο. σας γνωστοποιούμε ότι, σε εναρμόνιση με την

3 ευρωπαϊκή νομοθεσία (σχετ. 4), τα σκευάσματα ηου περιέχοuν ναφθαλίνη έχουν αποσuρθεί από το εμπόριο με την υτι' αριθ. 1'28568/ Απόφαση ΤΟι) Υτιουργοό Ανροηκήτ; Ανόηιυξητ; και Τροφίμων (σχετ. 3), και η διάθεση ουτών απαγoρεuεται από Ωστόσο, για την περίπτωση ηου uπάρχοuν άτομα ηου εξακολουθούν να χρηοιμοηοιούν στις οικίες τοuς τέτοια σκευάσματα στοuς σηοθηκευηκούο χώροuς φύλσξητ; ιροηομού. ουοτήνετο: στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υποuργείοu Παιδείας να ενημερώσουν σχετικά με την απαγόρωση της ναφθαλίνης τον μαθητικό πληθuσμό και τοuς Συλλόγουτ; γονέων & κηδεμόνων Τέλος, σας επισημαίνοuμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ήδη εκδώσει σχετικές οδηγίες με το υη' αριθ. πρωτ. γ1/γ.π / έγγραφο της, το οποίο και ετησυνόητετσι ηροκεμένου να διαφuλαχθεί η uγεία των μαθητών, και ειδικά όσων πάσχοuν από έλλειψη του ενζύμου γλυκοζο-ό-φωσφορκήτ; αφuδρογονάσης (G-6- ΡD), από την πιθανή ύησρξη uπολειμμάτων σκευασμάτων ναφθαλίνης στα ρούχο παιδιών που ηορευρίοκονιο: στοuς σχολικού; χώροuς. Συνημμένα: Τα σχετ. 2,3 και 4 σελ. έξι (6) ΕΙΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 1. Γρ. Υφυηουρνού γγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μ. Τιμοσίδη (Σχετ.Α.Π. 107/ ) 2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 3. Γρ. Γενικής ΔιωθUντριας Δημόσιας Υγείας 4. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής ΤΗΙ Δ/ΝΙΗΙ Ο προϊπαμενοι ΔΗΜΟΙΙΑΣ ΥΓIΕIΝΗΙ Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΙ ΙΥΡΡΟΙ...',. 2

4 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔιΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Τμήμα ΣΓ Πληροφορίες: Τ. Κακαλιούρα Ταχ, Δ/νση: Βεραντζέρου 50 Αθήνα Ταχ. Κώδικας: Τηλ.: Fax: Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. Υ11Γ.π ΠΡΟΣ: 1. ΝομΙκή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Κεντρ. Τομέας ΔΙνση Υγείας και Δημ. Υγιεινής Λ. Αλεξάνδρας Αθήνα 2. ΝομΙκή Αυτοδιοίκηση Αθηνών 50Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' ΔΙνση Αθήνας Δώρου 9 Ομόνοια Αθήνα Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Υπ' όψιν κ.. Διευθυντού Δοϊράνη; Αθήνα ΚΟΙΝ.: Συνήγορος του Πολίτη Χατζηγιάwη Μέξη Αθήνα ΘΕΜΑ: Αναφερόμενα υγειονομικά προβλήματα στο 290 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΤ.: Έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη υπ' αριθμ. πρωτ /2/ Αναφορικά με το παραπάνω σχετικό που επισυνάπτεται, σας ενημερώνουμε ότι η ανεπάρκεια του ενζύμου γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης (G-6-PD) είναι γενετικό νόσημα. Το ένζυμο αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία και την ακεραιότητα των ερυθροκυττάρων. Άτομα με 'ανεπαρκή δραστικότητα της G-6-PD παθαίνουν κρίσεισ αιμολυτικής αναιμίας μόνο εφ ' όσον εκτεθούν στην δράση οξειδωτικών ουσιών Π.χ. μετά τη λήψη ορισμένων φαρμάκων ή τροφών ή την έκθεση σε ορισμένες ενώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η ναφθαλίνη (συν. πίνακας). Για το λόγω αυτό, επιβάλλεται η αποφυγή της έκθεση; των ατόμων αυτών στους βλαπτικού ς παράγοντες καθώς και ο καλός αερισμός των ρούχων που έχουν φυλαχτεί σε ναφθαλίνη ή πλύσιμο πριν τη χρήση τους ώστε να απομακρυνθεί η οσμή της. Επί πλέον πρέπει να εντοπίζονται τα άτομα υψηλού κινδύνου και. να ενημερώνονται για τα απαγορευμένα φάρμακα, ουσίες και τρόφιμα του συνημμένου πίνακα καθώς για τα μέτρα - 1 -

5 πρόληψης που πρέπει να λαμβάνουν. Αυτονόητο είναι ότι, σε κάθε περίπτωση, οι αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, πρέπει να αερίζονται επαρκώς. Παρακαλούνται οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται το παρόν έγγραφο να συνεργαστούν μεταξύ τους και με το Διευθυντή του 29 0υ Δημοτικού Σχολείου Αθηνών για την επίλυση του προβλήματος και να κοινοποιήσουν τις ενέργειές τους στην Δ/νσή μας. ΣΥΝ.: 2 σελ. Η Δ/ντρια ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 2. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας 3. Δ/νση Δημ. Υγιεινής Α.ΦΩΤΕΙΝΕΑ-ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 2

6 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ1ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡ ΑΓΩΓΗΣ ΔιΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ1νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ TELEFAX: Πληροφορίες: Ι. Καρανικολού Τηλέφωνο: ΘΕΜΑ: Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων (παρασιτοκτόνα υγειονομικής σημασίας), τα οποία περιέχουν τη δραστική ουσία :Ναφθαλίνw(CΑS Νο ), Αθήνα Αριθ. πρωτ.: ΠΡΟΣ:1. ΣΥΝΑΦΘΑΛΕΞ ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΞΑΡΧΟ 2. ΚΡΑΛΛΗΣ Κ. ΑΒΕΕ 3. ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ 4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. TRADE AGENCV 5. INTERFIL HELLAS ΑΕ 6. ΕΛΑΜΕΡ ΕΠΕ 7.EUROCHEMICA,ETV Λ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 8. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 10. ΠΑΠΑΠΕτροπον Λον ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ.Κιλτίδη 2. Γραφείο Γεν. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά 3. Μπενάκειο Φυτοπαθολόγικό Ινστιτούτο Τμήμα ΕλέγχουΓεωργικών Φαρμάκων Εκάλης 2, Κηφισιά 4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους 5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ1νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (με ) Έδρες τους 6. Τμήματα Β', Γ& Ε' της Δ1νσής μας, 7. ΠΟΣΕ Γεωπόνων, Διδότου 22 - ΑΘΗΝΑ 8.ΕΣΥΦ Πατησίων 53,10433 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 205 (ΦΕΚ 1601Α l) «Εγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8ΙΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ Τον με αριθ ιΕΚ Κανονισμό της ΕΠΙΤΡΟΠΙ1ς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , ο οποίος δημοσιεύθηκε στο τεύχος L325ί3ί της Επίσημης Εφημερίδαξ

7 FUZI ΕURΟCΗΕΜΙCΑ,ΣΤΥ Λ. NAPHTHALENE ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚATOL ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ NAPHTHALENE ΝΙΚΟΛΑΟΣ BOND NAPHTHALENE ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ BOSS ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ NAPHTHALENE ΜΑΡΙΑ Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά των ανωτέρω βιοκτόνων προϊόντων μέχρι της 20 ης Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την ημερομηνία αυτή, συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσει; που προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2538/97. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Ε.Υ. ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.ΣΚΙΑΔΑΣ 3

8 OfficiaI JournaI of the European υηίοη L 222/7 COMMISSION DECISION of 28 ]uly 2008 concerning the non-inclusion of certain substances ίη Annexes Ι, ΙΑ or m το Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Counci1 concerning the placing of bίσάdaι products ση the market (notified undeτ document nunlbεr C(2008) 3854) (Text with ΕΕΑ relevance) (2008/681/EC) ΤΗΕ COMMISSJON ΟΡ ΤΗΕ EUROPEAN COMMUNJTIES, Having regard to the Treaty establishing the European Community, Having regard to Dil"ective 98/8/EC of tl1e European Parliament and of the Counci! of 16 February 1998 conceming the placing of biocida1 products ωι the market (Ι), and ίτι particular the second subparagraph of Article 16(2) thereof, Whereas: taking over the lό]e of participant for the substances and product types concerned. (5) Pursuant to Article 12(5) of Regulation (EC) Νο 1451/2007, the substances and product tυρes concerned should therefore υοτ be included ίη Annexes Ι, ΙΑ ΟΤ ΙΒ to Directive 98/8/EC. (6) The measures ρrσvided for ίη this Decision are ίη accordance with the ορίηίοη of the Standing CοmΠ1ίttee ου Biocida1 Products, (1) Commission Regulation (EC) Νο 1451/2007 of 4 December 2007 οη the second phase of the 10-year work programme refeπed to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal.products οπ the market (2) estabjishes a Ιίετ of active substances to be assessed, with a view to their possible inclusion ίη Annex 1, ΙΑ ΟΓ ΙΒ το Directive 98/8/~C. HAS ADOPTED THIS DECJSION: Aτticle ] The substances and the product types indicated ίη the Annex to this Decision shall τιοτ be included in Annexes 1,ΙΑ ΟΓ ΙΒ to Directive 98/8/EC. (2) For a number of substance/product type combinations inc!uded in that list, either a1! participants have discontinued their pal1icipation from the review programme, ΟΓ αο complete dossier was received,yithin the time Ρeήοd specified ίη Articles 9 and 12(3) of Regulation (EC) Νο 1451/2007 by the Member State designated as Rapporteur for the eva1uation. (3) Consequently, and pursuant to Al1icles 11 (2), 12(1) and 13(5) of Regulation (EC) Νο 1451/2007, the Cοωmίssiοη informed the Member States accordingly. That information was also made pubiic by electronic means οτι 22 June (4) \Vithin the Ρeήοd of three months from that publication, πσ person στ ΜeΠ1ber State indicated an interest ίη Aτtlcle 2 For the purposes of Artic!e 4(2) of Regulation (EC) Νο 1451/2007, this Decision sha]] apply ΠΟΠ1the day following Ιιε publication ίη the Official ]ournal oj the European Unlon. Aτticle 3 This Decision is addressed 10 the ΜeΠ1ber States. Done at Brussels, 28 )ujy For the Commlsslon StaνTos DlMAS Membeτ oj the Commlsslon (J) ΟΙ Ι 123, ρ. 1. Directive as last amended by Directive 200S!31/EC (Ο] L 81, , ρ. 5ϊ). (Ί Ο] L 325, , ρ. 3.

9 L 222/8 Officia! Joumal of the EU1'opeanυnίοn ΑΝΝΕΧ SUBSTANCES AND PRODUCT TYPES ΝΟΤ ΤΟ ΒΕ INCLUDED ΙΝ ANNEXES Ι, ΙΑ OR 1Β ΤΟ DlRECTIVE 98/8/EC Name EC number CAS number Product ιype FormaJdehyde Formaldehyde FormaJdehyde ό (2-butoxyethoxy)ethyl 6-propy!piperonyl etherjpiperonyl butoxide ,3-dibrorno- 5,5-dimethylhydantoin Ι, 3-dibromo- 5.5-dimethylhydantoin Ι, 3-dibromo- 5,5-dirnethy1hydanroin Naphthalene m-cresol m-cresol Hexa~2,4-dienoic acidjsorbic acid Benzyl benzoate Benzothiazole-2-thiol Benzothiazole-2-thio! Benzothiazole- 2-thiol Benzothiazole- 2-thiol ί ι Benzothiazole-2-thio! Benzothiazole- 2-thiol hydroxy-4-isopropyl- 2,4,6-cycloheptatrien-1-one Sodium bromide Sodium bromide Sodium bromide BoIic acid ~ Ammonium bromide Ammonium bromide Ααιωοαίυω bromide Cis-tricos-9-ene, phenoxybenzyl- 2-(4-ethoxyphenyl)- 2-methylpropylether/Etofenprox phenoxybenzyJ-2-(4-ethoxyphenyJ)-2-methylpropylether/Etofenprox (RS)-3-Allyl- 2-methyl-4-oxocyclopent- 2-enyJ-(1 R,3R)-2.2 -dirnethyj- 3-(2- Plant prorection - 18 methyjprop-l-enyj)-cycjopropanecarboxyjate (ωixture of 2 isοωers: 1R producr trans: 1RS on]y 1:J )jbioallethrinjd-trans-allethrin Spinosad: fermentation producr of soij micro-organisms containing pjant protection - 3 Spinosyn Α and Spinosyn D product

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-04-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 100995 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.Δ/νση: Iπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 11/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ Κωδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: PelGar International Ltd.

ΠΡΟΣ: PelGar International Ltd. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.:9101/102604 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 9212 090. 1. CHEMTURA NETHERLANDS B.V, Ankerweg 18, 1041 AT,

TELEFAX: 210 9212 090. 1. CHEMTURA NETHERLANDS B.V, Ankerweg 18, 1041 AT, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-04 -2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 127886 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: SYNGENTA HELLAS ΑΕBΕ Λεωφόρος Ανθούσας ΤΚ 15349, Ανθούσα

ΠΡΟΣ: SYNGENTA HELLAS ΑΕBΕ Λεωφόρος Ανθούσας ΤΚ 15349, Ανθούσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.:10328/118588 ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ TELEFAX: 210 92 12 090 Πληροφορίες: Β. Βάγιας Τηλέφωνο: 210 928 72 41

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ TELEFAX: 210 92 12 090 Πληροφορίες: Β. Βάγιας Τηλέφωνο: 210 928 72 41 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.:4053/41488 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-4-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 8889/99312 ΠΕ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-08-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 31-1 - 2011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 93204 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 Κ.Υ.Α, η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 Κ.Υ.Α, η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνουμε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Copyright 2007 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημητροπούλου Ελένη 1, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 2 1. Δικηγόρος, Ph.D. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΩΖΒΒ-ΕΟ1. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ TELEFAX: 210 92 12 090 Πληροφορίες: Β. Βάγιας Τηλέφωνο: 210 928 72 41

ΑΔΑ: 7ΩΖΒΒ-ΕΟ1. Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ TELEFAX: 210 92 12 090 Πληροφορίες: Β. Βάγιας Τηλέφωνο: 210 928 72 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 1921/23816 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg046@minagric.gr

e-mail: syg046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-02-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 181553 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζ. Κακαλιούρα, Α. Καψάλη, Φ. Τσαλίκογλου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη"

ΘΕΜΑ: Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη Αθήνα, 23/10/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 34063 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871719 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 9212 090 VICTOR GEL. Έχοντας υπόψη:

TELEFAX: 210 9212 090 VICTOR GEL. Έχοντας υπόψη: EΛΛHNIKH HMOKΡATIA Αθήνα 18-8-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 121557 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΞ7Μ-ΠΡΗ. 1. Ακτινογραφία θώρακος, 2. Καλλιέργεια κοπράνων ως προς (salmonella) 3. Παρασιτολογική κοπράνων.

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΞ7Μ-ΠΡΗ. 1. Ακτινογραφία θώρακος, 2. Καλλιέργεια κοπράνων ως προς (salmonella) 3. Παρασιτολογική κοπράνων. ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΞ7Μ-ΠΡΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/9/2012 Αρ. Πρωτ.:39496 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL Director General SANCO/10433/2014 Programmes for the eradication, control and monitoring of certain animal diseases and zoonoses The programme

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Syngenta Hellas AEBE

Προς: Syngenta Hellas AEBE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 116857 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα